Advertisement
tolikpunkoff

up ppp tunnel & show progressbar

Mar 8th, 2016
453
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Bash 3.59 KB | None | 0 0
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. #Script, proveryaushii, podnyalos li soedinenie
 4. WTIMEOUT=120 #Maksimalnoe vremya ojhidania 's
 5. PEERFILE="/etc/ppp/peers/" #imya peer-file
 6. ADDR="" #adres dlya ping
 7. PING=0
 8.  
 9. #Proveryaem parametry
 10. if [ -z "$1" ]; then
 11.     echo "USE myconn <peer file> [-p] [address]";
 12.     echo "Options:";
 13.     echo "<peer file> - file in /etc/ppp/peers";
 14.     echo "[-p] - use ping check";
 15.     echo "[address] - address to ping, default use gateway address";
 16.     exit 2;
 17. fi
 18.  
 19. echo "Connecting to "$1;
 20.  
 21. if [ "$2" = "-p" ]; then #esli vtoroi parametr skripta="-p"
 22.     #budem pingovat
 23.     PING=1; #ustanavlivaem flag vkluchajushii proverku
 24.     echo -n "Ping test address..."
 25.     if [ -n "$3" ]; then #proveryaem zadan li adres
 26.     ADDR=$3; #esli da, sohranyaem v peremennuju
 27.     echo $ADDR;
 28.     else #inache budet ispolzovan adres shluza
 29.     echo "Gateway address.";
 30.     fi
 31. else
 32.     echo "No ping test"
 33. fi
 34.  
 35.  
 36. PEERFILE="$PEERFILE""$1";
 37. #Proveryaem, est li file
 38. if [ ! -e "$PEERFILE" ]; then
 39.     echo "File "$PEERFILE" not found";
 40.     exit 1;
 41. fi
 42.  
 43. #Proveryaem, ne soedineno li uzhe
 44. #(v spiske processov d.b. 2 stroki pppd call NNN, esli soedineno)
 45. TMPGREP=`ps ax|grep "pppd call $1" -c`
 46. if [ $TMPGREP -gt 1 ]; then
 47.     echo "ERROR: $1 already connected"
 48.     exit 2;
 49. fi
 50.  
 51.  
 52. #Ishem pervyi svobodnyi nomer ppp soedinenia (eto nado dalshe)
 53. FIRSTFREE=0;
 54. ifconfig ppp$FIRSTFREE >/dev/null 2>/dev/null
 55. while [ $? -eq 0 ]; do
 56.     let "FIRSTFREE = FIRSTFREE+1";
 57.     ifconfig ppp$FIRSTFREE >/dev/null 2>/dev/null
 58. done
 59.  
 60.  
 61. #ishem parameter unit i udalyaem lishnee
 62. PPPUNIT=`grep "unit" $PEERFILE`;
 63. PPPUNIT=${PPPUNIT//unit/}
 64. PPPUNIT=${PPPUNIT// /}
 65.  
 66. if [ ! -n "$PPPUNIT" ]; then   
 67.     #Esli parametr unit ne ukazan, sistema ispolzuet pervy svobodny
 68.     #pri podnyatii soedinenia
 69.    
 70.     echo "Parameter 'unit' not found, system use first free ($FIRSTFREE)";
 71.     PPPUNIT=FIRSTFREE;
 72. else
 73.     #Esli ukazan, to nado proverit' ne zanyat li on
 74.     ifconfig ppp$PPPUNIT >/dev/null 2>/dev/null
 75.     if [ $? -eq 0 ]; then       #zanyat
 76.     echo "WARNING! Unit #$PPPUNIT is already in use, system use
 77.     first free ($FIRSTFREE)";
 78.     PPPUNIT=FIRSTFREE;
 79.     else            #svoboden
 80.     echo "Unit $PPPUNIT is free. OK."
 81.     fi
 82. fi
 83.  
 84. #ustanavlivaem soedinenie
 85. pppd call $1
 86.  
 87. CONNECTED=0 #flag, podnyalos li soedinenie
 88.  
 89. echo -n "Wait ("$WTIMEOUT" secounds): "
 90. while [ $WTIMEOUT -ge 0 ]; do
 91.      echo -n ".";
 92.      sleep 1
 93.     #***************************************************
 94.     TMPGREP=`ifconfig ppp$PPPUNIT 2>/dev/null|grep "destination"` #pytaemsa poluchit strochku s ip shluza
 95.     if [ -n "$TMPGREP" ]; then #esli strochka est'
 96.     TMPGREP=`echo $TMPGREP|awk ' {print $6} '` #izvlekaem awk IP shluza
 97.     if [ -n "$TMPGREP" ];then #esli adres poluchen
 98.         if [ $PING -eq 1 ]; then #esli nado pingovat'
 99.         if [ -z "$ADDR" ]; then #adres ne zadan, ispolzuem shluz
 100.                 ADDR=$TMPGREP
 101.             fi
 102.  
 103.         ping -c 1 -I ppp$PPPUNIT $ADDR >/dev/null 2>/dev/null #pytaemsya propingovat shluz
 104.             if [ $? -eq 0 ]; then # esli poluchilos
 105.                 CONNECTED=1 #ustanavlivaem flag soedinenija
 106.                 break #i preryvaem cykl. Ura!!
 107.             fi
 108.             else #esli pingovat' ne nado
 109.             CONNECTED=1 #ustanavlivaem flag soedinenija
 110.             break #i preryvaem cykl. Ura!!
 111.             fi
 112.         fi
 113.     fi
 114.     #***************************************************
 115.      let "WTIMEOUT=WTIMEOUT-1";
 116. done
 117.  
 118. # chtob sledujushee soobshenie pechatalos so sledujushei stroki
 119. echo
 120.  
 121. # Proveryaem, soedinilis ili net i sootvetstvenno soobshaem
 122. if [ $CONNECTED -eq 0 ]
 123. then
 124.      echo "Connection timeout over :("
 125. else
 126.      echo "Connected sucsesseful!"
 127. fi
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement