SHARE
TWEET

radical simplifier

hanelolo Apr 4th, 2014 25 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <iomanip>
 3. #include <fstream>
 4. #include <string>
 5. #include <windows.h>
 6.  
 7. //Nie udzielam na ten program żadnej gwarancji, używasz go wyłącznie na własne ryzyko.
 8.  
 9. //wersja alpha, niezoptymalizowana; data ostatniej modyfikacji: 16-02-2014 21:53
 10. using namespace std;
 11.  
 12. double bezwzgledna(double wejscie){return ((wejscie<0) ? wejscie*(-1) : wejscie);}
 13.  
 14. double potegowanie(double podstawa, int wykladnik){
 15.         double wynik=1.0;
 16.         bool licz=true;
 17.         bool czy_blad=false;
 18.         bool odwroc_wynik=false;
 19.         if(podstawa==0&&wykladnik==0) {czy_blad=true;licz=false;}
 20.         if(podstawa==0) {wynik=0;licz=false;}
 21.         if(podstawa!=0&&wykladnik==0) {wynik=1;licz=false;}
 22.         if(podstawa!=0&&wykladnik<0) {wykladnik=wykladnik*(-1);odwroc_wynik=true;}
 23.         if(licz==true) {
 24.                 for(int i=1;i<=wykladnik;i++) {
 25.                         wynik=wynik*podstawa;
 26.                 }
 27.                 if(odwroc_wynik==true) {wynik=1/wynik;}
 28.         } else {
 29.                 if(czy_blad==true) {
 30.                         return false;
 31.                 }
 32.         }
 33.         return wynik;
 34. }
 35.  
 36. double pierwiastkowanie(int stopien, double wejscie, int precyzja){
 37.         if(stopien<=1) return false;
 38.         if(stopien%2==0&&wejscie<0) return false;
 39.         bool wynik_ze_znakiem=false;
 40.         if(wejscie<0) wynik_ze_znakiem=true;
 41.         int j=0;
 42.         double prec=1;
 43.         double seek=0.0;
 44.         while(1) {
 45.                 if(potegowanie(j,stopien)>bezwzgledna(wejscie)) break;
 46.                 j+=1;
 47.         }
 48.         j-=1;
 49.         seek=j;
 50.         for(int i=0;i<precyzja;i++){
 51.                 prec=prec*0.1;
 52.                 while(1){
 53.                         seek+=prec;
 54.                         if(potegowanie(seek,stopien)>bezwzgledna(wejscie)) break;
 55.                 }
 56.                 seek-=prec;
 57.         }
 58.         return ((wynik_ze_znakiem==true) ? seek*(-1) : seek);
 59. }
 60.  
 61. //cls routine by MS: http://support.microsoft.com/kb/99261
 62. int cls(void){
 63.         HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 64.     COORD coordScreen = { 0, 0 };
 65.     DWORD cCharsWritten;
 66.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
 67.     DWORD dwConSize;
 68.     GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
 69.     dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;
 70.     FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ', dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
 71.     GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
 72.     FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
 73.     SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );
 74.     return 0;
 75. }
 76.  
 77. void wymaz_z_tablicy(int* tablica, int element, int wystapien, int rozmiar_tab){
 78.         for(int i=0;i<rozmiar_tab;i++){
 79.                 if(wystapien==0) break;
 80.                 if(tablica[i]==element) {
 81.                         tablica[i]=0;
 82.                         wystapien-=1;
 83.                 }
 84.         }
 85.         return;
 86. }
 87.  
 88. int main(){
 89.         cout << "\n upraszczacz pierwiastkow arytmetycznych v0.1a\n Copyright (C)2014 Michal Hanebach\n\n ";
 90.         cout << "Ten program jest darmowy. Nie udziela sie nan zadnej gwarancji.\n\n ";
 91.         Sleep(2000);
 92.         cls();
 93.  
