Advertisement
Guest User

ACNH EventFlow 1.4.0/1.5.0 diff

a guest
Sep 24th, 2021
349
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Diff 109.59 KB | None | 0 0
 1. diff -r 1.4.0/AI_NPC_Gst.evfl.txt 1.5.0/AI_NPC_Gst.evfl.txt
 2. 11a12,14
 3. > flow Prank():
 4. >     run AI_NPC_Common::ContinueSpeak(EntryName='Root', FlowName='SNPC_gst')
 5. >
 6. diff -r 1.4.0/AI_NPC_Hgc.evfl.txt 1.5.0/AI_NPC_Hgc.evfl.txt
 7. 11c11
 8. <         MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_hgc', '', true, true, 30, 2, 0, 0, true, false, '', '')
 9. ---
 10. >         MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_hgc', '', true, true, 30, 1, 0, 0, true, false, '', '')
 11. diff -r 1.4.0/AI_NPC_Indoor.evfl.txt 1.5.0/AI_NPC_Indoor.evfl.txt
 12. 54,64c54,65
 13. <     switch MainNpc.DevideCountDownState():
 14. <         case 1, 2, 3, 4, 5:
 15. <             run Sub_Event116()
 16. <         case 6, 7:
 17. <             MainNpc.SetNpcFeel('cHappy', -1)
 18. <             run Sub_Event116()
 19. <         case 8:
 20. <             MainNpc.SetNpcFeel('cNormal', -1)
 21. <             run Sub_Event116()
 22. <         default:
 23. <             return
 24. ---
 25. >     if MainNpc.NpcIsMovingRoom() == 2:
 26. >         switch MainNpc.DevideCountDownState():
 27. >             case 1, 2, 3, 4, 5:
 28. >                 run Sub_Event116()
 29. >             case 6, 7:
 30. >                 MainNpc.SetNpcFeel('cHappy', -1)
 31. >                 run Sub_Event116()
 32. >             case 8:
 33. >                 MainNpc.SetNpcFeel('cNormal', -1)
 34. >                 run Sub_Event116()
 35. >             default:
 36. >                 return
 37. 68a70,74
 38. > flow Halloween():
 39. >     if (MainNpc.DevideHalloweenEventState() == 0) and (MainNpc.CheckNpcSchedule('cHalloween')):
 40. >         MainNpc.NpcChangeAIState('cBlockWander', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', true, true)
 41. >         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 42. >
 43. 88a95
 44. >         run Halloween()
 45. 144a152,155
 46. > flow Pumpking_Chk():
 47. >     if (EventFlowSystemActor.EventCheck('Halloween') == 1) and (EventFlowSystemActor.PlayerIsEquipItem('cAll', false, true, 12987, 13002, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534)) and (not MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenTerrifyFlag']):
 48. >         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 49. >
 50. 181,182c192,195
 51. <     if (not MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ForceFurnitureNow']) and (MainNpc.NpcHasFreeMessage('cFreeCFurniture')):
 52. <         run AI_NPC_Common::ContinueSpeak(FlowName='NNPC_Talk_Force', EntryName='Talk_Furniture')
 53. ---
 54. >     if not MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ForceFurnitureNow']:
 55. >         run Pumpking_Chk()
 56. >         if MainNpc.NpcHasFreeMessage('cFreeCFurniture'):
 57. >             run AI_NPC_Common::ContinueSpeak(FlowName='NNPC_Talk_Force', EntryName='Talk_Furniture')
 58. 223c236
 59. <     if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']:
 60. ---
 61. >     if (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']) and (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:FirstMeetGreetAtThisVillage']):
 62. diff -r 1.4.0/AI_NPC_Outdoor.evfl.txt 1.5.0/AI_NPC_Outdoor.evfl.txt
 63. 20c20
 64. <     if (not System.EventFlags['cPlayer:EnableEmoticonUI']) or ((MainNpc.EmoticonCanGet()) and (not System.EventFlags['cPlayer:GetEmoticonTodayFlag']) and ((System.EventFlags['cPlayer:NnpcApproachNoEmoticonCount'] >= 3) or (EventFlowSystemActor.PercentChoice(50)))):
 65. ---
 66. >     if (not System.EventFlags['cPlayer:EnableEmoticonUI']) or (System.EventFlags['cPlayer:EnabledEmoticonIrregular']) or ((MainNpc.EmoticonCanGet()) and (not System.EventFlags['cPlayer:GetEmoticonTodayFlag']) and ((System.EventFlags['cPlayer:NnpcApproachNoEmoticonCount'] >= 3) or (EventFlowSystemActor.PercentChoice(50)))):
 67. 110c110
 68. <         else:
 69. ---
 70. >         elif MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:CountdownFieldNpc']:
 71. 216,219c216,246
 72. <     switch MainNpc.DevideFireWorksEventState():
 73. <         case 1:
 74. <             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 75. <             if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown']:
 76. ---
 77. >     if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksFieldNpc']:
 78. >         switch MainNpc.DevideFireWorksEventState():
 79. >             case 1:
 80. >                 MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 81. >                 if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown']:
 82. >                     if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater']:
 83. >                         MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksWanderWait', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 84. >                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 85. >                     elif MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 86. >                         MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown'] = true
 87. >                         MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 88. >                         if (MainNpc.CheckCurrentNpcAIState('cEventPlazaWanderWait') != 0) and (MainNpc.CheckCurrentNpcAIState('cEventPlazaWander') != 0):
 89. >                             MainNpc.NpcChangeAIState('cEventPlazaWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 90. >                             EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 91. >                         else:
 92. >                             MainNpc.SetNpcTalkFlowName('NNPC_Talk_Sequence', 'Root')
 93. >                             EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 94. >                     else:
 95. >                         MainNpc.NpcChangeGoToDestinationState('cGoToDestination', '', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, 2, -1, -1)
 96. >                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 97. >                 elif MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 98. >                     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown'] = true
 99. >                     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater'] = false
 100. >                     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 101. >                     MainNpc.NpcChangeAIState('cEventPlazaWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 102. >                     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 103. >                 else:
 104. >                     MainNpc.NpcChangeAIState('cBlockWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 105. >                     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 106. >             case 2:
 107. >                 MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 108. 235,253c262,273
 109. <             elif MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 110. <                 MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown'] = true
 111. <                 MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater'] = false
 112. <                 MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 113. <                 MainNpc.NpcChangeAIState('cEventPlazaWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 114. <                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 115. <             else:
 116. <                 MainNpc.NpcChangeAIState('cBlockWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 117. <                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 118. <         case 2:
 119. <             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 120. <             if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater']:
 121. <                 MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksWanderWait', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 122. <                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 123. <             elif MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 124. <                 MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:GotoEventPlazaForCountdown'] = true
 125. <                 MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 126. <                 if (MainNpc.CheckCurrentNpcAIState('cEventPlazaWanderWait') != 0) and (MainNpc.CheckCurrentNpcAIState('cEventPlazaWander') != 0):
 127. <                     MainNpc.NpcChangeAIState('cEventPlazaWander', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 128. ---
 129. >             case 3:
 130. >                 MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 131. >                 MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksStartWait', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 132. >                 run Sub_Event256()
 133. >             case 4:
 134. >                 MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 135. >                 MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksStartReaction', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, false)
 136. >                 run Sub_Event256()
 137. >             case 5:
 138. >                 MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 139. >                 run ResetFeel()
 140. >                 if MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cChangeMainPlayer'):
 141. 256,284c276,279
 142. <                     MainNpc.SetNpcTalkFlowName('NNPC_Talk_Sequence', 'Root')
 143. <                     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 144. <             else:
 145. <                 MainNpc.NpcChangeGoToDestinationState('cGoToDestination', '', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, 2, -1, -1)
 146. <                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 147. <         case 3:
 148. <             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 149. <             MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksStartWait', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, true)
 150. <             run Sub_Event256()
 151. <         case 4:
 152. <             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 153. <             MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksStartReaction', 'NNPC_Talk_Sequence', '', '', false, false)
 154. <             run Sub_Event256()
 155. <         case 5:
 156. <             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 157. <             run ResetFeel()
 158. <             if MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cChangeMainPlayer'):
 159. <                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 160. <             else:
 161. <                 switch MainNpc.FireworksTalkPrevState():
 162. <                     case 0:
 163. <                         if MainNpc.NpcNowPosture() in (0, 2, 3):
 164. <                             if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater']:
 165. <                                 MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksWanderWait', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, true)
 166. <                                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 167. <                             else:
 168. <                                 if MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 169. <                                     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater'] = false
 170. <                                     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 171. ---
 172. >                     switch MainNpc.FireworksTalkPrevState():
 173. >                         case 0:
 174. >                             if MainNpc.NpcNowPosture() in (0, 2, 3):
 175. >                                 if MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater']:
 176. 288,290c283,300
 177. <                                     MainNpc.NpcChangeGoToDestinationState('cGoToDestination', 'Root', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, 2, -1, -1)
 178. <                                     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 179. <                         else:
 180. ---
 181. >                                     if MainNpc.IsInEventPlazaArea(false):
 182. >                                         MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:FireworksAroundWater'] = false
 183. >                                         MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 184. >                                         MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksWanderWait', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, true)
 185. >                                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 186. >                                     else:
 187. >                                         MainNpc.NpcChangeGoToDestinationState('cGoToDestination', 'Root', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, 2, -1, -1)
 188. >                                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 189. >                             else:
 190. >                                 MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksSitBench', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 191. >                                 EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 192. >                         case 1:
 193. >                             MainNpc.NpcChangeAIState('cPlayFirework', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 194. >                             EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 195. >                         case 2:
 196. >                             MainNpc.NpcChangeAIState('cLookFireworks', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 197. >                             EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 198. >                         case 3:
 199. 293,301c303,323
 200. <                     case 1:
 201. <                         MainNpc.NpcChangeAIState('cPlayFirework', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 202. <                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 203. <                     case 2:
 204. <                         MainNpc.NpcChangeAIState('cLookFireworks', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 205. <                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 206. <                     case 3:
 207. <                         MainNpc.NpcChangeAIState('cFireworksSitBench', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 208. <                         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 209. ---
 210. >             default:
 211. >                 return
 212. >
 213. > flow Halloween():
 214. >     switch MainNpc.DevideHalloweenEventState():
 215. >         case 0, 3:
 216. >             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 217. >             MainNpc.SetNpcFeel('cNormal', -1)
 218. >             MainNpc.NpcChangeBlockWanderState('cBlockWander', 'Root', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, false, 0, 1, 0, 0)
 219. >             run Sub_Event289()
 220. >         case 1:
 221. >             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 222. >             MainNpc.SetNpcFeel('cNormal', -1)
 223. >             MainNpc.NpcChangeGoToDestinationState('cGoToDestination', 'Root', 'NNPC_Talk_Sequence', '', false, true, 4, -1, -1)
 224. >             run Sub_Event289()
 225. >         case 2:
 226. >             MainNpc.SetDefaultWaitAs('cDefault')
 227. >             MainNpc.SetNpcFeel('cNormal', -1)
 228. >             MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = true
 229. >             MainNpc.NpcChangeAIState('cHalloweenSurprise', 'NNPC_Talk_Sequence', 'Root', '', false, false)
 230. >             EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 231. 332a355,357
 232. > flow Prank():
 233. >     run AI_NPC_Common::ContinueSpeak(FlowName='NNPC_Talk_Force', EntryName='Talk_Halloween_Terrify')
 234. >
 235. 364c389
 236. <                     run Fireworks()
 237. ---
 238. >                     run SeasonEvent()
 239. 401a427,430
 240. > flow SeasonEvent():
 241. >     run Fireworks()
 242. >     run Halloween()
 243. >
 244. 419a449,452
 245. > local flow Sub_Event289():
 246. >     MainNpc.EventFlags['cNpcTemp:ArrivedInEventPlaza'] = false
 247. >     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 248. >
 249. 431,436c464,470
 250. <     if EventFlowSystemActor.RandomChoiceExcludePrevious2(2, true) == 0:
 251. <         # <50:3><110:29>!
 252. <         MainNpc.NpcBalloonRequest('cAppearNear', 'System/Balloon/BLN_Approach:01_BO', '', 0)
 253. <     else:
 254. <         # Hey, <110:3>!
 255. <         MainNpc.NpcBalloonRequest('cAppearNear', 'System/Balloon/BLN_Approach:02_BO', '', 0)
 256. ---
 257. >     if MainNpc.DevideHalloweenEventState() == 4:
 258. >         if EventFlowSystemActor.RandomChoiceExcludePrevious2(2, true) == 0:
 259. >             # <50:3><110:29>!
 260. >             MainNpc.NpcBalloonRequest('cAppearNear', 'System/Balloon/BLN_Approach:01_BO', '', 0)
 261. >         else:
 262. >             # Hey, <110:3>!
 263. >             MainNpc.NpcBalloonRequest('cAppearNear', 'System/Balloon/BLN_Approach:02_BO', '', 0)
 264. Only in 1.5.0: AI_NPC_Pkn.evfl.txt
 265. diff -r 1.4.0/AI_NPC_Rco.evfl.txt 1.5.0/AI_NPC_Rco.evfl.txt
 266. 227,235c227,238
 267. <     if EventFlowSystemActor.SystemCheckNowStage('cField'):
 268. <         switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 269. <             case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 270. <                 run Sub_grp_Event18()
 271. <             case `Countdown`:
 272. <                 MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_rco_GEvent_Countdown', '', true, true, 30, 2, 0, 0, true, false, '', '')
 273. <                 MainNpc.NpcAISetting(8, true)
 274. <             default:
 275. <                 return
 276. ---
 277. >     if (EventFlowSystemActor.SystemCheckNowStage('cField')) and (EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0) not in (`None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`, `Unknown8`)):
 278. >         MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_rco_GEvent_Countdown', '', true, true, 30, 2, 0, 0, true, false, '', '')
 279. >         MainNpc.NpcAISetting(8, true)
 280. >     elif not MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cInit'):
 281. >         if EventFlowSystemActor.SystemCheckNowStage('cIdrOffice'):
 282. >             MainNpc.NpcChangeAIState('cOfficeWait', 'SNPC_rco', 'Root', '', true, true)
 283. >             if MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cTalkEnd'):
 284. >                 MainNpc.NpcAISetExitStrc('Greeting', 'cTriggerType_ExitStrc', 0)
 285. >         else:
 286. >             MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_rco', '', true, true, 30, 2, 0, 0, true, false, '', '')
 287. >     elif EventFlowSystemActor.NetIsConnected():
 288. >         run AI_Rco_NormalTalk()
 289. 237c240,255
 290. <         run Sub_grp_Event18()
 291. ---
 292. >         if (EventFlowSystemActor.OfficeLevel() in (`ResServiceTent0`, `ResServiceTent1`)) and (System.EventFlags['cPlayer:MakeVillagePlayerFlag']):
 293. >             run System_MigrantsQuestProcess::ImmQClearChk()
 294. >         if EventFlowSystemActor.IsSharePlay(0):
 295. >             run AI_Rco_NormalTalk()
 296. >         elif not System.EventFlags['cPlayer:RcoTalked1stAfterPrologue']:
 297. >             run Rco_Force_FirstVisit()
 298. >         elif EventFlowSystemActor.OfficeLevel() in (`ResServiceTent0`, `ResServiceTent1`):
 299. >             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 300. >         elif System.EventFlags['cPlayer:RcoFirstTalkNewOffice']:
 301. >             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 302. >         elif System.EventFlags['cPlayer:SzaTalkFirstNotOffice']:
 303. >             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 304. >         elif EventFlowSystemActor.EventCheck('Fireworks') in (0, 1, 2):
 305. >             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 306. >         else:
 307. >             run Rco_Force_OfficeFirstTalk()
 308. 268,295d285
 309. <
 310. < local flow Sub_grp_Event18():
 311. <     if not MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cInit'):
 312. <         if EventFlowSystemActor.SystemCheckNowStage('cIdrOffice'):
 313. <             MainNpc.NpcChangeAIState('cOfficeWait', 'SNPC_rco', 'Root', '', true, true)
 314. <             if MainNpc.NpcCheckStateSelectTiming('cTalkEnd'):
 315. <                 MainNpc.NpcAISetExitStrc('Greeting', 'cTriggerType_ExitStrc', 0)
 316. <         else:
 317. <             MainNpc.NpcChangeSpNpcTurnState('cSpNpcTurn', 'Root', 'SNPC_rco', '', true, true, 30, 2, 0, 0, true, false, '', '')
 318. <     elif EventFlowSystemActor.NetIsConnected():
 319. <         run AI_Rco_NormalTalk()
 320. <     else:
 321. <         if (EventFlowSystemActor.OfficeLevel() in (`ResServiceTent0`, `ResServiceTent1`)) and (System.EventFlags['cPlayer:MakeVillagePlayerFlag']):
 322. <             run System_MigrantsQuestProcess::ImmQClearChk()
 323. <         if EventFlowSystemActor.IsSharePlay(0):
 324. <             run AI_Rco_NormalTalk()
 325. <         elif not System.EventFlags['cPlayer:RcoTalked1stAfterPrologue']:
 326. <             run Rco_Force_FirstVisit()
 327. <         elif EventFlowSystemActor.OfficeLevel() in (`ResServiceTent0`, `ResServiceTent1`):
 328. <             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 329. <         elif System.EventFlags['cPlayer:RcoFirstTalkNewOffice']:
 330. <             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 331. <         elif System.EventFlags['cPlayer:SzaTalkFirstNotOffice']:
 332. <             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 333. <         elif EventFlowSystemActor.EventCheck('Fireworks') in (0, 1, 2):
 334. <             run AI_Rco_Disable_OfficeFirstTalk()
 335. <         else:
 336. <             run Rco_Force_OfficeFirstTalk()
 337. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement_00_Cmn.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement_00_Cmn.evfl.txt
 338. 25c25,29
 339. <         elif System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 340. ---
 341. >         elif not System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 342. >             run Demo_PublicAnnouncement_40_CmnNoNews::Root()
 343. >         elif System.EventFlags['cPlayer:TkkFirstLiveJoined']:
 344. >             run Demo_PublicAnnouncement_40_CmnNoNews::Root()
 345. >         else:
 346. 29,30d32
 347. <         else:
 348. <             run Demo_PublicAnnouncement_40_CmnNoNews::Root()
 349. 70c72,76
 350. <         elif System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 351. ---
 352. >         elif not System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 353. >             run Skip_TkkFirstLive()
 354. >         elif System.EventFlags['cPlayer:TkkFirstLiveJoined']:
 355. >             run Skip_TkkFirstLive()
 356. >         else:
 357. 74,76d79
 358. <         elif SubflowResults@4[4] in (1, 2, 3):
 359. <             # RANDOM: That's all for now. I hope you all enjo… // That's all for today… Have a fun day ou… // And with that, I'll get back to work su…
 360. <             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:901', true)
 361. 93a97,101
 362. >
 363. > flow Skip_TkkFirstLive():
 364. >     if SubflowResults@4[4] in (1, 2, 3):
 365. >         # RANDOM: That's all for now. I hope you all enjo… // That's all for today… Have a fun day ou… // And with that, I'll get back to work su…
 366. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:901', true)
 367. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement_40_CmnNoNews.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement_40_CmnNoNews.evfl.txt
 368. 80a81,83
 369. > flow Return_SzaNoNews_Normal():
 370. >     run Event117()
 371. >
 372. 189a193
 373. > entrypoint Event117:
 374. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement_50_CmnGEventInfo.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement_50_CmnGEventInfo.evfl.txt
 375. 97a98,189
 376. > flow Halloween_Pre_Rco():
 377. >     if (EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cReadyOnly', false)) and (not System.EventFlags['cPlayer:PAnnounceHalloween']):
 378. >         if System.EventFlags['cPlayerTemp:PublicAnnounceDiveFish']:
 379. >             # **Also…**
 380. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:031', false)
 381. >         # **October is here, and that means it's Halloween season. And what would Halloween be without pumpkins, hm? Now, pumpkins aren't just for eating. No, …
 382. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_01', false)
 383. >         if EventFlowSystemActor.ShopLevel() == `InResServiceTent`:
 384. >             if System.EventFlags['cLand:PeddlingAvailableSlo']:
 385. >                 # **Both Leif and Timmy have begun selling pumpkin starts. They'll help you get…started growing some! Also, Timmy now has candy for sale. I highly sugg…
 386. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_02_01', false)
 387. >             else:
 388. >                 # **Timmy tells me he's begun selling pumpkin starts, so stop by, and he can get you…started growing some! He also says he has candy for sale. While yo…
 389. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_03_01', false)
 390. >         else:
 391. >             if System.EventFlags['cLand:PeddlingAvailableSlo']:
 392. >                 # **Both Leif and Nook's Cranny have begun selling pumpkin starts. They can get you…started growing some! Also, Nook's Cranny now has candy for sale. I…
 393. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_02', false)
 394. >             else:
 395. >                 # **Nook's Cranny has begun selling pumpkin starts. Stop by, and they'll get you…started growing some! They also have candy for sale now, so while you'…
 396. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_03', false)
 397. >         # **I'm also looking forward to seeing everyone's costumes, hm! Be sure to have your costumes ready before Halloween on the 31st. Yes, yes! You won't w…
 398. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_06', false)
 399. >         System.EventFlags['cPlayer:PAnnounceHalloween'] = true
 400. >         SubflowResults[15] = 1
 401. >
 402. > flow Halloween_Pre_Sza():
 403. >     if (EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cReadyOnly', false)) and (not System.EventFlags['cPlayer:PAnnounceHalloween']):
 404. >         if System.EventFlags['cPlayerTemp:PublicAnnounceDiveFish']:
 405. >             # Also!
 406. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:031', false)
 407. >         # I just love October. Well, actually, I just love Halloween! Costumes, candy, and, best of all…pumpkins! Pumpkins aren't just for eating, of course. Y…
 408. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_01', false)
 409. >         if System.EventFlags['cLand:PeddlingAvailableSlo']:
 410. >             # I've heard that Nook's Cranny and Leif are now selling pumpkin starts. I hope everyone starts growing them! Wouldn't it be wonderful to see pumpkins …
 411. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_02', false)
 412. >         else:
 413. >             # I've heard that Nook's Cranny is now selling pumpkin starts. I'd love to see them growing all over the island. And you'll be able to buy candy too! B…
 414. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_03', false)
 415. >         # I'm really looking forward to seeing everyone's Halloween costumes! Don't forget to have all of your silly and scary outfits and accessories ready be…
 416. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_07', false)
 417. >         System.EventFlags['cPlayer:PAnnounceHalloween'] = true
 418. >         SubflowResults[15] = 1
 419. >
 420. > flow Halloween_Rco():
 421. >     if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cMainOnly', false):
 422. >         switch EventFlowSystemActor.EventCheck('Halloween'):
 423. >             case 0:
 424. >                 run Halloween_conjunction_Rco()
 425. >                 # **Halloween is tonight, and from 5 PM to midnight, we're throwing an event to celebrate! Everyone wearing a costume will be passing around candy, so …
 426. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_04', false)
 427. >                 run Sub_Event214()
 428. >             case 1:
 429. >                 run Halloween_conjunction_Rco()
 430. >                 # **It's Halloween, and from now until midnight, we're having an event to celebrate! Everyone is in their costumes and passing around candy, so please …
 431. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:048_05', false)
 432. >                 System.EventFlags['cLand:TownNewsHeardEventStarted'] = true
 433. >                 run Sub_Event214()
 434. >             case 2:
 435. >                 System.EventFlags['cPlayer:AnnounceHalloween'] = true
 436. >             default:
 437. >                 return
 438. >
 439. > flow Halloween_Sza():
 440. >     if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cMainOnly', false):
 441. >         switch EventFlowSystemActor.EventCheck('Halloween'):
 442. >             case 0:
 443. >                 run Halloween_conjunction_Sza()
 444. >                 # Tonight from 5 PM to 12 midnight, we'll be treating you to a Halloween event. And, no, this is not a trick! Everyone will be dressed up or will give …
 445. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_04', false)
 446. >                 run Sub_Event185()
 447. >             case 1:
 448. >                 run Halloween_conjunction_Sza()
 449. >                 # Until 12 midnight tonight, we'll be treating you to a special Halloween event. And, no, this is not a trick! Everyone will be dressed up or will give…
 450. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_05', false)
 451. >                 System.EventFlags['cLand:TownNewsHeardEventStarted'] = true
 452. >                 run Sub_Event185()
 453. >             case 2:
 454. >                 System.EventFlags['cPlayer:AnnounceHalloween'] = true
 455. >             default:
 456. >                 return
 457. >
 458. > flow Halloween_conjunction_Rco():
 459. >     if System.EventFlags['cPlayerTemp:PublicAnnounceDiveFish']:
 460. >         # **Also…**
 461. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_00_Rco:031', false)
 462. >
 463. > flow Halloween_conjunction_Sza():
 464. >     if System.EventFlags['cPlayerTemp:PublicAnnounceDiveFish']:
 465. >         # Also!
 466. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:031', false)
 467. >
 468. 170a263,264
 469. >         run Halloween_Pre_Rco()
 470. >         run Halloween_Rco()
 471. 178a273,274
 472. >         run Halloween_Pre_Sza()
 473. >         run Halloween_Sza()
 474. 199a296,305
 475. >     SubflowResults[15] = 1
 476. >
 477. > local flow Sub_Event185():
 478. >     # Sadly, I won't be able to take part from behind my desk, but this hat has plenty of Halloween spirit.
 479. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_01_Sza:008_08_06', false)
 480. >     System.EventFlags['cPlayer:AnnounceHalloween'] = true
 481. >     SubflowResults[15] = 1
 482. >
 483. > local flow Sub_Event214():
 484. >     System.EventFlags['cPlayer:AnnounceHalloween'] = true
 485. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement_EventStart.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement_EventStart.evfl.txt
 486. 5a6,8
 487. >     if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cMainOnly', false):
 488. >         EventFlowSystemActor.SetNpcAIBlackBoardByLabel('AfterAnnouncement', 1, 'pkn', 0)
 489. >         EventFlowSystemActor.SetNpcAIBlackBoardByLabel('ForceVisible', 1, 'pkn', 1)
 490. 129a133,150
 491. >         case `Halloween`:
 492. >             if System.EventFlags['cLand:BuiltTownOffice']:
 493. >                 run PrepareDemo()
 494. >                 if EventFlowSystemActor.EnvHourCompare(18, -1, true, true) == 0:
 495. >                     # **Hello, everyone! The Halloween event is now underway!**<10:7:00b40000>
 496. >                     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_EventStart:HalloweenStart_01', true)
 497. >                 else:
 498. >                     # **Hello, everyone! The Halloween event is in full swing!**<10:7:00b40000>
 499. >                     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_EventStart:HalloweenStart_02', true)
 500. >             else:
 501. >                 run PrepareDemoRco()
 502. >                 if EventFlowSystemActor.EnvHourCompare(18, -1, true, true) == 0:
 503. >                     # **Hello, hello! The Halloween event is now live. Yes, yes!**<10:7:00b40000>
 504. >                     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_EventStart:HalloweenStart', true)
 505. >                 else:
 506. >                     # **Hello, hello! The Halloween event is well underway…and quite lively!**<10:7:00b40000>
 507. >                     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSNpc/PublicAnnouncement/SP_PublicAnnouncement_EventStart:HalloweenStart_00', true)
 508. >             run Cmn_AnnounceEnd()
 509. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement.evfl.txt
 510. 75c75,79
 511. <     if System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 512. ---
 513. >     if not System.EventFlags['cLand:TkkFirstLiveReserved']:
 514. >         run Skip_TkkFirstLive()
 515. >     elif System.EventFlags['cPlayer:TkkFirstLiveJoined']:
 516. >         run Skip_TkkFirstLive()
 517. >     else:
 518. 80,84d83
 519. <     else:
 520. <         run SzaPostAction()
 521. <         EventFlowSystemActor.BGMPropertyControl(51)
 522. <         EventFlowSystemActor.SoundDuckingOff(21)
 523. <         EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cMainFieldPlayerHouse', 'cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 0.800000011920929, 0.800000011920929)
 524. 104a104,109
 525. >
 526. > flow Skip_TkkFirstLive():
 527. >     run SzaPostAction()
 528. >     EventFlowSystemActor.BGMPropertyControl(51)
 529. >     EventFlowSystemActor.SoundDuckingOff(21)
 530. >     EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cMainFieldPlayerHouse', 'cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 0.800000011920929, 0.800000011920929)
 531. diff -r 1.4.0/Demo_PublicAnnouncement_Process.evfl.txt 1.5.0/Demo_PublicAnnouncement_Process.evfl.txt
 532. 25,40c25,36
 533. <         switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 534. <             case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 535. <                 if not System.EventFlags['cPlayer:StandByRcoVisitMyHomeAfterTkkFirstLive']:
 536. <                     System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = true
 537. <                     System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = true
 538. <                 elif EventFlowSystemActor.PlayerHouseLevel() == `Homeless`:
 539. <                     System.EventFlags['cPlayer:StandByRcoVisitMyHomeAfterTkkFirstLive'] = false
 540. <                     System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = true
 541. <                     System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = true
 542. <                     EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(4318, 1, 'cVillageRemakePattern', 0)
 543. <                     EventFlowSystemActor.SystemMailSend('cRco', 'MAIL_SNpc_rco', 'cFastToday', 'cReward', 'cNone', false, 4)
 544. <             case `Countdown`:
 545. <                 System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = false
 546. <                 System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = false
 547. <             default:
 548. <                 return
 549. ---
 550. >         if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Countdown', 'cMainOnly', false):
 551. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = false
 552. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = false
 553. >         elif not System.EventFlags['cPlayer:StandByRcoVisitMyHomeAfterTkkFirstLive']:
 554. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = true
 555. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = true
 556. >         elif EventFlowSystemActor.PlayerHouseLevel() == `Homeless`:
 557. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByRcoVisitMyHomeAfterTkkFirstLive'] = false
 558. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater'] = true
 559. >             System.EventFlags['cPlayer:StandByGameStartPhoneCall'] = true
 560. >             EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(4318, 1, 'cVillageRemakePattern', 0)
 561. >             EventFlowSystemActor.SystemMailSend('cRco', 'MAIL_SNpc_rco', 'cFastToday', 'cReward', 'cNone', false, 4)
 562. diff -r 1.4.0/NNPC_ApproachA_Emoticons.evfl.txt 1.5.0/NNPC_ApproachA_Emoticons.evfl.txt
 563. 6a7
 564. >     System.EventFlags['cPlayer:EnabledEmoticonIrregular'] = false
 565. diff -r 1.4.0/NNPC_ApproachB_NickName.evfl.txt 1.5.0/NNPC_ApproachB_NickName.evfl.txt
 566. 68c68,75
 567. <                     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 568. ---
 569. >                     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() != 0:
 570. >                         run Retype()
 571. >                     elif MainNpc.IsEqualPlayerNameAndSwkbdInput():
 572. >                         # "PLAYER"?! So, um, you want your new nickname to be just your name? OK, then that's what I'll call you! Let me take a practice run at it… Hi, PLAYER!…
 573. >                         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Approach/BO_ApproachB_NickName:111', false)
 574. >                         EventFlowSystemActor.SaveSetFromUIResult('cNickname')
 575. >                         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:InputNickname'] = false
 576. >                     else:
 577. 73,74d79
 578. <                     else:
 579. <                         run Retype()
 580. diff -r 1.4.0/NNPC_Dream.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Dream.evfl.txt
 581. 15c15
 582. <         elif MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:TalkedAsSameVillageResident']:
 583. ---
 584. >         elif MainNpc.IsLivingMyLandNpcForDream():
 585. 21c21
 586. <     elif MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:TalkedAsSameVillageResident']:
 587. ---
 588. >     elif MainNpc.IsLivingMyLandNpcForDream():
 589. diff -r 1.4.0/NNPC_FreeA.evfl.txt 1.5.0/NNPC_FreeA.evfl.txt
 590. 32a33
 591. >     run SpecialMake()
 592. 100a102,110
 593. >
 594. > flow SpecialMake():
 595. >     if (not System.EventFlags['cPlayerTemp:TalkSpecialMakeNow']) and (System.EventFlags['cPlayer:SpecialMakeChanged']):
 596. >         # RANDOM: Something's different about you today…b… // You're looking like a whole new <110:3>… // That's a real neat look for your face! …
 597. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Free/BO_FreeA_ClothesP:501', false)
 598. >         System.EventFlags['cPlayerTemp:TalkSpecialMakeNow'] = true
 599. >         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 600. >     else:
 601. >         return
 602. diff -r 1.4.0/NNPC_FreeEF.evfl.txt 1.5.0/NNPC_FreeEF.evfl.txt
 603. 13,14c13,14
 604. <             if System.EventFlags['cLand:AnyGlobalEventFinished']:
 605. <                 MainNpc.NpcOpenFreeMessage('cFreeEEvent')
 606. ---
 607. >             if (not System.EventFlags['cLand:AnyGlobalEventFinished']) and (not EventFlowSystemActor.EnvCheckBetweenDate(10, 26, 10, 30, 'cLastGrowUpTime')):
 608. >                 MainNpc.NpcOpenFreeMessage('cFreeEEventFirst')
 609. 17c17
 610. <                 MainNpc.NpcOpenFreeMessage('cFreeEEventFirst')
 611. ---
 612. >                 MainNpc.NpcOpenFreeMessage('cFreeEEvent')
 613. 29a30
 614. >         run MultiDayEvent_Halloween()
 615. 102a104,121
 616. >
 617. > flow MultiDayEvent_Halloween():
 618. >     if (EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Halloween', 'cReadyOnly', false)) and (not EventFlowSystemActor.HalloweenFtrNum(3)):
 619. >         if EventFlowSystemActor.HalloweenFtrNum(8):
 620. >             # Hey! Y'know what I just saw? Someone's been putting out Halloween decorations! That's gonna REALLY help me remember what month it is. It's harder tha…
 621. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Free/BO_FreeF_Halloween:100', false)
 622. >         else:
 623. >             if EventFlowSystemActor.HalloweenFtrNum(15):
 624. >                 # Lotta Halloween decorations popping up around here lately. It's kinda cool! What do you think of the idea that ghosts put them out while we're not wa…
 625. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Free/BO_FreeF_Halloween:101', false)
 626. >             elif EventFlowSystemActor.HalloweenFtrNum(30):
 627. >                 # Seein' the Halloween stuff all over ISLAND sure is gettin' me ready for the big night! I mean, as much as I ever can be. Just gotta remember it's not…
 628. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Free/BO_FreeF_Halloween:102', false)
 629. >             else:
 630. >                 # Did I wake up this morning in a pumpkin patch, or are we still on ISLAND? It's never been more Halloween-y around here, that's for sure! Candy haul, …
 631. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Free/BO_FreeF_Halloween:103', false)
 632. >         System.EventFlags['cPlayer:TalkFreeMultiDayEventTodayFlag'] = true
 633. >         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 634. diff -r 1.4.0/NNPC_GEvent_BirthdayN_H.evfl.txt 1.5.0/NNPC_GEvent_BirthdayN_H.evfl.txt
 635. 210c210
 636. <     elif not MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']:
 637. ---
 638. >     elif not ((MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']) and (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:FirstMeetGreetAtThisVillage'])):
 639. 232c232
 640. <     elif not MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']:
 641. ---
 642. >     elif not ((MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HasAcquaintanceship']) and (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:FirstMeetGreetAtThisVillage'])):
 643. Only in 1.5.0: NNPC_GEvent_Halloween.evfl.txt
 644. diff -r 1.4.0/NNPC_HA_Conv_FU.evfl.txt 1.5.0/NNPC_HA_Conv_FU.evfl.txt
 645. 80c80
 646. <                 # Uh… Careful doing that. Sometimes you can flex too hard and, um…fire off a little glute toot. Wouldn't wanna, y'know, spook the others, <110:5>…
 647. ---
 648. >                 # Uh… Careful doing that. Sometimes you can flex too hard and, um…fire off a little glute toot.
 649. diff -r 1.4.0/NNPC_Quest_Delivery_Give.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Quest_Delivery_Give.evfl.txt
 650. 10,12c10,16
 651. <         if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not EventFlowSystemActor.UISelectedItemIsWrapping('cItemSelect')):
 652. <             MainNpc.NpcAddFriendship(1)
 653. <             run NNPC_Quest_Delivery_End::OpenEnd()
 654. ---
 655. >         if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 656. >             if EventFlowSystemActor.UISelectedItemIsWrapping('cItemSelect'):
 657. >                 MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain'] = true
 658. >                 run Sub_Event102()
 659. >             else:
 660. >                 MainNpc.NpcAddFriendship(1)
 661. >                 run NNPC_Quest_Delivery_End::OpenEnd()
 662. 14,15c18,29
 663. <             MainNpc.NpcAddFriendship(3)
 664. <             switch MainNpc.DeliveryQuestType():
 665. ---
 666. >             run Sub_Event102()
 667. >     else:
 668. >         # A huh huh huh, or not!
 669. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:002', false)
 670. >
 671. > local flow Sub_Event102():
 672. >     MainNpc.NpcAddFriendship(3)
 673. >     switch MainNpc.DeliveryQuestType():
 674. >         case 0:
 675. >             # Is this the same one I let <115:1:cd01> borrow?
 676. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:003', false)
 677. >             switch MainNpc.CheckClientNpcLook():
 678. 17,19c31,74
 679. <                     # Is this the same one I let <115:1:cd01> borrow?
 680. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:003', false)
 681. <                     switch MainNpc.CheckClientNpcLook():
 682. ---
 683. >                     # Oh man! It's wrapped up real pretty! Feels kinda like I'm getting a gift, a huh huh! Hang on… Is this really the one that I lent her?
 684. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:101', false)
 685. >                 case 1:
 686. >                     # Wow, the wrapping is real cute!
 687. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:102', false)
 688. >                 case 2:
 689. >                     # Mmm… Sniff sniff sniff… It smells like flowers! A huh huh huh…
 690. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:103', false)
 691. >                 case 3:
 692. >                     # I never think she will, but she always returns my stuff!
 693. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:104', false)
 694. >                 case 4:
 695. >                     # Oh! He remembered! I thought he'd totally forgotten! Heck, I'D totally forgotten!
 696. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:105', false)
 697. >                 case 5:
 698. >                     # Huh. Knowing that dude, he was probably using it for <135:6:cd00> practice or something!
 699. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:106', false)
 700. >                 case 6:
 701. >                     # The dude kinda scares me a little bit, but he really keeps his word!
 702. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:107', false)
 703. >                 case 7:
 704. >                     # Wow! It's wrapped up so nice! Like it's from a fancy store, maybe!
 705. >                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:108', false)
 706. >             switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 707. >                 case 0, 1:
 708. >                     run Sub_grp_Event125()
 709. >                 case 2, 3:
 710. >                     if EventFlowSystemActor.PercentChoice(20):
 711. >                         run Sub_grp_Event125()
 712. >                     else:
 713. >                         run TypeA()
 714. >                 case 4, 5:
 715. >                     run TypeA()
 716. >         case 1:
 717. >             # Huh? I left something behind? What is it?
 718. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:004', false)
 719. >             switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 720. >                 case 0, 1:
 721. >                     if EventFlowSystemActor.PercentChoice(70):
 722. >                         run Sub_grp_Event128()
 723. >                     else:
 724. >                         run TypeB()
 725. >                 case 2, 3:
 726. >                     switch EventFlowSystemActor.PercentChoice3(20, 10, 70):
 727. 21,22c76
 728. <                             # Oh man! It's wrapped up real pretty! Feels kinda like I'm getting a gift, a huh huh! Hang on… Is this really the one that I lent her?
 729. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:101', false)
 730. ---
 731. >                             run Sub_grp_Event128()
 732. 24,25c78
 733. <                             # Wow, the wrapping is real cute!
 734. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:102', false)
 735. ---
 736. >                             run TypeB()
 737. 27,71d79
 738. <                             # Mmm… Sniff sniff sniff… It smells like flowers! A huh huh huh…
 739. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:103', false)
 740. <                         case 3:
 741. <                             # I never think she will, but she always returns my stuff!
 742. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:104', false)
 743. <                         case 4:
 744. <                             # Oh! He remembered! I thought he'd totally forgotten! Heck, I'D totally forgotten!
 745. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:105', false)
 746. <                         case 5:
 747. <                             # Huh. Knowing that dude, he was probably using it for <135:6:cd00> practice or something!
 748. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:106', false)
 749. <                         case 6:
 750. <                             # The dude kinda scares me a little bit, but he really keeps his word!
 751. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:107', false)
 752. <                         case 7:
 753. <                             # Wow! It's wrapped up so nice! Like it's from a fancy store, maybe!
 754. <                             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:108', false)
 755. <                     switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 756. <                         case 0, 1:
 757. <                             run NNPC_Quest_Delivery_End::QuizEnd()
 758. <                         case 2, 3:
 759. <                             if EventFlowSystemActor.PercentChoice(20):
 760. <                                 run NNPC_Quest_Delivery_End::QuizEnd()
 761. <                             else:
 762. <                                 run Sub_Event93()
 763. <                         case 4, 5:
 764. <                             run Sub_Event93()
 765. <                 case 1:
 766. <                     # Huh? I left something behind? What is it?
 767. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:004', false)
 768. <                     switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 769. <                         case 0, 1:
 770. <                             if EventFlowSystemActor.PercentChoice(70):
 771. <                                 run Sub_Event32()
 772. <                             else:
 773. <                                 run Sub_Event71()
 774. <                         case 2, 3:
 775. <                             switch EventFlowSystemActor.PercentChoice3(20, 10, 70):
 776. <                                 case 0:
 777. <                                     run Sub_Event32()
 778. <                                 case 1:
 779. <                                     run Sub_Event71()
 780. <                                 case 2:
 781. <                                     run Sub_Event6()
 782. <                         case 4, 5:
 783. 73,90c81,98
 784. <                 case 2:
 785. <                     # You gotta be kidding! My package was delivered to <115:1:cd01>'s place?
 786. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:005', false)
 787. <                     switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 788. <                         case 0, 1:
 789. <                             if EventFlowSystemActor.PercentChoice(30):
 790. <                                 run Sub_Event40()
 791. <                             else:
 792. <                                 run Sub_Event124()
 793. <                         case 2, 3:
 794. <                             switch EventFlowSystemActor.PercentChoice3(10, 20, 70):
 795. <                                 case 0:
 796. <                                     run Sub_Event40()
 797. <                                 case 1:
 798. <                                     run Sub_Event124()
 799. <                                 case 2:
 800. <                                     run Sub_Event37()
 801. <                         case 4, 5:
 802. ---
 803. >                 case 4, 5:
 804. >                     run Sub_Event6()
 805. >         case 2:
 806. >             # You gotta be kidding! My package was delivered to <115:1:cd01>'s place?
 807. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:005', false)
 808. >             switch MainNpc.CheckNpcFavorLevel():
 809. >                 case 0, 1:
 810. >                     if EventFlowSystemActor.PercentChoice(30):
 811. >                         run Sub_Event40()
 812. >                     else:
 813. >                         run Sub_Event124()
 814. >                 case 2, 3:
 815. >                     switch EventFlowSystemActor.PercentChoice3(10, 20, 70):
 816. >                         case 0:
 817. >                             run Sub_Event40()
 818. >                         case 1:
 819. >                             run Sub_Event124()
 820. >                         case 2:
 821. 92,102c100,109
 822. <                 case 3:
 823. <                     # This is from <115:1:cd01>? And it's a present for me? Aww man, that's cool!
 824. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:006', false)
 825. <                     run Sub_Event50()
 826. <                 case 4:
 827. <                     # Huh? It's a present from <115:1:cd01>? But why? Ohhh, 'cause of the other day?
 828. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:007', false)
 829. <                     run Sub_Event50()
 830. <     else:
 831. <         # A huh huh huh, or not!
 832. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:002', false)
 833. ---
 834. >                 case 4, 5:
 835. >                     run Sub_Event37()
 836. >         case 3:
 837. >             # This is from <115:1:cd01>? And it's a present for me? Aww man, that's cool!
 838. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:006', false)
 839. >             run Sub_Event50()
 840. >         case 4:
 841. >             # Huh? It's a present from <115:1:cd01>? But why? Ohhh, 'cause of the other day?
 842. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:007', false)
 843. >             run Sub_Event50()
 844. 118,122d124
 845. < local flow Sub_Event32():
 846. <     # Hmm… You sure? I don't remember forgetting anything…
 847. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:202', false)
 848. <     run NNPC_Quest_Delivery_End::QuizEnd()
 849. <
 850. 278c280,302
 851. < local flow Sub_Event71():
 852. ---
 853. > local flow Sub_grp_Event125():
 854. >     if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 855. >         run TypeA()
 856. >     else:
 857. >         run NNPC_Quest_Delivery_End::QuizEnd()
 858. >
 859. > local flow Sub_grp_Event128():
 860. >     if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 861. >         run TypeB()
 862. >     else:
 863. >         # Hmm… You sure? I don't remember forgetting anything…
 864. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:202', false)
 865. >         run NNPC_Quest_Delivery_End::QuizEnd()
 866. >
 867. > flow TypeA():
 868. >     MainNpc.SetDeliveryItemApplySave()
 869. >     MainNpc.NpcDelivery(3, 'Default')
 870. >     # Thanks for delivering this! Tell <115:1:cd01> I said thanks too, <110:5>!
 871. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:109', false)
 872. >     MainNpc.QuestFlags['cDeliveryEnd'] = true
 873. >     MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:StoodUpFlag'] = false
 874. >
 875. > flow TypeB():
 876. 294,301d317
 877. <     MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:StoodUpFlag'] = false
 878. <
 879. < local flow Sub_Event93():
 880. <     MainNpc.SetDeliveryItemApplySave()
 881. <     MainNpc.NpcDelivery(3, 'Default')
 882. <     # Thanks for delivering this! Tell <115:1:cd01> I said thanks too, <110:5>!
 883. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_Give:109', false)
 884. <     MainNpc.QuestFlags['cDeliveryEnd'] = true
 885. diff -r 1.4.0/NNPC_Quest_Delivery_Report.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Quest_Delivery_Report.evfl.txt
 886. 30c30
 887. <         if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 888. ---
 889. >         if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']):
 890. 86c86
 891. <         if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 892. ---
 893. >         if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']):
 894. 123c123
 895. <         if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 896. ---
 897. >         if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']):
 898. 155c155
 899. <     if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 900. ---
 901. >     if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']):
 902. 231c231
 903. <     if MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']:
 904. ---
 905. >     if (MainNpc.QuestFlags['cDeliveryItemOpen']) and (not MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']):
 906. diff -r 1.4.0/NNPC_Quest_Delivery_TimeOver.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Quest_Delivery_TimeOver.evfl.txt
 907. 0a1,25
 908. > flow Packing_Chk():
 909. >     if MainNpc.IsWrappingReturnDeliveryItem():
 910. >         MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain'] = true
 911. >
 912. > local flow Sub_Event235():
 913. >     MainNpc.NpcDelivery(0, 'Default')
 914. >     switch MainNpc.DeliveryQuestType():
 915. >         case 0:
 916. >             # You're right. I oughta be the one who returns what I borrowed. Sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 917. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:506', false)
 918. >         case 1:
 919. >             # You're the forgetful type, huh? Just like me! I'm like… Where'd my snacks go?<10:4> I forget! Anyway, sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 920. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:507', false)
 921. >         case 2:
 922. >             # <115:1:cd00> might be freaking out about it, wondering where it is. Sorry for asking you when you're busy, <110:4>!
 923. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:508', false)
 924. >         case 3:
 925. >             # Ya know what? I'll get to see their surprised face if I take it over there myself. Sorry for asking you when you're busy, <110:3>!
 926. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:509', false)
 927. >         case 4:
 928. >             # Apologies should be done in person. And with snacks in hand. I'm gonna go do this myself! Sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 929. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:510', false)
 930. >     MainNpc.NpcAddFriendship(-1)
 931. >     MainNpc.NpcQuestControl('cFinish')
 932. >
 933. 1a27
 934. >     run Packing_Chk()
 935. 21,39c47,50
 936. <         MainNpc.NpcDelivery(0, 'Default')
 937. <         switch MainNpc.DeliveryQuestType():
 938. <             case 0:
 939. <                 # You're right. I oughta be the one who returns what I borrowed. Sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 940. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:506', false)
 941. <             case 1:
 942. <                 # You're the forgetful type, huh? Just like me! I'm like… Where'd my snacks go?<10:4> I forget! Anyway, sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 943. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:507', false)
 944. <             case 2:
 945. <                 # <115:1:cd00> might be freaking out about it, wondering where it is. Sorry for asking you when you're busy, <110:4>!
 946. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:508', false)
 947. <             case 3:
 948. <                 # Ya know what? I'll get to see their surprised face if I take it over there myself. Sorry for asking you when you're busy, <110:3>!
 949. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:509', false)
 950. <             case 4:
 951. <                 # Apologies should be done in person. And with snacks in hand. I'm gonna go do this myself! Sorry for asking you when you're busy, <110:3>.
 952. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Quest/BO_Quest_Delivery_After:510', false)
 953. <         MainNpc.NpcAddFriendship(-1)
 954. <         MainNpc.NpcQuestControl('cFinish')
 955. ---
 956. >         run Sub_Event235()
 957. >     elif MainNpc.QuestFlags['cDeliveryWrappingAgain']:
 958. >         MainNpc.SetDeliveryItem(11, true)
 959. >         run Sub_Event235()
 960. diff -r 1.4.0/NNPC_Reaction_DIY.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Reaction_DIY.evfl.txt
 961. 0a1,49
 962. > flow DIY_AfterItemGet():
 963. >     MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:GotRecipeorMaterial'] = true
 964. >     System.EventFlags['cPlayerTemp:GotRecipeorMaterial'] = true
 965. >     MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:TalkDIY'] = true
 966. >     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 967. >
 968. > flow DIY_GetItem():
 969. >     if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] != 0:
 970. >         if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] != 1:
 971. >             EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(13197, 1, 'cVillageRemakePattern', 0)
 972. >         else:
 973. >             EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(4525, 5, 'cVillageRemakePattern', 0)
 974. >         # You're back for that thing I promised, huh? OK! Here ya go, <110:6>!
 975. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:032', false)
 976. >         run Event23()
 977. >
 978. > flow DIY_Item_Full():
 979. >     # Oh man! Your pockets are too fulla stuff! Come back later, and I'll set ya up!
 980. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:010', false)
 981. >     MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:GotMaterialItemFull'] = true
 982. >     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 983. >
 984. > flow DIY_PumpkinFtr():
 985. >     # …No foolin'? You already know how to make that one?
 986. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:033', false)
 987. >     if EventFlowSystemActor.PercentChoice(70):
 988. >         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] = 1
 989. >         EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(4525, 5, 'cVillageRemakePattern', 0)
 990. >         # Dang! Is there anything you DON'T know? Well, what if I gave you some pumpkins to make it with instead?
 991. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:034', false)
 992. >     else:
 993. >         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] = 2
 994. >         EventFlowSystemActor.SelectRewardItemDirect(13197, 1, 'cVillageRemakePattern', 0)
 995. >         # Aw. I was all excited to give you the recipe too. Hmm… What can I give you that's just as good? Oh, duh! How about <item>candy? Halloween is coming u…
 996. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:036', false)
 997. > entrypoint Event23:
 998. >     MainNpc.SetDeliveryItem(1, true)
 999. >     if EventFlowSystemActor.ShoppingCapacity('cNpcTrade', 65534):
 1000. >         MainNpc.NpcDelivery(1, 'Default')
 1001. >         if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] != 1:
 1002. >             # Wouldn't wanna get caught on Halloween without <item>candy, right? I always keep my pockets stuffed!
 1003. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:037', false)
 1004. >         else:
 1005. >             # Make something cool with those pumpkins! It's the right season for [a|an]<125:0:0000>.
 1006. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:035', false)
 1007. >         run DIY_AfterItemGet()
 1008. >     else:
 1009. >         run DIY_Item_Full()
 1010. >
 1011. 6a56
 1012. >                 run DIY_GetItem()
 1013. 24a75,76
 1014. >                         if MainNpc.IsDIYHalloweenItem():
 1015. >                             run DIY_PumpkinFtr()
 1016. 34a87
 1017. >                         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:HalloweenDIYGetItem'] = 0
 1018. 51c104,113
 1019. <         if MainNpc.IsNpcDIYRecipeCollected():
 1020. ---
 1021. >         if MainNpc.IsDIYHalloweenItem():
 1022. >             if (EventFlowSystemActor.RandomChoice2(2) != 0) and (not MainNpc.IsDIYItemFenceHalloween()) and (System.EventFlags['cPlayer:EnableDiyRemake']):
 1023. >                 # If you wanna customize that, the normal kits won't work. You gotta use a colored pumpkin instead. If you don't have any different- colored pumpkins, …
 1024. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:031', false)
 1025. >                 run DIY_AfterItemGet()
 1026. >             else:
 1027. >                 # Um, you're gonna need pumpkins for that. But they're real easy to grow! Give it a try, <110:6>!
 1028. >                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:030', false)
 1029. >                 run DIY_AfterItemGet()
 1030. >         elif MainNpc.IsNpcDIYRecipeCollected():
 1031. 53a116
 1032. >             run DIY_AfterItemGet()
 1033. 57,60c120
 1034. <         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:GotRecipeorMaterial'] = true
 1035. <         System.EventFlags['cPlayerTemp:GotRecipeorMaterial'] = true
 1036. <         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:TalkDIY'] = true
 1037. <         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 1038. ---
 1039. >             run DIY_AfterItemGet()
 1040. 62,65c122
 1041. <         # Oh man! Your pockets are too fulla stuff! Come back later, and I'll set ya up!
 1042. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/React/BO_React_DIY:010', false)
 1043. <         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:GotMaterialItemFull'] = true
 1044. <         EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 1045. ---
 1046. >         run DIY_Item_Full()
 1047. diff -r 1.4.0/NNPC_Reaction_Fall.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Reaction_Fall.evfl.txt
 1048. 4c4
 1049. <             # <10:10>Aaahhhh!!! What's going on?! The ground is eating me!
 1050. ---
 1051. >             # Aaahhhh!!! What's going on?! The ground is eating me!
 1052. 7c7
 1053. <             # <10:10>AHH! Bugs! I feel bugs! On my toes!<10:4><10:9> It's kinda neat!
 1054. ---
 1055. >             # AHH! Bugs! I feel bugs! On my toes! It's kinda neat!
 1056. 10c10
 1057. <             # <10:10>WHAAA!!! I don't wanna live in a hole forever! HELP!!!
 1058. ---
 1059. >             # WHAAA!!! I don't wanna live in a hole forever! HELP!
 1060. Only in 1.5.0: NNPC_Reaction_GEvent_Halloween.evfl.txt
 1061. diff -r 1.4.0/NNPC_Reaction_Quest.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Reaction_Quest.evfl.txt
 1062. 33,40c33,34
 1063. <     if (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:FirstMeetGreetAtThisVillage']) and (EventFlowSystemActor.IsMyVillage()):
 1064. <         switch MainNpc.NpcCanStartReactQuestTalk():
 1065. <             case 2:
 1066. <                 if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:TalkCountToday'] >= 1:
 1067. <                     run React_Quest_Sick()
 1068. <             case 3:
 1069. <                 if (MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:UncollectedFishishTreasureHunt']) and (EventFlowSystemActor.HasTargetItem(2545, 1)):
 1070. <                     run React_Quest_TreasureHunt()
 1071. ---
 1072. >     if MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:FirstMeetGreetAtThisVillage']:
 1073. >         switch EventFlowSystemActor.IsMyVillage():
 1074. diff -r 1.4.0/NNPC_Reaction_Worry.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Reaction_Worry.evfl.txt
 1075. 13a14
 1076. >         MainNpc.EventFlags['cNpcMemory:AcquaintanceshipFlagOff'] = true
 1077. diff -r 1.4.0/NNPC_Select_Creature.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Select_Creature.evfl.txt
 1078. 95a96,104
 1079. > flow pumpkin():
 1080. >     # [A|An]<125:0:0000>! Super big and plump too!
 1081. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Select/BO_Select_Present:415', false)
 1082. >     MainNpc.NpcDelivery(3, '"Default"')
 1083. >     EventFlowSystemActor.SystemDeletePlayerItem('cItemWindowSub', 1)
 1084. >     # Thanks for the pumpkin power! You can never have too many of these. They're good for all sorts of stuff!
 1085. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Select/BO_Select_Present:416', false)
 1086. >     run Sub_Event18()
 1087. >
 1088. diff -r 1.4.0/NNPC_Select_Furniture.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Select_Furniture.evfl.txt
 1089. 9a10,11
 1090. >             # RANDOM: Ooh, [a|an] <125:0:0000>! // Oh! This is [a|an] <125:0:0000>! // Ooh, neat. It's [a|an] <125:0:0000>!
 1091. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Select/BO_Select_General:002', false)
 1092. 56a59,60
 1093. >     # RANDOM: Ooh, [a|an] <125:0:0000>! // Oh! This is [a|an] <125:0:0000>! // Ooh, neat. It's [a|an] <125:0:0000>!
 1094. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkNNpc/B1_Bo/Select/BO_Select_General:002', false)
 1095. diff -r 1.4.0/NNPC_Select_Present.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Select_Present.evfl.txt
 1096. 24,25c24,29
 1097. <             run NNPC_Select_Creature::Food()
 1098. <             run Select_Finish_Disappear()
 1099. ---
 1100. >             if EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectIncludeChoice3('cItemSelect', 3, 'Vegetable', '') == 1:
 1101. >                 run NNPC_Select_Creature::pumpkin()
 1102. >                 run Select_Finish()
 1103. >             else:
 1104. >                 run NNPC_Select_Creature::Food()
 1105. >                 run Select_Finish_Disappear()
 1106. diff -r 1.4.0/NNPC_Talk_GEvent.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Talk_GEvent.evfl.txt
 1107. 28a29,30
 1108. >             case `Halloween`:
 1109. >                 run NNPC_GEvent_Halloween::Root()
 1110. diff -r 1.4.0/NNPC_Talk_Situation.evfl.txt 1.5.0/NNPC_Talk_Situation.evfl.txt
 1111. 13a14
 1112. >     run NNPC_Reaction_GEvent_Halloween::Pumpking_Look()
 1113. diff -r 1.4.0/Obj_MessageCardRack_03_SendFriend.evfl.txt 1.5.0/Obj_MessageCardRack_03_SendFriend.evfl.txt
 1114. 43a44,45
 1115. >             if not System.EventFlags['cPlayer:NetIsRegistHomeLand']:
 1116. >                 run Popid_Check()
 1117. 127a130,138
 1118. >
 1119. > flow Popid_Check():
 1120. >     EventFlowSystemActor.NetGetPOPID(true)
 1121. >     if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1122. >         run EntryPoint_SendError()
 1123. >     else:
 1124. >         run System_ServerRegistration::UploadProfileCore(IgnoreError=false, Terminate=false)
 1125. >         if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1126. >             run EntryPoint_SendError()
 1127. diff -r 1.4.0/Obj_MessageCardRack.evfl.txt 1.5.0/Obj_MessageCardRack.evfl.txt
 1128. 147,151c147,148
 1129. < flow Root():
 1130. <     if System.EventFlags['cLand:VillageDaysCount'] < 1:
 1131. <         # A sign reads, "Message cards coming soon!"
 1132. <         Player.OpenMessageWindow('TalkObj/OBJ_MessageCardRack:001', false)
 1133. <     elif EventFlowSystemActor.NetIsDreaming():
 1134. ---
 1135. > flow MesCardEnable_MovingFirstDay():
 1136. >     if EventFlowSystemActor.NetIsDreaming():
 1137. 187a185,191
 1138. >
 1139. > flow Root():
 1140. >     if System.EventFlags['cLand:VillageDaysCount'] >= 1:
 1141. >         run MesCardEnable_MovingFirstDay()
 1142. >     else:
 1143. >         # A sign reads, "Message cards coming soon!"
 1144. >         Player.OpenMessageWindow('TalkObj/OBJ_MessageCardRack:001', false)
 1145. diff -r 1.4.0/Obj_RcoMachine_MileExchange.evfl.txt 1.5.0/Obj_RcoMachine_MileExchange.evfl.txt
 1146. 81c81
 1147. <                     switch SubflowResults@6[1]:
 1148. ---
 1149. >                     switch SubflowResults@8[1]:
 1150. 93a94,97
 1151. >                         case 6:
 1152. >                             EventFlowSystemActor.ReservePlayerTicketGetDemo('Player_GetDemo_MileExchange', 'Get_Body_Color')
 1153. >                         case 7:
 1154. >                             EventFlowSystemActor.ReservePlayerTicketGetDemo('Player_GetDemo_MileExchange', 'Get_Eye_Color')
 1155. 148,153d151
 1156. <     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 1157. <
 1158. < flow MileExchange_MyDesignPRO2():
 1159. <     run Cmn_AppUpdateDemo()
 1160. <     run RecipeReceiveing2_End()
 1161. <     EventFlowSystemActor.ReservePlayerMutterDemo('Get_MydesignPRO2', 'cNowDemoEnd', 'Player_GetDemo_MileExchange', true)
 1162. diff -r 1.4.0/Obj_RcoMachine_MileExchange_Process.evfl.txt 1.5.0/Obj_RcoMachine_MileExchange_Process.evfl.txt
 1163. 17a18,21
 1164. >     elif EventFlowSystemActor.MultiItemSelectInclude(13256, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 'cItemSelect'):
 1165. >         SubflowResults[1] = 6
 1166. >     elif EventFlowSystemActor.MultiItemSelectInclude(13257, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 'cItemSelect'):
 1167. >         SubflowResults[1] = 7
 1168. diff -r 1.4.0/Player_Demo_HousingFinish.evfl.txt 1.5.0/Player_Demo_HousingFinish.evfl.txt
 1169. 67,73c67,70
 1170. <             switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 1171. <                 case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 1172. <                     run PhoneCallAboutGyroid()
 1173. <                 case `Countdown`:
 1174. <                     System.EventFlags['cPlayer:RcoTalkAboutHaniwa'] = true
 1175. <                 default:
 1176. <                     return
 1177. ---
 1178. >             if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Countdown', 'cMainOnly', false):
 1179. >                 System.EventFlags['cPlayer:RcoTalkAboutHaniwa'] = true
 1180. >             else:
 1181. >                 run PhoneCallAboutGyroid()
 1182. 191,197c188,191
 1183. <         switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 1184. <             case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 1185. <                 run PhoneCallAboutGyroid()
 1186. <             case `Countdown`:
 1187. <                 System.EventFlags['cPlayer:RcoTalkAboutHaniwa'] = true
 1188. <             default:
 1189. <                 return
 1190. ---
 1191. >         if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Countdown', 'cMainOnly', false):
 1192. >             System.EventFlags['cPlayer:RcoTalkAboutHaniwa'] = true
 1193. >         else:
 1194. >             run PhoneCallAboutGyroid()
 1195. diff -r 1.4.0/Player_GetDemo_20_Fishing.evfl.txt 1.5.0/Player_GetDemo_20_Fishing.evfl.txt
 1196. 4c4
 1197. <         if (not EventFlowSystemActor.PlayerHasCraftRecipe(1823, '')) and (System.EventFlags['cPlayer:CountGotTrash'] >= 15):
 1198. ---
 1199. >         if (not ((EventFlowSystemActor.PlayerHasCraftRecipe(1823, '')) and (EventFlowSystemActor.PlayerHasCraftRecipe(5229, '')) and (EventFlowSystemActor.PlayerHasCraftRecipe(5236, '')))) and (System.EventFlags['cPlayer:CountGotTrash'] >= 15):
 1200. diff -r 1.4.0/Player_GetDemo_30_Diving.evfl.txt 1.5.0/Player_GetDemo_30_Diving.evfl.txt
 1201. 8c8
 1202. <             # Whoa. This is...
 1203. ---
 1204. >             # Yes!
 1205. diff -r 1.4.0/Player_GetDemo_Emoticons.evfl.txt 1.5.0/Player_GetDemo_Emoticons.evfl.txt
 1206. 2c2,10
 1207. <     Player.PlayerOpenEmoticonGetMessage()
 1208. ---
 1209. >     fork:
 1210. >         branch:
 1211. >             run UploadEmoticon()
 1212. >         branch:
 1213. >             Player.PlayerOpenEmoticonGetMessage()
 1214. >
 1215. > flow UploadEmoticon():
 1216. >     if (EventFlowSystemActor.NetHasPOPID(false)) and (System.EventFlags['cPlayer:Activate_WebService']) and (EventFlowSystemActor.NetMode() == 2):
 1217. >         EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(true, 5, false)
 1218. diff -r 1.4.0/Player_GetDemo_MileExchange.evfl.txt 1.5.0/Player_GetDemo_MileExchange.evfl.txt
 1219. 66a67,76
 1220. > flow Get_Body_Color():
 1221. >     System.EventFlags['cPlayer:AddBodyColor'] = true
 1222. >     # I learned new body paint techniques! I bet I could change up my look with a vanity or a mirror!
 1223. >     Player.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_Player:210_09', false)
 1224. >
 1225. > flow Get_Eye_Color():
 1226. >     System.EventFlags['cPlayer:AddEyeColor'] = true
 1227. >     # I learned about new eye color options! I bet I could change up my look with a vanity or a mirror!
 1228. >     Player.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_Player:210_10', false)
 1229. >
 1230. diff -r 1.4.0/Player_GetDemo_Once.evfl.txt 1.5.0/Player_GetDemo_Once.evfl.txt
 1231. 10c10
 1232. <     elif EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0) == `Countdown`:
 1233. ---
 1234. >     elif EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Countdown', 'cMainOnly', false):
 1235. diff -r 1.4.0/Player_PickupFullItem.evfl.txt 1.5.0/Player_PickupFullItem.evfl.txt
 1236. 16a17
 1237. >     # I won't have room for this in my pockets if I pluck it, so I'll just leave it the way it is.
 1238. diff -r 1.4.0/Player_StartGamePhoneCall.evfl.txt 1.5.0/Player_StartGamePhoneCall.evfl.txt
 1239. 12,22c12,21
 1240. <         switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 1241. <             case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 1242. <                 SubflowResults[3] = 1
 1243. <                 run Sub_grp_Event132()
 1244. <             case `Countdown`:
 1245. <                 SubflowResults[5] = 1
 1246. <                 run Sub_grp_Event132()
 1247. <             default:
 1248. <                 return
 1249. <     else:
 1250. <         run Sub_grp_Event132()
 1251. ---
 1252. >         if EventFlowSystemActor.GlobalEventNow('Countdown', 'cMainOnly', false):
 1253. >             SubflowResults[5] = 1
 1254. >         else:
 1255. >             SubflowResults[3] = 1
 1256. >     if System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallPurchaseBox']:
 1257. >         SubflowResults[4] = 1
 1258. >     if System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater']:
 1259. >         SubflowResults[6] = 1
 1260. >     if (EventFlowSystemActor.TermEventNow('JuneBride', false)) and (System.EventFlags['cPlayer:CommuneIslandAvailable']) and (System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallJuneBride']):
 1261. >         SubflowResults[7] = 1
 1262. 213,220d211
 1263. <
 1264. < local flow Sub_grp_Event132():
 1265. <     if System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallPurchaseBox']:
 1266. <         SubflowResults[4] = 1
 1267. <     if System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallIslandCreater']:
 1268. <         SubflowResults[6] = 1
 1269. <     if (EventFlowSystemActor.TermEventNow('JuneBride', false)) and (System.EventFlags['cPlayer:CommuneIslandAvailable']) and (System.EventFlags['cPlayer:StandByPhoneCallJuneBride']):
 1270. <         SubflowResults[7] = 1
 1271. diff -r 1.4.0/SNPC_dod_AirPort.evfl.txt 1.5.0/SNPC_dod_AirPort.evfl.txt
 1272. 160c160
 1273. <         # Oh, dang it! Looks like I forgot to check if you were using your Island Designer app. You can't use that app during flights or network play, so I'll …
 1274. ---
 1275. >         # Oh, dang it! Looks like I forgot to check if you were using your Island Designer app.<10:7:003c0000> You can't use that app during flights or network…
 1276. 163c163
 1277. <         # Looks like you're busy doing Island Designer stuff. Sorry, but the regs say we can't let you use the Island Designer app during flights or network pl…
 1278. ---
 1279. >         # Looks like you're busy doing Island Designer stuff.<10:7:005a0000> Sorry, but the regs say we can't let you use the Island Designer app during flight…
 1280. 168c168
 1281. <         # Appreciate your patience, pal.
 1282. ---
 1283. >         # Appreciate your patience, pal.<10:7:003c0000>
 1284. 171c171
 1285. <         # Hey, thanks for humoring us! The dodos at the other airports tease us when we make a mess.
 1286. ---
 1287. >         # Hey, thanks for humoring us! The dodos at the other airports tease us when we make a mess.<10:7:003c0000>
 1288. diff -r 1.4.0/SNPC_hgh_00_Peddler.evfl.txt 1.5.0/SNPC_hgh_00_Peddler.evfl.txt
 1289. 116c116
 1290. <                 elif EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketOnly') < 1:
 1291. ---
 1292. >                 elif EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketBag') < 1:
 1293. diff -r 1.4.0/SNPC_hgh_10_Mydesign.evfl.txt 1.5.0/SNPC_hgh_10_Mydesign.evfl.txt
 1294. 49c49
 1295. <                 EventFlowSystemActor.UIMyDesignSelectHandling(0, 0, 1, 1, 0)
 1296. ---
 1297. >                 EventFlowSystemActor.UIMyDesignSelectHandling(0, 0, 1, 1, 4)
 1298. diff -r 1.4.0/SNPC_hgh_20_FittingRoom.evfl.txt 1.5.0/SNPC_hgh_20_FittingRoom.evfl.txt
 1299. 10a11,13
 1300. >     if MainNpc.HghFreeQuery2('cHghQueryType_IsOnFittingRoom'):
 1301. >         MainNpc.NpcMoveDirection(10.0, 0.0, false, 0)
 1302. >         MainNpc.TurnBody(10, 0.0)
 1303. diff -r 1.4.0/SNPC_owl.evfl.txt 1.5.0/SNPC_owl.evfl.txt
 1304. 56a57,58
 1305. >                 if (System.EventFlags['cLand:OwlFoundDiveFish']) and (not System.EventFlags['cPlayer:OwlShowDiveFishReport']):
 1306. >                     System.EventFlags['cPlayer:OwlShowDiveFishReport'] = true
 1307. Only in 1.5.0: SNPC_pkn.evfl.txt
 1308. diff -r 1.4.0/SNPC_rcm_00_Common.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rcm_00_Common.evfl.txt
 1309. 62,64c62,64
 1310. <         elif EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectInclude('FlowerSeed', 'TreeSeedling', 'Fruit', 'Medicine', 'WrappingPaper', 'PartyPopper', 'CraftRemake', '', 'cItemSelect'):
 1311. <             run SNPC_rcm_13_BuyMultipleItems::Root()
 1312. <         else:
 1313. ---
 1314. >         elif EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectInclude('Candy', '', '', '', '', '', '', '', 'cItemSelect'):
 1315. >             run SNPC_rcm_15_BuyCandy::Root()
 1316. >         elif (not EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectInclude('VegeSeedling', 'BlowBubble', 'FierworkHand', '', '', '', '', '', 'cItemSelect')) and (not EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectInclude('FlowerSeed', 'TreeSeedling', 'Fruit', 'Medicine', 'WrappingPaper', 'PartyPopper', 'CraftRemake', '', 'cItemSelect')):
 1317. 68a69,70
 1318. >         else:
 1319. >             run SNPC_rcm_13_BuyMultipleItems::Root()
 1320. 196a199,200
 1321. >         if EventFlowSystemActor.MultiKindItemSelectInclude('Candy', '', '', '', '', '', '', '', 'cItemSelect'):
 1322. >             run SNPC_rcm_15_BuyCandy::Buy_After()
 1323. diff -r 1.4.0/SNPC_rcm_00_Common_Sell.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rcm_00_Common_Sell.evfl.txt
 1324. 8c8
 1325. <         run Sell_Sunday(SellTotal=SellTotal)
 1326. ---
 1327. >         run Sell_NoSunday0(SellTotal=SellTotal)
 1328. 63a64
 1329. > entrypoint Event1:
 1330. 93a95,97
 1331. >
 1332. > flow Sell_NoSunday0(SellTotal: int = 0):
 1333. >     run Event1()
 1334. diff -r 1.4.0/SNPC_rcm_13_BuyMultipleItems.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rcm_13_BuyMultipleItems.evfl.txt
 1335. 0a1,15
 1336. > flow PumpkinSeeding():
 1337. >     if (EventFlowSystemActor.MultiItemSelectInclude(13227, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 'cItemSelect')) and (not System.EventFlags['cPlayer:RcmExplainPumpkinFlag']):
 1338. >         # Ah, <125:0:0200>? These are a limited-time offer for the month of October! __...October!__
 1339. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rcm/SP_rcm_00_common:132_01', false)
 1340. >         System.EventFlags['cPlayer:RcmExplainPumpkinFlag'] = true
 1341. >         if not System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag']:
 1342. >             # You can harvest these pumpkin starts a few days after you plant them. And they'll grow all by themselves, but you'll get a better harvest if you wate…
 1343. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rcm/SP_rcm_00_common:132_02', false)
 1344. >             # Pumpkins grow in four colors: orange, green, yellow, and white. You won't know what color you're going to get until they start growing. It makes harv…
 1345. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rcm/SP_rcm_00_common:132_03', false)
 1346. >             System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag'] = true
 1347. >         # I can sell these as singles or in bulk. How many would you like?
 1348. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rcm/SP_rcm_00_common:132_04', false)
 1349. >         run Select()
 1350. >
 1351. 1a17
 1352. >     run PumpkinSeeding()
 1353. 3a20,22
 1354. >     run Select()
 1355. >
 1356. > flow Select():
 1357. Only in 1.5.0: SNPC_rcm_15_BuyCandy.evfl.txt
 1358. diff -r 1.4.0/SNPC_rco_04_ChkFinishLoan.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rco_04_ChkFinishLoan.evfl.txt
 1359. 9c9
 1360. <             # As always, I must offer my hearty congratulations. You've paid off your loan in full! I expected nothing less, of course, but occasions like these ar…
 1361. ---
 1362. >             # I must offer a hearty congratulations. You've paid off your loan in full! I'd expect nothing less, of course, but such a milestone is certainly cause…
 1363. 17c17
 1364. <             # Thank you once again for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your prompt payments motivated by a desire for expansio…
 1365. ---
 1366. >             # I must thank you for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your payments by any chance motivated by a desire for expan…
 1367. 21c21
 1368. <             # Thank you once again for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your prompt payments motivated by a desire for expansio…
 1369. ---
 1370. >             # I must thank you for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your payments by any chance motivated by a desire for expan…
 1371. 25c25
 1372. <             # Thank you once again for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your prompt payments motivated by a desire for expansio…
 1373. ---
 1374. >             # I must thank you for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes! I must ask… Were your payments by any chance motivated by a desire for expan…
 1375. 29c29
 1376. <             # Let me offer you yet another hearty congratulations! From one entrepreneur to another, you certainly seem to have a knack for managing your Bells. Ye…
 1377. ---
 1378. >             # Please allow me to offer my most enthusiastic congratulations! From one entrepreneur to another, you certainly seem to have a knack for managing your…
 1379. 33c33
 1380. <             # My goodness, you've done it. You've paid off your home- renovation loan in full. Again. As of this moment, you're debt-free and set for life in an am…
 1381. ---
 1382. >             # My goodness, you've done it. You've paid off your home- renovation loan in full! Congratulations! You're debt-free and set for life in an amazing, sp…
 1383. diff -r 1.4.0/SNPC_rco_10_Common_BuildBridgeSlope.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rco_10_Common_BuildBridgeSlope.evfl.txt
 1384. 195c195
 1385. <                 if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketOnly') < 1:
 1386. ---
 1387. >                 if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketBag') < 1:
 1388. 289c289
 1389. <                 if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketOnly') < 1:
 1390. ---
 1391. >                 if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketBag') < 1:
 1392. diff -r 1.4.0/SNPC_rco_53_MigrantsQuest.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rco_53_MigrantsQuest.evfl.txt
 1393. 62,74c62,71
 1394. <     switch EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0):
 1395. <         case `None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 1396. <             EventFlowSystemActor.FadeOut('cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 1.0, 1.0, true)
 1397. <             EventFlowSystemActor.WaitFrame(30)
 1398. <             EventFlowSystemActor.CameraSetDemoParam('Player', 'cNormal', '', false, false, false, 0)
 1399. <             MainNpc.NpcAISetting(12, false)
 1400. <             Player.TurnBody(11, 0.0)
 1401. <             EventFlowSystemActor.SetHideObjectVisible()
 1402. <             EventFlowSystemActor.FadeIn(true)
 1403. <         case `Countdown`:
 1404. <             EventFlowSystemActor.SystemReenterStage(0, 'cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 1.0, 1.0)
 1405. <         default:
 1406. <             return
 1407. ---
 1408. >     if EventFlowSystemActor.EventBranch(false, 0) in (`None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`, `Unknown8`):
 1409. >         EventFlowSystemActor.FadeOut('cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 1.0, 1.0, true)
 1410. >         EventFlowSystemActor.WaitFrame(30)
 1411. >         EventFlowSystemActor.CameraSetDemoParam('Player', 'cNormal', '', false, false, false, 0)
 1412. >         MainNpc.NpcAISetting(12, false)
 1413. >         Player.TurnBody(11, 0.0)
 1414. >         EventFlowSystemActor.SetHideObjectVisible()
 1415. >         EventFlowSystemActor.FadeIn(true)
 1416. >     else:
 1417. >         EventFlowSystemActor.SystemReenterStage(0, 'cCircle', 'cCircle', 'cBlack', 1.0, 1.0)
 1418. 140c137
 1419. <         if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketOnly') < 3:
 1420. ---
 1421. >         if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketBag') < 3:
 1422. 154c151
 1423. <         if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketOnly') < 3:
 1424. ---
 1425. >         if EventFlowSystemActor.SystemBaggageSpace('cPocketBag') < 3:
 1426. diff -r 1.4.0/SNPC_rco_93_BlancoSettings.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rco_93_BlancoSettings.evfl.txt
 1427. 1,23d0
 1428. < flow Unlock_ChatLog():
 1429. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:101', false)
 1430. <     MainNpc.SmartPhone(0)
 1431. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:102', false)
 1432. <     MainNpc.SmartPhone(4)
 1433. <     EventFlowSystemActor.WaitFrame(10)
 1434. <     MainNpc.SmartPhoneSE('Phone_Control', 2)
 1435. <     EventFlowSystemActor.WaitFrame(30)
 1436. <     MainNpc.SmartPhoneSE('Phone_Sending', 2)
 1437. <     EventFlowSystemActor.WaitFrame(30)
 1438. <     System.EventFlags['cPlayer:MainmenuChatLog'] = true
 1439. <     EventFlowSystemActor.UIMenuDeviceAppear('cInstall', 'cChatLog')
 1440. <     EventFlowSystemActor.WaitFrame(30)
 1441. <     MainNpc.SmartPhone(5)
 1442. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:103', false)
 1443. <     MainNpc.SmartPhone(1)
 1444. <     EventFlowSystemActor.MessageLockNext(1)
 1445. <     # Saving. Do not touch .
 1446. <     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_Save:001', false)
 1447. <     EventFlowSystemActor.SaveSimpleSave('cAll')
 1448. <     EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1449. <     EventFlowSystemActor.MessageUnlockNext()
 1450. <
 1451. 53c30
 1452. <                         EventFlowSystemActor.NotifyUseNSOAppli('cNotifyUseNSOAppli', true)
 1453. ---
 1454. >                         EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(false, -1, false)
 1455. 57,58c34,39
 1456. <                             EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1457. <                             run WebSetting_Activate_Success()
 1458. ---
 1459. >                             EventFlowSystemActor.NotifyUseNSOAppli('cNotifyUseNSOAppli', true)
 1460. >                             if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1461. >                                 run WebSetting_Activate_Failed()
 1462. >                             else:
 1463. >                                 EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1464. >                                 run WebSetting_Activate_Success()
 1465. 67c48
 1466. <     # I'm terribly sorry, but it seems the setup process failed. Do you want to give it another try?
 1467. ---
 1468. >     # I'm terribly sorry, but it seems the process failed. Do you want to give it another try?
 1469. 87a69,107
 1470. > flow WebSetting_DataUpload():
 1471. >     EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1472. >     EventFlowSystemActor.CheckFreeCommunication(true)
 1473. >     if EventFlowSystemActor.IsApprovedFreeCommunication():
 1474. >         EventFlowSystemActor.MessageLockNext(1)
 1475. >         # Sending play data...
 1476. >         EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_Network:031', false)
 1477. >         if EventFlowSystemActor.NetMode() not in (0, 2):
 1478. >             EventFlowSystemActor.NetShutdown('cNetShutdown', false)
 1479. >         EventFlowSystemActor.NetConnectInit('cConnectInet', true)
 1480. >         if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1481. >             run WebSetting_Upload_Failed()
 1482. >         else:
 1483. >             EventFlowSystemActor.NetCheckNSA('cCheckNSA', true)
 1484. >             if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1485. >                 run WebSetting_Upload_Failed()
 1486. >             else:
 1487. >                 EventFlowSystemActor.NetGetPOPID(true)
 1488. >                 if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1489. >                     run WebSetting_Upload_Failed()
 1490. >                 else:
 1491. >                     EventFlowSystemActor.UploadProfile(false)
 1492. >                     if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1493. >                         if EventFlowSystemActor.NetIsAppError('cUploadProfile'):
 1494. >                             EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1495. >                             # Your profile could not be sent. If this process fails repeatedly, please retake your profile photo and try again.
 1496. >                             EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('Dialog/DIALOG_Msg:0820', true)
 1497. >                         run WebSetting_Upload_Failed()
 1498. >                     else:
 1499. >                         EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(false, -1, false)
 1500. >                         if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1501. >                             run WebSetting_Upload_Failed()
 1502. >                         else:
 1503. >                             run WebSetting_Upload_Success()
 1504. >     else:
 1505. >         # To use this service, you'll need someone to turn on Communicating with Others in Parental Controls. For now, let's go back to the title screen so you…
 1506. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:151', true)
 1507. >         run SNPC_rco_92_OtherSettings::Seq_Close()
 1508. >
 1509. 113,118c133,141
 1510. <         # <50:3>PLAYER, I believe you are already able to access NookLink. Did you want to hear an explanation?
 1511. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:015', false)
 1512. <         if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1513. <             run WebSetting_Explain()
 1514. <         else:
 1515. <             run SNPC_rco_92_OtherSettings::Sel_EndMenu()
 1516. ---
 1517. >         # I believe you are already able to access NookLink, so how can I help you, PLAYER?
 1518. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:016', false)
 1519. >         switch EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice3():
 1520. >             case 0:
 1521. >                 run WebSetting_Explain()
 1522. >             case 1:
 1523. >                 run WebSetting_UploadConfirm()
 1524. >             case 2:
 1525. >                 run SNPC_rco_92_OtherSettings::Sel_EndMenu()
 1526. 128a152,178
 1527. >
 1528. > flow WebSetting_UploadConfirm():
 1529. >     # Yes, yes, I can help you connect to the internet to upload the play data and profile used in NookLink. Are you ready to connect to the internet now?
 1530. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:160', false)
 1531. >     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1532. >         run WebSetting_DataUpload()
 1533. >     else:
 1534. >         run SNPC_rco_92_OtherSettings::Sel_EndMenu()
 1535. >
 1536. > flow WebSetting_Upload_Failed():
 1537. >     EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1538. >     EventFlowSystemActor.MessageUnlockNext()
 1539. >     # I'm terribly sorry, but it seems the process failed. Do you want to give it another try?
 1540. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:150', false)
 1541. >     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1542. >         run WebSetting_DataUpload()
 1543. >     else:
 1544. >         run SNPC_rco_92_OtherSettings::Sel_EndMenu()
 1545. >
 1546. > flow WebSetting_Upload_Success():
 1547. >     EventFlowSystemActor.MessageSuspend()
 1548. >     EventFlowSystemActor.MessageUnlockNext()
 1549. >     # Your play data has been uploaded! Don't forget to open up NookLink with the Nintendo Switch Online app when you have a moment.
 1550. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:161', false)
 1551. >     # I hope you continue to enjoy life on ISLAND.
 1552. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/rco/SP_rco_93_BlancoSettings:120', false)
 1553. >     run SNPC_rco_92_OtherSettings::Seq_Close()
 1554. diff -r 1.4.0/SNPC_rct.evfl.txt 1.5.0/SNPC_rct.evfl.txt
 1555. 8c8
 1556. <             # Once our shop is built, I think we'll carry even more stylish furnishings that'll go well in that new home… Stop by to do some shopping once we're op…
 1557. ---
 1558. >             # Once our shop is built, I think we'll carry even more stylish furnishings that'll look great in your home… Stop by to do some shopping once we're ope…
 1559. 12c12
 1560. <             # You'll be wanting stylish furniture for that new home, which you could always craft as DIY projects, but… I recommend you check into the offerings fr…
 1561. ---
 1562. >             # You'll be wanting stylish furniture for your home, which you could always craft as DIY projects, but… I recommend you check into the offerings from N…
 1563. diff -r 1.4.0/SNPC_slo_00_Peddling.evfl.txt 1.5.0/SNPC_slo_00_Peddling.evfl.txt
 1564. 36a37
 1565. >                 run Slo_PumpkinSeeding()
 1566. 64a66,88
 1567. > flow Slo_Chk_PumpkinSeeding():
 1568. >     if EventFlowSystemActor.EnvCheckBetweenDate(10, 1, 10, 31, 'cLastGrowUpTime'):
 1569. >         if System.EventFlags['cPlayer:SloExplainPumpkinSeedingFlag']:
 1570. >             # [A|An]<125:0:0000>! A perfectly wonderful selection. And they're available in bulk. How many would you like?
 1571. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:038', false)
 1572. >         else:
 1573. >             # I'm doing a special in October. For <90:21:0000> each, you can grow your own <125:0:0200>.
 1574. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:104', false)
 1575. >             System.EventFlags['cPlayer:SloExplainPumpkinSeedingFlag'] = true
 1576. >             # I can sell them to you individually or in bulk. So, would you like to care for [a|an]<125:0:0200>?
 1577. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:106', false)
 1578. >
 1579. > flow Slo_PumpkinSeeding():
 1580. >     if EventFlowSystemActor.EnvCheckBetweenDate(10, 1, 10, 31, 'cLastGrowUpTime'):
 1581. >         if System.EventFlags['cPlayer:SloExplainAddVegetable']:
 1582. >             if not System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag']:
 1583. >                 run Sub_grp_Event95()
 1584. >         else:
 1585. >             # Oh, yes! I have some happy news to share with you. Since October and Halloween are such close friends, I decided to start selling <item>pumpkin start…
 1586. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:100', false)
 1587. >             System.EventFlags['cPlayer:SloExplainAddVegetable'] = true
 1588. >             run Sub_grp_Event95()
 1589. >
 1590. 69,70c93,97
 1591. <     # [A|An]<125:0:0000>! A perfectly wonderful selection. And they're available in bulk. How many would you like?
 1592. <     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:038', false)
 1593. ---
 1594. >     if EventFlowSystemActor.MultiItemSelectInclude(13227, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 65534, 'cItemSelect'):
 1595. >         run Slo_Chk_PumpkinSeeding()
 1596. >     else:
 1597. >         # [A|An]<125:0:0000>! A perfectly wonderful selection. And they're available in bulk. How many would you like?
 1598. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:038', false)
 1599. 108a136,140
 1600. > local flow Sub_Event146(EachWeedPrice: int, TotalWeedPrice: int, WeedNum: int, SellTotal: int):
 1601. >     run Slo_PumpkinSeeding()
 1602. >     # I'd be happy to know what I can do for you today.
 1603. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:004', false)
 1604. >
 1605. 182a215,222
 1606. > local flow Sub_grp_Event95():
 1607. >     if not System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag']:
 1608. >         # Just a few days after planting my <item>pumpkin starts, you'll have cheerful pumpkins eager to be picked. And watering your pumpkins makes them much …
 1609. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:102', false)
 1610. >         System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag'] = true
 1611. >     # Pumpkins are so much fun. I sure hope you'll try raising some!
 1612. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:103', false)
 1613. >
 1614. 218,219c258,264
 1615. <         # I'm so happy to see you again! What can I do for you?
 1616. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:005', false)
 1617. ---
 1618. >         if (EventFlowSystemActor.EnvCheckBetweenDate(10, 1, 10, 31, 'cLastGrowUpTime')) and (not ((System.EventFlags['cPlayer:SloExplainAddVegetable']) and (System.EventFlags['cPlayer:ExplainPumpkinColorFlag']))):
 1619. >             # Oh! Hello! Isn't this the most perfect day to shop for flowers?
 1620. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:057', false)
 1621. >             run Sub_Event146(EachWeedPrice=EachWeedPrice, TotalWeedPrice=TotalWeedPrice, WeedNum=WeedNum, SellTotal=SellTotal)
 1622. >         else:
 1623. >             # I'm so happy to see you again! What can I do for you?
 1624. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:005', false)
 1625. 220a266
 1626. >         System.EventFlags['cPlayer:SloTalkedToday'] = true
 1627. 227,229c273,275
 1628. <         # I'd be happy to know what I can do for you today.
 1629. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/slo/SP_slo:004', false)
 1630. <         System.EventFlags['cPlayer:SloTalkedToday'] = true
 1631. ---
 1632. >             run Sub_Event146(EachWeedPrice=EachWeedPrice, TotalWeedPrice=TotalWeedPrice, WeedNum=WeedNum, SellTotal=SellTotal)
 1633. >         else:
 1634. >             run Sub_Event146(EachWeedPrice=EachWeedPrice, TotalWeedPrice=TotalWeedPrice, WeedNum=WeedNum, SellTotal=SellTotal)
 1635. diff -r 1.4.0/SNPC_sza_50_IslandEvaluation.evfl.txt 1.5.0/SNPC_sza_50_IslandEvaluation.evfl.txt
 1636. 176d175
 1637. <             run Sub_Event54()
 1638. 180d178
 1639. <             run Sub_Event54()
 1640. 184d181
 1641. <             run Sub_Event54()
 1642. 188,189c185
 1643. <             run Sub_Event54()
 1644. <         case `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`:
 1645. ---
 1646. >         case `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`, `Unknown8`:
 1647. 192,194c188,195
 1648. <             run Sub_Event54()
 1649. <         default:
 1650. <             return
 1651. ---
 1652. >     DynamicCast_rco.SmartPhone(1)
 1653. >     DynamicCast_rco.TurnNeck(11)
 1654. >     # <50:3>PLAYER!<20:3:cd06><10:4> Can you believe it? We've finally turned our goal into a reality! We'll spread news of the concert via our island broa…
 1655. >     DynamicCast_rco.OpenMessageWindow('TalkSNpc/sza/SP_sza_50_IslandEvaluation:513_01', false)
 1656. >     System.EventFlags['cLand:IslandEvaluationClearTkkLive'] = true
 1657. >     System.EventFlags['cLand:IslandDevQuestRunning'] = false
 1658. >     System.EventFlags['cLand:IslandDevQuestComplete'] = true
 1659. >     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 1660. 311,320d311
 1661. <
 1662. < local flow Sub_Event54():
 1663. <     DynamicCast_rco.SmartPhone(1)
 1664. <     DynamicCast_rco.TurnNeck(11)
 1665. <     # <50:3>PLAYER!<20:3:cd06><10:4> Can you believe it? We've finally turned our goal into a reality! We'll spread news of the concert via our island broa…
 1666. <     DynamicCast_rco.OpenMessageWindow('TalkSNpc/sza/SP_sza_50_IslandEvaluation:513_01', false)
 1667. <     System.EventFlags['cLand:IslandEvaluationClearTkkLive'] = true
 1668. <     System.EventFlags['cLand:IslandDevQuestRunning'] = false
 1669. <     System.EventFlags['cLand:IslandDevQuestComplete'] = true
 1670. <     EventFlowSystemActor.ExitFlowchart()
 1671. diff -r 1.4.0/SNPC_tap.evfl.txt 1.5.0/SNPC_tap.evfl.txt
 1672. 68a69,79
 1673. > flow DLStart_FavoriteList():
 1674. >     # Splendid! Then everything is sorted. Please close your eyes…and relax…
 1675. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1006', false)
 1676. >     Player.PlayerStartAnimeBedWait()
 1677. >     EventFlowSystemActor.ChangeSwitchIdrDreamAromaPot(true)
 1678. >     run ConnectionMsg_Start()
 1679. >     if SubflowResults@2[2] == 0:
 1680. >         run DownloadDream_FavoriteList()
 1681. >     else:
 1682. >         run SearchDream_FavoriteList()
 1683. >
 1684. 72,74c83
 1685. <     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1686. <         run ReturnInputNo()
 1687. <     else:
 1688. ---
 1689. >     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() != 0:
 1690. 75a85,88
 1691. >     elif System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1692. >         run ReturnSelectSearchMode()
 1693. >     else:
 1694. >         run ReturnInputNo()
 1695. 94a108,127
 1696. > flow DownloadDream_FavoriteList():
 1697. >     EventFlowSystemActor.NetDownloadDream()
 1698. >     run ConnectionMsg_End()
 1699. >     if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1700. >         EventFlowSystemActor.ChangeSwitchIdrDreamAromaPot(false)
 1701. >         Player.PlayerStartAnimeBedWaitWithHandsClaspedOpenEyes()
 1702. >         run DL_NetErrorOccur()
 1703. >     else:
 1704. >         # Drift and compile…and emerge within the dream of <115:2:cd00>…<10:8:004b0000>
 1705. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1006_01', true)
 1706. >         EventFlowSystemActor.CameraReserveFirstStateCommand('Demo:InDreamZoomIn')
 1707. >         EventFlowSystemActor.CameraSetDemoParam('Player', 'InIdrDreamZoomIn', 'InIdrDreamZoomInOut', false, false, false, 0)
 1708. >         EventFlowSystemActor.TapSmoke('cIdrDreamSmoke')
 1709. >         EventFlowSystemActor.WaitFrame(90)
 1710. >         EventFlowSystemActor.NextLPFadeOff()
 1711. >         EventFlowSystemActor.SystemBGMVolumeFadeOut(2, 10.0, 0.0)
 1712. >         EventFlowSystemActor.SoundSceneChangeFadeOutDucking(0)
 1713. >         EventFlowSystemActor.NetGoToDream()
 1714. >         EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cDreamDemo', 'cNormalFader', 'cNormalFader', 'cWhite', 1.0, 0.10000000149011612)
 1715. >
 1716. 116a150,164
 1717. > flow Error_MyIslandDream():
 1718. >     # Hmm… That is the Dream Address for your own island. I am sorry, but I can no more guide you to your own island than I can divide by zero. Perhaps the…
 1719. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1033', false)
 1720. >     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() != 0:
 1721. >         run ReturnSelect()
 1722. >     elif System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1723. >         run ReturnSelectSearchMode()
 1724. >     else:
 1725. >         run ReturnInputNo()
 1726. >
 1727. > flow Error_NotFound():
 1728. >     # Sadly, there is no longer a dream filed to that Dream Address. Is there another dream you wish to visit?
 1729. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1057', false)
 1730. >     run Event69()
 1731. >
 1732. 126a175,179
 1733. > flow FavoriteList_Error_Cmn():
 1734. >     run ConnectionMsg_End()
 1735. >     EventFlowSystemActor.ChangeSwitchIdrDreamAromaPot(false)
 1736. >     Player.PlayerStartAnimeBedWaitWithHandsClaspedOpenEyes()
 1737. >
 1738. 176,178c229
 1739. <     if SubflowResults@2[0] == 0:
 1740. <         run ReturnInputNo()
 1741. <     else:
 1742. ---
 1743. >     if SubflowResults@2[0] != 0:
 1744. 184a236,244
 1745. >     elif System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1746. >         run ReturnSelectSearchMode()
 1747. >     elif EventFlowSystemActor.NetHasDreamLogList():
 1748. >         # Connection established. If I may stop us for a moment, there is something I believe you will be pleased to hear. From here on, if you find a uniquely…
 1749. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1051', false)
 1750. >         System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite'] = true
 1751. >         run ReturnSelectSearchMode()
 1752. >     else:
 1753. >         run ReturnInputNo()
 1754. 191,196c251,252
 1755. <         run ReturnSelect()
 1756. <     elif EventFlowSystemActor.IsMatchedOwnDreamIdAndInputDreamId():
 1757. <         # Hmm… That is the Dream Address for your own island. I am sorry, but I can no more guide you to your own island than I can divide by zero. Perhaps the…
 1758. <         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1033', false)
 1759. <         if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1760. <             run ReturnInputNo()
 1761. ---
 1762. >         if System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1763. >             run ReturnSelectSearchMode()
 1764. 198a255,256
 1765. >     elif EventFlowSystemActor.IsMatchedOwnDreamIdAndInputDreamId():
 1766. >         run Error_MyIslandDream()
 1767. 211,233c269,271
 1768. <                 # Splendid! Then everything is sorted. Please close your eyes…and relax…
 1769. <                 MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1006', false)
 1770. <                 Player.PlayerStartAnimeBedWait()
 1771. <                 EventFlowSystemActor.ChangeSwitchIdrDreamAromaPot(true)
 1772. <                 run ConnectionMsg_Start()
 1773. <                 EventFlowSystemActor.NetDownloadDream()
 1774. <                 run ConnectionMsg_End()
 1775. <                 if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1776. <                     EventFlowSystemActor.ChangeSwitchIdrDreamAromaPot(false)
 1777. <                     Player.PlayerStartAnimeBedWaitWithHandsClaspedOpenEyes()
 1778. <                     run DL_NetErrorOccur()
 1779. <                 else:
 1780. <                     # Drift and compile…and emerge within the dream of <115:2:cd00>…<10:8:004b0000>
 1781. <                     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1006_01', true)
 1782. <                     EventFlowSystemActor.CameraReserveFirstStateCommand('Demo:InDreamZoomIn')
 1783. <                     EventFlowSystemActor.CameraSetDemoParam('Player', 'InIdrDreamZoomIn', 'InIdrDreamZoomInOut', false, false, false, 0)
 1784. <                     EventFlowSystemActor.TapSmoke('cIdrDreamSmoke')
 1785. <                     EventFlowSystemActor.WaitFrame(90)
 1786. <                     EventFlowSystemActor.NextLPFadeOff()
 1787. <                     EventFlowSystemActor.SystemBGMVolumeFadeOut(2, 10.0, 0.0)
 1788. <                     EventFlowSystemActor.SoundSceneChangeFadeOutDucking(0)
 1789. <                     EventFlowSystemActor.NetGoToDream()
 1790. <                     EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cDreamDemo', 'cNormalFader', 'cNormalFader', 'cWhite', 1.0, 0.10000000149011612)
 1791. ---
 1792. >                 run DLStart_FavoriteList()
 1793. >             elif System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1794. >                 run ReturnSelectSearchMode()
 1795. 239,241c277,278
 1796. <             if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1797. <                 run ReturnInputNo()
 1798. <             else:
 1799. ---
 1800. > entrypoint Event69:
 1801. >             if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() != 0:
 1802. 242a280,283
 1803. >             elif System.EventFlags['cPlayer:TapUnlockFavorite']:
 1804. >                 run ReturnSelectSearchMode()
 1805. >             else:
 1806. >                 run ReturnInputNo()
 1807. 249a291,303
 1808. > flow ReturnSelectSearchMode():
 1809. >     # How shall I prepare your dream?
 1810. >     MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1052', false)
 1811. >     switch EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice3():
 1812. >         case 0:
 1813. >             SubflowResults[2] = 0
 1814. >             run ReturnInputNo()
 1815. >         case 1:
 1816. >             SubflowResults[2] = 1
 1817. >             run ReturnShowFavoriteList()
 1818. >         case 2:
 1819. >             run ReturnSelect()
 1820. >
 1821. 269a324,345
 1822. > flow ReturnShowFavoriteList():
 1823. >     if EventFlowSystemActor.NetHasDreamLogList():
 1824. >         # Very well. Please select the dream you wish to revisit.
 1825. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1055', false)
 1826. >         EventFlowSystemActor.UIDreamFavoriteListHandling()
 1827. >         if not EventFlowSystemActor.UIResultMenuDecide():
 1828. >             run ReturnSelectSearchMode()
 1829. >         elif EventFlowSystemActor.UIIsMyDreamIDFromList():
 1830. >             run Error_MyIslandDream()
 1831. >         else:
 1832. >             EventFlowSystemActor.SetTagFromUIResult(0, 'cDreamingListTownName')
 1833. >             # You wish to revisit the island named <115:2:cd00>? Is that correct?
 1834. >             MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1056', false)
 1835. >             if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1836. >                 run DLStart_FavoriteList()
 1837. >             else:
 1838. >                 run ReturnShowFavoriteList()
 1839. >     else:
 1840. >         # Hmm… There do not appear to be any dreams which you can revisit. If you wish to dream, I may need you to provide a Dream Address.
 1841. >         MainNpc.OpenMessageWindow('TalkSNpc/tap/SP_tap:1058', false)
 1842. >         run ReturnSelectSearchMode()
 1843. >
 1844. 359a436,446
 1845. >
 1846. > flow SearchDream_FavoriteList():
 1847. >     EventFlowSystemActor.NetSearchDream('cLogList')
 1848. >     if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1849. >         run FavoriteList_Error_Cmn()
 1850. >         run DL_NetErrorOccur()
 1851. >     elif EventFlowSystemActor.NetIsFoundDreamLand('cLogList'):
 1852. >         run DownloadDream_FavoriteList()
 1853. >     else:
 1854. >         run FavoriteList_Error_Cmn()
 1855. >         run Error_NotFound()
 1856. diff -r 1.4.0/System_BootSequence_PcSaveChk.evfl.txt 1.5.0/System_BootSequence_PcSaveChk.evfl.txt
 1857. 4c4
 1858. <             # The Nintendo Account linked to this user is different than it was before. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be rei…
 1859. ---
 1860. >             # The Nintendo Account linked to this user is different than it was before. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be res…
 1861. 98c98
 1862. <                 # The Nintendo Account linked to this user is different than it was before. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be rei…
 1863. ---
 1864. >                 # The Nintendo Account linked to this user is different than it was before. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be res…
 1865. 102c102
 1866. <             # This user does not have a Nintendo Account linked. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be reinitialized if you play …
 1867. ---
 1868. >             # This user does not have a Nintendo Account linked. Any features that use the internet, like the Best Friends List, will be reset if you play again. D…
 1869. diff -r 1.4.0/System_GameClose.evfl.txt 1.5.0/System_GameClose.evfl.txt
 1870. 2,14c2,18
 1871. <     EventFlowSystemActor.NetCaptureScreenshot()
 1872. <     # Do you want to report this dream?
 1873. <     EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_CloseMenu:025', false)
 1874. <     if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1875. <         EventFlowSystemActor.UIIllegalReportHandling(8)
 1876. <         if EventFlowSystemActor.UIIllegalReportResult():
 1877. <             # The dream you were experiencing has been reported. You will now be returned to your own bed.
 1878. <             EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_CloseMenu:026', true)
 1879. <             EventFlowSystemActor.MiniGameSilentCancel()
 1880. <             EventFlowSystemActor.StopMeasurePlayTime('cDreaming')
 1881. <             EventFlowSystemActor.FadeOut('', '', 'cBlack', 1.0, 1.0, true)
 1882. <             EventFlowSystemActor.NetExitDream(true)
 1883. <             EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cDreamDemo', 'cDream', 'cDream', 'cBlack', 1.0, 1.0)
 1884. ---
 1885. >     if EventFlowSystemActor.NetIsPublicDream():
 1886. >         # It doesn't seem like I can send a report on this dream...
 1887. >         EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_CloseMenu:027', true)
 1888. >     else:
 1889. >         EventFlowSystemActor.NetCaptureScreenshot()
 1890. >         # Do you want to report this dream?
 1891. >         EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_CloseMenu:025', false)
 1892. >         if EventFlowSystemActor.GeneralTalkChoice2() == 0:
 1893. >             EventFlowSystemActor.UIIllegalReportHandling(8)
 1894. >             if EventFlowSystemActor.UIIllegalReportResult():
 1895. >                 # The dream you were experiencing has been reported. You will now be returned to your own bed.
 1896. >                 EventFlowSystemActor.OpenMessageWindow('TalkSys/SYS_CloseMenu:026', true)
 1897. >                 EventFlowSystemActor.MiniGameSilentCancel()
 1898. >                 EventFlowSystemActor.StopMeasurePlayTime('cDreaming')
 1899. >                 EventFlowSystemActor.FadeOut('', '', 'cBlack', 1.0, 1.0, true)
 1900. >                 EventFlowSystemActor.NetExitDream(true)
 1901. >                 EventFlowSystemActor.SystemRequestChangeStage('cDreamDemo', 'cDream', 'cDream', 'cBlack', 1.0, 1.0)
 1902. diff -r 1.4.0/System_GrowUp.evfl.txt 1.5.0/System_GrowUp.evfl.txt
 1903. 32a33,34
 1904. >     System.EventFlags['cLand:GrowUpAfterPatch1_4'] = true
 1905. >     System.EventFlags['cLand:GrowUpAfterPatch1_5'] = true
 1906. 94c96,100
 1907. <             run System_ServerRegistration::UploadProfileCore(IgnoreError=true)
 1908. ---
 1909. >             run System_ServerRegistration::UploadProfileCore(IgnoreError=true, Terminate=false)
 1910. >             EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(true, 10, true)
 1911. >
 1912. > flow NSO_HomeLandCheck():
 1913. >     return
 1914. diff -r 1.4.0/System_GrowUp_WeatherControl.evfl.txt 1.5.0/System_GrowUp_WeatherControl.evfl.txt
 1915. 2,3c2,10
 1916. <     if (EventFlowSystemActor.EventBranch(true, 0) == `Fireworks`) and (not System.EventFlags['cLand:GrowUpAfterPatch1_4']):
 1917. <         EventFlowSystemActor.SetWeatherPattern('EventDay00')
 1918. ---
 1919. >     switch EventFlowSystemActor.EventBranch(true, 0):
 1920. >         case `Fireworks`:
 1921. >             if not System.EventFlags['cLand:GrowUpAfterPatch1_4']:
 1922. >                 EventFlowSystemActor.SetWeatherPattern('EventDay00')
 1923. >         case `Halloween`:
 1924. >             if not System.EventFlags['cLand:GrowUpAfterPatch1_5']:
 1925. >                 EventFlowSystemActor.SetWeatherPattern('EventDay01')
 1926. >         default:
 1927. >             return
 1928. 6c13
 1929. <     if EventFlowSystemActor.EventBranch(true, 0) in (`None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Countdown`, `Easter`, `Fireworks`, `Halloween`, `Unknown7`):
 1930. ---
 1931. >     if EventFlowSystemActor.EventBranch(true, 0) in (`None`, `FishingConvention`, `InsectConvention`, `Countdown`, `Easter`, `Fireworks`, `Unknown7`, `Unknown8`):
 1932. 7a15,16
 1933. >     else:
 1934. >         EventFlowSystemActor.SetWeatherPattern('EventDay01')
 1935. Only in 1.5.0: System_Move_Player.evfl.txt
 1936. Only in 1.5.0: System_PcMove.evfl.txt
 1937. diff -r 1.4.0/System_SaveGameClose.evfl.txt 1.5.0/System_SaveGameClose.evfl.txt
 1938. 17a18
 1939. >     EventFlowSystemActor.SaveSimpleLoad('cAll')
 1940. 26c27,28
 1941. <     run System_ServerRegistration::UploadProfileCore(IgnoreError=true)
 1942. ---
 1943. >     if EventFlowSystemActor.NetMode() == 2:
 1944. >         run System_ServerRegistration::UploadProfileCore(IgnoreError=true)
 1945. diff -r 1.4.0/System_ServerRegistration.evfl.txt 1.5.0/System_ServerRegistration.evfl.txt
 1946. 63a64
 1947. >         EventFlowSystemActor.NetUpdateFriendLandWithInterval(1)
 1948. 64a66
 1949. >         EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(false, -1, true)
 1950. 77a80
 1951. >                     EventFlowSystemActor.NetUpdateFriendLandWithInterval(1)
 1952. 78a82,84
 1953. >                     EventFlowSystemActor.NetUploadEmoticon(false, -1, true)
 1954. >                     if EventFlowSystemActor.CheckErrorType(2):
 1955. >                         SubflowResults[0] = 1
 1956. diff -r 1.4.0/Tutorials_Prologue1_Charactermaking.evfl.txt 1.5.0/Tutorials_Prologue1_Charactermaking.evfl.txt
 1957. 10,11c10,17
 1958. <     if EventFlowSystemActor.ShopLevel() == `InResServiceTent`:
 1959. <         System.EventFlags['cPlayer:KaburibaConditionFlag'] = false
 1960. ---
 1961. >     switch EventFlowSystemActor.ShopLevel():
 1962. >         case `InResServiceTent`:
 1963. >             System.EventFlags['cPlayer:KaburibaConditionFlag'] = false
 1964. >         case `NooksCrannyInitial`:
 1965. >             if EventFlowSystemActor.FacilityOpenPastDays('cMarket1', 8):
 1966. >                 System.EventFlags['cPlayer:KaburibaConditionFlag'] = false
 1967. >         default:
 1968. >             return
 1969.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement