Advertisement
PikingFish

PE. Diary

Sep 22nd, 2020 (edited)
73
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <algorithm>    // random_shuffle
 4. #include <vector>      
 5. #include <ctime>        
 6. #include <cstdlib>      // rand, srand
 7. #include <fstream>
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. //minNumberOfTraining + rand() % maxNumberOfTraining
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     string answer;
 16.    
 17.     int numberOfStudents = 20;
 18.     int exercise_number = 32;
 19.    
 20.     ofstream out;
 21.     out.open("output.txt");
 22.      
 23.     string exercises[exercise_number] = {
 24.     "Ïîäòÿãèâàíèÿ 3 ïîäõîäà. 6 ïîâòîðåíèé",
 25.     "Øèðîêèå îòæèìàíèÿ. 3 ïîäõîäà. 15 ïîâòîðåíèé",
 26.     "Óçêèå îòæèìàíèÿ. 3 ïîäõîäà. 15 ïîâòîðåíèé",
 27.     "Æèì ë¸æà. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 28.     "Á¸ðïè. 3 ïîäõîäà. 20 ïîâòîðåíèé",
 29.     "Ïëàâàíèå: êðîëü. 40 áàññåéíîâ. 25 ìåòðîâ",
 30.     "Ïëàâàíèå: áðàñ. 40 áàññåéíîâ. 25 ìåòðîâ",
 31.     "Ïëàâàíèå: áàòòåðôëÿé. 20 áàññåéíîâ. 25 ìåòðîâ",
 32.     "Ïëàâàíèå: íà ñïèíå. 20 áàññåéíîâ. 25 ìåòðîâ",
 33.     "Âåðòèêàëüíàÿ òÿãà â íàêëîíå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 34.     "Ðàçâåäåíèå ãàíòåëåé ë¸æà íà íàêëîííîé ñêàìüå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 35.     "Òÿãà âåðõíåãî áëîêà ê ãðóäè øèðîêèì õâàòîì. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 36.     "Æèì îäíîé ðóêîé â êðîññîâåðå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 37.     "Ïóëîâåð ñ ãàíòåëüþ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 38.     "Ïðèñåä ñî øòàíãîé íà ñïèíå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 39.     "Ðóìûíñêàÿ òÿãà. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 40.     "Ðàçãèáàíèå íîã â òðåíàæ¸ðå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 41.     "Ñãèáàíèå íîã â òðåíàæ¸ðå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 42.     "Ñêðó÷èâàíèÿ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 43.     "Ïëàíêà. 3 ïîäõîäà. 30 ñåêóíä",
 44.     "Òÿãà âåðõíåãî áëîêà íà øèðî÷àéøèå îáðàòíûì õâàòîì. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 45.     "Îòæèìàíèÿ íà áðóñüÿõ. 3 ïîäõîäà. 7 ïîâòîðåíèé",
 46.     "Ïîäú¸ì ãàíòåëåé íà áèöåïñ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 47.     "Ðàçãèáàíèå ðóê ñ ãàíòåëüþ íà òðèöåïñ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 48.     "Ñãèáàíèå ðóê íà áèöåïñ â êðîññîâåðå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 49.     "Ðàçãèáàíèå ðóê íà òðèöåïñ â êðîññîâåðå. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 50.     "Æèì ãàíòåëåé ââåðõ ñèäÿ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 51.     "Ìàõè ãàíòåëÿìè ÷åðåç ñòîðîíû ñèäÿ. 3 ïîäõîäà 10 ïîâòîðåíèé",
 52.     "Âåðòèêàëüíàÿ òÿãà EZ-øòàíãè ê ïîäáîðîäêó. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 53.     "Ïîäú¸ì êîëåíåé â âèñå. 3 ïîäõîäà 10 ïîâòîðåíèé",
 54.     "Ñêðó÷èâàíèÿ ñ îòÿãîùåíèåì. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé",
 55.     "Îáðàòíûå ñêðó÷èâàíèÿ. 3 ïîäõîäà. 10 ïîâòîðåíèé"
 56.     };
 57.    
 58.     srand ( unsigned ( time(0) ) );
 59.     vector <int> randomIndex;
 60.    
 61.     for (int i = 0; i < exercise_number; i++) //set values
 62.         randomIndex.push_back(i);
 63.        
 64.     int maxNumberOfTraining = 10;
 65.     int minNumberOfTraining = 5;
 66.     int numberOfTraining;
 67.    
 68.     for(int k = 1; k < numberOfStudents + 1; k++)
 69.     {
 70.         out << "Student #" << k;
 71.         numberOfTraining = rand() % (maxNumberOfTraining - minNumberOfTraining + 1) + minNumberOfTraining;
 72.         cout << numberOfTraining;
 73.        
 74.         // random index generator:
 75.         random_shuffle ( randomIndex.begin(), randomIndex.end() );
 76.    
 77.         /*// print out randomIndex vector:
 78.         cout << "randomIndex contains:";
 79.         for (vector<int>::iterator it = randomIndex.begin(); it != randomIndex.end(); it++)
 80.                 cout << ' ' << *it;*/
 81.    
 82.         //print out random training list into output
 83.         for(int j = 0; j < numberOfTraining; j++)
 84.         {
 85.             if (j == 0)
 86.                 out << endl << j + 1 << ". " << exercises[randomIndex.at(j)];
 87.             else
 88.                 out << endl << j + 1 << ". " << exercises[randomIndex.at(j)];  
 89.         }
 90.         out << endl;
 91.     }
 92.     return 0;
 93. }
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement