SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Syntaxkontroll
 2. import string
 3.  
 4.  
 5. class Node:
 6.     def __init__(self, value=None, next=None):
 7.         self.value = value  # Håller ett värde för noden
 8.         self.next = next    # Sätter en pekare på vilken nod som är nästa
 9.  
 10.     def __str__(self):
 11.         return self.value   # Returnerar värdet på noden
 12.  
 13.  
 14. class LinkedQ:
 15.     def __init__(self):
 16.         self.__first = None     # Sätter en pekare på den första noden i kön
 17.         self.__last = None      # Sätter en pekare på den sista noden i kön
 18.  
 19.     def enqueue(self, value):   # Metod för att lägga till noder i kön
 20.  
 21.         new_node = Node(value)
 22.  
 23.         if self.isEmpty():
 24.             self.__first = new_node
 25.             self.__last = new_node
 26.         else:
 27.             self.__last.next = new_node     # Den senaste noden pekar nu på den nya tillagda noden
 28.             self.__last = new_node          # Den nya tillagda noden tilldelas den sista platsen
 29.  
 30.     def dequeue(self):                      # Metod för att ta ut den första noden i kön
 31.         value = self.__first.value
 32.         self.__first = self.__first.next    # Sätter den som är efter till först i kön
 33.         return value
 34.  
 35.     def isEmpty(self):                      # Kollar om kön är tom
 36.         return self.__first is None
 37.  
 38.     def peek(self):
 39.         peek = self.__first.next.value
 40.         return peek
 41.  
 42. class Syntaxfel(Exception):
 43.     pass
 44.  
 45.  
 46.  
 47. def LETTER(q):
 48.     """
 49.     :param letter: ett tecken
 50.     :return: True or False
 51.     """
 52.     tecken = q.dequeue()
 53.     ALPHABET = string.ascii_uppercase
 54.  
 55.     if tecken.isupper() is True and tecken in ALPHABET:
 56.         print(tecken)
 57.         return
 58.     raise Syntaxfel("Saknad stor bokstav")
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63. def letter(q):
 64.     """
 65.     Kollar om ett tecken är en liten bokstav och finns med i lilla engelska alfabetet
 66.     :param letter: Ett tecken
 67.     :return: True or False
 68.     """
 69.     tecken = q.dequeue()
 70.     alphabet = string.ascii_lowercase
 71.  
 72.     if tecken.islower() is True and tecken in alphabet:
 73.         print(tecken)
 74.         return
 75.     raise Syntaxfel("Ska vara en stor bokstav")
 76.  
 77.  
 78. def num(q):
 79.     """
 80.     Kollar om ett tecken är ett nummer och större än 2
 81.     :param q:
 82.     :return:
 83.     """
 84.     next = q.peek()
 85.  
 86.     number = q.dequeue()
 87.  
 88.     if type(number) is int and number >= 2:
 89.         print(number)
 90.         # while type(next) is int and next >= 2:
 91.         #     if not q.isEmpty():
 92.         #         q.dequeue()
 93.         #         print(next)
 94.         return
 95.  
 96.     raise Syntaxfel("för litet tal vid radfel")
 97.  
 98.  
 99. def atom(q):
 100.     """
 101.     returnerar
 102.     :param q:
 103.     :return:
 104.     """
 105.     alphabet = alphabetmaker()
 106.  
 107.     next = q.peek()
 108.  
 109.     LETTER(q)
 110.     if next in alphabet and next is not None:
 111.         letter(q)
 112.         return
 113.     else:
 114.         return
 115.  
 116.     # if uppest.islower() is True:
 117.     #     letter(q)
 118.     # else:
 119.     #     LETTER(q)
 120.  
 121. def molekyl(q):
 122.     """
 123.  
 124.     :param q: kön med värden
 125.     :return:
 126.     """
 127.     # next = q.peek()
 128.     # tecken = q.__first
 129.     while not q.isEmpty():
 130.         atom(q)
 131.         num(q)
 132.  
 133.  
 134. def kollaomrätt():
 135.  
 136.     q=LinkedQ()
 137.     q.enqueue("A")
 138.     q.enqueue("a")
 139.     q.enqueue(4)
 140.     q.enqueue("B")
 141.     q.enqueue(7)
 142.     q.enqueue("C")
 143.     q.enqueue("c")
 144.     q.enqueue(3)
 145.     q.enqueue(3)
 146.  
 147.     try:
 148.         molekyl(q)
 149.         print("Följer syntax")
 150.     except Syntaxfel as fel:
 151.         print(str(fel))
 152.  
 153. def alphabetmaker():
 154.     alph =string.ascii_lowercase
 155.     list=[]
 156.     for i in alph:
 157.         list.append(i)
 158.     return list
 159.  
 160.  
 161. kollaomrätt()
 162.  
 163. #
 164. # def readMening(q):
 165. #     readSats(q)
 166. #     if q.peek() == ".":
 167. #         q.dequeue()
 168. #     else:
 169. #         readKonj(q)
 170. #         readMening(q)
 171. #
 172. #
 173. #
 174. # def readSats(q):
 175. #     readSubj(q)
 176. #     readPred(q)
 177. #
 178. # def readSubj(q):
 179. #     word = q.dequeue()
 180. #     if word == "JAG":
 181. #         return
 182. #     if word == "DU":
 183. #         return
 184. #     raise Grammatikfel("Fel subjekt: " + word)
 185. #
 186. # def readPred(q):
 187. #     word = q.dequeue()
 188. #     if word == "TROR":
 189. #         return
 190. #     if word == "VET":
 191. #         return
 192. #     raise Grammatikfel("Fel predikat: " + word)
 193. #
 194. # def readKonj(q):
 195. #     word = q.dequeue()
 196. #     if word == "ATT":
 197. #         return
 198. #     if word == "OCH":
 199. #         return
 200. #     raise Grammatikfel("Fel konjunktion: " + word)
 201. #
 202. # def printQueue(q):
 203. #     while not q.isEmpty():
 204. #         word = q.dequeue()
 205. #         print(word, end = " ")
 206. #     print()
 207. #
 208. # def storeSentence(mening):
 209. #     q = WordQueue()
 210. #     mening = mening.split()
 211. #     for ordet in mening:
 212. #         q.enqueue(ordet)
 213. #     q.enqueue(".")
 214. #     return q
 215. #
 216. #
 217. # def kollaGrammatiken(mening):
 218. #     q = storeSentence(mening)
 219. #
 220. #     try:
 221. #         readMening(q)
 222. #         return "Följer syntaxen!"
 223. #     except Grammatikfel as fel:
 224. #         return str(fel) + " före " + str(q)
 225. #
 226. # def main():
 227. #     q = WordQueue()
 228. #     mening = input("Skriv en mening: ")
 229. #     resultat = kollaGrammatiken(mening)
 230. #     print(resultat)
 231. #
 232. # if __name__ == "__main__":
 233. #     main()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top