rootuss

Untitled

Mar 11th, 2020
205
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.1.1. Wszystkich nazwisk pracowników oraz ich wypłat (SELECT, FROM - tabela employees)
 2. SELECT last_name, salary FROM employees
 3.  
 4. 2.1.2. Wszystkich nazw działów w kolumnie "nazwa_dzialu" wraz z numerami identyfikacyjnymi ich kierowników w kolumnie "numer_kierownika" (SELECT, FROM, alias - tabela departments)
 5. SELECT department_name AS nazwa_dzialu, manager_id AS numer_kierownika FROM departments
 6.  
 7. 3.1.3. Nazwisk wszystkich pracowników, którzy zarabiają więcej niż 10000 wraz z ich płacami;
 8. SELECT last_name, salary FROM employees WHERE salary>10000
 9.  
 10. 4.1.1. Nazwisk (last_name) oraz wypłat (salary) pracowników przypisanych do kierownika o numerze (manager_id) 100, których wypłaty wynoszą ponad 10000, (AND/OR);
 11. SELECT last_name, salary FROM employees WHERE salary>10000 AND manager_id='100'
 12.  
 13. 5.1.2.  Kodów stanowisk (job_id) bez powtarzania oraz numerów kierowników (manager_id) dla kierowników o numerach 100 lub 102. (DISTINCT, AND/OR );
 14. SELECT DISTINCT job_id, manager_id FROM employees WHERE  manager_id='100' OR manager_id='102'
 15.  
 16. 6.1.3. Nazwisk (last_name), wypłat (salary) oraz kodów stanowisk (job_id) pracowników, których kod stanowiska kończy się na "_MGR", posortowane po nazwiskach oraz oraz po pensji w kolejności od najwięcej do najmniej zarabiającego pracownika-> użyj polskich nazw kolumn. (LIKE)
 17. SELECT last_name AS nazwisko, salary AS pensja, job_id AS kod_stanowiska FROM employees WHERE  job_id LIKE '%_MGR' ORDER BY last_name DESC, salary DESC
 18.  
 19. 7.2.1. Nazwy departamentów, id departamentu, posortowanych rosnąco po nazwach departamentów oraz malejąco po id departamentu, których ID jest mniejsze od 120. Użyj polskich nazw kolumn.
 20. SELECT department_name AS nazwa_dzialu, department_id AS id_dzialu FROM departments WHERE department_id<120 ORDER BY department_name ASC, department_id DESC
 21.  
 22. 8.2.1 Ilu jest pracowników zatrudnionych na stanowisku o ID rozpoczynającym się od (AD_) oraz jaka jest ich sumaryczna pensja.
 23. SELECT COUNT(employee_id) AS ilosc_pracownikow_dla_warunku, SUM(salary) AS pensja_sumaryczna FROM employees WHERE job_id LIKE'AD%'
 24.  
 25. 9.3.1. Ilości pracowników przypisanych do każdego kodu stanowiska (job_id) wraz z odpowiadającymi kodami stanowisk, posortowanych malejąco pod względem ilości pracowników. (COUNT(), GROUP BY )
 26. SELECT COUNT(employee_id),job_id  FROM employees GROUP BY job_id ORDER BY  COUNT(employee_id) DESC
 27.  
 28. 10.3.2. Numerów kierowników (manager_id) oraz największych wypłat (salary) pracowników, którzy są do nich przypisani. (MAX, GROUP BY)
 29. SELECT manager_id, MAX(salary)  FROM employees GROUP BY manager_id
 30.  
 31. 11.3.3. Kodów stanowisk (job_id) oraz średnich wypłat (salary) pracowników, którzy są do nich przypisani, posortowanych malejąco po średnich wypłatach. Użyj polskich nazw kolumn. (AVG, GROUP BY)
 32. SELECT job_id AS kod_stanowiska, AVG(salary)AS srednia_pensja FROM employees GROUP BY job_id ORDER BY srednia_pensja DESC
 33.  
 34. 12.3.4. Kodów stanowisk (job_id), ilości przypisanych do nich pracowników oraz najmniejszych, średnich i największych wypłat (salary) dla pracowników, którzy są do nich przypisani oraz zarabiają ponad 5000, posortowanych rosnąco po najmniejszych wypłatach. Użyj polskich nazw kolumn. (COUNT(), MIN, AVG, MAX, GROUP BY)
 35. SELECT job_id AS kod_stanowiska, COUNT(employee_id) AS ilosc_pracownikow, AVG(salary)AS srednia_pensja,  MIN(salary)AS wyplata_min, MAX(salary) AS wyplata_max FROM employees WHERE salary>5000 GROUP BY job_id ORDER BY wyplata_min ASC
RAW Paste Data