S_Madanska

14MASTERS

Feb 14th, 2021 (edited)
192
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --use DATABASE_NAME
 2. --------------------------------------------------------------------------------
 3. /*Задача 3-2.
 4.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 5.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 6.    
 7.     --ПРОВЕРЯВАМЕ ПРЕДИ
 8.      SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 9.  
 10.     --ПОРОМЯНА
 11.      UPDATE ORDER_ITEMS
 12.      SET UNIT_PRICE *= 0.95, QUANTITY += 2
 13.      WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID= 2254
 14.  
 15.      --ПРОВЕРЯВАМЕ СЛЕД
 16.      SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 17. --------------------------------------------------------------------------------
 18. --Задача 3-3.
 19.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 20.     --ПРОВЕРЯВАМЕ ПРЕДИ
 21.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 22.  
 23.     --ИЗТРИВАНЕ
 24.     DELETE FROM EMPLOYEES
 25.     WHERE  EMPLOYEE_ID = 183
 26.  
 27.     --ПРОВЕРЯВАМЕ СЛЕД
 28.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 29. -------------------------------------------------------------------------------------------
 30. --Пример 4-1.
 31.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 32.     SELECT FNAME, LNAME, HIRE_DATE, SALARY
 33.     FROM EMPLOYEES
 34. --------------------------------------------------------------------------------
 35. /*Пример 4-2.
 36.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 37.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 38.  
 39.     --НЕКА ВИДИМ ДАЛИ ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ Е В PRODUCTS
 40.     SELECT * FROM PRODUCTS
 41.  
 42.     SELECT *
 43.     FROM PRODUCTS
 44.     WHERE PRICE > 2000
 45.     ORDER BY PRICE ASC  ---DESC              --ПОДРЕДИ/СОРТИРАЙ ПО
 46.  --------------------------------------------------------------------------------
 47. --Пример 4-3.
 48.     --Да се изведе броя на всички служители.
 49.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID)   --- AS [COUNT EMP] -  ПОСТАВЯ ИМЕ НА КОЛОНАТА
 50.     FROM EMPLOYEES
 51.  --------------------------------------------------------------------------------
 52. --Пример 4-4.
 53.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 54.  
 55.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID), DEPARTMENT_ID
 56.     FROM EMPLOYEES       ---Column 'DEPARTMENT_ID' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or
 57.                          --- the GROUP BY clause.
 58.     GROUP BY DEPARTMENT_ID
 59.  
 60. ---------------------------------------------------------------------------------
 61. --4.2.1. Задачи
 62. --Задача 4-1.
 63.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 64.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80.
 65.     --Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 66.  
 67.  SELECT FNAME, LNAME, SALARY, JOB_ID
 68.  FROM EMPLOYEES
 69.  WHERE DEPARTMENT_ID =50 OR DEPARTMENT_ID=80
 70.  ORDER BY LNAME ASC
 71.  
 72.  --SELECT ......
 73.  --FROM..........
 74.  --WHERE ...........
 75.  --GROUP BY...........
 76.  --ORDER BY......ASC/DESC
 77.  
 78. --Задача 4-2.
 79.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 80.  SELECT SUM(SALARY)           AS SALARIES,
 81.         COUNT(EMPLOYEE_ID)    AS COUNT_E
 82.  FROM EMPLOYEES
 83.  WHERE DEPARTMENT_ID = 60
 84.  
 85.  
 86. --Задача 4-3.
 87.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 88.     --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 89.  SELECT ORDER_ID, SUM(UNIT_PRICE*QUANTITY) AS TOTAL
 90.  FROM ORDER_ITEMS
 91.  GROUP BY ORDER_ID
 92.  ORDER BY 2 DESC
 93.  
 94.  
 95. -------------------------------------Set operators-----------------------------------------
 96. ---------------------------------------UNION ------------------------------------------
 97. /*Резултатните набори, които се обединяват, трябва да отговарят на следните условия:
 98. -Всяка заявка в оператора UNION трябва да има еднакъв брой колони;
 99. -Колоните трябва да имат съвместими типове от данни;
 100. -В целия израз може да присъства само една клауза ORDER BY накрая, сортираща обединения резултат.
 101. */
 102.  
 103. --Пример 4-5.
 104.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 105.  
 106.      SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 107.      UNION
 108.      SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 109.  
 110. --Пример 4-6.
 111.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 112.     --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 113.      SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 114.      UNION ALL
 115.      SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 116.  
 117. /*
 118. 4.3.1. Задачи
 119. Задача 4-4.
 120.     Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 121.     повторения, сортирани в низходящ ред по име. */
 122.     SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 123.     UNION ALL
 124.     SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 125.     ORDER BY FNAME DESC
 126.  
 127.  
 128. /*Задача 4-5.
 129.     Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 130.     трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа
 131.     „Клиент (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“. */
 132.  
 133.     SELECT FNAME, LNAME , 'Клиент (' + COUNTRY_ID + ')' AS ID
 134.     FROM CUSTOMERS
 135.     UNION
 136.     SELECT FNAME, LNAME , 'Служител (' + CAST(DEPARTMENT_ID AS VARCHAR) + ')'      -- ТИПОВО ТРЯБВА ДА СА СЪВМЕСТИМИ, ЗАТОВА CAST()
 137.     FROM EMPLOYEES
 138.  
 139.     --CAST(..... AS VARCHAR)
 140.     --CONVERT(DATE, ......., 105)
 141.  
 142.  
 143. ----------------------------------INTERSECT(сечение)---------------------------------------
 144. /*резултата съдържа общите за двата резултатни набора редове, без дубликати.
 145. условия:
 146.      -Броят на колоните във всички заявки трябва да бъде еднакъв;
 147.      -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни.
 148.  
 149. Пример 4-7.
 150.     Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.
 151. */
 152.     SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 153.     INTERSECT
 154.     SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 155.  
 156.  
 157. --Задача 4-6.
 158. --  Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 159.  
 160.     SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 161.     INTERSECT
 162.     SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 163.  
 164. ----------------------------------EXCEPT---------------------------------------------------
 165. /*връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 166. условия:
 167.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 168.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 169.  
 170. --Пример 4-8.
 171. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 172.     SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 173.     EXCEPT
 174.     SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 175.  
 176.     SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 177.     FROM CUSTOMERS
 178.     WHERE COUNTRY_ID NOT IN (SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS)
 179.  
 180.  
 181. /*4.5.1. Задачи
 182. Задача 4-7.
 183.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 184.     SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 185.     EXCEPT
 186.     SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 187.  
 188. -------------------------------------------------------------------------------------------
 189. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 190. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 191. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 192. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 193.  
 194. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN------------------------------------
 195. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 196. --посочени в условието за сравнение.
 197.  
 198.  
 199. --Пример 4-10.
 200. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 201.  
 202. SELECT * FROM COUNTRIES  --29
 203. SELECT * FROM REGIONS  --6
 204.  
 205. SELECT *
 206. FROM COUNTRIES JOIN REGIONS
 207. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID  --27
 208.  
 209. SELECT *
 210. FROM COUNTRIES, REGIONS
 211. WHERE  COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID  --27
 212.  
 213. --INNER JOIN
 214. --SELECT * FROM ..... , ..... WHERE
 215. --SELECT * FROM ..... JOIN .... ON
 216.  
 217. -----------------------------------------------
 218. SELECT *
 219. FROM COUNTRIES LEFT JOIN REGIONS
 220. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID  --29
 221.  
 222. SELECT *
 223. FROM REGIONS LEFT JOIN COUNTRIES
 224. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID  
 225.  
 226. SELECT *
 227. FROM COUNTRIES RIGHT JOIN REGIONS
 228. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID --27+1
 229.  
 230. SELECT *
 231. FROM COUNTRIES FULL JOIN REGIONS
 232. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID  --30
 233.  
 234.  
 235. --Пример 4-11.
 236. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 237.  SELECT * FROM CUSTOMERS
 238.  SELECT * FROM REGIONS
 239.  SELECT * FROM COUNTRIES
 240.  
 241.  SELECT REGIONS.NAME, COUNTRIES.NAME, CUSTOMERS.FNAME, CUSTOMERS.LNAME
 242.  FROM CUSTOMERS, COUNTRIES, REGIONS
 243.  WHERE CUSTOMERS.COUNTRY_ID=COUNTRIES.COUNTRY_ID AND REGIONS.REGION_ID=COUNTRIES.REGION_ID
 244.  
 245.  
 246. -------------------------------------Видове OUTER JOIN--------------------------------------------
 247.  
 248. --Пример 4-12.
 249. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 250. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 251.  
 252.  SELECT *
 253.  FROM REGIONS LEFT JOIN COUNTRIES
 254.  ON REGIONS.REGION_ID=COUNTRIES.REGION_ID
 255.  
 256. --Пример 4-13.
 257. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 258. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 259.  
 260.  SELECT *
 261.  FROM REGIONS R RIGHT JOIN COUNTRIES C
 262.  ON R.REGION_ID=C.REGION_ID
 263.  
 264. /*Пример 4-14.
 265.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 266.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 267.     за които няма въведени държави.*/
 268.  
 269.  SELECT *
 270.  FROM REGIONS R FULL JOIN COUNTRIES C
 271.  ON R.REGION_ID=C.REGION_ID
 272.  
 273.  
 274. /*----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации------------------------------
 275.  
 276. Пример 4-15. --EQUI
 277.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.*/
 278.     SELECT * FROM REGIONS R,  COUNTRIES C
 279.     WHERE R.REGION_ID=C.REGION_ID
 280.  
 281. /*Пример 4-16.
 282.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 283.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 284.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 285.    
 286.     SELECT *
 287.     FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D
 288.     ON E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID
 289.  
 290.  
 291.     --SEMI JOIN
 292.     --IN / EXISTS
 293.     SELECT *
 294.     FROM DEPARTMENTS
 295.     WHERE DEPARTMENT_ID IN (SELECT DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES)
 296.    
 297.  
 298.  
 299. --Пример 4-17.
 300. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 301.  
 302. SELECT *
 303. FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 304. ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 305.  
 306. --ANTI JOIN
 307. SELECT FNAME, LNAME
 308. FROM CUSTOMERS
 309. WHERE CUSTOMER_ID NOT IN(SELECT CUSTOMER_ID FROM ORDERS)
 310.  
 311. SELECT FNAME, LNAME
 312. FROM CUSTOMERS
 313. WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ORDERS WHERE CUSTOMERS.CUSTOMER_ID=ORDERS.CUSTOMER_ID)
 314.  
 315.  
 316. --Пример 4-18.
 317. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани по име на държава.
 318.  
 319.  --4
 320.  --6
 321.  --4X6
 322.  
 323.  SELECT * FROM REGIONS     --6
 324.  SELECT * FROM COUNTRIES  --29
 325.  
 326.  SELECT * FROM REGIONS,  COUNTRIES   --174
 327.  
 328.  SELECT * FROM REGIONS CROSS JOIN  COUNTRIES
 329.  
 330. --4.6.7. Задачи
 331.  
 332. --Задача 4-8.
 333. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 334. SELECT ORDER_ID, O.ORDER_DATE, E.FNAME, E.LNAME
 335. FROM ORDERS O JOIN EMPLOYEES E
 336. ON E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 337.  
 338.  
 339. --Задача 4-9.
 340. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 341. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 342. SELECT C.FNAME, C.LNAME, O.ORDER_ID
 343. FROM CUSTOMERS C LEFT JOIN ORDERS O
 344. ON O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 345.  
 346.  
 347. --Задача 4-10.
 348. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 349. SELECT * FROM PRODUCTS
 350. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 351.  
 352. SELECT NAME
 353. FROM PRODUCTS
 354. WHERE PRODUCT_ID NOT IN (SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS)
 355.  
 356. SELECT NAME
 357. FROM PRODUCTS
 358. WHERE NOT EXISTS ( SELECT PRODUCT_ID
 359.                     FROM ORDER_ITEMS
 360.                     WHERE ORDER_ITEMS.PRODUCT_ID=PRODUCTS.PRODUCT_ID)
 361.  
 362. SELECT PRODUCT_ID FROM PRODUCTS
 363. EXCEPT
 364. SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS
 365.  
 366.  
 367. --Задача 4-11.
 368. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 369. --INNER JOIN
 370.  
 371. SELECT CU.FNAME, CU.LNAME, CO.NAME, RE.NAME
 372. FROM CUSTOMERS CU, COUNTRIES CO, REGIONS RE
 373. WHERE RE.REGION_ID= CO.REGION_ID
 374.         AND CO.COUNTRY_ID=CU.COUNTRY_ID
 375.         AND RE.NAME = 'Западна Европа'
 376.  
 377.  
 378. -----------------------------------------------------------------------------------------
 379. ---------------------------------4.7.1. TOP ---------------------------------------------
 380. ---- TOP връща първите N реда в неопределен ред, за желаната подредба използваме ORDER BY!
 381.  
 382. -- Пример 4-19.
 383. -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 384.  SELECT TOP 7 *
 385.  FROM PRODUCTS
 386.  ORDER BY PRICE ASC
 387.  
 388.  SELECT TOP 7 WITH TIES *
 389.  FROM PRODUCTS
 390.  ORDER BY PRICE ASC
 391.  
 392.  
 393.  --ДОМАШНА РАБОТА:
 394. -- Доп.пример:
 395. -- а) Най-поръчваният продукт  е.... (идентификатор)
 396. -- б) Най-поръчваният продукт  е.... (име)
 397.  
 398. --Задача
 399. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в отдел 80 и не са обработвали поръчки до момента;
 400.  
 401.  
 402.  
 403. -----------------------------------------------------------------------------------------
 404. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 405. -----------------------------------------------------------------------------------------
 406.  
 407. -- Пример 4-20.
 408. -- първите 5 служители, след което вторите 5, сортирани по id.
 409.  
 410. SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY
 411. FROM EMPLOYEES
 412. ORDER BY EMPLOYEE_ID
 413. OFFSET 0 ROWS                     --ПРОПУСНИ БР. РЕДА
 414. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY            --ХВАНИ СЛЕДВАЩИТЕ БР. РЕДА
 415.  
 416. /* Пример 4-21.
 417.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 418.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.*/
 419.  
 420.    --ALL
 421. SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY , HIRE_DATE
 422. FROM EMPLOYEES
 423. ORDER BY HIRE_DATE
 424.     --ПРОПУСНИ 10 , ХВАНЕМ 5 СЛУЖИТЕЛЯ
 425. SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY , HIRE_DATE
 426. FROM EMPLOYEES
 427. ORDER BY HIRE_DATE
 428. OFFSET 10 ROWS
 429. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
 430.  
 431. /* 4.7.3. Задачи
 432.    Задача 4-12.
 433.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо). */
 434.    ---10
 435.    --(10)
 436.    SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY , HIRE_DATE
 437.     FROM EMPLOYEES
 438.     ORDER BY SALARY DESC
 439.     OFFSET 10 ROWS
 440.     FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
 441.  
 442. /* Задача 4-13.
 443.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 444.    SELECT C.FNAME, C.LNAME, C.GENDER, O.ORDER_DATE
 445.    FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 446.    ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 447.    ORDER BY ORDER_DATE DESC
 448.    OFFSET 0 ROWS
 449.    FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
 450.  
 451. -------------------------------------------------------------------------------------
 452. --------------------------------5. Изгледи / Views-----------------------------------
 453. -------------------------------------------------------------------------------------
 454. --  Създаване на изгледи
 455.  
 456. -- Пример 5-1.
 457. -- Да се създаде изглед, който съдържа
 458.  
 459. --  име и фамилия на клиентите, както и номер и дата на поръчките, които те са направили. (INNER JOIN)
 460.  
 461. CREATE VIEW CUSTOMERORDERS
 462. AS
 463.    SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS NAME ,   --ALL COLUMNS HAVE NAME IN VIEWS
 464.           O.ORDER_ID, O.ORDER_DATE
 465.    FROM CUSTOMERS C, ORDERS O
 466.    WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 467.  
 468. -- Да се изведат данните от изгледа.
 469. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 470.  
 471.  
 472. -- Пример 5-2.
 473. -- Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 474. -- съответния служител, обработил поръчката.
 475.  
 476. -- Пример 5-3.
 477. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 478. -- обработени от служител с идентификатор = 167.
 479.  
 480. -- Пример 5-4.
 481. -- Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума
 482. -- на поръчките, които той е обработил.
 483.  
 484. -- Пример 5-5.
 485. -- Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 486. -- служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 487. -- подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 488.  
 489.  
 490.  
 491. ------------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -----------------------
 492. -------------------------------------------------------------------------------------
 493. --Следващият изглед CUSTOMERS_COUNTRIES, базиран на JOIN между COUNTRIES и CUSTOMERS,
 494. --ще демонстрира манипулирането на данни.
 495.  
 496. --Пример 5-6.
 497. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 498.  
 499. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 500. ---Пример 5-7.
 501. --Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 502.  
 503. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед
 504. --Пример 5-8.
 505. --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 506.  
 507.  
 508. --5.5.Задачи
 509. --Задача 5-1.
 510. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 511. --количество от продукт.
 512.  
 513. --Задача 5-2.
 514. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 515. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
 516.  
RAW Paste Data Copied