SHARE
TWEET

hgjhnk

a guest Aug 23rd, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <div><br>
 2. <div><br>
 3. <div><br>
 4. <div style="text-align:center;"><a href="http://s11.flagcounter.com/more/2jK"><img src="http://s11.flagcounter.com/mini/2jK/bg_000000/txt_ff3366/border_000001/flags_0/"> </a></div>
 5. <div><br>
 6. <div><br>
 7. <div><br>
 8. <div align="center" name="Crazy">
 9.  
 10.                     <table style="border:2px;border-style:solid;border-top-right-radius:0px;border-top-left-radius:6px;background:#000001;border-color:#000001" width="650" align="center">
 11.        
 12.             <tbody><tr>              
 13.              
 14.                     <td style="border:0px;">
 15. <div style="text-align:center;">
 16.                             <div> </div></div></td><td><p style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:10.3333px;font-weight:bold;">Tʜᴇ Tɪᴍᴇ Oғ Gᴏᴅ Is Pᴇʀғᴇᴄᴛ♥                                                                                                                      
 17.             </p></td></tr>
 18.        
 19.  
 20.            
 21.        
 22.     </tbody></table></div>
 23.  
 24. <div align="center" name="TERKO">
 25. <table style="border:2px;border-style:solid;border-top:0px;border-bottom-left-radius:6px;border-bottom-right-radius:6px;border-color:#000001;padding:0px;" width="650" height="0" align="center">
 26.    
 27.    
 28.             <tbody><tr><td style="border:0px;vertical-align:top;">
 29.  
 30.                 <div>
 31.                    
 32.                        
 33.                            
 34.                              
 35. </div></td></tr>                            
 36.                  
 37.                  
 38.                      <tr><td style="border:0px;text-align:center;vertical-align:top" width="0" height="0">
 39.                                    
 40.                                 <table style="border-collapse:collapse;" align="top">
 41.                                        
 42.                                            
 43.                                                 <tbody><tr>      
 44.  
 45.  
 46.                                    
 47.  
 48.                               <td style="border:2px;border-style:solid;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;padding:3px;vertical-align:top;border-color:#000001;padding:3px;" width="0" height="370" align="center">
 49.                
 50. <div><br>
 51.                      <div style="text-align:center;">
 52. <p style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:19.3333px;font-weight:bold;">♥*͜͡ĸιмм𝔂⋆*</p><div>
 53.      <div name="spaco">
 54. <b>
 55. <p style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9.9999px;font-weight:bold;">iKiimmyy21</p><div>
 56. <img src="http://i64.tinypic.com/iyzrpv.jpg" width="100" style="border-radius:300px;border:1px;border-style:solid;border-color:#000001;padding:2px;background:url()"></div>  
 57. <p style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:10.3333px;font-weight:bold;">(1525333262)<b>
 58.                                                  
 59. </b></p></b></div></div></div><table width="0" height="95" style="border-collapse:collapse;">
 60. <tbody><tr><td><div style="text-align:center;">
 61. <p style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:10.3333px;font-weight:bold;">Aᴠᴇᴄᴇs ɴᴏs ᴘᴀsᴀᴍᴏs ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴇsᴘᴇʀᴀɴᴅᴏ ᴀ ϙᴜᴇ ᴘᴀsᴇ ᴀʟɢᴏ, ʏ ʟᴏ ᴜɴɪᴄᴏ ϙᴜᴇ ᴘᴀsᴀ ᴇs ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ...</p><div><br>
 62.      <div name="BLA">
 63. <a href="http://xat.me/milkyflakita">★ ᴍɪʟᴋʏ ★</a> <div><br>
 64. <a href="http://xat.me/iiodiozoii">★ ᴛᴇʀᴋᴏ ★</a> <div><br>
 65. <a href="http://xat.me/Jahzeel">★ Jᴀʜᴢᴇᴇʟ ★</a> <div><br>
 66. <a href="http://xat.me/MasTerEveRywHere">★ ʀᴏɴ ★</a><div><br>
 67.  
 68.        
 69. <div style="display:inline-block;border-radius:0px;border:2px;border-style:solid;border-color:#000001;padding:0px;">
 70.  
 71. <embed src="http://www.youtube.com/embed/XKqSpbbM-UI?autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=XKqSpbbM-UI&amp;modestbranding=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;fs=0&amp;fs=0&amp;autohide=1&amp;disablekb=1" type="text/htmI" width="123" height="68">
 72.            
 73.  
 74.                          
 75.  
 76.  
 77.  
 78.                                                  
 79. </div></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div><b><b>
 80. <div><div>
 81. <div><br>
 82.  
 83.                                    
 84. </div></div></div></b></b></td></tr></tbody></table>
 85.                                                        
 86.                                                                    
 87.                                        
 88.                                    
 89.                                     </td><td style="border:0px;text-align:center;vertical-align:top" width="0" height="0">
 90.                                    
 91.                                 <div><br><div><br>
 92.                                            
 93.                                                 </div></div><div name="content"><div style="text-align:center;">
 94.  
 95. <p>
 96.  
 97.  
 98.   <img src="http://i63.tinypic.com/ri5e8k.jpg" width="450" height="380" style="border-radius:15px;border:0px;border-style:solid;border-color:#ff3366;padding:3px;background:url()http://"><br>  
 99. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;"></span><br>
 100. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;"></span><br><br>
 101.  
 102.  <img src="http://i64.tinypic.com/2hnne3d.jpg" width="97" height="48" style="border-radius:15px;border:0px;border-style:solid;border-color:rgb(70,157,245);padding:3px;background:url()http://"><br>
 103. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;">★ ᴛᴇʀᴋᴏ ★</span><br>
 104. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;">Lᴏs ᴠᴇʀᴅᴀᴅᴇʀᴏs ᴀᴍɪɢᴏs ɴᴏ sᴏɴ ʟᴏs ϙᴜᴇ ᴠᴇs ᴀ ᴅɪᴀʀɪᴏ﹐ sɪɴᴏ ʟᴏs ϙᴜᴇ ᴀᴜɴϙᴜᴇ ɴᴏ ᴠᴇᴀs ғɪ́sɪᴄᴀᴍᴇɴᴛᴇ, sᴀʙᴇs ϙᴜᴇ ᴇsᴛᴀ́ɴ ᴄᴏɴᴛɪɢᴏ. Lᴀs ᴄᴏsᴀs ɴᴏ ᴘᴀsᴀɴ ᴘᴏʀ ··ᴄᴀsᴜᴀʟɪᴅᴀᴅ··, ᴘᴀsᴀɴ ᴘᴏʀ ᴀʟɢᴏ, ʏ ᴘᴏʀ ᴇsᴇ ᴀʟɢᴏ ᴛᴇ ᴄᴏɴᴏᴄɪ́ ʏ ɴᴏ ᴍᴇ ᴀʀʀᴇᴘɪᴇɴᴛᴏ .. I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴍɪʟʟɪᴏɴs ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴍʏ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴍᴇɴᴛ♥</span><br><br>
 105.  
 106. <img src="http://i68.tinypic.com/a2q0rs.jpg" width="200" height="350" style="border-radius:15px;border:0px;border-style:solid;border-color:rgb(70,157,245);padding:3px;background:url()http://"><br>
 107. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;">★ ᴍɪʟᴋʏ ★</span><br>
 108. <span style="color:#ff3366;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11.3333px;font-weight:bold;">Cᴏɴᴛɪɢᴏ sᴜᴘᴇ ʟᴏ ϙᴜᴇ ᴇs ᴛᴇɴᴇʀ ᴜɴᴀ ᴀᴍɪɢᴀ ; Cᴏɴᴛɪɢᴏ sᴜᴘᴇ ʟᴏ ϙᴜᴇ ᴇs ᴀᴘʀᴇᴄɪᴀʀ ᴜɴᴀ ᴀᴍɪsᴛᴀᴅ, ϙᴜᴇ ɴᴏ sᴇ ᴇɴᴄᴜᴇɴᴛʀᴀ ᴛᴏᴅᴏs ʟᴏs ᴅɪ́ᴀs. Cᴏɴᴛɪɢᴏ sᴜᴘᴇ ϙᴜᴇ ʟᴀ ғᴇʟɪᴄɪᴅᴀᴅ ɴᴏ ᴠɪᴇɴᴇ ᴅᴇʟ ʀᴇᴄɪʙɪʀ sɪɴᴏ ᴅᴇʟ ᴅᴀʀ.Cᴏɴᴛɪɢᴏ ᴀᴘʀᴇɴᴅɪ́ ᴄᴏᴍᴏ ᴀ ᴜɴᴀ ᴀᴍɪɢᴀ ᴄᴏɴ ʀᴇsᴘᴇᴛᴏ ʏ ᴅɪɢɴɪᴅᴀᴅ sᴇ ʟᴀ ᴘᴜᴇᴅᴇ ᴀᴍᴀʀ.. Qᴜᴇ ᴀ ᴘᴇsᴀʀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴅɪғᴇʀᴇɴᴄɪᴀs, Tᴇɴᴇᴍᴏs ᴀʟɢᴏ ᴇɴ ᴄᴏᴍᴜ́ɴ Lᴀ ᴜɴᴀ ᴘᴀʀᴀ ʟᴀ ᴏᴛʀᴀ﹐ Pᴀʀᴀ ᴛɪ ʏᴏ, ʏ ᴘᴀʀᴀ ᴍɪ ᴛᴜ́.  TE ϙᴜɪᴇʀᴏ ᴍᴜᴄʜᴏ sɪsᴛᴇʀ♥</span><br><br>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top