SHARE
TWEET

abandonedship.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jul 2nd, 2016 175 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_AbandonedShip: ; ee94b
 2.     musicheader 4, 1, Music_AbandonedShip_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_AbandonedShip_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_AbandonedShip_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_AbandonedShip_Ch4
 6. ; ee957
 7.  
 8. Music_AbandonedShip_Ch1: ; ee957
 9.     tempo 188
 10.     volume $77
 11.     dutycycle $0
 12.     tone $0002
 13.     vibrato $10, $22
 14.     notetype $c, $82
 15.     note __, 6
 16. Music_AbandonedShip_Ch1_loop:
 17.     octave 3
 18.     note A#, 2
 19.     octave 4
 20.     note F#, 4
 21.     note F_, 4
 22.     octave 3
 23.     note C#, 1
 24.     octave 4
 25.     note F_, 1
 26.     octave 3
 27.     note C#, 1
 28.     octave 4
 29.     note F_, 1
 30.     octave 3
 31.     note C#, 1
 32.     octave 4
 33.     note F_, 1
 34.     octave 3
 35.     note A#, 2
 36.     octave 4
 37.     note F#, 4
 38.     note F_, 4
 39.     note C#, 4
 40.     octave 3
 41.     note A#, 2
 42.     note A_, 2
 43.     octave 4
 44.     note D#, 4
 45.     note C_, 4
 46.     octave 3
 47.     note C_, 1
 48.     octave 4
 49.     note C_, 1
 50.     octave 3
 51.     note C_, 1
 52.     octave 4
 53.     note D#, 1
 54.     octave 3
 55.     note C_, 1
 56.     octave 4
 57.     note C_, 1
 58.     octave 3
 59.     note A_, 2
 60.     octave 4
 61.     note D#, 4
 62.     note C_, 4
 63.     note D#, 4
 64.     note C_, 2
 65.     note C_, 2
 66.     note F_, 4
 67.     note D#, 4
 68.     octave 3
 69.     note C_, 1
 70.     octave 4
 71.     note D#, 1
 72.     octave 3
 73.     note C_, 1
 74.     octave 4
 75.     note F_, 1
 76.     octave 3
 77.     note C_, 1
 78.     octave 4
 79.     note D#, 1
 80.     note C_, 2
 81.     note F_, 4
 82.     note D#, 4
 83.     note C_, 4
 84.     note D#, 2
 85.     note C#, 2
 86.     note F_, 4
 87.     note C#, 4
 88.     octave 3
 89.     note C#, 1
 90.     octave 4
 91.     note C#, 1
 92.     octave 3
 93.     note C#, 1
 94.     octave 4
 95.     note F_, 1
 96.     octave 3
 97.     note C#, 1
 98.     octave 4
 99.     note C#, 1
 100.     note F_, 2
 101.     note D#, 4
 102.     note C#, 4
 103.     intensity $84
 104.     octave 3
 105.     note F_, 6
 106.     intensity $82
 107.     dutycycle $2
 108.     octave 3
 109.     note F#, 1
 110.     note A_, 1
 111.     octave 4
 112.     note C#, 1
 113.     note D#, 1
 114.     note F#, 1
 115.     note A_, 1
 116.     octave 5
 117.     note C#, 1
 118.     note D#, 1
 119.     note A_, 1
 120.     note F#, 1
 121.     note D#, 1
 122.     note C#, 1
 123.     octave 4
 124.     note A_, 1
 125.     note F#, 1
 126.     note C#, 1
 127.     octave 3
 128.     note F#, 1
 129.     note F_, 1
 130.     note G#, 1
 131.     octave 4
 132.     note C_, 1
 133.     note D#, 1
 134.     note F_, 1
 135.     note G#, 1
 136.     octave 5
 137.     note C_, 1
 138.     note D#, 1
 139.     note G#, 1
 140.     note F_, 1
 141.     note D#, 1
 142.     note C_, 1
 143.     octave 4
 144.     note G#, 1
 145.     note F_, 1
 146.     note C_, 1
 147.     octave 3
 148.     note F_, 1
 149.     note C#, 1
 150.     note F_, 1
 151.     note A#, 1
 152.     octave 4
 153.     note C#, 1
 154.     note F_, 1
 155.     note G#, 1
 156.     note A#, 1
 157.     octave 5
 158.     note C#, 1
 159.     note F_, 1
 160.     note C#, 1
 161.     octave 4
 162.     note A#, 1
 163.     note G#, 1
 164.     note F_, 1
 165.     note C#, 1
 166.     octave 3
 167.     note A#, 1
 168.     note G#, 1
 169.     note D#, 1
 170.     note G_, 1
 171.     note G#, 1
 172.     octave 4
 173.     note C_, 1
 174.     note D#, 1
 175.     note G_, 1
 176.     note G#, 1
 177.     octave 5
 178.     note C_, 1
 179.     note G#, 1
 180.     note G_, 1
 181.     note D#, 1
 182.     note C_, 1
 183.     octave 4
 184.     note G#, 1
 185.     note G_, 1
 186.     note D#, 1
 187.     note C_, 1
 188.     dutycycle $0
 189.     octave 4
 190.     note F#, 2
 191.     note D#, 4
 192.     note G#, 1
 193.     note G#, 1
 194.     note D#, 3
 195.     note G#, 3
 196.     note F#, 2
 197.     note F_, 2
 198.     note D_, 4
 199.     octave 3
 200.     note G#, 1
 201.     note G#, 1
 202.     note F_, 4
 203.     note D_, 1
 204.     note G#, 1
 205.     octave 4
 206.     note D_, 1
 207.     note F_, 1
 208.     note C#, 1
 209.     octave 3
 210.     note B_, 1
 211.     note __, 1
 212.     octave 4
 213.     note C#, 1
 214.     octave 3
 215.     note B_, 1
 216.     note __, 1
 217.     note C#, 1
 218.     octave 3
 219.     note B_, 1
 220.     notetype $6, $82
 221.     octave 4
 222.     note C#, 1
 223.     octave 3
 224.     note G#, 1
 225.     note F#, 1
 226.     note C#, 1
 227.     note F#, 1
 228.     note G#, 1
 229.     note B_, 1
 230.     octave 4
 231.     note F#, 1
 232.     octave 3
 233.     note C#, 1
 234.     note F#, 1
 235.     note G#, 1
 236.     octave 4
 237.     note C#, 1
 238.     note F#, 1
 239.     note G#, 1
 240.     note B_, 1
 241.     octave 5
 242.     note C#, 1
 243.     octave 4
 244.     notetype $c, $82
 245.     note G#, 3
 246.     note F#, 3
 247.     note F_, 2
 248.     octave 3
 249.     note B_, 3
 250.     note A#, 3
 251.     note G#, 2
 252.     loopchannel 0, Music_AbandonedShip_Ch1_loop
 253.  
 254.  
 255. Music_AbandonedShip_Ch2:
 256.     dutycycle $3
 257.     vibrato $1c, $12
 258.     notetype $c, $a0
 259.     note __, 6
 260. Music_AbandonedShip_Ch2_loop:
 261.     callchannel Music_AbandonedShip_Ch2_branch_1
 262.     vibrato $1c, $F2
 263.     callchannel Music_AbandonedShip_Ch2_branch_1
 264.     note D#, 2
 265.     note C#, 2
 266.     note D#, 2
 267.     intensity $a0
 268.     note C_, 4
 269.     intensity $a7
 270.     vibrato $15, $F2
 271.     note C_, 6
 272.     dutycycle $2
 273.     intensity $85
 274.     note __, 2
 275.     vibrato $1c, $12
 276.     octave 5
 277.     note C_, 4
 278.     octave 4
 279.     note A_, 4
 280.     note __, 6
 281.     dutycycle $3
 282.     intensity $a0
 283.     note D#, 4
 284.     intensity $a7
 285.     vibrato $15, $72
 286.     note D#, 6
 287.     vibrato $1c, $12
 288.     note D#, 2
 289.     note F_, 2
 290.     note D#, 2
 291.     octave 3
 292.     intensity $a0
 293.     note G#, 4
 294.     intensity $a7
 295.     vibrato $15, $72
 296.     note G#, 6
 297.     octave 4
 298.     vibrato $1c, $12
 299.     note D#, 2
 300.     note F_, 2
 301.     note C_, 2
 302.     octave 3
 303.     note G#, 2
 304.     note A#, 2
 305.     octave 4
 306.     note C_, 2
 307.     intensity $a0
 308.     note C#, 4
 309.     vibrato $15, $62
 310.     intensity $a7
 311.     note C#, 6
 312.     dutycycle $2
 313.     intensity $85
 314.     vibrato $1c, $12
 315.     note __, 2
 316.     octave 5
 317.     note C#, 4
 318.     octave 4
 319.     note A#, 4
 320.     note __, 6
 321.     intensity $84
 322.     note C#, 2
 323.     intensity $64
 324.     note C#, 2
 325.     intensity $54
 326.     note C#, 2
 327.     intensity $44
 328.     note C#, 2
 329.     octave 3
 330.     intensity $84
 331.     note A_, 2
 332.     note B_, 2
 333.     octave 4
 334.     note C#, 2
 335.     octave 3
 336.     note F#, 2
 337.     note G#, 2
 338.     intensity $64
 339.     note G#, 2
 340.     intensity $54
 341.     note G#, 2
 342.     intensity $44
 343.     note G#, 2
 344.     intensity $84
 345.     octave 4
 346.     note C_, 2
 347.     intensity $64
 348.     note C_, 2
 349.     intensity $54
 350.     note C_, 2
 351.     intensity $44
 352.     note C_, 2
 353.     intensity $84
 354.     note C#, 2
 355.     intensity $64
 356.     note C#, 2
 357.     intensity $54
 358.     note C#, 2
 359.     intensity $84
 360.     note F_, 2
 361.     intensity $64
 362.     note F_, 2
 363.     intensity $84
 364.     note G#, 2
 365.     intensity $64
 366.     note G#, 2
 367.     intensity $84
 368.     octave 5
 369.     note C#, 2
 370.     note C_, 2
 371.     intensity $64
 372.     note C_, 2
 373.     intensity $54
 374.     note C_, 2
 375.     intensity $44
 376.     note C_, 2
 377.     intensity $34
 378.     note C_, 2
 379.     intensity $24
 380.     note C_, 2
 381.     note __, 2
 382.     dutycycle $3
 383.     notetype $6, $a7
 384.     octave 3
 385.     note G_, 1
 386.     note G#, 1
 387.     note A_, 1
 388.     note A#, 1
 389.     notetype $c, $a7
 390.     note B_, 6
 391.     note A#, 1
 392.     note B_, 1
 393.     octave 4
 394.     note C#, 2
 395.     octave 3
 396.     note B_, 2
 397.     note A#, 2
 398.     note G#, 2
 399.     note B_, 2
 400.     note __, 1
 401.     note F_, 2
 402.     note __, 1
 403.     note F#, 1
 404.     note G#, 7
 405.     note __, 2
 406.     note G#, 1
 407.     note F#, 1
 408.     note __, 1
 409.     note G#, 1
 410.     note F#, 1
 411.     note __, 1
 412.     note G#, 1
 413.     note F#, 1
 414.     note G#, 2
 415.     note __, 1
 416.     note A#, 2
 417.     note __, 1
 418.     note B_, 2
 419.     octave 4
 420.     note C#, 2
 421.     note __, 1
 422.     octave 3
 423.     note B_, 2
 424.     note __, 1
 425.     note G#, 2
 426.     note F_, 2
 427.     note __, 1
 428.     note D#, 2
 429.     note __, 1
 430.     note C#, 2
 431.     loopchannel 0, Music_AbandonedShip_Ch2_loop
 432.  
 433. Music_AbandonedShip_Ch2_branch_1:
 434.     notetype $c, $a0
 435.     octave 3
 436.     note A#, 4
 437.     intensity $a7
 438.     note A#, 6
 439.     octave 4
 440.     vibrato $1c, $12
 441.     note F_, 2
 442.     note F#, 2
 443.     note F_, 2
 444.     endchannel
 445.  
 446. Music_AbandonedShip_Ch3: ; eeac7
 447.     stereopanning $f0
 448.     notetype $c, $14
 449.     note __, 6
 450. Music_AbandonedShip_Ch3_loop:
 451.     octave 2
 452.     note F#, 1
 453.     note __, 1
 454.     note F#, 1
 455.     note __, 3
 456.     octave 4
 457.     intensity $24
 458.     note F_, 4
 459.     note __, 4
 460.     octave 2
 461.     intensity $14
 462.     note F#, 1
 463.     note __, 1
 464.     note F#, 1
 465.     note __, 1
 466.     note F#, 1
 467.     note __, 3
 468.     octave 4
 469.     intensity $24
 470.     note F_, 4
 471.     intensity $14
 472.     octave 2
 473.     note F#, 5
 474.     note __, 1
 475.     note F#, 1
 476.     note __, 1
 477.     note F#, 1
 478.     note __, 3
 479.     octave 4
 480.     intensity $24
 481.     note D#, 4
 482.     note __, 4
 483.     octave 2
 484.     intensity $14
 485.     note F#, 1
 486.     note __, 1
 487.     note F#, 1
 488.     note __, 1
 489.     note F#, 1
 490.     note __, 3
 491.     octave 4
 492.     intensity $24
 493.     note D#, 4
 494.     octave 2
 495.     intensity $14
 496.     note F#, 5
 497.     note __, 1
 498.     note F_, 1
 499.     note __, 1
 500.     note F_, 1
 501.     note __, 3
 502.     octave 4
 503.     intensity $24
 504.     note C_, 4
 505.     note __, 4
 506.     octave 2
 507.     intensity $14
 508.     note F_, 1
 509.     note __, 1
 510.     note F_, 1
 511.     note __, 1
 512.     note F_, 1
 513.     note __, 3
 514.     octave 4
 515.     intensity $24
 516.     note C_, 4
 517.     octave 2
 518.     intensity $14
 519.     note F_, 5
 520.     note __, 1
 521.     note C#, 1
 522.     note __, 1
 523.     note C#, 1
 524.     note __, 3
 525.     octave 3
 526.     intensity $24
 527.     note A#, 4
 528.     note __, 4
 529.     octave 2
 530.     intensity $14
 531.     note C#, 1
 532.     note __, 1
 533.     note C#, 1
 534.     note __, 1
 535.     note C#, 1
 536.     note __, 3
 537.     octave 3
 538.     intensity $24
 539.     note A#, 4
 540.     octave 2
 541.     intensity $14
 542.     note C#, 6
 543.     note __, 8
 544.     note C#, 8
 545.     note C_, 8
 546.     note G#, 8
 547.     note A#, 6
 548.     octave 3
 549.     note C#, 3
 550.     note __, 1
 551.     note C#, 4
 552.     note F_, 2
 553.     note D#, 8
 554.     intensity $24
 555.     note D#, 8
 556.     intensity $14
 557.     octave 2
 558.     note G#, 1
 559.     note __, 1
 560.     note G#, 1
 561.     note __, 3
 562.     note B_, 2
 563.     note G#, 6
 564.     octave 3
 565.     note D#, 2
 566.     note D_, 6
 567.     note __, 4
 568.     octave 2
 569.     note B_, 5
 570.     note __, 1
 571.     note B_, 2
 572.     note __, 1
 573.     note B_, 2
 574.     note __, 1
 575.     note F#, 1
 576.     note A#, 1
 577.     note B_, 2
 578.     note __, 1
 579.     octave 3
 580.     note C#, 2
 581.     note __, 1
 582.     note D#, 2
 583.     note F#, 2
 584.     note __, 1
 585.     note D#, 2
 586.     note __, 1
 587.     note C#, 2
 588.     octave 2
 589.     note B_, 2
 590.     note __, 1
 591.     note A#, 2
 592.     note __, 1
 593.     note G#, 2
 594.     loopchannel 0, Music_AbandonedShip_Ch3_loop
 595.  
 596. Music_AbandonedShip_Ch4: ; eeb4d
 597.     stereopanning $f
 598.     togglenoise $3
 599.     notetype $6
 600.     note C#, 1
 601.     note C#, 1
 602.     note C#, 1
 603.     note C#, 1
 604.     note C#, 1
 605.     note C#, 1
 606.     note C#, 1
 607.     note C#, 1
 608.     note D_, 1
 609.     note D_, 1
 610.     note D_, 1
 611.     note D_, 1
 612. Music_AbandonedShip_branch_1: ; eeb51
 613.     notetype $c
 614.     callchannel Music_AbandonedShip_branch_eeb6b
 615.     note D_, 1
 616.     note C#, 1
 617.     note C#, 1
 618.     note D_, 1
 619.     callchannel Music_AbandonedShip_branch_eeb6b
 620.     notetype $6
 621.     note C#, 1
 622.     note C#, 1
 623.     note C#, 1
 624.     note C#, 1
 625.     note C#, 1
 626.     note D_, 1
 627.     note D_, 1
 628.     note D_, 1
 629.     loopchannel 4, Music_AbandonedShip_branch_1
 630. Music_AbandonedShip_branch_2:
 631.     notetype $c
 632.     note __, 16
 633.     loopchannel 4, Music_AbandonedShip_branch_2
 634.     callchannel Music_AbandonedShip_branch_eeb6b
 635.     note D_, 1
 636.     note C#, 1
 637.     note C#, 1
 638.     note D_, 1
 639.     callchannel Music_AbandonedShip_branch_eeb6b
 640.     notetype $6
 641.     note C#, 1
 642.     note C#, 1
 643.     note C#, 1
 644.     note C#, 1
 645.     note C#, 1
 646.     note D_, 1
 647.     note D_, 1
 648.     note D_, 1
 649.     notetype $c
 650.     callchannel Music_AbandonedShip_branch_eeb6b
 651.     note D_, 1
 652.     note C#, 1
 653.     note C#, 1
 654.     note D_, 1
 655.     note D_, 2
 656.     note C#, 1
 657.     note C#, 1
 658.     note D_, 2
 659.     note C#, 1
 660.     note C#, 1
 661.     note D_, 2
 662.     notetype $6
 663.     note C#, 1
 664.     note C#, 1
 665.     note C#, 1
 666.     note C#, 1
 667.     note C#, 1
 668.     note C#, 1
 669.     note C#, 1
 670.     note C#, 1
 671.     note D_, 1
 672.     note D_, 1
 673.     note D_, 1
 674.     note D_, 1
 675.     loopchannel 0, Music_AbandonedShip_branch_1
 676.    
 677. Music_AbandonedShip_branch_eeb6b: ; eeb6b
 678.     note D_, 2
 679.     note C#, 1
 680.     note C#, 1
 681.     note D_, 2
 682.     note C#, 1
 683.     note C#, 1
 684.     note D_, 2
 685.     note C#, 1
 686.     note C#, 1
 687.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top