Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jun 3rd, 2020
1,291
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 2.75 KB | None | 0 0
 1. import java.util.HashMap;
 2. import java.util.Scanner;
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Demo {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.  
 9.         String word = "";
 10. //        int count = 0;
 11.         String letter = "";
 12. //        булевите променливи помнят дали даден символ е сращнат вече веднъж
 13.         boolean o = false;
 14.         boolean c = false;
 15.         boolean n = false;
 16.  
 17.         String input = scanner.nextLine();
 18.         while (!input.equals("End")) {
 19.             char valid = input.charAt(0);
 20.             if ((valid >= 'a' && valid <= 'z') || (valid >= 'A' && valid <= 'Z')) {
 21. //                когато има 'o' 'c' 'n' влиза в дадения case
 22.                 switch (input) {
 23.                     case "o":
 24. //    при първо среща на 'о' променливата о=false и не влиза в if след което о=true и при следваща среща о=true
 25. //    и вече влиза в if и се преибавя към текущата дума
 26.                         if (o){
 27.                             word+=input;
 28.                         }
 29.                         o=true;
 30.                         break;
 31.                     case "c":
 32.                         if (c){
 33.                             word+=input;
 34.                         }
 35.                         c=true;
 36.                         break;
 37.                     case "n":
 38.                         if (n){
 39.                             word+=input;
 40.                         }
 41.                         n=true;
 42.                         break;
 43.                     default:
 44.                         word+=input;
 45.                         break;
 46.                 }
 47. //                if (input.equals("o") || input.equals("c") || input.equals("n")) {
 48. //                    if (input.equals(letter) && count > 0) {
 49. //                        word += input;
 50. //                    } else {
 51. //                        count++;
 52. //                        letter = input;
 53. //                        word += "";
 54. //                    }
 55. //                } else {
 56. //                    word += input;
 57. //                }
 58. //       когато сме срещнали и трите символа по веднъв влиза в if където печата и отново 'o'=false 'c'=false 'n'=false        
 59.                 if (o && c && n) {
 60.                     System.out.print(word + " ");
 61.                     o = false;
 62.                     c = false;
 63.                     n = false;
 64. //                    letter = "";
 65.                     word = "";
 66.                 }
 67.             }
 68.             input = scanner.nextLine();
 69.  
 70.  
 71.         }
 72.     }
 73. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement