Advertisement
Guest User

Ivo Opstelten en Het Nieuwe Rijk

a guest
Jul 24th, 2012
327
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 16.30 KB | None | 0 0
 1. Met het gebruik van verschillende soorten medicijnen is het tegenwoordig, zeker in de psychopolitieke realiteit, bijna te simpel om een staat van hevige nervositeit of krankzinnigheid bij de vrouw of de kinderen te veroorzaken om hen dan, met volledige medewerking van het belangrijke persoon, de regering waaronder hij leeft, of het agentschap waarbij hij werkt, in de handen van de psychopolitieke medewerker te plaatsen. Deze kan dan in zijn eigen laboratorium zonder tegenwerking of angst voor onderzoek of controle, met elektroshocks, operaties, seksuele aanvallen, drugs of andere bruikbare methoden, dat familielid geheel degraderen of zijn persoonlijkheid wijzigen en daarmee een psychopolitieke slaaf creëren die, na een signaal of commando, de meest schandalige, gewelddadige acties uitvoert en daarmee het belangrijke persoon in diskrediet brengt of eist dat er, op een meer delicaat niveau, zekere maatregelen worden genomen door het belangrijke persoon. Die maatregelen worden natuurlijk gedicteerd door de psychopoliticus.
 2.  
 3. Als de partij geen echte interesse heeft in de beslissingen of activiteiten van dat belangrijke persoon en slechts de wens heeft om hem van effectieve activiteit af te houden, dan hoeft de psychopoliticus er niet zoveel aandacht aan te besteden. De persoon hoeft dan slechts in handen te worden gegeven van de één of andere onwetende beoefenaar van de geestelijke geneeskunde die opgeleid is door psychopolitici, waarvan verwacht mag worden dat hij voldoende moeilijkheden zal veroorzaken.
 4.  
 5. Waar de loyaliteit van de persoon niet kan worden omgekeerd of waar de mening, het gewicht of de effectiviteit van het individu krachtig in de weg staat van de kapitalistische doeleinden, is het gewoonlijk het beste om een milde neurose in het persoon te veroorzaken. Nadat je hem hebt voorzien van een geschiedenis van geestelijke onevenwichtigheid, zorg je ervoor dat hij zichzelf onschadelijk maakt door zelfmoord te plegen of je brengt hem tot een verval dat lijkt op zelfmoord. Dit soort situaties zijn reeds tienduizenden keren vakkundig afgehandeld door psychopolitici binnen en buiten Nederland.
 6.  
 7. Het is een onwrikbaar principe van de psychopolitiek dat een persoon die vernietigd moet worden, zelf of via zijn familie, betrokken moet raken bij het stigma van krankzinnigheid en in contact moet worden gebracht met psychopolitici of personen die door hen opgeleid zijn, met een maximale hoeveelheid aan opschudding en publiciteit. Het stigma van krankzinnigheid wordt stevig verankerd in de reputatie van een persoon en blijft daar door het veroorzaken van irrationele acties door hemzelf of in zijn nabijheid. Deze activiteit zou geclassificeerd kunnen worden als een gedeeltelijke afbraak van gelijkgerichtheid. Als dit tot het uiterste wordt doorgevoerd kan de afbraak van de loyaliteiten als volledig worden beschouwd en kan er veilig begonnen worden met het opleggen van nieuwe loyaliteiten. Door het veroorzaken van krankzinnigheid of zelfmoord bij de vrouw van een politiek belangrijk persoon, wordt er voldoende vervreemding gerealiseerd om zijn houding te veranderen. Dit zal, als het krachtig genoeg wordt doorgevoerd, of ondersteund wordt door psychopolitieke implantatie, het begin zijn van het opnieuw opbouwen van zijn loyaliteiten, nu in een betere en meer gepaste richting.
 8.  
 9. Een andere reden voor het richten van psychopolitieke activiteiten op vervreemding door krankzinnigheid, is dat krankzinnigheid veracht wordt en als schande wordt gezien en dat er neer wordt gekeken wordt op alles wat ermee verbonden is. Dus kan een psychopoliticus, die in de buurt van een krankzinnig persoon opereert, elke beschuldiging tegen hem tegenspreken en weerleggen door aan te tonen dat de familie last heeft van geestelijke onevenwichtigheid.
 10.  
 11. Dit is verbazingwekkend effectief in kapitalistische landen waar krankzinnigheid zo door en door gevreesd wordt, dat niemand er maar over denkt om welke omstandigheid dan ook, in de omgeving ervan te onderzoeken. De psychopolitieke propaganda werkt voortdurend, en moet voortdurend blijven werken aan een toenemend aura van mysterie rondom krankzinnigheid. Ze moet de verschrikkingen en de hopeloosheid ervan uitvergroten om een excuus te hebben voor de niet-therapeutische acties die ondernomen worden tegen krankzinnigen. Met name in de kapitalistische landen heeft een krankzinnige persoon geen rechten. Een krankzinnig persoon mag daar geen eigendommen bezitten. Een krankzinnige mag daar geen getuigenis afleggen. Dus hebben we hiermee een uitstekende weg waarlangs we kunnen reizen in de richting van ons doel en onze eindbestemming.
 12.  
 13. Door bij het publiek de overtuiging neer te zetten dat er twijfels bestaan over de geestelijke gezondheid van een persoon, is het mogelijk om al zijn doelen en activiteiten te verminderen en weg te vagen. Middels het aantonen van de krankzinnigheid van een groep, of zelfs een regering, is het mogelijk om een afwijzing binnen hun eigen groep te veroorzaken. Door het uitvergroten van de algemene menselijke reactie op krankzinnigheid, door dit onderwerp steeds opnieuw onder de aandacht te brengen van het grote publiek en vervolgens de reactie van de bevolking die daarop volgt tegen haar leider of leiders te benutten, is het mogelijk om elke regering of beweging te stoppen.
 14.  
 15. Het is belangrijk om te weten dat het gehele onderwerp ‘loyaliteit’, zoals het er nu voorstaat, gemakkelijk te behandelen is. Het is één van de eerste en voornaamste missies van een psychopoliticus om ‘een aanval op het rechts extremisme ’ en ‘krankzinnigheid’ aan elkaar gelijk te stellen.
 16.  
 17. De definitie van krankzinnigheid, of de paranoïde variant daarop, zou moeten worden: “Een paranoïde persoon gelooft dat hij wordt aangevallen door de Nederlandse Staat”. Op deze manier vervalt en vermindert de steun voor het individu die de Nederlandse Staat aanvalt. ( Denk aan de heren van zapruder.nl, voor wie we een aantal ongelukken zouden moeten arrangeren zoals gedaan met dit kan niet waar zijn.)
 18.  
 19. In plaats van het executeren van de Zapruder leiders, zou zelfmoord voor hen gearrangeerd moeten worden onder omstandigheden die vragen oproepen over het overlijden. Op deze manier kunnen we de oppositie tegen de Nederlandse groei, binnen alle sociale klassen, uitselecteren en ervoor zorgen dat, die bevolking die zich tegen ons zou keren, geen leiders meer heeft. Hiermee veroorzaken we een staat van chaos en gebrek aan gelijkgerichtheid, waarbinnen wij vrij eenvoudig de heldere en krachtige leerstellingen van het monopolisme kunnen doordrijven.
 20.  
 21. Onze aanval in het veld van de psychopolitiek is zo uitgekiend dat hij voorbijgaat aan het begripsvermogen van de leek en aan dat van de, gewoonlijk stupide, ambtenaar. Door te opereren als een autoriteit, met de regelmatig herhaalde verklaring dat de principes van psychotherapie te gecompliceerd zijn om zomaar begrepen te worden, kan je, zonder dat de bevolking het in de gaten heeft en het een voldongen feit is, een totale revolutie teweegbrengen.
 22.  
 23. Omdat krankzinnigheid het maximale gebrek aan instemming is, is het logischerwijs ook bruikbaar als het optimale wapen tegen loyaliteiten aan leiders en de oude sociale structuren.
 24.  
 25. Het is dus van het allergrootste belang dat de psychopoliticus de geneeskunde van een te veroveren natie infiltreert en dan, vanuit die hoek, voortdurend druk uitoefent op de bevolking en de regering tot uiteindelijk de overwinning is bewerkstelligd. Dit is het onderwerp en het uiteindelijke doel van de psychopolitiek.
 26.  
 27. Om loyaliteiten te herschikken moeten we de leiding krijgen over hun normen en waarden. Een dier is in de eerste plaats loyaal aan zichzelf. Dit wordt vernietigd door hem op zijn fouten te wijzen, hem te bewijzen dat hij zich dingen niet kan herinneren, dat hij niet kan handelen en zichzelf niet kan vertrouwen. De tweede loyaliteit betreft zijn familie-eenheid, zijn ouders, zijn broers en zusters. Dit wordt vernietigd door familieleden financieel onafhankelijk van elkaar te maken, door de waarde van het huwelijk te verminderen, door scheidingen gemakkelijker te maken en door de kinderen, waar het maar mogelijk is, door de staat te laten opvoeden. De derde loyaliteit betreft zijn vrienden en directe omgeving. Deze wordt vernietigd door het verminderen van zijn vertrouwen en door hem op de hoogte te stellen van verhalen en geruchten die zogenaamd door zijn vrienden of door de lokale autoriteiten over hem worden verspreid. De volgende loyaliteit betreft de staat en dit is, voor het fascisme, de enige loyaliteit die moet bestaan vanaf het moment dat er een rechts extremistische staat tot stand is gekomen. Om de vernietiging van de loyaliteit aan de linkse staat te bewerkstelligen, moet de jeugd op allerlei manieren van alles verboden worden zodat ze zich gaan afzetten tegen de linkse staat. Door ze de belofte te doen dat het beter wordt onder het fascisme wordt hun loyaliteit voor de rechts extremistische beweging gewonnen.
 28.  
 29. Het ontzeggen van een makkelijk toegankelijk rechtssysteem aan de bevolking van een linkse staat, het veroorzaken en ondersteunen van propaganda welke het gezin vernietigt, het creëren en in stand houden van jeugdcriminaliteit, het aan de staat opdringen van allerlei manieren en praktijken die ervoor zorgen dat kinderen zich ervan afkeren, zal uiteindelijk leiden tot de chaos die noodzakelijk is voor het fascisme.
 30.  
 31. Onder de suikerzoete glazuur van hulp, is een strenge kinderarbeidswet het beste middel om een kind elk recht in de maatschappij te ontzeggen. Door hem te verbieden om te verdienen, door hem tegen zijn zin financieel afhankelijk te maken van een met tegenzin gevende ouder, door er via andere kanalen voor te zorgen dat die ouders voortdurend onder economische spanning staan, wordt het kind in zijn tienerjaren naar opstand gedreven. Criminaliteit zal daaruit voortkomen.
 32.  
 33. Door het gemakkelijk beschikbaar maken van allerlei soorten synthetische drugs (XTC, COKE, SPEED, PADDO’S) , door het verstrekken van alcohol (breezers) aan tieners (met name meisjes), door zijn wilde opstandigheid te prijzen en aan te moedigen, door het stimuleren met harde porno en het aanbevelen van seksuele praktijken en via de ideeën die uitgedragen kunnen worden door de seksuele voorlichtingsbureaus, kan de psychopoliticus de benodigde houding van chaos, ledigheid en nutteloosheid creëren waarin de oplossing aangeboden kan worden die de tiener overal complete vrijheid zal verschaffen, het fascisme, en de V.O.C. mentaliteit.
 34.  
 35. Als het mogelijk is om de dienstplicht, via het promoten van onpopulaire oorlogen of andere middelen te laten voortduren, kan deze dienstplicht altijd worden gebruikt als een barrière voor de jeugd om vooruit te komen in het leven en om elke hoop om zich een plaats te verwerven in het burgerleven, te vernietigen.
 36.  
 37. Op deze manier wordt het patriottisme van de jeugd voor de kapitalistische vlag dusdanig verflauwd dat ze geen gevaar meer zullen vormen als soldaten. Omdat het tientallen jaren kan duren voor het effect zichtbaar wordt, zal de korte termijn visie van het kapitalisme nooit onze lange termijn planning kunnen doorgronden.
 38.  
 39. Als we er in zouden slagen de nationale trots en het patriottisme van slechts één generatie effectief te vermoorden, dan hebben we dat land overwonnen. Daarom moet er in het buitenland een voortdurende propagandamachine bezig zijn om de loyaliteit te ondermijnen van de burgers in het algemeen en de jeugd in het bijzonder.
 40.  
 41. De rol van de psychopoliticus hierin is erg krachtig. Hij kan, vanuit zijn positie als een autoriteit op het gebied van het verstand, allerlei destructieve maatregelen adviseren. Hij kan de vrije opvoeding van het kind thuis onderwijzen. Hij kan, in een optimale situatie, de hele natie instructie geven over hoe je met kinderen om moet gaan en dat zo doen dat de kinderen niet langer gecontroleerd worden, geen echt thuis hebben en als wilden in het rond rennen, zonder verantwoordelijkheid voor hun natie of zichzelf.
 42.  
 43. Het gebrek aan loyaliteit bij de jeugd van een linkse natie maakt hen rijp voor het hergroeperen van hun loyaliteiten in de richting van het fascisme. Het creëren van een behoefte aan harddrugs, seksueel wangedrag en niet te controleren vrijheden om dit vervolgens aan hen te presenteren als een bijkomend voordeel van het fascisme, zal er moeiteloos voor zorgen dat ze met ons op één lijn komen.
 44.  
 45. Krachtige leiders van jeugdgroepen kunnen door de psychopoliticus op verschillende manieren opzijgeschoven worden. Waar mogelijk moet het karakter van het meisje of de jongen zorgvuldig veranderd worden en in de richting van criminaliteit worden gestuurd. Er moet controle behouden worden door chantage of andere middelen. Wanneer deze leiders niet ontvankelijk zijn en ze alle druk weerstaan en een gevaar kunnen vormen voor onze zaak, moet elke inspanning worden gedaan om de aandacht van de autoriteiten op dat persoon te vestigen en hem op de één of andere manier lastig te vallen waardoor hij in aanraking komt met het jeugdrecht. Als dit bereikt is hopen wij dat een psychopoliticus, in de rol van adviseur op het gebied van kinderen, in de beslotenheid van de gevangenis en onder dekking van de gerechtelijke processen, het gezonde verstand van dat individu kan vernietigen.
 46.  
 47. Met name briljante universitaire studenten, wiskundigen, natuurkundigen, atleten en de leiders van jeugdbewegingen moeten op één van deze twee manieren afgehandeld worden. Er is slechts plaats voor een enkel bedrijf dat de wereld gaat regeren. En we hebben jarenlang gewerkt om de mens zo ver te krijgen.
 48.  
 49. De begeleiding van de jeugdrechtbanken is één van de gemakkelijke taken van de psychopoliticus. Een linkse natie is over het algemeen zo vol met onrecht dat een klein beetje meer, er zonder commentaar doorheen komt. Binnen het jeugdrecht vind je altijd bepaalde personen met vreemde voorkeuren, of dit nu rechters of politiemensen zijn. Als deze voorkeuren er niet zijn, kunnen ze worden gecreëerd. Door hun jonge jongens of meisjes ter beschikking te stellen binnen de “veiligheid” van de gevangenis of het opvanghuis, door te verschijnen met camera’s of getuigen, word je voorzien van een adequaat wapen om, waar nodig, sturing te geven aan al de toekomstige besluiten.
 50. Zo zijn we uiterst effectief opgetreden tegen Marcel Van Vloesem inzake zijn bezwaren tegen de exploitatie van minderwaardige kinderen.
 51.  
 52. De behandeling van jeugdzaken door jeugdrechtbanken moet steeds verder weg geleid worden van recht en steeds meer in de richting van “geestelijke problemen” gestuurd worden, tot de gehele natie denkt aan “geestelijke problemen” in plaats van aan criminelen. Dit zorgt voor allerlei openstaande banen in de rechtbanken, in de kantoren van de officieren van justitie en binnen het politieapparaat die vervolgens opgevuld kunnen worden door psychopolitici. Deze worden dan, door hun invloed, de rechters van het land en daarmee komt de totale controle over de criminelen in hun handen. Zonder de hulp van criminelen komt de revolutie immers nooit tot stand.
 53.  
 54. Door deze autoriteit over de problemen van de jeugd en volwassenen te benadrukken in de rechtbanken zal eens de vraag naar psychopolitici zo groot worden dat zelfs de gewapende strijdmacht gebruik zullen gaan maken van “autoriteiten op het gebied van het verstand” in hun militaire rechtbanken. Als dit gebeurt zal de strijdmacht van het land in onze handen vallen, net zo zeker als wanneer wijzelf het commando zouden voeren. Met de kleine bonus van het hebben van een ervaren ondervrager naast elke technicus of bediener van geheime wapens, zal het land, net als Duitsland in 1933-1945, immobiel worden gemaakt door haar eigen leger en marine die volledig in onze handen zijn.
 55.  
 56. Het onderwerp loyaliteiten en het herschikken ervan, is dus feitelijk het onderwerp dat zich bezighoudt met de ongewapende overmeestering van de vijand van de staat.
 57. Profiel
 58.  
 59.  
 60. Het gebruik van zenuwgassen is uiterst effectief, de productie van deze medicijnen als geneesmiddel tegen het intellectuele kanker zal worden opgevoert. De sterfte cijfers van week 2 Januari 2009 zijn opgevoert tot 4823 natuurlijke doden, en 57 barmhartigheids doden. Het zijn slechts vijanden van de staat, vergeet dat nooit.
 61.  
 62. Zie ook, de lijst bijgevoegd met bezoekers van Zapruder die in aanmerking komen voor een permanente gezondheids behandeling. Deze kankers moeten worden weggesneden uit de Nederlandse samenleving. Gelijk we het kanker Fortuyn wegsneden als een tumor die het organisme overwoekert.
 63.  
 64. Met vriendelijke groet,
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement