Advertisement
teslariu

graf

Oct 5th, 2021
125
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #
 4. # script que crea un formulario
 5.  
 6. import tkinter as tk
 7. from pprint import pprint
 8.  
 9.  
 10. """
 11. nombres = [
 12.         {"nombre":"Juan", "email":"juan@juan", "nacionalidad":"argentino", "tel":11122},
 13.         {"nombre":"Juose", "email":"juan@juan", "nacionalidad":"`peruano", "tel":1441122},
 14.         {"nombre":"Ana", "email":"juan@juan", "nacionalidad":"argentino", "tel":11122},
 15.     ]
 16. """
 17. nombres = []
 18.  
 19.  
 20. def guardar_nombre():
 21.     global nombres
 22.     nombre = caja_nombre.get()
 23.     email = caja_email.get()
 24.     nac = caja_nac.get()
 25.     tel = caja_tel.get()
 26.     persona = {"nombre":nombre, "email":email, "nacionalidad":nac, "tel":tel}
 27.     nombres.append(persona)
 28.    
 29.     pprint(nombres)
 30.    
 31.     caja_email.delete(0,tk.END)
 32.     caja_nombre.delete(0,tk.END)
 33.     caja_nac.delete(0,tk.END)
 34.     caja_tel.delete(0,tk.END)
 35.    
 36.    
 37.    
 38.    
 39.  
 40. ventana = tk.Tk()
 41. ventana.config(width=400, height=300)
 42. # ventana.resizable(0,0) impide modificar el tamaño de la ventana
 43. ventana.title("FORMULARIO")
 44.  
 45.  
 46. #########  CAMPOS  #############################
 47.  
 48. ### CAMPO: una caja de texto + etiqueta
 49. # campo nombre
 50. etiqueta = tk.Label(text="Nombre")
 51. etiqueta.place(x=20, y=20)
 52. caja_nombre = tk.Entry()
 53. caja_nombre.place(x=120, y=20, width=200, height=25)
 54.  
 55. # campo email
 56. etiqueta = tk.Label(text="email")
 57. etiqueta.place(x=20, y=70)
 58. caja_email = tk.Entry()
 59. caja_email.place(x=120, y=70, width=200, height=25)
 60.  
 61. # campo nacionalidad
 62. etiqueta = tk.Label(text="Nacionalidad")
 63. etiqueta.place(x=20, y=120)
 64. caja_nac = tk.Entry()
 65. caja_nac.place(x=120, y=120, width=200, height=25)
 66.  
 67. # campo telefono
 68. etiqueta = tk.Label(text="Teléfono")
 69. etiqueta.place(x=20, y=170)
 70. caja_tel = tk.Entry()
 71. caja_tel.place(x=120, y=170, width=200, height=25)
 72.  
 73.  
 74. boton = tk.Button(text="GUARDAR", command=guardar_nombre)
 75. boton.place(x=120, y=250, width=100, height=30)
 76.  
 77. ventana.mainloop()
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement