S_Madanska

students

Oct 1st, 2020 (edited)
377
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --коментар на ред
 2. /*
 3. многоредов
 4. коментар
 5. */
 6.  
 7. ---създай база данни
 8. ---create database m_f_db
 9.  
 10. --команда за използване на база данни
 11. --use m_f_db
 12.  
 13. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 14.  
 15. --създай таблица
 16. CREATE TABLE STUDENTS
 17. (
 18.     FAC_NUM INT NOT NULL,
 19.     NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
 20.     PHONE VARCHAR(20) NULL
 21. )
 22.  
 23. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 24.  
 25. --промени таблица като добавиш колона за адрес на студента
 26. ALTER TABLE STUDENTS
 27. ADD ADDRESS VARCHAR(50) NULL
 28.  
 29. --промени таблица като промениш типа данни на колоната за адрес на студента
 30. ALTER TABLE STUDENTS
 31. ALTER COLUMN ADDRESS TEXT NULL
 32.  
 33. --промени таблица като изтриеш колона от нея
 34. ALTER TABLE STUDENTS
 35. DROP COLUMN PHONE
 36.  
 37. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. --изтрий таблица
 40. DROP TABLE Students
 41.  
 42. --изтрий база данни m_f_db
 43. --DROP DATABASE m_f_db
 44.  
 45. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 46.  
 47. --създаваме наново таблицата, за да изпълним следващите примери:
 48. CREATE TABLE STUDENTS
 49. (
 50.     FAC_NUM INT NOT NULL,
 51.     NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
 52.     PHONE VARCHAR(20) NULL
 53. )
 54.  
 55. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 56.  
 57. -- въведи записи(студенти) в таблицата:
 58.  
 59. --а) един запис
 60. INSERT INTO STUDENTS(FAC_NUM, NAME, PHONE)
 61. VALUES (1234, 'ИВАН ГЕОРГИЕВ', '089567')
 62.  
 63. INSERT INTO STUDENTS(FAC_NUM, NAME)
 64. VALUES(1235, 'БОРОВИНКА ПЕТРОВА')
 65.  
 66.  
 67. --б)
 68. INSERT INTO STUDENTS
 69. VALUES (1236, 'ИВА ГЕОРГИЕВА', '+359 895 667 79')
 70.  
 71. INSERT INTO STUDENTS
 72. VALUES(1237, 'МИРА ТОДОРОВА', NULL)
 73.  
 74.  
 75. --в) няколко записа наведнъж
 76. INSERT INTO STUDENTS (FAC_NUM, NAME, PHONE)
 77. VALUES (1238, 'МАРИЯ ИЛИЕВА', '089566779'),
 78.        (1239, 'МАРИ КОСТОВА', '0895667079'),
 79.        (1240, 'ГЕОРГИ СТАМЕНОВ', '089566759')
 80.  
 81. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 82.  
 83. --промени данни за запис(ред) от таблицата            
 84. UPDATE STUDENTS
 85. SET NAME = 'ТАНЯ КОСТОВА'
 86. WHERE FAC_NUM = 1237
 87.  
 88. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 89.  
 90. -- изтрий студент
 91. DELETE FROM STUDENTS
 92. WHERE FAC_NUM = 1239
 93.  
 94. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 95.  
 96. -- извлечи всички студенти
 97. SELECT *
 98. FROM STUDENTS
 99.  
 100. --извлечи само колони име и факултетен номер от таблицата със студенти
 101. SELECT NAME, FAC_NUM
 102. FROM STUDENTS
 103.  
 104. --извлечи студенти, които имат телефон
 105. SELECT FAC_NUM, NAME , PHONE
 106. FROM STUDENTS
 107. WHERE PHONE IS NOT NULL
 108.  
 109. --извлечи студенти, които нямат телефон
 110. SELECT FAC_NUM, NAME , PHONE
 111. FROM STUDENTS
 112. WHERE PHONE IS NULL
 113.  
 114. --извлечи само колони име и факултетен номер от таблицата със студенти, но само за студент с ф.№1236
 115. SELECT NAME, FAC_NUM
 116. FROM STUDENTS
 117. WHERE FAC_NUM=1236
 118.  
 119. --извлечи студенти с ф.№ 1239, ф.№ 1235 и ф.№ 1237
 120. SELECT FAC_NUM, NAME , PHONE
 121. FROM STUDENTS
 122. WHERE FAC_NUM IN (1239,1235,1237)
 123.  
 124.  
 125. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 126.  
 127.  
 128. ----------------------------------------------------------------------
 129. --1. Функции за преобразуване на типове
 130. ----------------------------------------------------------------------
 131. --Пояснение към примерите:
 132.     -- expression – валиден израз, резултатът от който да бъде преобразуван;
 133.     -- string_value - nvarchar(4000) стойност, представяща форматираната стойност, която
 134.     --да бъде преобразувана;
 135.     -- data_type – тип, към който се прави преобразуване;
 136.     -- length – опционен параметър за символните типове данни (низове);
 137.     -- style – стил, използван при преобразуване на дати в низове;
 138.     -- culture – опционен низ, който идентифицира как стойността на string_value да бъде форматирана.
 139.  
 140. ----------CAST (expression AS data_type [ ( length ) ]) ;
 141. -- преобразува стойност (от който и да е тип) в специфициран тип
 142. SELECT CAST(10.3496847 AS money)
 143.  
 144. ----------CONVERT (data_type [ ( length ) ] , expression [ , style])
 145. -- преобразува стойност (от който и да е тип) в специфициран тип
 146. SELECT CONVERT(varchar, GETDATE(), 103)
 147. SELECT CONVERT(datetime, '2019-08-25', 105) -- out-of-range value.
 148. SELECT CONVERT(datetime, '2019-25-08', 105)
 149.  
 150. ----------PARSE (string_value AS data_type [ USING culture ])
 151. -- връща резултата от израз, преведен в искания тип данни          
 152. SELECT PARSE('08/17/2019' AS datetime2) AS Result;
 153. SELECT PARSE('Saturday, 17 August 2019' AS date USING 'en-US') AS Result;
 154. SELECT PARSE('Sat, 17 August 2019' AS date USING 'en-US') AS Result;
 155.  
 156. ------------TRY_CAST (expression AS data_type [ ( length ) ])
 157. --връща стойност, подадена към посочения тип данни, ако промяната успее; в противен случай връща null
 158. SELECT TRY_CAST('08/17/2019' AS date);
 159. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS date) AS Result;
 160. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS datetime) AS Result;
 161. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS datetime2) AS Result;
 162.  
 163. ------------TRY_CONVERT (data_type [ ( length ) ], expression [, style ])
 164. --връща стойност, подадена към посочения тип данни, ако промяната успеe; в противен случай връща null.
 165. SELECT TRY_CONVERT(VARCHAR(15),'08/17/2019',101);
 166. SELECT TRY_CONVERT(date, '08/17/2019') AS Result;
 167. SELECT TRY_CONVERT(date, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 168. SELECT TRY_CONVERT(datetime, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 169. SELECT TRY_CONVERT(datetime2, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 170.  
 171. ------------TRY_PARSE (string_value AS data_type [ USING culture ])
 172. --преобразува израз от string към date/time и number types
 173. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019' AS date USING 'en-us');
 174. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS date USING 'en-us');
 175.  
 176. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS datetime USING 'en-us');
 177. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS datetime2 USING 'en-us');
 178.  
 179. ----------------------------------------------------------------------
 180. --2. Функции за дата
 181. ----------------------------------------------------------------------
 182. ------------CURRENT_TIMESTAMP – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME;
 183. SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS current_date_time;
 184. SELECT CONVERT(char(25), CURRENT_TIMESTAMP) as System_date;
 185.  
 186. ------------GETUTCDATE() – връща текущото UTC време, изчислява се от
 187. --операционната система, на която работи сървъра, в тип DATETIME;
 188. select getutcdate() as System_date;
 189.  
 190. ------------GETDATE() – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME;
 191. select getdate()
 192.  
 193. ------------SYSDATETIME() – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME2;
 194. SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME()) as Date,
 195.        CONVERT (time, SYSDATETIME()) as Time,
 196.        SYSDATETIME() as SysDateTime;
 197.  
 198. ------------SYSUTCDATETIME() – връща текущото UTC време на сървъра в тип DATETIME2;
 199. SELECT CONVERT (date, SYSUTCDATETIME()) as Date,
 200.         CONVERT (time, SYSUTCDATETIME()) as Time,
 201.         SYSDATETIME() as SysDateTime,
 202.         SYSUTCDATETIME() as SysUtcDateTime
 203.  
 204. ------------SYSDATETIMEOFFSET() – връща системната дата и часовия пояс на сървъра в тип DATETIMEOFFSET;
 205. SELECT CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET()) as Date,
 206.         CONVERT (time, SYSDATETIMEOFFSET()) as Time,
 207.         SYSDATETIMEOFFSET() as SysDateTimeOffSet;
 208.  
 209. ------------DATEADD (datepart, number, date) – връща дата, образувана чрез добавяне към
 210. --датата date, number на брой части datepart;
 211. SELECT DATEADD(year, 1, '2020/08/25') AS DateAdd
 212.  
 213. --DATEDIFF (datepart , startdate , enddate) – връща число, разликата в части от вид
 214. --datepart, между две дати;
 215. SELECT DATEDIFF(MONTH, '2019/08/25', '2018/08/25') AS DateDiff
 216.  
 217. --DATEDIFF_BIG (datepart, startdate, enddate) – връща число, разликата в части от вид
 218. --datepart, между две дати, като върнатото число е от тип BIGINT;
 219. SELECT DATEDIFF_BIG(year,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 220. SELECT DATEDIFF_BIG(quarter,     '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 221. SELECT DATEDIFF_BIG(month,       '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 222. SELECT DATEDIFF_BIG(dayofyear,   '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 223. SELECT DATEDIFF_BIG(day,         '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 224. SELECT DATEDIFF_BIG(week,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 225. SELECT DATEDIFF_BIG(hour,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 226. SELECT DATEDIFF_BIG(minute,      '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 227. SELECT DATEDIFF_BIG(second,      '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 228. SELECT DATEDIFF_BIG(millisecond, '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 229.  
 230. /*DATENAME (datepart, date) – връща като низ съдържанието на конкретна част от
 231. дата. Напр. February, ако месеца в date е февруари и datepart е mm;*/
 232. SELECT DATENAME(month, '2017/08/25') AS DatePartString
 233.  
 234. /*DATEPART (datepart, date) – връща като число съдържанието на конкретна част от
 235. дата. Напр. 2, ако месеца в date е февруари и datepart е mm;*/
 236. SELECT DATEPART(year, '2017/08/25') AS DatePartInt
 237.  
 238. --DAY (date) – връща като число ден от определена дата;
 239. SELECT DAY('2014-02-22') as Day_1,
 240.         DAY('2014-02-22 08:23:49.1234567 +07:10') as Day_2,
 241.         DAY(SYSDATETIME()) as Day_3;
 242.  
 243. --MONTH (date) – връща като число месец от определена дата;
 244. SELECT MONTH('2014-03-01') as Month_1,
 245.         MONTH('2014-03-01 08:38:49.1234567 +07:10') as Month_2,
 246.         MONTH(SYSDATETIME()) as Month_3;
 247.  
 248. --YEAR (date) – връща като число година от определена дата.
 249. SELECT YEAR('2014-03-01') as Result_1,
 250.         YEAR('2014-03-01 17:01:25.1234567 +07:10') as Result_2,
 251.         YEAR(SYSDATETIME()) as Result_3;
 252.  
 253. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 254. --3. Математически функции
 255. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 256. --ABS (numeric_expression) – връща абсолютна стойност, променя отрицателните
 257. --стойности в положителни стойности;
 258. SELECT Abs(-243.5) AS AbsNum;
 259.  
 260. --DEGREES (numeric_expression) – връща съответния ъгъл в градуси, по зададени
 261. --радиани;
 262. SELECT DEGREES(1.5);
 263.  
 264. --RAND ([seed]) – генератор на случайни числа между 0 и 1 или цяло ако е указано
 265. --цялото число seed;
 266. SELECT RAND()
 267.  
 268. --ROUND (numeric_expression, length [, function]) – връща числова стойност,
 269. --закръглена до определена дължина или точност;
 270. SELECT ROUND(235.415, 2) AS RoundValue;
 271.  
 272. --SQRT (float_expression) – връща корен квадратен на зададеното число;
 273. SELECT SQRT(121);
 274.  
 275. --PI() – връща стойността на числото Пи.
 276. SELECT pi() as [Pi number]
 277.  
 278. --SQUARE (float_expression) – връща квадрат на посочената стойност;
 279. SELECT SQUARE(11);
 280.  
 281. --POWER (float_expression , y) – връща стойността на посоченото число на посочената
 282. --степен;
 283. SELECT POWER(4, 2)
 284.  
 285. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 286. --4. Функции за работа с низове
 287. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 288.  
 289. --CONCAT (string_value1, string_value2 [, string_valueN])
 290. -- – връща низ, който е резултат от конкатенацията
 291. -- или сливането на два или повече низа;
 292. SELECT CONCAT ('Ivan', ' ','Asenov') AS FullName;
 293. --LEN (string_expression) – връща броя символи в низа;
 294.  
 295. --LTRIM (character_expression) – премахва интервалите в началото на низа;
 296. SELECT LTRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 297. --RTRIM (character_expression) – премахва интервалите в края на низа;
 298. SELECT RTRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 299. --TRIM(character_expression) – премахва интервалите в началото и края на низа;
 300. SELECT TRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 301.  
 302. --REPLACE (string_expression, string_pattern , string_replacement) – заменя всички
 303. --съвпадения на определен низ с друг низ;
 304. SELECT REPLACE('abcD','abc','3');
 305.  
 306. --REVERSE (character_expression) – обръща низа;
 307. SELECT REVERSE('SQL Tutorial')
 308.  
 309. --SUBSTRING (expression, start, length) – връща част от символен или бинарен израз;
 310. SELECT SUBSTRING('SQL Tutorial', 2, 3) AS ExtractString
 311.  
 312. --LOWER (character_expression) – връща низа, като преобразува главните букви в малки;
 313. SELECT LOWER('SQL Tutorial is FUN!')
 314. --UPPER (character_expression) – връща низа, като преобразува малките букви в главни;
 315. SELECT UPPER('SQL Tutorial is FUN!')
 316.  
 317. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 318. --5.    Системни функции
 319. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 320. --ISNULL (expression, replacement) – ако параметърът expression бъде изчислен до
 321. --NULL, той се заменя от израза replacement;
 322. SELECT ISNULL(NULL, 'W3Schools.com');
 323.  
 324. --ISNUMERIC (expression) – връща 1, ако изразът се изчислява до числов тип, и 0 - в противен случай;
 325. SELECT ISNUMERIC(4567);
 326.  
 327. --IIF (boolean_expression, true_value, false_value) – изчислява първия аргумент и връща
 328. --втория аргумент, ако първият аргумент е true, в противен случай връща втория аргумент;
 329. SELECT IIF(500<1000, 'YES', 'NO');
 330.  
 331. --HOST_NAME() – връща името на работната станция;
 332. --select HOST_NAME() as Host_name;
 333.  
 334. --HOST_ID() – връща идентификатора на работната станция. Идентификационният
 335. --номер на работната станция е идентификационният номер на процеса (PID) на
 336. --приложението на клиентския компютър, който се свързва към SQL Server.
 337. --select HOST_ID() as Host_number;
 338.  
 339. ----любознателните могат да намерят още примери тук: tsql.info;  w3schools.com
 340.  
 341.  
 342.  
 343. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 344. ----2.9.    Задачи
 345. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 346. --/Задача 2-1. Да се създаде база от данни с име TESTDB. -- нямате подобни права/
 347.  
 348. --Задача 2-2. Да се създаде таблица в тази база данни с име COUNTRIES и следните колони:
 349. --country_code – с тип char(3);
 350. --name – тип varchar(40);
 351. --population – тип int.
 352.  
 353. CREATE TABLE COUNTRIES
 354. (
 355.     country_code char(3) NOT NULL PRIMARY KEY,  
 356.     name varchar(40) NOT NULL,
 357.     population int
 358. )
 359.  
 360. --Задача 2-3. Да се добави нов атрибут в таблицата COUNTRIES
 361. --с име phone_code и тип цяло число до 3  / или низ с фиксирана дължина от 3 цифри.
 362.  
 363. --Задача 2-4. Да се добави ред в таблицата COUNTRIES със следните данни:
 364. --country_code: BGR;
 365. --name: България;
 366. --population: 7500000;
 367. --phone_code: 359.
 368.  
 369. --Задача 2-5. Да се промени населението на България на 6 милиона.
 370.  
 371. --Задача 2-6. Да се изтрият всички редове в таблицата COUNTRIES.
 372.  
 373. --Задача 2-7. Да се изтрие таблицата COUNTRIES от базата данни.
 374.  
 375. --/Задача 2-8. Да се изтрие базата данни TESTDB. -- нямате подобни права/
 376.  
RAW Paste Data Copied