S_Madanska

19.01.22

Jan 19th, 2022 (edited)
268
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 7.76 KB | None | 0 0
 1. CREATE TABLE DEPARTMENTS
 2. (
 3.     DEPARTMENT_ID INT NOT NULL,
 4.     NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
 5.     MANAGER_ID INT,
 6.     COUNTRY_ID CHAR(2) NOT NULL,
 7.     CITY VARCHAR(30) NOT NULL,
 8.     STATE VARCHAR(25),
 9.     ADDRESS VARCHAR(40),
 10.     POSTAL_CODE VARCHAR(12),
 11.  
 12.     CONSTRAINT PK_DEPARTMENTS PRIMARY KEY (DEPARTMENT_ID),
 13.     CONSTRAINT FK_DEPT_COUNTRIES FOREIGN KEY (COUNTRY_ID)REFERENCES COUNTRIES(COUNTRY_ID),
 14.     CONSTRAINT FK_DEPT_MANGR FOREIGN KEY (MANAGER_ID)REFERENCES EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID)
 15. )
 16.  
 17. ALTER TABLE EMPLOYEES
 18. ADD CONSTRAINT FK_EMPL_DEPT FOREIGN KEY (DEPARTMENT_ID)
 19. REFERENCES DEPARTMENTS(DEPARTMENT_ID)
 20.  
 21. CREATE TABLE ORDERS
 22. (
 23.     ORDER_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 24.     ORDER_DATE DATETIME NOT NULL,
 25.     CUSTOMER_ID NUMERIC(6) NOT NULL REFERENCES CUSTOMERS,
 26.     EMPLOYEE_ID INT NOT NULL REFERENCES EMPLOYEES,
 27.     SHIP_ADDRESS VARCHAR(150)
 28. )
 29.  
 30. CREATE TABLE PRODUCTS
 31. (
 32.     PRODUCT_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 33.     NAME VARCHAR(70) NOT NULL,
 34.     PRICE NUMERIC(8,2) NOT NULL,
 35.     DESCR VARCHAR(2000)
 36. )
 37.  
 38. CREATE TABLE ORDER_ITEMS
 39. (
 40.     ORDER_ID INT NOT NULL,
 41.     PRODUCT_ID INTEGER NOT NULL,
 42.     UNIT_PRICE NUMERIC(8,2) NOT NULL,
 43.     QUANTITY NUMERIC(8) NOT NULL,
 44.  
 45.     CONSTRAINT PK_OI PRIMARY KEY(ORDER_ID, PRODUCT_ID),
 46.  
 47.     CONSTRAINT FK_OI_O FOREIGN KEY (ORDER_ID)REFERENCES ORDERS (ORDER_ID)
 48.             ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
 49.  
 50.     CONSTRAINT FK_OI_P FOREIGN KEY (PRODUCT_ID) REFERENCES PRODUCTS(PRODUCT_ID)
 51. )
 52.  
 53. ---------------------------------------------------------------
 54. -----------------------TRADECOMPANY ---------------------------
 55. ---------------------------------------------------------------
 56.  
 57. --Демо:
 58.     --Въведи по един запис във всяка от таблиците
 59.  
 60.     --INSERT INTO TABLE (COLUMN1, COLUM2)
 61.     --VALUES ('', 4)
 62.  
 63.     INSERT INTO REGIONS (NAME)
 64.     VALUES('Източна Европа')
 65.  
 66.     SELECT * FROM REGIONS
 67.  
 68.     INSERT INTO COUNTRIES(COUNTRY_ID, NAME, REGION_ID)
 69.     VALUES('BG', 'България', 1)
 70.  
 71.     SELECT * FROM COUNTRIES
 72.  
 73.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, EMAIL, ADDRESS, GENDER)
 74.     VALUES(1001, 'BG', 'Мария', 'Милева', 'mm@abv.bg', 'бул. България 100, гр.Пловдив', 'F')
 75.  
 76.     SELECT * FROM CUSTOMERS
 77.  
 78.     INSERT INTO JOBS(JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY)
 79.     VALUES('SA_rep', 'Търговски Представител', 9000, 10000)
 80.  
 81.     SELECT * FROM JOBS
 82.  
 83.     INSERT INTO DEPARTMENTS(DEPARTMENT_ID, NAME, COUNTRY_ID, CITY, STATE, ADDRESS, POSTAL_CODE)
 84.     VALUES(80, 'Продажби', 'BG', 'Пловдив', 'Пловдив', 'бул. Марица 10, гр.Пловдив','4000')
 85.  
 86.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 87.  
 88.     INSERT INTO EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, EMAIL, PHONE, HIRE_DATE, SALARY, JOB_ID, DEPARTMENT_ID)
 89.     VALUES(1501, 'Петър', 'Петров', 'peter@gmail.com', '0892 345 3456', CONVERT(DATE, '19-01-2022', 105), 9000, 'SA_rep', 80)
 90.  
 91.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 92.  
 93.     INSERT INTO PRODUCTS(PRODUCT_ID, NAME, PRICE, DESCR)
 94.     VALUES(20001, 'FLASH ADATA', 30, 'FLASH ADATA 2GB')
 95.    
 96.     SELECT * FROM PRODUCTS
 97.  
 98.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, ORDER_DATE , CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS)
 99.     VALUES(1, CONVERT(DATETIME, '20-01-2022 10:00', 105), 1001, 1501, 'бул. Марица 10, гр.Пловдив')
 100.  
 101.     SELECT * FROM ORDERS
 102.  
 103.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(PRODUCT_ID, ORDER_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 104.     VALUES(20001, 1, 29.98, 20)
 105.  
 106.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 107.  
 108. --Демо:
 109.     --Промяна на заплатата на служител с даден идентификатор:
 110.     UPDATE EMPLOYEES
 111.     SET SALARY = 9500
 112.     WHERE EMPLOYEE_ID = 1501
 113.  
 114.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 115.  
 116.  
 117. --Демо:
 118.     --Поръчката е анулирана -  изтрий реда и от таблицата ORDERS:
 119.  
 120.     --БЕЗ ----> ON DELETE CASCADE
 121.     --DELETE FROM ORDER_ITEMS ; DELETE FROM ORDERS
 122.  
 123.     --СЪЗДАДОХМЕ----> ON DELETE CASCADE ....(PARENT TABLE --> CHILD TABLES)
 124.     DELETE FROM ORDERS
 125.     WHERE ORDER_ID = 1
 126.  
 127.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 128.     SELECT * FROM ORDERS
 129.  
 130.  
 131. /* Задачи:
 132. Задача 3-1.
 133.     Да се изтрият всички редове от всички таблици в базата от данни, след което да
 134.     се въведат данните чрез командите от inserts_mssql.sql файла. */
 135.  
 136.     DELETE FROM PRODUCTS
 137.     DELETE FROM EMPLOYEES
 138.     DELETE FROM DEPARTMENTS
 139.     DELETE FROM JOBS
 140.     DELETE FROM CUSTOMERS
 141.     DELETE FROM COUNTRIES
 142.     DELETE FROM REGIONS
 143.  
 144.     SELECT * FROM PRODUCTS
 145.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 146.     SELECT * FROM ORDERS
 147.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 148.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 149.     SELECT * FROM JOBS
 150.     SELECT * FROM CUSTOMERS
 151.     SELECT * FROM COUNTRIES
 152.     SELECT * FROM REGIONS
 153.  
 154. /*Задача 3-2.
 155.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 156.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 157.     SELECT *
 158.     FROM ORDER_ITEMS
 159.     WHERE PRODUCT_ID = 2254 AND ORDER_ID = 2354
 160.  
 161.     UPDATE ORDER_ITEMS
 162.     SET QUANTITY += 2, UNIT_PRICE *= 0.95
 163.     WHERE PRODUCT_ID = 2254 AND ORDER_ID = 2354
 164.  
 165.  
 166. --Задача 3-3.
 167.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 168.  
 169.     DELETE FROM EMPLOYEES
 170.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 171.  
 172.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 173.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 174.  
 175. -------------------------------------------------------------------------------------------
 176. --Пример 4-1. -- Д.Р.
 177.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 178.  
 179. /*Пример 4-2. -- Д.Р.
 180.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 181.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 182.  
 183. --Пример 4-3.
 184.     --Да се изведе броя на всички служители.
 185.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 186.  
 187.     --1,2,3 .. N ROWS ---> 1 VALUE
 188.     --AGGREG: COUNT(*),  COUNT(COLUMN), SUM(), MAX(), MIN(), AVG()
 189.  
 190.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) AS  [броя на всички служители.]
 191.     FROM EMPLOYEES
 192.  
 193. --Пример 4-4.  -- Д.Р
 194.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 195.  
 196. -------------------------------------------------------------------------------------------
 197. --4.2.1. Задачи
 198. --Задача 4-1. -- Д.Р
 199.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 200.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 201.  
 202. --Задача 4-2.
 203.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 204.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) AS [ броя служители в отдел 60]
 205.            , SUM(SALARY) AS 'общата сума на заплатитев отдел 60'
 206.     FROM EMPLOYEES
 207.     WHERE DEPARTMENT_ID = 60
 208.  
 209.     --SELECT COLUMN1, COLUMN2 , AGG_FUNCTION(COLUMN3)
 210.     --FROM TABLE_NAME
 211.     --WHERE CONDITION1 AND  CONDITION2
 212.     --GROUP BY COLUMN1, COLUMN2
 213.     --ORDER BY COLUMN1 ASC/DESC
 214.  
 215. --Задача 4-3.
 216.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на поръчката. (ЕД.ЦЕНА*КОЛИЧЕСТВО)
 217.     -- Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 218.  
 219.     SELECT ORDER_ID, SUM(UNIT_PRICE*QUANTITY) AS [обща стойност на поръчката]
 220.     FROM ORDER_ITEMS
 221.     GROUP BY ORDER_ID
 222.     --ORDER BY [обща стойност на поръчката] DESC
 223.     ORDER BY 2 DESC
 224.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment