Advertisement
andjela9

Asembler mentor

Mar 14th, 2020
1,747
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #suma prvih n brojeva
 2. .section .data
 3. .section .text
 4. .globl main
 5.  
 6. main:
 7.  
 8. movl $8, %eax
 9. movl $0, %ebx
 10.  
 11. petlja:
 12. cmpl $0, %eax
 13. je kraj
 14. addl %eax, %ebx
 15. decl %eax   #dekrement
 16. jmp petlja
 17.  
 18. kraj:
 19. movl $1, %eax
 20. movl $0, %ebx
 21. int $0x80
 22. --------------------------------------
 23. #poredi vrednost a i b,
 24. .section .data
 25. a: .long 1
 26. b: .long 2
 27. r: .long 0
 28. .section .text
 29. .globl main
 30.  
 31. main:
 32.     movl a, %ecx
 33.     cmpl %ecx, b    #ne moze cmpl a, b
 34.     ja b_vece
 35.     jb a_vece
 36.  
 37. kraj:
 38.  
 39. b_vece:
 40.     movl $2, r
 41.     jmp kraj
 42.  
 43. a_vece:
 44.     movl $1, r
 45.     jmp kraj
 46. ------------------------------------
 47. #da li se a nalazi u intervalu
 48. .section .data
 49. a: .long 49
 50. .section .text
 51. .globl main
 52.  
 53. main:
 54.     cmpl $48, a
 55.     jb nije     #ako je a manje onda nije u int
 56.     cmpl $57, a
 57.     ja nije
 58.  
 59. kraj:
 60. movl $1, %eax
 61. movl $0, %ebx
 62. int $0x80
 63.  
 64. nije:
 65.     #ovde zavisi sta kaze u zadatku
 66. ------------------------------------------------
 67. #da li se nalazi u neka od 2 int
 68. .section .data
 69. a: .long 49
 70. .section .text
 71. .globl main
 72.  
 73. main:
 74. #provera za prvi interval
 75.     cmpl $65, a
 76.     jb ne_valja
 77.     cmpl $90, a
 78.     jb valja
 79.  
 80.     cmpl $97, a
 81.     jb ne_valja
 82.     cmpl $122, a
 83.     jb valja
 84.     j
 85.  
 86.  
 87. ne_valja:
 88.  
 89. valja:
 90.  
 91. kraj:
 92. ---------------------------------------------------
 93. #poredjenje 2 broja u dvostrukoj preciznosti
 94. #porede se visi delovi, ako su jednaki onda nizi
 95. .section .data
 96. a: .quad 0x12341234
 97. b: .quad 0x89765431
 98. .section .text
 99. .globl main
 100.  
 101. main:
 102.     movl a+4, %eax
 103.     movl
 104.     movl b+4, %ebx  #ovo su visi delovi
 105.     cmpl %eax,
 106.  
 107.     ...
 108. ---------------------------------------------------
 109. #nalazenje minimuma i maksimuma niza
 110. .section .data
 111. min: .long 0
 112. max: .long 0
 113. niz: .long 1,2,3,4,5,6,7
 114.  
 115. .section .text
 116. .globl main
 117.     movl $niz, %esi     #esi i edi za nizove ali ne mora, moze i eax...
 118. #kada se stavi niz u registar to je kao da se stavi prvi el niza ili pokazivac na niz
 119.     movl (%esi), %eax   #min, vrednost onoga na prvoj adresi u nizu je sad u eax
 120. #adresa prom sa dolar ispred prom
 121.     movl (%esi), %ebx   #max
 122.  
 123. petlja:
 124.     cmpl $niz+6*4, %esi #adresa pocetnog plus narednih 6
 125.     je kraj
 126.     cmpl (%esi), %eax
 127.     ja promenimin   #ako je trenutni manji od min promeni min
 128.    
 129.     cmpl (%esi), %ebx
 130.     jb promenimax
 131.  
 132. dalje:
 133.     incl %esi   #svaki put kad dodajes 1 on se pomeri za 4
 134.     jmp petlja
 135. #kad se pristupa sl el niza poveca se za 1, on se u memoriji poveca 4
 136.  
 137. promenimin:
 138.     movl (%esi), %eax
 139.     jmp dalje
 140.  
 141. promenimax:
 142.     movl (%esi), %ebx
 143.     jmp dalje
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement