MalwareMustDie

Server sensitive info's grabbed | China DDoSer

Jun 16th, 2014
859
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;; Server's sensitive information taken...
 2. ;; #MalwareMustDie - @unixfreaxjp /malware/Iptablex]$ date
 3. ;; Mon Jun 16 14:08:27 JST 2014
 4. ;;
 5. .text:0804D760 sendLoginInfoa
 6. .text:0804D760 var_1A8         = dword ptr -1A8h
 7. .text:0804D760 var_1A4         = dword ptr -1A4h
 8. .text:0804D760 var_1A0         = dword ptr -1A0h
 9. .text:0804D760 var_19C         = dword ptr -19Ch
 10. .text:0804D760 var_198         = dword ptr -198h
 11. .text:0804D760 var_18A         = dword ptr -18Ah
 12. .text:0804D760 var_108         = dword ptr -108h
 13. .text:0804D760 var_86          = dword ptr -86h
 14. .text:0804D760 arg_0           = dword ptr  8
 15. .text:0804D760
 16. .text:0804D760                 push    ebp
 17. .text:0804D761                 mov     ebp, esp
 18. .text:0804D763                 push    ebx
 19. .text:0804D764                 sub     esp, 1A4h       ; utsbuf
 20. .text:0804D76A                 mov     eax, dword ptr ds:g_mainsrvinfo+124h
 21. .text:0804D76F                 movzx   ebx, word ptr [eax+2]
 22. .text:0804D773                 mov     [esp+1A8h+var_1A0], 9Ch
 23. .text:0804D77B                 mov     [esp+1A8h+var_1A4], 0
 24. .text:0804D783                 mov     [esp+1A8h+var_1A8], 81334DCh
 25. .text:0804D78A                 call    memset
 26. .text:0804D78F                 lea     eax, [ebp+var_18A]
 27. .text:0804D795                 mov     [esp+1A8h+var_1A8], eax
 28. .text:0804D798                 call    uname
 29. .text:0804D79D                 test    eax, eax
 30. .text:0804D79F                 js      short loc_804D7CF
 31. .text:0804D7A1                 lea     eax, [ebp+var_108]
 32. .text:0804D7A7                 mov     [esp+1A8h+var_198], 81334F0h
 33. .text:0804D7AF                 mov     [esp+1A8h+var_19C], 81334ECh
 34. .text:0804D7B7                 mov     [esp+1A8h+var_1A0], 81334E8h
 35. .text:0804D7BF                 mov     [esp+1A8h+var_1A4], offset aD_D_D ; "%d.%d.%d"
 36. .text:0804D7C7                 mov     [esp+1A8h+var_1A8], eax
 37. .text:0804D7CA                 call    sscanf
 38. .text:0804D7CF
 39. .text:0804D7CF loc_804D7CF:
 40. .text:0804D7CF                 mov     eax, [ebp+arg_0]
 41. .text:0804D7D2                 shl     ebx, 10h
 42. .text:0804D7D5                 mov     [esp+1A8h+var_1A4], 6Eh
 43. .text:0804D7DD                 mov     [esp+1A8h+var_1A8], 81334F8h
 44. .text:0804D7E4                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+144h, eax
 45. .text:0804D7E9                 call    getcpuinfcmd
 46. .text:0804D7EE                 call    getmeminfcmd
 47. .text:0804D7F3                 mov     [esp+1A8h+var_1A4], (offset aLp64_off64+8)
 48. .text:0804D7FB                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+154h, eax
 49. .text:0804D800                 mov     eax, dword ptr ds:g_mainsrvinfo
 50. .text:0804D805                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+140h, eax
 51. .text:0804D80A                 mov     eax, ebx
 52. .text:0804D80C                 or      eax, 1
 53. .text:0804D80F                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+13Ch, eax
 54. .text:0804D814                 lea     eax, [ebp+var_86]
 55. .text:0804D81A                 mov     [esp+1A8h+var_1A8], eax
 56. .text:0804D81D                 call    strstr
 57. .text:0804D822                 test    eax, eax
 58. .text:0804D824                 jz      short loc_804D82F
 59. .text:0804D826                 or      ebx, 3
 60. .text:0804D829                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+13Ch, ebx
 61. .text:0804D82F
 62. .text:0804D82F loc_804D82F:
 63. .text:0804D82F                 mov     dword ptr ds:g_mainsrvinfo+20h, 1
 64. .text:0804D839                 add     esp, 1A4h
 65. .text:0804D83F                 xor     eax, eax
 66. .text:0804D841                 pop     ebx
 67. .text:0804D842                 pop     ebp
 68. .text:0804D843                 retn
 69. .text:0804D843 sendLoginInfoa  endp
RAW Paste Data