 94.         int kolory[32];
 95.         int domyslne_kolory[]={46,48,55,58,62,63,78,79,87,94,110,111,121,126,128,129,132,133,138,139,142,143};
 96.         //int domyslne_kolory[]={2,3,4,5,6,8,2,3,4,5,6,8,2,3,4,5,6,8,2,3,4,5,6,8};
 97.         //int domyslne_kolory[]={10,14,12,11,13,15,10,14,12,11,13,15,10,14,12,11,13,15,10,14,12,11,13,15};
 98.         for(int i=0;i<32;i++){kolory[i]=0;}
 99.         string linia;
 100.         bool domyslne=false;
 101.         ifstream schemat_kolorow;
 102.         schemat_kolorow.open("schemat_kolorow.ini");
 103.         if(schemat_kolorow.is_open()==true) {
 104.                 getline(schemat_kolorow,linia);
 105.                 schemat_kolorow.close();
 106.                 if(linia[0]=='k'&&linia[1]=='o'&&linia[2]=='l'&&linia[3]=='o'&&linia[4]=='r'&&linia[5]=='y'&&linia[6]=='='){
 107.                         int i=0;
 108.                         int j=7;
 109.                         int m=0;
 110.                         int bufor[3];
 111.                         int tokens=0;
 112.                         bool wyjdz=false;
 113.                         int zlepiona_liczba=0;
 114.                         while(linia[j]!=0){
 115.                                 switch(linia[j]){
 116.                                         case 44: //ASCII ","
 117.                                         for(int k=0;k<3;k++){bufor[k]=0;}
 118.                                         tokens+=1;
 119.                                         if(tokens>32) wyjdz=true;
 120.                                         break;
 121.                                        
 122.                                         default:
 123.                                         while(linia[j]!=',') {bufor[m]=linia[j];j+=1;m+=1;if(m>2) {break;}}
 124.                                         j-=1;
 125.                                         if(bufor[2]<48||bufor[2]>57) { //ASCII "0" "9"
 126.                                                 zlepiona_liczba=(bufor[1]%16);
 127.                                                 zlepiona_liczba+=(bufor[0]%16)*10;
 128.                                         } else {
 129.                                                 zlepiona_liczba=bufor[2]%16;
 130.                                                 zlepiona_liczba+=(bufor[1]%16)*10;
 131.                                                 zlepiona_liczba+=(bufor[0]%16)*100;
 132.                                         }
 133.                                         kolory[i]=zlepiona_liczba;
 134.                                         i+=1;
 135.                                         m=0;
 136.                                         break;
 137.                                 }
 138.                                 if(wyjdz==true) {break;}
 139.                                 j+=1;
 140.                         }
 141.                 }
 142.         } else {domyslne=true;}
 143.         if(domyslne) {copy(domyslne_kolory,domyslne_kolory+26,kolory);}
 144.         do {
 145.         //for(int i=0;i<32;i++){if(kolory[i]!=0){cout << " " << kolory[i];}}
 146.     HANDLE hConsole=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 147.         /*for(int i=0;i<32;i++){
 148.                 if(kolory[i]==0) break;
 149.                 cout << "\n";
 150.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,kolory[i]);
 151.                 for(int j=0;j<5;j++){cout << kolory[i];}
 152.         }*/
 153.         //SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 154.        
 155.         int ilosc=0;
 156.         for(int i=0;i<32;i++){if(kolory[i]!=0) {ilosc+=1;}}
 157.         srand(time(NULL));
 158.         int losowe[ilosc];
 159.         int los=0;
 160.         int ilosc_wystapien=0;
 161.         int ilosc_zapisanych=-1;
 162.         for(;ilosc_zapisanych<ilosc-1;){
 163.                 los=rand() % ilosc;
 164.                 ilosc_wystapien=0;
 165.                 for(int j=0;j<ilosc;j++) {
 166.                         if(losowe[j]==los) {ilosc_wystapien+=1;}
 167.                 }
 168.                 if(ilosc_wystapien!=0) continue;
 169.                 ilosc_zapisanych+=1;
 170.                 losowe[ilosc_zapisanych]=los;
 171.         }
 172.         long int liczba=0;
 173.         int stopien=0;
 174.         cout << "\n Podaj liczbe podpierwiastkowa: ";
 175.         cin >> liczba;
 176.         cout << "\n Podaj stopien pierwiastka: ";
 177.         cin >> stopien;
 178.         if(liczba<0&&stopien%2==0){
 179.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,12);
 180.                 cout << "\n  Program nie obsluguje jednostki urojonej.\n";
 181.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 182.                 continue;
 183.         }
 184.         bool ze_znakiem=false;
 185.         if(liczba<0) {
 186.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,14);
 187.                 cout << "\n  Do rozkladu zmieniono znak liczby na przeciwny.";
 188.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 189.                 ze_znakiem=true;
 190.                 liczba*=(-1);
 191.         }
 192.         int pierwsze[100];
 193.         int ilosci_dzielnikow[100];
 194.         int wylaczone_przed_pierwiastek[100];
 195.         int ilosc_do_wymazania[100];
 196.         int unikatowe_dzielniki[100];
 197.         for(int i=0;i<100;i++){
 198.                 pierwsze[i]=0;
 199.                 ilosci_dzielnikow[i]=0;
 200.                 wylaczone_przed_pierwiastek[i]=0;
 201.                 ilosc_do_wymazania[i]=0;
 202.                 unikatowe_dzielniki[i]=0;
 203.         }
 204.         int indeks_ilosci_dzielnikow=0;
 205.         int powtorzen_dzielnika=0;
 206.         int ostatni_dzielnik=1;
 207.         long int liczba_=liczba;
 208.         int i=0;
 209.         for(;;){
 210.                 powtorzen_dzielnika=0;
 211.                 ostatni_dzielnik+=1;
 212.                 while(liczba_%ostatni_dzielnik==0) {
 213.                         powtorzen_dzielnika+=1;
 214.                         pierwsze[i]=ostatni_dzielnik;
 215.                         i+=1;
 216.                         liczba_/=ostatni_dzielnik;
 217.                 }
 218.                 if(powtorzen_dzielnika!=0) {
 219.                         ilosci_dzielnikow[indeks_ilosci_dzielnikow]=powtorzen_dzielnika;
 220.                         indeks_ilosci_dzielnikow+=1;
 221.                 }
 222.                 if(ostatni_dzielnik==liczba) break;
 223.         }
 224.         int indeks_koloru=0;
 225.         ostatni_dzielnik=0;
 226.         int indeks_do_wymazania=0;
 227.         int indeks_wylaczonych=0;
 228.         cout << "\n\n  Rozklad liczby " << liczba << " na czynniki pierwsze:\n\n  ";
 229.         for(int i=0;i<99;i++){
 230.                 if(pierwsze[i]!=ostatni_dzielnik) {indeks_koloru+=1;}
 231.                 if(pierwsze[i]!=0) {
 232.                         SetConsoleTextAttribute(hConsole,kolory[indeks_koloru]);
 233.                         cout << pierwsze[i];
 234.                         SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 235.                 }
 236.                 if(pierwsze[i+1]!=0) {cout << " * ";}
 237.         }
 238.         cout << "\n\n  Rozklad na iloczyn potegowy:\n\n  ";
 239.         bool pierwsza_iteracja=true;
 240.         indeks_koloru=0;
 241.         ostatni_dzielnik=0;
 242.         indeks_ilosci_dzielnikow=0;
 243.         int pomocnicza1=0;
 244.         int pomocnicza2=0;
 245.         for(int i=0;i<99;i++){
 246.                 if(pierwsze[i]==ostatni_dzielnik) continue;
 247.                 if(pierwsze[i]==0&&pierwsze[i+1]==0) break;
 248.                 pomocnicza1=ilosci_dzielnikow[indeks_ilosci_dzielnikow];
 249.                 pomocnicza2=0;
 250.                 if(pierwsza_iteracja==false) {cout << " * ";}
 251.                 pierwsza_iteracja=false;
 252.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,kolory[indeks_koloru]);
 253.                 cout << pierwsze[i];
 254.                 if(ilosci_dzielnikow[indeks_ilosci_dzielnikow]>1) {
 255.                         cout << "^" << ilosci_dzielnikow[indeks_ilosci_dzielnikow];
 256.                 }
 257.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 258.                 indeks_koloru+=1;
 259.                 if(ilosci_dzielnikow[indeks_ilosci_dzielnikow]>=stopien) {
 260.                         while(pomocnicza1>=stopien) {pomocnicza1-=stopien;pomocnicza2+=1;}
 261.                         for(int j=0;j<pomocnicza2;j++){
 262.                                 wylaczone_przed_pierwiastek[indeks_wylaczonych]=pierwsze[i];
 263.                                 indeks_wylaczonych+=1; 
 264.                         }
 265.                         ilosc_do_wymazania[indeks_do_wymazania]=pomocnicza2*stopien;
 266.                         indeks_do_wymazania+=1;
 267.                 }
 268.                 indeks_ilosci_dzielnikow+=1;
 269.                 ostatni_dzielnik=pierwsze[i];
 270.         }
 271.         bool cos_wylaczone=false;
 272.         for(int i=0;i<100;i++){if(wylaczone_przed_pierwiastek[i]!=0) {cos_wylaczone=true;}}
 273.        
 274.         if(cos_wylaczone) {
 275.                 ostatni_dzielnik=1;
 276.                 indeks_do_wymazania=0;
 277.                 for(int i=0;i<99;i++){
 278.                         if(pierwsze[i]==0&&pierwsze[i+1]==0) break;
 279.                         if(pierwsze[i]==ostatni_dzielnik) continue;
 280.                         unikatowe_dzielniki[indeks_do_wymazania]=pierwsze[i];
 281.                         indeks_do_wymazania+=1;
 282.                         ostatni_dzielnik=pierwsze[i];
 283.                 }
 284.                
 285.                 for(int i=0;i<99;i++){
 286.                         if(unikatowe_dzielniki[i]==0&&unikatowe_dzielniki[i+1]==0) break;
 287.                         wymaz_z_tablicy(pierwsze,unikatowe_dzielniki[i],ilosc_do_wymazania[i],100);
 288.                 }
 289.                
 290.                 int liczba_podpierwiastkowa=1;
 291.                 int liczba_przedpierwiastkowa=1;
 292.                 for(int i=0;i<100;i++){
 293.                         if(pierwsze[i]!=0) {liczba_podpierwiastkowa*=pierwsze[i];}
 294.                         if(wylaczone_przed_pierwiastek[i]!=0) {liczba_przedpierwiastkowa*=wylaczone_przed_pierwiastek[i];}
 295.                 }
 296.                
 297.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,15);
 298.                 cout << "\n\n  " << ((ze_znakiem==true) ? -liczba_przedpierwiastkowa : liczba_przedpierwiastkowa);
 299.                 if(liczba_podpierwiastkowa!=1) {
 300.                         cout << " pierwiastkow ";
 301.                         switch(stopien){
 302.                                 case 2:
 303.                                 cout << "kwadratowych";
 304.                                 break;
 305.                                
 306.                                 case 3:
 307.                                 cout << "szesciennych";
 308.                                 break;
 309.                                
 310.                                 default:
 311.                                 cout << stopien << ". stopnia";
 312.                         }
 313.                         cout << " z " << liczba_podpierwiastkowa;
 314.                 }
 315.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 316.         } else {
 317.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,14);
 318.                 cout << "\n\n  Pierwiastek z podanej liczby o zadanym stopniu jest nieupraszczalny.\n";
 319.                 SetConsoleTextAttribute(hConsole,7);
 320.         }
 321.         if(ze_znakiem) {liczba*=(-1);}
 322.         cout << "\n\n  Wartosc przyblizona podanego pierwiastka: " << setprecision(10) << pierwiastkowanie(stopien,liczba,10);
 323.         cout << "\n\n";
 324.         } while(0==0);
 325. }
RAW Paste Data
Top