Advertisement
193030

SAA VIII. Zadacha 3

Oct 27th, 2020
1,983
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.86 KB | None | 0 0
 1. /*
 2.     Задача VIII.3:
 3.     Използвайки функцията Find от Задача VIII.2, да се разработи рекурсивна
 4.     процедура
 5.     void Print_Without_Dups(point P)
 6.     която извежда на екрана без повторения елементите на линеен
 7.     едносвързан списък P. Например списъкът <2, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 1>, изведен на
 8.     екрана, трябва да изглежда <4, 3, 2, 6, 5, 1>.
 9. */
 10.  
 11. #include <iostream>
 12. #include <bits/stdc++.h>
 13.  
 14. struct Node
 15. {
 16.     int data;
 17.     struct Node* next;
 18. } *first = NULL, *last = NULL;
 19. using namespace std;
 20.  
 21. void addNumbers(int x)
 22. {
 23.     if(first == NULL)
 24.     {
 25.         first = new  Node;
 26.         first->data = x;
 27.         first->next = NULL;
 28.         last = first;
 29.     }
 30.     else
 31.     {
 32.         Node *t = new Node;
 33.         t->data = x;
 34.         t->next = NULL;
 35.         last->next = t;
 36.         last = t;
 37.     }
 38.  
 39. }
 40.  
 41.  
 42.  
 43. void displayList(struct Node *p) // recursive
 44. {
 45.     if(p)
 46.     {
 47.         cout << p->data << " ";
 48.         displayList(p->next);
 49.     }
 50.  
 51. }
 52.  
 53. bool Find(int x, struct  Node*p)
 54. {
 55.     if(p)
 56.     {
 57.         if(p->data == x)
 58.          return true;
 59.         else
 60.          Find(x,p->next);
 61.     }
 62.     else
 63.         return false;
 64.  
 65. }
 66.  
 67.  
 68. void Print_Without_Dups(struct Node* p)
 69. {
 70.     if(p)
 71.     {
 72.         auto res = Find(p->data, p->next);
 73.         if(res == false)
 74.         {
 75.  
 76.            cout << p->data << " ";
 77.         }
 78.         Print_Without_Dups(p->next);
 79.     }
 80. }
 81.  
 82.  
 83. int main()
 84. {
 85.     //2, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 1
 86.     addNumbers(2);
 87.     addNumbers(4);
 88.     addNumbers(3);
 89.     addNumbers(2);
 90.     addNumbers(5);
 91.     addNumbers(6);
 92.     addNumbers(5);
 93.     addNumbers(1);
 94.     cout << endl;
 95.     int res = Find(7,first->next);
 96.     Print_Without_Dups(first);
 97.  
 98. }
 99.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement