SHARE
TWEET

lacunosatown.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jun 23rd, 2016 110 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_LacunosaTown:
 2.     dbw $c0, Music_LacunosaTown_Ch1
 3.     dbw $01, Music_LacunosaTown_Ch2
 4.     dbw $02, Music_LacunosaTown_Ch3
 5.     dbw $03, Music_LacunosaTown_Ch4
 6.  
 7. Music_LacunosaTown_Ch1:
 8.     tempo 130
 9.     dutycycle 2
 10.     tone $0001
 11.     notetype $C, $94
 12.     octave 5
 13.     note __, 6
 14.     note D#, 2
 15.     note C#, 4
 16.     octave 4
 17.     note F_, 2
 18.     note G#, 4
 19.     note C#, 4
 20.     octave 5
 21.     note C_, 2
 22.     octave 4
 23.     note A#, 4
 24.     note D#, 2
 25.     note F_, 4
 26.     octave 3
 27.     note G#, 4
 28.     octave 5
 29.     note D#, 2
 30.     note C#, 4
 31.     octave 4
 32.     note F_, 2
 33.     note A#, 4
 34.     note G#, 4
 35.     octave 3
 36.     note G#, 2
 37.     octave 4
 38.     note C#, 2
 39.     note C_, 2
 40.     note C#, 2
 41.     note D#, 2
 42.     note __, 8
 43.     note F_, 2
 44.     note G#, 2
 45.     octave 5
 46.     note C#, 2
 47.     note C_, 4
 48.     octave 4
 49.     note D#, 6
 50.     note G#, 2
 51.     note F#, 2
 52.     note F_, 2
 53.     note D#, 4
 54.     note F_, 2
 55.     note C#, 4
 56.     note C_, 2
 57.     note C#, 2
 58.     note D#, 2
 59.     note F_, 4
 60.     note G#, 2
 61.     octave 5
 62.     note C#, 10
 63.     note __, 2
 64. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 65.     intensity $B4
 66.     octave 4
 67.     note C_, 4
 68.     note C#, 2
 69.     octave 3
 70.     note F_, 4
 71.     note A#, 2
 72.     note G#, 6
 73.     note F#, 2
 74.     note F_, 2
 75.     note D#, 2
 76.     note F_, 4
 77.     note A#, 2
 78.     note G#, 6
 79.     note C#, 4
 80.     note F#, 2
 81.     note F_, 2
 82.     note F#, 2
 83.     note G#, 4
 84.     note A#, 2
 85.     note G#, 4
 86.     intensity $83
 87.     octave 4
 88.     note F#, 2
 89.     note F_, 2
 90.     note D#, 2
 91.     note F_, 2
 92.     intensity $B4
 93.     note C_, 4
 94.     note C#, 2
 95.     octave 3
 96.     note F_, 4
 97.     note A#, 2
 98.     note G#, 6
 99.     note C#, 2
 100.     note D#, 2
 101.     note F#, 2
 102.     note F_, 4
 103.     note G#, 2
 104.     note C#, 6
 105.     note F_, 4
 106.     note F#, 2
 107.     note F_, 2
 108.     note C#, 2
 109.     note D#, 3
 110.     note __, 1
 111.     note D#, 2
 112.     note C#, 8
 113.     note __, 4
 114.     intensity $73
 115.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch1_branch_1
 116.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch1_branch_1
 117.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch1_branch_1
 118.     note A#, 2
 119.     note A#, 2
 120.     octave 3
 121.     note C#, 2
 122.     octave 2
 123.     note A#, 2
 124.     note __, 2
 125.     note A#, 2
 126.     octave 3
 127.     note C#, 2
 128.     octave 2
 129.     note A#, 2
 130.     note __, 2
 131.     octave 3
 132.     note G#, 2
 133.     octave 4
 134.     note C#, 2
 135.     note D#, 4
 136.     intensity $94
 137.     note G#, 2
 138.     note A#, 2
 139.     octave 5
 140.     note C_, 2
 141.     note C#, 8
 142.     octave 4
 143.     intensity $B4
 144.     note F_, 2
 145.     note F#, 2
 146.     note G#, 2
 147.     octave 5
 148.     note C#, 6
 149.     note C_, 4
 150.     octave 4
 151.     note A#, 2
 152.     octave 5
 153.     note C_, 4
 154.     note C#, 8
 155.     octave 4
 156.     note C#, 2
 157.     intensity $84
 158.     octave 3
 159.     note G#, 2
 160.     octave 4
 161.     note C#, 2
 162.     note F_, 2
 163.     note F#, 6
 164.     note F_, 4
 165.     note F#, 2
 166.     note G#, 6
 167.     intensity $B4
 168.     octave 5
 169.     note C_, 4
 170.     note C#, 2
 171.     octave 4
 172.     note F_, 4
 173.     note A#, 2
 174.     note G#, 6
 175.     note F#, 2
 176.     note F_, 2
 177.     note D#, 2
 178.     note F_, 4
 179.     note A#, 2
 180.     note G#, 6
 181.     note C#, 2
 182.     note F#, 4
 183.     note F_, 2
 184.     note D#, 2
 185.     note C#, 12
 186.     note __, 6
 187.     loopchannel 0, Music_LacunosaTown_Ch1
 188.  
 189. Music_LacunosaTown_Ch1_branch_1:
 190.     octave 2
 191.     note A#, 2
 192.     note A#, 2
 193.     octave 3
 194.     note C#, 2
 195.     octave 2
 196.     note A#, 2
 197.     note __, 2
 198.     note A#, 2
 199.     octave 3
 200.     note C#, 2
 201.     octave 2
 202.     note A#, 2
 203.     note __, 2
 204.     note A#, 2
 205.     octave 3
 206.     note C#, 2
 207.     note C#, 2
 208.     octave 2
 209.     note A#, 2
 210.     note A#, 2
 211.     octave 3
 212.     note C#, 2
 213.     note C#, 2
 214.     endchannel
 215.    
 216. Music_LacunosaTown_Ch2:
 217.     dutycycle 0
 218.     notetype $C, $97
 219.     octave 1
 220.     note A#, 2
 221.     octave 2
 222.     note G#, 2
 223.     octave 3
 224.     note F_, 2
 225.     octave 4
 226.     note C#, 10
 227.     octave 1
 228.     note F_, 2
 229.     octave 2
 230.     note G#, 2
 231.     octave 3
 232.     note D#, 2
 233.     octave 4
 234.     note C_, 10
 235.     octave 1
 236.     note D#, 2
 237.     octave 2
 238.     note F_, 2
 239.     octave 3
 240.     note C#, 2
 241.     note A#, 10
 242.     octave 1
 243.     note F_, 2
 244.     octave 2
 245.     note G#, 2
 246.     octave 3
 247.     note D#, 2
 248.     octave 4
 249.     note C_, 10
 250. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 251.     note __, 2
 252.     octave 3
 253.     note A#, 4
 254.     note __, 2
 255.     note A#, 2
 256.     note A#, 4
 257.     note __, 4
 258.     note G#, 4
 259.     note __, 2
 260.     note G#, 2
 261.     note G#, 4
 262.     note __, 4
 263.     note A#, 4
 264.     note __, 2
 265.     note A#, 2
 266.     note A#, 4
 267.     note G#, 4
 268.     note __, 2
 269.     note G#, 4
 270.     note __, 2
 271.     note G#, 4
 272.     note __, 4
 273.     note A#, 4
 274.     note __, 4
 275.     note G#, 4
 276.     note __, 4
 277.     note G#, 4
 278.     note __, 2
 279.     note G#, 2
 280.     octave 4
 281.     note C#, 4
 282.     octave 3
 283.     note A#, 2
 284.     note __, 2
 285.     note A#, 4
 286.     note __, 4
 287.     note G#, 4
 288.     note __, 4
 289.     note G#, 4
 290.     note __, 2
 291.     note G#, 2
 292.     note A#, 4
 293.     note __, 4
 294.     note A#, 4
 295.     note __, 4
 296.     note G#, 4
 297.     note __, 4
 298.     note G#, 4
 299.     note __, 2
 300.     note G#, 2
 301.     octave 4
 302.     note C#, 2
 303.     note __, 2
 304.     octave 3
 305.     note A#, 2
 306.     note __, 2
 307.     note A#, 4
 308.     note __, 4
 309.     note G#, 4
 310.     note __, 2
 311.     note G#, 2
 312.     note __, 2
 313.     note G#, 4
 314.     note __, 2
 315.     octave 4
 316.     intensity $B7
 317.     note C_, 2
 318.     note C#, 2
 319.     note F_, 2
 320.     note D#, 4
 321.     note F_, 2
 322.     octave 3
 323.     note G#, 4
 324.     octave 4
 325.     note C#, 2
 326.     note C_, 14
 327.     note C_, 2
 328.     note C#, 2
 329.     note F_, 2
 330.     note D#, 4
 331.     note F_, 2
 332.     octave 3
 333.     note G#, 4
 334.     octave 4
 335.     note C#, 2
 336.     note C_, 14
 337.     note C_, 2
 338.     note C#, 2
 339.     note A#, 2
 340.     note G#, 4
 341.     note A#, 2
 342.     note D#, 4
 343.     note F_, 2
 344.     note C_, 12
 345.     note C#, 2
 346.     note C_, 2
 347.     note C#, 2
 348.     note G#, 10
 349.     notetype $6, $B7
 350.     note __, 3
 351.     note B_, 1
 352.     notetype $C, $C7
 353.     octave 5
 354.     note C_, 4
 355.     octave 4
 356.     note G#, 12
 357.     note __, 10
 358.     intensity $97
 359.     octave 3
 360.     note F_, 4
 361.     note __, 2
 362.     note F_, 4
 363.     note __, 6
 364.     note F#, 4
 365.     note __, 2
 366.     note F#, 4
 367.     note __, 6
 368.     note F#, 4
 369.     note __, 2
 370.     note F#, 4
 371.     note __, 6
 372.     note F#, 4
 373.     note __, 2
 374.     note F#, 4
 375.     note __, 6
 376.     note F#, 4
 377.     note __, 2
 378.     note G#, 6
 379.     note __, 2
 380.     note D#, 6
 381.     note __, 2
 382.     note G#, 6
 383.     note __, 2
 384.     note F#, 6
 385.     note G#, 2
 386.     note G#, 2
 387.     note __, 2
 388.     note F_, 4
 389.     note D#, 2
 390.     note __, 2
 391.     note D#, 2
 392.     note __, 2
 393.     note F_, 6
 394.     loopchannel 0, Music_LacunosaTown_Ch2
 395.    
 396.    
 397. Music_LacunosaTown_Ch3:
 398.     stereopanning $ff
 399.     notetype $C, $14
 400.     vibrato $16, $25
 401.     note __, 16
 402.     note __, 16
 403.     note __, 16
 404.     note __, 16
 405. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 406.     octave 2
 407.     note A#, 2
 408.     note __, 4
 409.     note F_, 2
 410.     note A#, 1
 411.     note __, 1
 412.     note A#, 2
 413.     note __, 2
 414.     note A#, 2
 415.     note F_, 2
 416.     note __, 4
 417.     note C_, 2
 418.     note F_, 1
 419.     note __, 1
 420.     note F_, 2
 421.     note __, 2
 422.     octave 3
 423.     note C_, 2
 424.     octave 2
 425.     note D#, 2
 426.     note __, 4
 427.     note A#, 2
 428.     note D#, 1
 429.     note __, 1
 430.     note D#, 2
 431.     note __, 2
 432.     note F_, 1
 433.     note __, 1
 434.     note F_, 2
 435.     note __, 4
 436.     note F_, 2
 437.     octave 3
 438.     note C_, 2
 439.     note __, 4
 440.     octave 2
 441.     note F_, 2
 442.     note F#, 2
 443.     note __, 4
 444.     note F#, 2
 445.     note F_, 2
 446.     note __, 4
 447.     note F_, 2
 448.     note A#, 2
 449.     note __, 4
 450.     note A#, 2
 451.     note __, 2
 452.     note A#, 2
 453.     note __, 2
 454.     note A#, 2
 455.     note F#, 2
 456.     note __, 4
 457.     note F#, 2
 458.     note F_, 2
 459.     note __, 4
 460.     note F_, 2
 461.     note A#, 2
 462.     note __, 2
 463.     note A#, 2
 464.     note __, 2
 465.     note A#, 1
 466.     note __, 1
 467.     note A#, 2
 468.     note __, 2
 469.     note G#, 2
 470.     note F#, 2
 471.     note __, 4
 472.     note F#, 2
 473.     note F_, 2
 474.     note __, 4
 475.     note F_, 2
 476.     note A#, 2
 477.     note __, 4
 478.     note A#, 2
 479.     note __, 2
 480.     note A#, 2
 481.     note __, 2
 482.     note A#, 2
 483.     note F#, 2
 484.     note __, 4
 485.     note F#, 2
 486.     note F_, 2
 487.     note __, 4
 488.     note F_, 2
 489.     note A#, 2
 490.     note __, 2
 491.     note A#, 4
 492.     note __, 2
 493.     octave 1
 494.     note A#, 2
 495.     octave 2
 496.     note A#, 4
 497.     note F#, 6
 498.     note F#, 3
 499.     note __, 1
 500.     note F#, 4
 501.     note A#, 6
 502.     note F_, 2
 503.     note A#, 2
 504.     note __, 2
 505.     note A#, 2
 506.     note G#, 4
 507.     note F#, 6
 508.     note F#, 3
 509.     note __, 1
 510.     note F#, 4
 511.     octave 1
 512.     note A#, 6
 513.     octave 2
 514.     note F_, 2
 515.     note A#, 2
 516.     note __, 2
 517.     note F_, 2
 518.     note G#, 4
 519.     note F#, 6
 520.     note F_, 8
 521.     note A#, 6
 522.     octave 1
 523.     note A#, 2
 524.     octave 2
 525.     note F_, 3
 526.     note __, 1
 527.     note F_, 2
 528.     note C#, 2
 529.     note A#, 2
 530.     note D#, 5
 531.     note __, 1
 532.     note D#, 4
 533.     note A#, 4
 534.     note D#, 2
 535.     note G#, 5
 536.     note __, 1
 537.     note G#, 2
 538.     note __, 2
 539.     octave 1
 540.     note G#, 2
 541.     note __, 2
 542.     note G#, 2
 543. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 544.     octave 2
 545.     note C#, 2
 546.     note __, 4
 547.     note C#, 1
 548.     note __, 1
 549.     note C#, 2
 550.     note __, 4
 551.     note C#, 2
 552.     note G#, 2
 553.     note __, 4
 554.     note G#, 1
 555.     note __, 1
 556.     note G#, 2
 557.     note __, 4
 558.     note G#, 2
 559.     note F#, 2
 560.     note __, 4
 561.     note F#, 2
 562.     note C#, 2
 563.     note __, 4
 564.     note C#, 2
 565.     note F#, 2
 566.     note __, 4
 567.     note F#, 2
 568.     note G#, 2
 569.     note __, 4
 570.     note G#, 2
 571.     note F#, 2
 572.     note __, 4
 573.     note F#, 2
 574.     note G#, 2
 575.     note __, 4
 576.     note G#, 2
 577.     note F_, 2
 578.     note __, 4
 579.     note F_, 2
 580.     note A#, 2
 581.     note __, 4
 582.     note A#, 2
 583.     note D#, 2
 584.     note __, 4
 585.     note D#, 2
 586.     note G#, 1
 587.     note __, 1
 588.     note G#, 2
 589.     note __, 4
 590.     note C#, 2
 591.     note __, 4
 592.     note C#, 2
 593.     note __, 2
 594.     note C#, 2
 595.     note __, 4
 596.     loopchannel 0, Music_LacunosaTown_Ch3
 597.  
 598. Music_LacunosaTown_Ch4:
 599.     togglenoise $3
 600.     notetype $c
 601. Music_LacunosaTown_Ch4_loop:
 602.     note __, 16
 603.     note __, 16
 604.     note __, 16
 605.     note __, 10
 606.     note F#, 2
 607.     note D_, 2
 608.     note F#, 2
 609.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 610.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 611.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 612.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 613.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 614.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 615.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_2
 616.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_2
 617.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_2
 618.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_2
 619.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 620.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 621.     callchannel Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 622.     note F#, 2
 623.     note F#, 2
 624.     note D_, 2
 625.     note F#, 2
 626.     note D_, 2
 627.     note D_, 2
 628.     note __, 4
 629.     note F#, 2
 630.     note F#, 2
 631.     note D_, 2
 632.     note F#, 2
 633.     note __, 2
 634.     note F#, 2
 635.     note D_, 2
 636.     note F#, 2
 637.     loopchannel 0, Music_LacunosaTown_Ch4_loop
 638.  
 639. Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1:
 640.     note F#, 2
 641.     note F#, 2
 642.     note D_, 2
 643.     note F#, 2
 644.     loopchannel 4, Music_LacunosaTown_Ch4_branch_1
 645.     endchannel
 646.    
 647. Music_LacunosaTown_Ch4_branch_2:
 648.     note F#, 2
 649.     note F#, 2
 650.     note D_, 2
 651.     note F#, 2
 652.     note F#, 2
 653.     note F#, 2
 654.     note D_, 2
 655.     note F#, 2
 656.     note F#, 2
 657.     note D_, 2
 658.     note F#, 2
 659.     note F#, 2
 660.     note D_, 2
 661.     note F#, 2
 662.     note F#, 2
 663.     note D_, 2
 664.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top