Advertisement
Guest User

Tor Carpelan - Åbo i Genealogiskt Hänseende

a guest
Mar 31st, 2012
8,433
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 282.69 KB | None | 0 0
 1. ÅBO I GENEALOGISKT HÄNSEENDE
 2. 1600- OCH BÖRJAN AF 1700-TALEN
 3. AF
 4. TOR CARPELAN
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. COPYRIGHT T. CARPELAN 
 10. ÅBO I GENEALOGISKT HÄNSEENDE
 11. 1600- OCH BÖRJAN AF 1700-TALEN
 12. AF
 13. TOR CARPELAN.
 14. ________________________________________
 15. KÖPMANNASLÄKTER I ÅBO PÅ
 16. 1600- OCH 1700-TALEN
 17. ________________________________________
 18. FÖRETAAL.
 19. „Biografiska anteckningar äro bidrag till samhällets historia." har en af dess främsta täljare, J. J. Nordström, sagt. Ja väl, men om något bör höra och hålla tillsamman, så är det biografi och genealogi. Öfver hufvud taget kan den förra ej bestå utan den senare, ehuruväl denna ensam kan hafva sitt berättigande. Ty genealogin är så att säga skelettet, på hvilken biografin bildar musklerna, grundvalen, hvarpå biografin bygger vidare. Därför har äfven genealogin, liksom biografin, sin stora betydelse i samhällshistorien. Men icke blott där, - jämte tvillingssystern biografin är den of vikt äfven på medicinens och psykologins närbesläktade områden, särskildt i vår tid, då ärftlighetens stora lag på ett öfvertygande sätt uppvisats och vunnit anhang. Den skall bringa klarhet i månget hittils dunkelt fenomen, hvarur andra vetenskaper skola draga nyttiga läror, och därigenom skall den på sitt sätt släpa ett strå till den stack, hvarpa alla bygga: människosläktets alt större och större fullkomlighet och lycka.
 20. Iden om en finsk släktboks utgifvande, uppstånden för några år sedan, är äfven of andra orsaker i högsta grad värd beaktande och erkännande. Ty hvad borde väl ligga närmare till hands, än att vilja lära känna sin egen släkt, sina förfäder, med hvilka man ju dock, när man närmare eftersinnar, har ganska mycket gemensamt, att af deras fel hämta lärdomar, efterdömen of deras förtjänster, för att icke tala om materiella fördelar genom arfskap o. d.? Dröjsmålet med utförandet af planen om en finsk släktbok är desto mer att beklaga, som den omfattats med ganska allmänt intresse och material redan både otrykt och i trykta källor finnes samladt i riklig mängd. Ett blygsamt bidrag till den tillämnade finska släktboken utgör denna samling.
 21. Några ord om begränsningen of och källorna till dessa anteckmngar torde ej vara ur vägen. De sträcka sig från början of 1620-talet, den tid då en mängd nya, sedan tongifvande släkter inflyttade till Åbo, den tid, från hvilken rädstugtuättens domböcker börja förekomma. De leda till inemot midten af 18 århundradet för att visa, dels i hvilken mån släkterna förskingrats och utdött under och genom den djupt ingripande stora ofreden, dels på hvad sätt de gamla här behandlade släkterna sammanhänga med dem, som i 18 och 19 arhundradena spelat en roll i Åbo stads inre historia. I förra hälften af 1700-talet börja nämligen nya släkter skönjas, hvilka genom sitt uppträdande bilda en skild epok i stadens häfder. - Hufvudkällorna till dessa anteckningar hafva varit, jämte mantals- och begrafningslängder, hvilka senare begagnats från år 1664, de i genealogiskt hänseende alldeles ovärderliga rädstugurättens domböcker, så långt desamma å Statsarkivet förekomma, nämligen 1623 -1750. Värderika bidrag hafva erhållits ur på universitetsbiblioteket förefintliga trykta personalier, åtföljande liktal öfver åtskilliga personer, så män som kvinnor. Vidare hafva användts genealogiska och biografiska arbeten of Anrep, Wasastjerna, Schlegel-Klingspor, Strandberg, Akiander, W.G. och J.J.W.Lagus, Tengström, Rancken, m. fl. så inhemska som svenska trykta arbeten, hvilka i ej oväsentlig grad kunnat korrigeras och kompletteras. Äfven Genealogia Sursilliana och Biografinen Nimikirja höra härtill. Uppgifter från senare tider äro mestadels hämtade ur Fornminnesföreningens ganska rika arkiv samt ur den s. k. Winterska samlingen å Statsarkivet, hvars stora opålitlighet dock bör påpekas. Skriftliga och muntliga upplysningar, för hvilka jag härmed far afgifva min förbindligaste tacksägelse, har beredvilligt lämnats af lektor G.A.Schultz, kyrkoherden J.A.Kerppola i Kiikala, fröken T.Lietzen, lyceisten G.A.Wittfooth, fru ingeniörskan A. Stenberg, doktor J.W.Ruuth, prosten K.A. Sadenius, m. fl. En längd öfver borgmästare och rådmän i Åbo, försedd med kortare noter of förnämligast genealogiskt innehåll, har ansetts utgöra ett nödvändigt bihang till anteckningar of så lokal natur som dessa. Af samma anledning äro också, vid hufvudsläkterna, bilagda smärre uppgifter om familjer, som med dem stått i skyldskap. De genealogiska förhållandena i sextonhundratalets Åbo torde därför vara ganska uttömmande belysta. Att åstadkomma absolut fullständighet är naturligtvis omöjligt i ett arbete of sådan natur som detta.
 22. T. C.
 23.  
 24.  
 25.  
 26. A. Borgmästare
 27. Ursprungligen 4; från 1655 tre till år 1684, från
 28. hvilken tid blott tvänne borgmästare funnits i Åbo.
 29. Not. Tillträdesår Afgångsår
 30. 1 Hans Platz - 1620
 31. - Jören Lindu - 1622
 32. 2. Bertel Mårtensson (1608) 1623
 33. 3. Sigfred Simonsson (1608) 1623
 34. 4. Erik Andersson 1621 1628
 35. 5. Petter Plagman d.ä. 1624 1626
 36. 6. Krister Filipsson 1627 1627
 37. 7. Joen Joensson 1627 1628
 38. 8. Hans Olofsson 1629 1634
 39. 9. Erik Olofsson 1629 1632
 40. 10. Henrik Schaefer d.ä. 1632 1660
 41. 11. Hans Gutthrie 1632 1645
 42. 12. Johan Knutsson 1633 1641
 43. 13. Mårten Sigfredsson 1635 1650
 44. 14. Johan Hansson 1642 1655
 45. 15. Gudmund Krook 1646 1646
 46. 16. Nicolaus Lietzen 1647 1663
 47. 17. Laurentius Brochius 1650 1684
 48. 18. Petter Jesenhausen 1660 1671
 49. 10 Johan Schaefer 1663 1683
 50. 19. Sveno Rydenius 1671 1675
 51. 20. Berent Riggertsson 1675 1686
 52. 21. Olaus Beckius 1683 1689
 53. 22. Laurentius Vilstadius 1691 1703
 54. 23. Andreas Prytz 1696 1710
 55. 24. Johan Saëhls 1703 1707
 56. 25. Johan Phoenix 1707 1710
 57. 26. Baltzar Schultz 1710 1727
 58. 27. Anders Lindh 1711 1730
 59. 28. Henrik Vächter t.f. under ryssväldet
 60. 29. Simon Lydeman
 61. 30. Erik Johan Tolpo 1727 1766
 62. 31 Carl Merthen 1732 1742
 63.  
 64. ________________________________________
 65. Noter.
 66. 1. Död 1620 och begr. 3.1.1621. Gift l:o med - - -, d. 1594 och begr. 18.8. s. å.; 2:o med Brita Henriksdotter Stork, i hennes 2 gifte, d. 1621 och begr. 7.10. s. å., enka efter faktorn Henrik Schaefer.
 67. Barn:
 68. I. Ett barn, d. 1617 och begr. 28.3. s. å.
 69. II. Elisabet. Gift 1:o med köpmånnen i Åbo Autor Duvel; 2:o med Jakob Pärsson Trumbel.
 70. III. Hans.
 71. IV. Bernt.Var d. 1629.
 72. V. Henrik. Slogs 1629 lytt och lamlös af Hartvik gullsmed.
 73. VI. Gabriel.
 74. VII. Kirstin. Gift 1:o med köpmannen i Åbo Alexander Brun; 2:o efter 1641 med kapellanen i S:t Mariae, sedan kyrkoherden i Kemi Johan Somerus, d. 1672. (I Strandbergs herdaminne uppges Someri hustru hetat Kristina Bylov).
 75. ________________________________________
 76. 2. Hustrun d. 1632.
 77. Barn:
 78. A. Daniel, djäkne, d. 1626.
 79. B. Hans Bertilsson. Lefde 1647.
 80. G. Dotter. Gift 1624.
 81. ________________________________________
 82. 3. Gift med Susanna Nilsdotter, i hennes 1 gifte, omgift med Olof Joensson.
 83. ________________________________________
 84. 4. Bans tillnamn var Cnape. Son af Anders Knapila och hans hustru, d. 1629. Borgmästare 4.6.1621 efter Hans Platz. Stadens representant vid riksdagarna 1624 och 1627 (den förra). År 1626 väktes mot honom af det öfriga rådet ett åtal i 7 punkter, hvari han beskyldes för att hafva underlåtit stadens bästa, sett sitt eget till godo på både stadens och rådets bekostnad, begått underslef, m. m., men han frikändes slutligen h.o.h. Jakob De la Gardies förläningsfogde i Finland. Underståthållare å Åbo slott med dess län och burggrefve i Åbo stad 1629 (Han har af Anrep blifvit förväxlad med Erik Andersson, adlad 1625 Trana, som förekommer i Lifland och i tyska kriget. Jfr. Anreps ättartaflor: Trana.); d. troligen 1633 och begr. 7.4.1634. Bodde å Lill-Heikkilä. - Gift 1:o med Gertrud - - -; 2:o med Anna Munck, af adlig ätt, d. 1639, troligen dotter af fogden å Åbo slott Michel Påvelsson, adlad Munck, med Margareta Starck.
 85. ________________________________________
 86. 5. Se Plagman.
 87. ________________________________________
 88. 6. Hette Fabricius. Son kanhända af kyrkohorden i Halikko Philippus Theobaldi Fabricius (d. c. 1600)? Var tillika assessor i hofrätten. Stadens representant vid 1 års senare riksdag. Om honom se vidare Lagus: Åbo hofrätts historia
 89. ________________________________________
 90. 7. Son af ränt- och proviantmästaren i Finland Joen Mårtensson. Var redan 1621 jämte Erik och Sune Olofssöner, Hans och Henrik Schaefer samt Erik Andersson kandidat vid borgmästare och rådmansvalet. - Gift l:o med - - -, d. 1624; 2:o med Margareta Dirichsdotter, i hennes 2 gifte, enka efter häradsfogden i Öfra Satakunta Elias Roos, d. 1629.
 91. ________________________________________
 92. 8. Förut sekreterare (vid slottet?). Stadens representant vid rikssdagen 1629 i Västerås; d. 1634 och begr. 2.3. s, å.p>
 93. ________________________________________
 94. 9. Var af släkten Spåre. Son af kyrkoherden i Lemo Olaus Jacobi (Spåre).(Denne hade systrarna Margareta, Brita och Valborg, alla gifta, som ej upptagas af Wasastjerna. Åbo stads dombok 1644, p. 127) Förut rådman. Jämte Krister Filipsson (N:o 6) och Clemet Mulin stadens representant vid 1627 års senare riksdag; d. i hög ålder och yttersta fattigdom 1655. Ägde hemman i Vreta och Sundviks byar i Kimito. - Gift med Karin. Om hans efterkommande se vidare Anrep.
 95. ________________________________________
 96. 10. Se Schaefer.
 97. ________________________________________
 98. 11. Namnet skrifves på de mest mångskiftande sätt; de vanligaste Gutthrie, Göttrie, Göttrich, Göttring. Son of Jören Göttrich. Rådman 1629-32. Stadens representant vid 1640 (jämte Michel Ryttare af de finske) och 1642 års riksdagar; d. 1645. - Gift l:o med N.N., d. 1637; 2:o med Kirstin Hieronymidotter, som lefde 1650.
 99. Barn (ur 1 giftet):
 100. A. Johan, som troligen flyttade öfver till Sverige och fortplantade sig där, alldenstund ännu på 1700-talet där förekommer en Johan Gutthrie (kyrkoherde vid Kungsholmen i Stockholm; d. 1724).
 101. B. En dotter. Gift med kämnären Willam Davidsson i hans 1 gifte.
 102.  
 103. - Var troligen af samma gamla skotska adliga ätt som Walter Gäthrze, hvilken i förra hälften af 17 århundradet inflyttade till Stockholm och hvars son Georg 1681 blef naturaliserad svensk adelsman (ätten utdöd 1705 med honom).
 104. ________________________________________
 105. 12. Bör ej förblandas med rådmannen Johan Knutsson. - Gift med Anna Pärsdotter.
 106. Barn:
 107. A. Knut Johansson. B. Anna, gift med rådmannen Johan Olofsson (N:o 64).
 108. C. Dotter, gift med kyrkohorden i Sund Bryniel Magni Kiellinus.
 109.  
 110. - Hade ock en bror Anders Knutsson.
 111. ________________________________________
 112. 13. I förteckningen å domkyrkans grafvar af år 1689 kallas han Salko.Förut kämnär och rådman. Borgmästare 4.7.1635. Stadens representant vid 1635 års riksdag. Fick 1650 afsked för ålderdom; d. omkr. 1656. - Gift med Brita Ersdotter, d. 1679 och begr. 21.9. s. å.
 113. Barn:
 114. A. Anna. Lefde omkr. 1679. Gift l:o med Sven Svenssson; 2:o med borgmästaren Petter Jesenhausen (N:o 18), d. 1671, i hans 3 gifte.
 115. B.Dotter, gift med akademienotarien, sedan kyrkoherden i Kangasala mag. Johan Arvidi Frisius, f. 13.5.1613, d. 1672, i hans 1 gifte, son af Arvid Johansson Frisius („de Kajala" enl. Stiernmans Aboa literata) meet Elin Pärsdotter. (Johan Frisius gifte sig 2 ggn med en dotter af kyrkoherden i Virmo Johan Venno,
 116. C. Son, hvars hustru d. 1631.
 117. ________________________________________
 118. 14. Släkten "Hansson" (Purmerus, Burgman): Hans Hansson, borgare i Åbo; d. 1642. -- Gift med Kirstin Johansdotter.
 119. Barn:
 120. I. Johan Hansson. Borgare i Åbo. Rådman 1630. Borgmästare 30.3.1642. Stadens representant vid riksdagarna 1635, 1644 och 1649; d. 1655. Ägde Alakylä å Kustön. - Gift med Elisabet Johansdotter Winckelhaus, dotter of guldsmedmästaren i Åbo Hans Hosenwinckel i hans 1 gifte.
 121. Barn:
 122. Tre söner, som informerades af Petrus Magni Gyllenius.
 123. II. Beata, d. omkr. 1662, gift med rådmannen, sedan borgmästaren Petter Jesenhausen (N:o 18), d. 1671, i hans 1 gifte.
 124. Dotter, gift med Tomas Eriksson .
 125. IV. Erik Hansson.
 126. V. Henrik Hansson, d. 1630 och begr. 27.6. s. å.
 127. VI. Hans Hansson. Kämnär 1666. Rådman 1637;1675 och begr. 21.3. s. å. - Gift med Elisabet Hervie, d. 1680 och begr. 24.10. s. å., dotter af Alexander Hervie med Sofia Hansdotter.
 128. Barn:
 129. a) Johannes; kallade sig Burgman, stundom Purmerus. Stud. 1652. Höll 19.2.1654 en oration "De litteris amplectendis". Kallas bullersam och relegerades 1659 på ett år. Utgaf 1660 i tryck ett tal på grekiska. Tyckes dragit till Sverige (Lagus' Åbo akademis studentmatrikel).
 130. b) Sigrid. Gift meet lagläsaren, sedan rådmannen Kristiern Carlsson (N:o 70), d. 1697, i hans 2 gifte.
 131. c) Maria Hansdotter.
 132. d) Brita, d.1691. Gift 16.6.1668 med advokaten, sedan rådmannen Daniel Vernberg (N:o 78), d. 1698, i hans 1 gifte.
 133. e) K irstin, d. omkr. 1711. Gift 1669 med handlanden i Åbo Henrik Flege, d.1695.
 134. ________________________________________
 135. 15. Enligt en ganska åntaglig gissning son of biskopen i Vexiö Nicolaus Gudmundi Krook (En av hans söner blef student vid Åbo akademi, en annan, adlad Gyllenkrook, 1650 asessor vid Åbo hofrätt.), stamfar för adliga och friherrliga ätterna Gyllenkrook. Utnämd 18.4.1646, till borgmästare i Åbo, utan föregående hörande af borgerskapet. Aflade ed 16.6. och resignerade 30.6. s. å., utnämd till borgmästare i Kalmar, där en Nils Kråk, adl. ätten Holmberg de Beckfelts stamfar, förut varit borgmästare. Sedan häradshöfding.
 136. Barn:
 137. a) Nils, f. 1.5.1663 i Småland. Adlad 1703 som assessor i Svea hofrätt med namnet Lagerkrook, d. 18.4.1715. Ätten utdöd med hans enda barn Nils.
 138. b) Elisabet, f. på 1660-talet; d. 1750. Gift på 1680talet med assessorn Lars Vadenstam, adlad Vadenstjerna,f. 1649, d. 1.9.1704 i hans 1 gifte. Skilda.
 139. ________________________________________
 140. 16. Se Lietzen.
 141. ________________________________________
 142. 17. Hette egentligen Brooke; född svensk, men af en engelsk släkt, som äfven i Viborg hade representanter (von Brooken). Stadsskrifvare (syndicus) 1636. Borgmästare 23.1.1650. Riksdagsman 1654, 1659 (jämte Jöran Jakobsson Krydma) och 1660. Talman för borgarståndet vid landskapsmötet i Abo 1657; d. 1684 och begr. 23.3. s. å. - Gift med Katarina Carlsdotter Anglenia, d.1692 och begr. 20.10. s.å., dotter af kyrkoherden i Pojo Carolus Simonis Nurcka.
 143. Barn:
 144. A. Margareta.Gift omkr. 1660 med handlanden Hannes Bachster (se N:o 73), d. 1681.
 145. B. Carolus. Stud. 1653. Kallas bullersam. Notarie vid rådstugurätten 1662. Stadssekreterare omkr. 1671; d. 1678. - Gift med Barbro Andersdotter (Salamontana) i hennes 1 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Anders Andersson (Salamontanus) med Maria Plogh till Storgärd. Barbro Andersdotter gifte sig 2 ggn med stud. Johan Möller och flyttade till Stockholm, hvarifrän hon på 1690-talet återvände.
 146. Son:
 147. Carl.Handlingsskrifvare redan 1686. Vicefiskal 1692. Häradshöfding 1695; d. omkr. 1699. Betalte 13.1.1688 , till domkyrkan för otidigt sängelag och vigsel med Kristina Valstenia, f. 1663, d. i Brahestad 24.6.1727, i hennes 1 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Jakob Valstenius (se N:o 86) i hans 1 gifte med - - - Achrelia. Kristna Valstenia gifte sig 2 ggn med rådmannen, sedan borgmästaren i Brahestad Gabriel Henriksson Corte, d. i Stockholm 30.9.1728. Barn: tre, d. 1691,1692,1693.
 148.  
 149. C. Magnus, f. 17.1.1645. Stud 1.12.1658(enl. Lagus' Stud. matr. 1653).Nämnes bullersam. Akademiesekreterare och filosofieadjunkt 1671.Primus vid magisterpromotionen 1672; d. 28.3.1673, troligen ogift.
 150. D.Johan. Stud. 1662. Stipendiat 1667-71; d. 1675 och begr. 22.4. s. å.
 151. E. Katarina, d. 1682 och begr. 23.12. s. å. Gift med hofrättsnotarien,sedan assessorn i Åbo hofrätt Henrik Brenner, d. 23.2.1689, i hans 1 gifte.
 152. - En brorson till borgmästaren Laurentius Brochius, var troligen Sven Månsson Brochius. Denne var 1662-56 hauptman öfver öfverste Mässe Stackes gods i Lifland, 1657-81 greflig delagardiesk befallningsman öfver Jakobstad och Pedersöre socken samt mantalskommissarie 1683. - Gift 1:o 1656 „icke utan fruktan och fara" 2 dagar före ryssen kom för Nyenskans med Maria Eleonora Rogge, f. i Stockholm 8.5.1635, d. i Jakobstad 1665 och begr. 24.9. s. å., hvarvid kyrkoherden Laur. Preutz predikade öfver "Herrans boningar äro the gudfruchtiges Heeman", dotter af kaptenlöjtnanten vid lifgardet Engelbrekt Nilsson Rogge med Kristina Olufsdotter i hennes 1 gifte (omgift med kaptenen och slottskommissarien å Kexholm, sedan ståthållaren å Nöteborg Johan Adolf Tavast, d. före 1656); 2:o med (Margara Olofsdotter Falck?), dotter af befallningsmannen Olof Hansson med Margareta Henriksdotter Tavast. Barn (ur 1 giftet): En son och en dotter, d. före 1665.
 153. ________________________________________
 154. 18. Skrifves ock Jesenhusen, Jesenhus och Jesenhaus. - Johan Jesenhausen.En af de förnämste handelsmän i staden Schwelm i Westfalen. Gift med Magdalena Pettersdotter.
 155. Barn:
 156. I. Dotter, gift med Johan Fogt i Schelm.
 157. II. Dotter, gift med Vilhelm Langschedti Schwelm.
 158. III.Petter, f. 1600. Handlande i Åbo redan 1625 (hans bod var i Katinhändä). Kämnär 6.6.1632. Rådman 1633. Riksdagsman 1643, 1654, 1659(?). Borgmästare i Åbo 9.5.1660; d. 1671 och begr. 30.4., s. å. - Gift 1:o med Beata Hansdotter, d. omkr. 1662, dotter af borgaren Hans Hansson (se N:o 14) med Kirstin Johansdotter; 2:o 15.11.1664 med Anna Caloander, d.1668 och begr. 14.10. s. å., dotter af postmästaren i Åbo Lytke Caloander med Anna Cramers; 3:o med Anna Mårtensdotter, som lefde enka 1679, i hennes 2 gifte, dotter af borgmästaren Mårten Sigfredsson (N:o 13) med Brita Ersdotter samt enka efter Sven Svensson.
 159. Barn:
 160. A. Petrus. Stud. 1643. Kapellan i Vasa 1645; d. 1668. (Både Strandberg och Lagus (Stud. matr.) låta honom vara kapellan i Vasa blott till 1661. Emellertid säges att han "öfver tjugo års tid staden för en Cappelan tjänst hafver"). Har utgifvit afhandlingen „de peccato orinis." - Gift 2:med Helena Pärsdotter, i hennes 2 gifte, dotter af Pär Siulsson i Vasa med Susanna Nilsdotter samt enka efter en Jakobsson.
 161. Barn:
 162. a) Dotter, gift med greflige befallningsmannen Sven Jonsson.
 163. b) Margareta. Gift med handlanden och rådmannen i Vasa Herman Ross,som var dotterson af Malin Kempus i hennes 1 gifte(se IV).
 164. B. Herman. Löjtnant.
 165. C. Johan. Regementsskrifvare 1656. Kämnär i Åbo redan 1659. Uppsyningsman i Åbo stad och dess slottslän (öfver handtvärkerierna?) 1662 med bibehållande af kämnärs- och tolagstjänsterna; d. 1669 och begr. 25.4. s. å. - Gift med Anna Merthen, dotter af handlanden Anders Merthen med Katarina Gerdner, i hennes 1 gifte. Anna Merthen gifte sig 2 ggn 1672 med löjtnanten Nils Remoinen.
 166. Barn:
 167. a) Anders.
 168. b) Henrik.
 169. c) Maria,
 170. d) Michael. Akademieräntmästare 1687. Arrendator å Sunnanå i Kimito 1689.
 171. Son:
 172. Michael, f, 1680. Mag. 1712. Kapellan i Nykarleby 1713. Kyr- kollerde därst. 1742. Prost 1749; d.16.1.1761. - Gift l:o med Anna Gammal, i hennes 2 gifte, dotter af kyrkoherden i Vörå Gustaf Ga- brielsson Gammal med Apollonia Bryneld samt enka sedan 1710 efter kapellanen i Nykarleby Claudius Juniander i hans 2 gifte; 2:o med Anna Bäck, enka efter kapellanen i Lappo Johan Bäckman.
 173. D. Jakob, t omkr. 1673. Bodde troligen i Stockholm. - Gift med Kirstin Pålsdotter, i hennes 1 gifte, d. 1684 och begr. 4.7. s. å. Hon gifte sig 2 ggn med sin svägerskas bror handlanden i Åbo Johan Merthen i hans 1 gifte.
 174. Barn:
 175. a) Petter. Var kornett 1682, landsfiskal 1700.
 176. b) Johan.
 177. c) Beata. Gift omkr. 1683 med handlanden, sedan stadsfogden Gabriel Miltopaeus
 178. E. Abraham. Stud. 1662. Tullskrifvare. Gift med Brita Hoffren, dotter af tullnären i Kajana Johan Hoffren med Brita Jenderion. F. Henrik
 179. G. Isak.
 180. H. Elisabet. Lefde ännu 1671. Gift med Johan Focken, men bedref 1660 hor med en lybsk köpman Petter Kratzel.
 181. I Dotter. Gift med stadsfogden i Åbo Tyris Eriksson, d. 1672.
 182. IV. Herman, f. i Schwelm 1609. Förskrefs af brodern Petter till Åbo, där han var 2 år på dennes gatubod samt sedan 9 år som köpsven hos Simon Blom. Borgare och handelsman i Vasa; d. därst. 27.5.1667, annandag pingst, kl. 7 e. m. och begr. 9.6. s. å. Befordrade mycket stadens skola. Var kyrkans föreståndare och använde en stor omkostnad till sakristians uppbyggande. Skänkte till kyrkan en skön ljuskrona mot grafplats samt 1667 ett skönt orgelvärk. - Gift 1637 med Malin Henriksdotter Kempus (Kämpe), d. 1670, i hennes 2 gifte.
 183. En Elisabet Jesenhaus, öfverinspektorsdotter var gift med underofficeren vid Savolaks' och Österbottens regementen Petter Krook.
 184. ________________________________________
 185. 19. Hemma från Småland och son of Nicolaus. Stud. i Åbo 19.6.1648. Stipendiat 165O-53. Stadssekreterare i Åbo. Rådman därjämte 15.8.1660. Borgmästare 1671. Riksdagsman 1672 jämte Herman Thorvöst, Jören Karva och Matts Hållo; d. 1675 och begr. 20.6. s. å. - Gift 26.4.1654 med Elisabet Plagman, d. omkr. 1688, dotter af handlanden och hauptmannen öfver grefskapet Vasaborg Petter Plagman d. y. med Sofia Johansdotter Klöfverblad.
 186. Barn:
 187. a) Nils Rydenius. Predikant; d. 1687 och begr. 30.1. s. å.
 188. b) Elisabet Rydenius eller Rydeen. Gift 17.7.1675 medasessorn i Åbo hofrätt Johan Wassenius, 1688 adlad Lagermarck, i hans 3, sista, gifte, f. 10.6.1620 ( Enl. Wasastjernas och Anreps ättartaflor; Lagus i Åbo hofråtts historia uppger 10.6.1622, Stiernman i Aboa Literata 20.6.1628, Lindman i "Bidrag till Åbo stads historia I" 18.6.1620. Den sistnämde anger ock hans dödsår till 1691.), d. 1692. Hon lefde ännu 1707 enka å Pånäs i Ulfsby.
 189. c) Kristina. Gift med - - Rigeström.
 190. d) Gabriel Rydéen. Munsterskrifvare. Uppbördsskrifvare 1701. Tullnär i Björneborg; d. före 1749. - Gift våren 1698 med Eva Juliana Jordan (Enl. Anrep och Wasastjerna dog hon ogift.) ; f 8.6.1680, d. I759, dotter af Magnus Jordan till Lachtis med Katarina Engelbrektsdotter Enesköld.
 191. Barn:
 192. A. Carl Magnus. Var stud. 1735, Sockneadjunkt i Ulfsby 1738. d. 1741. - Gift med Katarina Enholm, dotter af landsfiskalen Johan Enholm med Agneta Larsdotter Giers.
 193. B. Kristina Juliana,, d. 10.5.1765. Gift i Stockholm med sin småkusin arklimästaren Erik Johan (Axel Erik?) Blåfield, d. 1742.
 194. ________________________________________
 195. 20. Hette Munster, ehuru man nästan aldrig kallades annat än vid fadersnamnet. Stamfar för ätten Munsterhjelm. Ätten antages allmänt härstamma från "Munstis" kronohemman i Piikkis. Af hvem "sägnen" först uppammats, är obekant, men tydligt är den en af dessa försökatt få så många som möjligt af våra adliga ätter uppvuxna ur inhemsk grund, som för åtskilliga decennier sedan begynte älskas och som nyare forskare och skriftställare naturligtvis med stor begärlighet, ehuru tyvärr med lika stor brist på kritik, upptagit. Den första anmärkningen mot den omhuldade sägnen är den, att bägge namnen Berent och Riggert häntyda å alt annat än finskt urspruug. i själfva värket torde ättens stamfar få sökas annanstädees. Enligt all sannolikhet var det handlanden i Åbo Rottker von Mönster, som dog 1626 och, att döma af namnet, härstammade från Munster. Namnet Rott- ket är blott en annan form of Riggert. I Joakim Schultz' likpredikan kallas ock mannen Reggert von Munster. Till namnens likhet kommer äfven att Berent Riggertsson redan som handlingsskrifvare ägde gård i Klöstret, där äfven Rottker v. Munsters var belägen. Om det var densamma torde numera vara mycketsvårt att afgöra.Orsaken,hvarför Berent Riggertsson aldrig nämde sig Munster, får kanske sökas däri, att han vid faderns (och till äfventyrs äfven moderns) död var helt späd, samt namnet sålunda fallit i glömska. Att han i alla händelser ej härstammade från Munstis i Piikkis och tog nam- net däraf, torde otvetydigt framgå af att intet Munstis någonsin funnits i Piikkis, utan heter hemmanet helt enkelt - Mustis. Under detta namn förekommer det hela 17 århundradet igenom. Och något som hälst spår, som skulle ens häntyda på att medlemmar of denna släkt ägt Mustis, anträffas ingenstädes. Släktens uppställning blir altså följande:
 196. Rottker eller Riggert von Munster. "Ärlig och välförståndig" handlande och köpman i Åbo, d. därst. 1626 och begr. 22.12. s. å. (kallas i begrafningalängden "Rothgert wan Moustret"). - Gift med en dotter af slotskrifvaren å Åbo slott Tomas Eskilsson (? = slottsskrifvaren Tomas Tomasson,begr. i skolstugumullen 14.4.1619").
 197. Barn:
 198. I. [?] Johan von Munster. Tjänare (troligtvis bodbetjänt) i Åbo hos Simon Blom 1640, hos Hans Plagman 1650, hos Peter Thorvöst 1655.
 199. II.Katarina. Bodde 1665 hos brodern Berent.
 200. III. Berent Riggertsson (Munster; enkan kallas redan så). Nämnes som handlingsskrifvare 1658, aktuarie 1665. Borgmästare 10.8.1675 på egen supplikation och landshöfdingen Creutz' nådiga rekommendation, "så för den långliga tjänst han gjort, som ock för dess skicklighet och välförhällande". (Lagus (Åbo hofrätts historia) uppger honom blifvit vald till borgmästare 10.8.1674.) Riksdagsman 1676, då han fick staden fhi från kontribution det året, och 1682; d. 1696 om sommaren och begr. 3.12. s. å. - Gift med Margareta Thesleff; d. 1710 eller 1711, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Peter Thesleff med Katarina Hansdotter Schmedeman (d. 1677 och begr. 25.7. s. å.) samt syster till Johan Thesleff, friherre Stjernstedt.
 201. Barn:
 202. A. Anders Munster, f. 1667. Stud. 1680. Auskultant i Åbo hofrätt 1684, handlingsskrifvare 1689, vicefiskal 1691, notarie 1693, sekretare 7.7.1697, assessor 37.12.1709; vicepresident 24.4.1723, Vicelandshöfding i Åbo och Björneborgs 1än 1726. Adlad 15.9. s. å. med namnet Munsterhjelm. Afsked 23.4.1747; d. 1.4.1748,(Enligt domkyrkolängderna, som uppge hans begrafningsdag 5.4. s. å, Wasastjerna och Lagus låta honom dö den 21.4. s. å.). - Gift 1:o 17.8.1693 med Beata Starenskjöld, f. 1675, d. 1716, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Elias Haraldsson Stare, adlad Starenskjöld, med Anna Mums i hennes 2 gifte; 2:o 1721 med Margareta Bockmöller, f. 1667, d. 1721, i hennes 2 gifte, dotter af borgmästaren i Uleåborg Johan Bockmöller med Anna Roselius i hennes 1 gifte, samt enka sedan 1714 efter prosten i Pyhäjoki Petrus Portinus.
 203. Barn (till de i Wasastjernas ättaflor upptagna):
 204. ett barn, d. 1697 och begr. 3.11. s. å.
 205. B. Johan. Mag. 26.7.1688. Akademiesekreterare och filosofieadjunkt 4.1.1692. E. o. professor vid filosofiska fakulteten 10.9. s. å. Professor i moral och historia 8.3.1694. Kyrkoherde i Åbo finska församling 1708. Fången af ryssarna på Åland 1714; d. i Helsingfors s. å. - Gift omkr. 1695 med Kristina Flachsenia, dotter af teologieprofessorn och domprosten i Åbo Jakob Flachsenius med Susanna Meisner.
 206. Barn:
 207. a)två barn, d. 1696 och 1697.
 208. b) Susanna Margareta, f. 1696, d. 30.1.1750 i flussfeber och andtäppa samt begr. 1.2. s. å. Gift 1722 med kaptenen Olof Vång, d. före 1750.
 209. c) Maria Kristina och
 210. d)Katarina, fångna jämte fadern och bortförda till Sibirien. Bodde efter freden i Åbo, ogifta.
 211. e) En son, bosatt i :t Petersburg. Skall redan 1716 antagit grekiska trosbekännelsen (Tengströms Chronol. ant. Kanhända var han den Jakob Munster, som 1731-58 var compactor i. Gubanits i Ingermanland, och hvars son Jakob Bernhard 1771-80 var pastor i Koporie ?).
 212. f) Två söner.
 213. C. Katarina. Gift med assessorn i Åbo hofrätt, Nils Atanus, d. 11.9.1706.
 214. D. Bernt. Auskultant 1691. Handlingsskrifvare i hofrätten 1694. Advokatfiskal 1719; d. 1722. - Gift med Elsa Roskap, som lefde ännu 1731, dotter af assessorn Johan Roskamp (se N:o 68) med Elisabet Alana.
 215. Barn:
 216. a) Bernt. Var adjutör 1735.
 217. b) Anders, f. 1709. Var auskultant i hofrätten 1751-74. Vicenotarie; d. 1.7.1787.
 218. c) Car1. Vicenotarie i hofrätten. Rådman 1.6.1741. Förordnad af ryska regeringen till häradshöfding i Vehmo och Nedre Satakunta härader 1742. Viceborgmästare i Åbo; d. - Gift 17.12.1745 med Sara Kristina Wittfooth, d. i medlet af 1760-talet, dotter af handlanden i Åbo Johan Wittfooth i hans 1 gifte med Anna Kristina Reiman.
 219. Dotter:
 220. Ulrika Katarina, f. 1746, d. 30.12.1793. Gift med rektorn vid Åbo skola mag. Nils Turdin i hans 1 gifte.
 221. E. Margareta. Gift 25.9.1680 med sin mosters mans kusin rådmannen Johan Miltopaeus (N:o 72), d. 1691, i hans 2 gifte.
 222. F. Ett barn, d. 1667 och begr. 4.8. s. å.
 223. ________________________________________
 224. 21. Måhända son of prosten i Jomala, slutligen i Edebo Olaus Beckius från Roslagen. Anklagades 1686 af sin hustru för hor med kommissarien Lars Lambs hustru Maria, okändt med hvilken utgång. Förlöpte 1689 sin tjänst, som ånyo besattes först 1691. - Gift med Magdalena Hansdotter Kyhn (Kyhne, Kyen), d. 1691 och begr. 29.2.1692 efter 6 månaders bisättning.
 225. ________________________________________
 226. 22. Släkten Vilstadius:
 227. En Vilstadius. Möjligen consul i Wurmst ( Genealogia Sursillianas uppgift att borgmästaren i Gamla Karleby Jakob V. (I: B.) varit son till en consul Wurmst är oriktig och gäller måhända om fadern).
 228. Barn:
 229. I. Jakob. Var advokat i Åbo 1645, prokurator 1656. Borgmästare i Vasa 1657; d. 1668. - Gift med Maria Henriksdotter i hennes 1 gifte. Maria Henriksdotter gifte sig 2 ggn 16.1.1672 med rådmannen i Vasa Oluf Larsson i hans 2 gifte (förut gift med Beata Michelsdotter Fant).
 230. Barn:
 231. A. Johannes, d. ogift före 1668.
 232. B. Jakob. Borgmästare i Gamla Karleby 20.8.1690; (Med fullmakt af 13.1. s.å. - Genealogia Sursilliana uppger, att han varit borgmästare i Gamla Karleby i 40 år från år 1688.!) d. 30.4.1693. - Gift med Magdalena Ross i hennes 1 gifte, dotter af borgmästaren i Vasa, sedan häradshöfdingen i Södra Österbotten Jakob Willamsson Ross med Margareta Cortsdotter Bockmöller. Magdalena Ross gifte sig 2 ggn med häradshöfdingen Jonas Mollin.
 233. Barn:
 234. a) Maria, f. aug. 1690, d. 7.3.1776. Gift l:o med kapellanen i Lappo Johan Prockman, d. 1721; 2:o med kapellanen i Kauhajoki Henrik Hidén, f. 1682, d. 28.8.1766, i hans 3 gifte.
 235. b) Margareta. Gift med räntmästaren i Vasa Jakob Chronander, d. 1793.
 236. II. Laurentius. Advokat 1670, notarie 1681, secterare 1683 i Åbo. Vicehäradshöfding i Öfra Satakunta härad 1687. Justitieborgmästare i Åbo 1691; d. 1703. - Gift med Sara Rothovia eller Rothof; dotter af slutligen kyrkoherden i Föglö Gudmund Jacobi Rothovius. Hon lefde enka 1712.
 237. Barn:
 238. A. Ett barn, d. 1678 och begr. 7.7. s. å.
 239. B. Ett barn, d. 1687 och begr. 15.9. s. å.
 240. C. Ett barn, d. 1691 och begr. I16.10. s. å.
 241. D. Sigrid. Gift i medlet af 1690-talet med rådstugunotarien Matts Tomasson Humalander, d. 1704.
 242. E. Ingrid.
 243. F. Johan. Handlingsskrifvare i hofrätten 1697. Advokat 1703. Sökte s. å. rådmanstjänst, men förgäfves, då han var "ung och af naturens fel blötögd (d. v. s. härsynt), så att han föga då mer såg". Drunknade 13.12.1710 i prof. Tammelins brunn vid domkyrkan och begr. 27.1.1711. - Gift 1:o med Elisabet Stadia, i hennes 2 gifte , dotter af rådmannen Jakob Stadius (N:o 82) med Maria --- samt enka efter en Meibohm; 2:o 1704 med okänd.
 244. G. Jakob. Advokat. -Gift med Katarina Lässle d. 1728 och begr. 28.5. s. å., dotter af rådmannen Bertil Lässle (N:o 77) i hans 1 gifte med Hebla Simonsdotter. Barnlösa.
 245. H. Mattias,Stud. Auskultant 1703. Var fänrik 1712, kapten 1722. Lefde ännu 1731. -- Gift med Margareta Forsman, f. 1667, d. 1.4.1744 och begr. 3.4. s. å.
 246. Dotter:
 247. Ebba Kristina. Gift 1:o med N.N. Veckström; 2:o med befallningsmannen Hedman.
 248. I. Dotter. Gift med kapellanen i Åbo, sedan prosten i Letala Johan Montin, d. 1745, i hans 1 gifte.
 249. K. Laurentius. Mag. Vicepastor i Finström. Kyrkoherde i Danderyd och Lidingö. Utgifvit två disputationer: "de monasteriis" 1702 och "de incertitudine praeceptorum Grammaticalium" 1703.
 250. III Brita. Gift med kapellanen i Solf, utnämnde kyrkoherden i Malaks Jacobus Martini Laxenius, d. 1687, bonden från Malaks.
 251. IV. Petter. Rådman i Vasai d. 1704. Gift. - Barn: A. Olof, f. 1688. B. Dotter. Lefde 1707.
 252. ________________________________________
 253. 23. Hans samband med öfriga grenar af släkien Prytz (Pryss) är enligt enförmodan följande. Klas Hansson Prytz, från hvilken både den 1661 adlade och den 1799 adlade och adopterade ätten Prytz förgrena sig, bade (se Schlegel & Klingspors Ättartaflor) ytterligare en son Göran,d. omkr. 1609, adlad 1580 Pryss, ehuru ej introducerad, som ägde gods i Ulfsby socken, där han ock är begrafen. Denne förmodas haft en son Klas, hvare son då skulle varit kapellanen i Björneborg och Ulfsby, sedan kyrkoherden i Karkku Georg Nicolai Prytz, d. 1677. Dennes söner voro slutligen kyrkoherden i Korpo Georg Georgii Prytz, f. i Björneborg 1642, d. 1699, och antagligen äfven rådmannen i Björneborg Gabriel Prytz, som alldeles afgjordt var bror till borgmästaren Anders Prytz. - Denne var advokat 1682. Militieauditör, såsom hvilken han rustade för Haistila i Ulfsby. Rådman och stadsssekretare 8.3.1693 "såsom en studerad och uti lagen välförfaren man." Borgmästare 1696. Riksdagsman 1697; d. 29.12.1710 och begr. 16.3.1711. -Gift med Katarina Schilling, dotter af assessorn Mårten Schilling med Kirstin Henriksdotter Tavast. Hon lefde 1729 i Gamla Karleby.
 254. Barn (uppfostrade af sedermera kyrkoherden i Kangasala Martin Florinus):
 255. a) Ett barn, d. 1682 och begr. 5.2. s. å.
 256. b) Ett barn, d. 1693 och begr. 12.10. s. å.
 257. c) Ett barn, d. 1694 och begr. 5.4. s. å.
 258. d) Katarina.
 259. e) Anders. Auskultant 1706. Likvidationskommissarie i rådstugurätten 1708. Var befallningskomissarie 1712.
 260. f) Mårten. Auskultant. Notarie 1708.
 261. g) Samuel. Organist.
 262. h) Anna Kristina. Gift 20.4.1721 med inspektorn vid tullarna i Vasa och Gamla Karleby Per Ekenberg, f. 1.2.1689, d. 6.6.1749.
 263. ________________________________________
 264. 24. Troligen af viborgsk handelssläkt. Förut advokat i hofrätten. Rådman 1696 "såsom en snäll och allvarsam man." Borgmästare 1703; d.1707. Vid hans begrafning predikate prof. Torsten Rudéen öfver texten: "af jord äst du kommen" o. s. v. - Gift 23.12.1696 med Maria Elisabet Schultz, d. 31.1.1744 i hennes 2 gifte, dotter af handlanden Jochim Schultz i hans 3 gifte med Elisabet Wernle i hennes 1 gifte, samt enka sedan 1690 efter handlanden Jonas Jonasson Roslin. Barnlösa.- Hans syster var gift med inspektorn å Åminne i Halikko Ernest Grabbe i hans 1 gifte.
 265. ________________________________________
 266. 25. Född i Östergötland af Johan: Var stud. 1689, då han disputerade „de motu;" advokat i hofrätten 1699. Borgmästare 1707; d. 1710. Ägde ett rusthåll i Kimito. - Gift. med Margareta Vallenstjerna i hennes 2 gifte, dotter af assessorn Olof Samuelsson, adlad Vallenstjerna, med Beata Arctophilacia, samt enka sedan 1685 efter assessorn Samuel Petraeus. Barn: a) Johan. Likvidationskommissarie 1708. Sergeant 1711. b) Märta (Osäkert dock; om hon var dotter af honom eller afkomling möjligen af häradshöfdingen Ingermanland Anders Fenix, gift efter 1667 med Anna Elisabet Greff, enka efter assessorn Dorpats hofrätt Lars Larsson, adlad Lilljefelt). Gift med kyrkoherden i Hiitola Ernst Jacobi Gudseus, d. under stora ofreden.
 267. ________________________________________
 268. 26. Se Schultz.
 269. ________________________________________
 270. 27. Joen Sixtensson, rådman i Lindköping. Gift med Anna Olofsdotter Schute, d. 1693 och begr. 1.11. s.å. i Åbo tillika med en sondotterdotter.
 271. Barn (kallade sig Lindh eller „Lind"köping):
 272. A. Ingeborg Lind. Gift med riddarhusfiskalen, slutligen lagmannen Anders Nordman, adlad 1675 Ehrenfelt, d. 1724.
 273. B. Pär Joensson Lindh. Hauptman.
 274. Barn:
 275. a) Anna. Gift med eloqventiaeprofessorn vid Åbo akademi Daniel Achrelius, f. 1644, d. 1692. Enka.
 276. b) Anders. Stud. i Åbo 1673 och ånyo 1681. Advokat i hofrätten 1693. Rådman 1697. Viceborgmästare. Ordinarie justitieborgmästare 1711; d. barnlös 1730. - Gift 1711 med Beata Tigerstedt, f. 5.2.1667, d. 13.5.1728 och begr. 7.6. s. å., dotter af jurisprofessorn, sedan assessorn i Åbo hofrätt Erik Falander, adlad Tigerstedt, med Kristina Olofsdotter Vallenstjerna. Anders Lindh utgaf 1684 "Oratio Hebraeorum Regis Davidis ingenium, dotes, fata, gloriam repraesentant", 1688 "discursus historico politicus de officio et jure Legetorum ex occasione verborum Taciti hist. III. CLXXX." Hans egendom ärfdes af hans kusin fru kanslirådinnan Beata Ehrenstolpe, född Ehrenfelt, ehuru välb. Anna Maria Trotzig, enka efter kamreraren i krigskollegium Johan Stening, äfven gjorde anspråk därpå.
 277. c) Carl. Regementsskrifvare; d. i Polen under stora ofreden. Gift.
 278. ________________________________________
 279. 28. Släkter med namnet Wechter, Wächtare o.d. funnos många i Åbo, och togs namnet af gården. Om ifrågavarande släkt är följande kändt. Grels Wächter (Wächtare). Borgare i Åbo; d. 1683 och begr. 8.6. s.å. - Gift före 1657 med Elisabet Jörensdotter i hennes 2 gifte, enka efter Eskil Wächtare:
 280. Barn:
 281. I Anna. Gift med kapellanen i Keuru Johannes Hortelius, d. 1735.
 282. II. Maria, f. 1663, d. 6.12.1760. Gift med sockneadjunkten i Keuru, sedan kapellanen i Kuorivesi Axel Palander, d. 4.6.1727.
 283. III. Henrik. Borgare i Åbo. Borgmästare under stora ofreden; d. i Sverige omkr. 1720. Om honom se vidare Biografinen Nimikirja under "Esaias Wechter"! - Gift 1692 eller 1693 med Anna Simolenia, d. 1710 och begr. 7.12. s. å., med namnet troligen, liksom släkten Simolins, af gården Simola i Åbo.
 284. Barn:
 285. A. Ett barn; d. 1710 och begr. 17.6. s.å.
 286. B. Brita, f. 1700, d.20.10.1766 och begr. 23.10. s.å. Gift med auditören, slutligen borgmästaren i Åbo Erik Johan Tolpo,f. 1687, d. 31.8.1766. s. å,
 287. C. Esaias, f. 1701. Handlande i Abo 1722. Rådman 1741. Stadens representant vid riksdagarna 1734, 1738, 1742-43 samt handtvärkarenes enskilde fullmäktige vid riksdagen 1746-47; d. 17.5.1776 och begr. 21.5. s. å. Ägde färgeri samt ylle- och klädesfabrik i Åbo. - Gift l:o 22.9.1726 med Katarina Schele, d. 1743, dotter af den rike handlanden i Åbo Hans Schele i hans 3 gifte med Margareta Katarina Schultz; 2:o 17.6.1748 med Katarina Elisabet Danckvardt (Danckvertz), dotter af N.N. Danckvertz ( Uti Anreps "Svenska adelns ättartavlor" förekommer han icke. Dock är troligt att han hörde till samma släkt som adliga ätterna Danckvardt och Danckvardt-Lilljeström samt friherrliga ätten von Danckvardt, emedan denna var mycket talrik, att döma af att en af stamfäderna vid sin död efterlämnade 88 barn oah barnabarn.) med Katarina Elisabet de Geist.
 288. Barn (a-g ur första giftet; de erhöllo i möderne hvart och ett 3(1,000 Baler kmt.):
 289. a) Vendla.
 290. b) Hans Henrik.Färgeriombudsman och fabrikör i Åbo; d. 25.4.1788. - Gift l:o med Anna Margareta Kleinod, f. 1733, d. i lungsot 10.12.1765 och begr. 16.12. s. å. 2:
 291.  
 292.  
 293.  
 294. Rådmän
 295. Voro från 1632 regelbundet 10, från år 1649 åter 9 till år 1654, då de blefvo 8.
 296. Not. Tillträdesår Afgångsår
 297. 32 Sune Olofsson (1621) 1631
 298. 9 Erik Olofsson 1621 1629
 299. - Anders Mattsson - 1624
 300. 33 Simon Härkä - 1630
 301. 34 Erik Viisas - 1621
 302. - Matts Henriksson - 1632
 303. 35 Erik Salkow - 1624
 304. 36 Lars Pallikka - 1632
 305. 37 Lars Borgare -, 1635 1623,1654
 306. 38 Henrik Fråger - 1629
 307. - Henrik Jörensson - 1623
 308. 39 Erik Mårtensson - 1624
 309. 40 Erik Suikki - 1624
 310. 41 Johan Davidsberg 1624 1634
 311. 42 Gevert Bugenhagen 1624 1636
 312. 43 Henrik Tavast 1624 1632
 313. 13 Mårten Sigfridsson 1627 1634
 314. 44 Mårten Frijs 1627 1634
 315. 45 Oluf Salkow 1627 1632
 316. 46 Axel Rauta 1627 1628
 317. 47 Filip Ahrapää 1627 1632
 318. 11 Hans Gutthrie 1629 1632
 319. 48 Sten Kristersson 1629 1643
 320. 14 Johan Hansson 1630 1642
 321. 49 Hans Bogge 1630 1632
 322. 50 Kasper Eekman 1632 1649
 323. 51 Herman Stamer 1632 1636
 324. 52 Olof Börjelsson 1632 1638
 325. 53 Sigfrid Johansson 1632 1633
 326. 18 Petter Jesenhausen 1633 1660
 327. 5 Hans Plagman 1633 1679
 328. 54 Hans Hörnigk 1635 1635
 329. 55 Robert Rancken 1635 1666
 330. 56 Nils Olofsson 1636 1640
 331. 14 Hans Hansson 1637 1675
 332. 57 Josef Jakobsson 1638 1638
 333. 58 Gottfrid Roskamp 1638 1641
 334. 59 Simon Tomasson 1641 1642
 335. 60 Johan Knutsson 1641 1685
 336. 61 Anders Michelsson 1642 1658
 337. 62 Erik Johansson 1643 1657(1654)
 338. 63 Sigfrid Salkow 1644 1654
 339. 64 Johan Olofsson 1657(1654) 1672
 340. 10 Henrik Schaefer d.y. 1658 1668
 341. 65 Håkan Andersson 1658 1667
 342. 19 Sveno Rydenius 1660 1671
 343. 66 Bertil Jöransson 1667 1691
 344. 67 Albrekt Roskamp 1667 1685
 345. 68 Johan Såger 1669 1684
 346. 69 Alexander Watson 1671 1676
 347. 70 Kristiern Carlsson 1673 1697
 348. 71 Jacobus Jacobi 1675 1694
 349. 72 Johan Miltopaeus d.ä. 1676 1691
 350. 73 Jakob Bachster 1679 1681
 351. 74 Mikael Chorelius 1682(1679) 1702
 352. 75 Vilhelm Vargentin 1682 1692
 353. 76 Ericus Salander 1684 1685
 354. 77 Bertil Lässle 1685 stora ofr
 355. 78 Daniel Vernberg 1691 1692
 356. 26 Baltzar Schultz 1692 1710
 357. 80 Anders Malmelin (vicerådman) 1691 1693
 358. 23 Andreas Prytz 1693 1696
 359. 81 Henrik Johansson 1693 1693
 360. 82 Jakob Stadius 1693 1697
 361. 83 Hans Wiens 1694 1697
 362. 84 Johan Holm (1694) 1697
 363. 24 Johan Saëhls 1696 1703
 364. 27 Anders Lindh 1697 1710
 365. 85 Adolf Wittfooth 1697 1708
 366. 30 Henrik Tolpo 1698 1728
 367. 86 Jakob Valstenius 1700 1705
 368. 87 Gabriel Valentien 1703 1708
 369. 88 Arvid Fontell 1704 1710
 370. 89 Erik Zander 1706 1707
 371. 90 Johan Graan 1707 1722
 372. 91 Johan Lönnrot 1708 1712
 373. 10 Carl Schaefer 1708 1728
 374. 92 Petter Rynning 1710 1722
 375. 72 Johan Miltopaeus d.y. 1711 stora ofr.
 376. 93 Johan Calleen 1711 1740
 377. 94 Johan Nyholm 1712 stora ofr.
 378. 95 Samuel Köhl stora ofr. "
 379. 29 Simon Lydeman (1721) 1727
 380. 96 Johan Beckman (1721) 1735
 381. 97 Erik Edhner (1721) 1762
 382. 98 Salomon Nidelberg 1722 1734
 383. 31 Carl Merthen 1728 1732
 384. 99 Lars Tengqvist 1728 1741
 385. 100 Johan Erland Törn 1732(1728) 1741
 386.  
 387.  
 388. ________________________________________
 389. 32. Rådman red 1621. Stadsfogde 1631. Lefde ännu gammal 1644 såsom borgare i Åbo. - Gift l:o okänd, d. 1622; 2:o med borgaren i Åbo Påvel Kettaras enka (hennes son ur 1 giftet var Erik Ketareius, e. o. depositor vid akademin, slutligen kyrkoherde i Sagu, d.1664, gift med Margareta Eekman [se N:o 50], dotter af rådmannen Casper Eekman).
 390. ________________________________________
 391. 33. d. 1630 och begr. 4.2. s. å., pä samma gång som dottern, hvilken var gift med Jören von Hagen i hans 1 gifte. Jöran v. Hagen gifte sig 2 ggn med Kirstin Hansdotter, blef sedan sinnesrubbad och inlöstes 1643 på Själö.
 392. ________________________________________
 393. 34. I Åbo funnos vid denna tid många personer med namnet Viisas, hvilket namn också bars af gårdar därstädes. Den förnämlige borgagaren(Lagus i "Åbo akademis studentmatrikel" uppger honom oriktigt som borgmästare i Åbo.) Knut Viisas' barn antogo namnet Visius, och blef en son assessor i Göta hofrätt samt döttrar gifta med präster. - Rådmannen Erik Viisas lefde ännu 1640. - Gift 1:o 1599 med Tomas Viisas' enka, d. 1624; 2:o med Margareta Mattsdotter. Hans bror Pär Viisas dog 1609.
 394. ________________________________________
 395. 35. Namnet skrifves oftast Salko. Det bars, taget af gården, af 4 rådmän i Åbo, som icke stodo i något bevisligt släktförhållande till hvarandra. - Söner: A. Canutus Erici. Kapellan i Hattula 1644. Lefde 1650. B. Michael Salkerus. Stud. i Åbo 1640.
 396. ________________________________________
 397. 36. Född 1587. Lefde ännu 1650. Son: Isak. Borgare i Åbo. - Gift med Elisabet Borgare, dotter af rådmannen Lars Borgare (N:o 37) i hans 1 gifte.
 398. ________________________________________
 399. 37. Son af Erik. Rådman till 1623. Ånyo 1635. År 1646 tillika kämnär; d. omkr. 1654. - Gift l:o med okänd, d. 1624; 2:o med Gertrud Henriksdotter. Barn (ur 1 giftet): a) Jöran Borgerus. Kapellan först i Sammatti, sedan i Villnäs, slutligen 1677 kyrkoherde i Lemo; d. 1679."Känd af samtida som drinkare." b) Elisabet. Gift med borgaren Isak Larsson Pallekka (se N:o 36). - Kristian Borgerus, extra bataljonspräst vid Åbo läns kavalleri, d. 1715 i Moskva, var troligen af samma släkt.
 400. ________________________________________
 401. 38. Hemma från Sverige. Stadens representant vid riksdagen i Västeräs 1629; d. omkr. 1642. - Gift med en syster till borgmästaren Sigfrid Simonsson (N:o 3)* Hans bror Sigfrid Fråger var borgare i Stockholm.
 402. ________________________________________
 403. 39. Gift med Erik Sigfridssons syster.
 404. ________________________________________
 405. 40 Hans son var hospitalspredikanten Lars Suicherus, d. 1680.
 406. ________________________________________
 407. 41. Skrefs; ock Dauensberg. Befallningsman i Sääksmäki härad 1634. - Gift med Anna Joensdotter.
 408. ________________________________________
 409. 42. Härstammade från Lybeck, där brodern Dirich var handlande. Deras moder var dotter af Dirich Reimers. Han dog 1636 och begr. 7.6. s.å. - Dotter: Anna Margareta, d. 1692 och begr. 26.6. s. å. Gift 1647 med handlanden Joakim Wittfooth, f. 1620 i Hamburg, d. 1677 i Åbo.
 410. ________________________________________
 411. 43. Se Tavast
 412. ________________________________________
 413. 44. Hustrun d. 1628. Son: Nils, borgare i Åbo, lefde ännu 1661.
 414. ________________________________________
 415. 45. Jfr. noten 35. Son of Tomas.
 416. ________________________________________
 417. 46. Äfven Rautala. - Gift med Valborg Jörensdotter, i hennes 2 gifte, enka sedan 1622 efter Jören Åhrapää(se N:o.47) i hans 2 gifte.
 418. ________________________________________
 419. 47. Släkten Åhrapää (Arp): En Åhrapää.
 420. Söner:
 421. I. Jören Åhrapää; d. 1622 och begr. 2.7. s. å. -- Gift 2:o med Valborg Jörensdotter, som sedan fick rådmannen Axel Rauta (N:o 46).
 422. II. Henrik Åhrapää.
 423. Son:
 424. Filip Åhrapää, rådman 1627-32; d. 1653.
 425. Son:
 426. Marten Filipsson Åhrapää. Kämnär 1639. - Gift med Tomas Enoilans syster.
 427. Söner:
 428. A. Filip Mårtensson Åhrapää.Gästgifvare i Åbo 22.2.1660. Inspektor öfver tullarna; d. 1672. Erhöll med 1 hustrun Kuppis gården i Åbo. - Gift 1:o med Valborg, d. 1666; 2:o med Anna Skragge.
 429. Döttrar:
 430. a) Maria, Åhrapää eller Arp, d. 1688, förlofvad först med handlanden Gabriel Miltopaus; gift 1677 med kopparslagaren, sedan rådmannen Simon Lydeman i hans 1 gifte (N:o 29);
 431. b) Katarina Arp eller Åhrapää. Sålde sin hälft i Kuppis åt farbrodern Mårten (se B), som äfven hade köpt andra hälften. Reste 1672 till Stockholm i tjänst.
 432. B. Mårten Åhrapää, kallade sig Arp. En af de rikaste handlande i Åbo (redan 1671; enl. Vasastjernas ättartaflor, orätt, 1681). En af stadens älste redan 1691. Kapten vid borgargardet 23.12.1690, d. april 1694 och begr. 15.5. s.å. Ägde ett tobakspinneri i Åbo. Gift 15.1.1682 med Elin (Helena) Såger, i hennes 2 gifte, dotter af handlanden Johan Såger med Sofia Robertsdotter Rancken samt enka efter tobaksinspektoren Segert Brand. Hon sysselsatte sig efter mannens död med salubryggeri, men upphörde därmed 1695, då hon ej hade någon åtgång på sitt öl. Lefde 1722.
 433. Barn:
 434. a) Anna, Gift l:o 17.1.1698 med handlanden Johan Jobb, i hans 2 gifte, af gammal Åbosläkt*); 2:o med handlanden, sedan rådmannen Petter Rynning (N:o 92).
 435. b) Helena. Gift med regementsfältskären Johan Delvendahl (Delphendal).
 436. c) Samuel, korporal.
 437. d) Johan. Handlande i Åbo; d. 1728 och begr. 19.10. s.å. i kyrköfarstugan. - Gift med Katarina
 438. Barn:
 439. 1.) Son, fältskärsgesäll 1724.
 440. 2.) Ett barn, d. 1726 och begr. 7.9. s.å.
 441. 3.) Anna.
 442. 4.) Israel, löjtnant (enl. Wasastjerna). Hans sonsonsson rektorn vid universitetet värkl. statsrådet Adolf Edvard Arppe blef 1863 adlad och behöll namnet.
 443. Wasastjerna uppger, på grund of släkttradition, att ätten härstammar från Piikkis, där dess förfäder skola innehaft Tuorela rusthåll. Det första måste, såsom visats, förkastas. Med det andra påståendet förhåller det sig sålunda. I Piikkis finnas två lägenheter med namnet Tuorila, Tuorla. Den ena ägdes af ätten Lindelöf (N:o 1098). Den andra lägenheten, som ock kallas Hulkis Tuorila, förlänades 11.7.1602 åt öfverste Lindved Claesson (adlad samtidigt Sabelfana, [N:o 188]) under äkta bröstarfvingevilkor. Den såldes sedan af hans dotter Anna Sabel eller Sabelfana åt fru Margareta Fincke, hvars son Gustaf Evertsson Horn i sin tur sålde den åt riksskattmästaren Seved Bäåt. Indrogs 1683 och anslogs till kvartermästareboställe. Kort därefter skattlagd och upptages 1688-91 ingen ägare därtill. År 1692 besittes den of Mårten Arp, som tydligen tillhandlat sig densamma.
 444. *)Jacob Larsson Jobb, borgare i Åbo. - Gift med Gertrud Grelsdotter.
 445. Söner:
 446. I. Mårten.
 447. II. Johan. Ryttare vid Gustaf Gustafssons regemente; d. ogift vid Hamble i Tyskland.
 448. III. Knut.
 449. IV. Jakob, köpman. Erhöll bördsbref 1650.
 450. V. Simon. Handlande i.Åbo. Gift med Elin Hansdotter, d. 1697 oeh begr. 22.7. s.å.
 451. Barn:
 452. a) Johan, handlande. - Gift 1:o med Karin, d. 1697 och begr. 15.6.s.å.; 2:o se ofvan.
 453. Barn:
 454. 1.) Ett barn, d. 1697.
 455. 2.) Simon, trumslagare.
 456. 3.) Samuel, sergeant.
 457. b) Helena. Gift med kollektoren vid Åbo skola, slutligen kyrkoherden i Huddunge, Nacka och Brännkyrka mag. Erland Törn (Se N:o 100),
 458. e) Erik, skref sig sedan von Jobbe. Var köpgesäll 1697. Kvartermästare vid det värfda folket; d. 1705.
 459. d) Dotter, d. 1697 och begr. 18.11. s. å. Gift med handlanden Johan Leuthen, riksdagsman 1689; d. 1697 och begr. 18.11. s. å. jämte hustrun.
 460. e) Kristina.
 461. f) Maria
 462. Släkten, fortplantad af trumslagaren Simon Jobb,(V.a.2.) lefde i Åbo ännu senare hälften af 18 århundradet.
 463. ________________________________________
 464. 48. Ägde Eskolagården och kallades Eskola. - Gift med enkan efter en Clemetsson från Lybeck.
 465. ________________________________________
 466. 49. Skrifves ock Bogg och Bugge. Förut, enl. fullmakt of 9.4.1629 uppsyningsman öfver handtvärkerierna i Åbo. Rådman 11.9.1630. - Gift med Regina Willamsdotter.
 467. ________________________________________
 468. 50. Skrifves ock Eichman och Ekman. Son af köpmannen i Lybeck Jochim Eekman. Riksdagsman för Åbo stad 1644. Utnämdes 1649 till borgmästare i Vasaborg (Nystad). Blef hauptman öfver Vasaborgs grefskap 1651.
 469. Barn:
 470. a) Margareta. Gift med kyrkoherden i Sagu Erik Ketarenius(se N:o 32), d. 1664.
 471. b) Henrik, Stud. i Åbo 1640, aftonsångspredikant i Åbo 1648. Suspenderades, emedan han ifrån predikstolen beskylt dem, som i rådet rätten sitta,(till hvilka, bl. a. hörde hans egen fader!) att de komma så fulla och drunckne som suggor samt stjäla lönen från öfverheten. Kyrkoherde i Nystad 1669; d. 1675.
 472. c) Casper. Stud. i Åbo 1640, i Uppsala l643. Nämnes 1664 såsom bosatt i Stockholm.
 473. d)Jochim
 474. e) Anna. Gift med brodern till rektorn vid Västerviks skola Mathias Vikman.
 475. f)Jacobus, f 1642. Stud. i Åbo 1658. Kapellan i Nystad 1678. Kyrkoherde därst. 1690; d. 1704 i en långvarig, svår sjukdom. Gift med Brita
 476. Barn:
 477. 1) Ingeborg. 2) Petter. Kapten i rysk tjänst. -Gift 28.4.1724 med Maria Heidensköld, f. 25.3.1702 i hennes 1 gifte, dotter af kaptenen Henrik Heidensköld med Gertrud von Zöge. Hon gifte sig 2 ggn 20.5.1749 med direktören Carl Gottfrid Seuerling.
 478. 3)Hedvig, f, 1688, d. 25.3.1760. Gift med kvartermästaren Abraham Spåre, f. 1679, d. 1.11.1757.
 479. Släkten fortlefde länge i Nystad, kanhända ännu. Gasper Eekman d. ä:s broder Filip, var handlande i Åbo, sedan borgmästare i Björneborg. Gift l:o med Margareta Rothenius, dotter af lagläsaren Gustaf Rothenius med Barbro Gabrielsdotter Gammal; 2:o med Barbro Brenner, dotter af kyrkoherden i Vasa och Mustasaari Henrik Martini Brennerus med Susanna Gabrielsdotter Vernberg.
 480. Barn:
 481. a)Elsa, gift med en borgare i Björneborg
 482. b)Elisabet, gift med borgaren i Brahestad Matts Carlenius.
 483. c)Susanna, d. 1697, gift 1675,,med kyrkoherden i Storkyro Israel Erici Alftanus, f. 1632, d. 1712, i hans 2 gifte.
 484. ________________________________________
 485. 51. Blef 1663 accis- och vågskrifvare i staden. Gift med enkan efter en Plagman.
 486. ________________________________________
 487. 52. Hette Skräddare.
 488. ________________________________________
 489. 53. Var stadsfogde åtminstone 1641-51.
 490. ________________________________________
 491. 54. Släkten Hörnigk (skrifves ock Hörnich, Hornich, Hornigk, Hörling o.s.v.) En Hörnigk.
 492. Söner:
 493. I. Henrik Hörling. Var 1635 underståthållare å Åbo slott. Grefve Nils Brahes frälsekamrerare i Finland.
 494. Dotter:
 495. Maria, gift med teologieprofessorn, sedan biskopen i Viborg Petrus Laurbecchius, f. 1628, d. 1705, i hans 1 gifte.
 496. II. Hans Hörnigk. Handelsman i Åbo. Rådman 1635, d. s.å. 19.7.(?). - Gift 3.11.1616 med Geska Hansdotter, f. maj 1601, dotter af borgaren och bokbindaren i Åbo Hans Henningh med Brita Mattsdotter. Hon dog 19.3.1659 kl. 12 middag och begr. 27.3. s.å., hvarvid prof Georg Alanus predikade öfver " de gudfruktiga suckan och bön i sin jämmer" samt verser af Johannes Eberhardus Razelius (suderm. suec.) och Christopher G. Alanus upplästes.
 497. Barn: 7 söner och 4 döttrar, hvaraf
 498. A. Tre barn, d. före 1635.
 499. B. Två barn, d. före 1659.
 500. C. Anders. Stud. i Åbo 1641, d. före 1659.
 501. D. Brita, gift med handlanden i Åbo, sedan rådmannen i Nystad Peter Haaks (deras efterkommande lefde länge i västra Finland).
 502. E. Barbro, gift med akademie qvaestorn Pär Eriksson Gers d.ä.(deras son Pär Gers d.y. var ock qvaestor vid akademin).
 503. F. Caspar, borgare i Åbo. -Gift med Margareta Henriksdotter, dotter af Henrik med Anna Grelsdotter i hennes 1 gifte (se N:o 62).
 504. Son:
 505. Hans Hörling, borgare i Åbo. Var 1690 handlande, 1697 kämnär. - Gift med Anna. Barn: ett, d. 1697.
 506. G. Georg. Var stud. i Dorpat 1641. Stud. i Åbo 1642. Präst i Reval 1647. Regementspräst och predikant vid finsk-estniska församlingen i Narva 1650. Sacellan i Åbo, sedan kyrkoherde i Euraåminne 1659. Riksdagsman 1660; d. i början af 1660-talet. -Gift med Elisabet
 507. Son:
 508. Johannes. Stud i Åbo 1662. Stipendiat 1673-77.
 509. H. Mårten (Martin). Stud. i Åbo 1640, i Dorpat 1641. Kamrerare hos grefve Nils Brahe.
 510. Barn:
 511. a) Geska. Gift med professorn vid Lunds universitet Andreas Stobaeus, f.1642, d. 15.12.1714 i hans 2 gifte.
 512. b) Johannes (Jonas). Stud. (Stockh.) i Åbo 1662. Stipendiat 1663-64. Professor. Gift med Geska Maria Wode, dotter af befallningsmannen i Göinge härad Simon Wode.
 513. III. Tobias Hornich. Ryttmästare vid europeiska kompaniet. Öfvertevaktmästare å Kexholms slott. -Gift med Anna Kristansdotter, dotter af rektorn i Viborg Kristian Baltholdi med Anna Larsdotter.
 514. Dotter:
 515. Anna, f. i Kexholm 16.12.1620, d. i Viborg 23.9.1669 och begr. 6.2.1670. Gift 20.3.1639 med pastorn i friherrskapet Durenhoff i Ingermanland Johannes Liffman,d. 29.6.1651.
 516.  
 517. De hade 7 barn:
 518. a)Två söner, d. före 1670.
 519. b)Johan Liffman, slutligen borgmästare i Viborg.
 520. c)Anders. Bokhållare vid generalbokhålleriet.
 521. d)Dotter. Gift med kyrkoherden i Nöteborg Johan Christierni Melartopaeus.
 522. e)Dotter. Gift med pedagogen i Nöteborg Andreas S. Kexlerus.
 523. f)Dotter. Gift i Nöteborg.
 524. ________________________________________
 525. 55. Se Rancken
 526. ________________________________________
 527. 56. Förut kämnär. Afsattes 1.12.1640, emedan han dagen förut, d. 30 nov. "ipso festo S:ti Andreae" befalt tvänne sina drängar flå en häst,som fallit i en åvak och dött. Och då detta skedde vid middagstiden på ån rätt utanför hans gård, "hvilket många så in- som utländske köpman gingo med andra och sågo uppå, görandes dårot ej ringa åtlöje, spott och spe, att en rådman skulle låta sina drängar göra sådant nesligt arbete, som annor dock med rätta vederborde", samt han äfven "esomoftast tillförene i sitt lefverne och dryckenskap hafver sig något sällsamt och öfver det af rättens medel (medlemmar) vä1 tjänar, anstält; så ock därföre af rätten är ofta tilltalt och förmant att sig bättre förse och sina saker i akt taga, så ansågs det lända ej blott honom, utan ock hela rätten till sådan disreputation och förklening, att han ej vidare kunde få bekläda rådmansämbetet, utan tillsades honom "därmed afstå och afträde göra". Hall erhöll sedan of borgarene öknamnet - "märaflängare".
 528. ________________________________________
 529. 57. Förut stadsskrifvare, hvilket han blef 6.6. 1632. Lefde 1654.
 530. ________________________________________
 531. 58. Två släkter Roskamp (Russkamp)funnos vid denna tid i Åbo och voro bägges hufvudmän rådmän (N:o 58 och 67). De stodo i släktskapsförhållande till hvarandra, huru är obekant; kanhända voro de syskonbarn.
 532. - Gottfrid Rosskamp inflyttade i början af 1630-talet till Åbo och blef borgare. Kämnär 1637. Rådman 1638. Sedan handlande; d. om våren 1659. Ägde skattehemmanet Killais. Hade med konan Agnes Tomasdotter ett oäkta barn, hvilket han uppfostrade ( Agnes Tomasdotter hade med skilda personer ännu 7 andra oäkta barn, ett bl. a. enligt hennes egen uppgift, med Torsten Stålhandske). Kallades af sin svärmor för "oredlig och bullersam." - Gift med Anna Såger, d. 1657, dotter af handlanden Johan Såger d. ä. med Elin Pettersdotter Plagman.
 533. Barn:
 534. I. Johannes, f. 1636. Stud. i Åbo 1648. Stipendiat 1656-63. Stud. i Upsala 23.3.1664. Auskultant i hofrätten 1664. Landssekreterare i Åbo och Björneborgslän redan 1676. Häradshöfding i Piikkis och Halikko härader redan 1683 (Lagi uppe 1688). Asessor i Åbo hofrätt 7.8.1689; d. 16.4.1702. - Gift 1675 med Elisabet Alana, d. 1725 och begr. 24.10. s.å. i arfgrafven vid kungsstolen, dotter af teologieprofessorn och domprosten Georg Alanus med Elisabet Nilsdotter.
 535. Barn:
 536. a) Anna Elisabet. Gift 1695 med advokaten Johan Liffman, som var d. 1703. Hon lefde 1712.
 537. b) Elsa, gift med advokatfiskalen i Åbo hofrätt Bernt Munster (se N:o 20), d. 1722. Hon lefde 1731.
 538. II. Kirstin.
 539. III. Kristoffer. Fick bördsbref 1664.
 540. IV. Brigitta.
 541. V. Maria.
 542. ________________________________________
 543. 59. Stadens representant vid 1642 års riksdag.
 544. ________________________________________
 545. 60. Bör skiljas från borgmästaren af samma namn (N:o 12). Hette egentligen Hiskou (Hisko). Tomas Hiskou; köpman i Åbo, d. 1598 och begr. 19.4. s.å. Son: Knut Hiskou; var d. 1633. - Gift med Elisabet Mattsdotter. Son: Johan Knutsson. Rådman 1641. Upphörde 1679 att sköta sin tjänst; d. 1685 och begr. 6.4.s. å. gratis "för sin stora fattigdoms och långliga sjukdoms skull." - Gift med Elisabet Jakobsdotter Grabbe.
 546. ________________________________________
 547. 61. Ägde Lindulagården och kallas Lindu, stundom Lindulan. Son af Michel Hersten (Herst?) i hans 1 gifte, som lefde 1631 och 2 ggn var gift med Margareta Mattsdotter. Kämnär 1641. Rådman 26.11.1642. Fick afsked 3.11.1658, dels för sjuklighet, dels emedan han "med sitt sällsama procedere mot sin hustru och eljes offenderat rätten och många andra." Han hade nämligen velat sätta in hustrun i rådhusfängelset, tils han blefve frisk igen, ty hon var honom "till odrägligt besvär" i hans sjukdom, d barnlös 1667. - Gift med Elisabet Eriksdotter i hennes 1 gifte. Hon gifte sig 2 ggn 1668 med bagaremästaren Mårten Depner.
 548. ________________________________________
 549. 62. Hette Sylvast. Var bokhållare 1636. Kämnär 1642. Rådman 1648. Upphörde att sköta sin tjänst 1654; d. 1657. - Gift 2:o med Anna Grelsdotter, i hennes 2 gifte, d. 1667 och begr. 1.12. s.å., enka efter Henrik (se N:o 54).
 550. Barn:
 551. a) Petrus Erici Sylvast (ur 1 giftet). Blef student 1654, var det ännu 1662. Var mycket oregerlig och låg i delo med sin styfmor och sin styfsysters man Casper Hörling. Tyckes enl. Lagus' Åbo ak:s stud. matr. blifvit handlande.
 552. b) Johan Sylvast.
 553. Son:
 554. Erik Johansson Sylvast. Förare. Gift med Katarina Falkenhagen.
 555. ________________________________________
 556. 63. Jfr. noten 35! Son of Lars. Kallas ock "Torninkattaja." Kämnär 1643. Rådman 2.9.1644 d. 1655. - Gift med Beata Sigfredsdotter i hennes 1 gifte, omgift med rådmannen Bertil Jöranssen (N:o 66) i hans 1 gifte.
 557. ________________________________________
 558. 64. Vikarie för rådmannen Erik Johansson (N:o 62) 4.9.1654. Ordinarie rådman 1657. Riksdagsman 1668; d. 1672 och begr. 8.9. s. å. - Gift med Anna Johansdotter, dotter af borgmästaren Johan Knutsson (N:o 12) med Anna Pärsdotter.
 559. ________________________________________
 560. 65. Af en yngre oadlad gren släkten Prytz, hvilken gren sedermera blef adlad och adopterad. Kallade sig aldrig annat än Håkan Andersson. Född i Östergötland 16.6.1616 af skoppskaptenen Anders Pryss (d. 1612) i hans 2 gifte, med Ingrid Carlsdotter Bank (d. 1643). Kämnär (notarie i kämnärsrätten) 2.9.1644. Rådman 17.11.1658; d. 9.2.1667 begr. 17.2. s. å. - Gift med Kirstin Arvidsdotter (Frisia), f. 1623, dotter af Arvid Johansson Frisius (de Kajala) med Elin Pärsdotter.
 561. Barn:
 562. I. Elin.
 563. II Anders, f. i Åbo 3.6.1640. Stud. Stipendiat 1662-64. Filosofiemagister 24.5.1664. Kapellan i Åbo svenska församling 1665. Kyrkoherde i Kimito 1678; d. 14.3.1689. - Gift l:o 1665 med Margareta Kexlera , d. 1679 och begr. 26.5. s. å., dotter af professorn i matematik Simon Kexlerus med Ingeborg Elisabet Gerslinius; - 2:o 1680 med Margareta Pratana i hennes 1 gifte, dotter af professorn i logik och metafysik, sedan kyrkoherden i Kimito Johan Pratanus med Maria Rithovia.
 564. Barn:
 565. A. Två barn d. 1669.
 566. B. Två barn d. 1676 och 1691.
 567. C. En son, d. 1686.
 568. D. Anders, f: 28.9.1671, d. 21.10.1746, slutligen poeseosprofessorn vid Åbo akademi. Från honom härstammar nu lefvande finsdka adl. ätten Prytz, se Wasastjernas ättartaflor!
 569. E. Johahan Pryss, f. 1678 (? 1680). Herrskapsinspektor (bokhållare). Prokurator; d. 5.8.1746 och begr., liksom hustrun och barnen, i Pargas. Afstraffades i Marstrand för två grofva brott. - Gift med Hedvig Stening, f. 1702, d. 27.2.1743.
 570. Barn:
 571. a) Johan; f.1725. Köpmansbetjänt 1746. Handlande i Åbo. d. 6.3.1794. - Gift med Eva Kristina Humble, f. 1728, d. 11.11.1768, dotter af viceborgmästaren Erik Johan Humble med Maria Kristina Hagert.
 572. Barn:
 573. 1) Gustaf Johan, f. 6.4.1749.
 574. 2) Eva Johanna, f. april 1750, d. 26.5. s. å. i mässling och begr. 30.5. s.å.
 575. 3) Hedvig Kristina, f. sept. 1751, d. i slag 26.7.1753 och begr. 28.7. s. å.
 576. 4) Margareta Kristina, f. juni 1752, d. 15.7. s.å. i ref och begr. 17.7. s.å.
 577. 5) Lovisa Ulrika, f. sept. 1754, d. i slag 3.4.1755 och beg. 4.4. s.å.
 578. 6) Ture, f. 21.11.1755, d. i ref 29.11. och begr. 30.11. s.å.
 579. b) Margareta.
 580. c) Ulrika, f.26.11.1742, d. 20.1.1743.
 581. d) Två döttrar dessutom
 582. ________________________________________
 583. 66. Kallades Rafvola (efter gården?). Kämnär 18.7.1657. Rådman 23.3.1667; d. 1691: - Gift 1:o med Beata Sigfredsdotter i hennes 2 gifte, enka sedan 1659 efter rådmannen Sigfrid Larsson Salkow (N:o 63); 2:o med Kirstin, d. 1694 och begr. 22.1. s: å.
 584. Barn:
 585. a) En son, d. 1697 och begr. 20.6. s.å. "utan ceremonier, efter k. hofrättens resolution."
 586. b) En dotter. Gift 6.7.1671 med Johan Boije af adlig Åbosläkt.
 587. ________________________________________
 588. 67. Jfr. not 58!. Född omkr. 1613. Inflyttade till Åbo i början af 1640-talet. Var en driftig köpman. År 1661 klagade Anders Merthen, Jochim Vargentin och Jochim Wittfooth öfver att Albr. Rosskamp och Jost Schult gifva " de Norbotniske" för en läst tjära än rätta taxan är, och vilja njuta sin borgerliga näring efter hvars och ens taxa och utlagor, att icke en eller två med förköp må draga hela handeln till sig. Vald till riksdagsman 1664, såväl af de svenske som finske borgarene, "emedan han är en skicklig man och väl förstår sig på handeln".*) Rådman 5.10.1667. Hospitalsföreståndare 1669. (Om hans förhållande till Johan Såger, se Såger, Tab. 3.) År 1675 föreslogs han af hela borgerskapet till det vakanta borgmästareämbetet, "emedan han därtill bäst fallen var." Men han bad att slippa det emedan han 1:o hafver ifrån barndomen slagit sig till handel och köpmanskap icke verserat i lagen; 2:o är honom synen så försvagad att han måtte bruka glasbrillor; 3:o är honom sammaledes hörseln försvunnen, att han med det ena örat icke väl höra kan; 4:o sade han sig icke så vida studerat, att han till samma kall befinner sig vara kapabel. - Han slapp ock ämbetet. d. 1685 och begr. 28.6. s.å. -Gift 1:o före 1649 med sin frändes svägerska Margareta Gabrielsdotter (Melartopaea) i hennes 2 gifte, d. 1677 och begr. 9.9. s.å., dotter af rektorn i Åbo, slutligen biskopen i Viborg Gabriel Melartopaeus i hans 1 gifte med Gunborg Pauli samt enka sedan 1646 efter handlanden Petter Såger d.y.; 2:o omkr. 1682 med Moiken Wernle, d. 1708, i hennes 2 gifte, dotter af ränt- och proviantmästaren Balthasar Wernle med Katarina Gubbertz samt enka efter regementsskrifvaren Erik Sundel. Moiken Wernle gifte sig 3 ggn 1786 med asessorn i Åbo hofrätt Henrik Brenner, d. 1689, i hans 2 gifte.
 589. Barn (ur 1 giftet):
 590. a) Elisabet. Gift 15.12.1664 med faktorn vid tjärukompaniet, sedan tullförvaltaren Gabriel Valentinsson (se N:o 87)
 591. b) Margareta
 592. ________________________________________
 593. 68. Se Såger
 594. ________________________________________
 595. 69. Namnet skrifves stundom Wasteson sedermera Watzon. Af utländsk, troligen skotsk nation. Släkten Watson i Finland
 596. Bröder:
 597. A. Alexander Watson. Handlande i Åbo. Uppsade 1640 borgarskapet därstädes, men fortför icke dess mindre att idka köpmanskap i Åbo. - Gift med Karin Träll i hennes 2 gifte, dotter af köpmannen i Åbo Tomas Träll med Margareta Pärsdotter Trumbel i hennes 1 gifte, samt enka sedan 1630 efter borgaren i Åbo Sander Hebron.
 598. Söner:
 599. a) Anders. Hade 1653 lärt sig barberarkonsten i Danzig.
 600. b) Alexander. Borgare i Åbo. Rådman 1671; d. 1676 och begr. 29.6. s.å. -Gift med bokhållaren hos Gustaf Horn Abraham Nilssons enka.
 601. B. Tomas Watson. Borgare i Vasa. -Gift med en dotter af borgmästaren därst. Pär Siulsson och Susanna Nilsdotter.
 602. Son:
 603. Petter.Borgare Vasa. (Geneal. Surs. vanställer hans namn till, Watzén). -Gift med Maria Gammal, dotter af kyrkoherden i Vörå Gabriel Matthiae Gammal med Katarina Josefsdotter Lithovius.
 604. - En medlem af denna släkt var otvivelaktigt kaptenen vid Björneborgs infanteri Robert Watson, som hemkom ur fängenskap i Ryssland 1722, blef major 1730 och tog afsked 1742.
 605. ________________________________________
 606. 70. Var handlingsskrifvare 1661, lagläsare 1671. Rådman 1673. Mycket fattig: ägde hvarken gård eller annan egendom. Förmådde på sista tiden ingen vidare tjänst göra; d. 1697 och begr. 21.4. s.å., med bårkläden och själarigning fritt "för dess medellöshet". - Gift 1:o med Sofia, d. 1664 och begr. 20.7. s.å.; 2:o 1665 eller 1666 med Sigrid Hansdotter, dotter af rådmannen Hans Hansson (se N:o 14) med Elisabet Hervie. Dotter: Kirstin
 607. ________________________________________
 608. 71. Hade förut varit kämnärsrättsnotarie i 16 år samt förestått lagläsaretjänsten i Östernorrlanden i några år tråligen och väl för Johan Flack, då han 1675 blef rådman i Åbo; d. 1694 och begr. 17.10. s.å. - Gift 1:o med Margareta, d. 1674 och begr. 20.12. s.å.; 2:o med Anna Hansdotter Mätzen, som lefde 1704.
 609. ________________________________________
 610. 72. Se Miltopaeus
 611. ________________________________________
 612. 73. Släkten, af engelskt ursprung, bosatt i Åbo sedan början af 17 årh. En gren inflyttade till Vasa.
 613. Tomas Bachster. Handlande i Åbo redan 1632.
 614. Barn:
 615. A. Jakob. Handlande och tobaksafnämare. Rådman 1679; d. 1681. - Gift med Elin Vargentin, d. före mannen, dotter af köpmannen Jochim Vargentin med Anna Willamsdotter Jämse.
 616. Barn:
 617. a) Kirstin, d. 1741. Gift 22.11.1688 med kopparslagaren, slutligen rådmannen Simon Lydeman (N:o 29) i hans 2 gifte.
 618. b) Tomas. Stud. Advokat; d. 1691 och begr. 4.7. s. å.
 619. c) ett barn dessutom.
 620. B. Kristina. Gift med kapellanen i Pargas Christiernus Forssander (Rudnesius), d. 1675.
 621. C. Katarina. Gift med kyrkoherden i Malaks Olaus Arenius, f. 1611, d. 7.8.1682.
 622. D. Hannes eller Hans. Handlande och tobaksafnämare; d. 1681 och begr. 7.5. s.å.- Gift omkr. 1660 med Margareta Brochia, dotter af borgmästaren Laurentius Brochius (N:o 17) med Katarina Carlsdotter Anglenia. Hon lefde 1686.
 623. Son:
 624. Carl.
 625. ________________________________________
 626. 74. Son of Lars, som hade barnen:
 627. A. Michael Chorelius. Skötte sedan 1679 rådmanstjänsten för Johan Knutsson Hiskou (N:o 60). Ordinarie rådman 16.1.1682; d. 1702. - Gift 1675 med Elin Tolpo, dotter af handlanden Johan Eriksson Tolpo med Katarina Ruskiapää eller Miltopaea.
 628. Barn:
 629. a) två barn, d. 1676 och 1692.
 630. b) Dotter. . Gift med tullnären, sedan rådmannen i Nystad Sven Mellenius.
 631. c) En sob, d. 1697 och begr. 10.9. s.å.
 632. d) Ett barn, d. 1685 och begr. i Piikkis.
 633. e) Michael.
 634. f) Elisabet. Bodde hos svågern.
 635. B. Kirstin, d. 1691. Gift med borgaren Anders Nille af gammal Åbosläkt.
 636. ________________________________________
 637. 75. Se Vargentin
 638. ________________________________________
 639. 76. Stadens handlingsskrifvare 1672. Stadssekreterare 1678. Rådman där jämte 1684; d. 1685. - Gift med Kaisa Vargh (Kristersdotter), som lefde inhyses i Åbo ännu 1697. Barn: ett, d. 1686.
 640. ________________________________________
 641. 77. Namnet skrifves ock Lesle och Letzlo. Släkten Lässle:
 642. Jakob Letzle. Handlande i Stockholm. - Gift med Brita Forbus, dotter af kronobefallningsmannen i ljo Caspar Forbus (f i Danzig) med Brita Johansdotter Lithovius.
 643. Söner:
 644. A. Matts.
 645. B. Berth Lässle. Kämnär i Åbo redan 1666. Rådman 1685; d. under stora ofreden. - Gift 1:o 19.11.1667 med Hebla Simonsdotter, som lefde ännu 1697; 2:o före 1706 med Ingeborg, d.2.1.1711.
 646. Barn:
 647. I. Ett barn, d. 1674 och begr. 16.11. s. å.
 648. II. Ett barn, d. 1681 och begr. 26.10. s. å.
 649. III. Ett barn, d. 1683 och begr. 20.5. s. å.
 650. IV. Ett barn, d. 1692 och begr. 15.11. s.å.
 651. V. Katarina, d. barnlös 1728 och begr. 28.5. s.å. Gift med advokaten Jakob Vilstadius (se N:o 22).
 652. VI. Anna. Lefde enka 1702. Gift 24.3.1694 med kapellanen i Oulais (Pyhäjoki) Henrik Hourenius (eller Hoffrén), f. 1676, d. 6.4.1697.
 653. VII. Johannes. Var stud. 1701, musikant 1705. Ansökte 1706 förgäfves att bli handlingsskrifvare. Stadsfiskal. -Gift med Anna Collina, f. 1678, d. 11.10.1738, dotter af kyrkoherden i Uskela Jakob Collinus i hans 3 gifte med Maria Georgii Alana.
 654. Barn:
 655. a) En son. Vistades 1738 i Paris.
 656. b) En son. Var 1738 "i Tornet".
 657. c) Niklas. Bodde i Stockholm.
 658. VIII. (ur 2 giftet). Barbara. Gift 1:o med perukmakaren i Åbo Baure, som försvann 1718; 2:o 1725 med slaktaren Mickel Mickelsson Vinberg, som afvek 1726.
 659. ________________________________________
 660. 78. Son of Kristian. Af österbotnisk släkt, men är hans samband med denna okändt. Student i Åbo 1660. Var prokurator 1668, advokat 1670, 1673. Rådman 1685. Var stenblind, men förestod dock med beröm sin tjänst; d. 1698 "). - Gift l:o 16.6.1668 med Brita Hansdotter, d. 1691, dotter af Rådmannen Hans Hansson (N:o 14) med Elisabet Alexandersdotter Hervie; 2:o 1694 med Maria Costenia, som lefde 1726. Barn (ur 1 giftet): A. Daniel. B. En dotter, som lefde 1702. - Hade ock en bror Samuel, stud. i Åbo 1662.
 661. ________________________________________
 662. 79. Förut notarie. Rådman och stadssekreterare 1691; d. 1692.
 663. ________________________________________
 664. 80. Var kämnär 1685. Vicerådman 1691. Sökte 1692 ordinarie tjänst, hvarvid anfördes, att han "i ungdomen studerat, en tid kämnärstjänsten vä1 förestätt, men stätt mest på sin handel." Erhöll ej platsen, men skulle vid nästa vakans ihågkommas; fick följande år rätt att sitta i yngsta rådmansbänken i domkyrkan; d. 1693 och begr. 21.9. s. å. -Gift med Anna Tomasdotter, som lefde enka 1697.
 665. Barn:
 666. A. Ett barn, d. 1686.
 667. B. Gabriel. Borgare redan 1712. Handlande; d. 1731 och begr. 10.6. s. å. i högkoret. - Gift med Kristina Merthen, som lefde 1745, dotter af handlanden Johan Merthen i hans 1 gifte med Kirstin Pålsdotter i hennes 2 gifte.
 668. Barn:
 669. a) En son, d. 1725.
 670. b) Anna Kristina, f. aug. 1716, d. i barnsäng och hvita friseln 6.3.1755 begr. 13.3. s. å. Gift 15.11.1737 med handlanden i Åbo Kristian Trapp.
 671. - Anders Malmolin hade systrarna Maria och Brita, bagareenka 1704, då hon inlöstes å hospitalet.
 672. ________________________________________
 673. 81. Utan släktnamn. Var advokat 1686. Rådman 8.3.1693, men hann ej tillträda, emedan han 6.11. s. å. utnämdes till häradshöfding i Virmo och Masku härader; d. 1705. - Gift 19.12.1685 med Maria Thorvöste, f. 19.4.1669, dotter af handlanden Herman Thorvöste i hans 1 gifte med Maria Lorentzdotter Gårdt. Hon lefde enka 1710. Dotter: Helena Henriksdotter, Gift 1:o med befallningsmannen, sedan rådmannen Johan Nyholm, (N:o 94) i hans 2 gifte; 2:o med kapellanen i Nousis Mikael Qvarnberg, d. 1749.
 674. ________________________________________
 675. 82. Henrik Stadius.
 676. Söner:
 677. I. Jakob.Stud. i Åbo 1662. Nämd 1666 för excessor och skuld. Exkluderad från akademins jurisdiktion. Regementsskrifvare 1671. Var 1692, då han först sökte rådmanstjänst, en gammal man, "som studerat något i sin ungdom och låtit sig bruka till att advocera samt uppvaktat vid generalguvernementet och en rund tid regementsskrifvaretjänsten förvaltat." Erhöll ej tjänst då, men väl följande år såsom „en beskedlig man." Var på samma gång regementsskrifvare. År 1697 förmådde han ingen vidare tjänst göra. Afsattes s. å. för balans i regementsskrifvarekassan. - Gift med Maria.
 678. Barn:
 679. A. Elisabet. Gift l:o med en Meibohm; 2:o med hof- rättsadvokaten Johan Vilstadius (se N:o 22) i hans 1 gifte.
 680. B. Elias, f. 1664. Handlingsskrifvare i hofrätten 1704. Notarie 1721. Vicesekretare 1723-25, d. 12.1740. -Gift före 1710 med <B<KRISTINA< b>
 681. Barn:
 682. a) Erik Johan. Kamrerare vid Åbo hofrätt. -Gift med Margareta Helena Rosenmüller i hennes 2 gifte, f. 2.3.1719, d. 1771, dotter af kaptenen Carl Gustaf Rosenmüller med Anna Helena Hjolman samt enka sedan 1740 efter advokaten vid Åbo hofrätt Alexander Hacks.
 683. b)Anna.
 684. c) Maria Elisabet, d. 1742. Gift 4.4.1736 med auskultanten, sedan kanslisten i Åbo hofrätt Krister Carpelan till Kärknäs, Pakinais, m. fl., f. 24.5.1704, d. 9.10.1756.
 685. II. Abraham. Student i Åbo 1662.
 686. ________________________________________
 687. 83. Förut räntmästare och slottsskrifvare. Rådman 1694 med bibehållande af slottsskrifvaretjänsten; d. 1697 och begr. 27.7. s.å. -Gift med Margareta Valstenia, dotter af assessorn Jakob Valstenius i hans 2 gifte med Elisabet Klöfversköld. Hon lefde 1712.
 688. Son:
 689. Johan Jakob, f.1676. Häradsskrifvare och slottskommissarie; d. 23.6.1748 och begr. 25.6. s. å. - Gift med sin småkusin Elisabet Pihl, dotter af befallningsmannen på Åland Vilhelm Pihl med professorsdottern Anna Pärsdotter Bergia i hennes 2 gifte.
 690. Barn:
 691. a) En son, kanslist.
 692. b) Maria Ulrika. Gift med bokhållaren Matts Forsgren.
 693. ________________________________________
 694. 84. Vicerådman 1694, men okändt, när ban blef ordinarie; d. 1697 och begr.8.7. s. å. tillika med hustrun. - Gift med Brita, d. 1697. Son:Petter.
 695. ________________________________________
 696. 85.Se Wittfooth
 697. ________________________________________
 698. 86. Släkten Valstenius:
 699. Johannes Petri Valstenius. Kapellan i Pargas 1626. Kyrkoherde i Nådendal och Reso 1633, i Loimijoki 1640. Lefde 1651. - Gift med Anna Limingia, dotter af kyrkoherden i Ijo Johan Lithovius, äfven kallad Limingius och Corvinus, med Kristina Östensdotter Sursill.
 700. Barn:
 701. I. Petrus. Kapellan i Loimijoki. Kyrkoherde därst. 1658. - Gift med Helena Agricola, dotter af kyrkoherden i Uskela Kristian Simonsson Agricola med Brita Forsenia.
 702. Barn:
 703. A. Christiernus. Mag. 1678. Konrektor vid Åbo skola 1677, rektor 1683. Prost i Vehmo 1685; d. 1712. - Gift l:o 1675 med Katarina Schultz, d. 1695 och begr. 3.9. s. å., dotter af handlanden Jochim Schultz i hans 3 gifte med Elisabet Wernle i hennes 1 gifte; 2:o med Kristina Alander; dotter af kyrkoherden i Finström Carolus Petri med Katarina Kristiansdotter Alana.
 704. Barn (ur 1 giftet):
 705. a) Kristian. Präst. Kapten vid uppbådsmanskapet 1716. Förde sedan en oordentlig lefnad.
 706. b) Elisabet, f. 1693, d. 1754. Gift med sin småkusin kyrkoherden i Nykyrka Emanuel Brunlöf, d. 1738, i hans 1 gifte.
 707. B. Anna.
 708. C. Helena.
 709. D. Kristina. Gift 1:o med mag. Johannes Georgii Salmenius, kapellan i Kangasala 1667, sedan kyrkoherde i Kuopio, d. 1683; 2:o med kyrkoherden i Sääksmäki, sedan i Virmo, slutligen i Rimito mag. Haqvinus Pihlman, d. 1714, i hans 2 gifte.
 710. E. Johan. Stud. i Åbo 1662. Borgmästare i Raumo 1679. Häradshöfding i Piikkis och Halikko härader 1689. Adlad 16.12.1693 och tog namnet Vallensten. - Gift, efter att ha enleverat henne, med friherrinnan Anna Maria Grass, dotter af slutligen landshöfdingen i Österbotten Gustaf Grass, friherre 1689, med Margareta De la Motte. Om honom och hans ätt, som. utdog 1762 med sonsonen, se Anreps ättartafor!
 711. F. Jakob. Rådman i Åbo 1700. Häradshöfding i Virmo och Masku härader 1705; d. 1710.
 712. II. Kristina. Gift 1:o med filosofielektorn vid Åbo skola, slutligen kyrkoherden i Helsingfors mag. Johan Birgeri Orbergius, d. 1640; 2:o med rustmästaren Mikael Johansson i Loimijoki.
 713. III. Jakob. Stud. redan 1646. Notarie i Åbo hofrätt 1658. Sekreterare 29.4.1672. Assessor 1684. Afsked 11.9.1685. Häradshöfding i Piikkis och Halikko härader 7.8.1689; d. 1694. - Gift 1:o med sin svågers kusins dotter N.N. Achrelia, dotter af medicineprofessorn i Åbo Erik Achrelius med Margareta Isaksdotter Rothovia; 2:o med Elisabet Klöfversköld, f. 1693, dotter af assessorn Aron Johansson Klöfverblad, adlad Klöfversköld.
 714. Barn (A.-C. ur 1 giftet):
 715. A. Johan.
 716. B. Anna.
 717. C. Kristina, f. 1663, d. 24.6.1727 i Brahestad. Gift l:o 13.1.1688 med handlingsskrifvaren, slutligen häradshöfdingen Carl Brochius (se N:o 17), d. omkr. 1699; 2:o med rådmannen, sedan borgmästaren i Brahestad Gabriel Henriksson Corte, d. 30.9.1728.
 718. D. Elisabet. Gift med kapellanen i Sagu Henrik Carpaeus.
 719. E. Margareta. Lefde 1712. Gift med räntmästaren, sedan rådmannen Hans Wiens (N:o 83).
 720. F. Sara. Lefde 1731. Gift 17.11.1687 med häradsskrifvaren, slutligen akademieqvaestorn Arvid Lietzen, d. 1708.
 721. G. Aron. Bodde 1699 i Helsingfors.
 722. H. Jakob. Skrifvare.
 723. IV. Katarina. Gift med kapellanen, sedan kyrkoherden i Pälkäne Arvid Rothovius, d. 1670.
 724. V. Anna, f. i maj 1634, d. 14.2.1746. Gift l:o 24.6.1653 med sedermera kapellanen i Loimijoki Johan Brunlöf, d. 1661; 2:o 28.12.1662 med sockneadjunkten, slutligen kyrkoherden därsammast. Mathias Rungius, d. 1716. Vid hennes begrafning 25.7.1706 höll biskop Joh. Gezelius d. y. liktalet öfver "de trognas fördolda lif och dödsvinning", och upplästes verser of Jo. Zidbeck, sonsönerna Immanuel och Henrik Brunlöf; samt Matthias Fontenius, Satag. Finl.
 725. VI. Margareta. Gift 1654 med linguarumprofessorn i Åbo, sedan prosten i Töfsala Petrus Bergius, f. 1612, d. 1691, i hans 2 gifte.
 726. VII. Isak. Krigspräst; d. i polska kriget. Gift och hade 5 barn.
 727. VIII. Maria. Lefde 1698. Gift med hauptmannen på Kjulo, Saaris och Piilois gårdar Nils Olofsson Barck, d. 24.4.1683 i hans 2 gifte.
 728. - En Agneta Valstenia var gift med löjtnanten Josef Jeremiasson Wallens, broder till Jeremias Wallén, adlad Wallén, samt professorn Johan Wallenius.
 729. ________________________________________
 730. 87. Gabriel Valentinsson. Faktor vid tjärukompaniet i Åbo 1664. Tullförfaltare därst. Kommissarie 1686; d. 1708. - Gift 15.12.1664 med Elisabet Rosskamp, dotter af rådmannen Albrekt Rosskamp (N:o 67)i hans 1 gifte med Margareta Gabrielsdotter (Melartopaea) i hennes 2 gifte.
 731. Barn:
 732. a) Gabriel Valentien (Vallentin). Rådman 1703. Likvidationskommissarie vid Stockholms stadsrätt 1708. Bodde efter erhållet afsked i Åbo. Ogift.
 733. b) Elisabet Vallentin.
 734. c) Maria Vallentin.
 735. ________________________________________
 736. 88. Utan kändt samband med nu lefvande österbottniska släkten Fontell. Förut stadssekreterare i Gäfle. Sökte 1703 rådmanstjänt i Åbo, då han sades vara skicklig och förestått vackra tjänster, men gammal. Rådman 1704. d. 1710 i pesten med hustru, barn och tjänstefolk, så att blott en liten dotter blef vid lif. - Hans bröder voro kyrkoherden i Nykyrko mag. Gustaf Fontelius, d. 1697, gift med Maria Alana, samt Nicolaus Fontell.
 737. ________________________________________
 738. 89. Intet kändt samband med svenska adliga ätten af samma namn. Clas Franzson Zander. Orgelbyggare i Åbo; d. 1676 och begr. 14.6. s. å. - Gift med Sara, d. 1676 och begr. 31.5. s. å.
 739. Barn:
 740. A. Margareta. Gift 24.3.1671 med handlanden och rådmannen Johan Såger (N:o 68), d. 1684. Lefde utfattig enka ännu 1708.
 741. B. Valentin. Befallningsman. Rådstuguprokurator; d. 1697 och begr. 29.7. s. å. - Gift med Anna Helena Wulff.
 742. Barn:
 743. en dotter.
 744. C. Erik. Likvidationskommissarie vid hofrätten och slottskrifvare. Häradsskrifvare 1702. Rådman 1706. Landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1707. Gift med - - -, d. 1710 och begr. 5.5. s. å.
 745. ________________________________________
 746. 90. Var kämnär 1696. Rådman 1707; d. 1722. - Gift med Katarina.
 747. Barn:
 748. a) Greta. Gift med proviantskrifvaren Jakob Sigfreen.
 749. b) Johan.Fältväbel. Munsterskrifvare. Var blind och gift.
 750. c) Ett barn, d. 1697.
 751. - I Anreps ättartaflor förekommer vid adl. ätten Graan följande uppgift: "Johan Graan; lefde utan tjänst 1683; d. och slöt ätten." Med kännedom om otillförligheten hos Anrep af särskildt dylika obestämda uppgifter, kan en gissning, att denne varit samma person som rådman Johan Graan, ej anses h.o.h. omotiverad.
 752. ________________________________________
 753. 91. Notarie vid kämnärsrätten 1694. Rådman 1708; d. 1712.
 754. ________________________________________
 755. 92. Äfven Rönning. Skrifvare hos Elin Festing, f. Schultz, 1697. Handlande i Åbo. Rådman 1.12.1710, men tillträdde först i början af följande år. Öfverlefde stora ofreden och fick efter freden befordran i Sverige. Bodde i Arboga. - Gift med Anna Arp, i hennes 2 gifte, dotter af handlanden Mårten Arp (se N:o 47) med Elin Såger i hennes 2 gifte, samt enka efter handlanden Johan Jobb.
 756. ________________________________________
 757. 93. Född 1660. Stud. Stadsfogde 1697. Kämnär 1708. Rådman 26.7.1711; d. 3.11.1740, och begr. 6.11. s. å. - Gift l:o med Anna. d. 1727; 2:o 1729 eller 1730 med Kristina Enback, f. 1669, d. i flussfeber 12.5.1765 och begr. 19.5. s. å.
 758. Barn:
 759. a) Sven. Befallningsman. - Gift med en dotter af befallningsmannen på Åland Vilhelm Pihl med Anna Bergia i hennes 2 gifte.
 760. b) Erik. Handlande i Åbo.
 761. c) Anna,
 762. d) Lena,
 763. e)Katarina. Lefde ogifta i Åbo 1740.
 764. ________________________________________
 765. 94. Munsterskrifvare. Kronobefallningsman 1697. Stadskassör och e. o. rådman. Ordinarie rådman 1712. Försvinner under stora ofreden. -Gift 2:o med Helena Henriksdotter i hennes 1 gifte, dotter af häradshöfdingen Henrik Johansson (N:o 81) med Maria Thorvöst. Helena Henriksdotter gifte sig 2 ggn med kapellanen i Nousis Michael Qvarnborg, d. 1749.
 766. Döttrar (ur 1 giftet):
 767. a) Rebecka. Lefde 1731. Gift med löjtnanten Henrik Litzell.
 768. b)Maria Elisabet. Gift.
 769. ________________________________________
 770. 95. Af hattmakarsläkt i Åbo. Namnet skrifves ock Kööl och Kiöhl. Lorentz Köhl, hattmakare i Åbo, var troligen den förste af släkten, som dit inflyttat.
 771. Söner:
 772. A. Jakob. Hattmakare i Åbo.
 773. Barn:
 774. a) Samuel. Var rådman i Åbo under stora ofreden. Stadens representant vid riksdagen 1723. Bodde och hade sedan tjänst i Sverige.
 775. b) En dotter, d. i början af år 1757. Gift med guldsmedsmästaren Joakim Kask, d. 11.6.1742.
 776. c) Lorentz. Hattmakare i Åbo. Gift.
 777. d) Johan. Sterbhussekreterare i Sverige.
 778. B. Anders. Kopparslagare i Gäfle. Skref sig ock Kyhl.
 779. ________________________________________
 780. 96. Sekreterare hos landshöfdingen i Åbo och Björneborgs län friherre Justus von Palmenberg. Häradsskrifvare. Stadssekreterare 1711. Rådman därjämte under stora ofreden. Viceborgmästare i Kristinestad 1726-29 under ordinarie borgmästaren Johan Matlins suspension; d. 1735. - Gift med Anna Schaefer; dotter af rådmannen Carl Schaefer (se N:o 10) i hans 2 gifte med Benedicta Tufva.
 781. Barn:
 782. A. Carl Johan. Mag. 1738. Adjunkt åt domkyrkoekonomen 1739. Bataljonspredikant vid lifdragonerna 1743. Regementspastor därst. 1747. Kyrkoherde i Töfsala 1765; d. 1777. - Gift l:o med - - -; 2:o med Margareta Sofia Depont, f. 1724, i hennes 2 gifte, enka sedan 1763 efter kyrkoherden i Töfsala mag. Johan Gråå.
 783. Barn (ur 1. giftet):
 784. a) Anna Katarina, f. 22.9.1751. Gift 14.1.1768 med extra fiskalen, slutligen vicepresidenten i Åbo hofrått Erik Walleen, f 16.11.1734, d. 23.2.181?
 785. (Deras son Carl Johan Walleen blef adlad 1816, friherre 1854 och behöll namnet).
 786. b) Jakob, f. 1757. Kapellan i Gustafs kapell 1789. Kyrkoherde i Nystad s. å.; d. 1807. - Gift med Anna Hedvig Tengström f. 1762, d.11.6.1797, dotter af sockneadjunkten i Gamla Karleby mag. Johan Tengström med Maria Chydenia.
 787. B. Katarina, f 1722, d. 10.6.1754. Gift med Johan Polonius i hans 1 gifte.
 788. C. Anna Kristina. Lefde ogift 1758.
 789. ________________________________________
 790. 97. Olof Eriksson Edhner (Edner). Inspektor öfver småtullarna i Åbo. d. 1693 och begr. 4.3.1694 efter 2 månaders bisättning. -Gift med Margareta Lindeman, d. 1697 och begr. 11.11. s.å. jämte 2 barn, i hennes 1 gifte. Hon gifte sig 2 ggn med konrektorn vid Åbo skola, sedan prosten i Rautalampi Aron Hoffrén, d. 1718, i hans 1 gifte.
 791. Barn:
 792. I. Katarina.
 793. II. Erik, f 1682. Blef rådman samt stadskassår under stora ofreden. Riksdagsman för Åbo 1726-27; d. 19.6.1762 och begr. 22.6. s. å. - Gift 1:o med Anna Maria (Detlofson?), d. 1723; 2:o 1726 med Maria Forstén, f. 1702, d. 16.5.1761.
 794. Barn (A. och B. ur 1 giftet):
 795. A. Kristina. Gift med löjtnanten vid Tavastehus regemente Erik Justander.
 796. B. Erik, f. 1718. Stud. 1735. Mag. 1745. Vicepastor i Lempälä 1748. Kyrkoherde därst.1750. Prost 1773. Riksdagsman 1765-66; d.2.5.1779. - Gift med Anna Magdalena Justander; dotter af kyrkoherden i Lempälä Henrik Eriksson Justander (af från en Åborådman härstammande släkt) i hans 2 gifte med Anna Hinell.
 797. Döttrar:
 798. a) Katarina, f. 29.9.1752, d. 6.10.1807. Gift med ränt- och proviantmästaren Carl Gustaf Helenius (Enhjelm), adlad 1772 af Enehjelm, f. 22.5.1736, d. 11.2.1828.
 799. b) En dotter, d. ung ogift, förlofvad med en magister Tuderus (?).
 800. C. Anna Elisabet. Gift 11.9.1753 med kapellanen i Korpo vicepastor Carl Fredrik Mollerus, f. 1717, d. 1787.
 801. D. Margareta.
 802. E. Carl Fredrik, f 1735, d. 20.6.1742 och begr. 22.6. s. å.
 803. F. Herman Fredrik, f 19.1.1747, d. 28.3. och begr. 30.5. s. å.
 804. III. Olof. Vaktmästare vid Åbo slott. - Gift med Elsa.
 805. Barn:
 806. A. En son. Perukmakare, därefter hökare i Åbo. - Gift 1:o med Katarina; 2:o med Elisabet.
 807. Barn:
 808. Margareta.
 809. B. Erik. Hattmakare i Åbo. - Gift med Maria, f. 1738.
 810. Barn:
 811. a) Margareta. Gift med sadelmakaren i Åbo Hans Fredrik Lydeman i hans 2 gifte.
 812. b) Fyra barn dessutom.
 813. ________________________________________
 814. 98. Sven Nidulius i Småland.
 815. Söner:
 816. 1. Ambrosius Nidulius, kallade sig Nidelberg. Stud. i Åbo, smolandus ( Enl. Stiernmans Aboa Literata "ostrogothus".- En uppgift, att han blifvit adlad, är påtagligen oriktig.), 1657. Stip. 1658-65.Filosofiekandidat 1664. Stud. i Uppsala 28.10.1666. Auskultant vid Göta, sedan vid Åbo hofrätt. Hofjunkare. Advokatfiskal i Åbo hofrätt 29.7.1674. Assessor 1.9.1684; d. i stor fattigdom 1689 och begr. 11.8. s. å. Hans oration "Judex laudatus" tr. i Åbo 1662. - Gift (2:o ?) med Katarina Aetholenia, d. 1697 och begr. 8.8. s.å.
 817. Barn:
 818. A. Barbro,
 819. B. Jakob. Var stud. 1699, skrifvare hos hofrättssekreteraren Anders Björkegren 1704.
 820. C. Salomon. Transporterades 1788 från landskansliet till notarie vid kämnärsrätten. Rådman 1722; d. 1734. - Gift med Maria Snäck, f. 1685, d. af ålderdomssvaghet 13.12.1755 och begr. 18.12. s. å.
 821. Barn:
 822. Katarina [? Margareta, d. 19.3.1770. Gift l:o med - - - Vikman; 2:o med prosten i Idensalmi Anders Forselius, d. 1769, i hans 2 gifte].
 823. D. Katarina Margareta. Gift 1:o med kyrkoherden i Nyen Joakim Wittstock; 2:o med kyrkoherden i S:t Michel Kristoffer von der Heide, d. 1731.
 824. E. Ett barn, d. 1678.
 825. II. Petrus Nidulius. Stud. i Åbo 1663.
 826. ________________________________________
 827. 99. Född 1694. Advokat. Stadssekreterare 1724. Rådman 1728; d. 4.3.1741 och begr. 7.3. s. å. - Gift med Katarina Schmidt. Dotter: Anna. Gift med rustmästaren Hans Oxhorn.
 828. ________________________________________
 829. 100.Erland Törn. Kronofogde.
 830. Barn:
 831. A. Sara. Gift med kyrkoherden i Kumlinge, sedan i Hammarland Nicolaus Grubb.
 832. B. Carolus. Regementspräst. Kyrkoherde i Kumlinge 1699; d. 1714.
 833. C. Erland. Mag. 1694. Collector i Åbo skola 1695. Kyrkoherde i Saltvik 1698, i Huddunge, Nacka och Brännkyrka i Södermanland 1720. - Gift med Helena Jobb, dotter of handlanden i Åbo Simon Jobb med Elin Hansdotter.
 834. Son:
 835. Johan Erland, f. i Åbo 9.4.1693. Advokat i Åbo hofrätt. Vicerådman 1728. Ordinarie rådman 1732. Häradshöfding i Hollola härad 7.4.1741. Assessor i Åbo hofrätt 20.8.1759. Hoträttsråd 29.6.1762. Afsked 1771. - Gift 5.10.1740 med Eva Kristina Stjernvall, f. 4.8.1718, d. 1765, dotter af hofrättsrådet i Åbo Erik Wallwik, adlad Stjernvall, med Brita Jönsdotter Hirvo i hennes 1 gifte.
 836. Barn:
 837. a) Carl Johan, f. 3.7.1741. Inspektor vid ryska landtmäteriet. Landtmäteridirektör. - Gift 31.3.1778 med Ulrika Katarina Munsterhjelm, f. 20.12.1755, dotter af löjtnanten Nils Munsterhjelm med Katarina Margareta Schmiedefelt.
 838. Dotter:
 839. Fredrika Augusta, f. 13.8.1783, d. 21.3.1857. Gift 19.2.1800 med löjtnanten vid Tavastehus infanteriregemente, slutligen kronofogden i Raseborgs östra härad Abraham Nohrström, adopterad Segerstråle, f. 15.5.1765, d. 8.9.1841.
 840. b) Erland Jakob. Hofrättsauskultant 16.7.1762. e. o. kanslist 12.10. s. å., vicenotarie 17.12.1764 i Åbo hofrätt. Är 3.7.1766 "för dess efterlåtenhet och olydnad skild och utesluten från det sysslande och den förmån honom vid kungliga hofrätten varit upplåten."
 841. c) Eva Kristina, f. 1749. d. 15.11.1809. Gift l:o med kaptenen Johan Magnus Munsterhjelm, f. 8.8.1736, d. 15.12.1775 ; 2:o 1777 med kaptenen vid Tavastehus regemente Henrik Johan Kuhlefelt, f. 24.8.1745, d. 20.10.1831.
 842.  
 843. Caloander
 844. Släkten härstammar från Braunschweig, hvarifrån stamfadern på 1630-talet inflyttade till Åbo. Släkten har i allmänhet icke idkat borgerlig näring, utan hufvudsakligen ägnat sig ät statens och stadens tjänst. Den fortlefde i Åbo in på senare hälften af 19 århundradet, men är nu därifrån försvunnen. ? Namnet skrefs i forna tider ock Coloander, stundom Collander.
 845. Tab. 1.
 846. Lytke (Ludvig) Caloander (von Brunswich). Invånare i Åbo redan 1636. Den förste postmästare därstädes; d. omkr. 1649. - Gift med Anna Cramers (Cramer, Craemers), som öfverlefde.
 847. Barn:
 848. Bertel se tab. 2.
 849. Gertrud. Gift med handlanden i Helsingfors Peter von Hagen, af Abosläkt. De lefde 1671 utomlands. Söner: Peter och Henrik.
 850. Maria, d. 1677 och begr. 27.12. s.å. Gift 1:o 1657 med handlanden i Åbo Jochim Woltersdorff (Wolterstorph), d. redan 1668; - 2:o 29.10.1670 med handlanden i Åbo Josef Pipping, f. 1638, d. 1690, i hans 1 gifte.
 851. Anna, d.1668 och begr. 14.10. s.å. Gift 1664 15/11 med borgmästaren i Åbo Peter Jesenhausen, f. 1600, d. 1671, i hans 2 gifte.
 852. Tab. 2.
 853. Bertel (se tab. 1). Postmästare i Åbo efter fadern; d. 1690. – Gift 1:o i slutet af 1650-talet med Elisabet, död i början af 1660- talet; - 2:o omkr. 1666 med Anna Vargentin, som lefde enka 1724, dotter af köpmannen i Åbo Jochim Vargentin med Anna Jämse. Hon tilläts 1693, på begäran, "att få blifva brännevins bryggare och accisa till salu."
 854. Barn:
 855. 2. Joakim. Auskultant i hofrätten. Postmästare efter fadern. Utgaf 1689 en disputation "de tabellario"; d. ogift 1695 och begr.12.11.s.å.
 856. 2. Ludvig. Häradsskrifvare. Sökte förgäfves successionen till postmästaretjänsten efter brodern. Var d. 1709.
 857. 2. Johan.
 858. 2. Tomas.
 859. 2. Robert se tab. 3.
 860. 2. Ett barn, d. 1676 och begr. 10.12. s.å.
 861. Tab. 3.
 862. Robert (se tab. 2). Var bokhållare vid riksens ständers bank i Stockholm 1724, kamrerare 1752.
 863. Barn:
 864. Carl se tab. 4.
 865. Johan Robert. Bankrevisor. - Gift med Helena Sara Lindberger, d. enka i Stockholm 2.4.1793.
 866. Anna Helena. Gift med bankokassören Johan Hallonqvist, d. före 1752.
 867. Tab. 4.
 868. Carl (se tab. 3), f. 1715. Tullförvaltare i Åbo redan 1750: d. 11.6.1794. - Gift 1:o 18.4.1750 med Margareta Siercken, dotter af handlanden i Åbo Carl Magnus Siercken i hans 1 gifte med Margareta Schele; - 2:o mned Anna Margareta Backman, f.1737, d. 1822.
 869. Barn:
 870. 1. Magdalena Margareta, f. 7.12.175, d. strax efter nöddop.
 871. 1. Carl Robert se tab. 5.
 872. 1. Margareta Johanna. Gift med domkyrkosysslomannen mag. Niclas Hjelt, f.2.6.1739, d. 1808. Deras son Kristian Ludvig,gift med Hedvig Lovisa Chytraeus, blef far till domprosten F.V.G. och arkiatern 0.E.A. Hjelt.
 873. 1. Mårten.
 874. 1. Charlotta. d.8.9.1773 och hegr. 9.9. s.å.
 875. 2. Anna Kristina, f. 1.5.1766, d. 1831. Gift 1787 med teologieadjunkten vid Åbo akademi, slutligen ärkebiskopen Jakob Tengström, f. 4.12.1755, d. 26.12.1832. Af deras döttrar blef Hedvig Maria gift med kanslirådet W.G. Lagus samt Sofia Magdalena med filosofieprofessorn J.J. Tengström.
 876. 2. Hedvig Elisabet. Gift 7.5.1807 med befallningsmannen, sedan kronofogden Johan Fredrik Sanmark.
 877. 2. Lovisa, f. 1796, d.i Åbo 26.6.1839. Gift 1810 med kyrkoherden i Messuby Henrik Weckman, f. 1765, d.1824.
 878. 2. Johan.
 879. Tab. 5.
 880. Carl Robert (se tab. 4.), f. 19.2.1752. Var stud. 1768. Auskultant i Åbo hofrätt 26.2.1770, e.o. kanslist 18.6.1770, vicenotarie 4.7.1772, kanslist 10.10.1775, extrafiskal 1777, notarie 16.2.1778. Landträntmästare i Åbo; d.å Hennola rusthåll i S:t Marie 29.11.1800. - Gift l:o med Margareta Callmeijer, f. 1754, d. i barnsäng 26.4.1781 och begr. 29/4 s.å.- 2:o med Magdalena Sofia Mörtengren, f. 1768, d. 25.5.1841.
 881. Barn:
 882. 1. Carl, f. 1778. Fältkamrerare. Kronofogde i Öfra Satakunta nedredels härad 1816. Afsked 1827. d. i Tyrvis 13.8.1831.
 883. 1. Johan se tab. 6.
 884. 2. Lorentz (Lars) Robert, f. 18.5.1788. Stud. 1803. Kopist i senatens ekonomie-departement. Packhusinspektor i Åbo 1821. Afsked 1843; d. ogift 4.2.1861. Testamenterade till universitetet 24,000 rubel (för studenter från Åbo), till Abo elementarlärovärk 18,000 rubel, till en trägårdsskola 8,000, till ved åt Åbo stads fattiga 7,000 rubel och dessutom många smärre summor till olika ändamål. Om honom se vidare Biografinen Nimikirja.
 885. 2. Anna Magda1ena. Gift 31.7.1810 med docenten i kemi, sedermera adjunkten i ekonomi och teknologi vid Åbo akademi Johan Magnus Lindemarck, f. 15.2.1773, d.22.11.1833 i hans 1 gifte.
 886. 2. Margareta Sofia, f. 22.5.1791, d. ogift i Åbo 11.6.1817.
 887. 2. Gustaf Daniel, f. 22.8.1793. Auskultant i Åbo hofrätt 10.6.1814, extra notarie 22.6.1818, kanslist 10.2.1821. d.
 888. 2. Hedvig Lovisa, f. 26.8.1794, d. i Åbo 15.5.1882. Gift 22.5.1815 med sin faders halfsysters son, adjunkten i orientalisk literatur vid Åbo akademi, filosofiedoktor Carl Jakob af Tengström, f. 20.5.1788, d. 25.8.1823.
 889. 2. Gustavaa Karolina, f. 1798, d. i Åbo 24.3.1838. Gift med sin kusin kofferdikaptenen Fredrik Vilhelm Hjelt, f. 6.7.1782, d. 24.1.1858.
 890. Tab. 6.
 891. Johan, (se tab. 5.) f. maj 1781. Löjtnant vid svenska flottan. Afsked. Stäld under förmynderskap; d. å Godelsjö i Gustafs kapell 3.10.1857. - Gift med Agata Henrika Salonius, f. 6.7.1787, d. 8.10.1852. Hon ägde Godelsjö.
 892. Barn:
 893. Charlotta, f. 1812. Lefde ogift 1850.
 894. Sofia, f. 1813.
 895. Fredrik Vilhelm, f. 1814. Uppbördsskrifvare i öfra Satakunta medledels härad 14.11.1840. Landtfiskal i hela öfra Satakunta 8.4.1850, i Åbo och Björneborgs 1än 1854. Gift.
 896. Agata, f. 1815.
 897. Två barn dessutom.
 898.  
 899. Festing
 900. Inkom till Åbo år 1651 och leder sitt ursprung från Lybeck. Den gjorde sig i Åbo bemärkt genom sin stora rikedom, men försvann ganska snart och fortlefde sedan i Sverige.
 901. Tab. 1.
 902. Matthaeus Festing. Borgare i Lybeck. - Gift med Margareta Rossen.
 903. Son:
 904. Bartold se tab. 2.
 905. Tab. 2.
 906. Bartold (Bertil; se tab. 1), f. i Lybeck 25.7.1634. Inkom till Åbo 15.5.1651 och blef handelsbetjänt hos handl. Jochim Schultz i hans siden- och klädesbod. Fick 1658 boden att förestå såsom gesäll. Egen handlande 10.5.1662, snart den rikaste i staden. Riksdagsman 1675; d. 8.3.1692 och begr.1.5. s.å. Donerade till domkyrkan en dopfunt af svart marmor och alabaster med skrank och himmel, värd 1,000 dal., den förnämsta i Europa näst påfven Innocentii. År 1671 blefvo han och Jochim Vargentin "förehållne landshöfdingens betänkande, uppå de revelskes andragne besvär, att desse emot vanligheten blifva strengerade att sälja spanmål helom och halfvom lästom, det K.M. hafver mera sett på de fattiges välstånd och gemena bästa, än på någre personers därutinnan verserande profit, och fördenskull resolverat, att de fattige må få köpa af de främmande tunne- och halftunnetals" ; borgerskapet begärde då „blifva maintinerade vid sina privilegier, och dem intet vederfaras, det som länder dem till rum och undergång." År 1680 fick han privilegium på att allena infönskrifva och försälja 12,000 alnar kläde till landtregementernas i Åbo förklädning, hvilket väkte liflig förtrytelse hog andra handlande, som slutligen fingo honom att afstå 3,000 alnar. - Gift 27.5.1662 med Elin Schultz, f. omkr. 1645, d. 1724 och begr. 2.11. s.å., dotter af handlanden i Åbo Joakim Schultz med Elin Willamsdotter Jämse. Vid deras bröllop hölls talet af N(icolaus?) L(ietzen?).
 907. Barn:
 908. Margareta, d. ung 1669 och begr. 19.12. s.å.
 909. Vilhelm, d, ung 1670 och begr. 5.6. s.å.
 910. Elin, f. 1663, d. 1688 och begr. 10.6. s.å. Gift 21.11.1680 med handlanden i Åbo Henrik Joachimsson Wittfooth, d. 1693, i hans 1 gifte.
 911. Jochim se tab. 3.
 912. Anna, d. enka. Gift omkr. 1688 med jurisprofessorn vid Åbo, sedermera vid Uppsala akademi Mattias Svederus, d. 17.10.1721.
 913. Elisabet, d. före 1692.
 914. Maria, f. 1669, d. 2.10.1745 och begr. 6.10. s.å. Gift 10.2.1698 med advokatfiskalen i Åbo hofrätt, slutligen vicelandshöfdingen i Västerbotten Carl Paulin, adlad Lagerflycht, f. 12.3.1657, d.5.7.1720.
 915. Johan se tab. 4.
 916. Petter. Handlande i Helsingfors före stora ofreden, sedan i Arboga. Ägde Reitersbergs gård i Kongsörs län. - Gift före 1712 med Brita Sigrid Stolpe, d. enka 1735, dotter af landssekreteraren i Tavastehus och Nylands län Petter Stolpe.
 917. Bartold (Bertil). Var notarie 1695 och d. 1730.
 918. En son, d. 1681 och begr. 10.7. s.å.
 919. En son. Lefde 1692.
 920. Tab. 3.
 921. Jochim (se tab. 1). Magister 25.11.1691. Kapellan vid Åbo svenska domkyrkoförsamling s.å. Kyrkoherde i Tenala 1699; d. 1710. Utgaf 1698 disp. "de Ajace sive de nece accersita." - Gift 1:o 24.8.1693 med Anna Kristina Banck, i hennes 2 gifte, f. 28.12.1664, d. barnlös 15.9.1694 kl. mellan 6 och 7 e.m. efter en veckas barnsnöd och begr. 1.11. s.å., hvarvid liktalet om "gudfruktiga barnaföderskors salighetsbevis" hölls af biskop Joh. Gezelius d. y. Hon var dotter of öfverinspektören vid packhuset i Stockholm Lars Bengtsson Banck (d.16.6.1683) i bans 2 gifte med Kristina Barkman (d.3.6.1667), som var syster till stamfäderna för frih. ätten Leijonberg samt adl. ätterna Leijonberg och Leijonkloo. A. K. Banck var halfsyster till Carl Banck, adlad Adlerstedt, samt enka sedan 1690 efter ett 3 veckors äktenskap med hofrättsnotarien Jonas Wickenberg. - Gift 2:o omkr. 1695 med Margareta Clerck, i hennes 1 gifte, troligen dotter af häradshöfdingen i södra Österbotten Nils Clerck med Maria Preutz. Margareta Clerck gifte sig 2 ggn med mannens efterträdare Jakob Rusk, d. 1731.
 922. Barn:
 923. 2. Ett barn, d. spädt 1697 och begr. 10.4. s.å.
 924. Tab. 4.
 925. Johan (se tab. 1). Bärgmästare i Finland. - Gift med Margareta. De lefde 1738.
 926. Barn:
 927. Carl Johan, f. juni 1704. Bankokamrerare i Stockholm; d. därstädes juni 1773. - Gift med Vendla Maria Ahlström, f. 1709, d. 12.5.1773.
 928. Berti1. Skrifvare.
 929. Hedvig Elisabet, f.1706, d. 30.4.1774. Gift med kommissarien, slutligen landssekreteraren Henrik Lidin, f. 1704, d. i slag 22.6.1763 och begr. 26.6. s.å.
 930. ________________________________________
 931. Medlemmar af släkten utan kändt samband med stamfadern:
 932. Erik Festing. Konsertmästare. Gift med Katarina Kristina Becker, f. 1737, d.11.11.1800.
 933. Peter Festing (måhända bror till föregaende och son till Carl Joh., tab. 4), f. 1736, d. i Stockholm 19.8.1816.
 934. Katarina Elisabet Festing, d.1796, dotter af en fänrik Festing. Gift 26.8.1772 i Åbo med hofrättsrådet i Åbo hofrätt, sedan lagmannen i Karelska lagsagan Magnus Vilhelm Gripenberg, f. 20.12.1724, d. 19.2.1794.
 935. ? Grels Festings enka, d. 1698 och begr. i Åbo 21.3. s.å.
 936.  
 937. Fleege (Flege)
 938. Inkom till Åbo i början of 1660-talet, enligt sägen från Holland. Medlemmar af släkten blefvo präster, och härstamma från dem bägge de nu lefvande ättegrenarna, den ena hörande till präste-, den andra till bondeståndet. Från Åbo, där släkten fortlefde såsom borgaresläkt, har den försvunnit. -Namnet skrefs i början ock Fleger.
 939. Tab. 1.
 940. Henrik Flege var enligt traditionen bondson från Holland och kom såsom gårdfarihandlande till Åbo, där han aflade borgared 20.12.1664. Handlande därst. Brandmästare 1679. En af stadens 24 älste åtm. från 1688. Kapten vid stadens militär 23.12.1690. Stadens representant vid 1682 års riksdag; d.1695 och begr. 17.12. s.å. Skänkte 22.6.1681 till den genom vådeld ruinerade domkyrkan 100 dal. kmt kontant. - Gift 1669 med Kristina Hansdotter, d. 1710 och begr. 2.1.1711, dotter af rådmannen i Åbo Hans Hansson med Elisabet Alexandersdotter Hervie.
 941. Barn:
 942. Johan se tab. 2.
 943. Maria. Gift 1:o 8.3.1693 med handlanden i Åbo Johan Kock,d. omkr. 1704; - 2:o med handlanden därsammastädes Petter Biörman; - 3:o med handlanden därst. Erik Bergsten.
 944. Erik se tab. 7.
 945. Henrik. Stud. 1698. Kanslist i Stockholm 1711.
 946. Ett barn, d. 1679 och begr. 11.12. s.å.
 947. Ett barn, d. 1681 och begr. 7.8. s.å.
 948. Tab. 2.
 949. Johan (se tab. 1). f.c.1672. Köpmansgesäll hos fadern. Aflade borgared i Åbo 15.3.1699. Handlande därst.; d. omkr. 1730. - Gift med Katarina Schaefer, f. 1680, d. 25.12.1743 och begr. 29.12. s.å., dotter af borgmästaren i Åbo Johan Schaefer i hans 2 gifte med Anna Jochimsdotter Wittfooth.
 950. Barn:
 951. Johan Se tab. 3.
 952. Anna, f. 1704, d. i andtäppa 5.4.1770. Gift l:o 4.3.1725 med handlanden i Åbo Franz Gudmundsson Kock, d. 1735; - 2:o 8.6.1736 med sin småkusin handlanden därsammastädes Georg Haveman, f. 21.2.1709, d. 10.7.1774.
 953. Henrik se tab. 4.
 954. Kristina. Gift med collega superior vid Åbo skola, sedan kyrkoherden i Jomala Jonas Mårten Friberg, d. 1768.
 955. Katarina. Gift 31.12.1728 med handlanden i Åbo Matts Rungéen, d. omkr. 1740.
 956. Carl Gustaf se tab.5.
 957. Joakim se tab. 6.
 958. Tab. 3.
 959. Johan (se tab. 2). Vistades flera år utomlands till sjös. Borgare och skeppare i Åbo 1726. Flyttade till Stockholm 1731, till Göteborg 1732. For s. å. på skeppet "Drottning Ulrika Eleonora" till Ostindien; d. därst. 18.5.1735. - Gift 1731 i Stockholm med Anna Kristina Nilsdotter, skepparedotter från Stockholm.
 960. Dotter:
 961. Anna Maria, f. i Göteborg 1.9.1733.
 962. Tab. 4.
 963. Henrik (se tab. 2), f. 1709. Handlande i Åbo; d. 19.10.1748 och begr. 23.10. s.å. - Gift 10.1.1738 med sin småkusin Margareta Vadström (Vasström), f. 1721, d. 20.4.1772, dotter af handlanden i Stockholm Erik Vadström med Elisabet Schultz i hennes 1 gifte.
 964. Barn:
 965. Margareta Katarina, f. 17.6.1740.
 966. Johanna Elisabet, f. 1742. Lefde fattig 1807.
 967. Kristina, f. 22.6.1744.
 968. Ulrika. Lefde 1763.
 969. Johan Henrik, f. 15.2.1747.
 970. Elias, f. posthumus 23.10.1748.
 971. Tab. 5.
 972. Carl Gustaf (se tab. 2). Stud. 1730. Auskultant i Åbo hofrätt 1736. Var vicenotarie 1744. Viceadvokatfiskal okt. 1745. Sekreterare 24.9.1750. E.o. assessor 5.8.1756; d. 17.4.1758. - Gift 4.9.1744 med Inga Lagerborg, f. 25.11.1712, d. 26.7.1784, dotter af öfverstlöjtnanten Olof Olofsson Skragge, adlad Lagerborg, med Ingrid Pärsdotter Styf. Hon erhöll i morgongåfva Norrgårds rusthåll i Ofverkirjala by of Pargas socken.
 973. Barn:
 974. Inga Katarina, f.21.6.1745.
 975. Juliana, f. 24.9.1746.
 976. Gustava, f. 2.3.1748, d. 10.2.1782. Gift 1779 med e.o. landtmätaren Diedrik Julius Breitholtz, f. 11.3.1748, d.22.5.1812 i hans 1 gifte.
 977. Tab. 6.
 978. Joakim (se tab. 2), f. 1719. Handlande i Åbo; d. 18.8.1754 i hetsig feber och begr. 20.8. s.å. - Gift 24.11.1747 med Maria Collin, som lefde enka 1758.
 979. Barn:
 980. Johan Joakim, f. 11.10.1748, d.4.5.1750 i mässling och begr. 5.5.s.å.
 981. Carl, f. 24.9.1749.
 982. Katarina Elisabet, f. 19.12.1750, d. 16.9.l754 i hetsig feber och begr. 19.9. s.å.
 983. Maria Lovisa. f. 23.11.1753, d. 30.12. s.å. i hjärtspräng och begr. 3.1.1754.
 984. Tab. 7.
 985. Erik (se tab. 1), f. 4.5.1677. Mag. 14.12.1703. Amiralitetspastor i Karlskrona 5.10.1705. Kyrkoherde i Kimito 3.11.1721. Prost 1728; d.24.2.1745. - Gift med Helena Brunnera.
 986. Barn:
 987. Henrik se tab. 8.
 988. Anna Katarina, f. 9.11.1718, d. 15.3.1743 å Öfverby i Bjärnå.
 989. Kristina Helena, f. 20.9.1721, d. 1801. Gift med prosten i Vehmo Henrik Alanus, f. 1700, d. 1787.
 990. Beata Charlotta, f. tvilling 13.7.1723.
 991. Maria Märta, f. tvilling 13.7.1723, d.1804. Gift med kapellanen i Åbo svenska församling mag. Jonas Dahlgren, f. 1712, d. i nervfeber 22.8.1772.
 992. Erik se tab. 17.
 993. Tab. 8.
 994. Henrik (se tab. 7), f. 10.6.1711 i Karlskrona. Mag. i Åbo 11.7.1735. Kollega vid Åbo skola 1738. Konrektor därst. 1743. Pastorsadjunkt i Kimito 1744. Kyrkoherde därst. 1749; d. 22.6.1754 - Gift med Anna Margareta Jägerskjöld, f. 1.11.1714, d. 3.6.1787, i hennes 1 gifte, dotter af hofrättsrådet i Åbo Claes Jägerskjöld med Margareta Bosin. A.M.Jägerskjöld gifte sig 2 ggn med mannens efterträdare Jakob Malmsten, f. 1711, d. 1774.
 995. Barn:
 996. Claes Jean, f. 6.1.1745. Stud. Sergeant vid flottan.
 997. Helena Margareta, f. 4.5.1748. Troligen ogift.
 998. Henrik se tab. 9.
 999. Hedvig Katarina, f. 26.5.1751. Gift med bruksförvaltaren å Dalsbruk N.N.Pihl, d. 1808.
 1000. Carl Adolf se tab. 10.
 1001. Anna Fredrika, f. posthuma 5.2.1755. Gift med adjutanten vid Nylands lifdragoner Anders Mansner i hans 2 gifte.
 1002. Tab. 9.
 1003. Henrik (se tab. 8), f. 26.1.1750. Auskultant i Åbo hofrätt 6.7.1770, e.o. kanslist 14.7.1772, vicenotarie 1775. Aktuarie i Vasa hofrätt. Landssekreterare i Vasa 1än. Lagman 1.3.1805. R. A. 0. 2; d.i Vasa 1.3.1815. - Gift med Maria Lovisa Aeijmelaeus, f. 29.8.1762, d. 8.3.1834, dotter af kyrkoherden i Storkyro Johan Nilsson Aeijmelaeus med Maria Elisabet Moliis.
 1004. Barn:
 1005. Anna Maria, f. 4.4.1782, d. 1.1.1821. Gift l:o 2.10.1804 i Vasa med sekreteraren i Vasa hofrätt Jakob Fredrik Krabbe, f. 1.3.1777, d. 28.5.1806; - 2:o 27.5.1811 med häradshöfdingen i Korsholms södra domsaga, sedan senatorn och värklige statsrådet Carl Gerhard Hising, f. 22.8.1782, d. 9.9.1844, i hans 1 gifte.
 1006. Johan Henrik, f. 6.2.1786. Stud. 5.2.1803. Auskultant i Vasa hofrätt 19.1.1807, e.o. kanslist 21.6.1817, registrator 20.1.1819, aktuarie 19.3.1820. Drunknade, ogift, å Vasa fjärd 26.8.1820.
 1007. Hedvig Charlotta, f. 29.3.1794, d 14.7.1814. Gift 27.7.1811 med den rike brukspatronen Gustaf Adolf Wasastjerna, f. 26.2.1785, d.10.10.1849, i hans 1 gifte.
 1008. Ebba Sofia, f. 23.12.1799, d. ogift i Vasa 4.6.1847.
 1009. Augusta, f. 11.1.1803, d. ogift 22.3.1824.
 1010. Tab. 10.
 1011. Carl Adolf (se tab. 8), f. 18.6.1752. Stud. 23.6.1766. Officer 1770. Kapten i armen 30.6.1787. Stabslöjtnant med fänrikslön vid Åbo läns infanteriregemente 1790. Kapten därst. 21.5.1793. Afsked; d. i Åbo 12.4.1815. Bodde å Vaarniemi i S:t Karins socken. - Gift med Hedvig Henrietta Aminoff, f. 26.6.1761, d. 27.10.1810, dotter af majoren vid Jönköpings regemente Johan Bernt Aminoff med Kristina Augusta von Gertten.
 1012. Barn:
 1013. Inga Augusta, f. 12.4.1785, d. 3.3.1853. Gift med vicehäradshöfdingen Daniel Adolf Lindeström, d. 1829.
 1014. Carl Mauritz, f. 24.12.1786. Officer vid Åbo läns infanteri 1808. Deltog i träffningarna vid Siikajoki, Pyhäjoki, Revolaks, Ratan. Erhöll guldmedalj för tapperhet. Inkom 1812 pa Elfsborgs regemente. Deltog i kampagnerna i Tyskland och Norge. Kapten 4.7.1817. Afsked med majorsgrad 14.6.1834. Riddare of Svärdsorden. Ledamot of lasarettsdirektionen i Borås 6.10.1838; d. barnlös å sin egendom Söderkulla vid Borås 14.2.1854. -Gift med Johanna Brigitta Lindberg, f. 1798, d. 30.4.1862, handlandedotter från Borås.
 1015. Henrietta Charlotta, f. 28.12.1788, d. ogift i Somero 21.12.1867.
 1016. Vendla Karolina, f. 29.10.1790, d. 1828. Gift med konsistoriinotarien, slutligen prosten i Storkyrö Carl Erik Hällfors, f. 28.1.1794, d. 14.4.1854, i hans 1 gifte.
 1017. Urban Adolf se tab. 11.
 1018. Bengt Vilhelm, f. 17.11.1794. Student; d. 1835 å Söderkulla i Somero.
 1019. Gustaf Fredrik, f. 1798, d. 8.10.1799.
 1020. Johan Fredrik se tab. 14.
 1021. Tab. 11.
 1022. Urban Adolf (se tab. 10), f. 23.10.1792. Underofficer vid Åbo läns infanteri 6.2.1808. Bivistade 1808-1809 års krig. Sergeant vid 1 finska jägareregementet 3.3.1814. Kontorsskrifvare vid Finlands bank 4.9.1817. Bokhållare därst. 26.3.1822; d. 12.10.1837. Gift med Karolina Olivia Ekman, f. i S:t Mariae 16.12.1804.
 1023. Barn:
 1024. August Vilhelm se tab. 12.
 1025. Karl Viktor se tab. 13.
 1026. Tab. 12.
 1027. August Vilhelm (se tab. 11), f. 22.7.1826. Sjöman. Rymde 10.6.1857 i Rotterdam från skeppet Amanda, och har sedan ej afhörts. - Gift med Helena Sofa Vinberg, f. 7.8.1825, i hennes 1 gifte. Hon erhöll 22.7.1863 skilnad från sin man och gifte sig 2 ggn med drängen Olof Tuominen, d.
 1028. Barn:
 1029. Vilhelm, f. 26.9.1848, d.16.7.1859.
 1030. Emilia Sofia, f. 25.4.1854. Gift 1876 med en militär vid finska gardet.
 1031. Tab. 13.
 1032. Karl Viktor (se tab. 11), f. 23.10.1829. Kvartermästare vid 1 finska sjöekipagets I kompani 23.12.1850, vid 2 finska sjöekipagets 1 kompani 24.3.1854. Afsked 8.1.1855. Sjöman. Har sedan 1857 ej afhörts. - Gift med Amalia Avén, f. 21.4.1825.
 1033. Barn:
 1034. Frans Ferdinand, f. 5.1.1857. Reste 1871 till sjös och har vidare ej afhörts.
 1035. Tab. 14.
 1036. Johan Fredrik (se tab. 10), f. i Åbo 29.7.1800. Genomgick Åbo skola. Stud. 1820. Prästvigd 1822. Nådårspredikant i Kjulo febr. 7823, i Sommarnäs 19.3.1824. Interimspredikant i Vambula 1825, i Kakskerta 13.12.1826, i Kuhmalaks 1.5.1833. Kapellan i Kuhmalaks 13.11.1833. Afsked; d. 1.1.1846. - Gift med Gustava Kristina Lundelius, dotter af Gustaf III:s kabinettskurir, sedan uppsyningsmannen vid länehäktet i Heinola Abraham Lundelius i hans 2 gifte med Helena Ehrencrantz.
 1037. Barn:
 1038. Henrietta Gustava Karolina Vilhelmina, f. 19.11.1827. Fosterdotter hos sin farbror majoren C. M. Flege. Bor ogift i Tavastehus.
 1039. Karl Edvard, f. 8.7.1828. Underofficer vid finska gardet; d. 1852.
 1040. Konstantin Fredrik Gabriel Abraham se tab. 15.
 1041. Aksel August Abrahamse tab. 16.
 1042. Fransiska Cleopatra Ferdinanda, f. 3.3.1837. Gift med färgeriföreståndaren vid Viksbergs väfveri i Tammela. Ferdinand Rieger, från Neisse i Schlesien, f. 14.6.1824, d. 18.1.1862 vädeligen vid en ångpanneexplosion å Viksberg.
 1043. Otto Daniel Mauritz Hildetand, f. 9.4.1839. Landmätareelev. - Gift med Eva Simonsdotter Turtola, rusthållaredotter från Messuby. Barnlösa.
 1044. Laura Augusta Charlotta, f. 11.4.1844. Gift 7.9.1879 med öfverstlöjtnanten Emil Achates Favorin, d. barnlös 12.2.1882 i Tavastehus.
 1045. Teodor Bernt, f. 1841, d. 1843.
 1046. Fredrik, f. posthumus juni 1846, d. 1851.
 1047. Tab. 15.
 1048. Konstantin Fredrik Gabriel Abraham (se tab. 14). Guld- och silfverarbetare; d. i Kuhmalaks 20.11.1873. - Gift med Sofia Blomberg, sjömansdotter från Jakobstad. Skilda.
 1049. Barn:
 1050. Frans Fredrik, f. 1801. Handelsbiträde i Tavastehus.
 1051. Tab. 16.
 1052. Aksel August Abraham (se tab. 14), f. 19.12.1834. Stud. 26.9.1859. Pastorsadjunkt och t. f. kapellan i Esbo 9.11.1804. T. f. kapellan i Snappertuna 1.6.1868, ordinarie kapellan därst. 1809. Kapellan i Kyrkslätt 1879. Vicepastor 21.12.1875. - Gift 3.10.1867 med Lydia Lovisa Rosenkvist, f. 20.2.1847 i Helsingfors, dotter af poliskammarnotarien, vicehäradshöfdingen Fredrik Vilhelm Rosenkvist med Margareta Lovisa Söderstedt.
 1053. Barn:
 1054. Aksel Ossian, f. 18.5.1868 i Esbo, d. s.å. 22.12. i Helsingfors.
 1055. Elin, f. 2.6.1869 i Snappertuna.
 1056. Uno Aksel, f. 11.11.1870 i Snappertuna. Normallyceist.
 1057. Gunnar Vilhelm, f. 25.10.1872, d. 6.4.1874 i Snappertuna
 1058. Hildur, f. 24.8.1874, d. 6.4.1874 i Snappertuna.
 1059. Einar Ossian, f. 18.9.1876 i Snappertuna, d. 13.4.1884 i Kyrkslätt.
 1060. Gunnar Alarik, f. 18.10.1878 i Snappertuna.
 1061. Helge Fredrik, f. 18.7.1881 i Kyrkslätt.
 1062. Helmi,f. 19.4.1883, d. 27.4. s.å. i Kyrkslätt.
 1063. Ragnar August Rafael, f. 23.4.1884 i Kyrkslätt.
 1064. Anna Dagny Lovisa, f. 31.12.1886 i Kyrkslätt.
 1065. Tab. 17.
 1066. Erik(se tab. 7), f. 29.1.1729. Stud. Auskultant i Åbo hofrätt 25.10.1750; d. 1794 å sitt rusthåll Tjuda Storgård i Kimito. - Gift l:o med Kristina Katarina Hamberg, f. 1741, d. 6.7.1771; - 2:o med Maria Loman, f. 8.3.1751, d. 21.7.1827.
 1067. Barn
 1068. 1. Erik, f. 3.8.1762, d. 17.7.1767.
 1069. 1. Henrik Johan, f. 9.7.1764, d. 18.8. s.å.
 1070. 1. Helena Katarina, f. 12.9.1765, d. 1785. Gift med rusthållaren Johan Lindholm.
 1071. 1. Sara Charlotta, f. 23.7.1468. Gift med handlanden i Stockholm Lukas Stare.
 1072. 1. Margareta Kristina, f. 16.3.1770, d. 24.3.1771.
 1073. 2. Henrik Johan se tab. 18.
 1074. 2. Hedvig Kristina, f. 26.1.1782. Flyttade 1799 till Virmo.
 1075. 2. Fredrika Lovisa, f. 12.4.1785. Flyttade 1804 till Vehmo. Hushållerska. Lefde 1818 i Åbo.
 1076. 2. Maria Margareta, f. 28.10.1788. Gift med Anders Mikaelsson från Hiitis.
 1077. Tab. 18.
 1078. Henrik Johan (se talk 17 ), f. 6.5.1775. Skinnberedare; d. 27.2.1838 å Garfvars torp å Maakila i Kimito. - Gift med Maria Kristina Henriksdotter, f. 12.6.1779, d. 26.3.1844.
 1079. Barn:
 1080. Maria Helena, f. 1804, 24.9.1839. Tjänade i Helsingfors.
 1081. Henrik Johan, f. 5.5.1805, 24.9.1810.
 1082. Herman, f. 10.8.1807. Sockenskräddare; d. ogift 12.6.1870.
 1083. Gustava, f. 24.6.1809, d. 10.1.1867 som fattighjon.
 1084. Vilhelm se tab. 19.
 1085. Isak, f. 18.11.1812. Dräng. Flyttade 1839 till Sagu.
 1086. Karolina, f. 22.4.1814. Lefver å Dalkarby i Kimito.
 1087. Adolf, f. 2.10.1815. Dräng. Funnen död 11.6.1834.
 1088. Henrik Johan se tab. 20.
 1089. Hedvig Sofia, f. 13.6.1819, d. 13.11.1835.
 1090. Erik, f. 17.2.1821, d. 8.8. s.å.
 1091. Mattias se tab. 21.
 1092. Andreas, f. 24.11.1823, d. 29.8.1824.
 1093. Tab. 19.
 1094. Vilhelm (se tab. 18), f. 26.6.1810. Torpare. Flyttade till Sagu. - Gift med Eva Ulrika Strandroos, f. 29.11.1817.
 1095. Barn:
 1096. Karl Vilhelm, f. 12.5.1844, d. 12.6.1848.
 1097. Tab. 20.
 1098. Henrik Johan (se tab. 18), f. 13.7.1817. Torpare. Flyttade 1853 till Dragsfjärd. - Gift med Maria Elisabet Alu, f. 21.10.1812.
 1099. Barn:
 1100. August Vilhelm, f. 7.4.1845. Sjöman.
 1101. Maria Gustava, f. 8.12.1849.
 1102. Gustaf Adolf, f. 30.9.1853, d. 9.1.1854.
 1103. Tab. 21.
 1104. Mattias (se tab. 18), f. 20.10.1822. Torpare å Storvik i Kimito. - Gift 26.11.1848 med Fredrika Erika Bergfors, f. 24.1.1817.
 1105. Barn:
 1106. Erika Matilda, f. 8.12.1849.
 1107. Karl Vilhelm, f. 26.7.1852, d. 30.1.1853.
 1108. Karl Gustaf, f. 1.5.1855. Sjöman.
 1109. Karolina Charlotta, f. 25.4.1858. Tjänar å Sjölax i Kimito.
 1110. Anton Vilhelm, f. 31.3.1861. Sjöman.
 1111.  
 1112. Franck
 1113. Släkten inkom till Åbo omkring år 1640 från Lybeck. Genom stora ofreden försvann den nästan h.o.h. ifrån Åbo. Troligt är, att den nu lefvande släkten Franck i Finland leder sitt upphof från denna, ehuru sambandet ej med bestämdhet kan uppvisas. Enligt tradition inom den yngre släkten Franck skall den på 1600-talet från Holland öfver Sverige inkommit till Finland. Denne uppgift härleder sig väl af att i Sverige redan på 1500-talet funnits Franckar, fran hvilka äfven adliga ätter (Drakenstjerna, v.Franck, Francken, Frankkenheim, Franckenhjelm) ha sitt ursprung. Åtminstone en of de svenska släkterna Franck härstammar dock från Mecklenburg och Lybeck. - Sedan slutet af 1600-talet nämnas Franckar äfven i Uleåborg.
 1114. Tab. 1.
 1115. Kristoffer Franck, f. 1612. Nämnes i Åbo först 1640, dit han inkommit från Lybeck. Handlande i Åbo; d. 1684. - Gift med Brita Såger, som var d. 1674, dotter af handlanden i Åbo Johan Såger d.ä. i hans 2 gifte med Elin Plagman.
 1116. Barn:
 1117. Dotter. Gift med hofrättsnotarienNicolaus Duncanus.
 1118. Johan. Hade gatubod i Åbo 167l. d. 1675 och begr. 18.7. s.å.
 1119. Kristoffer se tab. 2.
 1120. Henrik se tab. 3.
 1121. Tab. 2.
 1122. Kristoffer (se tab. 1). Källarmästare i Åbo. Stadens älste 1689. Fänrik vid borgargardet 23.12.1690; d. omkr. 1703. - Gift 28.7.1680 med Brita Hindersdotter (Turska) i hennes 2 gifte, enka efter borgaren Henrik Jörensson Boije, af oadlad Åbosläkt, samt dotter af borgaren i Åbo Henrik Jörensson Turska eller Torsk med Elisabet Gabrielsdotter, som var dotter of slottslofven å Åbo slott Gabriel Berentsson, finska adl. ätten Granfelts stamfar.
 1123. Barn:
 1124. Dotter. Gift med tenngjutaremästaren i Åbo Bengt Stålström.
 1125. Brigitta, f. 1686, d. 12.10.1748. Gift med sadelmakaremästaren i Åbo Nils John, f. 1684. d.15.1.1748
 1126. Två döttrar dessutom.
 1127. Tab. 3.
 1128. Henrik (se tab. 1). Handlande i Åbo. Löjtnant vid borgargardet 1690 23.12.1690. Stadens älste 1698 etter Henrik Tolpo. Försvinner under stora ofreden. - Gift 28.9.1692 med Magdalena Isebeen, dotter af handlanden i Åbo Kristian Isebeen med Magdalena Vargentin.
 1129. Barn:
 1130. Magdalena.
 1131. Kristoffer se tab. 4.
 1132. Tab. 4.
 1133. Kristoffer (se tab. 3). Handlande i Åbo 1728, vicefiskal 1726. - Gift 20.12.1723 med Maria Avenia.
 1134. Dotter:
 1135. Helena. Gift med bokhållaren Jochim Schultz.
 1136. ________________________________________
 1137. Anm.
 1138. Anna Elisabet Franck var gift med bokbindaren i Wiborg Johan Wallenberg, f. 1747 i Åbo.
 1139. Johan Franck, f. 1720 i Tavastehus och damastväfvare därstädes. Stamfar för nu lefvande släkten Franck. - Hans föräldrar (kanske Henrik, tab. 3) hade under stora ofreden flyktat till ödemarkerna.
 1140.  
 1141. Kask
 1142. Släkten inkom senare hälften af 1600-talet från Lybeck till Åbo, där den dock ej vann någon synnerlig betydenhet. Pä 1700-talet gjorde sig flera dess medlemmar bemärkta såsom guldsmeder. Härjad of en svar ärftlig sjukdom, synes den kvarlefvat i Åbo inemot slutet af förra århundradet och är troligen nu utslocknad. -Namnet skrefs ock Kaske.
 1143. Tab. 1.
 1144. Markus Kask eller Kaske inkom från Lyheck till Abo, där han anträffas först 1668. Borgare därst. 1670. Handlande; d. 1697 och begr. 26.8. s.å. - Gift 11.11.1676 med Sofia Vargentin, begr. 15.1.1688, dotter af handelsmannen i Åbo Jochim Vargentin med Anna Jämse.
 1145. Barn:
 1146. Anna, d.1736. Gift med kyrkoherden i Pyhämaa Henrik Malmenius, d. 1732.
 1147. Markus se tab. 2.
 1148. Joakim se tab. 4.
 1149. Tab. 2.
 1150. Markus (se tab. 1), f. 1685. Guldsmedmästare i Åbo; d. i lungsot 20.6.1755. - Gift med Brigitta Elisabet Falck, f. 1694, d. 28.3.1757
 1151. Son:
 1152. Markus se tab. 3.
 1153. Tab. 3.
 1154. Markus (se tab. 2), f. 1723. Advokat i hofrätten. Rådman i Åbo. Viceborgmästare; d. i lungsot 4.7.1772 och begr. 7.7. s.å. - Gift 8.4.1753 med Maria Katarina Åberg, f. 1724, d. 25.2.1792.
 1155. Barn:
 1156. Maria Elisabet, f. 1753, d. 2.10.1766.
 1157. Markus, f: 1755. Vicenotarie i Åbo hofrätt; d. 11.8.1776.
 1158. Tab. 4.
 1159. Joakim (se tab. l.) Guldsmedsålderman i Åbo; d. 11.6.1742. - Gift med en dotter of hattmakaren i Åbo Jakob Köhl.
 1160. Barn:
 1161. Lars. Stud. 1742. Auskultant 1751. Notarie i Åbo hofrätt. - Gift med Anna Katarina Starck, f: 4.9.1725, i hennes 2 gifte, dotter af ryttmästaren Alexander Starck i hans 1 gifte med Märta Sofia Gjös, samt skild från fältväbeln Petter Carl Gustaf Blåfield.
 1162. Dotter. Tjänade 1744 i Stockholm.
 1163. Petter Johan, f. 1727. I lära hos juveleraren Lexell i Åho 1742, i Stockholm 1744. Guldsmed i Åbo omkr. 1755. - Gift 22.4.1755 med Juliana Lillja, d. 1800.
 1164. Anna Margareta, f. 1731.
 1165. Sofia, d. omkr. 1743.
 1166.  
 1167. Lietzen
 1168. Härstammar från Ösel och blef inhemsk i Åbo på, 1600-talet. Borgerlig näring drefs af densamma i blott ringa grad. Medlemmar uppstego till högre värdigheter och en blef 1719 adlad med namnet von Lietzen, hvilken gren dock snart utdog. Ätten fortlefver ännu i dag såsom vidtutgrenad bondesläkt i Egentliga Finland och västra Nyland. Där namnet bibehållits, skrifves det nu dels Litz, dels Lietzén.
 1169. Tab. 1.
 1170. Arvid. Vinskänk i Arensburg på Ösel.
 1171. Söner:
 1172. Nicolaus se tab. 2.
 1173. Erik se tab. 3.
 1174. Zacharias se tab. 5.
 1175. Tab. 2.
 1176. Nicolaus (se tab. 1). Borgmästare i Åbo 30.10.1647. Stadens representant vid riksdagarna 1650, 1654, 1655 och 1660. Assessor i Åbo hofrätt och häradshöfding i Vehmo och Nedre Satakunta härader 1663, men erhöll det oaktadt af staden tillstånd att handla. Afsked från sistnämda tjänst 1680. Vicelandshöfding i Åbo län, för Harald Oxe, 1678 och 1686. Afsked från assessoratet 16.6.1690; d. 1691 och begr. "jämte sin kära husära och son" i domkyrkan 21.2.1692. Om honom se vidare Lagus: " Åbo hofrätts historia". - Gift 1:o 16.7.1648 med Katarina Wernle, f. 8.8.1628, dotter af ränt- och proviantmästaren i Åbo Baltasar Wernle med Katarina Gubbertz. Vid faderns dödsbädd blef hon sjuk i sin sida, hvarefter sjukdomen ansatte henne "med en häftig brånad och andre passioner"; d. 17.3.1657 k1. 10 f.m. och begr. 22.3. s.å. högtidligen i domkyrkans borgmästarkor, hvarvid predikanom „de Christtrognas åtrå" hölls af biskop Petraeus samt verser på latin af Laurentius Olai Norcopensis och på svenska af N.Danielis Eekerot upplästes. - Gift 2:o 1658 i Stockholm med Margareta Ekebom, begr. 21.2.1692, dotter af rådmannen därst. Carl Hansson (Ekebom) med Maria Johansdotter.
 1177. Barn:
 1178. 1. Katarina. Gift 11.7.1667 med [lagläsaren i Östernorlanden?] Johan Erici Falck, som var stud. 1662.
 1179. 1. Klara. Gift 10.2.1674 med häradshöfdingen i Vehmo och Nedre Satakunta härader Jakob Andersson Aejmelaeus, f.9.10.1638, d.9.6.1686 -År 1688 testamenterade hennes svärmor Margareta Hansdotter (Kiettermann) henne kronohemmanet Kiettaröö samt ryttarehemmanet Vanis i Eura socken. Hon bodde sedan på Vanis, förestående länsmanstjänsten i Eura 1692-1724. Lefde ännu 1739.
 1180. 1. Arvid, f. 23.5.1650. "Fullkomlig" student 22.1.1662. Handlingsskrifvare; d. ogift 11.5.1674 och begr. 22.5. s.å.
 1181. 2. Nicolaus. Häradshöfding. Begr.21.2.1692 jämte föräldrarna.
 1182. 2. Hedvig, d.1720 i Stockholm och hegr. 12.5. s.å. i Storkyrkan. Gift 26.8.1680 med teologieprofessorn, sedermnera biskopen i Åbo Johan Gezelius d. y., f: 1647, d. 1718 *).
 1183. 2. Margareta. Gift 12.1.1681 med professorn i fysik och bibliotekarien vid Åbo akademi Petter Hahn, d. 1718.
 1184. 2. Anna Maria, f. på 1660-talet. Lefde 1728. Gift 1:o omkr. 1686 med teologielektorn i Narva, sedan prosten i Tuna (Medelpad) Magnus Lundberg; - 2:o med sin svågers kusin, teologielektorn i Narva, sedan prosten i Pedersöre Johan Georgii Gezelius, f. 1660, d. 1714.
 1185. 2. Carl, f. 1663 i Åbo. Auskultant vid Åbo hofrätt 1685. Advokat 1686. Vicenotarie 1688. Auditör 1689. Häradshöfding i Halland 1690. Assessor i Göta hofrätt 1704. Lagman i Ystads läns lagsaga 1718, på Gotland 1719, i Halland 1721. Adlad 25.6.1719, introducerad 1720 med namnet von Lietzen; d.5.4.1721 sonlös och utgick hans adliga ätt med honom pä svärdssidan. Om hans döttrar, se Anreps ättartaflor. - Gift 19.8.1700 med Ingel Strömner, f. 27.10.1677, d. 1.5.1730, dotter of bärgsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, med Brita Grönling.
 1186. 2. Sara, d.omkr. 1711. Gift 1:o med akademiedvaestorn Gudmund Höök, d. febr. 1695; - 2:o 1698 med professorn i logik och metafysik, sedan i teologi vid Åbo akademi Simon Tolpo, f. 1652, d. 1711, i hans 2 gifte.
 1187. 2. Maria Elisabet. Gift l:o med kapellanen i Laihela Johan Lönn, d. 1691; - 2:o med kyrkoherden i Siikajoki Henrik Claudii Ahlholm, d 1695, i hans 2 gifte; - 3:o 9.1.1698 med kyrkoherden i Storkyro Israel Erici Alftan, f. 1632, d. 1712, i hans 3 gifte.
 1188. 2. Ett barn, d.1668 och begr.6.3. s.å.
 1189. 2. En son, d. 1692 och begr. 15.11. s.å.
 1190. Tab. 3.
 1191. Erik (se tab. 1). Handlingsskrifvare vid rådstugurätten 4.2.1650, kämnär därst. 16.2. s.å.,hvilket han var till 1653. - Gift med Maria Grön, i hennes 1 gifte. Maria Grön var 2 ggn redan 1675 gift med skräddarmästareåldermannen Jochim Bandeman, d. omkr. 1679, i hans 2 gifte. Lefde enka 1697.
 1192. Son:
 1193. Arvid se tab. 4.
 1194. Tab. 4.
 1195. Arvid (se tab. 3), f. i början af 1660-talet. Kommissarie 1686. Häradsskrifvare 1689. Regementsskrifvare 1693. Quaestor (räntmästare) vid akademin 1695 efter kusinens man Gudmund Höök; d. i början af 1708 "och var hans frånfälle en förlust för akademins uppbördsvärk" (Gezelii d. y:s minne af Tengström). - Gift 17.11.1687 med Sara Valstenia, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Jakob Valstenius i hans 2 gifte med Elisabet Aronsdotter Klöfversköld. Hon lefde enka 1731.
 1196. Barn:
 1197. [Maria ?] Elisabet. [? Gift med slutligen prosten i Pärnå Johan Haberman, f: 1686, d.1756, i hans 1 gifte].
 1198. Anna Margareta. Lefde ogift 1781.
 1199. Ett barn, d.spädt 1696 och begr. 16.10. s.å.
 1200. Ett barn, d.1710 och begr. 23.11. s.å.
 1201. Tab. 5.
 1202. Zacharias (se tab. 1). Ansökte 12.11.1662 att få bli akademiebokbindare i Åbo. Idkade sedan bokbinderirörelse därst.; d. omkr. 1681. - Gift l:o med Maria, d. 1676 och begr. 23.6. s.å. i borgmästarkoret; - 2:o 28.11.1677 med Katarina Belkou, i hennes 1 gifte, dotter af handlanden i Åbo Filip Belkou med Elisabet Robertsdotter Rancken i hennes 2 gifte. Katarina Belkou gifte sig 2 ggn 3.4.1688 med sina barns praeceptor stud. Lars Ulff, som därefter blef handlande och från 1691 tillika gästgifvare i Abo. Hon lefde ännu 1706.
 1203. Barn:
 1204. 1. Arvid se tab. 6.
 1205. 1. Carl. Blef bokbindaremästare 1689.
 1206. 1. Nicolaus. Stud. 1698, 1703. Kontrollör i Gäfle; d. omkr. 1780 barnlös och troligen ogift.
 1207. 1. En son, d. 1686 och begr. 13.6. s.å.
 1208. Klara. Gift med kyrkoherden i Eura socken Nils Vrigstadius, som lefde ännu 1711, men d. kort därpå.
 1209. En dotter. Gift med bokbindaren i Åbo Lorentz Höijer.
 1210. 2. Filip. Lefde 1698.
 1211. 2. Elisabet. Gift med coadjutoren i Sagu, sedan kapellanen i Nykyrka mag. Johan Bursman, som flydde till Sverige och där fick befordran.
 1212. Tab. 6.
 1213. Arvid (se tab. 5). Borgare och skeppare, sedan handelsman i Åbo. Arrendator redan 1709 af Järvenperä i Lojo. Landsfiskal och häradshöfding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Titulerad vicehäradshöfding. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala by af Kiikala socken, det han sedan bebodde; d. i början af 1740-talet. Han anklagades 1719 af prosten Johan Sennenberg i Lojo bl. a. för att hafva 1:o beljugit honom inför furst Galitzin att ej hafva velat erlägga kontribution; 2:o hyst Sissar hos sig; 3:o lockat en rysk läkare från ryska armen, gift bort honoln med en finsk hustru, hvarvid hela Svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm; 4:o stjälandes fört "salt och allehanda kunskap" till Stockholm; o.s.v. Lietzen kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkten 2 särskildt genom att framvisa ett karaktäristiskt, sig af en siss "Matts Hålmgreen, gitzisselkors" tillskrifvet hotelsebref, "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h.o.h. *). - Gift 1.4.1696 i Åbo med Maria Miltopaea, dotter af borgaren i Åbo Sigfrid Larsson (Ruskiapää) med Margareta Ruskiapää. Hon lefde enka 1744.
 1214. Barn:
 1215. Johan se tab. 7.
 1216. Nicolaus se tab. 9.
 1217. Arvid se tab. 10.
 1218. Hedvig.
 1219. Gabriel se tab. 14.
 1220. Tre söner. Blefvo bönder.
 1221. Tab. 7.
 1222. Johan (se tab. 6). Länsman i Lojo under ryska väldet. Köpte omkring 1729 ett rusthå11 i Laukka by at Bjärno socken. - Gift med Kristina Backman, troligen dotter of kronobefallningsmannen i Öfra Sääksmäki härad Elias Backman.
 1223. Barn:
 1224. Arvid se tab. 8.
 1225. Kristina.
 1226. Sigfrid.
 1227. Johan.
 1228. Margareta.
 1229. Nils.
 1230. Benjamin.
 1231. Carl.
 1232. Hedvig.
 1233. Matts.
 1234. Tab. 8.
 1235. Arvid Johansson (se tab. 7). Öfvertog 1765 faderns rusthåll i Laukka; d. på 1790-talet. - Gift omkr. 1750 med Margareta, d. omkr. 1797.
 1236. Dotter:
 1237. Margareta, f. omkr. 1751. Gift omkr. 1773 med nämdemannen Petter Mickelsson. De årfve rusthållet.
 1238. Tab. 9.
 1239. Nicolaus (se tab. 6), f. 1704. Sockneadjunkt i Esbo 1730. Kapellan i Kyrkslätt 1746; d. 1777. - Gift före 1732 med Kristina Collina, dotter af kyrkoherden i Esbo Abraham Collinus.
 1240. Dotter:
 1241. Kristina.
 1242. Tab. 10.
 1243. Arvid (Se tab. 6), f. 1700 l.1702. Rustmästare. Ärfde med sin hustru Paavola rusthå11 i Taipale by af Kisko socken, där han bodde; d. 1741. - Gift 1728 med Margareta Thauvonia, f. 1699, d. 1772, dotter af ryttmästaren Krister Thauvonius i hans 2 gifte med Maria Falkenhagen *).
 1244. Barn:
 1245. Ärvid se tab 11.
 1246. Maria, f. 1732, d. 1751. Gift hösten 1747 med bondesonen Erik Johansson från Laidike by af Kisko socken.
 1247. Hedvig, f. 1734, d. 1812. Gift l:o med bondesonen Johan Johansson från Falkki hemman i Taipale by, d. 1767; 2:o med Nils Johansson från Hyvelä Uro i Lojo socken, d. 1790.
 1248. Tab. 11.
 1249. Arvid Arvidsson (se tab. 10), f. 1780. Rusthållare å Paavola i Taipale; d. 1810. - Gift 1749, med kungligt tillstånd såsom varande omyndig, med pigan på Arpalaks i Bjärno Margareta Johansdotter, f. 1731, d. omkr. 1799, dotter af bonden Johan Benjaminsson från Karis-Lojo socken med Maria.
 1250. Barn:
 1251. Arvid se tab. 12.
 1252. Brita.
 1253. Kristina.
 1254. Hedvig.
 1255. Gustaf.
 1256. Tab. 12.
 1257. Arvid Arvidsson (se tab. 11), f. 1759. Rusthållare å Paavola. - Gift 1:o med Hedvig; - 2:o med Maria, som lefde 1807.
 1258. Barn:
 1259. Gustaf se tab. 13.
 1260. Margareta. Gift 1797 med Johan.
 1261. Tab. 13.
 1262. Gustaf Arvidsson (se tab. 12). Öfvertog rusthållet Paavola omkr. 1801. - Gift med Anna
 1263. Barn:
 1264. Gustaf, f. 1798.
 1265. Gabriel,f. 1802.
 1266. Tab. 14.
 1267. Gabriel Arvidsson (se tab. 6), f. 1710. Rusthållare 1740 å fäderneärfda Simola rusthåll i Kiikala by; d.27.10.1785. - Gift omkr. 1737 med Maria Johansdotter, f. 1712, d.1776. Hon var på ålderdomen blind.
 1268. Barn:
 1269. Arvid se tab. 16.
 1270. Maria, f. 1741.
 1271. Hedvig, f. 1744.
 1272. Kristina, f. 1746, d. 1803.
 1273. Johan Gustaf se, tab. 15.
 1274. Gahriel, f. 1754. Flyttade 1782 till Uskela. - Gift med pigan Ester Simonsdotter.
 1275. Tab. 15.
 1276. Johan Gustaf (se tab. 14), f. 1749. Uppfostrades af farbrodern Nicolaus. Stud. 1768. Pedagog 1784. Ordinerad 1787. Sockenpedagog i Kisko socken; d. 1827. - Gift med Maria Kristina Björkman, köpmansdotter från Kristinestad, d. omkr. 1815.
 1277. Dotter:
 1278. Johanna Kristina, f. 1778, d. i Nyhkälä by af Vichtis 24.5.1856. Gift omkr. 1809 med kapellanen i Pyhäjärvi kapell af Lojo Erik Villstedt, f: 1778, d. 1829.
 1279. Tab. 16.
 1280. Arvid Gabrielsson (se tab. 14), f. 1738. Rusthållare å. Simola i Kiikala by; d.23.8.1814. - Gift omkr. 1760 med Helena Henriksdotter, f i Uskela 1737, d.1824.
 1281. Barn:
 1282. Gabriel, f. 1760, d. 1776.
 1283. Maria, f. 1763.
 1284. Arvid se tab. 17.
 1285. Johan se tab. 22.
 1286. Hedvig, f. 1771. Flyttade 1795 till Kisko.
 1287. E1ias, f. 1773. Flyttade 1809 till Lojo.
 1288. Tab. 17.
 1289. Arvid Arvidsson (se tab. 16), f. 1765. Rusthållare i Kiikala; d. 13.8.1815. -Gift omkr. 1792 med Magdalena Mikaelsdotter, f. 8.2.1769 i Kisko, d.26.7.1840.
 1290. Barn:
 1291. Gabriel se tab. 18.
 1292. Johan, f. 24.8.1795. Flyttade 1810 till Uskela.
 1293. Två barn, d. omkr. 1799.
 1294. Kristina, f. 25.1.1800, d.1887. Gift med bonden Tomas Kaukko.
 1295. Arvid se tab. 21.
 1296. Elias, f. 18.3.1804. Flyttade 1837 till S:t Bertils.
 1297. Magdalena, f. 22.10.1806.
 1298. Hedvig, f.19.12.1800. Gift 1833 med bonden Erik Johansson Kiiko i Kiikala.
 1299. Maria, f.20.3.1812.
 1300. Tab. 18.
 1301. Gabriel Arvidsson (se tab. 17), f.5.7.1703. Rusthållare å Simola; d. 4.8.1853. - Gift med Magdalena Abrahamsdotter, f. i Uskela 8.5.1799.
 1302. Barn:
 1303. Arvid, f. 28.5.1822, d.4.8.1853 på samma dag som fadern och brodern, troligen genom olyckshändelse.
 1304. Johan se tab. 10.
 1305. Elias, f.25.12.1825. Rusthållare å Simola: d. ogift 1888.
 1306. Kristina, f.16.12.1827. Gift 1851 med pastorsadjunkten i Kiikala, sedan nådårspredikanten i Kakskerta Karl Georg Napoleon Sumelius, f.12.10.1812, d.å resa i Kiikala9.8.1853
 1307. Gabriel se tab. 20.
 1308. Karl, f.22.3.1833, d.4.3.1853.
 1309. Vilhelmina, f.27.6.1838. Gift 12.7.1866 med bonden H.J.Ljundell å Uskela Norrgård.
 1310. Tab. 19.
 1311. Johan Gabrielsson (se tab. 18), f. 4.1.1824. Bor i Lojo. -Gift med Maria Kristina Eriksdotter.
 1312. Barn:
 1313. Vilhelmina, f. 7.3.1849.
 1314. Johan Leopold, f.9.11.1851.
 1315. Maria Kristina, f.5.11.1853.
 1316. Ferdinand, f.2.5.1856.
 1317. Elias Nestor, f. 2.2.1858.
 1318. Gabriel, f. 4.4.1860.
 1319. Tab. 20.
 1320. Gabriel Gabrielsson (se tab. 18), f:16.9.1830. Hemmansägare å Seppä hemman i Kiikala by af Kiikala socken; d. -Gift med Amanda Vilhelmina Gustafsdotter, d. 1889.
 1321. Barn;
 1322. Alma.
 1323. Augusta.
 1324. Ture.
 1325. Tab. 21.
 1326. Arvid (se tab. 17), f. 22.2.1802. Handlande i Björneborg; d. 12.12.1859. - Gift 3.8.1837 med Sofia Vilhelmina Nummelin, f. 24.10.1815, d.14.11.1871.
 1327. Barn:
 1328. Amanda Vilhelmina, f.21.5.1838. Gift 28.3.1863 med handlanden i Björneborg Carl Adolf Ramstedt, f. 3.8.1832.
 1329. Julia Kristina, f. 24.3.1840. Gift 4.2.1860 med handlanden i Björneborg Viktor August Timgren, f. 8.4.1831.
 1330. Johan Arvid, f.7.2.1842, d.1.12.1843.
 1331. Mathilda Sofia, f.20.1.1844.
 1332. Elise, f.13.2.1846.
 1333. Maria, f.1.5.1848.
 1334. Tab. 22.
 1335. Johan Arvidsson (se tab. 16), f. 1768; d.1840. - Gift med Sofia Simonsdotter.
 1336. Barn:
 1337. Johan, f. 7.1.1811. Flyttade 1837 till Suomusjärvi.
 1338. Magdalena Sofia, f. 20.9.1822.
 1339. ________________________________________
 1340. Medlemmar af släkten utan kändt samband med stamfadern:
 1341. Gustaf Alexander Litz, f. i Kimito 1.11.1832. Torpare 1853 å Löfnäsböle torp under Kalfsnäs säteri i Angelniemi kapell af Halikko socken; d. 5.7.1886. Gift med Maja Lisa Skogström, f. i Bjärno 16.5.1821.
 1342. Barn:
 1343. Sofia Karolina, f. 8.12.1854. Gift l875 med sjömannen Zacharias Adolfsson i Kimito.
 1344. Matilda Vilhelmina, f. 15.9.1857. Gift 1888 i Åbo.
 1345. Johan Gustaf, f. 29.8.1859. Torpare å Löfnäsböle. - Gift 6.1.1881 med Matilda Gallenius, f. i Pojo 2.7.1862.
 1346. Barn:
 1347. Alina Matilda, f. 26.6.1881
 1348. Johan August, f.13.10.1882, d. 3.5.1883.
 1349. Hilda Augusta, f.11.8.1884.
 1350. Vära Emilia, f.30.12.1886.
 1351. Johan Artur, f. 26.10.1888.
 1352. August Viktor, f.11.11.1861. Flyttade 1879 till Åbo.
 1353. Josefa Karolina Litz (? syster till Gustaf Alexander L.), f. i Kimito 5.1.1834, d. 11.4.1886. Gift 1861 med torparen, sedan inhysingen å, Söderby torp under Kalfsnäs Johan Fredrik Fridell, f. i Angelniemi 4.2.1835, i hans 2 gifte.
 1354. Karl August Litz, f. i Åbo 12.4.1865. Flyttade 1886 från Uskela till Angelniemi, där han var dräng å Löfnäsböle torp. 1888 till Åbo.
 1355.  
 1356. Lydeman (Lydman)
 1357. Släktens ursprung ovisst, men att döma af namnet utländskt. Anträffas i Åbo redan 1640. Var mestadels handtvärkarsläkt, ehuru grenar of densamma höjde sig till civilståndet. Försvunnen från Åbo, är den troligen utdöd. Intet gemensamt med denna har den i Ekenäs nu lefvande familjen Lydman, hvars hufvudman, härstammande af bondesläkt i Nykyrka socken, själf antagit detta namn.
 1358. Tab. 1.
 1359. Simon Lydeman. Tunnbindare hos Petter Thorvöste i Åbo redan 1641. Sedermera själfständig. Var d. 1673. - Gift med Margareta Augustin, i hennes 1 gifte, dotter af kopparslagaremästaren i Åbo Ernest Augustin. Margareta Augustin gifte sig 2 ggn med Jonas Brömse.
 1360. Son:
 1361. Simon se tab. 2.
 1362. Tab. 2.
 1363. Simon (se tab. 1). For 1673 till Viborg för att lära sig kopparslagareyrket. Kopparslagare i Åbo redan 1677. Uppsyningsman öfver tobakshandeln redan 1680. Löjtnant vid borgargardet 23.12.1690. En af stadens 24 älste redan 1695. Erbjöds stadsfiskalstjänsten 1697 och antog den 25.5.1698. Rådman blef han under stora ofreden. Var under ryska väldet borgmästare. Afsked från rådmanstjänsten med pension 1726; d. på 1730-talet. - Gift 1:o omkr. 1677 med Maria Åhrapää eller Arp, d. 1688 och begr. 8.7. s.å., dotter af tullnären i Åbo Filip Åhrapää i hans 1 gifte med Valborg; - 2:o 22.11.1688 med Kristina Bachster, f. 1662, d. 8.6.1741 och begr. 11.6. s.å., dotter af rådmannen i Åbo Jakob Bachster med Elin Jochimsdotter Vargentin.
 1364. Barn:
 1365. Simon se tab. 3.
 1366. 2. Magdalena Kristina.
 1367. 2. Jakob se tab. 7.
 1368. 2. Gustaf se tab. 10.
 1369. 2. Johan Henrik se tab. 11.
 1370. 2. Helena.
 1371. 2. Joakim.
 1372. 2. Ett barn d. 1696 och begr. 29.6. s.å.
 1373. 2. Ett barn d. 1696 och begr. 5.7. s.å.
 1374. Tab. 3.
 1375. Simon (se tab. 2). Garfvare i Borgå? Död före 1741.
 1376. Barn:
 1377. Hedvig Katarina, f. 1729, d. 1790. Gift l:o i Borgå med garfvaremästaren Anders Bergholm från Åbo, f. 1721, d. 28.3.1766; 2:o 4.1.1770 med garfvaregesällen, sedan mästaren Anders Engberg.
 1378. Simon se tab. 4.
 1379. Hans Fredrik se tab. 5.
 1380. Tab. 4.
 1381. Simon (se tab. 3). Garfvare i Åbo redan 1764, ännu 1791. - Gift med Anna.
 1382. Barn:
 1383. Maria. Gift med Olof.
 1384. Adolf d. troligen ung.
 1385. Hans d. troligen ung.
 1386. Klas. Anna.
 1387. Tab. 5.
 1388. Hans Fredrik (se tab. 3). Sadelmakare i Åbo redan 1768. Lefde ännu 1816. - Gift l:o med Ulrika; - 2:o med Margareta Edhner, dotter af hattmakaren i Åbo Erik Edhner med Maria.
 1389. Barn:
 1390. Hans Fredrik se tab. 6.
 1391. Gustaf. Handelsbokhållare 1816. Handlande 1829.
 1392. Tab. 6.
 1393. Hans Fredrik (se tab. 5.), f. 18.3.1789. Landskanslist i Åbo. Afsked; d. 10.6.1836. - Gift med Maria Ulrika Basteberg, d. i Åbo 1845.
 1394. Barn:
 1395. Gustaf, f. 1815. Handelsbetjänt i Åbo. Drunknade å Erstafjärden 23.6.1850.
 1396. Tab. 7.
 1397. Jakob (se tab. 2). Befallningsman i Piikkis och Halikko härader; d. 28.2.1736 och begr. 2.3. s. å. - Gift med Anna.
 1398. Barn:
 1399. Brigitta Sofia, f. 1722, d. 27.3.1797. Gift 4.10.1743 med logarfvaren i Åbo Hans Gottfrid Richter.
 1400. Magdalena.
 1401. Johanna.
 1402. Helena Ottiliana. Gift 8.4.1750 med logarfvaren i Åbo. fabrikören Kristian Richter.
 1403. Jakob Johan se tab. 8.
 1404. Simon Gustaf se tab. 9.
 1405. Tab. 8.
 1406. Jakob Johan (sc tab. 7), f. i Åbo 18.2.1729. Elev på Jonas Synnerbergs provincial- och stadsapotek i Åbo. Aflade 21.7.1762 i Stockholm apotekareexamen. Apotekare i Åbo 1762-96; d. därstädes 12.12.1814. Om honom se vidare "släkten Rancken" af Rancken. - Gift 4.10.1766 med Margareta Zolin, f. 1732, d. 27.9.1779, i hennes 2 gifte, enka efter handlanden Cerss i Stockholm.
 1407. Dotter:
 1408. Ulrika Akvilina. Gift 26.12.1791 med häradshöfdingen i Öfra Satakunta nedredels härad, slutligen hofrättsrådet i Åbo Engelbrekt Rancken, adlad 1809 von Rancken, f. 11.10.1754, d. 9.1.1813.
 1409. Tab. 9.
 1410. Simon Gustaf (se tab. 7), f. 1733. Uenomgick Åbo skola. Guld- och silfverarbetare i Åbo; d. därst. 23.7.1806. - Gift medMaria Hydén, f. 1740, d. 14.6.1819.
 1411. Barn:
 1412. Katarina Elisabet, f. 1773, d.21.2.1844 i Helsingfors. Gift 1:o 3.11.1796 med löjnanten vid arméns flotta Alexander Reinhold Starck, f. 1.11.1763, d. 2.1.1802; 2:o 9.4.1812 med kofferdikaptenen Matts Vikström.
 1413. Sofia, f. 1775. Gift med handlanden i Åbo Anders Johan Seipell, f. 30.12.1777.
 1414. Margareta. Lefde 1813.
 1415. Tab. 10.
 1416. Gustaf (se tab. 2), f. 1705. Kassör 1726. Likvidationskommissarie 1733. Proviantmästare. Befallningsman 1745; d. 12.3.1749 i lungsot och bröstvärk och begr. 14.3. s.å. - Gift med Anna Kristina Köhlman.
 1417. Barn:
 1418. Helena Katarina, f. 7.6.1736.
 1419. Johanna Sofia, f. 13.4.1739.
 1420. Eva Margareta, f. 30.12.1741.
 1421. Maria Helena, f. 1742, d. 29.3.1745 och begr. 1.4. s.å. i S:t Marie.
 1422. Hedvig Ulrika, f. 3.7.1745.
 1423. Tab. 11.
 1424. Johan Henrik (se tab. 2). Borgare och handlande i Åbo. Klockare därst. - Gift med Barbara Kristina Wessman, dotter af officeren Wessman med Katarina Ström. De lefde bägge 1771.
 1425. Barn:
 1426. Maria.
 1427. Sara.
 1428. Anna.
 1429. Reinhold, f. 1734, d.14.8.1740 och begr. 16.8. s.å.
 1430. Gustaf, f. 8.2.1736, d. 22.6.1738 och begr. 23.6. s.å.
 1431. Magdalena, f. 23.3.1739, d. 19.2.1744 och begr. 21.2. s.å.
 1432. Justina, f. 1740, d. i lungsot 25.1.1772 och begr. 28.1. s.å. Gift med vicehäradshöfdingen Josef Hertell.
 1433. Barbara Kristina, f. 6.5.1742.
 1434. Brigitta, f. 26.11.1744, d. 14.2.1747 och begr. 17.2. s.å.
 1435. Helena Ottiliana, f. 3.2.1748.
 1436. ________________________________________
 1437. Medlemmar of släkten titan kändt samband coed stamfadern:
 1438. Johan Lydman. Timmergesäll i Åbo 1829. - Gift med Maria.
 1439. Son:
 1440. Johan. Murarelärling 1829.
 1441.  
 1442. Merthen
 1443. Namnet skrefs högst olika : Merten, Märten, Märthen, Marthen, Marten, Martens, Mårten, Martin, Maartin, Meartin, o. s. v. Härstammar troligen från Lybeck, där ännu i slutet of 17 seklet finnas personer med samma namn (Merthen). lnflyttade till Åbo i första fjärdedelen of nämda sekel. Försvann vid medlet af 18 århundradet och är antagligen utdöd.
 1444. Tab. 1.
 1445. Anders Merthen. Var redan 1624 borgare och handlande i Åbo. Bedref ock källarrörelse därst.: d. 1666 och begr. 5.6. s.å. i domkyrkans högkor "inom dörren på högra hand i vrån i egen murad graf:" Om honom se vidare Historiallinen Ärkisto IX. -Gift 1:o med en dotter af köpmannen i Åbo Tomas Träll med Magdalena Pärsdotter Trumbel i hennes 1 gifte, d. 1630 och begr. 255.5. s. å.; - 2:o snart därefter med Katarina Gerdner, d. 1681 och begr. 16.10. s. å., dotter af handlanden i Åbo Willam Gerdner (? med en dotter af Torsten Svensson Stålhandske).
 1446. Barn:
 1447. 1. Ett barn, d. 1627 och begr. 25.12. s.å.
 1448. 1. Ett barn, d. 1628 och begr. 29.11. s.å.
 1449. ?. Anna. Gift 1:o före 1657 med kämnären och uppsyningsmannen Johan Jesenhausen. d. 1669 och begr. 25.4. s.å., som af svärfadern gjordes arflös; - 2:o 1672 med löjtnanten Nils Remoinen. Hon lefde 1683.
 1450. 2. Maria, d. 1669 och begr. 23.5. s.å. Gift omkr. 1662 med fänriken, sedan löjtnanten och kornetten Elias Henriksson, som lefde 1694.
 1451. 2. Regina. Gift omkr. 1662 med handlanden i Åbo Bengt Jonson, d. oomk. 1693, bror till handlanden Jonas Roslin. Hon var 1694 på någon tid insatt i rådstugufängelset i följd af hufvudsvaghet. Blef sedan 1696 intagen å Åbo hospital, hvarifrån hon ännu s.å. fördes till Sjählö.
 1452. 2. Johanse tab. 2.
 1453. 2. Torsten se tab. 3.
 1454. 2. Ingeborg, d. 1672 och begr. 21.1. s.å. ,jämte mannen och ett barn. Gift med hauptmannen Henrik Bertram, d. 1672.
 1455. 2. Kristina. Gift 1:o före 1672 med herr Jakob Carlman, d. redan 1681; - 2:o med (sin frände?) mantalskommissarien, sedan befallningsmannen i Österbottens södra fögderi Albrekt Gerden, i hans 2 gifte. Lefde enka 1696.
 1456. 2. Anders. Stud. af Åbo nation 1662. Stipendiat 1675-85. Rekommenderades 1674 af Pär Brahe till adjunkturen i filosofi vid Åbo akademi, då Simon Tolpo erhöll den. Mag. 21.11.1679. Amanuens vid akademibiblioteket 1681. Förestod för Gabr. Wallenius bibliotekarietjänsten och fick sedan 1685 njuta halfva lön; d. ogift 1690 och begr. 26.1. s.å. Författade 1676 "Threnodia in obitum Claudii Jägerhorn" samt 1687 "Dygdenes öfningsexempel och dess Belönings-Spegel" med gratulation till presidenten friherre Robert Lichtone.
 1457. Tab. 2.
 1458. Johan (se tab. 1). Handlande i Åbo. Föreståndare för hospitalet därst. 1688. En af stadens 24 älste; d. 1707. Han var "af bättre medel" än brodern Torsten. - Gift 1:o före 1675 med Kirstin Pålsdotter, i hennes 2 gifte, d. 1684 och begr. 4.7. s.å., dotter af Pål med Dorde Jönsdotter samt enka efter Jakob Jesenhausen; - 2:o 1686 med Margareta Henriksdotter, i hennes 2 gifte, d. omkr. 1709, dotter af bonden Henrik i Utanåkers by af Ingå socken, samt enka efter handelsmannen Johan Lau (d. omkr. 1681).
 1459. Barn:
 1460. 1. Dorotea. Gift med en dräng?
 1461. 1. Anders se tab. 8.
 1462. 1. Carl se tab. 4.
 1463. 1. Kristina. Gift efter 1712 med handlanden i Åbo Gabriel Malmelin, d. 1731. Han lefde enka 1745.
 1464. 1. Ett barn, d. 1675 och begr. 23.6. s.å.
 1465. 1. Ett barn, d. 1678 och begr. 14.4. s.å.
 1466. En son, d. 1694 och begr. 14.4. s.å.
 1467. Tab. 3.
 1468. Anders (se tab. 2). Advokat i hofrätten redan 1698. Prokurator vid rådstugu- och kämnärsrätterna 21.3.1700; d. 1707. -Gift redan 1700 med Maria Nyman.
 1469. Dotter:
 1470. Maria Kristina. Lefde ännu 1724 hos farbrodern.
 1471. Tab. 4.
 1472. Carl (se tab. 2). Handlande i Åbo redan 1710. Riksdagsman (hatt) 1723, 1729 och 1740-41. Rådman 7.6.1728. Politieborgmästare 6.3.1732. Förordnad af ryska styrelsen till assessor vid Åbo hofrätt 1743. d."några och 50 år gammal" 31.3.1743 och begr. 5.4. s.å. Hans barn fingo i understöd 600 d. kmt, motsvarande halfva assessorslönen. - Gift 1711 med Helena Kristina Sveder, d. 2.6.1737 och begr. 5.6. s.å., dotter af jurisprofessorn i Åbo, sedan i Uppsala Mattias Svederus med Anna Festing.
 1473. Barn:
 1474. Sara Kristina. Gift omkr. 1729 med apotekaren i Umeå Benedikt Hagstedt.
 1475. Anna Helena. Ogift.
 1476. Ulrika. Gift med handlanden i Åbo Olof L. Hernberg, d. omkr. 1756. Lefde enka 1768.
 1477. Carl. Vistades 1743 i Sverige.
 1478. Charlotta. Reste 1743 till Ryssland jämte systrarna Katarina och Eva.
 1479. Katarina Elisahet. Reste 1743 till Ryssland. Lefde 1774 ogift i Abo.
 1480. Eva, f. 1723."Hertiginnan af Finland". Berömd för sin skönhet och sina romantiska öden. Gift l:o 1743 med generalen, befälhafvaren öfver ryska armen i Finland, sedermera krigsmarskalken i preussisk tjänst Jakob Keith, f. 1696, stupade vid Hochkirchen 14.10.1758; - 2:o med landtrådet von Reichenbach i Stralsund. Hon dog enka i Stralsund 15.10.1811 och begr. å Helgeandskyrkans kyrkogård därst. Om henne se vidare Biografinen Nimikirja samt Z. Topelii romantiserade skildring "Hertiginnan af Finland".
 1481. Anders.
 1482. Gustava. Uppfostrades hos svågern Olof Hernberg.
 1483. Hedvig.
 1484. Ett barn, d. 1731 och begr. 4.6. s.å.
 1485. Ett barn, d. 1731 och begr. 3.8. s.å.
 1486. Tab. 5.
 1487. Torsten (se tab. 1). Handlande i Åbo. Öfvertog efter faderns död dennes vinhandel och källarrörelse; d. 1701 eller i början af 1702, lämnande enkan mycket fattig. - Gift 23.10.1675 med Anna Woltersdorff, d. 1709 eller 1710, dotter af handlanden i Åbo Jochim Woltersdorff från Lybeck med Maria Caloander i hennes 1 gifte.
 1488. Barn:
 1489. Katarina.Lefde ogift 1712.
 1490. Anders, f. före 1683. I krigstjänst. Försvann, så att släkten ej fick af honom någon "efterrättelse" mera.
 1491. Torsten, f. omkr. 1683. Var i militärtjänst i Liffland redan 1704.
 1492. Jochim, f. omkr. 1685. Gick 1706 i krigstjänst till Liffland.
 1493. Sidonia, f. 1693, d. 2.10.1754 i slag och begr. 5.lo. s.å. Gift 1727 med kaptenen Henrik Johan Spåre, i hans 1 gifte, f. 22.2.1694, d. 15.1.1765.
 1494. Anna. Ogift.
 1495. Ett barn, d. 1680 och begr. 12.5. s.å.
 1496. Ett barn, d. 1681 och begr. 12.2. s.å.
 1497. Ett barn, d. 1686 och begr. 7.11. s.å.
 1498. Ett barn, d. 1690 och begr. 26.1. s.å.
 1499. Ett barn, d. 1691 och begr. 18.12. s.å.
 1500.  
 1501. Miltopaeus
 1502. Antagligen af i Åbo inhemskt ursprung. Hette förut Ruskiapää, hvaraf Miltopaeus är en grekisk öfversättning. Bruket var på 1600-talet ofta, att ägare utan tillnamn af gårdar togo dessas namn. Däraf förklaras den omständighet, att mågar ofta hade samma namn som svärfäder, "successores matrimonii" samma namn som "antecessores". Sådana släkter voro, utom Ruskiapää, t. ex. Vächter, Tolpo, Simola, m.fl. - Försvann från Åbo i medlet of 18 seklet, men fortlefde på spridda ställen i Finland, hvarest det är ovisst om den utdött. Däremot lefver den i Sverige under namnet Miltopé, Miltopée och äfven Miltopaeus.
 1503. Tab. 1.
 1504. Eskil Ruskiapää eller Ruskepää. Borgare i Åbo; d. 1643. - Gift med Elin Jakobsdotter i hennes 1 gifte, d. 1661. Elin Jakobsdotter gifte sig 2 ggn 1643 med borgaren i Åbo Tomas Jakobsson Sikiläinen i hans 2 gifte.
 1505. Barn:
 1506. Martin Miltopaeus se tab. 2.
 1507. Margareta Ruskiapää. Gift med Sigfrid Larsson (Ruskiapää). Se tab. 7.
 1508. Katarina Ruskiapää, d. 1669 och begr. 25.1. s.å. Gift omkr. 1650 med borgaren i Abo Johan Eriksson Tolpo, 1681, i hans 1 gifte.
 1509. Tab. 2.
 1510. Martin Miltopaeus (son of Eskil Ruskiapää, tab. 1), f. i Åbo 8.11.1631. Förvärfvade sig själf till sina studier vid skolan och akademin mat och kläder "af socknar, stipendio och praeceptorerande för ärliga mäns barn." Mag. 3.5.1653. Corrector vid akademins boktryckeri14.3.1655. Konsistoriinotarie och adjunkt vid filosofiska fakulteten 1658. Eloqventiaeprofessor vid Åbo akademi 1660; d. 9.6.1679 och begr.12.10. s.å. Om honom se vidare Tengströms Chronologiska anteckningar. - Gift 1:o med ---2:o före 1663 med Anna Thesleff; i hennes 1 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Petter Thesleff med Katarina Hansdotter Schmedeman. Anna Thesleff gifte sig 2 ggn med kapellanen i Piikkis, sedermera kyrkoherden i Wånå Elias Berg, d. 1700. Hon lefde 1722.
 1511. Barn:
 1512. 2. Johan se tab. 3.
 1513. 2. Petrusse tab. 5.
 1514. 2. Ett barn, d. 1668 och begr. 23.2. s. å.
 1515. 2. Ett barn, d. 1675 och begr. 10.7. s. å.
 1516. 2. Ett barn,d. 1678 och begr. 24.6. s. å.
 1517. Tab. 3.
 1518. Johan (se tab. 2). Handlingsskrifvare 1688. Notarie vid rådstugurätten i Åbo 1691. Stadssekreterare 1696. Rådman, efter upprepade ansökningar, 26.7.1711. Försvinner under stora ofreden. - Gift 24.11.1691 med Kristina Hindersdotter (Boije), dotter af handlanden i Åbo Henrik Boije med Brita Hindersdotter (Turska) i hennes 1 gifte.
 1519. Barn:
 1520. Mårten, se tab. 4.
 1521. Ett barn, d. spädt 1692 och begr. 12.9. s.å.
 1522. Tab. 4.
 1523. Mårten (se tab. 3.). Var skrifvare 1712. E.o. kämnärsrättsnotarie 1722. Stadsfogde 1723. Prokurator. Var d.1788. -Gift 1722 med Margareta Faberman, f.1701, d. 20.6.1748 och begr. 23.6. s.å.
 1524. Barn:
 1525. Martin. Var advokat 1701.
 1526. Jolian. Gick 1749 i Åbo skola. Landtmätare i Maaninga 1774.
 1527. Ett barn.d.1725 och begr. 17.8. s.å.
 1528. Tab. 5.
 1529. Petrus (se tab. 2). Var stud. 1695, mag. 1703, rektor vid Narva skola 1707. Utgaf 1695 och 1697 två disputationer. Gift.
 1530. Son:
 1531. Petrus, se tab. 6.
 1532. Tab. 6.
 1533. Petrus (se tab.5). Kapellan i Pyhäjärvi socken af Viborgs län; d.1761. - Gift med Karolina Elisabet Slöör.
 1534. Barn:
 1535. Margareta.
 1536. Klara Katarina, d. harnlös 1815. Gift l:o med kapellanen i Kronoborg Anders Malmstedt i hans 2 gifte; 2:o 1786 med kyrkoherden i Sordavala Michael Melanchton, d. 1817.
 1537. Ulrika, d. barnlös. Gift 1799 med landtmätaren Johan Fredrik Zweygberg.
 1538. Tab. 7.
 1539. Margareta (dotter af Eskil Ruskiapää, tab.l), d. 1692 och begr. 11.11. s.å. Gift med borgaren i Åbo Sigfred Larsson, som tog namnet Ruskiapää efter svärfaderns gård; d. 1669 och begr. 10.2. s.å.
 1540. Barn:
 1541. Johan Miltopaeus se tab. 8.
 1542. Gabriel Miltopaeus se tab. 9.
 1543. Erik Miltopaeus se tab. 10.
 1544. Maria Miltopaea. Lefde ännu 1744. Gift 18.4.1696 med borgaren i Åbo, sedan arrendatorn och vicehäradshöfdingen Arvid Lietzen, d. omkr. 1740.
 1545. Tab. 8.
 1546. Johan Miltopaeus (son of Sigfred Larsson Ruskiapää, tab. 7). Stud. l664. Stipendiat 1666-70. Var lagläsare 1675. Rådman i Åbo 1676. Hospitalföreståndare 1681. Stadens representant vid riksdagarna 1678 och 1686. Vid den förra „disputerade" han 500 daler från Åbo, vid den senare lika mycket in på Viborg. Var en af det svenska partiets anförare i Åbo; d.1691 ocll begr. 7.2.1692 i arfgrafven på lilla gången i domkyrkans sakristia. Ägde Finby ryttarehemman i Piikkis socken. - Gift 1:o 1675 med Elisabet Gerdt, d. 1679 och begr. 23.11. s.å., dotter af köpmannen i Åbo Lorentz Gerdt med Maria Olofsdotter, - 2:o 25.9.1680 med sin kusins hustrus systerdotter Margareta Berentsdotter, dotter af borgmästaren i Åbo Berent Riggertsson (Munster) med Margareta Pettersdotter Thesleff. Hon lefde enka ännu 1700.
 1547. Barn:
 1548. 1. Johan. Var student 1696.
 1549. 1. Elisabet. Gift med häradsskrifvaren i Raseborgs östra härad. Anders Carnström.
 1550. 1. Ett barn. Lefde 1680.
 1551. 2. Margareta. Lefde ogift 1704. 2. Mårten. Var korporal 1705, major 1730. Lefde ännu 1742. Bodde först å Haunia i Tyrvis, sedan i Töfsala. - Gift med Maria Staare, f. 2.5.1699, dotter af befallningsmannen i Nedre Satakunta härad Engelbrekt Staare i hans 2. gifte med Elisabet Hassalenia.
 1552. 2. Ett barn, d. 1686 och begr.10.4. s.å.
 1553. Tab. 9.
 1554. Gabriel Miltopaeus (son of Sigfrid Larsson Ruskiapää , tab. 7). Handlande i Åbo. En af stadens 24 älste åtm. från 1689. Löjtnant vid borgargardet 23.12.1690. Stadsfogde 11.8.1711; d. under stora ofreden. - Gift (han hade förut varit förlofvad med Maria Filipsdotter Arp eller Åhrapää) omkr. 1683 med Beata Jesenhausen, dotter af Jakob Pettersson Jesenhausen i Stockholm med Kirstin Pålsdotter i hennes 1 gifte.
 1555. Barn:
 1556. Beata.
 1557. Jakob. Drunknade ung 19.1.1701 i en brunn.
 1558. Ett barn, d. 1686 och begr. 17.3. s.å.
 1559. Ett barn, d. 1687 och begr. 17.9. s.å.
 1560. Tab. 10. Erik Miltopaeus (son of Sigfrid Larsson Ruskiapää , tab. 7 ). Var stud. 1689. Stadsfogde 1690. Afsked för balans i kassan 1697. Var auktionsmäklare i Åbo 1701, cursor vid akademin 1710. - Gift 1:o omkr. 1690 med Maria, d. 1693 och hegr. 11.10. s.å.- 2:o 1694 med Ingrid.
 1561. Barn: Margareta.
 1562. ________________________________________
 1563. Medlemmar af släkten utan kändt samband med stamfadern:
 1564. Erik Miltopaeus. (Helt säkert sonson of Margareta, tab. 5). Skrifvare å Pullis i Lojo 1710. Häradshöfding i Halikko härad. -Gift med Anna Lostjerna, dotter af slutligen hofrättsrådet Jonas Bergen, adlad Lostjerna, med Margareta Losköld.
 1565. Son:
 1566. Erik, f. 1718. Häradsskrifvare i Raseborgs härad omkr. 1745. Borgmästare i Ekenäs 22.12.1755. Afsked 1.12.1783; d. 3.6.1784. -Gift med Elisabet.
 1567. - - Miltopaeus. (Måhända son of Johan, tab. 4). Sergeant. - Gift med Maria Hoffrén, dotter of kapellanen i Kangasniemi Gustaf Jakob Hoffrén i hans 2 gifte med Maria Kristina Järnefelt.
 1568.  
 1569. Pipping
 1570. Härstammar från Sachsen. Inkom till Åbo redan på 1660-talet, men erhöll större betydelse först inemot medlet af 18 århundradet. Genom stora ofreden spriddes släkten till Lybeck och därifrån till S:t Petersburg. Tvänne grenar of släkten hafva blifvit adlade med namnen Pippingsköld och Pipping och fortlefva än, hvaremot de oadlade grenarna äro utgångna. - En i senare hälften af 17 seklet till Torneå inflyttad handlande Johan Pipping, stamfar för en af Torneås främsta handelssläkter, var troligen of samma ursprung, ehuru sambandet ej kan bevisas.
 1571. Tab. 1.
 1572. Hans Pipping, f. 1557, d. 8.1.1634. Wandtmacher och rådsförvandt i Langenfeld i Sachsen. - Gift med Eva Mülich, d. 26.11.1617, borgmästaredotter från Langenfeld.
 1573. Son:
 1574. Josef se tab. 2.
 1575. Tab. 2.
 1576. Josef (se tab. 1), f. 4.1.1601, d. 1.5.1668. Pastor i Altenbruch och superintendent öfver grefskapet Hadeln i Lauenburg. - Gift 1:o 2.5.1631 med Katarina Pape, f. 20.3.1608, d. 19.4.1654, pastorsdotter från Hamburg; - 2:o med Katarina Büsch, rektorsdotter från Hamburg.
 1577. Barn:
 1578. 1. Johan, f. 18.7.1633. Måhända den handlande Johan Pipping, som flyttade till Torneå.
 1579. 1. Henrik, f. 17.7.1634. Köpman i Lybeck; d. ogift 22.12.1706
 1580. 1. Elisabet, f. 6.1.1636, d. 3.2.1637.
 1581. 1. Josef, se tab. 3.
 1582. 1. Maria Katarina, f. 24.3.1644.
 1583. 1. Jakob, f. 12.2.1646, d. 1697 i Åbo och begr. 7.8. s.å. gratis i fattigmull. - Gift med Anna.
 1584. 1. Hieronymus, f. 22.2.1647, d. 1657.
 1585. Son = ? Anders Pipping, d. 1697 och begr. 27.2. s.å.i Åbo. -Gift med Margareta.
 1586. Dotter.
 1587. Tab. 3.
 1588. Josef (se tab. 2), f. 26.1.1638. Kom vid år 1668 till Åbo. Aflade borgared 6.3.1671. Handlande därstädes; d. 31.7.1690. Ägde en krog, eftersom han förbjöds att sälja och utskänka öl eller andra drycker i sitt hus eller källaren, sedan klockan slagit 9 om aftonen. - Gift l:o 29.10.1670 med Maria Caloander, d. 1677 och begr. 27.12. s.å. i hennes 2 gifte, dotter af postmästaren i Åbo Lytke Caloander med Anna Cramers, samt enka efter handlanden därst. Jochim Woltersdorff: - 2:o 18.3.1680 med Barbara Katarina Roggenbuch, f. 2.4.1658, d. 19.7.1730, dotter af hofmästaren hos Gustaf Evertsson Horn, sedan fältskären och stadsbarberaren i Åbo Hans Roggenbuch i hans 1 gifte med Brigitta Blom.
 1589. Barn:
 1590. 2. Hans se tab. 4.
 1591. 2. Henrikse tab. 5.
 1592. 2. Josef se tab. 8.
 1593. 2. Katarina, f. 13.4.1685, d. 20.4.1686 och begr. 19.10. s.å.
 1594. 2. Jakob, f. 1.8.1686, d. 13.8.1691 och begr. 24.11.s.å.
 1595. 2. Brigitta, f. 23.4.1689, d. 4.11.1690.
 1596. Tab. 4.
 1597. Hans (se tab. 3), f. 10.1.1681. Kryddkrämare i Lybeck; d. 17.12.1724. - Gift 22.9.1710 med Kristina Margareta Munter (Winter ?), d. 1724.
 1598. Barn:
 1599. Barbara Maria, f. 1711.
 1600. Herman Henrik, f. 1713.
 1601. Hans, f. 1715.
 1602. Josef Lorentz, f. 1716, d. 1720.
 1603. Johan Adolf, f. 1719.
 1604. Johan Gottfrid, f. 1720, d. 1724.
 1605. Anna Elisabet, f. 1721, d. 1724.
 1606. Tab. 5.
 1607. Henrik (se tab. 3), f. 26.6.1682. Köpman i Lybeck; d. 1745. - Gift 8.11.1717 med Anna Magdalena Schultz, f. 1697.
 1608. Barn:
 1609. Henrik Adolf, f. 1718, d. 1724.
 1610. Mikael Joakim se tab. 6.
 1611. Johan Herman, f. 1721. Arkivarie i kejserliga ryska justitiekollegiet i Petersburg; d. ogift 1789.
 1612. Barbara Margareta, f. 1722. d. 1723.
 1613. Magdalena Katarina, f. 1724. Gift med bryggaren i Lybeck Johan Henrik Lütkens.
 1614. Lorentz Henrik,f. 1725, d. 1726.
 1615. Johan Peter, f. 1728. Gift; d. barnlös.
 1616. Kristina Elisabet, f. 1729. Gift med köpmannen i Lybeck Kristian Hüsener.
 1617. Tab. 6.
 1618. Mikael Joakim (se tab. 5), f. 1719. Bryggare i Lybeck; 1800. - Gift 1749 med Katarina Elisabet Grandt, f. 1723, d. 1767.
 1619. Barn.
 1620. Herman Adolf, f. 1750. Köpman i England; d. 1785 barnlös. - Gift i Manchester.
 1621. Anna Katarina, f. 1752, d. 1788.
 1622. Josef Henrik se tab. 7.
 1623. Anna Georgina Josefa, f. 1754, d. 1791. Gift med köpmannen i Lybeck Fredrik Küsel.
 1624. Johan Kristoffer, f. 1756, d. 1792. Kommissionär i Kiel.
 1625. Carl Josef, f. 1757. Tullexpeditör i Petersburg; `d. ogift.
 1626. Kristina Lovisa Josefa, f. 1758, d. 1798. Gift med en Toscani.
 1627. Vilhelmina Josefa, f. 1759, 1766.
 1628. Zacharias Jochim, f. 1761. Bryggare i Lybeck; d. barnlös. - Gift.
 1629. Tab. 7.
 1630. Josef Henrik (se tab. 6), f. 1753. Köpman i Petersburg. - Gift 1782 med Katarina Bacheracht, f. 1760.
 1631. Barn:
 1632. Andreas, f. 1783, d. s. å.
 1633. Gabriel, f. 1786.
 1634. Tab. 8.
 1635. Josef (se tab. 3), f. 22.9.1683. Handlande först i Åbo. sedermera under och efter stora ofreden i Arboga. Flyttade tillbaka till Åbo 1730. Rådman därst. 1735, d. 5.4.1740 och begr. 13.4. s.å. - Gift 15.12.1708 med Magdalena Schultz, f. 1692, d. 14.7.1751 i hetsig feber i Loimijoki och begr. 21.7. s. å. i Åbo, dotter af handlanden i Åbo Niclas Jostsson Schultz med Margareta Jochimsdotter Wittfooth.
 1636. Barn:
 1637. Niclas se tab. 9.
 1638. Josef, f. 29.10.1710. Kapten och fäktmästare vid Åbo akademi; d. ogift i Åbo 14.4.1788.
 1639. Margareta Katarina, f. 27.10.1711, d. 5.9.1717.
 1640. Barbara, f. 14.11.1713, d. 15.5.1784. Gift 4.1.1733 med sin mors kusin handlanden i Åbo Hans Henrik Wittfooth, f. 15.10.1705, d. 21.9.1778.
 1641. Hans, f. 27.1.1715, 16.8.1717.
 1642. Magdalena, f. 3.4.1716, d. 30.12.1785. Gift 28.1.1748 med archidiakonus och kapellanen i Åbo svenska församling, sedan kyrkoherden i Loimijoki Gustaf Gabriel Haartman, f. 1715, d. 15.6.1781 i slag.
 1643. Henrik, f. 25.3.1718. Stud. 12.5.1735. Auskultant vid Åbo hofrätt 1744. Viceborgmästare i Vasa. Justitieborgmästare i Helsingfors 13.2.1751. Assessor i Åbo hofrätt 9.6.1762. Hofrättsråd 13.2.1765; d. i lungsot 26.5.1767. Om honom och hans värksamhet vid 1746-47 års landtdag, se Biografinen nimikirja och Lagus' Åbo hofrätts historia. - Gift 23.3.1766 med Margareta Kiihl, i hennes 2 gifte, enka efter en Strengberg.
 1644. Margareta Elisabet, f. 28.3.1719, d. s.å. 27.5.
 1645. Jost Joakim se tab. 10.
 1646. Fredrik, f. 26.9.1721, d. 12.3.1723.
 1647. Margareta, f. 14.11.1723, d. 23.4.1766. Gift 13.1.1741 med den rike handlanden i Åbo Jakob Bremer, f. 11.6.1711, d. 5.9.1785,i hans 1 gifte.
 1648. Johan, f. tvilling 11.12.1724, d. 15.2.1726.
 1649. Kristian, f. tvilling 11.12.1724. Handelsbetjänt; d. 1747.
 1650. Sara Elisabet, f. 17.8.1726, d. 12.11.1781. Gift 1:o 15.7.1746 med prosten i Bjärno Jakob Frosterus, f. 14.8.1705, d. 12.5.1750, i hans 2 gifte; - 2:o 12.3.1752 med dennes efterträdare Anders Gadolin, f. 10.10.1709, d. 15.9.1799, i hans 2 gifte.
 1651. Johan Gustaf se tab. 11.
 1652. Hedvig, f. 11.11.1730, d. barnlös i slag 20.2.1796. Gift 31.8.1749 med handlanden i Åbo Johan Rungéen, f. 28.1.1720, d. 6.6.1793.
 1653. Tab. 9.
 1654. Niclas (se tab. 8), f. 12.10.1709. Handlande i Åbo; d. 11.2.1755 i flussfeber och begr. 15.2. s.å. Ägde jämte notarien Dobbin ett tröjfabrik i Åbo. - Gift 1:o 1739 med Ulrika Corssar från Stockholm, f. 6.3.1713, d. 18.1.1748 och begr. 22.1. s,å. - 2:o 12.9.1749 med Johanna Elisabet Alander.
 1655. Barn:
 1656. 1. Margareta Magdalena, f. 1740. Gift med sin farbroders svåger rektorn vid Björneborgs trivialskola, sedan prosten i Vehmo mag. Fredrik Reinhold Brander, f. 1730, d. 1.10.1800, i hans 2 gifte.
 1657. 1. Anders, f. 24.10.1741, 24.3.1748 och begr. 27.3. s.å.
 1658. 1. Hedvig Ulrika, f. 23.8.1743, d. enka i Åbo 28.2.1823. Fosterdotter först hos fasterns man handlanden Johan Rungéen, sedan hos farbrodern Jost Joakim. Gift l:o 3.11.1774 med sin bryllings enkling handlanden i Aho Emanuel Tihleman, d. 1783, i hans 2 gifte; - 2:o 17.11.1785 med assessorn Algot Björkbom, f. i Åbo 20.7.1748, d. därst. 25.5.1815.
 1659. 1. Niclas, f. 20.10.1745.
 1660. 1. Carl Gustaf, f. 27.7.1747. Uppfostrades hos farbrodern Jost Joakim.
 1661. 2. Josef, f. 1750. - Gift 1782 med ? ? ? Schultz.
 1662. 2. Adolf Fredrik, f. 1751. Uppfostrades hos farbrodern Jost Joakim.
 1663. Tab. 10.
 1664. Jost Joakim (se tab. 8), f. 19.8.1720. Stud. 12.5.1735. Handlande i Åbo; d. 12.1.1793. - Gift 1:o 26.1.1755 med Maria Elisabet Tesche, f. 8.10.1727, d. i barnsäng 23.10.1762, dotter af handlanden i Viborg Henrik Johansson Tesche med Margareta Mårtensdotter Schmidt; - 2:o 19.6.1763 med Magdalena Katarina Lexell,f. 9.2.1745, d. 19.12.1804, dotter af juveleraren och rådmannen i Åbo Jonas Lexell med Magdalena Andersdotter Björkegren.
 1665. Barn:
 1666. 1. Henrik Joakim, f. 1755, d. 1762.
 1667. 1. Johan, f. 1756. Handelsbetjänt; d. 1785.
 1668. 1. Josef,f. jan. 1758, d. 9.4.1759.
 1669. 1. Gustaf, f. sept. 1759, d. 25.11. s.å.
 1670. 1. Josef, f. 1760. Sjöfarande; d. 1779.
 1671. 1. Maria Magdalena, f. 1762, d. 1763.
 1672. 2. Magdalena Katarina, f. 1764, d. 1822. Gift 1785 med lasarettspredikanten i Åbo, sedan kyrkoherden i Kangasala Johan Tennberg, f. 1749, d. 1809.
 1673. 2. Jost Joakim, f. 1765, d. s.å.
 1674. 2. Margareta Ulrika, f. 1767, d. 7.2.1831. Gift 15.10.1789 med handlanden Gabriel Justin Foeder, d. 14.9.1814.
 1675. 2. Barbara Lovisa, f. 1768, d. ogift 3.4.1788 hos svågern i Kangasala.
 1676. 2. Sara Elisabet, f. 1770, d. 1825. Gift 25.1.1798 med kapellanen i Halikko, sedan kyrkoherden i Jomala Elias Stadius,f. 1761, d. 12.7.1833, i hans 2 gifte.
 1677. 2. Hedvig Charlotta, f. 1771, d. 1821. Gift 1799 med apotekaren i Åbo Anders A. Mjödh.
 1678. 2. Gustava, f. 1773, d. 1781.
 1679. 2. Fredrika Eleonora, f. 1774, d. 1821. Gift 22.5.1806, med sin systers svåger rådmannen i Åbo, slutligen assessorn i Åbo hofrätt Samuel Dahl, f. 9.11.1766, d. 4.10.184 å Gundby rusthåll i Kimito.
 1680. 2. Sofia Kristina, f. 27.6.I775, d. 25.12.1818. Gift 9.1.1794 med häradshöfdingen i Vehmo domsaga, slutligen hofrättsrädet i Åbo Gabriel Dahl, f. 1740, d. 1.11.1831.
 1681. 2. Joakim, f. 1777, d. s.å.
 1682. 2. Maria Helena, f. 1778, d. 1781.
 1683. 2. Gustaf, f. 1780, d. 1783.
 1684. 2. Johanna Amalia, f. 1781, d. 1820. Gift 28.11.1805 med apotekaren i Åbo Gabriel Freudenthal, af Riga-släkt, f. i Karlstad 18.5.1772, d. å Pikkala i Sjundeå 18.6.1846, i hans 1 gifte.
 1685. 2. Fredrik Vilhelm, f. 14.12.1783. Stud. 4.6.1799. Mag. 1805. Docent i grekiska vid Åbo akademi 1806. Amanuens vid akademibiblioteket 11.4.1811. Adjunkt i lärdomshistorie 31.3.1813, professor däri samt bibliotekarie 8.8.1814. Afsked från professoratet 4.1.1837. Adlad 19.6.1839 med namnet Pipping. Senator och ecklesiastikchef 1811. Fullständigt afsked 29.10.1855; d. 23.1.1868 i Helsingfors. Om honm och hans ännu lefvande ättlingar se Wasastjernas ättartaflor! - Gift 17.8.1817 med Engla Kristina Florin, f. 1799, dotter of kyrkoherden i Karis-Lojo Isak Florin med Eva Kristina Nordberg.
 1686. Tab. 11.
 1687. Johan Gustaf (se tab. 8), f. 20.8.1729. Handlande i Åbo; d. i lungsot 6.2.1766 och begr. 9.2.s.å. - Gift l:o 13.10.1757 med sin systers svågerska Margareta Rungéen, d. i barnsäng 19.5.1760, dotter af handlanden i Åbo Matts Rungéen med Katarina Flege; - 2:o 22.3.1761 med Helena Brander, f. 1734, d. 16.3.1806, i hennes 1 gifte, dotter af handlanden i Stockholm Nils Brander. Helena Brander gifte sig 2 ggn med kapellanen i Åbo Mårten Arenius, f. 27.9.1714, d. 13.10.1780.
 1688. Barn:
 1689. 1. Arvid, f. 1758.
 1690. 1. Magdalena Katarina, f. 21.12.1759, d. 24.2.1838. Gift 28.10.1779 med löjtnanten, slutligen majoren vid Nylands infanteri Krister Ludvig Jägerskjöld; f. 31.3.1744, d. 22.5.1809.
 1691. 1. Josef, f. 5.5.1760. Stud. 1776. Filosofiekandidat 1781. Medicineadjunkt och anatomieprosektor vid Åbo akademi 14.11.1784. Medicinedoktor 14.6.1785. E. o. medicineprofessor 13.11.1789. Afsked från adjunkts- och prosektorstjänsterna 1795. Förste fältmedicus vid armen 20.4.1796. Ledamot i collegium medicum 18.12.1811. Adlad 21.1.1812 med namnet Pippingsköld. Professor i kirurgi och obstetrik vid akademin s.å. 7.4. d. såsom akademins rektor 26.2.1815. Om honom och hans ännu fortlefvande ättlingar se Wasastjernas ättartaflor! - Gift 1:o 9.12.1790 Helsingfors med Maria Sederholm, f. 31.8.1770, d. 4.10.1798, dotter af kommerserådet i Helsingfors Johan Sederholm med Maria Magdalena Wendelius; - 2:o 18.3.1800 i Åbo med Beata Maria Arnell, f. 9.4.1782, d. 25.2.1868, dotter af majoren Lars Arnell, adlad Arnell, med friherrinnan Sofia Elisabet von Rosen.
 1692. 2. Gustava Helena, f. 6.1.1762, d. 16.8.1845 å Boserup i Skåne. Gift 14.6.1781 med borgmästaren i Åbo Sven Fredrik Synnerberg, f. 18.8.1739, d. 27.1.1804, i hans 2 gifte.
 1693. 2. Gustaf Johan, f. 7.3.1763, d. sept. 1765.
 1694. 2. Lovisa Elisabet, f. 1764, d. 1766.
 1695.  
 1696. Plagman.
 1697. Tydligen af tyskt ursprung. Var i form hälften af 17 seklet en af de tongifvande i Åbo, men spriddes därifrän snart åt många olika hå11, hvadan dess framställning här är ofullständig. En medlem af denna släkt blef 1687 adlad med namnet Ehrnrooth (Ehrenroth) och är stamfader för de bägge flnländska adliga ätterna af detta namn. Släktens namn skrifves ock Plaghlnan samt, ehuru orätt,Plåman, Plågman och Plogman. - Med denna släkt får ej förblandas en barberaresläkt med samma namn i Sverige på 1600-talet samt en släkt Plageman, som i slutet af 18 seklet från Tyskland inflyttade till Stockholm.
 1698. Tab. 1.
 1699. En Plagman.
 1700. Söner:
 1701. Hans se tab. 2.
 1702. Petter se tab. 8.
 1703. Tab. 2.
 1704. Hans (se tab. 1). Knektehöfvidsman i Finland.
 1705. Barn:
 1706. Hans se tab. 3.
 1707. Petter se tab. 4.
 1708. Kristian. Var organist i Åbo 1647; sedan köpman i Dantzig.
 1709. Daniel. Bakare i Åbo; 1657. Var gift och hade barn.
 1710. Tab. 3.
 1711. Hans (se tab. 2), f. omkr. 1601. Kämnär i Åbo 25.5.1633, ehuru han tillbjudit sig "gärna velat hafva gifvet 100 daler, så framt han med det ämbetet kunde förskont blifva." Rådman 1634. Stadens representant vid riksdagarna 1659 och 1660 (i Stockholm); d. 1679 och hegr. 4.3.1680. Ägde Moisio och Finby ryttarehemman i Piikkis socken. - Gift med Elisabet Finno, d. 1679 och begr. 20.7. s.å., dotter af kyrkoherden i Tavastkyro Henrik Finno.
 1712. Barn:
 1713. Johan, f. i Åbo 1623. Auskultant i Åbo hofrätt 1651. Stud. ännu 1655. Krigsfiskal i Finland 4.2.1663. Mantalskommissarie tillika s.å. Häradshöfding 7.6.1671. Häradshöfding öfver hela Kexholms län 30.12.1680. Adlad 19.11.1687 och tog namnet Ehrenroth (Ehrnrooth), introd. 1689; d.1696 och begr. i Hiitola kyrka. - Gift 1:o med - - - Nordanväder; - 2:o 16.12.1681 i Stockholm med Brita Uggla, d. 1692, dotter af majoren Hildebrand Uggla med Maria Ekeblad; d. 3:o 169? med Eva Kristina Taube, i hennes 1 gifte; f. 1677, d. 1721, dotter af ryttmästaren Claes Johan Taube med hans 1 fru Helena Zöge von Manteuffel. Eva Kristina Taube gifte sig 2 ggn med ryttmästaren Georg Freidenberg, adlad Freidenberg.
 1714. Elisabet.
 1715. Margareta. Gift med sockneadjunkten i Vichtis Jakob Nicolai Agricola, d. 1688.
 1716. Anna. Gift med gegenskrifvaren vid accisen, sedermera stadsfiskalen i Åbo Didrik Tegelman (Teijelman).
 1717. Katarina. Gift 1:o mellan 1686 och 1690 med Johan Gabrielssontill Maanpää i Rimito (fars farbror till Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt), d. redan 1694; - 2:o med en landtmätare Bergman, hvilken fick Maanpää.
 1718. Elin. Lefde gift 1694.
 1719. Henrik.
 1720. Petter. Stud. i Åbo 1662. Var uppbördsskrifvare 1694. Kronobefallningsman i Kimito. - Gift med Anna Margareta Gyllenbögel, f. 1675, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Samuel Gyllenbögel med Elisabet Falckenberg af Bålby.
 1721. Tab. 4.
 1722. Petter d. y. (se tab. 2), f. omkr. 1606. Var 1628 gatubodssven hos Hans Bokbindares enka. Aflade borgared i Åbo 24.11.1631, men hade redan därförinnan idkat handel. Var amiralitetsuppbördsman 1645. Hauptman öfver grefskapet Vasaborg; d. 1651. Ägde Levo gård i Pargas. - Gift med Sofia Johansdotter Klöfverblad, d. omkr. 1681, dotter af kamreraren Johan Ottesson Klebladt med en ryttmästaredotter Stålhandske.
 1723. Barn:
 1724. Elisabet, d. omkr. 1688. Gift 26.4.1654 med stadssekreteraren, sedan borgmästaren i Åbo Sveno Rydenius, d.1675.
 1725. Johan se tab. 5.
 1726. Aron. Befallningsman. Ärfde Levo. - Gift med Brigitta.
 1727. Tab. 5.
 1728. Johan (se tab. 4). Stud. i Åbo 1644. Stipendiat 1653-58. Borgmästare i Borgå (såsom en skickelig person) 5.1.1663. Fullmäktig för Borgå vid herredagen 1668; d. omkr. 1683. - Gift med Elisabet.
 1729. Barn:
 1730. Johan se tab. 6.
 1731. Tab. 6.
 1732. Johan (se tab. 5). Förste kapellan i Suomenniemi 1689; d. 1724.
 1733. Barn:
 1734. Johan se tab. 7.
 1735. Brita.
 1736. Petter. Siste predikant vid Juva (Joa) järnbruk i Nykyrka socken 1702-04. Troligen är han den Jonas Plagman, som 1704 blef kapellan i Kaukola och var gift med Margareta, ehuru ett misstag på namnet ägt rum.
 1737. Michel. Furir; d. omkr. 1730. Gift.
 1738. Tab. 7.
 1739. Johan (se tab. 6). Kapellan i Iittis 1726; d. 1745. - Gift 1:o med en dotter of prosten i Iittis Arvid Paulin; - 2:o med Anna Elisabet Bilang, dotter of kaptenen Jakob Bilang.
 1740. Son:
 1741. Efraim.
 1742. Tab. 8.
 1743. Petter d. ä. (se tab. 1) till Meldola. Hade varit redan i Johan III:s tjänst och användes of Karl IX i beskickningar till Polen. Gjorde under den senares tid försträckningar till krigssakerna, hvarför han för sig och sin fattiga hustru 1.3.1608 i förläning på behaglig tid erhöll Kurkis bol, innefattande 28 1/2 hemman i Pemar socken, hvari Meldola var inbegripet. Gustaf II Adolf bestämde 27.5.1613 att han skulle vid samma förläning bibehållas under sin och hustruns lifstid till underpant såsom frälse för det kronan var honom skyldig. Förläningarna indrogos 1621, med undantag af Meldola och 7 underlydande hemman, som han för sin ålderdoms skull i sin lifstid fick behålla. Borgmästare i Åbo 2.4.1624; d. 1626 och begr. 16.3. s.å. - Hustrun torde dött före 1621.
 1744. Barn:
 1745. Elin, d. 1667 och begr. 12.5. s.å. Gift med den förmögne handlanden i Åbo Johan Såger d.ä., i 1682 och begr. 27.3. s.å.
 1746. Barbara, d. 1671. Gift med sekreteraren och ståthållaren på Viborgs slott Henrik Jönsson (Careel) till Talis, Nikoskela, Repola och Haldinsaari. Hon var mor åt Jöns Henriksson, adlad Teetgren, samt till Sigrid Henriksdotter, gift 1:o med rådmannen i Viborg Hans Ruuth (sv. adl. ätten Ruuth i Finland), i hvilket gifte hon blef mor åt skalden Jakob Freses mor Barbara Ruuth, samt 2:o med assessorn i Åbo hofrätt Johan Wassenius, adlad Lagermarck, i hans 2 gifte.
 1747. En son, d. ung 1627 och begr. 14.3. s.å.
 1748. ________________________________________
 1749. Medlemmar of släkten utan kändt samband med stamfadern:
 1750. Gabriel Plagman. Troligen sonson eller brorson till Hans d. ä. (tab. 2); d.1658. Hans mor hade i 2 giftet rådmannen Herman Stamer.
 1751. Jochim Plagman. Måhända den förres bror. Källarsven på Anders Merthens källare 1648. Tjänare hos organisten Johan Caspar Schultze i Åbo. Lefde 1672. Gift.
 1752. Mattias PLagman. Blef prokurator 1726. Notarie vid Raumo rådstugurätt redan 1731. Afsked och sedan borgare i Raumo; d. 1738. - Gift med Anna Rajalenia, i hennes 2 gifte, enka efter handlanden Johan Riprander. Anna Rajalenia gifte sig 3 ggn med borgaren Zacharias Bollstedt.
 1753. Barn:
 1754. David.
 1755.  
 1756. Rancken
 1757. Härstammar från Tyskland, antagligen från Lybeck. Inkom till Åbo på 1620-talet. Är utförligt belyst, särskildt i dess senare generationer, af en dess ättling doktor J.0.I. Rancken i en liten skrift: "Släkten Rancken i Finland' (Vasa 1882), hvarför här upptagas blott kompletteringar och rättelser till dess äldre i Åbo lefvande generationer. En medlem of släkten blef 1809 adlad von Rankken, hvilken gren dock snart utdog. Däremot fortlefver den öfriga delen of släkten talrik och vidt spridd i Finland.
 1758. Tab. 1.
 1759. Robert Rancken (namnet skrefs ock Rancke, Ranck, Rankki; själf skref han Ranken), f. 1600. Nämnes i Åbo stads annaler från 1625, och hade antagligen inflyttat en kort tid förut,ty i 1625 års borgarelängd förekommer han ej. År 1635 hade han af underståthållaren Henrik Hörling blifvit förordnad till rådman, men tillbjöd sig "gärna vilja gifva 100 daler, såframt han med det ämbetet kunde förskont blifva"; han måste dock aflägga ed s. å. 25.5. Stadens representant vid 1650 års riksdag; d. 1666 och begr. 16.9. s.å. i Åbo domkyrka. Förärade 1632 till domkyrkan en kista glas. Dref ej synnerlig handel, utan lefde mest i stillhet. - Gift i senare hälften of 1620-talet med Elin Johansdotter Klöfverblad, f. omkr. 1602. d. 1661 eller 1662, i hennes 2 gifte, dotter af advokatfiskalen i Åbo hofrätt Johan Ottesson Klebladt, hvars söner Erik och Aron blefvo adlade Klöfversköld, med en ryttmästaredotter Stålhandske, samt enka sedan 1623 efter handlanden i Åbo Willam Jämse.
 1760. Barn:
 1761. Elisabet, d. 1682 och begr. 17.12. s.å. Gift l:o med Hans Johansson, som var d. 1650; - 2:o med handlanden i Åbo Filip Belkou (Bielckow), ; d. 1656.
 1762. Sofia, f. 30.9.1631, d. 1.5.1668. Gift 12.11.1648 med handlanden, sedan rådmannen i Åbo Johan Såger d. y., d. 1684, i hans 1 gifte.
 1763. Johan se tab. 2.
 1764. Tab. 2.
 1765. Johan (se tab. 1). Kom i tjänst hos Jakob Meckler i Stockholm. Var en blott dräng, då han från dennes tjänst hemkom och hade därefter "på en kort tid, isynnerhet sedan hans fader döder blef, sig förkofrat", hvilhet hos svågern Johan Såger väkte misstankar, att han ej förfarit redligt vid arfskiftet efter fadern. Den process, som härför uppkom 1675, var särdeles rik på hänsynslösa tillmälen - Rancken bad slutligen rätten "att Såger må ihågkommas, som honom vid öppne dörrar till en tjuf kallar" - och urartade mestadels i blotta beskyllningar, liksom den ock blef resultatlös. Tyckes hafva varit en allmänt uppburen man, om ej of rådet, så åtminstone bland borgarene. Både vid valet till 1680 och 1682 års riksdag var han den förste, som "så köpmännen, som de gemene finske borgarena" främst och enhålligt stämde på, ehuru han bägge gångerna undanbad sig förtroendet. Till "det allmänna mötet" 1689 hade borgerskapet (kvartervis sammankalladt af de 24 älste) gifvit sitt betänkande på borgmästaren Olaus Beckius och honom, men magistraten slöt enhälligt, "att såsom de valde ligga med borgmästare och råd uti offentelige ärrörige aktioner i hofrätten, som böra till ändskap befordras och de dessmedelst ej kunna anförtros maggistratens och stadsens ärender och sigillet att handtera såsom oskickelige, Beckius af de aktioner han har haft, och Rancken dessutom blifvit afsagd att i slikt ärende betros och eljes är en orolig man; altså finner rätten skäligt att rådmannen Vargentin reser, så mycket mera denna gången, som rätten förnimmer landshöfdingen honom därtill kallat och han eljes tjänlig till samma furrättning finnes". År 1691 föreslogs han till en of de 24 älste, men undanbad sig, då han tillförene varit det och nu var en gammal man. Var kapten vid borgargardet till år 1690. Var brandmästare 1707. Lefde ännu 1708, men var d. 1710. Om hans tilltag att själfrådigt tillsätta predikant vid Åbo hospital, hvarför han fick böta 600 daler kmt, se Strandbergs herdaminne I s. 66. Sina sista år tillbrakte han i tillbakadragenhet. - Gift 1661 eller 1662 med Kirstin Schilling, d.under flykten i Sverige, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Marten Schilling med Kirstin Henriksdotter Tavast.
 1766. Barn:
 1767. Kirstin. Gift 13.12.1686 med advokaten Henrik Danielsson Justenius, som 5.9.1693 blef borgmästare i Nystad, 1697 häradshöfding i Nötehorgs län, hvilket han var ännu 1698, men ej mer 1701. Han var d. 1705 och lämnade efter sig balans, som svärfadern betäkte. Enkan öfverlefde.
 1768. Elin, d. 1695 och begr. 24.5. s. å. Gift 26.6.1689 med handlanden, sedan rådmannen i Åbo Carl Schaefer, i hans 1 gifte, d.1729 l. 1730.
 1769. Elisabet. Gift med sin systers svåger regimentspastorn, sedan prosten i Lojo, slutligen i Nortuna i Sverige Abraham Danielsson Justenius, d. 1720. Om desse se vidare Rancken, Släkten Rancken.
 1770. Vilhelm, f. 4.9.1672. Rådman, slutligen borgmästare i Nystad; d. 11.11.1751. - Gift 29.9.1703 med Elisabet Staare, f. 2.8.1687, dotter of befallningsmannen i Nedre Satakunta härad Engelbrekt Staare i hans 2 gifte med Elisabet Hassalenia. Från honom härstammar den nu lefvande släkten Rancken.
 1771. Martin. Stud. of Åbo nation jämte brodern Vilhelm 1689. Anhöll 1695 att få blifva handlingsskrifvare vid rådstugurätten "efter som han sig i de studier förkofrat, som honom till civile beställningar tjäna kunna"; med hvilken påföljd är obekant. Gick sedan i krigstjänst och blef fången i Ryssland, antagligen vid Dnieperströmmen.
 1772. Robert. Student kort efter 1686. Studerade till präst, men torde ej blifvit prästvigd. År 1693 har 'för detta' prästen Robert Rancken, "låtit sig värfva", hvarför svågern Carl Schaefer gått i borgen; men tyckes herr Robert icke låtit sig militärståndet behaga, eftersom denne måste uppställa en ny karl i hans ställe. År 1693 klagar regimentspastorn Abr. Juslenius öfver att svågern Rob. Rancken ofredat honom och begär "att kunna för denne orolige Rancken få blifva i frid." Erhöll på begäran förlåtelse därför, men måste med böter försona att han slagit sönder fönstren i vaktmästarekammaren och rådstugan. År 1698 14/5 slöt rådstugurätten, att anstalt skulle vidtagas om att "prästen Robert Rancken, som begått åtskilliga excesser i staden och undsagt en och annan, att ingen för honom kan vara försäkrad om fred", skulle intagas i Själö hospital; hvilket skedde ännu s. å. Blef därefter munsterskrifvare. Afsked 1712. Satt s. å. åter i arrest för fönsterinslagning och andra excesser. Var d. 1726.
 1773. Gabriel. Kvartermästare. Fången i Ryssland och d. därst. Ogift.
 1774. Gustaf, f. i slutet of 1680-talet. Upptages 1712 boende hos modern i Åbo.
 1775. Ett barn, d. 1668 och begr. 26.4. s. å.
 1776. Ett barn, d. 1670 och begr. 16.10.s. å.
 1777.  
 1778. Såger.
 1779. Påträffas i Åbo redan i slutet of 1500-talet. En of de mest framstående handelssläkter i Åbo i början af 17 seklet, förföll den dock mot slutet af detsamma och utgick h.o.h. långt före stora ofreden. Namnet skrefs äfven Sager, Sågar, Sågare. - En släkt Sager lefde ock på spridda orter i Sverige, en annan i Estland. Tab. 1.
 1780. Johan Såger d.ä. Var handlande i Åho redan 1596; ?d.1632 och begr. 27.3. s.å. Dref stor handel på Lybeck och var ganska förmögen, hvilket ses af arfskiftet mellan enkan och hennes 5 barn. Därvid värderades mangården och fägården i staden till 1,500 daler, landbogodset Rukoila i Reso till 500 d., hvartill kom: guld 52 lod, guldringar med infattade stenar, rubiner, safirer, turkoser, m.m. 6 stycken, silfver 900 lod, koppar 23, messing 5, kramgods i gatuboden till ett värde af 8,449 d., saint fordringar 11,179 d., hvaraf bortgick gäld 959 d. 29 ore. - Gift 1:o ---, d. 1610 och begr. 25.2. s.å.; -2:o med Elin Plagman, d.1667 och begr. 12.5.s.å., dotter af borgmästaren i Åbo Petter Plagman d.ä. Hon testamenterade 1657 åt sin yngste son Johan halfva Rukoila gård i Reso socken.
 1781. Barn:
 1782. Ett barn, d. 1613 och begr.4.7. s.å.
 1783. Ett barn, d. 1617 och begr. 28.2. s.å.
 1784. Ett barn, d. 1620 och begr. 22/3 s.å.
 1785. Ett barn, d. 1622 och begr. 23/3 s.å.
 1786. 2. Petter se tab. 2.
 1787. 2. Elin, f.30.6.1614, d.11.8.1669. Gift 9.12.1631 med handlanden i Åbo och bruksägaren Petter Thorvöst, d.1659.
 1788. 2. Anna, d. 1657. Gift med handlanden och rådmannen i Åbo Gottfrid Rosskamp, d. 1659.
 1789. 2. Brita. Var d.1674. Gift med handlanden i Åbo Kristoffer Franck, f. 1612, d. 1684.
 1790. 2. Johan se tab. 3.
 1791. Tab. 2.
 1792. Petter (se tab. 1). Aflade borgared i Åbo 10.12.1642. Handlande därstädes; d. i slutet af 1646. - Gift med Margareta Gabrielsdotter (Melartopaea), d. 1677 och begr. 9.9. s.å., i hennes 1 gifte, dotter of rektorn i Åbo, slutligen biskopen i Viborg Gabriel Melartopaeus i hans 1 gifte med Gunborg Pauli. Margareta Gabrielsdotter gifte sig 2 ggn före 1649 med sin svågers frände handels- och rådmannen i Abo Albrekt Rosskamp, d. 1685.
 1793. Barn:
 1794. Margareta, begr. 9.1.1676. Gift 1:o med Matts Pålsson, d. 1657;
 1795. - 2:o med handlanden i Åbo Johan von Isen.
 1796. Gabriel. Stud. i Åbo 1655. Var ryttare 1658.
 1797. ? En dotter. Gift med handlanden i Åbo, sedan (1657) rådmannen i Nykarleby, slutligen (5.8.1667) borgmästaren därst. Henrik Kluvensich, d.1671, i hans 1 gifte.
 1798. Tab. 3.
 1799. Johan d. y. (se tab. 1). Reste som ung omkring i främmande land. Handlande i Åbo redan 1648. Rådman 1669; d. 1684 och begr. 6.4. s.å. Var en synnerligen grälsjuk man. År 1681 råkade han med sin svåger Albrekt Rosskamp - en allmänt aktad man; bägge voro de rådmän - i öppen träta, hvilken antog vidlyftiga dimensioner. Såger beskylde R. för att hafva riktat sig på hans brorsbarns - sina styfbarns - bekostnad, kallande honom blasfemant med bottenlöst samvete, som traktat efter hans lif, hans afundsman, som i 30 år förföljt och bunt hat till honom. Följande år blef fråga om att afsätta Såger från rådmansämbetet för dessa grofva tillvitelser samt emedan han låtit en för tjufnad anklagad slippa odömd med förlikning, men han tyckes dock hafva till namnet behållit sin tjänst. -Gift l:o 12.11.1648 med Sofia Rancken, f. 30.9.1631, dotter af rådmannen i Åbo Robert Rancken med Elin Johansdotter Klöfverblad i hennes 2 gifte. Hon dog 1.5.1668 kl. mellan 12 och 1 på natten och begr. 8.5. s.å., hvarvid Andreas Haqvini Pryss predikade öfver "huru Gud förkunnar profeten dess hustrus död och hvad han sin företaga skulle"; - 2:o 24.3.1671 med Margareta Zander, dotter af orgelbyggaren Clas Franzson Zander med Sara. Hon lefde utfattig enka ännu 1708.
 1800. Barn:
 1801. 1. Elin Helena). Gift 1:o 15.10.1670 med tobaksinspektoren vid amerikanska kompaniet i Åbo Segert Brandt, d. omkr.1680, i hans 2 gifte; - 2:o 15.1.1682 med handlanden i Åbo Mårten Arp, d.1694 och begr. 1.5. s.å. efter en månads bisättning. Hon lefde enka 1712.
 1802. 1. Petter. Fick 1672 bördsbref i Åbo. Gick sedan i barberarlära i Reval. Var kornett 1677, löjtnant 1683, då han ännu var ogift och för en tid tillba vistats i Tyskland.
 1803. 1. Robert se tab.4.
 1804. 1. Johan d. yngste, d. ogift 19.2.1676.
 1805. 1. Maria. Gift med amtmannen Gustaf Sparman.Lefde fattig i systern Elin Arps gård 1704.
 1806. 1. Margareta. Fick 4.6.1690 respass till Riga, dit hon skulle i tjänst. Lefde 1692.
 1807. 1. Elisabet. Lefde 1694 inhyses hos brodern Robert.
 1808. 1. Magnus, f.14.3.1668, d.1675 och begr. 4.12. s.å.
 1809. 2. Johan, f. efter 1675. År 1693 klagar rådmannen Anders Prytz öfver att Margareta Zander „tubbat" från honom denne sin son, som rådmannen „tagit i sin tjänst och uppå hans lärdom måst använda stor åhåga och flit". Men sedan modern menat att han ej varit i egentlig tjänst hos Prytzen, utan att hon får göra med sin son hvad hon vill, blir Prytz gärna af med den odygdige gossen. Var 1706 boddräng hos handlanden Johan Arp.
 1810. Tab. 4.
 1811. Robert (se tab. 3). Handlande i Åbo. Stadsfiskal troligen 1692. Pliktade för otidigt sängelag 27.2.1694. År 1695 hade han så illa slagit sin ämbetskamrat stadsfiskalen Didrik Tegelman, att fara var för lifvet, hvarför han arresterades. S.å. stack han jämte tullnären i Nådendal Erik Portman under ett slagsmål med knif ihjäl stud. Henrik Tarvonius. Blef fördenskull "med värjan på torget afrättad" 28.9. s.å., hvarvid han öppet för hela menigheten anklagade sin medbrottsling för blodskam. Fick sedan, på enkans begäran, "eftersom han en sann syndabekännelse gjort hafver" (och således måste anses salig), en kristlig begrafning i domkyrkan 4.10. s.å. - Gift l:o 7.7.1687 med Elisabet, d.1692 och begr. 21.6. s.å.- 2:o 1694 med Elisabet Dorotea Albertz eller Albertsdotter, i hennes 2 gifte, dotter troligen af slottets, sedan stadens urmakare Michael Albertz med Anna Maria Breitinger, samt enka efter f.d. borgaren i Åbo Anders Carllund. Lefde 1696. År 1703 tyckas Robert Sågers både enka och alla barn döda.
 1812. Barn:
 1813. 1. Ett barn, d.spädt 1692 och begr. 17.9. s.å.
 1814. 2. Två barn (tvillingar?), d. späda 1695 och begr. i ena kista 20.3.1695
 1815. Anm.
 1816. En Gottfrid Såger nämnes i 1632 ors dombok, om det ej är en misskrifning.
 1817.  
 1818. Schaefer
 1819. Namnet skrifves ock Schäfer, Scheffer, Schepper, Schepperus, Schepher, Skepper, Skeppar, Skepar, Skeppare. Släkten påstås hafva gemensamt ursprung med de svenska adliga och friherrliga ätterna von Scheffer och Scheffer, i hvilket fall den skulle härstamma från Franken och från Peter Schöffer von Gernsheim, måg till den i boktryckerikonstens annaler kände Johan Fust. Till Finland kom släkten i senare hälften af 16 seklet genom Henrik Schaefer, som blef Johan III:s faktor därstädes och bosatte sig i Åbo. Den fortlefde i Åbo under stort anseende ännu efter stora ofreden, men utgick inemot medlet of 18 seklet. Medlemmar af densamma blefvo tvänne gånger adlade, bildande ätterna Héerdhjelm och Ehrensvärd, hvilken senare upphöjdes i friherrligt och grefligt stånd och ännu lefver i Sverige. - Den österbottniska prästsläkten Gammal torde haft samband med denna, om man nämligen får tro den tämligen mystiska sägnen, att prosten i Vörå Mattias Gammal tog sig detta tillnamn af sin födelseort Gammalby gård i Nyland, ehuru han var son of Jakob Mattsson Schepper, Konung Johan III:s skeppare och sedermera borgmästare i Åbo. En prästsläkt Schaeffer i Finland i slutet af 18 och i 19 seklet torde ej hafva någon gemenskap med denna släkt.
 1820. Tab. 1.
 1821. Henrik Schaefer, f. i Mainz, kom till Åbo såsom Johan III:s faktor eller agent för Finland. Nämnes därst. 1587 och 1589. - Gift med Brita Henriksdotter Stork, d. 1621 och begr. 7.10. s.å., i hennes 1 gifte. Brita Stork gifte sig 2 ggn med borgmästaren i Åbo Hans Platz, i hans 2 gifte, d. 1620 och begr. 3.1.1621.
 1822. Barn:
 1823. Hans se tab. 2.
 1824. Henrik se tab. 5.
 1825. ? Erik Skepper. Nämnes i borgarlängderna bredvid Henrik Schaefer t. o. m. år 1632, men icke mer år 1636. - Gift med Elisabet Bengtsdotter, som lefde enka 1641.
 1826. Tab. 2.
 1827. Hans (se tab. 1). Handlande i Åbo redan 1609. Var jämte brodern Henrik kandidat vid borgmästarvalet 1621; d.1624 och begr. 3.3. s.å. - Gift l:o med ? ? ? Larsdotter, i hennes 2 gifte, enka efter Mårten; - 2:o med Anders' enka, d. 1622 och begr. 10.11. s.å.
 1828. Barn:
 1829. Ett barn,d. 1609 och begr.20.9. s.å.
 1830. Ett barn,d. 1610 och begr.21.5. s.å.
 1831. Ett barn,d. 1614 och begr.23.1. s.å.
 1832. Ett barn,d. 1621 och begr.14.6. s.å.
 1833. Ett barn,d. 1623 och begr.20.5. s.å.
 1834. 1. Michel se tab. 3.
 1835. Hieronymus se tab. 4.
 1836. 2. En dotter, d.före 1641. Gift med krigsfiskalen Jochim Liebstorff, adlad 1654, d.1675, i hans 1 gifte.
 1837. 2. En dotter, d.före 1644. Gift med Petter Wiedrich (Wederich), d.hösten 1657, i hans 1 gifte. Han ägde Mölby (Myllikylä i Virmo socken).
 1838. 2. Hans, d.ung.
 1839. 2. Henrik, d.ogift på 1630-talet.
 1840. 2. Daniel. Lefde 1649, men bar d. 1671. Var bosatt å annan ort än Åbo, troligen i Stockholm.
 1841. Tab. 3.
 1842. Michel (se tab. 2). Handlande i Åbo. Var d. 1645. - Gift med ? ? ?, som lefde 1649.
 1843. Barn:
 1844. Flera, af hvilka alla tyckas dött unga, utom
 1845. Elisabet. Lefde 1671. Efter faderns död tog hennes fasters man f.d. slottslofven på Åbo slott Elias Andersson henne till sig.
 1846. Tab. 4.
 1847. Hieronymus (se tab. 2). Var boddräng hos Petter Thorvöste i Åbo 1687. Sedan borgare i Stockholm. Tvistade efter brodern Michels död med sin kusin Henrik Schaefer d. y. om sin faders gård. Synes dött omkr. 1654. - Gift med Karin Jörensdotter (Hordelia), dotter af kyrkoherden i Kalajoki Georgius Petri Hordelius. Hon lefde enka 1671 i Stockholm.
 1848. Barn:
 1849. Flera, bl. d.
 1850. Hans. Var myndig 1671, medan syskonen ännu voro omyndiga. Fortsatte tvisten om farfaderns gård.
 1851. Anna. Gift med Nicolaus Stenman, kapellan i Pargas 1675-84
 1852. Tab. 5.
 1853. Henrik d. ä. (se tab. 1), f. 1577 i Åbo. Handlande därstädes redan 1612. En bland stadens "åldermän" (älste?) 11.5.1625. Borgmästare 6.6.1632. Stadens representant vid riksdagen 1643; d.15.4.1660 och begr. i Åbo dornkyrka. -Gift 1:o med ? ? ?Wolle, d. 1612 och begr.17.1. s.å., dotter af handlanden i Åbo Hans Wolle i hans 1 gifte; - 2:o 1617 med Margareta Gabrielsdotter Vernberg, d. 1655, dotter af lagläsaren i Österbotten Gabriel Pålsson Vernberg, som blef öfver 100 år gammal, med Barbro Jakobsdotter Viloides („Wilve" enl. Anrep), hvars far prosten i södra Österbotten Jacobus Martini Viloides var hemma från Åbo.
 1854. Barn:
 1855. 1. Ett barn, d. 1612 och begr. 6.8. s.å.
 1856. 2. Abraham Henrik d. y. se tab. 6.
 1857. 2. Margareta, d. 28.2.1644. Gift 15.6.1637 med kyrkoherden i Borgå, slutligen biskopen i Viborg mag. Henrik Carstenius, f. 25.5.1612, d. 1683, i hans 1 gifte. Han var son af borgmästaren i Helsingfors Henrik Fredriksson Carstens med Anna Henriksdotter Witticius och gifte sig 2 ggn 26.8.1645 med Katarina Hansdotter Schmidt, rådmansdotter från Viborg.
 1858. 2. Barbro. Gift 1:o med amtmannen Zacharias Wittenberg; - 2:o med dennes tjänare Jean Rouxe. Hon dog hastigt tisdagen efter 21 oktober 1659 (? 26/10) "af fjärdedagsskälfva i förening med fall från hästen", hvilket alt senare befans varit i barnsäng. Barnet, oäkta, kallades Carl efter fadern Carl Carlsson Billsten (Bildsten).
 1859. 2. Johan se tab. 9.
 1860. Tab. 6.
 1861. Abraham Henrik d. y. (se tab. 5), f. 1.12.1617 i Åbo. Begaf sig 1644 ut "till andra orter och städer att söka sin handel och vandel." Handlande i Åbo. Herredagsman 1658 i Göteborg på stadens, men icke magistratens vägnar." Rådman s. å. "för sin skicklighets skull"; d. 1.2.1668 och begr. i Lietzens graf i Åbo domkyrka 16.2 s.å. -Gift troligen 1651 med Elin (Helena) Thorvöst, f. 1634, d. 1687 och begr. 21.4 s.å., dotter af handlanden i Åbo Petter Thorvöst med Elin (Helena) Såger.
 1862. Barn:
 1863. Elin, f. 1652 i Åbo, d. i Pargas 1697 och begr. 22.9 s.å.. i borgmästarekoret i Åbo domkyrka. Gift med mag. Andreas Hasselqvist, f. 1646, som 1688 blef utnämd till e.o. teologieprofessor, ehuru han icke fick ämbetet, och d. 1700 som kyrkoherde i Pargas, hvilket därefter till år 1884 var biskopsannex.
 1864. Henrik, f.15.7.1655. Auskultant i Svea hofrätt 1675. Sekreterare på örlogsflottan 1678. Fältauditör 1679. Notarie i bärgskollegium s.å. Aktuarie i krigskollegium 1685. Advokatfiskal i kammar- och kommersekollegierna 1686. Adlad 17.2.1693 med namnet Héerdhjelm. Revisionssekreterare 1697. Vicepresident i Svea hofrätt 1702; d.10.10.1712. Ägde Arnöberg i Uppland. Om honom och hans ätt, utdöd 1766 med sonen Jöns, se vidare Anreps ättartaflor, II, sid. 209. - Gift 28.5.1682 med Maria Grubb, f.30.9.1666, d.1735, dotter af brukspatronen Jöns Eriksson Grubb med Anna Pärsdotter Helsingia, samt syster till Johan Grubb, adlad Grubbensköld.
 1865. Johannes d. y., f. 1657. Mag. 7.12.1682. Archidiakonus i Åbo. Hofpredikant hos Karl XI 1684. Kyrkoherde i Gäfle 1690; d. 1725 ogift. Om honom, hans skrifter, hans donation till Gäfle gymnasium, se Westens Svenska hofclericiets historia.
 1866. Margareta. Gift med prosten i Bjärno Gabriel Georgii Thauvonius, d.1684, i hans 2 gifte.
 1867. Petrus, f. omkr. 1660. Den kände religiöse svärmaren. Tecknar sig i sina inlagor till hofrätten "Petter Hindrichsson med det tillnamnet Schaefer, en änckias son här i Åbo." Om honom se Biografinen Nimikirja och Lencqvists uppsats i Å. T. 1772 N:o 16. Han dog 1728 i Gäfle i fängelse. - Gift c. 1710 i Åbo slottsfängelse med Anna Vargentin i hennes 2 gifte, dotter af rådmannen i Åbo Vilhelm Vargentin med Magdalena Wittfooth, samt enka efter advokatfiskalen Johan Simonsson Phoenix. Vigseln började och fullbordade han efter egna ceremonier. De hade barn.
 1868. Magdalena. Lefde enka 1696. Gift med linguarum professor vid Åbo akademi Simon Paulinus, f. 10.12.1652, d. 25.10.1691 och begr.31.1. 1692. (Anrep uppger orätt hans dödsdag 20.10.1692.
 1869. Carl se tab. 7.
 1870. Elias (Enl. Geneal. Surs.; helt säkert en gång uppkommet genom misskrifning för Elin).
 1871. En dotter (måhända Margareta eller Magdalena i ett 2 gifte). Gift med en löjtnant Berg..
 1872. Ett barn, d.1666 och begr. 15.1 s.å.
 1873. Ett barn, d.1668 och hegr. 21.lo s.å.
 1874. Ett barn, d.1669 och begs. 16.3 s.å.
 1875. Tab. 7.
 1876. Carl (se tab. 6). Handlande i Reval. Flyttade sedan till Åbo, där han 24.10.1689 aflade borgared. Fänrik vid „borgeriet" 23.12.1690. En of stadens 24 älste åtm. redan 1695. Rådman 1.11.1708, "för dess redeliga förda lefverne och förvärfvade connocens i handelen." Stadens representant vid 1720 års riksdag. Afsked 1728 med pension; d. 1729 eller 1730. Hade stadskällaren på arrende; 1697 förehålles han att hålla goda drycker af öl, vin och bränvin och för dem taga ett billigt pris, hvilket gaf anledning till ett vidlyftigt gräl, hvarunder han ådagalade en stor fyndighet i svar. År 1703 ansökte han en rådmanstjänst, men kom ej i fråga, emedan han hade en "vidtbegrepen" handel, försummat de 24 älstes möten och såsom eljes "hafvande sjukdom." - Gift 1:o 26.6.1689 med Elin (Helena) Rancken, d. 1695 och begr. 24.5.s.å., dotter af handlanden i Åbo Johan Rancken med Kirstin Schilling; - 2:o 1695 med Benedikta(Bengta) Tufva, f. 1668, d. 1740 och begr. 11.8.s.å., dotter af Erik Tufva med Beata Eriksdotter.
 1877. Barn:
 1878. 1. Helena. d.12.10.1736 och begr. 15.10.s.å. Gift 1:o 31.12.1710 med sin fars kusins svåger och sin farbrors hustrus kusin handlanden i Åbo Bertil Wittfooth, d. 1723; - 2:o snart därpå i ett olyckligt äktenskap med organisten Ludvig Petratz. Hon hade förtretat fadern, så att han måste vända sitt fadershjärta från henne, hvaremot dottern Anna omfattat honom med kärlek.
 1879. 1. Kristina. Lefde 1712.
 1880. 1. Johan se tab. 8.
 1881. 1. Ett barn, i spädt 1693 och begr.29.3.s.å.
 1882. 2. Anna. Lefde enka 1758. Gift med stadssekreteraren och rådmannen i Åbo Johan Beckman, d.1735.
 1883. Tab. 8.
 1884. Johan (se tab. 7), f. 1695. Handlande i Åbo; d.22.9.1745 och begr. 24.9. s.å. Upphörde med sin handel omkr. 1729. Bodde sedan hos system Anna. Var mycket begifven på slöseri. Ågde Cafvelsbacka rusthåll i Nyland. - Gift under stora ofreden med en dotter of kronobefallningsmannen i Öfra Sääksmäki härad Elias Backman. Hon d. under stora ofreden.
 1885. Barn:
 1886. Benedicta. Gift 2.12.1736 med handlanden, sedan klädesvalkaren och klädesmakaren Johan Morin. De lefde 1758 och synes hon varit den sista i Åbo af släkten Schaefer.
 1887. Tab. 9.
 1888. Johan d. ä. (se tab. 5). Stud. i Abo 1642, sedan i Dorpat. Fältsekreterare under polska kriget hos friherre Henrik Horn af Marienborg. Advokatfiskal i Åbo hofrätt 1662. Borgmästare i Åbo 19.12.1663. Stadens representant vid riksdagarna 1664, 1668, 1672, 1675, 1680; d. 1683 och begr. 26.4.s.å. Utgaf 1650 "Finnoniae elogia oratione comprehensa" samt 1671 "Aureae sententiae ex Bibliis variisque auctoribus tam sacris quam profanis selectae et in 52 classes distinctae" i 12:o, "sed et non semel antea typis descriptae." - Gift l:o 1664 med Elisabet Wernle, d. 1667 och begr. 22.12 s.å., i hennes 2 gifte, dotter af räntmästaren i Åbo Baltasar Wernle med Katarina Gubbertz, samt enka sedan 1662 efter handlanden i Åbo Jochim Schultz; - 2:o 1670 med Anna Wittfooth, d. mellan 1705 och 1710, dotter af köpmannen i Åbo Joakim Wittfooth med Anna Margareta Gevertsdotter Bugenhagen.
 1889. Barn:
 1890. 1. Johan Jakob, f.11.5.1666 i Åbo. Handtlangare vid artilleriet 1685. Adjutant 1700. Artillerifänrik 1701. Löjtnant 1704. Kapten 1710. Artillerimajor i Göteborg 1712, i Wismar s.å. Öfverstlöjtnant vid fältartilleriet 1715. Befälhafvare för detsamma i Skåne 1716. Adlad 20.11.1717 och tog namnet Ehrensvärd. Öfverste och kommendant å Karlstens fästning 1719; d. därst. 6.10.1731. Om honom och hans barn, af hvilka Augustin blef grefve, Carl och Fredrik friherrar, samt deras efterkommande se vidare Anreps ättartaflor. - Gift 1:o 1709 med Anna Margareta Mannerheim, f. 4.8.1689, d. 24.7.1724, dotter af bankokommissarien Augustin Marheim, adlad Mannerheim, med Anna Elisabet Olderman, adlad Cronstedt; - 2:o 24.7.1725 med grefvinnan Sofia Polus, i hennes 2 gifte, f.15.6.1684, d. 28.4.1761, dotter af kungl. rådet Tomas Polus, slutligen grefve Polus, med Margareta Elisabet Möller, samt enka efter kanslirådet Johan Peringer, adlad Peringsköld.
 1891. 1. Ett barn, f. 1667. Lefde 1672.
 1892. 2. Joakim se tab. 10.
 1893. 2. Margareta. Gift med sedermera teologieprofessorn vid Åbo akademi och domprosten Herman Ross, f. 1670, d. 29.10.1726, i hans 1 gifte
 1894. 2. Henrik se tab. 11.
 1895. 2. Anna, d. i Riga 23.1.1709. Gift med prosten i Virmo Lars Sacklinius, f. 24.7.1676, d. 18.12.1750, i hans 2 gifte.
 1896. 2. Gevert. Var auskultant i hofrätten 170l.
 1897. 2. Katarina, f. 1680, d. 25.12.1743 och begr. 29.12 s.å. -Gift omkr. 1700 med handlanden i Åbo Johan Flege, d.omkr. 1730.
 1898. 2. Ett barn, d. 1682 och begr. 27.8.s.å.
 1899. 2. En dotter,d. 1696 och begr. 25.1.s.å.
 1900. Tab. 10.
 1901. Joakim (se tab. 9), f. 1672. Handlande i Åbo redan 1707. d.24.2.1748 och begr. 28.2. s.å. - Gift omkr. 1711 med Margareta Dreyer i hennes 2 gifte, enka sedan 26.2.1710 efter bokbindaren i Åbo Kristian Gottfrid Reiman i hans 2 gifte.
 1902. Barn:
 1903. Magdalaena. Gift omkr. 1733 med sin fars kusin handlanden i Åbo Johan Wittfooth i hans 2 gifte.
 1904. Tab. 11.
 1905. Henrik (se tab. 9). Vicefiskal i Åbo hofrätt redan 1696; d. före 1705. - Gift efter 1697 med sin kusin Margareta Wittfooth, d.1710 och begr. 6.10. s.å., i hennes 1 gifte, dotter af handlanden i Åbo Henrik Wittfooth i hans 1 gifte med Elina Festing. Margareta Wittfooth gifte sig 2 ggn 1705 med notarien, sedan sekreteraren i Åbo hofrätt Georg Haveman, d. 1716 eller 1717.
 1906. Barn:
 1907. En dotter.
 1908. ________________________________________
 1909. Medlemmar af släkten utan kändt samband med de öfriga:
 1910. Carl Schaefer, f. 1730. Enl. uppgift son af en hofslagare, men påträffas i stadens mantalslängder för dessa tider ingen hofslagare Schaefer. Var troligast son of Johan (tab. 8) i något senare gifte. Gick 1749 i Åbo skola. Mag. 1760. Kapellan i Levanpelto 1768, i Kumo och Harjavalta 1775. Pastor i Somero 1791; d. 1792. -Gift med Gertrud Helena Bahr.
 1911. Barn:
 1912. En dotter. Gift med Mårten Tolpo.
 1913.  
 1914. Schultz
 1915. Inflyttade från Lybeck till Åbo i förra hälften af 1600talet genom tvänne bröder. Den hörde till en i Tyskland mycket utbredd släkt, till hvilken äfven, högst antagligt, hörde släkter Schultz i Stockholm och i Östersjöprovinserna. I Åbo höjde den sig snart genom sin rikedom till en af de mest betydande och skänkte så magistraten som hofrätten flere framstående medlemmar. En dess medlem blef år 1698 adlad med namnet Riddercrantz, hvilken släkt dock snart utdog. Adliga ätten Schultzendorff torde ock hafva samma ursprung, ehuru sambandet är omöjligt att upptäcka i följd af de förvirrade och oriktiga uppgifterna hos Anrep. Den oadlade grenen, som ännu fortlefver, har öfvergått till civil- och militärståndet. Den bör ej förblandas med en släkt Schultz, som i 18 seklet lefde i Karelen, samt med andra släkter of samma namn och namnen Schultze, Schoultz,m. fl. Den skef sig i älsta tider Schult.
 1916. Tab. 1.
 1917. Jochim Schult. Handelsman i Lybeck. Var kanske en tid bosatt i Åbo, där åtminstone i Elfsborgshandl. 1611 nämnes en Jochim Skult eller Skultz såsom handlande. - Gift med Elsa.
 1918. Barn:
 1919. Jochim se tab. 2.
 1920. Jost se tab. 3.
 1921. Tab. 2.
 1922. Jochim (se tab.) f. i Lybeck 24.11.1605. Hade stor lust för handel och kom i tjänst hos sin släkting Reggert von Dyk i Lybeck 1621. Begaf sig 1624 till Åbo, "att han uti thet svenska och finska tungomålet något lära och förfara måtte." I tjänst därst. hos "ärlig och välförståndig" Reggert von Munster. Gatubodsdräng 1625 hos handlanden Petter Jesenhausen. Köpsven hos densamme 1631. Bodde en tid i Björneborg. Idkade sedan egen handel på Kurland. Nedsatte sig 1684 som in- och utrikeshandlande i Åho och vann där burskap. Efter 9 veckors sjukdom d. i Åbo 7.4.1662 kl. 10 f.m. och begr. i domkyrkan 13.4.s.å., hvarvid prof. och domprosten Georg Alanus predikade öfver "Guds nådiga biständ i högsta nöden." Prisas som god och gifmild mot de fattiga. Sirade och beprydde domkyrkan, "som ögonskinligt är" (likpredikan) med en ansenlig föräring. - Gift 1:o 14.2.1637 med Elin Jämse, f. omkr. 1620, d. juni 1652, dotter af köpmannen i Åbo Willam Jämse med Elin Johansdotter Klöfverblad i hennes 1 gifte; - 2:o 20.11.1653 med Hebla Tavast, d. december 1654 i barnsäng, dotter af haupt-, köp- och handelsmannen i Åbo Henrik Tavast i hans 1 eller 2 gifte; - 3:o 3.11.1657 med sin broders svägerska Elisabet Wernle, d. 1667 och begr. 22.12.s.å., i hennes 1 gifte, dotter af ränt- och proviantmästaren i Abo Baltasar Wernle med Katarina Gubbertz. Elisabet Wernle gifte sig 2 ggn 1664 med borgmästaren i Åbo Johan Schaefer, d.1683, i hans 1 gifte.
 1923. Barn:
 1924. 1. Jochim. Var d.1672.
 1925. 1. Vilhelm. Handlande i Åbo. Anhöll 1667 att få flytta till annan ort, men återvände snart. Pliktade 24.5.1680 till domkyrkan för hordom; d. ogift 1689 och begr. 22.1.s.a., då han varit bisatt en vecka.
 1926. 1. Elin. f. omkt. 1645, d.1724 och begr. 2.11. s.å.i trappkoret i Åbo domkyrka. Gift 27.5.1662 med den rike handelsmannen i Åbo Bartold Festing, d.1692.
 1927. 1. Johan. Handlande i Abo; d. ogift 1725 och begr. 15.5.s.å. i arfgrafven under tornhvalfvet i Åbo domkyrka.
 1928. 2. En son, f. 1654, d. späd s.å.
 1929. 3. Katarina, d.1695 och begr. 3.9 s.å. i Åbo, hvarefter hennes lik bortfördes till Vehmo. Gift 29.8.1678 med rektorn vid Åbo skola, sedan prosten i Vehmo mag. Christiernus Valstenius, d. 1712 i hans 1 gifte.
 1930. 3. Maria Elisabet, d. i Stockholm 31.1.1744. Gift. 1:o omkr. 1680 med handlanden i Åbo Jonas Jonsson Roslin, d. 1690 barnlös; 2:o 23.12.1696 med rådmannen, sedan borgmästaren i Åbo Johan Saehls,d. 1707.
 1931. Tab. 3.
 1932. Jost (se tab. 1), f. i den "kejserlige frie riksstaden Lybeck" 6.11.1615. Undervisades of trogne praeceptorer och då han "lät påskina en särdeles böjelse till handelen, lämpandes lärdomen och undervisningen därefter", sattes han 1631 i tjänst hos en förnäm köp- och handelsman i Lybeck Rottgert von Dyk, som hade stor handel på Finland. Fattade lust för samma handtering, begaf sig 1636 om våren för att lära sig finska språket till Åbo, där han "fann sin broder Joakim i ett särdeles godt tillstånd och förnämlig handel för sig." I tjänst hos honom, "såväl på dess gatubod, som eljes uti annan handel för en tjänare och drifvande köpgesäll." Upprättade 1643 "uti Herrans namn" egen handel. Ehuru han, annars af tämligen god hälsa, fått en "fotsjuka," reste han dock "för högnödige ärender" till Stockholm, men vid återkomsten "slog härtill en särdeles accident af en hetsig sjuka," hvaraf han dog 28.10.1677 kl. 7 e.m. Begr. 9.12 s.å., hvarvid likpredikan hölls of hans "gamle gode vän" prof. Enevald Svenonius om "vaksamhet i tron och nyttan däraf." Berömmes som gifmild mot de fattige. Skänkte jämte Jochim Vargentin till domkyrkan en funt, som de låtit göra i Tyskland och 1650 uppsattes vid orgorna. Ägde hemman i Aroby i Pemar. - Gift 1:o 1.11.1649 med Magdalena Wernle, f. 16.4.1632 kl. 10 e. m. i Åbo, d. 25.1.1667 kl. mellan 4 och 5 e.m. af en "oförmodelig och häftig brännesjuka" samt begr. 3.2 s.å., hvarvid prof. Enev. Svenonius predikade öfver "den högsta och svåraste konst en kristen här i världen värkställig göra skall", dottet af räntmästaren i Åbo Baltasar Wernle med Katarina Gubbertz; - 2:o "med föräldrars, släkts och förvandters goda råd" 1.9.1668 med sin svägerskas systerdotter Elisabet Vargentin, d. 1676 och begr. 1.10. s.å., dotter af handlanden Jochim Vargentin med Anna Jämse.
 1933. Barn:
 1934. 1. Joakim se tab. 4.
 1935. 1. Asmus, d.ogift 1670 och begr. 30.12. s.å.
 1936. 1. Baltzar se tab. 5.
 1937. 1. Johan se tab. 6.
 1938. 1. Niclas se tab. 7.
 1939. 1. En son, d. före 1664.
 1940. 1. En son, i ung 1664 och begr. 21.8. s.å.
 1941. 1. En dotter, d. 1665 och begr. 18.5. s.å.
 1942. 1. Jost (Jodocus) se tab. 8.
 1943. 2. En son, d. före 1676.
 1944. Tab. 4.
 1945. Joakim (se tab. 3), f. i Åbo 1650. Stud i Åbo 1662, i Uppsala 1672. Auskultant i Åbo hofrätt. Vicelagman i Loimijoki friherrskap 18.3.1678. Aktuarie i hofrätten 15.3.1684. Advokatfiskal 1.9. s. å. Assessor 5.3.1689 . Adlad 1698 9/4 med namnet Riddercrantz (introd. 1700). Lagman och ordningsman i Helsinge domsaga 1.9.1718. Var den förste assessor som blef befordrad till hofrättsråd 1719; d. 1724 och begr. 11.9. s.å. Höll 1669 en oration "De ingenuis honestisque adolescentitim moribus." Ärfde af föräldrarna de Wernleska hemmanen i Öfverkirjala i Pargas; med sin första hustru erhöll han Nautela hemman i Lundo. Om honom se vidare Lagus' Åbo hofrätts historia. - Gift l:o 27.8.1678 med Elisabet Andersdotter (Salamontanus), d. 1687, och begr. 6.2. s.å., dotter af assessorn i Åbo hofrätt Anders Andersson (Salamontanus) med Maria Plogh till Storgård; - 2:o 1693 eller 1694 med Charlotta Specht, f. 1668, d.18.10.1736 och begr. 23.10.s.å., af svensk adlig ätt, dotter af först Karl I:s af England, sedan Karl XI:s lifmedicus Petter Specht med Barbara Sofia Niclasdotter Rooswijk.
 1946. Barn:
 1947. 1. Ett barn; d.1688 och begr. 28.9. s.å.
 1948. 2. Ludvig. f. 1697. Musketerare vid lifgardet 1715. Förare s.å. Sergeant 1716. Fänrik 1717. Löjtnant 1718. Kapten vid lifdragonerna 1733; d. ogift 27.2.1742 och slöt faderns adliga ätt.
 1949. Tab. 5.
 1950. Baltzar d. ä. (se tab. 3). Stud. 1662. Rådman i Åbo 22.2.1692, emedan han "var en tämmeligen studerad man, som uti praxi forensi har sig öfvat både med auskulterande och vicefiskalstjänstens förvaltande i hofrätten någon tid bortåt, under hvilken tid han ock varit comissarius (likvidationskommissarie var han redan 1686); hvarför han äfven af hofrätten rekommenderades till en annan honom anständig tjänst, att förtiga det både han och hans fader i lång tid hafva dragit stadens tunga, hvarigenom han ock i handeln och commercien sig en god erfarenhet förskaffat." Politieborgmästare 5.11.1710 (tillträdde 1711). I jan. 1711 blef han, för stadens skull, släpad of generalmajor De la Barre till armén i Liljendal, emedan magistraten icke, oaktadt upprepade befallningar, kunde inleverera kronorestantierna. Afträdde tjänsten 2.9.1727; d. i början af 1730-talet. - Gift l:o 22.12.1680 med Sidonia Woltersdorff, d. 1688 och begr. 4.3. s.å., dotter af borgaren i Lybeck, sedan handlanden i Åbo Jochim Woltersdorff med Maria Caloander i hennes 1 gifte; - 2:o troligen 1690 med sin kusins mans Bartold Festings fosterdotter Katarina Elisabet Maece (Maes, Maas), i 1722 eller 1723.
 1951. Barn:
 1952. 1. Baltzar d. y. Handlande i Abo; d. under flykten i Örebro. - Gift 1710 eller 1711 med Anna. Om de hade barn är ej bekant.
 1953. 1. Magdalena. Gift med handlanden i Åbo Henrik Cretalenius, som lefde ännu 1718, i hans 2 gifte. De voro bägge d. i 1722.
 1954. 2. Katarina Elisabet, f. 1690, d. 24.3.1760. Gift med kaptenen Georg Gabriel Deutsch, f. 1685, d. 1.1.1777 i bans 1 gifte, troligen af samma släkt som svenska adl. ätten Hederstam. Hon hade därförinnan varit förlofvad med öfverstelöjtnanten Jakob Sowes.
 1955. 2. Ett barn, d. 1693 och begr. 228.9. s.å.
 1956. 2. Elin (Helena), f. 1695, d.15.12.1747 och begr. 18.12. s.å. Gift med guldsmeden i Åbo Henrik Björman af gammal handtvärkarsläkt i Åbo, som skönjes redan på 1600-talet och ännu lefver.
 1957. Tab. 6.
 1958. Johan (se tab. 3). Aflade borgared i Åbo 26.4.1688. Handlande därst. En af stadens 24 älste åtm. sedan 1705; d. under flykten. Donerade till domkyrkan ett stort krusifix, som hängde öfver ingången till högkoret. - Gift 1690 med Sara Kock, d. 13.1.1711, dotter af den rike handlanden i Åbo Nils Stensson Kock med Brita Mattsdotter. Hon stod länge obegrafven. hvilket ådrog mannen föreställningar från magistratens sida.
 1959. Son:
 1960. Jost Johan Johansson. f. 1694. Handlande i Åbo; d. ogift 113.3.1740 och begr. 16.3. s.å. Ägde Riihikoski dragonhåll i Pöyttis socken.
 1961. Tab. 7.
 1962. Niclas (se tab. 3), f. 28.6.1660. Handlande och köpman i Åbo. Kaptenlöjtnant vid borgargardet 23.12.1690, sedan stadsmajor. Faktor i tjärukompaniet 1693. En af stadens 24 älste redan s.å.; d.17.10.1722. Var en af de förmögnaste männen i staden. Kallas i hustruns likpredikan "en af allom älskad och berömlig man." - Gift 17.11.1685 med Margareta Wittfooth, f. 8.10.1657, dotter af köpmannen i Åho Jochim Wittfooth med Anna Margareta Bugenhagen. Hon dog 5.11.1728 och begr. 14.11. s.å., hvarvid prof. Jonas Fahlenius predikade om "hvad som förnämligast skall uppehålla och trösta oss under vårt lidande på jorden och isynnerhet mot döden" samt verser of Israel Peldan och Erik Afzelius upplästes.
 1963. Barn:
 1964. Margareta Katarina, f. 1689, ?'; 1751 1'7,2. Gift med handlanden i Åbo Hans Scele, d.1729, i hans 2 gifte.
 1965. Jost. Handlande först i Åbo, sedan i örebro. - Gift omkr. 1780 med Magdalena.
 1966. Magdalena, f. 8.3.1692, d. i Loimijoki 14.7.1751 och begr. i Åbo 21.7. s å. Gift 15.12.1708 med handlanden, sedan rådmannen i Åbo Josef Josefsson Pipping, f. 22.9.1683, d. 5.4.1740.
 1967. Joakim. Handlande i Stockholm. Kommissarie.
 1968. Elisabet, d.1731 och begr.28.10. s.å. Gift l:o med handlanden i Stockholm Erik Vadström (eller Vasström); - 2:o med rådmannen i Helsingfors Lars Forstén, d. 1727, i bans 2 gifte;- 3:o 18.8.1728 (10.10. blefvo vigselpenningar betalda) med apotekaren i Åbo Jonas Synnerberg, d.15.7.1775, i hans 2 gifte.
 1969. Josef, d. ogift under stora ofreden.
 1970. En dotter, d. 1689 och begr. 2.2. s.å.
 1971. En dotter, d. 1693 och begr. 28.9.s.å.
 1972. Tab. 8.
 1973. Jost (Jodocus, se tab. 3), f. 15.12.1666. Var stud. redan 1684. Häradshöfding i Ivangorods och Jaama län 1695. Advokatfiskal i Åbo hofrätt 3.8.1722. Assessor 9.8.1727; d. 1737 och begr. 29.1. s.å. - Gift med Elisabet Weidman.
 1974. Barn:
 1975. Jost Niclas se tal). 9.
 1976. Magdalena Elisabet, f. 1702. Gift l:o 1727 med akademisekreteraren, sedermera prosten i Ingå Alexander Kepplerus, d. 15.4.1738; - 2:o redan 1740 med sin förra mans efterträdare, prosten i Ingå Jakob Sirelius, f. 1704, d.1774, i hans 1 gifte.
 1977. Katarina, f. 1706, d. 15.9.1775. Gift med teologiprofessorn vid Åbo akademi, sedan biskopen i Borgå, slutligen i Skara Daniel Juslenius, f. 10.6.1676, d. 17.7.1752. Hon ägde Hofgård säteri i Ingå socken, där hon dog.
 1978. Eva Maria, d. 26.9.1756 i barnsäng. Gift l:o 13.7.1742 med häradsfogden i Raseborgs västra härad Anders Pernstedt; - 2:o 1753 med domprosten, sedan biskopen i Borgå Gabriel Fortelius, f. 1700, d. 1788, i hans 3 gifte.
 1979. Lars Johan se tab. 10.
 1980. Tab. 9.
 1981. Jost Niclas (se tab. 8), f. 1698. Grosshandlare i Åbo. Politierådman därst; d. 12.5.1771 och begr. 16.5. s.å. - Gift 7.2.1729 med sin småkusins dotterdotter Katarina Haveman, f. 1708, d. 6.11.1778 och begr. 10.11. s.å., dotter af sekreteraren i Åbo hofrätt Georg Haveman coed Margareta Henriksdotter Wittfooth i hennes 2 gifte.
 1982. Barn:
 1983. Anna Maria, f. 1726, d. 9.10.1789. Gift 22.10.1747 med den berömde orientalisten, kapellanen vid Åbo finska församling samt docenten i orientaliska språk vid Åbo akademi Vilhelm Ross, d. i början of 1770-talet i Damaskus, efter att af vetenskapligt intresse hafva öfvergätt till katolicismen.
 1984. Jost Niclas. Handlande; d. 1.10.1764.
 1985. Henrik Johan, f. 1730. Handlande i Åbo. Radman därst. Hofkvartermästare; d. ogift 2.9.1788.
 1986. Margareta Elisabet, f. 1732, d. ogift 18.11.1777 (? l0/11).
 1987. Katarina. Lefde ogift 1805.
 1988. Fredrika, f. 20.9.1740, d. 24.9.1747 och begr. 27.9. s.å.
 1989. Hedvig Kristina, f. 6.12.1742, d. ogift i Åbo 16.6.1815.
 1990. Tab. 10.
 1991. Lars Johan (se tab. 8), f. 19.10.1718. Stud. 1735. Kanslist i Åbo hofrätt 10.10.1747. Notarie 6.2.1748. Sekreterare 1757. E.o. assessor 31.1.1760. Assessor 17.4. s.å. Hofrättsråd 29.6.1762; d. i lungsot 28.6.1779 och begr. 1.7. s.å. Ägde Villiais i Rimito. - Gift 1:o 2.2.1748 med sin svägerskas småkusin Hedvig Eleonora Ahlgren, dotter af kaptenen Johan Henrik Ahlgren med Elisabet Wittfooth; - 2:o 12.4.1756 med Magdalena Sofia Ruuth, f. 6.6.1724, 22.2.1794, dotter af häradshöfdingen i Vehmo och Nedra Satakunta härader Simon Ruuth med Eleonora Godenhjelm.
 1992. Barn:
 1993. 1. Hedvig Elisabet,f. 10.5.1748.
 1994. 1. Lorentia Katarina, f. 10.6.1749, d. i kopporna 12.6.1753; och begr. 15.6. s.å.
 1995. 1. Lars Johan, f. 21.8.1751, d. s. d. en timme därefter och begr. 8.9. s.å.
 1996. 1. Carl Ludvig se tab.11.
 1997. Ulrika.
 1998. 2.Lars Fredrik, f. 1765, d. 30.1.1779 och hegr. 4.2.s.å.
 1999. Tab. 11.
 2000. Carl Ludvig (se tab. 10), f. i Åbo 9.9.1753. Gravör. Konduktör vid fortifikationen. Bestridde ritmästaretjänsten vid Åbo akademi sedan 1784; d. i Åbo 28.9.1799 i vattusot. - Gift med Sara Katarina Saulitz, f. 1753, d. i Åbo 26.5.1802.
 2001. Barn:
 2002. Johan Ludvig se tab. 12.
 2003. Carl Zacharias se tab. 13.
 2004. Tab. 12.
 2005. Johan Ludvig (se tab. 11), f. i Åbo 17.3.1791. Mälaremästare i Helsingfors; d. under en resa i S:t Petersburg 17.11.1827. - Gift 7.9.1815 mrd Katarina Lovisa Wong; [? 2:o med en Ellmén].
 2006. Barn:
 2007. Vilhelmina.
 2008. Tab. 13.
 2009. Carl Zacharias (se tab. 11), f. i Abo 15.1.1794. Gulsmedsgesäll hos Erik Johan Backlund i Ekenäs 1815-18. Guld- och silfverarbetare i Tavastehus 23.11.1818. Ledamot i inkvarteringskomiten därst. 1824. Rådman 18.7.1835. Tillika auktionsföreståndare 1844. Ledamot i direktionen för korrektionsinrättningen i Tavastehus 1846-56. Hugnad 20.9.1859 för allmännyttig värksamhet need silfvermedalj med påskrift "för nit." Var betrodd med stadens flesta kommunala förtroendeuppdrag; d. i Tavastehus 10.11.1865. - Gift 1:o 13.7.1819 med hushållsmamsellen hos landshöfdingen friherre Gustaf Hjärne Judit Charlotta Ståhlberg, f. i Leppävirta 1.9.1796, d. i Tavastehus 16.3.1836; - 2:o 2.2.1837 med Johanna Fredrika Cheilan, f.i Keuru 7.1.1792 (?27.1), d. barnlös i Helsingfors 22.12.1866, i hennes 2 gifte, dotter af sockneadjunkten i Keuru Carl Fredrik Cheilan med kyrkoherdedottern Hedvig Margareta Assi, samt enka sedan 1882 efter slottsrättaren Joel Jakob Hermansson.
 2010. Barn:
 2011. 1. Charlotta Vilhelmina, f. 20.4.1820. Gift 21.8.1839 med sin kusins enkling löjtnanten vid 11 finländska liniebataljonen, slutligen öfversten och platsmajoren i Tavastehus Kristian Henrik Jacobsohn, f. i Reval 3.5.1801, d. i Tavastehus 20.2.1878, i hans 2 gifte.
 2012. 1. Gustaf Adolf se tab. 14.
 2013. 1. Sofia Emilia, f. 19.12.1822, d. 18.5.1828.
 2014. 1. Carl Vilhelm se tab. 16.
 2015. 1. Johanna Aurora, f. 26.12.1824, d. ogift 27.8.1859.
 2016. 1. Anna Juliana, f. 6.1.1826, d. ogift 2.7.1844.
 2017. 1. Ernst Alfred, f. 27.5.1828. Provisor. Förestod en apotekslåda i Loimijoki socken; d. därst. barnlös 10.5.1876. - Gift 30.5.1869 med Henrika Paavola, f. 15.2.1851, dotter af ? ? Paavola med Eva Kristina Gabrielsdotter från Tammela socken.
 2018. 1. Amanda Josefia, f. 13.11.1834. Gift l:o 22.7.1855 med handlanden i Tavastehus Carl Fredrik Roos, d. barnlös 28.7.1857; - 2:o 17.12.1860 med länekonduktören, numera öfverarkitekten Georg Wilenius, f. 1831.
 2019. Tab. 14.
 2020. Gustaf Adolf (se tab. 13), f. i Tavastehus 6.11.1821. Student 18.6.1840. Filosofiekandidat 31.5.1847. Promov. mag. 22.6. s.å. Kollega i finska vid högre elementarskolan i Åbo 21.8.1850. Rektor vid lägre elementarskolan därst. 19.6.1862. Gymnasiiadjunkt vid gymnasium därst.28.11.1860. Kollega i finska vid svenska klassiska lyceet därst. Lektorstitel 12.4.1874. Afsked 1888. -Gift 1:o 29.12.1848 med Sofia Eleonora Rydman, f. i Loppis 13.3.1826, d. i Åbo 18.7.1851, dotter af kronofogden i Nedra Hollola härad Axel Gabriel Rydman med Sofia Amalia Schrey; - 2:o 23.6.1856 med Johanna Augusta Gadolin, f. å Åvik i Somero 2.12.1836, dotter af löjtnanten vid svenska flottan Vilhelmn Gadolin i hans 3 gifte med Gustava Emerentia Arrhenius.
 2021. Barn:
 2022. 1. Carl Axel se tab. l5.
 2023. 2. Emma Augusta, f. 6.10.1868.
 2024. 2. Nina Helena, f. 26.11.1875.
 2025. Tab. 15.
 2026. Carl Axel (se tab. 14), f. i Åbo 7.10.1849. Genomgått lägre elementarskolan och tekniska realskolan i Åbo samt polyteknikum. Ingeniör 1871. Deltagit i järnvägsbyggnaderna Borgå-Kervo, Tavastehus-Tammerfors-Åbo och Tammerfors-Vasa. Studerade med statsanslag i Dresden. Zürich och Italien 1876-78. Baningeniör vid Vasabanan 16.10.1883. Företog 1888 med statsunderstöd en studieresa till Sverige, Norge och Dannark. -Gift 19.10.1879 med sin styfmors systerdotter Emerentia Johanna Wirzenius, f. 30.9.1851, dotter af possessionaten, vicehäradshöfdingen Paul Enok Wirzenius med Gustava Emerentia Gadolin.
 2027. Barn:
 2028. Anna Augusta, f. i Keuru 6.10.1880.
 2029. Emerentia Johanna, f. i Keuru 5.2.1882.
 2030. Gustaf Adolf, f. i Etseri 29.7.1883.
 2031. Elisa Sofia, f. i Orivesi 19.12.1884.
 2032. Tab. 16.
 2033. Carl Vilhelm (se tab. 13), f. i Tavastehus 16.12.1823. Skilde sig 10.3.1839 från Tavastehus trivialskola. Underofficer vid 11 finländska liniebataljonen s.å. Fänrik 10.6.1848. Underlöjtnant 17.5.1850. Löjtnant 29.5.1854. Stabskapten 18.8.1855. Kapten 24.8.1864. Major 21.3.1871. Öfverstelöjtnant 11.9.1880. Öfversteafsked 18.9.1884. Tjänade sist vid 87, Nyslottska, infanteriregementet. Hugnad med medaljer för ungerska, krimska och turkiska fälttågen samt kröningsmedaljen 1883. Bor i Novgorod. - Gift l:0 26.2.1853 (1854 22/1?) med Maria Nagajeff, f. i Tavastehus 17.6.1835, d. i Helsingfors 6.10.1863, dotter af postmästaren i Tavastehus Ivan Nagajeff med Natalia (Amalia Serafina?) Berggren; - 2:o 27.8.1865 med Maria Schumann, f. i Liffland, dotter af godsägaren Jakob Kristoffer Edvard Schumann med Lovisa Jankovski, bankirdotter från Riga.
 2034. Barn:
 2035. 1. Axel Gabriel, f. 10.5.1855, d. 12.9. s.å. i Borgå.
 2036. 1. Anna, f. i Kyrkslätt 1.4.1856, d. i Helsingfors 3.8.1857.
 2037. 1. Vera (Natalia?), f. 12.10.1858, d.19.2.1862 (? 6.10.) i Helsingfors.
 2038. 1. Carl Otto (Fritiof?), f. 2.1.1861, d. 20.4.1862 (? 7.10.) i Helsingfors.
 2039. 2. Eugene, f. i Kronstadt 18.7.1866. Underlöjtnant vid 22 artilleribrigaden i Novgorod.
 2040. 2. Sofia, f. i Kronstadt 16.10.1867.
 2041. 2. Maria, f. i Kronstadt 19.1.1869.
 2042. 2. Elisabet, f. i byn Grusino 14.7.1870, d. i S:t Petersburg 21.2.1885.
 2043. 2. Lydia, f. 2.2.1873, d. 14.4. s.å. i Grusino.
 2044. ________________________________________
 2045. Medlemmar af släkten utan kändt samband med de öfriga samt personer för öfrigt med namnet Schultz, som anträffas i Åbo:
 2046. Bertil Schult. Handlande i Åbo, där han nämnes redan 1610. Hans faders gård var i Hamburg, där han ock bade systrar. - Gift med Elisabet.
 2047. Barn:
 2048. Ett barn, d. 1665 och begr. 17.9. s.å.
 2049. Georg Schultz. Var löjtnant och f. d. löjtnant 1704. Sedan major och kommendant å Kajaneborg; d. dömd för duell, 17.4.1729. -Gift med Maria Beata von Köhningstedt, dotter af majoren vid Tavastehus regemente Johan Köhnn, adlad v. Köhningstedt, i hans 1 gifte med Magdalena Maria Lambert.
 2050. Johan Schultz. Kornett 1700. Löjtnant. Var d. 1706. -Gift med en dotter of kyrkoherden i Virmo Daniel Juslenius med Barbro Simonsdotter Göös.
 2051. Barn:
 2052. Katarina. Bodde 1710 hos sin morbror prof. Daniel Juslenius.
 2053. Johan. Var auskultant i hofrätten 1726, då han vid en svensk orations hållande stigit i mellersta stolen of katedern, hvilken oerhörda förseelse mot jura academica föranledde otaliga vidlyftigheter och bref till och från majestät, biskop, kansler, konsistorium, magistrat, m. fl. Stod käkt på sig, men huru saken aflopp är obekant.
 2054. Katarina Magdalena Schultz, d. 1756. Gift med kapellanen i Pemar Johan Ezelius, f. 1711, d. 1778, i hans 2 gifte.
 2055. Jochom Schultz. Bokhållare. - Gift med Helena Franck, dotter af handlanden och vicefiskalen i Åbo Kristoffer Franck med Maria Avenia. Hon upptages 1742 boende hos Jost Niclas (tab. 9). - Var kanske son af Joakim (tab. 7) eller möjligen of Jost (tab. 8). Hans bror eller son var väl Carl Schultz, hvilken nämnes såsom guldsmedsgesäll 1744.
 2056. Johan Henrik Schultz. Handlande; d. 28.6.1769 i Åbo. Måhända son of Jost (tab. 8).
 2057. Nils Schultz. Sjöartillerist. Gift med Greta Stina Wasser.
 2058. Son:
 2059. Carl Gustaf, f. 29.10.1775.
 2060. Gottfrid Schultz, (broder till föregående). Soldat. Gift med Anna Backman, f. 1780, d. 6.10.1769.
 2061. Michael Schultz. Kofferdikapten. -Gift 1.4.1777 med Maria Kristina Ahllöf, f. 1756.
 2062. Barn:
 2063. Gustaf Adolf,f. 4.5.1778.
 2064. Helena, f. 18.11.1779.
 2065. Maria, f. 11.7.1781.
 2066. Johan Peter Schultz. Bagargesäll. - Gift med Maria Enberg, f. 176?.
 2067. Dotter:
 2068. Gustava Charlotta, f. 17.11.1797.
 2069. J.H.Schultz. Fältskär vid Tavastehus jägarebataljon; d. 2.6.1804.
 2070. Johan Schultz. Borgare i Åbo 1816. Gift med Sofia.
 2071.  
 2072. Tavast
 2073. I Åbo fans i slutet af 1500- och början af 1600-talet en mängd personer med namnet Tavast, Tavest, Tafuest. Troligt är att de flesta icke stodo i något släktskapsförhållande till hvarandra. Särskildt otroligt är att någon som hälst af dem hörde till adliga ätten Tavast, såsom Wasastjerna uppger. Åtminstone är den of honom uppstälda släktledningen oriktig. Väl uppgifves i personalierna för Henrik Tavast, son of Erik Tavaststjerna (tab. 2), att denne, "fädernet angående, är af en god, gammal och förnämlig biskoplig släkt of Tavaster upprunnen samt fädernes möderne af en gammal frälses och adelig familia, som sådant af visse skäl och fordom hauptmannens sal. Henrik Tavasts personalier kan bevisas," men är detta troligen blott en icke ovanlig utsmyckning. Reklagligtvis häfva Henrik Tavasts d. ä:s personalier förkommit. - Den släkt Tavast, som här är i fråga, försvann från Åbo redan på 1600-talet. Ur den framgingo tvänne adliga släkter, nämligen Tavastén, snart utdöd, och Tavaststjerna, hvilken ännu fortlefver talrik i Finland.
 2074. Tab. 1.
 2075. Matts Tavast. Var handlande i Åbo 1627.
 2076. Barn:
 2077. Henrik se tab. 2.
 2078. Johan. Borgare i Åbo 1624, 1630.
 2079. Elisabet.
 2080. Brita.
 2081. De ärfde (1628?) fjärdeparten i Hiidanniemi hemman of Vesilaks socken, hvari äfven herr Johannes Dionysii, Henrik Dionysii och Jakob Sigfridssons hustru hade del samt i hvilket kvrkoherden i Birkala Johannes itenonis hade 3 stänger sin fädernejord. -- Syskonen Tavasts arfskiftvar förrättadt 1631 8%t.
 2082. Tab. 2.
 2083. Henrik Tavast d. ä. (se tab. l ). Borgare och handelsman i Abo. Var kämnär redan 1623. Rådman 1624. Grefve Jakob De la Gardies hauptman, befallningsman eller fogde öfver dess gods i Finland 1627; d. en torsdagsafton 1667 kl. mellan 5 och 6 och begr. 10.3. s.å. i egen graf i domkyrkan. År 1632 hade han af gubernatoren, ståthållaren, borgmästare och råd nämts och utvalts till borgmästare i Åbo; men Hartvig Guldsmed skaffade sig "af det gemene borgerskap fullmakt, att de vele säje nej" Han undanbad slutligen sig själf ämbetet för sin fjänsts skull hos Jakob De la Gardie. Alla måste dock medge, att de "intet annat än ära och godt vete med honom." Donerade jämte sin 3 hustru till domkyrkan ett dopfat of slätt arbete, innantill törgyldt. - Gift 1:o med N.N., som var d. 1630; - 2:o med N.N., d. före 1656; - 3:o 1661 med Maria Jakobsdotter (Kolloinen eller Collina), d. 1688 och begr.27.5. s.å., i hennes 2 gifte, dotter af Jacobus Jacobi Kolloinen samt enka efter Grels Nilsson (Ringius) i Nykarleby.
 2084. Barn:
 2085. . En son, d. sped 1623 och begr. 14.4 s.å.
 2086. Gabriel, se tab. 2.
 2087. Hebla, d. december 1654 i barnsäng. Gift 20.11.1653 med handlanden i Åbo Jochim Schultz, f. 24.11.1605, d. 7.4.1662, i hans 2 gifte.
 2088. Kirstin. Lefde 1669, men var d. 1671. Gift med assessorn i Åbo hofrätt Mårten Schilling, d. 10.4.1672 och begr. 21.4. s.å.
 2089. Margareta Lefde 1688. Gift med inspektorn och befallningsmannen Olof Hansson. Han lefde 1662, men var d. 1669.
 2090. Johan. Kapellan i Pedersöre 1652. Kyrkoherde i Pyhäjoki 1681; d. 1689. Om hans efterkommande se Wasastjernas ättartaflor: Tavast, tabb. 10-11. - Gift l:o med Anna Sursill, dotter af kapellanen i Pedersöre Erik Sursill med Elisabet Fordell; - 2:o med sin broders svägerska Margareta Pictorius, i hennes 2 gifte, dotter af kyrkoherden i Kemi Johan Pictorius med Margareta Arctophilacia samt enka efter borgmästaren i Jakobstad Jakob Munselius.
 2091. Henrik, f. på 1620-talet. Magister i Åbo 1647. Referendarie vid generalguvernements- och kongl. kansliet 1648. Adlad 1.3.1664 och tog namnet Tavastén. Afsked 1605. Lagman i Södra Finne 1697. Afsked 1708; d. 1706. Om honom och hans efterkommande se Anreps ättartaflor. - Gift 1656 med Anna Meisner, f. 28.1.1639, d. 15.6.1669, dotter af borgaren och bryggaren i Stockholm Hans Meisner.
 2092. Erik.Kronobefallningsman i Österbotten 1651. Inspektor öfver tullarna i Österbotten 1657 och tillika hauptman öfver grefvinnan Ebba Brahes gods i Finland samt arrendator of Rosenhaneska friherrskapet Ikalaborg. Häradshöfding i Österbottens norra jurisdiktion 30.12.1680. Adlad 10.2.1687 och tog namnet Tavaststjerna. Afstod 1693 tjänsten åt sonen Jakob Pontus; d. s.å. Om honom och hans eferkommande se Wasastjernas ättartavlor. -Gift l:o med Beata Pictorius, dotter af kyrkoherden i Kemi Johan Pictorius i hans 1 gifte med Margareta Arctophilacia; -2:o med Maria Rosendal, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Erik Andersson, adlad Rosendal, med Margareta Bryggert.
 2093. Karin, 21.3.1684. Gift 1:o omkr. 1660 med landshöfdingen Erik von der Lindes hofmästare Olof Simonsson Galle, begr. i Åbo domkyrka 24.1.1669; - 2:o 1672 med arrendatoren Jakob Teudske (Teusk).
 2094. Isak. Lefde 1663, men var d.1675, troligen redan 1667 (Vasa stads dombok 31.7.1675).
 2095. Tab. 3.
 2096. Gabriel (se tab. 2). Ränt- och proviantmästare i Helsingfors. Borgmästare därst. 20.10.1655, insatt af konungen utan något borgarenas val eller samtycke och medan företrädaren Lorens Håkansson ännu satt kvar. Vid handelns fördelande 1656 fick han på sin lott att handla med siden, kram och kläder; d.1657. - Gift med en dotter af borgmästaren i Helsingfors Johan Greek med Märta Reijer, helt säkert of samma släkt som adliga ätten Reiher.
 2097. Barn:
 2098. Märta, d. 1680 och begr. 21.11. s.å. jämte ett barn. Gift med e.o. professorn i juridik vid Åbo akademi, sedan håradshöfdingen i Raseborgs och Hattula härader Nils Ringius, f. 1648, d. 1692, i hans 1 gifte, adlad 1687 med namnet Lindcrantz.
 2099. Gabriel se tab. 4.
 2100. Tab. 4.
 2101. Gabriel (se tab. 3). Stud. i Åbo 1670. Var 1683 kvartermästare. Borgare och handelsman i Helsingfors. Stadsuppsyningsman därst. 1698. - Gift med Kristina.
 2102. Son:
 2103. Gabriel. Elev i Helsingfors skola 1704.
 2104.  
 2105. Thorvöst
 2106. Härstammar från Holland. Inkom genom Stockholm till Åbo omkr. 1630. Upphörde där att florera redan i slutet of samma sekel, men fortlefde på sina vidlyftiga possessioner och bruksanläggningar i västra Nyland. Dess rikedom nedärfdes på kvinnolinien, och nu är släkten, helt visst, att anses för utgången. - Namnet skrifves ock Thorvöste, Törvöst, Törvöste, Thorvest, Törvist, Tyrvest, , Törvöest, Törfuist, o. s. v.
 2107. Tab. 1.
 2108. Petter Thorvöste från Holland. Kom i tjänst hos Mårten Wewitzer (adlad Rosenstjerna) i Stockholm. Flyttade omkr. 1630 öfver till Åbo. Aflade borgared därst.23.7.1637. Höjde sig snart genom ett rikt giftermål och vidlyftiga låneaffärer till en dominerande ställning i staden. Var särskildt universitetsprofessorers, magistrars och studenters bankir. Gjorde genom att låna den rike Jakob Wolle stora summor slut på hans förmögenhet, hvilken öfvergick i Thorvösts händer. Så kom han i besittning of Ojamo järngrufva, Svartå och Antskog järnbruk. Erhöll för Knapsby, Torsby och Orijärvi hemman bärgsfrälse 1650 samt s.å. Fiskars hemman som gåfva af kronan, till understöd för det industriella värk Ålsvik, som han anlagt på Torsby mark (Däraf har uppstått det i senare tider så blomstrande Fiskars). Riksdagsman för Åbo vid 1649 års riksdag, sedan han undanbedt sig val till 1640 års. Vid sin död 6.5.1659 efterlämnade han, utom naturligtvis ståra tillgångar, en stor skuld, hvaröfver enkan "är- och dagligen stort bekymmer hade". Om honom se vidare Biografinen nimikirja. - Gift 8.12.1631 med Elin Såger, f. 30.6.1614, dotter af handlanden i Åbo Joban Såger med Elin Plagman. Hon dog 11.8.1669 kl. mellan 8 och 9 f. m. och begr. i Åbo domkyrka 15.1.1670, hvarvid liktalet "om dödens söta bitterhet" hölls af prof. Enev. Svenonius, verser på svenska af Joh.Flachsenius samt et epitafiurn på latin af Andr. Hasseldvist upplästes. Hon fullbordade 1666 den kyrka å Antskog, som mannen påbegynt, och gaf den, till minne af honom, namnet „S:t Peters."
 2109. Barn:
 2110. Anna, f. 1632 l.1683. Gift i början of 1650-talet med underbärgmästaren i Tavastland, Nyland och bägge Karelarne Johan Danielsson (Serlachius)
 2111. Elin (Helena), f. 1634, d. 1687. Gift troligen 1651 med handels-, sedan rådmannen i ÅboAbraham Henrik Schaefer d. y., f. 1.12.1617, d. 1.2.1668.
 2112. Herman se tab. 2.
 2113. Johan se tab. 4.
 2114. Margareta. Lefde enka 1704. Gift med ränt- och proviantmästaren Daniel Torsberg
 2115. Petter se tab. 6.
 2116. Jakob d. ogift 1671 och begr. 15.1. s.å. Ärfde efter modern Fiskars. Testamenterade sin egendom åt brodern Johan.
 2117. Maria. Gift 1:o 1667 med kapellanen, sedan kyrkoherden i Kalajoki Josef Mathesius, f. 1640, d. 1689; - 2:o med kyrkoherden i Närpes Johannes Beckman (fadern hette Wazaeus), f. 1644, d.1701.
 2118. Två söner, d.späda före 1669.
 2119. Tab. 2.
 2120. Herman (se tab. 1), f. omkr. 1635. Hans och brodern Johans undervisning leddes först af en herr Måns. Var student redan 1652, då han blef stipendium exspectans. Stipendiat 1654-55, 56-57, 59-60. Informerades jämte nämde broder 1655-56 af Petrus Magni Gyllenius. Tog 1660 betyg från akademin och begaf sig till Uppsala. Öfvertog efter moderns död 1669 hennes affärsrörelse i Åbo; d. 1685 eller 1686. Ägde Kaistarniemi och Karviais ryttarehemman. - Gift 1:o 20.11.1666 med Maria Gerdt, dotter af köp- och handelsmannen i Åbo Lorentz Gerdt med Maria Olofsdotter. Hon var f.22.3. 1649, döptes 24.3 s.å. och dog i barnsäng lördagen före 20 aug. 1678 och begr. sistnämda dag i domkyrkan, hvarvid predikan hölls af Enev. Svenonius, verser af Martin Miltopaeus, Joh. Flachsenius, Joh. Hinnersson Schaefer d. y. "sin högtärade och sorgbundne moderbroder till någon tröst", G.G. Gronovius och Petrus Schaefer, alla på svenska, upplästes; - 2:o 1679, möjligen 1680, med Katarina Thesleff, d.omkr. 1705, i hennes 1 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Petter Thesleff med Katarina Schmedeman. Karin Thesleff gifte sig 2 ggn med handlanden i Åbo Robert Vargentin och 3 ggn med handlanden därst. Hans Schele i hans 1 gifte.
 2121. Barn:
 2122. 1. Maria, f. 19.4.1669. Lefde enka 1712. Gift 19.12.1685 med advokaten i Åbo hofrätt, sedan häradshöfdingen i Virmo och Masku härader Henrik Johansson, d.1705.
 2123. 1. Petter, f. 3.8.1670. Var stud. 1682. Reste 1690 till Uppsala med kusinerna, Johan Thorfösts söner. Befallningsman i Jääskis, Äyräpää och Stranda härader redan 1701, ännu 1706.
 2124. 1. Elin, f.10.12.1671. Gift med kapellanen i Haapajärvi (Kalajoki) Josef Gabrielsson Calamnius, d. 1710. (I Strandbergs herdaminne uppges hennes förnamn orätt till Katarina).
 2125. 1. Herman, f. 5.12.1673. Var stud. 1682. Lefde 1688.
 2126. 1. Lorentz (Lars) E., f. 25.3.1675. Var stud. 1683, fältskärs- eller barberaregesäll hos fältskären i Åbo mäster Johan Delphendal åtm. 1697-1700.
 2127. 1. Johan se tab. 3.
 2128. 1. Ett barn, f. 1678.
 2129. 2. Margareta, d.späd omkr. 1687.
 2130. 2. Ett barn. Lefde 1688.
 2131. Tab. 3.
 2132. Johan (se tab. 2), f. 17.4.1676. Stud. i Åbo redan 1694,ännu 1707. Kapellan i Karuna 1712; d. 1721. - Gift med Maria - - -, som i 2 giftet fick mannens efterträdare, slutligen kyrkoherden i Rimito Johan Gottskalk, d. 1739.
 2133. Barn:
 2134. Maria.Gift med kyrkoherden i Rimito Johan Sciurenius, f. 1712, d. 1758.
 2135. Tab. 4.
 2136. Johan (se tab. 1). Om hans ungdom och studier se tab. 2. Ärfde efter moderns död Antskog bruk, efter brodern Jakobs Fi- skars. Grundlade 1687 i Nykyrka socken Juva (Joa) järnbruk, där han 1ät uppbygga en kyrka, som hade egna präster. Köpte 1689 af jungfru Margareta Tavast Degernäs säteri; d. 1712. -Gift 24.3.1671 med Helena Rosendal, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Erik Andersson, adlad Rosendal, med Margareta Bryggert. Hon var d.1687.
 2137. Barn:
 2138. Johannesse tab. 5.
 2139. Margareta. Gift med lektorn i Viborg mag. Nils Limatius. Enka redan 1709, lefde 1738. Ärfde Klinkbacka frälsehemman i Pojo socken, hvilket hon 28.1.1732 sålde åt handlanden Johan Montgomerie.
 2140. Anna Sofia. Gift före 1713 med arrendatoren Reinhold Custer. Enka redan 1725, lefde 1730.
 2141. Helena Kristina. Gift med häradshöfdingen Isak Hagert. Enka redan 1725, lefde 1730.
 2142. Hebla. Gift med kyrkoherden i Esbo, sedan i Hassle (Skara stift) Johan Molsdorffer. Hon gjordes arflös af fadern. Lefde enka 1731.
 2143. Maria. Gift med mantalskommissarien Petter Bäckeman. De lefde 1730.
 2144. Ulrika, d.i barnsäng 1727. Gift febr. 1724 med monsieur Gabriel Roos, som lefde 1732. Hon födde 3 gånger barn döda. Ärfde efter fadern Degernäs säteri.
 2145. Tab. 5.
 2146. Johannes (se tab. 4), f. 1680. Stud. 1689. Mag. 1703. Adjnnkt vid Åbo akademi 1707. Professor i fysik 1720. Tillika kyrkoherde i Lundo 1728.Afsked frän akademin 1736. Kyrkoherde i Töfsala s.å.; d.1750 och begr. 4.12. s.å. Sålde 17.3.1731 åt handlanden Johan Montgomerie Fiskars och Antskog järnbruk, Gästerby och Träbolstad frälsehemman samt Brödtorp skogspark i Pojo socken, hvilka ban af föräldrarna ärft. Om honom se vidare Tengströms kronologiska anteckningar. - Gift l:o med Brita Wetter, f. 1696, d. 7.12.1740 och begr. 16.1.1747, dotter af tullnären vid stora sjötullen i Helsingfors Petter Wetter; - 2:o 25.8.1748 med Katarina Rungéenf. 1724, d. 8.1.1788, dotter af handlanden i Åbo Henrik Rungéen med Katarina Niska.
 2147. Barn:
 2148. 1. Elisabet. Gift 8.8.1744 med kronolänsmannen i Töfsala Lorentz Demoën, i hans 2 gifte. Hon fick i morgongåfva 600 d. kmt.
 2149. 1. Petter, f. mikaelitiden 1722. Stud. 1788. Var det ännu 1748, men kunde för sitt oförständ och ostadiga väsen ej sköta sitt arf. Bodde 1751 i Åbo hos mag. Carl Johan Beckman.
 2150. Tab. 6.
 2151. Petter (se tab. 1). Ärfde Svartå järnbruk och Knapsby hemman; d. om våren 1703. Utgaf 1688 en disputation "de tutela pupillorum praecipuisque tuenda modis." Förärade till Åbo domkyrka en "ansenlig" predikstol, som var värd 1000 d. och säges varit af ebenholtz, hvarför hans son och dotterson begrafvades fritt 1695. "Til wederkiäntzlo" skänkte han då till domkyrkan 2 st. svart kläde, "et bättre och det andra något, sämbre", tillhopa 31 aln, hvaraf gjordes bår- och bänkkläden. - Gift med Margareta Danielsdotter (Spen?).
 2152. Barn:
 2153. Beata. Gift före 1695 need sin kusins styfson e.o.filosofieprofessorn och sekreteraren vid Åbo akademi, sedan prosten i Närpes Gabriel Thauvonius, d. 1719, i hans 2 gifte.
 2154. Petrus. Stud. 1682. Begr. i Abo domkyrka 11.3.1695.
 2155. Herman. Stud. 1682. Begr. vid Svartå och nedsatt i den "lagfångna" familjegrafven i Åbo domkyrka 2.3.1698.
 2156. Helena Margareta, f. 1680, d. 1734. Cift redan 1706 med bruksbokhållaren, sedan förvaltaren, slutligen brukspatronen Erik Stålhammar. De erhöllo af hennes fader i testamente (?) Svartå bruk.
 2157. ________________________________________
 2158. Medlem af släkten utan kändt samband med stamfadern:
 2159. "Fru Caisa Törvest" upptages i 1774 års mantalslängd för Åbo.
 2160. Anm.
 2161. Flera personer vid namn Thorvöst nämnas i Åbo i slutet af 1660-talet, men hörde helt säkert ej till denna släkt, utan stodo väl blott i något slags underordningsförhållande till denna, hvaraf de tagit namnet
 2162.  
 2163. Tolpo
 2164. Släkter med detta namn funnos i Åbo, liksom öfver hufvud i Finland, många. I Åbo kan man bland det virrvarr af Tolpo'er, som var en följd af att personer togo namn af sina ägande gårdar, urskilja tvänne släkter med detta namn. Ingenderas härkomst från Tolppa hemman i Tattulla by af Uskela socken, som man velat göra troligt, kan dock påvisas. Den ena, som i början ofta skref sig Tålpo, grenade sig i en präst- och en högre borgarsläkt, af hvilka den förra utdog i detta sekel, den senare på 1700-talet (förekommer under A). Den andra (under B), obetydlig och mindre känd, utgjordes mästadels af lägre borgare och synes ej, såsom i Biografinen nimikirja påstås, haft något samband med den förra släkten. Från denna härstammar den nu lefvande släkten Tolpo (jordägande i västra Nyland, kyrkobyggmästare, präster), ehuru en tradition inom densamma anger, att den skulle höra till den förra Tolposläkten. - En släkt Tolpo lefde i Viborg och ledde adliga ätten Losköld sitt ursprung från denna, en annan i Torneä. Troligt är att de icke stodo i något samband med Åbosläkterna af samma namn.
 2165. A.
 2166. Tab. 1.
 2167. Johan Eriksson Tolpo. Enligt ett obevisadt påstående bondson från Uskela. Borgare i Åbo redan 1652. Handlande därst.; d. 1681 och begr. 8.12. s. å. - Gift l:o omkr. 1650 med Katarina Ruskiapää eller Miltopaea,* d. 1669 och begr. 25.1. s. å., dotter af borgaren i Åbo Eskil Ruskiapää med Elin Jakobsdotter i hennes 1 gifte; - 2:o omkr. 1672 med Katarina Orraea eller Orre, som sedan trolofvade sig med stud. Petrus Bergius, ehuru intet giftermål blef utaf, samt lefde inhyses 1697.
 2168. Barn:
 2169. 1. Johan. Lefde 1670.
 2170. 1. Simon se tab. 2.
 2171. 1. Henrik se tab. 5.
 2172. 1. Elin. Lefde enka 1703. Gift 1675 med rådmannen i Åbo Mikael Chorelius, d. 1702.
 2173. 1. Katarina. [? Gift med prosten i S:t Michel Sigfrid Brotherus, d. 1697].
 2174. 1. Maria, f. 12.2.1661. Gift 20.2.1677 med provincialinspektoren öfver småtullar och acciser i Viborgs och Helsingfors landshöfdingedömen Henrik Hansson Schmidt.** Hon dog i barnsäng i Viborg 13.7.1690, och "njöt vid sin dödskamp af högvälborna fru landshöfdingskans praesence, hvilket syntes lika som henne icke ringa lisa." Begr, 27.7. s. å. af Petrus Ristelius, som predikade öfver "kristliga barnaföderskors jämmer."
 2175. 1. Kristina. Gift l:o med kapellanen i Korpo Jonas Wrigstadius, d. 1692; - 2:o med kapellanen i Houtskär, slutligen prosten i Euraåminne Samuel Hornaeus, d. 1740, i hans 1 gifte.
 2176. 1. Abraham. Var student 1686.
 2177. 1. Ett barn, d. 1664 och begr. 6.11. s. å.
 2178. 2. Ett barn, d. 1674 och begr. 25.10. s. å.
 2179. 2. Elisabet. Var 1688 sinnad att resa till Stockholm, men lefde ännu 1697 i Åbo.
 2180. 2. Anna. Lefde 1697.
 2181. 2. Ett barn. Lefde 1684.
 2182. * I dottern Marias likpredikan uppges hennes namn oriktigt Margareta.
 2183. ** De hade 4 söner och 4 döttrar.
 2184. Tab. 2.
 2185. Simon (se tab. 1), f. 9.10.1652. Student 1666.Filosofiekandidat och adjunkt i filosofiska fakulteten vid Åbo akademi 1675. Mag. 1677. Professor i logik och metafysik 1679, i teologi 1700; d. 5.7.1711. Om honom se vidare Tengströms kronologiska anteck- ningar. - Gift l:o 1679 med Katarina Eriksdotter Carlson, d. 1697 och begr. 23.9. s. å., sjukhusföreståndaredotter från Hollola; - 2:o 1698 med Sara Lietzen, d. omkr. 1711, i hennes 2 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Nicolaus Lietzen i hans 2 gifte med Margareta Ekebom, samt enka sedan 1695 efter akademieqvaestorn Gudmund Höök.
 2186. Barn:
 2187. 1. Johan, f. 1884. Mag. 14.12.1703. Vistades såsom informator för grefve Hans Henrik Liewens söner mycket vid utländska universitet och misstänktes, hemkommen, starkt för pietism, men befans oskyldig. Kyrkoherde i Birkala 1722, i Ulsby 1735. Prost; d. 1740. - Gift med Helena Enberg, dotter af arrendatorn Mårten Enberg med Magdalena Krus, samt syster till öfversten Mårten Enberg, adlad Segercrantz af Såtevalla.
 2188. 1. Katarina, f. 1685, d. 1725. Gift 1704 med kollegan vid Åbo skola, slutligen prosten i Lempälä Henrik Justander, f. 30.6.1676, d. 20.5.1749, i hans 1 gifte.
 2189. 1. Helena. Gift med kaptenen vid Österbottens regemente Petter Berg.
 2190. 1. Anders,. Dansmästare. - Gift 13.4.1714 i Stockholm med Margareta Stenbergia, hvarvid verser diktades af brodern Nicolaus Tolpo.
 2191. 1.Ett barn, d. 1683 och begr. 24.2.s. å.
 2192. 1.Ett barn, d. 1686 och begr. 3.2. s. å.
 2193. 1.Ett barn, d. 1688 och begr. 27.3. s.å.
 2194. 1.Ett barn, d. 1695 och begr. 20.12. s. å.
 2195. 2.Nils se tab. 3.
 2196. 2.Carl. Styckjunkare vid artilleriet; d. i Fredrikshamn 1741.
 2197. 2. Anna Katarina. Gift med kaptenen vid artilleriet i Stockholm Pär Dahlstedt.
 2198. Tab. 3.
 2199. Nils (se tab. 2), f. 1698. Pastor vid Åbo läns regemente. Kyrkoherde i Kumo 1730. Prost; d. 1757. - Gift med sin kusins dotter Anna Kristina Gråå, dotter af kyrkoherden i Ruokolaks, sedan i Töfsala Martin Johannis Gråå med Katarina Tolpo.
 2200. Barn:
 2201. Sara Katarina, d.1793. Gift med kyrkoherden i Vesilaks Johan Hacks, d. 1767.
 2202. Mårten se tab. 4.
 2203. Anna Fredrika. Gift med sin småkusin prosten i Närpes, professor Johan Laihiander, f. 1720, d. 1794.
 2204. Nils. Var vicenotarie i Åbo hofrätt 1751. Kanslist 14.12.1754. Var notarie 1758. Häradshöfding i Piikkis och Halikko härader; d. 1762. - Gift med Kristina Elisabet Freidenfelt, f. 1740, dotter af kaptenen Carl Freidenfelt med Gertrud Helena Köhler.
 2205. Hedvig Kristina, 1789. Gift med kyrkoherden i Vånå Johan Velin, d. 1765.*
 2206. Maria Elisabet, f. 31.10.1735, d. 4.4.1767. Gift med kyrkoherden i Urdiala Johan Gustaf Mennander, f. 1729, d.1777, i hans 1 gifte.
 2207. *Deras dotter Johanna Kristina blef i sitt gifte med borgmästaren i Kaskö Vilhelm Forsman, mor till senatorn, sedan presidenten i Vasa hofrätt William Forsman, adlad 1856.
 2208. Tab. 4.
 2209. Mårten (se tab. 3), f. 1726 i Virino. Stud. 1742. Mag. 30.7.1751. Amanuens vid domkapitlet 1764. Kyrkoherde i Kjulo 1757, i Birkala 1789. Prost; d. 21.10.1805. - Gift med Eva Katarina Bellin, f. 1735, f 31.8.1802, dotter af grefve Johan Lillienstedts hofmästare Magnus Bellin.
 2210. Barn:
 2211. Anna Maria, f. 1761, d. enka å Löfnax i Kyro 2.2.1841. Gift med akademiefogden Gustaf Magnus Björkbom.
 2212. Martin Johan, f. 1768. Stud. 1787. Mag. 22.6.1792. Bataljonspredikant vid Åbo eskader af armens flotta 1797. Kyrkoherde i Sagu 1798; d. barnlös 6.1.1830. - Gift med Maria Lovisa Amnorin, f. 1757, d. 17.6.1819, i hennes 2 gifte, dotter af kyrkoherden i Lemland Otto Johan Amnorin med Helena Palén, samt enka efter mannens företrädare kyrkoherden Gabriel Fortelius.
 2213. Nils Magnus, f. 2.12.1770. Stud. 1787. Mag. 22.6.1792. Filosofiedoktor s. å. Docent vid Åbo akademi i psykologi 1795, i metafysik 1799. Notarie vid Åbo domkapitel 1804. Kyrkoherde i Tammela 1808. Honorär teologiedoktor 1830. Jubelmagister 1844; d. barnlös 17.6.1853. - Gift 17.5.1801 med Anna Maria Forsman, f. 1.5.1754, d. 15.3.1836, i hennes 2 gifte, dotter af tobaksfabrikören i Åbo Johan Forsman med Hedvig Amalia Haveman, samt enka efter handlanden i Åbo Gustaf Allen.
 2214. Eva Fredrika, f. 21.1.1772, d.7.1.1842. Gift 10.6.1794 med löjtnanten Evert Reinhold von Knorring, f. 2.6.1767, d. 1.9.1813.
 2215. Agata Lovisa, f. 25.1.1774, d. enka i Tammela 28.1.1854. Gift med expeditionsfogden i Kangasala Carl Abrafaam Gadd, f. 15.2.1776.
 2216. Tab. 5.
 2217. Henrik (se tab. 1). Handlande i Åbo. En af de 24 älste åtm. 1689-98. Kapten vid borgargardet 23.12.1690. Hospitalsföreståndare 1690. Stadens representant vid riksdagarna 1693 och 1697. Rådman 1698. Afsked med pension 1727; d. 1734 och begr. 27.6. s. å. - Gift 1:o 23.3.1681 med Maria Sundel, d. i början af 1700-talet, dotter af regementsskrifvaren Erik Sundel med Moiken Wernle i hennes 1 gifte; - 2:o redan 1709 med Magdalena Magel, d. omkr. 1722, i hennes 2 gifte, enka efter tullskrifvaren i Åbo Johan Spenser.
 2218. Barn:
 2219. 1. Johan. Notarie 1708. advokat 1710. Vicehäradshöfding.
 2220. 1. Katarina. Gift med kyrkoherden i Ruokolaks, sedan i Töfsala Martin Johannis Gråå, f. 28.9.1669, d. 3.4.1736.
 2221. 1. Henrik. Auditör. - Gift med Maria.
 2222. 1. Hedvig.
 2223. 1. Erik Johan, f. 1687. Auskultant i hofrätten. Notarie vid rådstugurätten 1710. Auditör. Politieborgmästare i Åbo 2.9.1727; d. i slag 31.8.1766. - Gift under stora ofreden med Brita Vächter, f. 1700, d. 20.10.1766 och begr. 23.10. s.å., dotter af borgaren och t. f. borgmästaren i Åbo Henrik Vächter med Anna Simolenia.
 2224. 1. Eleonora.
 2225. 1. Ulrika Beata*. Gift 3.3.1737 med kyrkoherden i Säkylä Henrik Laihiander, f. 1682, d. 1753.
 2226. 1. Ett barn, d. 1686 och begr. 7.11. s. å.
 2227. 1. Ett barn, d. 1689 och begr. 23.11. s. å.
 2228. 1. Ett barn, d. spädt 1694 och begr. 2.4. s. å.
 2229. 1. Ett barn, d. 1698 och begr. 12.2. s. å.
 2230. En dotter, d. ogift 1724 och begr. 21/9 s. å. i arfgrafven under tornhvalfvet i Åbo domkyrka.
 2231. * I Strandbergs herdaminne uppgifves hennes namn dels blott Ulrika, dels Maria Beata.
 2232. ________________________________________
 2233. B.
 2234. Tab. 1.
 2235. Tomas Tolpo. Borgare i Åbo; d. 1643. - Gift med Anna Olofsdotter.*
 2236. Barn:
 2237. Karin, d. 1667 och begr. 24.3. s. å. Gift 1:o 1645 med Sigfrid Sigfridsson Tolpo, d. omkr. 1659; - 2:o mellan 1661 och 1664 med Daniel Mattsson Tolpo, borgare i Åbo.
 2238. Mårten se tab. 2.
 2239. * Hon hade en bror Mattias Olai, student.
 2240. Tab. 2.
 2241. Mårten (se tab. 1). Borgare i Åbo. - Gift med - - Jöransdotter.
 2242. Barn:
 2243. Michel. Borgare i Åbo. - Gift med Elisabet.
 2244. Henrik se tab. 3.
 2245. Tab. 3.
 2246. Henrik (se tab. 2). Borgare i Åbo.
 2247. Son:
 2248. Mårten se tab. 4.
 2249. Tab. 4.
 2250. Mårten (se tab. 3). Borgare i Åbo. Hospitalsföreståndare 1698; d. före 1709. - Gift 1686 med Maria Mattsdotter Forssman i hennes 1 gifte. Maria Forssman gifte sig 2 ggn 1711 med studenten, sedan länsmannen i Hvittis Jakob Berg. De lefde 1728 i Åbo.
 2251. Barn;
 2252. Henrik se tab. 5.
 2253. Matts. Länsnman i Tyrvis.
 2254. Mårten se tab. 9.
 2255. Simon se tab. 8.
 2256. Maria. Piga. Gift med Simon Pettersson.
 2257. Tab. 5.
 2258. Henrik (se tab. 4).
 2259. Borgare i Åbo; d. 1784 och begr. 26.1. s. å. - Gift med Walborg Kissala, d. 1735 och begr. 9.11.s.å., dotter af borgaren i Åbo Henrik Kissala i hans 1 gifte med Maria Andersdotter *.
 2260. Barn:
 2261. Gabriel se tab. 6.
 2262. Elisabet. Vistades 1749 i Stockholm.
 2263. *Henrik Kissala var 2 ggn gift med Brita Simonsdotter, syster till skomakaren Johan Gullberg, och bonden Petter Reska.
 2264. Tab. 6.
 2265. Gabriel (se tab. 5), f. 1720. Mag. 18.7.1745. Choralis (ka- pellan) vid Åbo finska domkyrkoförsamling 1746; d. 4.6.1754 -Gift 1:o 5.9.1745 med Eva Eufrosyne Lignipaea, f. 1717, d. 1.9.1749, dotter af hospitalspredikanten i Åbo Kristian Lignipaeus med Maria Vessman; - 2:o 18.12.1753 med Marta *) Katarina Frostera, f. 1736, d. 1788, i hennes 1 gifte, dotter af prosten i Bjärno Jakob Frosterus i hans 1 gifte med Margareta Juslenius i hennes 2 gifte. M. K. Frostera gifte sig 2 ggn med kapellanen i Åbo Alexander Lauraeus, d. 1788.
 2266. Barn:
 2267. 1. Gabriel Algot se tab. 7.
 2268. 1. Agata Eufrosyne, f. 8.12.1747.
 2269. 1. Johanna Elisabet, f. 28.8.1749.
 2270. *Uppgifves ock "Maria" och "Märta".
 2271. Tab. 7.
 2272. Gabriel Algot (se tab. 6), f. 11.7.1740. Auskultant i Åbo hofrätt 6.6.1766, e.o. kanslist 16.12.1767, vicenotarie 20.2.1773. Häradshöfding; d. 23.6.1784. - Gift med Margareta Elisabet Paldani, f. 25.8.1756, d. 23.1.1820, dotter af kyrkoherden i Jorois Elias Paldanius i hans 2 gifte med Margareta Sipelius.
 2273. Barn:
 2274. Margareta Eufrosyne, f. 17.5.1778, d. ogift 1838.
 2275. Agata Maria, f. 1780, d. 25.5.1820. Gift med löjtnanten Fredrik Gabriel Aurenius, f. 1770.
 2276. Tab. 8.
 2277. Simon (se tab. 4). Borgare i Åbo. - Gift med Maria Johansdotter (? d. såsom enka 1732).
 2278. Son:
 2279. Simon Gustaf, f. 1726. Fältväbel vid Åbo läns regemente. Afsked. Inspektor å Odensnäs fideikommiss i Masku; d. därst. 20.9.1802.
 2280. Tab. 9.
 2281. Mårten (se tab. 4). Borgare i Åbo. Lefde 1747, gammal och utfattig. - Gift l:o med Elisabet Grelsdotter, d. 1723; - 2:o omkr. 1727 med Agneta; - 3:o 1731 med pigan Brita Mattsdotter, f. 1693, d. 9.3.1749, och begr. 12/3 s.å.
 2282. Barn:
 2283. 1. Mårten se tab. 10.
 2284. 1. Elisabet, f. 1719.
 2285. Tab. 10.
 2286. Mårten (se tab. 9), f. 1714. Linväfvare. Bodde 1737-47 å Dalkarby i Pojo. - Gift med Margareta Johansdotter, f. 1715.
 2287. Barn:
 2288. Mårten se tab. 11.
 2289. Två söner dessutom.
 2290. Dotter.
 2291. Tab. 11.
 2292. Mårten, (se tab. 10.). Sockensnickare 1771-75. Kyrkobyggmästare. Bodde å Hongisto i Vichtis. -Gift med Maria
 2293. Barn:
 2294. Margareta Sofia, f. i Lojo 1771. Gift 1802 med föraren Axel Johan Malm å Suoni hemman i Lahnajärvi by af Suomus- järvi kapell, f. 28.2.1749
 2295. Mårten se tab. 12.
 2296. Johan Gabriel se tab. 13.
 2297. Axel Magnus se tab. 18.
 2298. Ulrik se tab. 20.
 2299. Tab. 12.
 2300. Mårten (se tab. 11). - Gift med - - - Schaefer, dotter af kyrkoherden i Esbo Carl Schaefer med Gertrud Helena Bahr.
 2301. Barn:
 2302. Vilhelm. Organist å Fagerviks bruk.
 2303. Karl.
 2304. Tab. 13.
 2305. Johan Gabriel(se tab. 11.). Rusthållare i Vichtis; d. 1869.
 2306. Barn:
 2307. August se tab. 14.
 2308. Axel Gabriel se tab. 17.
 2309. Tab. 14.
 2310. August (se tab. 13), f. 1810. Kapellansadjunkt 1842. Kapellanssubstitut i Lappträsk 1843. Nådårspredikant i Nurmijärvi 1.4.1846. Kapellan därst. 17.3.1847. Vicepastor 1854; d 12.5.1883. - Gift med Fredrique Krumhorn, f. 25.12.1812, d. i Nurmijärvi 2.4.1890, dotter af kornetten Carl Krumhorn med - -- - Drifvert från Nürnberg.
 2311. Barn:
 2312. Frans August. Reste som ung till sjös och har ej på inge afhörts. - Gift från Antverpen.
 2313. Teresia Maria, d. 3 år gammal.
 2314. Hilma Elisabet, d. ogift 1872.
 2315. Akilles Johannesse tab. 15.
 2316. Agnes Maria, f. 25.3.1855. Gift med ingenjören Oscar Gustaf Victor Stenberg, f. 4.7.1843. Axel Teodor se tab. 16.
 2317. Tab. 15.
 2318. Akilles Johannes (se tab. 14). Reste som ung till sjös och deltog i det s. k. Tonkinkriget mellan Frankrike och Kina, men har sedan ej afhörts. - Gift med Anna Andersson från Norge, d.
 2319. Barn:
 2320. Fredrika (Frida) Augusta, f. 24.12.1876.
 2321. Karl, f. 1879.
 2322. Elin Agnes, f. 1.11.1881.
 2323. Tab. 16.
 2324. Axel Teodor (se tab. 14). Possessionat i Vichtis. - Gift med Maria Vickström från Vichtis.
 2325. Barn:
 2326. Hilma.
 2327. Fanny.
 2328. Tab. 17.
 2329. Axel Gabriel (se tab. 13). Rusthållare i Vichtis. Ledamot för Nylands län af januariutskottet 1862; d.
 2330. Barn:
 2331. Dotter. Gift med rusthållaren, f. d. landtdagsmannen Törnström i Vichtis.
 2332. Fredrika, d. Gift med rusthållaren Karlsson i Vichtis.
 2333. Amanda. Gift med landtbrukaren Henrik Stenius i Vichtis.
 2334. Amalia. Gift med rusthållaren Kaarlonen, f. Karlsson, i Vichtis.
 2335. Sofia. Gift med rusthållaren Stenbergi Pusula.
 2336. Tab. 18.
 2337. Axel Magnus(se tab. 11), f. 22.11.1782. Handlande i Ekenäs. Kyrkobyggmästare; d. i Kerimäki 27.7.1845. - Gift med Lovisa Charlotta Wallen, f. 19.10.1784, d. å Harjula i Libelits 4.12.1855
 2338. Barn:
 2339. August Magnus, f. 5.10.1819. Stud. 14.6.1845. Kapellansadjunkt i Säkkijärvi 27.6.1849. Interimspredikant i Mohla 4.3.1857. Kyrkoherdeadjunkt i Taipalsaari 1.10.1858. Spinnhuspredikant i Villmanstrand. Vicepastor 19.12.1860. Kapellan i Jokkas 1.5.1868, i Mouhijärvi 1.5.1890. - Gift l:o 8.2.1850 med Anna Helena von Zweygberg, f. 31.10.1818, d. 21.6.1866, dotter af vicepastorn Johan Henrik von Zweygberg med Margareta Helena Lilius; - 2:o med Ina Gulin.
 2340. Teodor Johan se tab. 19.
 2341. Karolina Lovisa. Enka.
 2342. Vilhelmina Sofia. Ogift.
 2343. Tab. 19.
 2344. Teodor Johan (se tab. 18), f. 15.9.1822. Kyrkobyggmästare; d. i Liebelits 25.3.1868. - Gift med Maria Hirvonen.
 2345. Barn:
 2346. Anna Lovisa, f. 16.6.1852. Gift med kapellanen i Merijärvi Isak Puustinen, f. 1846.
 2347. Ida Vilhelmina, f. 26.12.1853. Postexpeditionsföreståndarinna i Alajärvi.
 2348. Nina Maria, f. 6.6.1856. Postexpeditionsföreståndarinna i Jokkas.
 2349. Mila Helena, f. 3.12.1858. Postexpeditionsföreståndarinna i Impilax.
 2350. Elin Augusta, f. 24.12.1860.
 2351. Lina Josefina, f. 23.1.1863. Folkskollärarinna i Virmo.
 2352. Hilja Siviä, f. 15.6.1865. Gift med aktuarien vid Finlands statsarkiv, filosofielicentiaten Johan Wilhelm Ruuth, f. 1854.
 2353. Jenny Johanna, f. 30.12.1867. Gift 8.8.1889 i Jokkas med befallningsmannen i Suojärvi Oskar T. Nordström.
 2354. Tab. 20.
 2355. Ulrik (se tab. 11). Timmermansålderman i Helsingfors; d. 1831 i koleran.
 2356. Barn:
 2357. Tre döttrar, dels gifta, dels ogifta.
 2358. ________________________________________
 2359. Anm.
 2360. Gabriel Mårten Tolpo. Guldarbetare i Viborg. -Gift 1804 med Maria Elisabet Rautell.
 2361. Barn:
 2362. Gustaf Fredrik, f. 2.1.1807.
 2363.  
 2364. Vargentin
 2365. Leder sitt upphof från Lybeck. Inflyttade till Åbo på 1630-talet och fortlefde där såsom handelssläkt seklet till slut, hvarefter den, öfvergången till civilståndet, spreds vida omkring. En gren fortplantade sig i Sverige, en annan i Savolaks, medan stamorten Åbo h.o.h. saknade representanter för densamma. I Finland torde släkten ännu fortlefva.
 2366. Tab. 1.
 2367. Jochim Vargentin f. 1612 i Lybeck. Inkom i slutet af 1630-talet till Åbo. Handlande därst., snart en af de förmögnaste. Stadens 3:dje representant vid 1672 års riksdag. "Uppsade" 18.12.1677 sig för ålderdoms skull från de 24 älstes tal och gemenskap; d. 1682 och begr. 19.11.s.å. - Gift 15.9.1639 med Anna Jämse, f. 25.6.1621, dotter af köpmannen i Åbo Willam Jämse med Elin Johansdotter Klöfverblad i hennes 1 gifte. Hon dog 13.4.1670 kl. mellan 2 och 3 f. m. af bröstvärk och begr. 24.4. s.å., som var Dominica Jubilate, hvarvid Enev. Svenonius predikade om "huru en ängslig Christtrogen människa, uti sin stora nöd, utur djupen ropar till Herren sin Gud om hjälp och undsättning, och såleds tager sin tillflykt till Hans stora nåd och barmhertighet."
 2368. Barn: Vilhelm se tab. 2.
 2369. Anna. Lefde enka 1724. Gift omkr. 1666 med postmästaren i Åbo Bertil Caloander, d. 1690.
 2370. Elisabet, d. 1676 och begr. 1.10. s. å. Gift 1.9.1668 1/, med sin mosters svåger handlanden i Åbo Jost Schultz, f. 6.11.1615, d. 28.10.1677, i hans 2 gifte.
 2371. Katarina, d. 1677 och begr. 16.9. s. å. Gift 1:o med handlanden i Åbo Påvel Bensijn, d. 1673; - 2:o 9.11.1675 med stadsbarberaren i Åbo mäster Hans Roggenbuch, d. 1690, i hans 2 gifte.
 2372. Henrik. Stud. i Åbo 1664. Var „en ärlig student", då han år 1673 var sinnad att resa lit och peregrinera med sin svåger (= släkting: systers styfson) Joakim Schultz, hvilket hån också s. å. fadern ovetande gjorde.
 2373. Elin. Gift med rådmannen i Åbo Jakob Bachster, d. 1681.
 2374. Robert se tab. 12.
 2375. Magdalena. Gift 12.10.1674 med handlanden i Åbo Kristian Isebeen, d. 1686 ooh begr. 25.8. s. å., i hans 1 gifte *).
 2376. Maria. Gift 1:o omkr. 1677 med tullnären i Helsingfors Bartold Lundersteen, d. omkr. 1690. Flyttade 1691 med sina 3 omyndiga barn Bertil, Maria ooh Katarina till Åbo, där hon lifnärde sig med salthandel; - 2:o efter 1696, före 1701 med f. d. landtmätaren, sedan kvartermästaren Erik Härkepaeus. Sofia. Begr. 15.1.1688 i Åbo domkyrka. Gift 11.11.1676 med handlanden i Åbo Markus Kask (eller Kaske), d. 1697.
 2377. En son, d. ung 1665 och begr. 3.9. s. å.
 2378. En son, d. före 1670.
 2379. En dotter, d. före 1670.
 2380. * Från Tyskland. Gift 2:o 15.12.1683 med Margareta. Döttrar (ur 1 giftet): Magdalena, gift 28.9.1692 med handlanden Henrik Franck; Elisabet, gift 25.10.1695 med handlanden Simon Eekhag. Enka redan 1710.
 2381. Tab. 2.
 2382. Vilhelm (se tab. 1). Handlande i Åbo. Rådman 26.6.1682. Till riksdagen 1689 utsågs han i st. f. borgmästaren Beckius, som gjort sig omöjlig, "så mycket mera som landshöfdingen honom därtill kallat och han eljes tjänlig till samma förrättning befinnes" ; d. 1692 och begr. 25.1.1693 i wittfoothska arfgrafven i Åbo domkyrka. - Gift 11.12.1666 med Magdalena Wittfooth, dotter af handlanden i Åbo Jochim Wittfooth med Anna Margareta Bugenhagen. Hon erhöll efter mannens död tillstånd att få bli "salubryggare" (brygga till salu). Lefve ännu 1712 enka.
 2383. Barn:
 2384. Vilhelmse tab. 3.
 2385. Anna. Gift 1:o före 1697 med aktuarien i Åbo hofrätt Johan Simonsson Phoenix, d. 1709; - 2:o i Åbo slottsfängelse med den religiöse svärmaren Petrus Schaefer, d. 1728 i Gäfle i fängelse, hvilken själf vigde henne vid sig.
 2386. Johan se tab. 6.
 2387. Robert. Bodde i Sverige.
 2388. Adolf. Handlande och rådman i Uppsala.
 2389. Henrik. Handlande i Uppsala.
 2390. Tvillingar d. späda 1677 och begr. 20.5. s. å.
 2391. Ett barn, d. ungt 1682 och begr. 19.11. jämte farfadern.
 2392. Ett barn, dödfödt 1688 och begr. 15.11. s. å.
 2393. Tab. 3.
 2394. Vilhelm (se tab. 2), f. 1670. Stud. 1684. Promoverad som primus vid magisterpromotionen 14.12.1697. Vicebibliotekarie vid Åbo akademi 1698. Kapellan 1700. Kyrkoherde i Jomala 1711, i Sunne (Jämtland) 1716; d. 1735. - Gift 1:o med Susanna Flachsenia, dotter af professorn Jakob Flachsenius med Susanna Meisner; - 2:o med Anna Kristina Frosterus, dotter af prosten i Kemi Erik Frosterus i hans 4 gifte med Kristina Burman i hennes 2 gifte.
 2395. Barn:
 2396. 1. Vilhelm se tab. 4.
 2397. 1. Susanna Magdalena. Gift med prosten i Offerdahl Abraham Burman. Hon dog 1734 och hennes likpredikan hölls af Abr. Bång öfver "barnsnöden såsom smärtefull och lindrad."
 2398. 2. Pär Vilhelm se tab. 5.
 2399. Eva Margareta. Gift med borgaren i Borås och riksdagsmannen Peter Börjesson Hall, farfar till generalmajor Birger Hall, adlad von Hall.
 2400. Tab. 4.
 2401. Vilhelm (se tab. 3), f. 1704 i Åbo. Mag. omkr. 1731. Pastorsadjunkt hos fadern i Sunne vid samma tid, i Ragunda 1737. Kyrkoherde i Ragunda 1747; d. 1754.
 2402. Barn:
 2403. Elisabet Magdalena. Gift med kungl. sekreteraren Pär Gazelius, f. 1723, d. 16.2.1806 å Angsta i Ångermaland.
 2404. Tab. 5.
 2405. Pär Vilhelm (se tab. 3), f. i Sunne 22.9.1717. Stud. i Uppsala 1733. Mag. 1743. Astronomiedocent vid Uppsala akademi 1746.Filosofieadjunkt därst. 1748. Vetenskapsakademins ständige sekreterare 1749; d. 13.12.1783. Han var en utmärkt astronom och statistiker samt tabellvärkets upphofsman. Hans biografi ingär i "Svenskt biografiskt lexikon." - Gift 1756 med Kristina Magdalena Raab, d. 1769, dotter af hofstallmästaren Carl Kristian Raab.
 2406. Barn:
 2407. Tre barn, d. späda.
 2408. En dotter. Gift med sekreteraren E. Bredberg.
 2409. Två döttrar. Öfverlefde fadern.
 2410. Tab. 6.
 2411. Johan (se tab. 2). Var auskultant i Åbo hofrätt 1704. Notarie vid rådstugurätten i Åbo 29.5.1705, "emedan han är en studerad karl samt en beskedlig och nykter person." Handlingsskrifvare i hofrätten 1708. Häradshöfding i Lill-Savolaks härad redan 1722; d. 1736. - Gift med en dotter af öfverkrigskommissarien Lars Malm med Helena Lilljegren.
 2412. Barn:
 2413. Johan. Var hofrättsauskultant 1739. Auditör; d. ogift under påstående kapitulation i Helsingfors 1742.
 2414. Magdalena, d. 1765. Gift l:o med prosten i S:t Michel mag. Anders Heinricius, f. 1700, d. 16.5.1756; - 2:o med häradshöfdingen Karl Vilhelm Malleen.
 2415. Lars Vilhelm se tab. 7.
 2416. Ulrika, d. barnlös 1765. Gift 1749 med prosten i Rantasalmi mag. Georg Helsingius, d. 13.3.1764.
 2417. Claudius se tab. 10.
 2418. Tab. 7.
 2419. Lars Vilhelm. (se tab. 6).
 2420. Barn:
 2421. Gustaf Adolf se tab. 8.
 2422. Tab. 8.
 2423. Gustaf Adolf (se tab. 7), f. 1755. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente och Sääksmäki kompani. Adjutant därst. 24.4.1791. Afsked 22.7.1795.
 2424. Barn:
 2425. Carl Gustaf se tab. 9.
 2426. Dotter. Lefde 1852.
 2427. Tab. 9.
 2428. Carl Gustaf (se tab. 8), f. 26.1.1813. Kronolänsman i Kuru och en del af Ruovesi. Afsked; d. 5.6.1852 i Ruovesi. - Gift med Eloisa Rosalia Bergroth, f. 30.3.1817, dotter af prosten i Ikalis Gustaf Johan Bergroth med Ulrika Juliana von Pfaler.
 2429. Barn:
 2430. Hilma Olivia, f. 11.11.1839.
 2431. Malin Augusta, f. febr. 1842.
 2432. Alexandra Rosa. Ett barn dessutom.
 2433. Tab. 10.
 2434. Claudius (se tab. 6). Klockare i Sääminge redan 1758. Gift 28.8.1761 med Maria Kristina Holm.
 2435. Barn:
 2436. Johan se tab. 11.
 2437. Tab. 11.
 2438. Johan (se tab. 10), f. i Sääminge 12.4.1763. Besökte Rantasalmi trivialskola och 1780 - 82 Borgå. Stud. 1782. Kapellan i Taipalsaari 1792. Vicepastor därst. 1799. Kyrkoherde därst. 1807; d. 12.6.1817. - Gift med Agneta Sofia Berner, dotter af prosten i Mäntyharju Emanuel Berner mid Anna Sofia Villström.
 2439. Barn:
 2440. Kristina Sofia, f. 1797.
 2441. Katarina Lovisa, f. 1801.
 2442. Maria Sofia. Gift med häradsbokhållaren, kaptenen Fredrik Giös, f. 1793.
 2443. Anna Johanna. f. 1804.
 2444. Johan Emanuel, f. 1807. Apotekare i Krasnosavodsk; d. ogift 1855.
 2445. Carl Gustaf se tab. 11.
 2446. Hedvig Emilia, f. 1814.
 2447. Tab. 12.
 2448. Carl Gustaf (se tab. 11), f. 27.6.1811. Kapellan i Jorois 16.12.1842, i Kangasniemi 21.4.1847. Vicepastor s. å. Kyrkoherde i Heinävesi 10.6.1857. Prost 1863; d. 3.4.1865. - Gift l:o med Matilda Sofia Floman, f. 24.12.1810, dotter af kronofogden Anders Vilhelm Floman i hans 2 gifte med Gustava Jakobina Kyander; - 2:o med Maria Lovisa Heintzius, f. 1819, d. i Heinävesi 4.2.1866.
 2449. Barn:
 2450. 1. Gustaf, f. 27.1.1844. Landskontorist i S:t Michel 26.7.1867.
 2451. 2. Henrika, f. 28.2.1847 d. 16.3.1852 i Kangasniemi.
 2452. Tab. 13.
 2453. Robert (se tab. 1). Handlande i Åbo. En af stadens 24 älste åtm. från 1688. Löjtnant vid „borgeriet" (stadsmilitären) 23.12.1690. Hospitalsföreståndare 1690; d. 1691 och begr. 4.10. s.å. Hans barn erhöllo i fäderne 13,813 och i möderne 17,186 daler kmt, utöfver hvilket senare dock styffadern erhöll mycket i fast egendom samt dennes barn 8,593 daler kontant i sitt möderne. - Gift 1686 med Katarina Thesleff, d. omkr. 1705, i hennes 2 gifte, dotter af assessorn i Åbo hofrätt Petter Thesleff med Katarina Hansdotter Schmedeman, samt enka efter handlanden i Åbo Herman Thorvöst. Karin Thesleff gifte sig 3 ggn 1694 med sin kontorist, sedan handlanden i Åbo Hans Schele i hans 1 gifte.
 2454. Barn:
 2455. Anna Katarina. Gift med advokatfiskalen, sedan assessorn i Åbo hofrätt Gabriel Forsten, d. 24.5.1717
 2456. Maria. Gift före 1705 med vicepastorn i Pargas slutligen kyrkoherden i Alfta (Helsingland) mag. Mikael Erici Fant, f. 1676, d. 1746. Deras sonson var den bekante häfdaforskaren professor Erik Mikael Fant.
 2457. Magdalena.
 2458. Jochim.
 2459. ________________________________________
 2460. Medlemmar af släkten utan kändt samband med stamfadern:
 2461. Anna Magdalena Vargentin, f. 1694, d. 10.6.1778. Gift 1:o med kronobefallningsmannen i Savolaks nedredels härad Olof Meinander, d. 1725; * - 2:o med kronobefallningsmannen i Savolaks nedredels härad, sedan landskamreraren Johan Wadsten, f. 1700, d. 1788. **
 2462. Margareta Vargentin, f. 1695, d. enka 18.8.1745. Gift med snickaren i Åbo Johan Isberg. Helt säkert syster till föregående och sondotter af Jochim, tab. 1.
 2463. * Deras sonson adlades 1802 med namnet Edelsvärd (svensk ätt), deras sonsonson 1854. Den sistnämde är stamfar för finska adl. ätten af Meinander.
 2464. ** Deras dotter Maria, gift med prosten i Ilomants Clas Johan Molander, var mor till Abraham Joakim Molander, adlad 1833 Nordenheim, samt farmor till geheimerådet Claes Herman Molander, adlad 1863.
 2465. Wittfooth
 2466. Härstammar från Hamburg, dit den, enligt tradition inom släkten, skall hafva kommit från närheten af Edinburg. Inflyttade, drifven af religionsförföljelserna i Tyskland, genom Lybeck och Stockholm i medlet af 17 århundradet till Åbo, där den snart genom sin rikedom intog en lysande ställning och genom storartade donationer för alltid infätat sitt namn i Åbo stads historia. Genom stora ofreden spriddes en gren af släkten till Sverige. Ifrån Åbo har den sedan början af detta århundrade försvunnit och lefver nu såsom jordägande i Töfsala socken.
 2467. Tab. 1.
 2468. Jochim Wittfooth f. i Hamburg 1620. I tjänst därst. hos handlanden Hörman. Flyttade i början of 1640-talet till Lybeck och blef handlande därstädes. Flydde som en varm luteran för krigets skull, enligt traditionen (som dock troligen far vilse) jämte hustru och två barn, med penningar insydda i kläderna till fots till Pommern och därifrån sjöledes till Stockholm, som de dock snart lämnade för att söka sig en lugnare fristad i Åbo. Handlande därst. omkr. 1647. Efter freden 1648 öfverförde han hela sin i skepp och penningar bestående förmögenhet till Åbo, hvarigenom han blef en af stadens rikaste köpmän; d. 1677 och begr. 2.0. s. å. i den af enkan köpta arfgrafven på högra sidan af altaret i Åbo domkyrkas högkor. Utgaf 1669 ett tal "de modo repetendae lectionis." Donerade till domkyrkan åtskilliga målningar samt 1666 en dopfunt och till minne af dottern Magdalenas förmålning ett horn, bägge af silfver i drifvet arbete. - Gift 1647 i Åbo med Anna Margareta Bugenhagen, d. 1692 och begr. 26.6.s. å, dotter af rådmannen i Åbo Gevert Bugenhagen. Hon skänkte, enligt sitt löfte, till den kyrka, som var närmast den plats, där makarne vid öfverresan från Sverige landstego, nämligen Åbo hospitalkyrka, en klocka.* Till minne af föräldrarna skänkte barnen 1699 till domkyrkan en stor och värdefull altartafla med dessas porträtter i den rikt ornamenterade ramen. Den uppbrann 1827.
 2469. * Denna klocka var upphängd i en klockstapel, som intill våra tider stått på f. d. länelasarettets, n. v. packhusets tomt, nytjades till klämtning vid eldsvådor, men flyttades efter 1827 års brand i en nybygd klockstapel på Vårdbärget, därifrån den under domkyrkans reparation jämte en annan från Reso mot en lega of 1 rub. silfver i veckan hyrd klocka kallade stadsborna tillsamman till gudstjänst. Nu hänger den i domkyrkotornet.
 2470. Barn:
 2471. Henrik se tab. 2.
 2472. Magdalena. Gift 11.12.1666 med handlanden, sedan rådmannen i Åho Vilhelm Vargentin, d. 1692. Hon lefde ännu 1712 enka.
 2473. Gevert, d. ogift 1676 och begr. 13.8. s. å.
 2474. Anna. Gift 1670 med borgmästaren i Åbo Johan Schaefer, d. 1683, i hans 2 gifte. Lefde enka 1705, men var d. 1710.
 2475. Hans, f. i början af 1650-talet (Enl. Biografinen Nimikirja. vinterska samlingen har orätt 1657, hvilket är systerns födelseår.), d. ogift 2.8.1732. Hofrättslikvidationskommissarie. Skötte efter faderns död hans ansenliga handel och idkade efter moderns en tid gemensam rörelse med brodern Gustaf. Aflade borgared i Åbo 26.4.1688. Löjtnant vid borgargardet 23.12.1690. Var på sin tid den rikaste köpmannen i staden; sin egendom hade han samlat blott i Åbo "dels genom ansenliga tillfallna arfskaper, dels genom idkad stor handel", hvilken t.o.m. "kvadrerade" mot alla då i staden varandre kram- och salthandlares handel tillsamman. Blott efter stora ofreden hade han af några personer för försålda varor inkasserat 157,000 d. kmt, på hvilka han beräknades haft minst 20 %:s vinst, "altså öfver 300,000 d:s avance." Skänkte 1723 åt sin brorson Hans Henrik en stor stadsgård i Åbo. År 1732 gaf han 10,000 daler kmt till de fattige vid stadens hospital. Gjorde till domkyrkan åtskilliga donationer. 1727 skänkte han det dyrbara ypperliga orgelvärket, som 100 år senare uppbrann. Jämte brodern Kristian donerade han två stora 60-greniga ljuskronor,och till ljusen i dessa gaf han en penningesumma, hvaraf räntan i evärdliga tider skulle användas till ändamålet. Vidare skänkte han en grant utsirad korkåpa af röd gyllenduk med guldbroderadt bräm och rödt taftsfoder samt hans eget namn sydt med äkta pärlor bakpå klaffen. Testamenterade slutligen till domkyrkan en sin fordran till annan person, stor 3,833 d. kmt. Prisas allmänt såsom mycket god och frikostig af de fattiga.
 2476. Johan se tab. 5.
 2477. Katarina, d. 1734 och begr. 19.2. s. å. Gift 1683 med handlanden i Åbo Johan Spieker, d. 1701.*
 2478. Margareta, f. 8.10.1657, d. 5.11.1728. Gift 17.11.1685 med sin svägerskas mors kusin handlanden i Åbo Niclas Schultz, d. 27.10.1722.
 2479. * Utländing. Stadens älste redan 1689. Stadsfänrik 23.12.1690.Om makarnas gifmildbet under nödåren, se Biografinen nimikirja, s. 635.
 2480. Barn:
 2481. a) Johan, f. juli 1685. Handlande i Åbo. Flyttade 1712 till London och förvärfvade sig stor förmögenhet. Direktör för Englands bank; d. barnlös 10.3.1775 i London. Om hans donationer till Åbo se Biogr. Nim. Gift 1727 med Brita Alström, d. jämte en späd dotter 1728, dotter af borgaren i Alingsås Tore Carlsson med Anna Gislesdotter samt syster till Jonas Alströmer.
 2482. b) Edla Magdalena. Gift 23.1.1710 med handlanden Johan Fredrik Bagge.
 2483. c).Margareta Katarina. Gift 1711 med vicepresidenten i Åbo hofrätt, landshöfdingen Sven Agricola, adlad Leijonmarck, d. 1728.
 2484. d) Anna Elisabet. Gift med - - - Hallman.
 2485. e) ett barn, d. 1697.
 2486. Kristian. Handlande i Stockholm; d. ogift därst. på 1730-talet. Donerade till domkyrkan, utom ljuskronorna, mässkläder, tvänne silfverhåfvar med klockor och plåtar med inskription 'den 26 Julii 1732', två förgylda kommunionkannor, jämte brodern Hans en stor armljustake af silfver, som brukades framför presidents och guverörsbänkarna, m. m.
 2487. Adolf Johannes se tab. 9.
 2488. Gustaf se tab. 13.
 2489. En son, d. 1665 och begr. 28.7. s. å.
 2490. Tab. 2.
 2491. Henrik (se tab. 1). Handlande i Åbo. En af stadens 24 älste åtm. från 1689. Major vid stadsgardet 23.12.1690; d. 1693 i juli och begr. 22.10. s. å. - Gift l:o 21.11.1680 med Elin Festing, f. 1663, d. 1688, dotter af handlanden i Åbo Bartold Festing med Elin Jochimsdotter Schultz; - 2:o 1692 med Margareta Starenskjöld, d. 1757, i hennes 1 gifte, dotter af häradshöfdingen i Lappvesi, Jääskis, Stranda och Äyräpää härader, sedan assessorn i Åbo hofrätt Elias Haraldsson (Stare), adlad Starenskjöld, med Anna Mums i hennes 2 gifte. Margareta Starenskjöld var 1707 gift 2 ggn med prosten i Somero (domprosten i Åbo) Jakob Ritz, d. 1739, i hans 2 gifte.
 2492. Barn:
 2493. 1. Margareta, d. 1710 och begr. 6.10. s. å. Gift 1:o efter 1697 med sin kusin vicefiskalen i Åbo hofrätt Henrik Schaefer, d. före 1705; - 2:o 1705 med notarien, sedan sekreteraren därsammastädes Georg Haveman, d. 1716 eller 1717 *).
 2494. * Hennes barn i 2 giftet med Haveman:
 2495. A. Anna Margareta,f. 1705, d. i lungsot 24.5.1775. Gift l:o med regementsskrifvaren Gustaf Forstén; 2:o 30.11.1742 med borgmästaren i Åbo Anders Kristoffer Roos.
 2496. B. Kristina, f. 1707, d. i flussfeber 11.8.1772. Gift 15.8.1751 med archidiakonus i Åbo Mårten Arenius, f. 1714, d. 13.10.1787 i hans 1 gifte.
 2497. C. Katarina, f. 1708, d. 6.11.1778. Gift med rådmannen Jost Niclas Schultz, f. 1698, d. 1771.
 2498. D. Georg, f. 17.2.1709. Handlande i Åbo; d. 10.7.1774. Gift med sin halfsysters kusin och sin egen småkusin Anna Flege.
 2499. Barn:
 2500. a) Hedvig Amalia, d. 19.10.1793. Gift 9.6.1752 med tobaksfabrikören Johan Forsman, f. 1717, d. 1.12.1795.
 2501. b) Gustaf, f. 1736. Handlande i Åbo; d. 29.12.1786.
 2502. c) Margareta Kristina, f. 9.1.1738 d. i barnsäng 3.4.1773. Gift 1:o 21.11.1754 med handlanden Petter Heimrath Werner; - 2:o 24.5.1763 med handlanden Emanuel Tihleman i hans 1 gifte, f. 1734, d. 5.5,1777.
 2503. d) Anna Elisabet, d. ung 13.2.1739.
 2504. e) Anna. Gift med aktuarien i Åbo hofrätt Georg Gustaf Salonius, d. 1760.
 2505. E. Ett barn, d. 1711.
 2506. 1. Joakim se tab. 3.
 2507. 1. Bertil se tab. 4.
 2508. 1. En son, d. ung 1689 och begr. 12.11. s. å. i morfadern Bartold Festings graf.
 2509. Tab. 3.
 2510. Joakim (se tab. 2). Stud. i Åbo 1692. Var redan 1710 löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente. Fången hos ryssarne i Solikamsk, därifrån han hemkom 1722. Ryttmästareafsked; d. i Åbo 1725 och begr. 4.2. s. å. i arfgrafven. - Gift 1723 med Margareta Ruuth, f. 13.2.1696, d. 1735, i hennes 1 gifte, dotter af vicepresidenten i Åbo hofrätt Simon Ruuth med Kristina Sneckenberg. Margareta Ruuth gifte sig 2 ggn 31.1.1727 med ryttmästaren vid adelsfanan Georg Stjernhoff, f. 25.8.1685, d. 17.4.1740, i hans 1 gifte.
 2511. Barn:
 2512. Ett barn, dödfödt 1724 och begr. 12.9. s. å.
 2513. Hans Joakim. Lefde 1743 omyndig.
 2514. Tab. 4.
 2515. Bertil (se tab. 2). Handlande i Åbo från 1710. Vistades under den allmänna flykten i Norrköping; d. 1723. - Gift 31.12.1710 med sin svågers kusins dotter och sin fasters mans brordotter Helena Schaefer, d. december 1736, i hennes 1 gifte, dotter af rådmannen i Åbo Carl Schaefer i hans 1 gifte med Elin Rancken. Helena Schaefer gifte sig 2 ggn med organisten i Åbo Ludvig Petratz i hans 1 gifte.
 2516. Barn:
 2517. Magdalena Maria. Led på resa till Stockholm 30.10.1726 jämte 4 olyckskamrater skeppsbrott mot en låg klippa vid Jungfruskär i Sottunga, kastades upp på denna och frös där med tvänne andra ihjäl. De två återstående lifnärde sig med våt råg och malt och värmde sig genom att hafva funnit något tort krut i en kista, tils de efter 11 dagars lidanden räddades.
 2518. Benedicta.
 2519. Tab. 5.
 2520. Johan (se tab: 1). Var, enligt uppgift i Vinterska samlingen, Biografinen Nimikirja och handskrifven släkttabell från början af 19 årh., handlande i Åbo, men påträffas därstädes alldeles icke. Troligt är att han bodde i annan stad, antagligast i Stockholm; d. före 1690. - Gift tvänne gånger.
 2521. Barn:
 2522. Carl se tab. 6.
 2523. Johan se tab. 8.
 2524. Tab. 6.
 2525. Carl (se tab. 5). Bodgesäll hos handlanden Johan Arp i Åbo. Handlande därst redan 1708 utan att hafva aflagt borgared. Flydde under stora ofreden till Sverige och nedsatte sig som handlande i Örebro. - Gift 1710 eller 1711 med Sara Schele, dotter af handlanden i Åbo Hans Schele i hans 1 gifte med Katarina Thesleff i hennes 2 gifte.
 2526. Barn:
 2527. Hans. Grosshandlare i Stockholm.
 2528. Carl Bruksägare i Närike.
 2529. Gustaf se tab. 7.
 2530. Sara. Gift med grosshandlaren Kniper i Stockholm.
 2531. Tab. 7.
 2532. Gustaf (se tab. 6). Bruksägare i Värmland. Ägde Gysinge bruk i Gestrikland. Riddare af Nordstjärneorden. - Gift med Kristina Brandt, - d. å Gysinge 13.4.1778, dotter af brukspatronen å Reddeshyttan Carl Brandt med Kristina Svedberg.
 2533. Barn:
 2534. Sara Lovisa. Gift med brukspatronen å Elfkarleöns bruk i Uppland Tomas Tottie, f. 1741, d. 16.8.1797. Hon lefde enka å samma bruk.
 2535. Hedvig Katarina, f. 1758, d. 17.7.1791. Gift med brukspatronen Anders Barchaeus, d. 8.2.1794.
 2536. Karolina, f. 1765, d. i Stockholm 1810. Gift 15.6.1782 med förste expeditionssekreterären i justitierevisionen, slutligen presidenten i kammarkollegium, en af rikets herrar, friherre och grefve Samuel af Ugglas, f. 3.5.1750, d. 6.4.1812. Deras sonson är f.d. öfverståthållaren i Stockholm, frih. Curt Gustaf af Ugglas.
 2537. Tab. 8.
 2538. Johan (se tab. 5). Handlande i Åbo; d. 15.2.1743 och begr. 20.2. s. å. - Gift 1:o med Anna Kristina Reiman, f 1731 och begr. 16.9. s. å., dotter af bokbindaren i Åbo Kristian Gottfrid Reiman (f. 1674 i Leipzig af bokhandlaren därst. Gottfrid Reiman med Dorotea och d. i Åbo 26.2.1710) i hans 1 gifte med Elisabet Hansonia; - 2:o med Katarina Törneroos, f. 1695, d. 19.10.1775.
 2539. Barn:
 2540. 1. Johan Kristian, f. 1723, d. 20.5.1740 och begr. 22.5. s.å.
 2541. 1. Margareta Katarina, f. 1724, d. enka 7.10.1766 i lungsot och begr. 12.10. s. å. Gift 5.6.1744 med auditören vid Nylands infanteriregemente Carl Erik Brandeberg.
 2542. 1. Sara Kristina, d. i medlet af 1760-talet. Gift 17.12.1745 med rådmannen i Åbo Carl Munster.
 2543. 2. Margareta Ulrika, d. 27.11.1737 och begr. 1.12. s. å.
 2544. 2. Charlotta Johanna, f. 30.9.1736. Lefde ogift, sjuklig, i Åbo ännu 1807.
 2545. 2. Maria.
 2546. Tab. 9.
 2547. Adolf Johannes (se tab. 1). Stud. Mag. i Åbo 26.7.1688. Rådman därst. 1697; d. 1708. Utgaf tvänne disputationer, 1686 "quaestiones qvasdam selectiores tam philologicas quam philosophicas" och 1688 "de potentia spirituum malorum." - Gift med Anna Katarina Terloff, som begrofs 8.2.1734.
 2548. <P< Barn:
 2549. Joakim se tab. 10.
 2550. Margareta Katarina, f. 1697, d. 12.12.1744 och begr. 18.12. s.å. Gift 1:o med assessorn i Abo hofrätt, sedan lagmannen i Jämtland Anders Björkegren, d. 1721, i hans 2 gifte *); - 2:o med handlanden i Åbo Johan Reinhard Heldt, f. 1677, d. 28.4.1741 och begr. 1.5. s. å., i hans 2 gifte **).
 2551. * Barn: a) son, f. 17l6. Kunglig sekter; d. i lungsot 19.3.l763. b) Anna Margareta, gift 18.3.1736, med tullförvaltaren Colléen. c) Magdalena Katarina, gift 18.3.1740 med juveleraren och rådmannen, inspektören öfver pärlfiskerierna Jonas Lexell, som vid 1742-43 års riksdag var Åbohandtvärkarnes enskilde fullmäktig. Deras son var Anders Johan Lexell, Finlands mest berömde matematiker.
 2552. ** Från Lybeck. Kom under stora ofreden troligen som flykting till Åbo, där has är handlande redan 1722. Om hans gård i Åbo och gräfningarna därst. se kapten Puffs berättelser. Gift 1:o med N.N.; - 2:o se ofvan. Barn (A och D ur 1 giftet; voro 1723 i Moskva, ditkomna troligen såsom fångar ):
 2553. A. Maria Elisabet. Ogift ännu 1741.
 2554. B. Carl Gottfred. Köpman (först i Moskva?) i Åbo. Gift 1:o med Margareta Singelmann från Moskva; - 2:o 29.3.1744 med Margareta Magdalena Strandberg, dotter af rådmannen i Norrtälje Sven Strandberg med Magdalena Wittfooth.
 2555. Barn:
 2556. a) Carl Adolf, f. jan. 1745, d. 13.10.1748.
 2557. b) Margareta Elisabet, f. 10.8.1746, d. 13.8. s. å.
 2558. c) Johanna Elisabet, f. juli 1748, d. 31.8. s.å.
 2559. C. Adolf Reinhard, f. 1724. Handlande i Åbo; d. 12.3.1780. Gift med Juliana - - -, d. på 1750-talet. Barn: Sofia och Hedvig.
 2560. D. Regina. Gift med prosten i Färnå Johan Haberman, f. 1686, -i 1756, i hans 2 gifte.
 2561. E. Johanna Elisabet. Gift 22.11.1750 med vinhandlaren i Åbo Johan Reinhold Seipell
 2562. F. Juliana. Gift 14.3.1754 med järnhandlaren Mikael Järnström.
 2563. G. Sofia Katarina. Gift 20.6.1751 med handlanden Johan Maijnel.
 2564. Son:
 2565. Johan Fredrik Heldt, f. 26.8.1780. Uppfostrades of sin moster Hedvig Charlotta. Handlande i Åbo; d. 30.8.1854 ogift, den siste of namnet. Om honom, hans egendomliga karaktär och seder, hans lika egendomliga testamente samt hans donationer till Åbo stad och invånare, se Å. T. 5.9.1854 samt Biografinen Nimikirja.
 2566. H. Hedvig Charlotta; d. ogift i Åbo på 1800-talet.
 2567. I. Magdalena.
 2568. Magdalena. Gift med råd- och handelsmannen i Norrtälje Sven Strandberg.
 2569. Carl Gustaf se tab. 11.
 2570. Johan se tab. 12.
 2571. Adolf. Var sergeant 1736. Löjtnant vid ett regemente i Sverige; d. ogift å sin landtgård.
 2572. Tab. 10.
 2573. Joakim (se tab. 9). Student af Åbo nation 1712. Handlingsskrifvare vid hofrätten redan 1723. Fältsekreterare redan 1726. Assessor i Åbo hofrätt 14.10.1741; d. i Fredrikshamn december s. å. - Gift 1727 med Katarina Elisabet Wulffert, som lefde ännu 1764 i stor fattigdom.
 2574. Barn:
 2575. Adolf.
 2576. Johan (Hans), f. 1732. Stud. 1748. Auskultant i Åbo hofrätt 21.2.1754. Skilde sig därifrån. Notarie; d. 25.3.1782 och begr. 27.3. s. å.
 2577. Tab. 11.
 2578. Carl Gustaf (se tab. 9). Handlande i Åbo 1730; d. 19.1.1736 och begr. 25.1. s. å. - Gift efter 1731 med Katarina Fridelin, i hermes 1 gifte, dotter of kyrkoherden i Korpo Nils Fridelin med Maria Törnroos i hennes 2 gifte. Katarina Fridelin gifte sig 2 ggn 1738 med kyrkoberden i Helsinge, slutligen i Maria församling i Stockholm teologiedoktorn Johan Forsskål, f. 28.8.1691, d. 13.6.1762 i hans 2 gifte.
 2579. Barn:
 2580. Katarina, f. 1733, d. enka å Germundsvedja i Kimito 21.12.1796. Gift med kaptenen Anhem.
 2581. Maria Charlotta.
 2582. Tab. 12.
 2583. Johan (se tab. 9). Guldsmedsgesäll utomlands 1732. Guld- och silfverarbetare i Åbo. Guldsmedsmästare därst. - Gift 29.1.1736, med Anna Hackman, dotter of perukmakaren i Åbo Johan Hackman.
 2584. Barn:
 2585. Johanna Katarina, f. 22.5.1736.
 2586. Margareta Ulrika, f. 27.8.1737, d. späd.
 2587. Hedvig Elisabet, f. 16.3.1739, d. 22.4.1760. Gift.
 2588. Ulrika Margareta, f. 22.5.1742.
 2589. Tab. 13.
 2590. Gustaf (se tab. 1). Handlande i Åbo, först i kompani med brodern Hans, sedan på egen hand. Aflade borgared 15.3.1699. En af stadens 24 älste åtm. från 1705; d. 1724.(Biografinan Nimikirja uppger enl. släktdokumentet orätt 1726). Ägde ett yllespinneri och tröjfabrik i Åbo. - Gift med Katarina Haveman, rådmansdotter från Viborg, f. okt. 1683, d. 5.9.1753 af slag och ålderdomssvaghet samt begr. 7.9.s.å.
 2591. Barn:
 2592. Elisabet, f. i början af 1703, d. 29.7.1752 i hetsig feber samt begr. 1.8. s. å. Gift 1722 med löjtnanten, sedan kaptenen Johan Henrik Ahlgren. Skilda efter en långvarig vidlyftig process.
 2593. Gustaf Adolf se tab. 14.
 2594. Anna Margareta, d. barnlös 1727. Gift 28.10.1724 med apotekaren i Åbo Jonas Synnerberg, d. 10.7.1775, i hans 1 gifte.
 2595. Katarina. Gift 1724 med handlanden i Söderköping Joakim Höppener. (Deras barn: Gustaf Johan, Katarina och Anna Elisabet).
 2596. Hans Henrik se tab. 16.
 2597. Joakim se tab. 22.
 2598. Hedvig Magdalena (Lagus orätt: "Hedvig Maria"), f. 1710, d. i slag 19.9.1752. Gift 1:o 7.3.1735 med hofrättsauskultanten, slutligen assessorn i Åbo hofrätt Erik Gustaf Salonius, begr. 4.3.1748 *); - 2:o med assessorn i Åbo hofrätt Carl Gustaf Tollstedt.
 2599. Johan. Handlingsskrifvare 1724. Vistades i Viborg 1728. Sedan handlande i Åbo. - Gift 2:o omkr. 1733 med sin kusins dotter Magdalena Schaefer, dotter af handlanden i Åbo Joakim Schaefer med Margareta Dreyer i hennes 2 gifte.
 2600. *) Deras dotter Ulrika Fredrika, donatris, blef gift med den rike handlanden i Åbo Jakob Bremer, i hans 2 gifte, farfar till Fredrika Bremen den berömda författarinnan.
 2601. Tab. 14.
 2602. Gustaf Adolf (se tab. 13). Handlande i Stockholm. Aflade borgared i Åbo 20.2.1734 och blef handlande därst. Stadsmajor 1749; d. 1758. Ägde Toija såg i Kisko. Dref stor affär, isynnerhet på England. - Gift 1:o med sin kusins dotter Margareta Katarina Hallman, d. 3.12.1736 (Vinterska samlingen orätt 1739) och begr. 7.2. s. å., dotter af en Hallman med Anna Elisabet Spieker; - 2:o med Elisabet Tottie, f. 1716, d. i Åbo 3.10.1791, köpmansdotter från Stockholm.
 2603. Barn:
 2604. 1. Gustaf Adolf. Auskultant i Åbo hofrätt 1756 4/5, e. o. kanslist 25.5.1757. Öfverrest till Sverige s. å.; d. i Amerika 1759 ogift.
 2605. 1. Katarina Ulrika, f. 1735, d. 29.8.1738 och begr. 31.8. s. å.
 2606. 1. Vilhelm, f. 28.11.1736. Bokhållare å sin fars kusins svågers svärfars, den rike köpmannen Johan Claëssons kontor i Stockholm; d. därst. ogift 1761.
 2607. 2. Arvid. Handlande och rysk generalkonsul i Bordeaux.
 2608. 2. Adam se tab. 15.
 2609. 2. Carl, f. 28.12.1741, d. 24.10.1743 och begr. 27.10. s. å.
 2610. 2. Tomas, f. 1742(Enligt Vinters samling; Biografinen Nimikirja oriktigt 1741). Skötte faderns afar efter dennes död. Grosshandlare i Åbo; d. därst. barnlös 6.4.1804. - Gift med Ulrika Atbertina Weisman, f. 1770, d. 16.11.1844, i hennes 1 gifte, dotter af majoren Carl Johan Weisman med Margareta Elisabet Bergenfelt. U. A. Weisman gifte sig 2 ggn med handlanden Gustaf Stenroth.
 2611. 2. Volter, f. 15.11.1744, d. 31.5.1762 i hetsig feber och begr. 2/6 s. å.
 2612. Tab. 15.
 2613. Adam (se tab. 14), f. 17.6.1740. Rusthållare å Taatis i Merimasku; ägde äfven Nissilä i samma kapell; d. 25.3.1806. - Gift med Katarina - - -, som öfverlefde.
 2614. Barn:
 2615. Elisabet Magdalena (Margareta?), f. 1782, d. 27.2.1810. Gift med fänriken, slutligen kaptenen Magnus Schybergson. De ärfde Taatis.
 2616. Katarina Lovisa, f. 22.9.1789, d. i Raumo 5.2.1858. - Gift 1.11.1809 med kaptenen friherre Jean Fredrik Ludvig von Knorring, f. 5.12.1765 d. 7.4.1826.
 2617. Tab. 16.
 2618. Hans Henrik (se tab. 13), f. 15.10.1705. Handlande i Åbo 1728; d. 21.9.1770 (Vinters samling uppger oriktigt 1778) och begr. 4.10. s. å. Grundlade jämte Jakob Bremer Järvenoja bruk i Brunkkala kapell. - Gift 4.1.1733 med sin kusins dotter Barbara Pipping, f. 14.11.1713, d. 15.5.1784, dotter af rådmannen i Åbo Josef Pipping med Magdalena Schultz.
 2619. Barn:
 2620. Gustaf se tab. 17.
 2621. Magdalena Katarina, f. 19.11.1734, d. å Fagervik 7.4.1782. Gift 14.3.1756 med bärgmästaren, bärgsrådet Johan Hising, adlad Hisinger, f. 31.1.1727, d. 19.5.1790, i hans 1 gifte (Deras son Mikael blef friherre 1819).
 2622. Anna Margareta, d. 14.5.1736 och begr. 16.5. s. å.
 2623. Gustava Elisabet, f. 18.3.1737, d. 24.3.1817. Gift 1761 med prosektorn vid Åbo akademi Lars Forstén, d. 1768.
 2624. Hans Henrik, f. 9.9.1738, d. 5.2.1740 och begr. 10.2. s. å.
 2625. Fredrika, f. 9.10.1744, d. 31.12.1797. Gift 1767 med brukspatronen å Björkboda och Dalsbruk bärgsrådet Johan Adam Petersen, f. 1737, d. 6.8.1797 (Deras son Peter blef 1810 adlad af Petersen, men ätten utgick på svärdsidan redan med honom själf 1841).
 2626. Tab. 17.
 2627. Gustaf (se tab. 16), f. 14.11.1733. Handlande i Åbo 1758. Flyttade 23.6.1771 till Fagernäs säteri i Töfsala, som han köpt; d. 12.5.1807. - Gift 13.2.1759 med sin morbrors svägerska Sara Katarina Tesche, f. 1738, d. efter långvarig sjukdom å Fagernäs 16.11.1802, dotter af handlanden i Fredrikshamn Henrik Johansson Tesche med Margareta Schmidt.
 2628. Barn:
 2629. Magdalena Katarina, f. 19.11.1760, d. å Soinila i Vehmo 31.12.1788. Gift 17.10.1787 med kaptenen vid Åbo läns linieregemente Johan Gabriel Thauvón, f. 1753, d. 1811, i hans 1 gifte.
 2630. Henrik Gustaf, f. 25.2.1762, d. 10.7.1763; och begr. 13.7. s. å.
 2631. Henrik Gustaf se tab. 18.
 2632. Lovisa Barbara, f. 20.5.1765. Gift 27.10.1794 med löjtnanten vid armens flotta Carl Gustaf Eek. Lagligen skilda 24.10.1798. Hon lefde enka 1816.
 2633. Carl Fredrik, f. tvilling 2.10.1767, d. 24.2.1768.
 2634. Johan Joakim, f. tvilling 2.10.1767, d. 4.11. s. å.
 2635. Tab. 18.
 2636. Henrik Gustaf (se tab. 17), f. 16.1.1764. Fänrik vid Tavastehus' infanteriregemente 18.5.1785, vid Åbo 1788. Löjtnant. Kaptensafsked 21.5.1798, men blef 5.1.1801 af konungen återkallad till kapten i armen. Köpte omkr. 1809 af häradshöfdingen Lars Sackléen Vias säteri i Töfsala; d. å Vias 20.6.1835. - Gift 7.10.1794 med Sofia Kristina Malm, f. 6.10.1774, d. 1.9.1825, dotter af assessorn Gustaf Malm med Maria Kristina Lilljegren. De ägde ock Ristinkylä i Töfsala.
 2637. Barn:
 2638. Katarina Sofia, f. 1795, d. å Sundholm säteri i Nykyrka 27.3.1838. Gift med löjtnanten vid svenska armens flotta Hans Jakob Tiäder, d 15.12.1840.
 2639. Arvid,f. 1.11.1797 (29.1o.?). Student 6.12.1811, fanjunkare 1816. Kapten vid 1830 upplösta skarpskyttebataljonen; d. ogift i Åbo 2.2.1869. Ägde Kaustio i Töfsala.
 2640. Karolina Matilda, f. 1805, d. 1806 9 månader 10 dagar gammal.
 2641. Fredrika Henrika Karolina, f. 1808. Gift l:o 29.7.1830 med tullförvaltaren i Nystad Olof Söderström, d. på 1830-talet; 2:o med domkapitelsnotarien i Borgå Nils Aeijmelaeus, f. i Vasa 11.9.1812, d. 20.8.1864.
 2642. Gustava Fredrika Charlotta, f. 1801, d. på resa i Tammerfors 20.9.1806.
 2643. Adolf, f. 3.7.1810 (Spåres biografiska anteckningar uppge orätt 9.7.). Stud. 3.12.1827. Auskultant vid Åbo hofrått 20.6.1832. Extra notarie 20.6.1835. Erhöll vicehäradshöfdingstitel 20.6.1837. Extra kopist i senaten 23.10.1838. Kammarskrifvare vid finansexpeditionen 3.3.1840. Kanslist därst. 15.11.1842. Tullförvaltare i Kristinestad 2.4.1845. R.St.0.3 20.4.1859. R.A.0.3 31.3.1874. Kollegiiassessor 16.4.1865; ogift 8.11.1875.
 2644. Carl Emil se tab. 20.
 2645. Tab. 19.
 2646. Gustaf (se tab. 18), f. 27.11.1796. Stud. 1811 6/12. Var underlöjtnant 1810. Löjtnant. Stabskaptensafsked; d. 3.1.1874. Ärfde Vias. - Gift med Maria Malm, f. i Vehmo 22.3.1831.
 2647. Barn:
 2648. Olga Maria, f. 7.12.1856. Gift 1880 med kaptenen vid 89 Belomorska infanterireg. Karl Teodor Schwanck.
 2649. Gustaf Artur, f. 21.10.1870. Student 31.5.1890.
 2650. Agnes Johanna, f. 12.6.1872.
 2651. Tab. 20.
 2652. Carl Emil (se tab. 18), f. 4.6.1813. Student 14.6.1834. Handlande i Nystad; d. 21.4.1872. - Gift med Fredrika Granander, f. i Tyrvis 14.8.1813.
 2653. Barn:
 2654. Viktor Ignatius se tab. 21.
 2655. Emil Alfred, f. 17.6.1853. Vaktmästare vid sjömanshuset i Nystad; d. ogift, sjuklig, 16.6.1884.
 2656. Tab. 21.
 2657. Viktor Ignatius (se tab. 20), f. 13.3.1851. Sjökapten. Gift med Maria Katarina Berglund, f. i Nystad 2.9.1849.
 2658. Barn:
 2659. Lars Viktor, f. 3.10.1885.
 2660. Einar Ignatius, f. 16.6.1888.
 2661. Tab. 22.
 2662. Joakim (se tab. 13), f. 1707. Handlande i Åbo; d. 3.3.1753 i slag och begr. 11.3. s.å. - Gift 29.1.1736 med sin svägerskas kusin och sin kusins svägerska Magdatena Schele, f. 1719, d. 14.6.1764, i hennes 1 gifte, dotter af handlanden i Åbo Hans Schele i hans 2 gifte med Margareta Katarina Schultz. M. Schele gifte sig 2 ggn 12.2.1756 med handlanden i Åbo Gabriel Lundgren, f. 1724, d. 15.5.1793, i hans 1 gifte.
 2663. Barn:
 2664. Ottiliana, f. 1739, d. 14.8.1764 och begr. 16.8. s. å. Gift med hofrättsadvokaten Carl Gustaf Fock, f. 24.7.1726, d. 7.9.1763.
 2665. ________________________________________
 2666. Anm.
 2667. Henrik Wittfooth var kolare å Antskogs bruk 1741. Gift med Maria.
 2668.  
 2669. Wolle
 2670. Anträffas i Åbo redan i slutet af 1500-talet och var påtagligen af utländskt ursprung. I förra hälften af 1600-talet var släkten den rikaste i Åbo, men beredde genom vidlyftiga spekulationer sitt fall och förlorade sin rikedom. Snart därefter, i andra årtiondet af 17 seklets senare hälft, utgick den h.o.h.
 2671. Tab. 1.
 2672. En Wolle.
 2673. Söner:
 2674. Hans se tab. 2.
 2675. Jakob d. ä. Var 1609 köpsven i Åbo och blef snart handlande därst. Förvärfvade genom handel, utlåning och arrendering of kronoinkomster en oerhörd förmögenhet. Slog sig sedan företrädesvis på bruksrörelse och grundlade omkr. 1630 Antskog järnbruk i Pojo. Åfven Svartå järnbruk och Ojamo järngrufva tillhörde honom. Genom sin stora affärsrörelse hade han emellertid råkat i skuld, och för ett of hans forne bokhållare Petter Thorvöst lämnadt förlagslån hamnade hans egendomar i dennes händer, hvarigenom hans ruin förbereddes. Under sina välmaktsdagar hade han på egen bekostnad låtit uppbygga det n. v. högkoret i Åbo domkyrka. Han dog 1653. Om honom se vidare Biografinen Nimikirja, där dock hans släktförhållanden äro framstälda alldeles oriktigt och förvillande. - Gift med Anna Spranckhusen, som lefde enka 1656. De hade troligen inga barn.
 2676. Tab. 2.
 2677. Hans (se tab. 1). Köpman i Åbo redan 1596; d. 1613 och begr. 10.5.1614. Dref stor handel å Dantzig och Lybeck och samlade sig därigenom ansenlig förmögenhet, hvaraf han försträkte några tusen daler till krigssakerna. - Gift 2:o med Elisabet Jakobsdotter Davidzen, d. 1658.
 2678. Barn:
 2679. Dotter, d. 1612 och begr. 17.1. s. å. Gift med handlanden, sedermera borgmästaren i Åbo Henrik Schaefer, f. 1577, d. 15.4.1660, i hans 1 gifte.
 2680. Karin. Gift med assessorn i Åbo hofrätt Georg Sylvius, d. trol. 1657, adlad 1650 Sölfversköld, men tog ej introduktion och bar ej häller namnet. Han valdes 19.5.1645 till borgmästare i Åbo, men tillträdde ej.*
 2681. Jakob d. y. se tab. 3.
 2682. E1isabet. Lefde enka 1660. Gift med Peter Teschen, d. efter 1656.
 2683. * Dottern Kristina Sylvia var gift med advokaten, slutligen justitieborgmästaren i Viborg Johan Liffman.
 2684. Barn:
 2685. A. Johan, advokat i hofrätten; d. redan 1703. - Gift 1695 med Anna Elisabet Roskamp, dotter af assessorn Johan Roskamp med Elisabet Alana. Barn: ett, t 1697.
 2686. B. Lorentz. Regementsskrifvare. Lefde 1712, var d. 1722. - Gift 2:o 9.12.1706 med Märta Myhr från Pargas, f. 1684, d. 7.10.1744, och begr. i Pargas. (Hon var antagligen of sv. adl. ätten Myhr N:o 913).
 2687. Barn:
 2688. a) Jakob Johan. Furir 1736. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente. - Gift med Hedvig Maria Bergbom.
 2689. Son:
 2690. Carl Fredrik, f. 9.4.1742.
 2691. b) Kristina Elisabet. Gift med rådmannen i Åbo <>f. 1688, d. 26.8.1739.
 2692. Tab. 3.
 2693. Jakob d. y. (se tab. 2). Handlande i Åbo; d. 1639. Hans moder beskylde året därefter apotekaren Kristian Zimmerman att genom giftiga recept och medikamenter hafva orsakat hans död; men anklagelsen blef tillbakavisad. - Gift med Ingeborg Gerdner, d. 1647, i hennes 1 gifte, dotter af handlanden i Åbo Willam Gerdner, samt omgift med ryttmästaren Jost von Qvanten, f. 1608, d 1667, i hans 1 gifte.
 2694. Dotter:
 2695. Annika. Lefde 1659.
 2696. ________________________________________
 2697. Anm.
 2698. Tomas Woltes barn begr. i Åbo 7.10.1620.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement