Guest User

Peti

a guest
Apr 23rd, 2019
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % program na hladanie kociek robotom v bludisku s prekazkami,
 2. % robot ma 3 snimace prekazok (vpredu, vlavo, vpravo), otaca sa o 90stupnov
 3. % vlavo alebo vpravo, ide iba dopredu
 4. % cielom je najst vsetky kocky v bludisku, po najdeni kocky ju priniest do
 5. % ciela do pozicie (40,40) 1. typ objektu, do pozicie (1,40) 2. typ objektu
 6.  
 7. % toto riesenie obsahuje aj radar na hladanie kocky v def. okruhu, po
 8. % najdeni kocky ju zoberie do ciela
 9.  
 10. %robot=[poziciaX poziciaY snimacLavo snimacPravo snimacVpred pohyb otocenie smer kocka prekazka cielx ciely offset_rand gain_rand]
 11.  
 12. % poziciaX - stlpec 1 az 40, poziciaY - riadok 1 az 40
 13.  
 14. % snimacLavo snimacPravo snimacVpred , 0-volne, 1-prekazka, 2-kocka,
 15. % 3-iny robot
 16.  
 17. % pohyb , 0-stoji, 1-ide
 18.  
 19. % otocenie, 0-rovno, 1-doprava, 2-dolava
 20.  
 21. % smer, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava
 22.  
 23. % kocka, 0-nema kocku,hlada ju, 1-nesie kocku na ciel (40,40), 2 - ide na
 24. % definovany ciel
 25.  
 26. % prekazka, kde je prekazka 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 27. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 28.  
 29. % typ kocka , 1 - objekt 1. typu (napr. jablko, hruska), 2 - objekt 2. typu (napr. banan, pomaranc, citron)
 30.  
 31. % cielX - stlpec 1 az 40, cielY - riadok 1 az 40
 32.  
 33. % param1, param2 - parametre pre random hladanie
 34.  
 35. % hlavna funkcia
 36. function [caszberu]=mainrobot(pocetkociek,pocetprekazok)
 37.  
 38. h1=figure;
 39.  
 40. % definovanie color mapy 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 41. % 5- kocka 1 typ , 6- kocka 2 typ, 7 - neodkryta mapa
 42. colormaprobot=[1 1 1;0 0 0;0 1 0;1 0 0;0 0 1;1 0 1;1 1 0];
 43. mapa=ones(42);
 44. mapa(1,:)=2;
 45. mapa(42,:)=2;
 46. mapa(:,1)=2;
 47. mapa(:,42)=2;
 48.  
 49. % budovana mapa 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 50. % 5- kocka 1 typ , 6- kocka 2 typ, 7 - neodkryta mapa
 51. mapazobraz=7*ones(42);
 52. mapazobraz(1,:)=2;
 53. mapazobraz(42,:)=2;
 54. mapazobraz(:,1)=2;
 55. mapazobraz(:,42)=2;
 56.  
 57. odkrytiemapy=zeros(42);
 58.  
 59. % definovanie prekazok
 60. if pocetprekazok>0
 61. mapa(2:5,8)=2;
 62. mapa(6,8:10)=2;
 63.  
 64. mapa(2:7,23)=2;
 65. mapa(8,19:23)=2;
 66.  
 67. mapa(34:41,28)=2;
 68. mapa(34,25:28)=2;
 69.  
 70. mapa(34,10:12)=2;
 71. mapa(35:41,10)=2;
 72.  
 73. mapa(20,32:41)=2;
 74. mapa(18:22,32)=2;
 75.  
 76. mapa(22,12:20)=2;
 77. mapa(19:25,16)=2;
 78.  
 79. end
 80.  
 81. stanicaX=40;
 82. stanicaY=40;
 83.  
 84. pocetrobot=3;
 85.  
 86. % maximalny cas trvania simulacie
 87. maxcashladania=120*pocetkociek;
 88.  
 89. % zoznam kociek
 90. % 1-pozicia X, 2-pozicia Y, 3 - stav kocky, 4 - typ, 5 - parameter 1, 6 - parameter 2, 7 - parameter 3
 91. zoznamkociek=[];
 92.  
 93. % definovanie parametrov robota
 94. roboti(1)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',1,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 95. 'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',10,'param2',40,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 96.  
 97. % zakreslenie robota
 98. mapa(2,2)=3;
 99.  
 100. if pocetrobot>1
 101. %roboti(2,:)=[1 40 1 0 0 0 0 1 0 0 40 40 3 20];
 102. roboti(2)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',40,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 103. 'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',3,'param2',20,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 104.  
 105. mapa(41,2)=3;
 106. if pocetrobot>2
 107. % roboti(3,:)=[40 1 1 0 0 0 0 2 0 0 40 40 8 30];
 108. roboti(3)=struct('poziciaX',40,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 109. 'smer',2,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',8,'param2',30,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 110.  
 111. mapa(2,41)=3;
 112. pocetrobot=3;
 113. end
 114. end
 115.  
 116. % parametre na nahodne hladanie
 117. for ii=1:pocetrobot,
 118. roboti(ii).maxkrok=fix(40*rand);
 119. end
 120.  
 121. khladaj=zeros(1,pocetrobot);
 122. nahodahladaj=fix(40*rand(1,pocetrobot));
 123. timeout=[0 0 0];
 124.  
 125. % parametre na nahodne hladanie
 126. % khladaj=0;
 127. % nahodahladaj=fix(40*rand(1,1));
 128.  
 129. % definovanie pozicii kociek
 130. kockypos=[4 11;15 22;23 18;25 35;37 16;37 5;10 6;22 8;35 32;8 32;15 35;12 15;30 20;12 28;20 25;33 3;28 9; ...
 131. 14 9;4 21;4 28;38 24;12 38;28 14;3 16;17 13;26 4;26 26;5 6;16 5;29 31;38 12;32 36;38 20;3 35;10 11];
 132.  
 133. if pocetkociek>35
 134. pocetkociek=35;
 135. end
 136. indx=randperm(35);
 137. for i=1:pocetkociek,
 138. if rand(1)>0.5
 139. mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=5;
 140. else
 141. mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=6;
 142. end
 143. end
 144.  
 145. % pociatocne vykreslenie mapy
 146. colormap(colormaprobot);
 147. hmapa=image(mapa);
 148. k=0;
 149. pocetuloh=0;
 150. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh)])
 151.  
 152. % % zobrazenie budovanej mapy
 153. % h2=figure;
 154. % colormap(colormaprobot);
 155. % hmapa2=image(mapazobraz);
 156.  
 157.  
 158. % hlavny cyklus
 159. while k<maxcashladania && pocetuloh~=pocetkociek;
 160. k=k+1;
 161. for rrob=1:pocetrobot,
 162.  
 163. % vyber pixelov z mapy
 164. hp=mapa(roboti(rrob).poziciaY,roboti(rrob).poziciaX+1);
 165. dp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+2,roboti(rrob).poziciaX+1);
 166. pp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+2);
 167. vp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX);
 168.  
 169. % nastavenie snimacov robota
 170. [vs,ps,hs]=nastavsnimace(roboti(rrob),hp,dp,pp,vp);
 171.  
 172. roboti(rrob).snimacLavo=vs;
 173. roboti(rrob).snimacPravo=ps;
 174. roboti(rrob).snimacVpred=hs;
 175.  
 176. % chod do stanice
 177. if roboti(rrob).kocka==1
 178. %novysmer=choddostanice(roboti(rrob));
 179. if roboti(rrob).typkocka==2
 180. roboti(rrob).cielX=40;
 181. roboti(rrob).cielY=1;
 182. else
 183. roboti(rrob).cielX=40;
 184. roboti(rrob).cielY=40;
 185. end
 186. [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 187. roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 188. if novysmer>-1
 189. roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 190. roboti(rrob).pohyb=1;
 191. timeout(rrob)=0;
 192. else
 193. if novaprekazka<0
 194. roboti(rrob).otocenie=0;
 195. roboti(rrob).prekazka=0;
 196. roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 197. else
 198.  
 199. roboti(rrob).pohyb=0;
 200. timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 201. if timeout(rrob)>3
 202. if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 203. roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 204. else
 205. roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;
 206. end
 207. timeout(rrob)=0;
 208. end
 209. end
 210. end
 211.  
 212. % chod na ciel
 213. elseif roboti(rrob).kocka==2
 214. [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 215. roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 216. if novysmer>-1
 217. roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 218. roboti(rrob).pohyb=1;
 219. timeout(rrob)=0;
 220. else
 221. % ak je prekazka v cieli kocka, zober ju
 222. if novaprekazka<0
 223. roboti(rrob).otocenie=0;
 224. roboti(rrob).prekazka=0;
 225. roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 226. else
 227.  
 228. roboti(rrob).pohyb=0;
 229. if roboti(rrob).poziciaX==roboti(rrob).cielX && roboti(rrob).poziciaY==roboti(rrob).cielY
 230. roboti(rrob).kocka=0;
 231.  
 232. end
 233. % timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 234. % if timeout(rrob)>5
 235. % if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 236. % roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 237. % else
 238. % roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;
 239. % end
 240. % timeout(rrob)=0;
 241. % end
 242.  
 243. end
 244. end
 245.  
 246. % nahodne hladanie
 247. else
 248. [novysmer,kk,nahoda]=nahodnehladanie(roboti(rrob),khladaj(rrob),nahodahladaj(rrob));
 249. % nastavenie smeru
 250. if novysmer>-1
 251. roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 252. roboti(rrob).pohyb=1;
 253. else
 254. roboti(rrob).pohyb=0;
 255. if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 256. roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 257. else
 258. roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;
 259. end
 260.  
 261. end
 262. khladaj(rrob)=kk;
 263. nahodahladaj(rrob)=nahoda;
 264. end
 265.  
 266. % nastav novu poziciu robota
 267. stareX=roboti(rrob).poziciaX;
 268. stareY=roboti(rrob).poziciaY;
 269. mapa(stareY+1,stareX+1)=1;
 270.  
 271. noveX=stareX;
 272. noveY=stareY;
 273.  
 274. % ak je robot v pohybe nastav smer cesty
 275. if roboti(rrob).pohyb==1
 276. [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(roboti(rrob));
 277. noveX=posX;
 278. noveY=posY;
 279. if otoc>0
 280. roboti(rrob).smer=otoc;
 281. end
 282.  
 283. end
 284.  
 285. roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 286. roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 287.  
 288. % co vykona robot v jednotlivych stavoch
 289. [robotstav,nasielkocku,polozilkocku,zoznamkociek]=akciarobot(roboti(rrob),mapa,zoznamkociek,odkrytiemapy);
 290. roboti(rrob)=robotstav;
 291.  
 292. % kontrola ci nahodou neprejde prekazku
 293. if mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+1)==2
 294. noveX=stareX;
 295. noveY=stareY;
 296. roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 297. roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 298. end
 299.  
 300. % zakreslenie novej pozicie robota
 301. if roboti(rrob).kocka==1
 302. mapa(noveY+1,noveX+1)=4;
 303. else
 304. mapa(noveY+1,noveX+1)=3;
 305. end
 306.  
 307. % % budovanie mapy
 308. % odkrytiemapy=budujmapu(odkrytiemapy,roboti(rrob));
 309.  
 310. % prekreslenie mapy
 311. figure(h1)
 312. set(hmapa,'CData',mapa)
 313.  
 314. % vypisy do okna
 315. if nasielkocku==1
 316. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 317. end
 318. if polozilkocku==1
 319. pocetuloh=pocetuloh+1;
 320. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 321. end
 322.  
 323. % na spomalenie priebehu simulacie
 324. pause(0.001)
 325.  
 326. end
 327.  
 328. % if rem(k,5)==0
 329. % figure(h2)
 330. % set(hmapa2,'CData',mapazobraz)
 331. % end
 332.  
 333. end
 334. caszberu=k;
 335. end
 336.  
 337.  
 338. % fukcia, ktora riesi akcie, co sa robot robit v urcitych stavoch
 339. % robot - struktura robota
 340. % mapab - aktualna mapa bludiska
 341. % zkvstup - zoznam najdenych kociek
 342. % odkrytiemapy1 - kde uz bol
 343. function [robotupdate,nasielkocku,polozilkocku,zkvystup]=akciarobot(robot,mapab,zkvstup,odkrytiemapy1)
 344.  
 345. dosahradaru=3;
 346. nasielkocku=0;
 347. polozilkocku=0;
 348. zkvystup=zkvstup;
 349.  
 350. % ak nasiel kocku, nastav stav zober kocku
 351. if mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==5 || mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==6
 352. robot.kocka=1;
 353. robot.smer=2;
 354. robot.otocenie=0;
 355. nasielkocku=1;
 356. robot.typkocka=1;
 357.  
 358. % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 359. [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,robot.poziciaX,robot.poziciaY);
 360. robot.typkocka=typkocky;
 361.  
 362. end
 363. %________________________________
 364. if robot.kocka==1 || robot.kocka==2
 365. [novakocka]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 366. % ak nasiel radar ine kocky
 367. if ~(isempty(novakocka)) && robot.cielX~=novakocka(1,2) && robot.cielY~=novakocka(1,1)
 368. % ak je zoznam prazdny
 369. if isempty(zkvstup)
 370. zkvstup=[0, novakocka(1,1:2)];
 371. else
 372. % aby sa neopakovali kocky v zozname
 373. pridaj=1; % ano, mozes pridat novu kocku k zoznamu
 374. for i=1:size(zkvstup,1)
 375. for j=1:size(novakocka,1)
 376. if novakocka(j,1)==zkvstup(i,2) && novakocka(j,2)==zkvstup(i,3)
 377. pridaj=0; % kocka uz sa nachadza v zozname
 378. break;
 379. end
 380. end
 381. end
 382. % ak kocku mozno pridat
 383. if pridaj==1
 384. tmp=[0 novakocka(1,1:2)];
 385. zkvstup=[zkvstup;tmp];
 386. end
 387.  
 388. end
 389.  
 390. end
 391. end
 392. %----------------------------------------------------------------------------------------
 393.  
 394. % ak nesie kocku
 395. if robot.kocka==1
 396.  
 397. % ak priniesol kocku do ciela
 398. if robot.typkocka==1
 399. if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==40
 400. robot.kocka=0;
 401. polozilkocku=1;
 402. end
 403. elseif robot.typkocka==2
 404. if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==1
 405. robot.kocka=0;
 406. polozilkocku=1;
 407. end
 408. end
 409. end
 410.  
 411.  
 412.  
 413.  
 414. % ak nema kocku prehlada priestor ultrazvukom
 415. if robot.kocka==0
 416.  
 417. %--------------------------------------------------------------------------------------
 418. % ak zoznam kociek nie je parzdny, posleme prazdneho
 419. % robota pre 1. kocku
 420. test=0;
 421. if ~isempty(zkvstup)
 422. for i=1:size(zkvstup,1)
 423. if zkvstup(i,1)==0
 424. test=1;
 425. break;
 426. end
 427. end
 428. end
 429. if ~isempty(zkvstup) && test==1
 430. for i=1:size(zkvstup,1)
 431. if zkvstup(i,1)==0
 432. x=zkvstup(i,3);
 433. robot.cielX=x;
 434. y=zkvstup(i,2);
 435. robot.cielY=y;
 436. robot.kocka=2;
 437. robot.pocitadlo=0;
 438. robot.maxkrok=2*(abs(robot.poziciaX-robot.cielX)+abs(robot.poziciaY-robot.cielY));
 439. zkvstup(i,1)=1;
 440. Rx=num2str(robot.poziciaX);
 441. Ry=num2str(robot.poziciaY);
 442. X=['Robot ',Rx,' ',Ry, ' ide pre kocku c. ',num2str(i), ' so suradnicami ', num2str(x),' ',num2str(y)];
 443. disp(X);
 444. break;
 445. end
 446. end
 447.  
 448. else
 449.  
 450.  
 451. %---------------------------------------------------------------------------------------
 452.  
 453.  
 454. [najdenepozkocky]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 455. % ak najde kocku nastavi ciel na jej poziciu
 456. if isempty(najdenepozkocky)==0
 457. robot.cielX=najdenepozkocky(1,2);
 458. robot.cielY=najdenepozkocky(1,1);
 459. robot.kocka=2;
 460. end
 461. end
 462. end
 463.  
 464. robotupdate=robot;
 465. zkvystup=zkvstup;
 466. end
 467.  
 468. % funkcia na budovanie mapy
 469. function odkrytiemapy2=budujmapu(odkrytiemapy1,robot)
 470. odkrytiemapy2=odkrytiemapy1;
 471.  
 472. % doprogramovavat
 473.  
 474.  
 475. end
 476.  
 477.  
 478. % funkcia, ktora vrati parametre objektu a jeho typ
 479. function [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,posX,posY)
 480.  
 481. pd=[0.91 0.07 0.91 0.03 0.5 0.4;0.75 0.15 0.77 0.06 0.57 0.27; ...
 482. 0.33 0.23 0.3 0.2 0.75 0.15;0.73 0.08 0.92 0.03 0.47 0.18;0.5 0.15 0.83 0.08 0.7 0.13];
 483.  
 484. paramkocky=zeros(1,3);
 485.  
 486. % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 487. if mapab(posY+1,posX+1)==6
 488. typkocky=2;
 489. druh=fix(3*rand(1))+3;
 490. else
 491. typkocky=1;
 492. druh=fix(3*rand(1))+1;
 493.  
 494. end
 495.  
 496. for i=1:3
 497. paramkocky(i)=pd(druh,2*(i-1)+1)+2*pd(druh,2*(i-1)+2)*rand(1)-pd(druh,2*(i-1)+2);
 498. end
 499. end
 500.  
 501.  
 502.  
 503. % funkcia pre riadenie robota do ciela
 504. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 505. % prekazka - 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 506. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 507. function [novysmer,prekazka]=chodnaciel(robot)
 508.  
 509. % suradnice ciela robota
 510. xciel=robot.cielX;
 511. yciel=robot.cielY;
 512.  
 513. % kde sa nachadza ciel od aktualnej pozicie robota, vlavo, vpravo, hore
 514. % dole
 515. if (xciel-robot.poziciaX)>0
 516. idevpravo=1;
 517. else
 518. idevpravo=0;
 519. end
 520. if (xciel-robot.poziciaX)<0
 521. idevlavo=1;
 522. else
 523. idevlavo=0;
 524. end
 525. if (yciel-robot.poziciaY)>0
 526. idedole=1;
 527. else
 528. idedole=0;
 529. end
 530. if (yciel-robot.poziciaY)<0
 531. idehore=1;
 532. else
 533. idehore=0;
 534. end
 535.  
 536. novysmer=-1;
 537. prekazka=robot.prekazka;
 538. % ak nenarazil na prekazku
 539. if prekazka==0
 540.  
 541. % ma ist smerom dole
 542. if idedole==1
 543. if robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0
 544. novysmer=0;
 545. elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0 %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 546. novysmer=1;
 547. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0
 548. novysmer=2;
 549. elseif robot.smer==1
 550. if idevpravo==1 && robot.snimacPravo==0
 551. novysmer=1;
 552. elseif idevlavo==1 && robot.snimacLavo==0
 553. novysmer=2;
 554. end
 555. end
 556. end
 557.  
 558. if novysmer==-1
 559. % ma ist smerom hore
 560. if idehore==1
 561. if robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0
 562. novysmer=0;
 563. elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0 %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 564. novysmer=2;
 565. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0
 566. novysmer=1;
 567. elseif robot.smer==2
 568. if idevpravo==1 && robot.snimacLavo==0
 569. novysmer=2;
 570. elseif idevlavo==1 && robot.snimacPravo==0
 571. novysmer=1;
 572. end
 573. end
 574. end
 575. end
 576.  
 577. if novysmer==-1
 578. % ma ist smerom vpravo
 579. if idevpravo==1
 580. if robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0
 581. novysmer=1;
 582. elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 583. novysmer=0;
 584. elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0
 585. novysmer=2;
 586. elseif robot.smer==4
 587. if idehore==1 && robot.snimacPravo==0
 588. novysmer=1;
 589. elseif idedole==1 && robot.snimacLavo==0
 590. novysmer=2;
 591. end
 592. end
 593. end
 594. end
 595.  
 596. if novysmer==-1
 597. % ma ist smerom vlavo
 598. if idevlavo==1
 599. if robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0
 600. novysmer=2;
 601. elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 602. novysmer=0;
 603. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0
 604. novysmer=1;
 605. elseif robot.smer==3
 606. if idehore==1 && robot.snimacLavo==0
 607. novysmer=2;
 608. elseif idedole==1 && robot.snimacPravo==0
 609. novysmer=1;
 610. end
 611. end
 612. end
 613. end
 614.  
 615. % nie je mozny ziadny smer
 616. if novysmer==-1
 617. % ak nie je v cieli, tak nastav prekazku
 618. if xciel~=robot.poziciaX
 619. if idevpravo==1 && (xciel-robot.poziciaX)==1
 620. prekazka=-3;
 621. elseif idevpravo==1
 622. prekazka=3;
 623. elseif idevlavo==1 && (robot.poziciaX-xciel)==1
 624. prekazka=-4;
 625. elseif idevlavo==1
 626. prekazka=4;
 627. end
 628. elseif yciel~=robot.poziciaY
 629. if idehore==1 && (robot.poziciaY-yciel)==1
 630. prekazka=-1;
 631. elseif idehore==1
 632. prekazka=1;
 633. elseif idedole==1 && (yciel-robot.poziciaY)==1
 634. prekazka=-2;
 635. elseif idedole==1
 636. prekazka=2;
 637. end
 638. end
 639. end
 640.  
 641. % ak je prekazka, potom jej obchadzanie
 642. else
 643.  
 644. % prekazka vpravo
 645. if prekazka==3 && yciel<21
 646. if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 647. novysmer=2;
 648. elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 649. novysmer=1;
 650. elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 651. novysmer=0;
 652. elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 653. novysmer=1;
 654. elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 655. novysmer=2;
 656. elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 657. novysmer=1;
 658. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 659. novysmer=0;
 660. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 661. novysmer=2;
 662. elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 663. novysmer=2;
 664. elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 665. novysmer=0;
 666. prekazka=0;
 667. end
 668.  
 669. elseif prekazka==3 && yciel>20
 670. if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 671. novysmer=1;
 672. elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 673. novysmer=2;
 674. elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 675. novysmer=0;
 676. elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 677. novysmer=2;
 678. elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 679. novysmer=1;
 680. elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 681. novysmer=2;
 682. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 683. novysmer=0;
 684. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 685. novysmer=1;
 686. elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 687. novysmer=1;
 688. elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 689. novysmer=0;
 690. prekazka=0;
 691. end
 692. end
 693.  
 694. % prekazka vlavo
 695. if prekazka==4 && yciel>20
 696. if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 697. novysmer=2;
 698. elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 699. novysmer=1;
 700. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 701. novysmer=0;
 702. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 703. novysmer=1;
 704. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 705. novysmer=2;
 706. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 707. novysmer=1;
 708. elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 709. novysmer=0;
 710. elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 711. novysmer=2;
 712. elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 713. novysmer=2;
 714. elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 715. novysmer=0;
 716. prekazka=0;
 717. end
 718.  
 719. elseif prekazka==4 && yciel<21
 720. if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 721. novysmer=1;
 722. elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 723. novysmer=2;
 724. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 725. novysmer=0;
 726. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 727. novysmer=2;
 728. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 729. novysmer=1;
 730. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 731. novysmer=2;
 732. elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 733. novysmer=0;
 734. elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 735. novysmer=1;
 736. elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 737. novysmer=1;
 738. elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 739. novysmer=0;
 740. prekazka=0;
 741. end
 742.  
 743. end
 744.  
 745. % prekazka hore
 746. if prekazka==1 %&& xciel>20
 747. if robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 748. novysmer=1;
 749. elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 750. novysmer=2;
 751. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 752. novysmer=0;
 753. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 754. novysmer=2;
 755. elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 756. novysmer=1;
 757. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 758. novysmer=2;
 759. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 760. novysmer=0;
 761. elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 762. novysmer=1;
 763. elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 764. novysmer=1;
 765. elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY>yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 766. novysmer=0;
 767. prekazka=0;
 768. end
 769.  
 770. end
 771.  
 772. % prekazka dole
 773. if prekazka==2 %&& xciel>20
 774. if robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 775. novysmer=2;
 776. elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 777. novysmer=1;
 778. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 779. novysmer=0;
 780. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 781. novysmer=1;
 782. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 783. novysmer=2;
 784. elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 785. novysmer=1;
 786. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 787. novysmer=0;
 788. elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 789. novysmer=2;
 790. elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 791. novysmer=2;
 792. elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY<yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky
 793. novysmer=0;
 794. prekazka=0;
 795. end
 796.  
 797. end
 798.  
 799.  
 800. end
 801.  
 802. end
 803.  
 804. % funkcia na nahodne prehladavanie
 805. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 806. % kki, kko - pocitadlo
 807. % nahodai, nahodao - kedy ma byt vykonana zmena smeru
 808. function [novysmer,kko,nahodao]=nahodnehladanie(robot,kki,nahodai)
 809. if robot.snimacPravo==2 % ak je vpravo kocka, chod doprava
 810. novysmer=1;
 811. elseif robot.snimacLavo==2 % ak je vlavo kocka, chod dolava
 812. novysmer=2;
 813. elseif robot.snimacVpred==0 || robot.snimacVpred==2 % ak je rovno kocka alebo volno chod rovno
 814. novysmer=0;
 815. elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacLavo==0 % ak je rovno prekazka, vpravo aj vlavo volno, vyber si vlavo alebo vpravo
 816. if rand<0.4
 817. novysmer=2;
 818. else
 819. novysmer=1;
 820. end
 821. elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak je rovno prekazka, vpravo volno, chod vpravo
 822. novysmer=1;
 823. elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0
 824. novysmer=2;
 825. else
 826. novysmer=-1;
 827. end
 828.  
 829. % nahodna zmena smeru
 830. if kki==nahodai
 831. % ak ide rovno, zmen smer
 832. if novysmer==0 && robot.snimacVpred~=2
 833. % ak je vlavo volno, chod vlavo
 834. if robot.snimacLavo==0
 835. novysmer=2;
 836. elseif robot.snimacPravo==0 % ak je vpravo volno, chod vpravo
 837. novysmer=1;
 838. end
 839. end
 840. % nahodne generovanie casu na zmenu smeru
 841. nahodai=fix(robot.param2*rand+robot.param1);
 842. kko=0;
 843. else
 844. kko=kki+1;
 845. end
 846. nahodao=nahodai;
 847. end
 848.  
 849. % funkcia na nastavenie smeru cesty, podla toho ktorym smerom je otoceny
 850. % vypocita poziciu robota a ktorym smerom sa ma otocit
 851. function [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(robot)
 852. stareX=robot.poziciaX;
 853. stareY=robot.poziciaY;
 854. posX=robot.poziciaX;
 855. posY=robot.poziciaY;
 856. otoc=0;
 857. % nastavenie smeru cesty
 858. if robot.pohyb==1
 859. if robot.otocenie==0 && robot.smer==1 % hore
 860. posX=stareX;
 861. posY=stareY-1;
 862. elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==2 % dole
 863. posX=stareX;
 864. posY=stareY+1;
 865. elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==3 % vpravo
 866. posX=stareX+1;
 867. posY=stareY;
 868. elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==4 % vlavo
 869. posX=stareX-1;
 870. posY=stareY;
 871.  
 872. elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==1 % otocenie vpravo
 873. posX=stareX+1;
 874. posY=stareY;
 875. otoc=3;
 876. elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==3 % otocenie dole
 877. posX=stareX;
 878. posY=stareY+1;
 879. otoc=2;
 880. elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==2 % otocenie vlavo
 881. posX=stareX-1;
 882. posY=stareY;
 883. otoc=4;
 884. elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==4 % otocenie hore
 885. posX=stareX;
 886. posY=stareY-1;
 887. otoc=1;
 888.  
 889. elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==1 % otocenie vlavo
 890. posX=stareX-1;
 891. posY=stareY;
 892. otoc=4;
 893. elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==3 % otocenie hore
 894. posX=stareX;
 895. posY=stareY-1;
 896. otoc=1;
 897. elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==2 % otocenie vpravo
 898. posX=stareX+1;
 899. posY=stareY;
 900. otoc=3;
 901. elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==4 % otocenie dole
 902. posX=stareX;
 903. posY=stareY+1;
 904. otoc=2;
 905. end
 906. end
 907. if posY<1
 908. posY=1;
 909. end
 910. if posX<1
 911. posX=1;
 912. end
 913. if posX>40
 914. posX=40;
 915. end
 916. if posY>40
 917. posY=40;
 918. end
 919.  
 920. end
 921.  
 922. % nastavenie stavu snimacov, podla pixelov v mape
 923. function [vs,ps,hs]=nastavsnimace(robot,horepole,dolepole,vpravopole,vlavopole)
 924.  
 925. % smer hore
 926. if robot.smer==1
 927. if horepole==2
 928. hs=1;
 929. elseif horepole==5 || horepole==6
 930. hs=2;
 931. elseif horepole==3 || horepole==4
 932. hs=3;
 933. else
 934. hs=0;
 935. end
 936. if vlavopole==2
 937. vs=1;
 938. elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 939. vs=2;
 940. elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 941. vs=3;
 942. else
 943. vs=0;
 944. end
 945. if vpravopole==2
 946. ps=1;
 947. elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 948. ps=2;
 949. elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 950. ps=3;
 951. else
 952. ps=0;
 953. end
 954.  
 955. end
 956. % smer dole
 957. if robot.smer==2
 958. if dolepole==2
 959. hs=1;
 960. elseif dolepole==5 || dolepole==6
 961. hs=2;
 962. elseif dolepole==3 || dolepole==4
 963. hs=3;
 964. else
 965. hs=0;
 966. end
 967. if vpravopole==2
 968. vs=1;
 969. elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 970. vs=2;
 971. elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 972. vs=3;
 973. else
 974. vs=0;
 975. end
 976. if vlavopole==2
 977. ps=1;
 978. elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 979. ps=2;
 980. elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 981. ps=3;
 982. else
 983. ps=0;
 984. end
 985.  
 986. end
 987. % smer vpravo
 988. if robot.smer==3
 989. if vpravopole==2
 990. hs=1;
 991. elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 992. hs=2;
 993. elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 994. hs=3;
 995. else
 996. hs=0;
 997. end
 998. if horepole==2
 999. vs=1;
 1000. elseif horepole==5 || horepole==6
 1001. vs=2;
 1002. elseif horepole==3 || horepole==4
 1003. vs=3;
 1004. else
 1005. vs=0;
 1006. end
 1007. if dolepole==2
 1008. ps=1;
 1009. elseif dolepole==5 || dolepole==6
 1010. ps=2;
 1011. elseif dolepole==3 || dolepole==4
 1012. ps=3;
 1013. else
 1014. ps=0;
 1015. end
 1016.  
 1017. end
 1018. % smer vlavo
 1019. if robot.smer==4
 1020. if vlavopole==2
 1021. hs=1;
 1022. elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 1023. hs=2;
 1024. elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 1025. hs=3;
 1026. else
 1027. hs=0;
 1028. end
 1029. if dolepole==2
 1030. vs=1;
 1031. elseif dolepole==5 || dolepole==6
 1032. vs=2;
 1033. elseif dolepole==3 || dolepole==4
 1034. vs=3;
 1035. else
 1036. vs=0;
 1037. end
 1038. if horepole==2
 1039. ps=1;
 1040. elseif horepole==5 || horepole==6
 1041. ps=2;
 1042. elseif horepole==3 || horepole==4
 1043. ps=3;
 1044. else
 1045. ps=0;
 1046. end
 1047.  
 1048. end
 1049.  
 1050. end
 1051.  
 1052. % funkcia na prehladanie okolia robota radarom
 1053. % vrati pozicie kociek [Y X] - [riadok stlpec] v mape
 1054. function [novapozkocky]=najdikocku(robot,celamapa,dosahsenzora)
 1055. % def. rozsahu senzora
 1056. rmin=robot.poziciaY-dosahsenzora+1;
 1057. rmax=robot.poziciaY+dosahsenzora+1;
 1058. smin=robot.poziciaX-dosahsenzora+1;
 1059. smax=robot.poziciaX+dosahsenzora+1;
 1060.  
 1061. % ohranicenie mapy
 1062. if rmin<2
 1063. rmin=2;
 1064. end
 1065. if smin<1
 1066. smin=1;
 1067. end
 1068. if rmax>41
 1069. rmax=41;
 1070. end
 1071. if smax>41
 1072. smax=41;
 1073. end
 1074.  
 1075. % ohranicenie prekazkov, radar cez prekaz nevidi
 1076. ss=robot.poziciaX+1;
 1077. for rr=rmin:robot.poziciaY+1,
 1078. if celamapa(rr,ss)==2
 1079. rmin=rr;
 1080. break;
 1081. end
 1082. end
 1083. rr=robot.poziciaY+1;
 1084. for ss=smin:robot.poziciaX+1,
 1085. if celamapa(rr,ss)==2
 1086. smin=ss;
 1087. break;
 1088. end
 1089. end
 1090. ss=robot.poziciaX+1;
 1091. for rr=robot.poziciaY+1:rmax,
 1092. if celamapa(rr,ss)==2
 1093. rmax=rr;
 1094. break;
 1095. end
 1096. end
 1097. rr=robot.poziciaY+1;
 1098. for ss=robot.poziciaX+1:smax,
 1099. if celamapa(rr,ss)==2
 1100. smax=ss;
 1101. break;
 1102. end
 1103. end
 1104. novapozkocky=[];
 1105.  
 1106. % hladanie kocky v ohranicenom priestore
 1107. for rr=rmin:rmax,
 1108. for ss=smin:smax,
 1109. if celamapa(rr,ss)==5
 1110. novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 1];
 1111. elseif celamapa(rr,ss)==6
 1112. novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 2];
 1113. end
 1114. end
 1115. end
 1116.  
 1117. end
RAW Paste Data