Advertisement
196040

NP vezbi F1 trka

Nov 28th, 2021
1,105
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 4.41 KB | None | 0 0
 1. //package naprednolabs;
 2.  
 3. import java.io.*;
 4. import java.util.*;
 5. import java.util.stream.Collectors;
 6. import java.util.stream.Stream;
 7.  
 8. public class F1Test {
 9.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 10.         F1Race f1Race = new F1Race();
 11.         f1Race.readResults(System.in);
 12.         f1Race.printSorted(System.out);
 13.     }
 14. }
 15.  
 16. class Pilot implements Comparable<Pilot> {
 17.     private String name;
 18.     private String lap1, lap2, lap3;
 19.     private int bestint;
 20.     private String best;
 21.  
 22.     public Pilot() {
 23.         this.name = "tanja savic";
 24.         this.lap1 = "empty";
 25.         this.lap2 = "empty";
 26.         this.lap3 = "empty";
 27.         this.bestint = 0;
 28.     }
 29.  
 30.     public Pilot(String name, String lap1, String lap2, String lap3) {
 31.         this.name = name;
 32.         this.lap1 = lap1;
 33.         this.lap2 = lap2;
 34.         this.lap3 = lap3;
 35.         calc();
 36.     }
 37.  
 38.     public static Pilot createPilot(String line) {
 39.         String[] help = line.split("\\s+");
 40.         return new Pilot(help[0], help[1], help[2], help[3]);
 41.     }
 42.  
 43.     private void calc() {
 44.         //1:57:563 1:55:187 1:55:634
 45.         String[] att1 = lap1.split(":");
 46.         String[] att2 = lap2.split(":");
 47.         String[] att3 = lap3.split(":");
 48.         int zalap1 = Integer.parseInt(att1[0]) * 60000 + Integer.parseInt(att1[1]) * 1000 + Integer.parseInt(att1[2]);
 49.         int zalap2 = Integer.parseInt(att2[0]) * 60000 + Integer.parseInt(att2[1]) * 1000 + Integer.parseInt(att2[2]);
 50.         int zalap3 = Integer.parseInt(att3[0]) * 60000 + Integer.parseInt(att3[1]) * 1000 + Integer.parseInt(att3[2]);
 51.         if (zalap1 < zalap2 && zalap1 < zalap3) {
 52.             this.best = lap1;
 53.             this.bestint = zalap1;
 54.         } else if (zalap2 < zalap1 && zalap2 < zalap3) {
 55.             this.best = lap2;
 56.             this.bestint = zalap2;
 57.         } else {
 58.             this.best = lap3;
 59.             this.bestint = zalap3;
 60.         }
 61.     }
 62.  
 63.     @Override
 64.     public int compareTo(Pilot other) {
 65.         return Integer.compare(this.bestint, other.bestint);
 66.     }
 67.  
 68.     @Override
 69.     public String toString() {
 70.         return String.format("%0$-10s", this.name) + String.format("%0$10s", this.best);
 71.     }
 72. }
 73.  
 74. class F1Race {
 75.     private List<Pilot> niza;
 76.  
 77.     public F1Race() {
 78.         this.niza = new ArrayList<>();
 79.     }
 80.  
 81.     public void readResults(InputStream inputStream) {
 82.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
 83.         this.niza = br.lines()
 84.                 .map(Pilot::createPilot)
 85.                 .collect(Collectors.toList());
 86.     }
 87.  
 88.     public void printSorted(OutputStream outputStream) {
 89.         PrintWriter pw = new PrintWriter(outputStream);
 90.         List<Pilot> attempt = this.niza.stream().sorted().collect(Collectors.toList());
 91.         pw.flush();
 92.         for (int i = 0; i < this.niza.size(); i++)
 93.             pw.println(i + 1 + ". " + attempt.get(i));
 94.         pw.flush();
 95.     }
 96. }
 97. /*
 98. Да се имплементира класа F1Race која ќе чита од влезен тек (стандарден влез, датотека, ...)
 99. податоци за времињата од последните 3 круга на неколку пилоти на Ф1 трка. Податоците се во следниот формат:
 100. Driver_name lap1 lap2 lap3, притоа lap е во формат mm:ss:nnn каде mm се минути ss се секунди
 101. nnn се милисекунди (илјадити делови од секундата). Пример:
 102. Vetel 1:55:523 1:54:987 1:56:134.
 103. Ваша задача е да ги имплементирате методите:
 104.     F1Race() - default конструктор
 105.     void readResults(InputStream inputStream) - метод за читање на податоците
 106.     void printSorted(OutputStream outputStream) - метод кој ги печати сите пилоти
 107.     сортирани според нивното најдобро време (најкраткото време од нивните 3 последни круга)
 108.     во формат Driver_name best_lap со 10 места за името на возачот (порамнето од лево) и
 109.     10 места за времето на најдобриот круг порамнето од десно. Притоа времето е во истиот
 110.     формат со времињата кои се читаат.
 111. */
 112.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement