SHARE
TWEET

CWICZENIE_NR_4_KOMPRESJA_I_DEKOMPRESJA_JPEG

pabloducato Jun 8th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h" //CWICZENIE NR 4 KOMPRESJA I DEKOMPRESJA OBRAZOW JPEG
 2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 3. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (CV::Mat, Scalar)
 4. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <math.h>
 7. #include <iostream>
 8. #define PI (3.141592653589793)
 9. using namespace std;
 10. using namespace CV;
 11.  
 12. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 13. {
 14.     // Stworzenie okna w którym przechwycone obrazy będą wyświetlane
 15.     cvNamedWindow("JPEG", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 16.     // Pobranie obrazu
 17.     Mat imageFruits = imread("fruits2.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 18.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 19.     Mat_<uchar> fruitsPixels = imageFruits;
 20.     const int blockCols = 320/8;
 21.     const int blockRows = 240/8;
 22.     // Utworzenie bloków przechowujących odpowiednio: oryginalny obraz, obraz po DCT, obraz po IDCT
 23.     float block[blockRows][blockCols][8][8];
 24.     float blockDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 25.     float blockIDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 26.     // TODO
 27.         // podział obrazu na bloki
 28.     for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 29.     {
 30.         for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 31.         {
 32.             for(int k = 0; k<8; k++)
 33.             {
 34.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 35.                 {
 36.                     block[i][j][k][l] = fruitsPixels[i*8 + k][j*8 + l];
 37.                     blockDCT[i][j][k][l] = 0;
 38.                     blockIDCT[i][j][k][l] = 0;
 39.                 }
 40.             }
 41.         }
 42.     }
 43. /*for(int i = 0; i<8; i++)
 44. {
 45.     for (int j = 0; j<8; j++)
 46.     {
 47.         block[1][1][i][j] = 0;
 48.     }
 49. }*/
 50. // zerowanie blockDCT i blockIDCT  
 51. // TODO
 52. // DCT
 53. for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 54. {
 55.     for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 56.     {
 57.         for(int k = 0; k<8; k++)
 58.         {
 59.             for(int l = 0; l<8; l++)
 60.             {
 61.                 for(int m = 0; m<8; m++)
 62.                 {
 63.                     for(int n = 0; n<8; n++)
 64.                     {
 65.                         blockDCT[i][j][k][l] += block[i][j][m][n] * cos(((2*m + 1)*k*PI)/(2*8)) * cos(((2*n + 1)*l*PI)/(2*8));
 66.                     }
 67.                 }
 68.                 blockDCT[i][j][k][l] /= 64.0;
 69.             }
 70.         }
 71.     }
 72. }
 73. // KWANTYZACJA
 74. float qMatrix[8][8]={
 75.                         {16,11,10,16,24,40,51,61},
 76.                         {12,12,14,19,26,58,60,55},
 77.                         {14,13,16,24,40,57,69,56},
 78.                         {14,17,22,29,51,87,80,62},
 79.                         {18,22,37,56,68,109,103,77},
 80.                         {24,35,55,64,81,104,114,92},
 81.                         {49,64,78,87,103,121,120,101},
 82.                         {72,92,95,98,112,100,103,99}
 83.                     };
 84. float qualityLevel = 50;
 85. for(int i = 0; i < 8; i++)
 86. {
 87.     for (int j = 0; j < 8; j++)
 88.     {
 89.         qMatrix[i][j] = qMatrix[i][j] * ((100 - qualityLevel)/99)*0.18+0.02;
 90.     }
 91. }
 92. for(int i = 0; i < blockRows; i++)
 93. {
 94.     for (int j = 0; j < blockCols; j++)
 95.     {
 96.         for(int k = 0; k < 8; k++)
 97.         {
 98.             for (int l = 0; l < 8; l++)
 99.             {
 100.                 blockDCT[i][j][k][l] = (int)(blockDCT[i][j][k][l] / qMatrix[k][l]);
 101.             }
 102.         }
 103.     }
 104. }
 105. // DEKWANTYZACJA
 106. for(int i = 0; i < blockRows; i++)
 107. {
 108.     for (int j = 0; j < blockCols; j++)
 109.     {
 110.         for(int k = 0; k < 8; k++)
 111.         {
 112.             for (int l = 0; l < 8; l++)
 113.             {
 114.                 blockDCT[i][j][k][l] = blockDCT[i][j][k][l] * qMatrix[k][l];
 115.             }
 116.         }
 117.     }
 118. }
 119. // IDCT
 120. for(int m = 0; m<blockRows; m++)
 121.     {
 122.         for(int n = 0; n<blockCols; n++)
 123.         {
 124.             for(int k = 0; k<8; k++)
 125.             {
 126.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 127.                 {
 128.                     for(int i = 0; i<8; i++)
 129.                     {
 130.                         for(int j = 0; j<8; j++)
 131.                         {
 132.                             int CU, CV;
 133.                             if(i == 0) CU = 1;
 134.                             else CU = 2;
 135.                             if(j == 0) CV = 1;
 136.                             else CV = 2;
 137.                             //blockIDCT[i][j][k][l] += CU * CV * blockDCT[i][j][m][n] * cos(((2*k + 1)*m*PI)/(2*8)) * cos(((2*l + 1)*n*PI)/(2*8));
 138.                             blockIDCT[m][n][k][l] += CU * CV * blockDCT[m][n][i][j] * cos(((2*k + 1)*i*PI)/(2*8)) * cos(((2*l + 1)*j*PI)/(2*8));
 139.                         }
 140.                     }
 141.                 }
 142.             }
 143.         }
 144.     }
 145.     // TODO
 146.     // "składanie" obrazu z bloków
 147.     for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 148.     {
 149.         for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 150.         {
 151.             for(int k = 0; k<8; k++)
 152.             {
 153.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 154.                 {
 155.                     blockIDCT[i][j][k][l] > 255 ? blockIDCT[i][j][k][l] = 255 : blockIDCT[i][j][k][l] < 0 ? blockIDCT[i][j][k][l] = 0 : blockIDCT[i][j][k][l] = blockIDCT[i][j][k][l];
 156.                     fruitsPixels[i*8+k][j*8+l] = blockIDCT[i][j][k][l];
 157.                 }
 158.             }
 159.         }
 160.     }
 161.     // Wyświetlenie obrazu
 162.     imshow("JPEG", imageFruits);
 163.     // Oczekiwanie na wciśnięcie klawisza Esc lub Enter
 164.     char key;
 165.     do  key = cvWaitKey(1);
 166.     while(key != 27 && key != 13);
 167.     // Niszczenie okna
 168.     cvDestroyWindow("JPEG");
 169.     return 0;
 170. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top