Advertisement
S_Madanska

2.6.R

Jun 2nd, 2021
434
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------
 4. --др
 5. --Задача 4-11.
 6. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 7. SELECT * FROM CUSTOMERS
 8. SELECT * FROM COUNTRIES
 9. SELECT * FROM REGIONS
 10.  
 11. --INNER JOIN
 12. ---SELECT ..... FROM ....JOIN.... ON
 13. ---SELECT ......FROM .....,...... WHERE
 14.  
 15. SELECT CU.FNAME,
 16.        CU.LNAME,
 17.        CO.NAME AS [COUNTRY NAME] ,
 18.        RE.NAME AS [REGION NAME]
 19. FROM CUSTOMERS CU, COUNTRIES CO, REGIONS RE
 20. WHERE RE.REGION_ID=CO.REGION_ID
 21.   AND CO.COUNTRY_ID=CU.COUNTRY_ID
 22.   AND RE.NAME ='Западна Европа'
 23.  
 24. -------------------------------------------------------------------------------------------
 25. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в
 26. ---отдел 80 и не са обработвали поръчки до момента;
 27.  
 28. SELECT * FROM EMPLOYEES
 29. SELECT * FROM ORDERS
 30.  
 31. --НАЧИН 1
 32. --OUTER JOIN
 33. SELECT E.FNAME, E.LNAME, E.SALARY, E.JOB_ID, E.DEPARTMENT_ID , O.ORDER_ID
 34. FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 35. ON E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 36. WHERE E.DEPARTMENT_ID=80
 37. AND O.ORDER_ID IS NULL
 38.  
 39. --НАЧИН 2
 40. --HAVING
 41. SELECT E.FNAME,
 42.        E.LNAME,
 43.        E.SALARY,
 44.        E.JOB_ID,
 45.        E.DEPARTMENT_ID,
 46.        COUNT(O.ORDER_ID) AS BROI
 47. FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 48. ON E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 49. WHERE E.DEPARTMENT_ID=80
 50. GROUP BY E.FNAME,  E.LNAME,  E.SALARY,   E.JOB_ID,  E.DEPARTMENT_ID
 51. HAVING   COUNT(O.ORDER_ID) = 0
 52.  
 53. --НАЧИН 3
 54. SELECT E.FNAME, E.LNAME, E.SALARY, E.JOB_ID, E.DEPARTMENT_ID
 55. FROM EMPLOYEES E
 56. WHERE E.DEPARTMENT_ID= 80
 57. AND
 58. NOT EXISTS (SELECT * FROM ORDERS O WHERE E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID)
 59.  
 60. --------------------------------------------------------------------------------------
 61. -----------------------------------TOP -----------------------------------------------
 62. --------------------------------------------------------------------------------------
 63. -- TOP връща първите N реда в неопределен ред, което налага използване на ORDER BY,
 64. --за да е в желан ред.
 65.  
 66. -- Пример 4-19.
 67. -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 68. SELECT TOP 7 *
 69. FROM PRODUCTS
 70. ORDER BY PRICE -- ASC DESC
 71.  
 72.  
 73. -- за да присъстват и продуктите с цена, равна на последната изведена,
 74. -- трябва да се използва TOP с WITH TIES
 75. SELECT TOP 7 WITH TIES *
 76. FROM PRODUCTS
 77. ORDER BY PRICE
 78.  
 79.  
 80. -- Доп.пример:
 81. -- a) Идентификаторът на най-поръчваният продукт  е ?
 82. SELECT TOP (1) PRODUCT_ID,
 83.                COUNT(PRODUCT_ID)
 84.  FROM ORDER_ITEMS
 85.  GROUP BY PRODUCT_ID
 86.  
 87.  
 88.  
 89. ---b) Името на най-поръчваният продукт  е ?
 90. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 91. SELECT * FROM PRODUCTS
 92.  
 93. SELECT TOP (1) P.NAME, P.PRODUCT_ID, COUNT(OI.PRODUCT_ID)
 94. FROM PRODUCTS P JOIN ORDER_ITEMS OI
 95. ON P.PRODUCT_ID=OI.PRODUCT_ID
 96. GROUP BY P.NAME, P.PRODUCT_ID
 97. ORDER BY 3 DESC
 98.  
 99.  
 100. -----------------------------------------------------------------------------------------
 101. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 102. -----------------------------------------------------------------------------------------
 103. /*
 104.    Пример 4-21.
 105.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 106.  
 107. */
 108.  
 109. --   Първата заявка ще покаже всички за демонстрация,
 110. SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY, HIRE_DATE
 111. FROM EMPLOYEES
 112. ORDER BY HIRE_DATE DESC
 113.  
 114. ---втората ще извърши подбора.
 115. SELECT EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, SALARY, HIRE_DATE
 116. FROM EMPLOYEES
 117. ORDER BY HIRE_DATE DESC
 118. OFFSET 9 ROWS
 119. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
 120.  
 121.  
 122. /* 4.7.3. Задачи
 123.  
 124.    Задача 4-12.
 125.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо).
 126. */
 127. SELECT EMPLOYEE_ID, SALARY
 128. FROM EMPLOYEES
 129. ORDER BY SALARY DESC
 130. OFFSET 10 ROWS
 131. FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
 132.  
 133. /*
 134.     Задача 4-13.
 135.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.
 136.  
 137. */
 138. SELECT * FROM CUSTOMERS
 139. SELECT * FROM ORDERS
 140.  
 141. SELECT C.FNAME, C.LNAME, C.GENDER, O.ORDER_DATE
 142. FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 143. ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 144. ORDER BY O.ORDER_DATE DESC
 145. OFFSET 0 ROWS
 146. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
 147.  
 148.  
 149. --------------------------------------------------------------------------
 150. -----------------------------Изгледи = Views------------------------------
 151. --------------------------------------------------------------------------
 152.  
 153. --  Създаване на изгледи
 154.  
 155. --Пример 5-1. Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и
 156. --номер и дата на поръчките, които те са направили.
 157.  
 158. SELECT * FROM CUSTOMERS
 159. SELECT * FROM ORDERS
 160.  
 161.  
 162. CREATE VIEW CUSTOMERORDERS
 163. AS
 164. SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS [CUSTOMER NAME],
 165.        O.ORDER_ID,
 166.        O.ORDER_DATE
 167. FROM ORDERS O, CUSTOMERS C
 168. WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 169.  
 170.  
 171. --Да се изведат данните от изгледа:
 172. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 173.  
 174. --Пример 5-2. Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 175. --съответния служител, обработил поръчката.
 176.  
 177. ALTER VIEW CUSTOMERORDERS
 178. AS
 179. SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS [CUSTOMER NAME],
 180.        O.ORDER_ID,
 181.        O.ORDER_DATE,
 182.        E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS [EMPLOYEE NAME]
 183. FROM ORDERS O, CUSTOMERS C, EMPLOYEES E
 184. WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 185.   AND E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 186.  
 187. --Да се изведат данните от изгледа:
 188. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 189.  
 190.  
 191. --Пример 5-3.
 192. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 193. --обработени от служител с идентификатор = 167.
 194.  
 195.  
 196. ALTER VIEW CUSTOMERORDERS
 197. AS
 198. SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS [CUSTOMER NAME],
 199.        O.ORDER_ID,
 200.        O.ORDER_DATE,
 201.        E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS [EMPLOYEE NAME]
 202. FROM ORDERS O, CUSTOMERS C, EMPLOYEES E
 203. WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 204.   AND E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 205.   AND E.EMPLOYEE_ID = 167
 206.  
 207. --Да се изведат данните от изгледа:
 208. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 209.  
 210.  
 211.  
 212. ------------------------------------------------------------------------------------
 213. --ДОМАШНА РАБОТА:
 214. --Пример 5-4.
 215. --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 216. --поръчките, които той е обработил.
 217.  
 218.  
 219.  
 220.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement