Advertisement
S_Madanska

WildCards

Oct 20th, 2020 (edited)
167
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 2.55 KB | None
 1. /*LIKE е разширение на сравняването на низове (=) като са добавени възможности за задаване на маски в низа, който се търси.
 2. избира редове, съдържащи полета, които имат съответни части (низове) с дадени низове.
 3. _ замества само един символ
 4. % замества произволен брой символи.
 5. */
 6. --WildCards (Маски)
 7. --Всеки низ, съдържащ  'див'.
 8. SELECT *
 9.   FROM Customers
 10.  WHERE address LIKE '%див%'
 11.  
 12. -- Всеки низ, отговарящ на 'С_ф_я'
 13. SELECT *
 14.   FROM departments
 15.  WHERE city LIKE 'С_ф_я'
 16.  
 17. SELECT *
 18.   FROM departments
 19.  WHERE City LIKE '[а-о]%'
 20.  
 21. SELECT *
 22.   FROM departments
 23.  WHERE City LIKE '[ся]%'
 24.  
 25. SELECT *
 26.   FROM departments
 27.  WHERE NAME LIKE '[^а-ф]%'
 28.  
 29.  SELECT *
 30.   FROM departments
 31.  WHERE NAME LIKE '[а-ф]%'
 32.  
 33. /*още Примери:
 34. LIKE ‘[CK]ars[eo]n’ Всеки низ, започващ с C или K, последвано от ars, последвано от e или o и завършващ на n.
 35. LIKE ‘M[^c]%’ Всеки низ, започващ с M и нямащ втори знак c.
 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 37. ANY (SOME) и ALL се използват подобно на използването на IN с подзаявки. Подзаявката връща множество от стойности.
 38. Пример: за множество (1,2,3) използваме оператора за сравнение >, то:
 39. > ALL (1,2,3) означава по-голямо от максималната стойност, в случая по-голямо от 3.
 40. > ANY (1,2,3) означава по-голямо от поне една стойност, в случая по-голямо от 1.
 41.  
 42. --Пример от базата:
 43. Операторът ANY връща TRUE, ако някоя от стойностите на подзаявката отговаря на условието. Следващият SQL израз връща TRUE и изброява наименованията на продукти, ако открие ANY (кои да е) записи в таблицата ORDER_ITEMS, където QUANTITY = 10:
 44. */
 45. SELECT NAME
 46. FROM PRODUCTS
 47. WHERE PRODUCT_ID = Any( SELECT PRODUCT_ID
 48.                          FROM ORDER_ITEMS
 49.                          WHERE QUANTITY = 20)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement