SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. require(GA)
 2. require(globalOptTests)
 3. ####  Wykorzystywane funkcje: Bohachevsky2, GoldPrice, Branin
 4. function_name = "Bohachevsky2"
 5.  
 6. ####  Liczba serii
 7. series_amount = c(1,2,3,4)
 8.  
 9. ####  Liczba iteracji dla usredniania wynikow
 10. for_avg_iterations = 15
 11.  
 12. ####  Rozmiar populacji
 13. population_size = c(5, 25, 50, 100, 125, 150, 175, 200)
 14. population_size_default = 50
 15.  
 16. ####  Liczba generacji
 17. generation_size = c(5, 25, 50, 100, 125, 150, 175, 200)
 18. generation_size_default = 100
 19.  
 20. ####  Selekcja elitarna
 21. elitism_range = seq(0, 1, by = 0.05)
 22. elitism_default = 0.05
 23.  
 24. ####  Prawdopodobienstwo krzyzowania
 25. pcrossover_range = seq(0, 1, by = 0.1)
 26. pcrossover_default = c(0,1,0,1)
 27.  
 28. ####  Prawdopodobienstwo mutacji
 29. pmutation_range = seq(0, 1, by = 0.1)
 30. pmutation_default =c(0,0,1,1)
 31.  
 32. ####  Funkcja zwracajaca przedzial zmiennych
 33. get_bounds <- function(p.n) {
 34.   return(seq(getDefaultBounds(function_name)$lower[p.n], getDefaultBounds(function_name)$upper[p.n],length.out = 100))
 35. }
 36.  
 37. ####  Funkcja zwracajaca wartość funkcji z globalOptTests
 38. fun <- function(x1, x2) {
 39.   # Oblicz wartość funkcji o zadanej nazwie
 40.   result <- goTest(c(x1, x2), function_name, TRUE)
 41.   return(result)
 42. }
 43.  
 44. get_max_value_from_series <- function(result_values_in_series) {
 45.   max_range_val<-0
 46.   for(result_vector_idx in series_amount){
 47.     for(val in result_values_in_series[result_vector_idx,1]){
 48.       max_vector_val = max(val)
 49.       if(max_vector_val>max_range_val){
 50.         max_range_val = max_vector_val
 51.       }
 52.     }  
 53.   }
 54.   return (max_range_val+max_range_val*4/10)  
 55. }
 56. ####  Obliczenie zakresu zmiennych
 57. x1_range <- get_bounds(1)
 58. x2_range <- get_bounds(2)
 59.  
 60. ####  Oblicz wartosci funkcji do wykresu
 61. f <- outer(x1_range, x2_range, Vectorize(fun))
 62.  
 63. ####  Narysuj wykres 3D
 64. persp3D(x1_range, x2_range, f, theta = -45, phi = 25,
 65.         nlevel = 36, shade = 0.33,
 66.         color.palette = jet.colors,
 67.         xlab = "x1",
 68.         ylab = "x2",
 69.         zlab = "f(x1, x2)")
 70.  
 71. ####  Przebieg algorytmu dla wartości domyślnych
 72. generic_alghoritm <- ga(type = "real-valued",
 73.          fitness = function(x) - fun(x[1], x[2]),
 74.          min = c(getDefaultBounds(function_name)$lower[1],
 75.                  getDefaultBounds(function_name)$lower[2]),
 76.          max = c(getDefaultBounds(function_name)$upper[1],
 77.                  getDefaultBounds(function_name)$upper[2]),
 78.          popSize = population_size_default, maxiter = generation_size_default,
 79.          pmutation = pmutation_default, pcrossover = pcrossover_default,
 80.          elitism = elitism_default)
 81.  
 82. ####  Podsumowanie i wykres
 83. summary(generic_alghoritm)
 84. plot(generic_alghoritm)
 85. # Wykres konturowy
 86. filled.contour(x1_range, x2_range, f, color.palette = jet.colors,
 87.                plot.axes = {
 88.                  axis(1); axis(2);
 89.                  points(generic_alghoritm@solution[,1], generic_alghoritm@solution[,2],
 90.                         pch = 3, cex = 2, col = "white", lwd = 2)
 91.                }
 92. )
 93.  
 94. ####  Funkcja usredniajaca wyniki zadana ilosc razy
 95. avg <- function(p.popSize, p.maxiter, p.pmutation,
 96.                 p.pcrossover, p.elitism) {
 97.   # Suma rozwiazan
 98.   solution = 0
 99.   result.generic_alghoritm <- NULL
 100.   for (i in seq(1, for_avg_iterations, by = 1)) {
 101.     result.generic_alghoritm <- ga(type = "real-valued",
 102.                     fitness = function(x)
 103.                       -fun(x[1], x[2]),
 104.                     min = c(getDefaultBounds(function_name)$lower[1],
 105.                             getDefaultBounds(function_name)$lower[2]),
 106.                     max = c(getDefaultBounds(function_name)$upper[1],
 107.                             getDefaultBounds(function_name)$upper[2]),
 108.                     popSize = p.popSize,
 109.                     maxiter = p.maxiter,
 110.                     pmutation = p.pmutation,
 111.                     pcrossover = p.pcrossover,
 112.                     elitism = p.elitism)
 113.     solution = solution + fun(result.generic_alghoritm@solution[,1],
 114.                               result.generic_alghoritm@solution[,2])
 115.   }
 116.  
 117.   ####  Zwroc usrednione rozwiazanie
 118.   return(solution / for_avg_iterations)
 119. }
 120.  
 121. ####  Badanie GA przy zmiennej populacji
 122. results.popSize.series <- as.list(numeric(4*1))
 123. dim(results.popSize.series) <- c(4,1)
 124. for(s in series_amount){
 125.   results.popSize <- NULL
 126.   for (j in population_size) {
 127.   results.popSize <- c(results.popSize,
 128.                        avg(j, generation_size_default, pmutation_default[s],
 129.                            pcrossover_default[s], elitism_default))
 130.   }
 131.   results.popSize.series[[s,1]] <- results.popSize
 132. }
 133.  
 134.  
 135.  
 136. ####  Rysunek dla badanie GA przy zmiennej populacji
 137. a = data.frame(x = population_size, f = results.popSize.series[[1,1]])
 138. plot(a, ylim = c(getGlobalOpt(function_name), get_max_value_from_series(results.popSize.series)),
 139.      yaxs="r", xaxs="r", type="o", col="blue",
 140.      main="Wykres wartości funkcji dla zmieniającego się rozmiaru populacji",
 141.      xlab="Rozmiar populacji", ylab="Wartość funkcji")
 142. abline(getGlobalOpt(function_name), 0, col = "green")
 143. lines(population_size, results.popSize.series[[2,1]], col = "red")
 144. points(population_size, results.popSize.series[[2,1]], col = "red")
 145. lines(population_size, results.popSize.series[[3,1]], col = "grey")
 146. points(population_size, results.popSize.series[[3,1]], col = "grey")
 147. lines(population_size, results.popSize.series[[4,1]], col = "steelblue")
 148. points(population_size, results.popSize.series[[4,1]], col = "steelblue")
 149. legend( x="topleft",
 150.         legend=c("S1: krz=0, mut=0","S2: krz=1, mut=0","S3: krz=0, mut=1","S4: krz=1, mut=1"),
 151.         col=c("red","green","grey","steelblue"), lwd=1, lty=1,
 152.         pch=c(NA,NA) )
 153.  
 154. ####  Testy liczby generacji
 155. results.maxiter.series <- as.list(numeric(4*1))
 156. dim(results.maxiter.series) <- c(4,1)
 157. for(s in series_amount){
 158.   results.maxiter <- NULL
 159.   for (j in generation_size) {
 160.     results.maxiter <- c(results.maxiter,
 161.                          avg(population_size_default, j, pmutation_default[s],
 162.                              pcrossover_default[s], elitism_default))
 163.   }
 164.   results.maxiter.series[[s,1]] <- results.maxiter
 165. }
 166.  
 167.  
 168.  
 169. ####  Wykres dla paramatru: liczba generacji
 170. b = data.frame(x = generation_size, f = results.maxIter.series[[1,1]])
 171. plot(b, ylim = c(getGlobalOpt(function_name), get_max_value_from_series(results.maxIter.series)),
 172.      yaxs="r", xaxs="r", type="o", col="blue",
 173.      main="Wykres wartości funkcji dla zmieniającej się liczby generacji",
 174.      xlab="Liczba generacji", ylab="Wartość funkcji")
 175. abline(getGlobalOpt(function_name), 0, col = "green")
 176. lines(generation_size, results.maxIter.series[[2,1]], col = "red")
 177. points(generation_size, results.maxIter.series[[2,1]], col = "red")
 178. lines(generation_size, results.maxIter.series[[3,1]], col = "grey")
 179. points(generation_size, results.maxIter.series[[3,1]], col = "grey")
 180. lines(generation_size, results.maxIter.series[[4,1]], col = "steelblue")
 181. points(generation_size, results.maxIter.series[[4,1]], col = "steelblue")
 182. legend( x="topleft",
 183.         legend=c("S1: krz=0, mut=0","S2: krz=1, mut=0","S3: krz=0, mut=1","S4: krz=1, mut=1"),
 184.         col=c("red","green","grey","steelblue"), lwd=1, lty=1,
 185.         pch=c(NA,NA))
 186.  
 187. ####  Testy prawd. mutacji
 188. results.pmutation.series <- as.list(numeric(4*1))
 189. dim(results.pmutation.series) <- c(4,1)
 190. for(s in series_amount){
 191.   results.pmutation <- NULL
 192.   for (j in pmutation_range) {
 193.     results.pmutation <- c(results.pmutation,
 194.                            avg(population_size_default, generation_size_default, j,
 195.                                pcrossover_default[s], elitism_default))
 196.   }
 197.   results.pmutation.series[[s,1]] <- results.pmutation
 198. }
 199. ####  Wykres dla paramatru: prawd. mutacji
 200. c = data.frame(x = pmutation_range, f = results.pmutation.series[[1,1]])
 201. plot(c, ylim = c(getGlobalOpt(function_name), get_max_value_from_series(results.pmutation.series)),
 202.      yaxs="r", xaxs="r", type="o", col="blue",
 203.      main="Wykres wartości funkcji dla zmieniającego się prawd. mutacji",
 204.      xlab="Prawd. mutacji", ylab="Wartość funkcji")
 205. abline(getGlobalOpt(function_name), 0, col = "green")
 206. lines(pmutation_range, results.pmutation.series[[2,1]], col = "red")
 207. points(pmutation_range, results.pmutation.series[[2,1]], col = "red")
 208. lines(pmutation_range, results.pmutation.series[[3,1]], col = "grey")
 209. points(pmutation_range, results.pmutation.series[[3,1]], col = "grey")
 210. lines(pmutation_range, results.pmutation.series[[4,1]], col = "steelblue")
 211. points(pmutation_range, results.pmutation.series[[4,1]], col = "steelblue")
 212. legend( x="topleft",
 213.         legend=c("S1: krz=0, mut=0","S2: krz=1, mut=0","S3: krz=0, mut=1","S4: krz=1, mut=1"),
 214.         col=c("red","green","grey","steelblue"), lwd=1, lty=1,
 215.         pch=c(NA,NA) )
 216.  
 217. ####  Testy prawd. krzyzowania
 218. results.pcrossover.series <- as.list(numeric(4*1))
 219. dim(results.pcrossover.series) <- c(4,1)
 220. for(s in series_amount){
 221.   results.pcrossover <- NULL
 222.   for (j in pcrossover_range) {
 223.     results.pcrossover <- c(results.pcrossover,
 224.                             avg(population_size_default, generation_size_default, pmutation_default[s],
 225.                                 j, elitism_default))
 226.   }
 227.   results.pcrossover.series[[s,1]] <- results.pcrossover
 228. }
 229. ####  Wykres dla paramatru: prawd. krzyzowania
 230. d = data.frame(x = pcrossover_range, f = results.pcrossover.series[[1,1]])
 231. plot(d, ylim = c(getGlobalOpt(function_name), get_max_value_from_series(results.pcrossover.series)),
 232.      yaxs="r", xaxs="r", type="o", col="blue",
 233.      main="Wykres wartości funkcji dla zmieniającego się prawd. krzyżowania",
 234.      xlab="Prawd. krzyżowania", ylab="Wartość funkcji")
 235. abline(getGlobalOpt(function_name), 0, col = "green")
 236. lines(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[2,1]], col = "red")
 237. points(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[2,1]], col = "red")
 238. lines(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[3,1]], col = "gray")
 239. points(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[3,1]], col = "gray")
 240. lines(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[4,1]], col = "steelblue")
 241. points(pcrossover_range, results.pcrossover.series[[4,1]], col = "steelblue")
 242. legend( x="topleft",
 243.         legend=c("S1: krz=0, mut=0","S2: krz=1, mut=0","S3: krz=0, mut=1","S4: krz=1, mut=1"),
 244.         col=c("red","green","grey","steelblue"), lwd=1, lty=1,
 245.         pch=c(NA,NA) )
 246.  
 247. ####  Testy selekcji elitarnej
 248. results.elitism.series <- as.list(numeric(4*1))
 249. dim(results.elitism.series) <- c(4,1)
 250. for(s in series_amount){
 251.   results.elitism <- NULL
 252.   for (j in elitism_range) {
 253.     results.elitism <- c(results.elitism,
 254.                          avg(population_size_default, generation_size_default, pmutation_default[s],
 255.                              pcrossover_default[s], j))
 256.   }
 257.   results.elitism.series[[s,1]] <- results.elitism
 258. }
 259.  
 260. ####  Wykres dla paramatru: selekcja elitarna
 261. e = data.frame(x = elitism_range, f = results.elitism.series[[1,1]])
 262. plot(e, ylim = c(getGlobalOpt(function_name), get_max_value_from_series(results.elitism.series)),
 263.      yaxs="r", xaxs="r", type="o", col="blue",
 264.      main="Wykres wartości funkcji dla zmieniającej się selekcji elitarnej",
 265.      xlab="Elityzm", ylab="Wartość funkcji")
 266. abline(getGlobalOpt(function_name), 0, col = "green")
 267. lines(elitism_range, results.elitism.series[[2,1]], col = "red")
 268. points(elitism_range, results.elitism.series[[2,1]], col = "red")
 269. lines(elitism_range, results.elitism.series[[3,1]], col = "grey")
 270. points(elitism_range, results.elitism.series[[3,1]], col = "grey")
 271. lines(elitism_range, results.elitism.series[[4,1]], col = "steelblue")
 272. points(elitism_range, results.elitism.series[[4,1]], col = "steelblue")
 273. legend( x="topleft",
 274.         legend=c("S1: krz=0, mut=0","S2: krz=1, mut=0","S3: krz=0, mut=1","S4: krz=1, mut=1"),
 275.         col=c("red","green","grey","steelblue"), lwd=1, lty=1,
 276.         pch=c(NA,NA))
 277.  
 278.  
 279.  
 280. #### Testy selekcji elitarnej dla zmiennego prawdopodobienstwa mutacji i krzyzowania
 281. temp <- NULL
 282. for (j in pmutation_range) {
 283.   for (k in pcrossover_range) {
 284.     temp <- c(temp, avg(population_size_default, generation_size_default, j, k, 0))
 285.   }
 286. }
 287. results.mutation.crossing <- matrix(temp, nrow = length(pcrossover_range), ncol = length(pmutation_range))
 288.  
 289. filled.contour(pmutation_range, pmutation_range, results.mutation.crossing, color.palette = jet.colors,
 290.                plot.title = title(main = "Wykres cieplny dla zmiennych \nprawdopodobieństw mutacji i krzyżowania",
 291.                                   xlab = "prawdopodobieństwo krzyżowania", ylab = "prawdopodobieństwo mutacji"))
 292.                
 293.                
 294.                #### Testy selekcji elitarnej dla zmiennego prawdopodobienstwa mutacji i krzyzowania
 295.                temp <- NULL
 296.                for (j in population_size) {
 297.                  for (k in generation_size) {
 298.                    temp <- c(temp, avg(j, k, 0.1, 0.1, 0))
 299.                  }
 300.                }
 301.                results.mutation.crossing2 <- matrix(temp, nrow = length(generation_size), ncol = length(population_size))
 302.                
 303.                filled.contour(generation_size, population_size, results.mutation.crossing2, color.palette = jet.colors,
 304.                               plot.title = title(main = "Wykres cieplny dla zmiennych \nwielkosci populacji i ilosci generacji",
 305.                                                  xlab = "ilosc generacji", ylab = "wielkosc populacji"))
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top