daily pastebin goal
39%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 16th, 2018 2,338 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. javascript:(()=>{const c=h=>{const i=document.createElement('iframe');return i.style.display='none',document.body.appendChild(i),i.contentWindow[h]};window.fetch=c('fetch'),window.console=c('console');const d=location.hostname.replace('www.',''),f={_key:'videoSettings',get(h){return h?this.get()[h]:JSON.parse(localStorage[this._key]||'{}')||{}},set(h,i){const j=this.get()||{};j[h]=i,localStorage.setItem(this._key,JSON.stringify(j))}},g={tvp(){(()=>{const i=$('#playerContainer').data('id')||$('.activeVideo').data('id'),j=/(\d+)$/.exec(window.location.href),k=(l=>`https://www.tvp.pl/shared/cdn/tokenizer_v2.php?object_id=${l}`)(i||j[0]);fetch(k).then(l=>{return l.json()}).then(l=>{const m=l.formats.filter(n=>'video/mp4'===n.mimeType).sort((n,o)=>o.totalBitrate-n.totalBitrate);window.location.href=m[0].url})})()},vodPL(){const i=!!window.dataLayer&&window.dataLayer[0];i&&(k=>{const l=window.location&&window.location.host||'',m=/plejada/.test(l)?'plejada.pl':/zumi/.test(l)?'zumi.pl':/\.onet\.pl$/.test(l)?l:l.replace(/(\.[a-z0-9\-]+)+$/i,'.onet.pl'),n={'body[id]':k,'body[jsonrpc]':'2.0','body[method]':'get_asset_detail','body[params][ID_Publikacji]':k,'body[params][Service]':m,'content-type':'application/jsonp','x-onet-app':'player.front.onetapi.pl',callback:''},o=Object.keys(n).map(p=>`${encodeURIComponent(p)}=${encodeURIComponent(n[p])}`).join('&');fetch(`${'https://player-api.dreamlab.pl/'}?${o}`).then(p=>p.json()).then(p=>{p&&p.result?(()=>{const q=p.result[0],r=q.formats.wideo;r.mp4?window.location.href=r.mp4[0].url:r.mpd_CENC?window.location.href=`http://kemsan.xyz/player.php?url=${r.mpd_CENC[0].url}&drm_key=${r.mpd_CENC[0].drm_key}&license=https://vod.pl/${q.meta.licenseurl}`:alert('Nie znaleziono satysfakcjonuj\u0105cego formatu!')})():alert('Co\u015B posz\u0142o nie tak!')})})(i.mvpID)},ipla(){const h=document.location.href;fetch(`https://www.ipla.tv/VOD/play-in-ipla/${h.substr(h.indexOf('/vod-')+5)}`).then(i=>{return i.text()}).then(i=>{const j=$(i),k=j.find('[href*=playvod]'),l=k.attr('href').split('|')[1],m=`https://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=mipla/23&media_id=${l}`;fetch(m).then(n=>{return n.json()}).then(n=>{const{copies:o}=n.vod;document.location.href=o&&o.length?o[o.length-1].url:n.vod.video}).catch(()=>{document.location.href=m})})},player(){f._key='videoSettings_player';const h=document.location.href.split(/[.,]/),i=f.get()||{},l={Panasonic:{platform:'ConnectedTV',terminal:'Panasonic',authKey:'064fda5ab26dc1dd936f5c6e84b7d3c2',host:'Mozilla/5.0 (Linux U Android 2.3.4 en-us Kindle Fire Build/GINGERBREAD] AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko] Version/4.0 Mobile Safari/533.1',api:'3.1',fallback:'Android'},Samsung:{platform:'ConnectedTV',terminal:'Samsung2',authKey:'453198a80ccc99e8485794789292f061',host:'Mozilla/5.0 (SmartHub SMART-TV U Linux/SmartTV Maple2012] AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko] SmartTV Safari/534.7',api:'3.6',fallback:'Android'},Android:{platform:'Mobile',terminal:'Android',authKey:'b4bc971840de63d105b3166403aa1bea',host:'Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4]',api:'3.0',fallback:'Android2'},Android2:{platform:'Mobile',terminal:'Android',authKey:'b4bc971840de63d105b3166403aa1bea',host:'Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4]',api:'2.0',fallback:'Android3'},Android3:{platform:'Mobile',terminal:'Android',authKey:'4dc7b4f711fb9f3d53919ef94c23890c',host:'Player/3.3.4 tablet Android/4.1.1 net/wifi',api:'3.1',fallback:''}},m=/(\d+)(\.html)?$/.exec(window.location.href),n=!!m&&m[1],o=()=>{return fetch('http://kemsan.xyz/?id='+n).then(s=>s.json()).then(s=>{'success'===s.status?window.location.href=s.message.url:alert(s.message)}).catch(s=>{alert(s)})},p=(s='Panasonic',t=!1)=>{const u=t?l[l[s].fallback]:l[s];return`${''}/api/?platform=${u.platform}&terminal=${u.terminal}&format=json&authKey=${u.authKey}&v=${u.api}`},q=(s=0,t='HD',u='Panasonic',v=!1)=>{const w=`m=getItem&id=${s}`;let x='';return fetch(`${p(u,v)}&${w}`).then(y=>y.json()).then(y=>{if(!y.item)return o();const z=y.item.videos.main,A=z.video_content,B=z.video_content_license_type;return!A||0===A.length||B&&'WIDEVINE'===B?q(s,t,u,!0):(A.forEach(C=>{C.profile_name===t&&(x=C.url)}),x||(x=A[0].url),0<u.indexOf('Android')&&!x?o():{videoContent:A,selectedVideo:x})}).catch(()=>o)},r=s=>{const u=document.createElement('div'),v=document.createElement('select'),w=document.createElement('div'),x=document.createElement('a'),y=document.createElement('input');$(u).css({position:'fixed',top:'10px',left:'10px','z-index':1e6,display:'block',padding:'10px',width:'360px','font-family':'Open Sans,Arial,Helvetica,sans-serif',background:'#222',color:'#fff'}),$(v).css({display:'inline-block',margin:0,'margin-left':'10px',padding:'5px 10px',width:'150px',background:'white'}),s&&s.forEach(z=>{const A=document.createElement('option');A.value=z.profile_name,A.innerHTML=z.profile_name,A.setAttribute('data-url',z.url),z.profile_name===f.get('quality')&&(A.selected=!0),v.appendChild(A)}),v.addEventListener('change',()=>{const A=v.value;f.set('quality',A)}),$(w).css({display:'inline-block',padding:'5px 10px','margin-left':'10px',color:'white'}),y.type='checkbox',y.addEventListener('change',()=>{f.set('autoPlay',!f.get('autoPlay'))}),y.checked=f.get('autoPlay'),$(y).css({display:'inline-block',width:'auto','vertical-align':'middle','margin-left':'10px'}),w.innerHTML='<span>Auto play</span>',w.appendChild(y),x.innerHTML='%E2%96%B6',$(x).css({display:'inline-block',padding:'5px 10px','margin-left':'10px',background:'#00a3ff',color:'#fff',cursor:'pointer'}),x.addEventListener('click',()=>{window.location.href=v.options[v.selectedIndex].getAttribute('data-url')}),u.appendChild(v),u.appendChild(w),u.appendChild(x),document.body.appendChild(u)};n&&q(n,f.quality||'HD').then(s=>{r(s.videoContent),i.autoPlay&&s.selectedVideo&&(window.location.href=s.selectedVideo)})},cda(){const h=document.querySelector('video.pb-video-player');h&&(window.location.href=h.src)}};'player.pl'===d?g.player():'vod.pl'===d?g.vodPL():'vod.tvp.pl'===d?g.tvp():'ipla.tv'===d?g.ipla():'cda.pl'===d?g.cda():void 0})();
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. 1. Skopiuj to co jest powyżej
 10. 2. Kliknij 3 kropki w lewym górnym rogu, naciśnij ,,Ustawienia" i zaznacz opcję ,,Pokaż pasek zakładek"
 11. 3. Kliknij prawym na pasek zakładek który ci się wyświetlił naciśnij ,,Dodaj stronę" Nazwa byle jaka np: ,,Skrypto Zakładka" i w Adres URL wklej kod który skopiowałeś i zapisz
 12. 4. Wejdź w serial który chcesz na byle jakiej platformie np: Player, ipla, VOD, etc
 13. 5. Kliknij w Skrypto zakładkę, wtedy odcinek odtworzy się w nowej karcie bez reklam, w przypadku oglądania player po naciśnięciu skrypto zakładki w lewym górnym rogu wyświetli ci się opcja jakości (Najlepsza jakość ,,HD") po wybraniu jakości kliknij w start. Możesz zaznaczyć także ,,autoplay" aby po każdym kliknięciu w skrypt seriale player się wyświetlały automatycznie
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. Pozdrawiam wykopowicza ,,Kemsan" (Autora skryptu)
 21. :D
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top