SHARE
TWEET

Peti

a guest Apr 23rd, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % program na hladanie kociek robotom v bludisku s prekazkami,
 2. % robot ma 3 snimace prekazok (vpredu, vlavo, vpravo), otaca sa o 90stupnov
 3. % vlavo alebo vpravo, ide iba dopredu
 4. % cielom je najst vsetky kocky v bludisku, po najdeni kocky ju priniest do
 5. % ciela do pozicie (40,40) 1. typ objektu, do pozicie (1,40) 2. typ objektu
 6.  
 7. % toto riesenie obsahuje aj radar na hladanie kocky v def. okruhu, po
 8. % najdeni kocky ju zoberie do ciela
 9.  
 10. %robot=[poziciaX poziciaY snimacLavo snimacPravo snimacVpred pohyb otocenie smer kocka prekazka cielx ciely offset_rand gain_rand]
 11.  
 12. % poziciaX - stlpec 1 az 40, poziciaY - riadok 1 az 40
 13.  
 14. % snimacLavo snimacPravo snimacVpred , 0-volne, 1-prekazka, 2-kocka,
 15. % 3-iny robot
 16.  
 17. % pohyb , 0-stoji, 1-ide
 18.  
 19. % otocenie, 0-rovno, 1-doprava, 2-dolava
 20.  
 21. % smer, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava
 22.  
 23. % kocka, 0-nema kocku,hlada ju, 1-nesie kocku na ciel (40,40), 2 - ide na
 24. % definovany ciel
 25.  
 26. % prekazka, kde je prekazka 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 27. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 28.  
 29. % typ kocka , 1 - objekt 1. typu (napr. jablko, hruska), 2  - objekt 2. typu (napr. banan, pomaranc, citron)
 30.  
 31. % cielX - stlpec 1 az 40, cielY - riadok 1 az 40
 32.  
 33. % param1, param2 - parametre pre random hladanie
 34.  
 35. % hlavna funkcia
 36. function [caszberu]=mainrobot(pocetkociek,pocetprekazok)
 37.  
 38. h1=figure;
 39.  
 40. % definovanie color mapy 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 41. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 42. colormaprobot=[1 1 1;0 0 0;0 1 0;1 0 0;0 0 1;1 0 1;1 1 0];
 43. mapa=ones(42);
 44. mapa(1,:)=2;
 45. mapa(42,:)=2;
 46. mapa(:,1)=2;
 47. mapa(:,42)=2;
 48.  
 49. % budovana mapa 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 50. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 51. mapazobraz=7*ones(42);
 52. mapazobraz(1,:)=2;
 53. mapazobraz(42,:)=2;
 54. mapazobraz(:,1)=2;
 55. mapazobraz(:,42)=2;
 56.  
 57. odkrytiemapy=zeros(42);
 58.  
 59. % definovanie prekazok
 60. if pocetprekazok>0
 61. mapa(2:5,8)=2;
 62. mapa(6,8:10)=2;
 63.  
 64. mapa(2:7,23)=2;
 65. mapa(8,19:23)=2;
 66.  
 67. mapa(34:41,28)=2;
 68. mapa(34,25:28)=2;
 69.  
 70. mapa(34,10:12)=2;
 71. mapa(35:41,10)=2;
 72.  
 73. mapa(20,32:41)=2;
 74. mapa(18:22,32)=2;
 75.  
 76. mapa(22,12:20)=2;
 77. mapa(19:25,16)=2;
 78.  
 79. end
 80.  
 81. stanicaX=40;
 82. stanicaY=40;
 83.  
 84. pocetrobot=3;
 85.  
 86. % maximalny cas trvania simulacie
 87. maxcashladania=120*pocetkociek;
 88.  
 89. % zoznam kociek
 90. % 1-pozicia X, 2-pozicia Y, 3 - stav kocky, 4 - typ, 5 - parameter 1, 6 - parameter 2, 7 - parameter 3  
 91. zoznamkociek=[];
 92.  
 93. % definovanie parametrov robota
 94. roboti(1)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',1,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 95.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',10,'param2',40,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 96.  
 97. % zakreslenie robota
 98. mapa(2,2)=3;
 99.  
 100. if pocetrobot>1
 101.     %roboti(2,:)=[1 40 1 0 0 0 0 1 0 0 40 40 3 20];
 102. roboti(2)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',40,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 103.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',3,'param2',20,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 104.    
 105.     mapa(41,2)=3;
 106.     if pocetrobot>2
 107. %        roboti(3,:)=[40 1 1 0 0 0 0 2 0 0 40 40 8 30];
 108. roboti(3)=struct('poziciaX',40,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 109.         'smer',2,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',8,'param2',30,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 110.  
 111.         mapa(2,41)=3;
 112.         pocetrobot=3;
 113.     end
 114. end
 115.  
 116. % parametre na nahodne hladanie
 117. for ii=1:pocetrobot,
 118.     roboti(ii).maxkrok=fix(40*rand);
 119. end
 120.  
 121. khladaj=zeros(1,pocetrobot);
 122. nahodahladaj=fix(40*rand(1,pocetrobot));
 123. timeout=[0 0 0];
 124.  
 125. % parametre na nahodne hladanie
 126. % khladaj=0;
 127. % nahodahladaj=fix(40*rand(1,1));
 128.  
 129. % definovanie pozicii kociek
 130. kockypos=[4 11;15 22;23 18;25 35;37 16;37 5;10 6;22 8;35 32;8 32;15 35;12 15;30 20;12 28;20 25;33 3;28 9; ...
 131.                 14 9;4 21;4 28;38 24;12 38;28 14;3 16;17 13;26 4;26 26;5 6;16 5;29 31;38 12;32 36;38 20;3 35;10 11];
 132.            
 133. if pocetkociek>35
 134.     pocetkociek=35;
 135. end
 136. indx=randperm(35);
 137. for i=1:pocetkociek,
 138.     if rand(1)>0.5
 139.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=5;
 140.     else
 141.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=6;
 142.     end
 143. end
 144.  
 145. % pociatocne vykreslenie mapy
 146. colormap(colormaprobot);
 147. hmapa=image(mapa);
 148. k=0;
 149. pocetuloh=0;
 150. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh)])
 151.  
 152. % % zobrazenie budovanej mapy
 153. % h2=figure;
 154. % colormap(colormaprobot);
 155. % hmapa2=image(mapazobraz);
 156.  
 157.  
 158. % hlavny cyklus
 159. while k<maxcashladania && pocetuloh~=pocetkociek;
 160.     k=k+1;
 161.     for rrob=1:pocetrobot,
 162.        
 163.         % vyber pixelov z mapy
 164.         hp=mapa(roboti(rrob).poziciaY,roboti(rrob).poziciaX+1);
 165.         dp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+2,roboti(rrob).poziciaX+1);
 166.         pp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+2);
 167.         vp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX);
 168.        
 169.         % nastavenie snimacov robota
 170.         [vs,ps,hs]=nastavsnimace(roboti(rrob),hp,dp,pp,vp);
 171.              
 172.         roboti(rrob).snimacLavo=vs;
 173.         roboti(rrob).snimacPravo=ps;
 174.         roboti(rrob).snimacVpred=hs;
 175.        
 176.         % chod do stanice
 177.         if roboti(rrob).kocka==1
 178.             %novysmer=choddostanice(roboti(rrob));
 179.             if roboti(rrob).typkocka==2
 180.                 roboti(rrob).cielX=40;
 181.                 roboti(rrob).cielY=1;
 182.             else
 183.                 roboti(rrob).cielX=40;
 184.                 roboti(rrob).cielY=40;
 185.             end
 186.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 187.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 188.             if novysmer>-1
 189.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 190.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 191.                 timeout(rrob)=0;
 192.             else
 193.                 if novaprekazka<0
 194.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 195.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 196.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 197.                 else
 198.                
 199.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 200.                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 201.                     if timeout(rrob)>3
 202.                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 203.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 204.                         else
 205.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 206.                         end
 207.                         timeout(rrob)=0;
 208.                     end
 209.                 end
 210.             end
 211.            
 212.         % chod na ciel    
 213.         elseif roboti(rrob).kocka==2
 214.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 215.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 216.             if novysmer>-1
 217.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 218.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 219.                 timeout(rrob)=0;
 220.             else
 221.                 % ak je prekazka v cieli kocka, zober ju
 222.                 if novaprekazka<0
 223.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 224.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 225.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 226.                 else
 227.  
 228.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 229.                     if roboti(rrob).poziciaX==roboti(rrob).cielX && roboti(rrob).poziciaY==roboti(rrob).cielY
 230.                         roboti(rrob).kocka=0;
 231.  
 232.                     end
 233. %                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 234. %                     if timeout(rrob)>5
 235. %                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 236. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 237. %                         else
 238. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 239. %                         end
 240. %                         timeout(rrob)=0;
 241. %                     end
 242.                    
 243.                 end
 244.             end    
 245.            
 246.             % nahodne hladanie
 247.         else
 248.             [novysmer,kk,nahoda]=nahodnehladanie(roboti(rrob),khladaj(rrob),nahodahladaj(rrob));
 249.             % nastavenie smeru
 250.             if novysmer>-1
 251.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 252.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 253.             else
 254.                 roboti(rrob).pohyb=0;
 255.                 if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 256.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 257.                 else
 258.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 259.                 end
 260.                
 261.             end
 262.             khladaj(rrob)=kk;
 263.             nahodahladaj(rrob)=nahoda;
 264.         end
 265.        
 266.         % nastav novu poziciu robota
 267.         stareX=roboti(rrob).poziciaX;
 268.         stareY=roboti(rrob).poziciaY;
 269.         mapa(stareY+1,stareX+1)=1;
 270.  
 271.         noveX=stareX;
 272.         noveY=stareY;
 273.        
 274.         % ak je robot v pohybe nastav smer cesty
 275.         if roboti(rrob).pohyb==1
 276.             [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(roboti(rrob));
 277.             noveX=posX;
 278.             noveY=posY;
 279.             if otoc>0
 280.                 roboti(rrob).smer=otoc;
 281.             end
 282.  
 283.         end
 284.            
 285.         roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 286.         roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 287.        
 288.         % co vykona robot v jednotlivych stavoch
 289.         [robotstav,nasielkocku,polozilkocku,zoznamkociek]=akciarobot(roboti(rrob),mapa,zoznamkociek,odkrytiemapy);
 290.         roboti(rrob)=robotstav;
 291.        
 292.         % kontrola ci nahodou neprejde prekazku
 293.         if mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+1)==2
 294.              noveX=stareX;
 295.              noveY=stareY;
 296.             roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 297.             roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 298.         end
 299.        
 300.         % zakreslenie novej pozicie robota
 301.         if roboti(rrob).kocka==1
 302.             mapa(noveY+1,noveX+1)=4;
 303.         else
 304.             mapa(noveY+1,noveX+1)=3;
 305.         end
 306.        
 307. %         % budovanie mapy
 308. %         odkrytiemapy=budujmapu(odkrytiemapy,roboti(rrob));
 309.        
 310.         % prekreslenie mapy
 311.         figure(h1)
 312.         set(hmapa,'CData',mapa)
 313.  
 314.         % vypisy do okna
 315.         if nasielkocku==1
 316.             title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 317.         end
 318.         if polozilkocku==1
 319.                pocetuloh=pocetuloh+1;
 320.                title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 321.         end
 322.        
 323.         % na spomalenie priebehu simulacie
 324.         pause(0.001)
 325.  
 326.     end
 327.    
 328. %     if rem(k,5)==0
 329. %         figure(h2)
 330. %         set(hmapa2,'CData',mapazobraz)        
 331. %     end
 332.        
 333. end
 334. caszberu=k;
 335. end
 336.  
 337.  
 338. % fukcia, ktora riesi akcie, co sa robot robit v urcitych stavoch
 339. % robot - struktura robota
 340. % mapab - aktualna mapa bludiska
 341. % zkvstup - zoznam najdenych kociek
 342. % odkrytiemapy1 - kde uz bol
 343. function [robotupdate,nasielkocku,polozilkocku,zkvystup]=akciarobot(robot,mapab,zkvstup,odkrytiemapy1)
 344.  
 345.         dosahradaru=3;
 346.         nasielkocku=0;
 347.         polozilkocku=0;
 348.         zkvystup=zkvstup;
 349.        
 350.         % ak nasiel kocku, nastav stav zober kocku
 351.         if mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==5 || mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==6
 352.             robot.kocka=1;
 353.             robot.smer=2;
 354.             robot.otocenie=0;
 355.             nasielkocku=1;
 356.             robot.typkocka=1;
 357.            
 358.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 359.             [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,robot.poziciaX,robot.poziciaY);
 360.             robot.typkocka=typkocky;
 361.            
 362.         end
 363.         %________________________________
 364. if robot.kocka==1 || robot.kocka==2
 365.             [novakocka]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 366.                  % ak nasiel radar ine kocky
 367.                  if ~(isempty(novakocka)) && robot.cielX~=novakocka(1,2) && robot.cielY~=novakocka(1,1)
 368.                      % ak je zoznam prazdny
 369.                      if isempty(zkvstup)
 370.                      zkvstup=[0, novakocka(1,1:2)];
 371.                      else
 372.                      % aby sa neopakovali kocky v zozname
 373.                      pridaj=1; % ano, mozes pridat novu kocku k zoznamu
 374.                      for i=1:size(zkvstup,1)
 375.                       for j=1:size(novakocka,1)
 376.                          if novakocka(j,1)==zkvstup(i,2) && novakocka(j,2)==zkvstup(i,3)
 377.                              pridaj=0; % kocka uz sa nachadza v zozname
 378.                              break;
 379.                          end
 380.                       end
 381.                      end
 382.                          % ak kocku mozno pridat
 383.                          if pridaj==1
 384.                              tmp=[0 novakocka(1,1:2)];
 385.                              zkvstup=[zkvstup;tmp];
 386.                          end
 387.                      
 388.                      end
 389.                      
 390.                  end
 391.          end
 392.           %----------------------------------------------------------------------------------------
 393.  
 394.         % ak nesie kocku
 395.         if robot.kocka==1    
 396.            
 397.             % ak priniesol kocku do ciela
 398.             if robot.typkocka==1
 399.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==40
 400.                     robot.kocka=0;
 401.                     polozilkocku=1;
 402.                 end
 403.             elseif robot.typkocka==2
 404.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==1
 405.                     robot.kocka=0;
 406.                     polozilkocku=1;
 407.                 end                
 408.             end
 409.         end
 410.        
 411.        
 412.        
 413.  
 414.         % ak nema kocku prehlada priestor ultrazvukom
 415.         if robot.kocka==0      
 416.            
 417.             %--------------------------------------------------------------------------------------
 418.                  % ak zoznam kociek nie je parzdny, posleme prazdneho
 419.                  % robota pre 1. kocku
 420.                  test=0;
 421.                  if ~isempty(zkvstup)
 422.                      for i=1:size(zkvstup,1)
 423.                          if zkvstup(i,1)==0
 424.                              test=1;
 425.                              break;
 426.                          end
 427.                      end
 428.                  end
 429.                  if ~isempty(zkvstup) && test==1
 430.                      for i=1:size(zkvstup,1)
 431.                          if zkvstup(i,1)==0
 432.                              x=zkvstup(i,3);
 433.                              robot.cielX=x;
 434.                              y=zkvstup(i,2);
 435.                              robot.cielY=y;
 436.                              robot.kocka=2;
 437.                              robot.pocitadlo=0;
 438.                              robot.maxkrok=2*(abs(robot.poziciaX-robot.cielX)+abs(robot.poziciaY-robot.cielY));
 439.                              zkvstup(i,1)=1;
 440.                              Rx=num2str(robot.poziciaX);
 441.                              Ry=num2str(robot.poziciaY);
 442.                              X=['Robot ',Rx,' ',Ry, ' ide pre kocku c. ',num2str(i), ' so suradnicami ', num2str(x),' ',num2str(y)];
 443.                              disp(X);
 444.                              break;
 445.                          end  
 446.                      end
 447.                          
 448.                  else
 449.                  
 450.                  
 451.             %---------------------------------------------------------------------------------------
 452.            
 453.            
 454.                         [najdenepozkocky]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 455.                         % ak najde kocku nastavi ciel na jej poziciu
 456.                         if isempty(najdenepozkocky)==0
 457.                             robot.cielX=najdenepozkocky(1,2);
 458.                             robot.cielY=najdenepozkocky(1,1);
 459.                             robot.kocka=2;
 460.                         end
 461.                 end
 462.         end
 463.  
 464.         robotupdate=robot;
 465.         zkvystup=zkvstup;
 466. end
 467.  
 468. % funkcia na budovanie mapy
 469. function odkrytiemapy2=budujmapu(odkrytiemapy1,robot)
 470.     odkrytiemapy2=odkrytiemapy1;
 471.    
 472.     % doprogramovavat
 473.  
 474.  
 475. end
 476.  
 477.  
 478. % funkcia, ktora vrati parametre objektu a jeho typ
 479. function [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,posX,posY)
 480.  
 481. pd=[0.91 0.07 0.91 0.03 0.5 0.4;0.75 0.15 0.77 0.06 0.57 0.27; ...
 482. 0.33 0.23 0.3 0.2 0.75 0.15;0.73 0.08 0.92 0.03 0.47 0.18;0.5 0.15 0.83 0.08 0.7 0.13];
 483.  
 484. paramkocky=zeros(1,3);
 485.  
 486.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 487.             if mapab(posY+1,posX+1)==6
 488.                typkocky=2;
 489.                druh=fix(3*rand(1))+3;
 490.             else
 491.                typkocky=1;
 492.                druh=fix(3*rand(1))+1;
 493.  
 494.             end
 495.            
 496.             for i=1:3
 497.                   paramkocky(i)=pd(druh,2*(i-1)+1)+2*pd(druh,2*(i-1)+2)*rand(1)-pd(druh,2*(i-1)+2);
 498.             end
 499. end
 500.  
 501.  
 502.  
 503. % funkcia pre riadenie robota do ciela
 504. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 505. % prekazka - 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 506. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 507. function [novysmer,prekazka]=chodnaciel(robot)
 508.    
 509.     % suradnice ciela robota
 510.     xciel=robot.cielX;
 511.     yciel=robot.cielY;
 512.    
 513.     % kde sa nachadza ciel od aktualnej pozicie robota, vlavo, vpravo, hore
 514.     % dole
 515.     if (xciel-robot.poziciaX)>0
 516.         idevpravo=1;
 517.     else
 518.         idevpravo=0;
 519.     end
 520.     if (xciel-robot.poziciaX)<0
 521.         idevlavo=1;
 522.     else
 523.         idevlavo=0;
 524.     end
 525.     if (yciel-robot.poziciaY)>0
 526.         idedole=1;
 527.     else
 528.         idedole=0;
 529.     end
 530.     if (yciel-robot.poziciaY)<0
 531.         idehore=1;
 532.     else
 533.         idehore=0;
 534.     end
 535.  
 536.     novysmer=-1;
 537.     prekazka=robot.prekazka;
 538.     % ak nenarazil na prekazku
 539.     if prekazka==0
 540.        
 541.         % ma ist smerom dole
 542.         if idedole==1
 543.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0
 544.                 novysmer=0;
 545.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 546.                 novysmer=1;
 547.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0
 548.                 novysmer=2;
 549.            elseif robot.smer==1
 550.                 if idevpravo==1 && robot.snimacPravo==0
 551.                     novysmer=1;
 552.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacLavo==0
 553.                     novysmer=2;
 554.                 end
 555.            end
 556.         end
 557.    
 558.     if novysmer==-1
 559.         % ma ist smerom hore
 560.         if idehore==1
 561.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0
 562.                 novysmer=0;
 563.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 564.                 novysmer=2;
 565.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0
 566.                 novysmer=1;
 567.            elseif robot.smer==2
 568.                 if idevpravo==1 && robot.snimacLavo==0
 569.                     novysmer=2;
 570.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacPravo==0
 571.                     novysmer=1;
 572.                 end
 573.            end            
 574.         end
 575.     end
 576.                    
 577.     if novysmer==-1
 578.         % ma ist smerom vpravo
 579.         if idevpravo==1
 580.            if robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0
 581.                 novysmer=1;
 582.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 583.                 novysmer=0;
 584.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0
 585.                 novysmer=2;
 586.            elseif robot.smer==4
 587.                 if idehore==1 && robot.snimacPravo==0
 588.                     novysmer=1;
 589.                 elseif idedole==1 && robot.snimacLavo==0
 590.                     novysmer=2;
 591.                 end
 592.            end            
 593.         end
 594.     end
 595.                
 596.     if novysmer==-1
 597.         % ma ist smerom vlavo
 598.         if idevlavo==1
 599.            if robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0
 600.                 novysmer=2;
 601.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 602.                 novysmer=0;
 603.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0
 604.                 novysmer=1;
 605.            elseif robot.smer==3
 606.                 if idehore==1 && robot.snimacLavo==0
 607.                     novysmer=2;
 608.                 elseif idedole==1 && robot.snimacPravo==0
 609.                     novysmer=1;
 610.                 end
 611.            end            
 612.         end
 613.     end
 614.    
 615.     % nie je mozny ziadny smer
 616.     if novysmer==-1
 617.         % ak nie je v cieli, tak nastav prekazku
 618.         if xciel~=robot.poziciaX
 619.             if idevpravo==1 && (xciel-robot.poziciaX)==1
 620.                 prekazka=-3;
 621.             elseif idevpravo==1
 622.                 prekazka=3;
 623.             elseif idevlavo==1 && (robot.poziciaX-xciel)==1
 624.                 prekazka=-4;                
 625.             elseif idevlavo==1
 626.                 prekazka=4;
 627.             end  
 628.         elseif yciel~=robot.poziciaY
 629.             if idehore==1 && (robot.poziciaY-yciel)==1
 630.                 prekazka=-1;
 631.             elseif idehore==1
 632.                 prekazka=1;
 633.             elseif idedole==1 && (yciel-robot.poziciaY)==1
 634.                 prekazka=-2;
 635.             elseif idedole==1
 636.                 prekazka=2;
 637.             end                      
 638.         end        
 639.     end
 640.    
 641.     % ak je prekazka, potom jej obchadzanie
 642.     else
 643.        
 644.         % prekazka vpravo
 645.         if prekazka==3 && yciel<21
 646.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 647.                 novysmer=2;
 648.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 649.                 novysmer=1;                
 650.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 651.                 novysmer=0;
 652.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 653.                 novysmer=1;                
 654.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 655.                 novysmer=2;
 656.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 657.                 novysmer=1;              
 658.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 659.                 novysmer=0;
 660.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 661.                 novysmer=2;        
 662.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 663.                 novysmer=2;
 664.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 665.                 novysmer=0;
 666.                 prekazka=0;
 667.            end              
 668.            
 669.         elseif prekazka==3 && yciel>20
 670.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 671.                 novysmer=1;
 672.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 673.                 novysmer=2;                
 674.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 675.                 novysmer=0;
 676.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 677.                 novysmer=2;                
 678.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 679.                 novysmer=1;
 680.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 681.                 novysmer=2;              
 682.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 683.                 novysmer=0;
 684.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 685.                 novysmer=1;        
 686.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 687.                 novysmer=1;
 688.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 689.                 novysmer=0;
 690.                 prekazka=0;
 691.            end              
 692.         end
 693.        
 694.         % prekazka vlavo
 695.         if prekazka==4 && yciel>20
 696.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 697.                 novysmer=2;
 698.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 699.                 novysmer=1;                
 700.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 701.                 novysmer=0;
 702.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 703.                 novysmer=1;                
 704.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 705.                 novysmer=2;
 706.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 707.                 novysmer=1;              
 708.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 709.                 novysmer=0;
 710.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 711.                 novysmer=2;        
 712.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 713.                 novysmer=2;
 714.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 715.                 novysmer=0;
 716.                 prekazka=0;
 717.            end              
 718.            
 719.         elseif prekazka==4 && yciel<21
 720.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 721.                 novysmer=1;
 722.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 723.                 novysmer=2;                
 724.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 725.                 novysmer=0;
 726.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 727.                 novysmer=2;                
 728.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 729.                 novysmer=1;
 730.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 731.                 novysmer=2;              
 732.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 733.                 novysmer=0;
 734.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 735.                 novysmer=1;        
 736.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 737.                 novysmer=1;
 738.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 739.                 novysmer=0;
 740.                 prekazka=0;
 741.            end              
 742.            
 743.         end
 744.  
 745.         % prekazka hore
 746.         if prekazka==1      %&& xciel>20
 747.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 748.                 novysmer=1;
 749.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 750.                 novysmer=2;                
 751.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 752.                 novysmer=0;
 753.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 754.                 novysmer=2;                
 755.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 756.                 novysmer=1;
 757.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 758.                 novysmer=2;              
 759.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 760.                 novysmer=0;
 761.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 762.                 novysmer=1;        
 763.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 764.                 novysmer=1;
 765.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY>yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 766.                 novysmer=0;
 767.                 prekazka=0;
 768.            end              
 769.                      
 770.         end
 771.  
 772.         % prekazka dole
 773.         if prekazka==2  %&& xciel>20
 774.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 775.                 novysmer=2;
 776.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 777.                 novysmer=1;                
 778.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 779.                 novysmer=0;
 780.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 781.                 novysmer=1;                
 782.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 783.                 novysmer=2;
 784.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 785.                 novysmer=1;              
 786.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 787.                 novysmer=0;
 788.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 789.                 novysmer=2;        
 790.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 791.                 novysmer=2;
 792.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY<yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 793.                 novysmer=0;
 794.                 prekazka=0;
 795.            end              
 796.                      
 797.         end        
 798.        
 799.        
 800.     end
 801.                
 802. end
 803.  
 804. % funkcia na nahodne prehladavanie
 805. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 806. % kki, kko - pocitadlo
 807. % nahodai, nahodao - kedy ma byt vykonana zmena smeru
 808. function [novysmer,kko,nahodao]=nahodnehladanie(robot,kki,nahodai)
 809.         if robot.snimacPravo==2  % ak je vpravo kocka, chod doprava
 810.            novysmer=1;
 811.         elseif robot.snimacLavo==2  % ak je vlavo kocka, chod dolava
 812.            novysmer=2;
 813.         elseif robot.snimacVpred==0 || robot.snimacVpred==2 % ak je rovno kocka alebo volno chod rovno
 814.            novysmer=0;
 815.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacLavo==0 % ak je rovno prekazka, vpravo aj vlavo volno, vyber si vlavo alebo vpravo
 816.            if rand<0.4
 817.                novysmer=2;
 818.            else
 819.                novysmer=1;
 820.            end
 821.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0   % ak je rovno prekazka, vpravo  volno, chod vpravo
 822.            novysmer=1;
 823.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0
 824.            novysmer=2;
 825.         else
 826.             novysmer=-1;
 827.         end
 828.        
 829.         % nahodna zmena smeru
 830.         if kki==nahodai
 831.            % ak ide rovno, zmen smer
 832.            if novysmer==0 && robot.snimacVpred~=2
 833.                % ak je vlavo volno, chod vlavo
 834.                if robot.snimacLavo==0
 835.                   novysmer=2;
 836.                elseif robot.snimacPravo==0  % ak je vpravo volno, chod vpravo
 837.                   novysmer=1;
 838.                end
 839.            end
 840.            % nahodne generovanie casu na zmenu smeru
 841.            nahodai=fix(robot.param2*rand+robot.param1);
 842.            kko=0;
 843.         else
 844.             kko=kki+1;
 845.         end
 846.         nahodao=nahodai;    
 847. end
 848.  
 849. % funkcia na nastavenie smeru cesty, podla toho ktorym smerom je otoceny
 850. % vypocita poziciu robota a ktorym smerom sa ma otocit
 851. function [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(robot)
 852.     stareX=robot.poziciaX;
 853.     stareY=robot.poziciaY;
 854.     posX=robot.poziciaX;
 855.     posY=robot.poziciaY;
 856.     otoc=0;
 857.     % nastavenie smeru cesty
 858.     if robot.pohyb==1
 859.         if robot.otocenie==0 && robot.smer==1 % hore
 860.             posX=stareX;
 861.             posY=stareY-1;
 862.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==2 % dole
 863.             posX=stareX;
 864.             posY=stareY+1;
 865.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==3 % vpravo
 866.             posX=stareX+1;
 867.             posY=stareY;
 868.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==4 % vlavo
 869.             posX=stareX-1;
 870.             posY=stareY;
 871.            
 872.         elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==1 % otocenie vpravo
 873.             posX=stareX+1;
 874.             posY=stareY;
 875.             otoc=3;
 876.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==3 % otocenie dole
 877.             posX=stareX;
 878.             posY=stareY+1;
 879.             otoc=2;
 880.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==2 % otocenie vlavo
 881.             posX=stareX-1;
 882.             posY=stareY;
 883.             otoc=4;
 884.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==4 % otocenie hore
 885.             posX=stareX;
 886.             posY=stareY-1;
 887.             otoc=1;
 888.            
 889.         elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==1 % otocenie vlavo
 890.             posX=stareX-1;
 891.             posY=stareY;
 892.             otoc=4;
 893.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==3 % otocenie hore
 894.             posX=stareX;
 895.             posY=stareY-1;
 896.             otoc=1;
 897.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==2 % otocenie vpravo
 898.             posX=stareX+1;
 899.             posY=stareY;
 900.             otoc=3;
 901.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==4 % otocenie dole
 902.             posX=stareX;
 903.             posY=stareY+1;
 904.             otoc=2;
 905.         end
 906.     end
 907.     if posY<1
 908.         posY=1;
 909.     end
 910.     if posX<1
 911.         posX=1;
 912.     end    
 913.     if posX>40
 914.         posX=40;
 915.     end    
 916.     if posY>40
 917.         posY=40;
 918.     end
 919.  
 920. end
 921.  
 922. % nastavenie stavu snimacov, podla pixelov v mape
 923. function [vs,ps,hs]=nastavsnimace(robot,horepole,dolepole,vpravopole,vlavopole)
 924.    
 925.     % smer hore
 926.     if robot.smer==1
 927.         if horepole==2
 928.             hs=1;
 929.         elseif horepole==5 || horepole==6
 930.             hs=2;  
 931.         elseif horepole==3 || horepole==4
 932.             hs=3;              
 933.         else
 934.             hs=0;            
 935.         end
 936.         if vlavopole==2
 937.             vs=1;
 938.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 939.             vs=2;
 940.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 941.             vs=3;                                                          
 942.         else
 943.             vs=0;                      
 944.         end
 945.         if vpravopole==2
 946.             ps=1;
 947.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 948.             ps=2;                                                
 949.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 950.             ps=3;                                                          
 951.         else
 952.             ps=0;                      
 953.         end
 954.        
 955.     end
 956.     % smer dole
 957.     if robot.smer==2
 958.         if dolepole==2
 959.             hs=1;
 960.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 961.             hs=2;
 962.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 963.             hs=3;                                                          
 964.         else
 965.             hs=0;            
 966.         end
 967.         if vpravopole==2
 968.             vs=1;
 969.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 970.             vs=2;    
 971.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 972.             vs=3;                                              
 973.         else
 974.             vs=0;                      
 975.         end
 976.         if vlavopole==2
 977.             ps=1;
 978.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 979.             ps=2;
 980.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 981.             ps=3;                                              
 982.         else
 983.             ps=0;                      
 984.         end
 985.        
 986.     end
 987.      % smer vpravo
 988.     if robot.smer==3
 989.         if vpravopole==2
 990.             hs=1;
 991.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 992.             hs=2;
 993.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 994.             hs=3;                                  
 995.         else
 996.             hs=0;            
 997.         end
 998.         if horepole==2
 999.             vs=1;
 1000.         elseif horepole==5 || horepole==6
 1001.             vs=2;
 1002.         elseif horepole==3 || horepole==4
 1003.             vs=3;                                                          
 1004.         else
 1005.             vs=0;                      
 1006.         end
 1007.         if dolepole==2
 1008.             ps=1;
 1009.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 1010.             ps=2;
 1011.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 1012.             ps=3;                                              
 1013.         else
 1014.             ps=0;                      
 1015.         end
 1016.        
 1017.     end
 1018.      % smer vlavo
 1019.     if robot.smer==4
 1020.         if vlavopole==2
 1021.             hs=1;
 1022.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 1023.             hs=2;
 1024.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 1025.             hs=3;                      
 1026.         else
 1027.             hs=0;            
 1028.         end
 1029.         if dolepole==2
 1030.             vs=1;
 1031.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 1032.             vs=2;  
 1033.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 1034.             vs=3;                                  
 1035.         else
 1036.             vs=0;                      
 1037.         end
 1038.         if horepole==2
 1039.             ps=1;
 1040.         elseif horepole==5 || horepole==6
 1041.             ps=2;
 1042.         elseif horepole==3 || horepole==4
 1043.             ps=3;                                              
 1044.         else
 1045.             ps=0;                      
 1046.         end
 1047.        
 1048.     end
 1049.  
 1050. end
 1051.  
 1052. % funkcia na prehladanie okolia robota radarom
 1053. % vrati pozicie kociek [Y X] - [riadok stlpec] v mape
 1054. function [novapozkocky]=najdikocku(robot,celamapa,dosahsenzora)
 1055.     % def. rozsahu senzora
 1056.     rmin=robot.poziciaY-dosahsenzora+1;
 1057.     rmax=robot.poziciaY+dosahsenzora+1;
 1058.     smin=robot.poziciaX-dosahsenzora+1;
 1059.     smax=robot.poziciaX+dosahsenzora+1;
 1060.    
 1061.     % ohranicenie mapy
 1062.     if rmin<2
 1063.         rmin=2;
 1064.     end
 1065.     if smin<1
 1066.         smin=1;
 1067.     end
 1068.     if rmax>41
 1069.         rmax=41;
 1070.     end
 1071.     if smax>41
 1072.         smax=41;
 1073.     end
 1074.    
 1075.     % ohranicenie prekazkov, radar cez prekaz nevidi
 1076.     ss=robot.poziciaX+1;
 1077.     for rr=rmin:robot.poziciaY+1,
 1078.         if celamapa(rr,ss)==2
 1079.             rmin=rr;
 1080.             break;
 1081.         end
 1082.     end
 1083.     rr=robot.poziciaY+1;
 1084.     for ss=smin:robot.poziciaX+1,
 1085.         if celamapa(rr,ss)==2
 1086.             smin=ss;
 1087.             break;
 1088.         end
 1089.     end
 1090.     ss=robot.poziciaX+1;
 1091.     for rr=robot.poziciaY+1:rmax,
 1092.         if celamapa(rr,ss)==2
 1093.             rmax=rr;
 1094.             break;
 1095.         end
 1096.     end
 1097.     rr=robot.poziciaY+1;
 1098.     for ss=robot.poziciaX+1:smax,
 1099.         if celamapa(rr,ss)==2
 1100.             smax=ss;
 1101.             break;
 1102.         end
 1103.     end    
 1104.     novapozkocky=[];
 1105.    
 1106.     % hladanie kocky v ohranicenom priestore
 1107.     for rr=rmin:rmax,
 1108.         for ss=smin:smax,
 1109.             if celamapa(rr,ss)==5
 1110.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 1];
 1111.             elseif celamapa(rr,ss)==6
 1112.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 2];
 1113.             end
 1114.         end
 1115.     end
 1116.            
 1117. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top