vikkktor

Graduation, pt2

Jun 12th, 2021 (edited)
650
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function graduationPart2(input) {
 2.  
 3.     /*
 4.     Напишете функция, която изчислява средната оценка на ученик от цялото му обучение.
 5.     На първия ред ще получите името на ученика, а на всеки следващ ред неговите годишни оценки. Ученикът преминава в следващия клас, ако годишната му оценка е по-голяма или равна на 4.00. Ако ученикът бъде скъсан повече от един път, то той бива изключен и програмата приключва, като се отпечатва името на ученика и в кой клас бива изключен.
 6.  При успешно завършване на 12-ти клас да се отпечата :
 7. "{име на ученика} graduated. Average grade: {средната оценка от цялото обучение}"
 8. В случай, че ученикът е изключен от училище, да се отпечата:
 9. "{име на ученика} has been excluded at {класа, в който е бил изключен} grade"
 10. Стойността трябва да бъде форматирана до втория знак след десетичната запетая.  
 11. */
 12.     index = 0;
 13.     let inputL = input.length;
 14.     let name = input[index];    // Gosho
 15.     index++;
 16.  
 17.     totalGrades = 0;
 18.     totalPoints = 0;
 19.     totalClasses = 0;
 20.  
 21.     while ( index < inputL) {
 22.         grade = Number(input[index]);
 23.         index++;
 24.  
 25.         totalClasses++;
 26.         totalPoints += grade;
 27.     }
 28.  
 29.     if(totalClasses<12) {
 30.         console.log(`${name} has been excluded at ${totalClasses-1} grade`);
 31.     } else {
 32.         console.log(`${name} graduated. Average grade: ${(totalPoints/totalClasses).toFixed(2)}`)
 33.     }
 34. }
 35. graduationPart2(["Mimi",
 36. "5",
 37. "6",
 38. "5",
 39. "6",
 40. "5",
 41. "6",
 42. "6",
 43. "2",
 44. "3"]);
RAW Paste Data