Advertisement
idevpas

Koniec "koróny"?

Sep 1st, 2020 (edited)
50
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.94 KB | None | 0 0
  1. Koniec "koróny"?
  2. ------------
  3. Vypadá to, že globalisti pomocou "koróny" už viac-menej dosiahli stav vo svete, ktorý im momentálne vyhovuje a následne sa pokúsia zúžitkovať tieto vytvorené podmienky v prospech svojich globálnych plánov!
  4. Teraz je pre nich prioritné, aby bol v USA do pravdepodobne najdôležitejších amerických prezident. volieb v celých dejinách USA viac-menej kľud!
  5. "Koróna" je pre globalistov do určitej miery aj taká akoby snaha o skorigovanie a vybalansovanie toho, čo sa v budúcnosti pokúsia v spoločnosti a vo svete pretlačiť, a ide aj o taký test ľudstva, kam až môžu vo svojich šialených riadiacich plánoch vo vzťahu k svetu/ľudstvu zájsť!
  6. Na vlne "koróny" vyrobili aj nových "spasiteľov" ľudu, ktorí majú jeho dôveru, a cez ktorých sa globalisti následne budú pokúšať gramotnejšie a zaobalenejšie, resp. viac "soft" spôsobom presadzovať svoju globalistickú NWO agendu!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement