Guest User

Untitled

a guest
Aug 20th, 2019
153
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Prefix: '&7[&c&l►&7] '
 2.  
 3. updater:
 4. enable: true
 5. broadcast-to-staff-player: true
 6.  
 7. Configuration:
 8. break:
 9. drop-default-item: false
 10.  
 11. game-mode-allow:
 12. - 'SURVIVAL'
 13. - 'ADVENTURE'
 14.  
 15. hook-ASkyBlock: false
 16.  
 17. can-not-break-in-another-island: true
 18.  
 19. Place-require:
 20. has-island: true
 21. is-on-island: true
 22.  
 23. messages:
 24. must-be-player: '&cBạn phải là người chơi để thực hiện lệnh này!'
 25. no-permission: '&cBạn không có quyền dùng lệnh này'
 26. reload-success: '&aReload thành công'
 27. reload-error: '&cCó lỗi khi reload'
 28. no-item-in-hand: '&cKhông tìm thấy khối thích hợp'
 29. set-success: '&aChỉ định thành công'
 30. remove-success: '&aXóa thành công'
 31.  
 32. player-not-found: '&cKhông tìm thấy người chơi'
 33. type-not-found: '&cKhông tìm thấy loại material'
 34. name-not-found: '&cKhông tìm thấy tên đánh dấu'
 35. not-found-player: '&cKhông tìm thấy người chơi!'
 36.  
 37. is-not-number: '&cKhông phải là số!'
 38.  
 39. just-place-on-island: '&cBạn chỉ được đặt ở đảo của bạn!'
 40. dont-have-island: '&cBạn phải có đảo để có thể đặt!'
 41.  
 42. item-in-hand-must-be-block: '&cVật phẩm trên tay bạn phải là khối để chỉ định!'
 43.  
 44. not-found-askyblock: '&cKhông tìm thấy ASkyBlock!'
 45.  
 46. can-not-break-in-another-island: '&cBạn không thể phá khối của đảo người khác!'
 47.  
 48. usage:
 49. command-set: '&cSử dụng: &f/ag set [name_id] [type] [time]'
 50. command-give: '&cSử dụng: &f/ag give [player] [name_id] [amount]'
 51. command-remove: '&cSử dụng: &f/ag remove [name_id]'
 52.  
 53. help:
 54. - '&7'
 55. - '&f&m '
 56. - '&b/{lenh} [help, ?] &7- xem thêm về lệnh, quyền: ''ag.help'''
 57. - '&b/{lenh} info &7- xem thông tin plugin, quyền: ''ag.info'''
 58. - '&b/{lenh} [reload, rl] &7- nạp lại config, quyền: ''age.reload'''
 59. - '&b/{lenh} set &7- chỉ định generator, quyền: ''ag.set'''
 60. - '&b/{lenh} give &7- đưa generator cho người chơi, quyền: ''ag.give'''
 61. - '&b/{lenh} remove &7- xóa generator đã thiết lập, quyền: ''ag.remove'''
 62. - '&f&m '
 63. - '&7'
RAW Paste Data