datafile

Em Đi Đến Lớp Em Đi Đến Lớp - Bé LyLy | HoatHinh.tv | 6T24BqXXbm3Z

Nov 29th, 2021
930
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Em Đi Đến Lớp  Em Đi Đến Lớp - Bé LyLy  | HoatHinh.tv | 6T24BqXXbm3Z Lyrics up by vnflix.com Ôi con Gà trống
 2. Sáng sớm Ò Ó O
 3. Ôi con chim chích chòe
 4. Hót vang trên ngọn cây
 5.  
 6. Em đi đến lớp
 7. Nắng sớm vàng vương vai
 8. Ôm cô giáo dịu hiền
 9. Vẫy tay chào Mẹ Ba
 10.  
 11. Em học hát
 12. Em đọc O, A
 13. Em nhảy múa
 14. Đếm một, hai, ba.
RAW Paste Data