daily pastebin goal
90%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 12th, 2012 1,137 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Niemiarowości serca
 2. Objawiają się zaburzeniami w rytmiczności uderzeń serca Podział niemiarowości serca:
 3. 1.      zaburzenia w wytwarzaniu bodźców      - chronotropiżm
 4. 2.      zaburzenia w przewodzeniu bodźców     -dromotropizm
 5. 3.      zaburzenia w pobudliwości serca        - batmotropizm
 6. 4.      zaburzenia w kurczliwości serca        - inotropizm
 7. Ad.l chronotropiżm
 8. *Niemiarowość zatokowa - arrythmia sinualis - wywołana przez węzeł zatokowy; powstają pauzy równe jednemu lub dwóm uderzeniom serca, potem są normalne co do siły skurcze, które nie są związane z pauzami oddechowymi; jako następstwo wzmożonej pobudliwości nerwu błędnego (napięcie wzrasta, to akcja serca wzrasta), nie powoduje zaburzeń w krążeniu, występuje u zdrowych zwierząt
 9. *Niemiarowość oddechowa - arrythmia respiratoria - przyspieszenie skurczu serca w czasie wdechu i zwolnienie w czasie wydechu (u psów fizjologiczne); wynik podrażnienia nerwu błędnego, jego hamującego działania na węzeł zatokowy (stany emocjonalne); nie ma zaburzeń w krwiobiegu; w stanach chorobowych u koni (rozedma pęcherzykowa płuc, zapalenie krupowe płuc, zapalenie opłucnej; zwiększa się tu ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej)
 10. Ad.2 dromotropizm - niemiarowość na tle zaburzeń w przewodzeniu bodźców
 11. Bloki serca 1°, II0, III0; blokady mogą leżeć w dowolnym miejscu układu przewodzącego,
 12. hamuje lub znosi pobudzenie
 13. Blok serca 1° - blokada wewnątrz przedsionkowa; zmiany zwyrodnieniowe (dystroficzne)
 14. EKG - rozszerzenie i rozdwojenie załamka P, nie jest groźne, nie ma implikacji na pracę komór Blok serca II0 - blokada przedsionkowo komorowa. węzłowa niezupełna; u koni występuje w następstwie zwiększenia napięcia nerwu błędnego (odgałęzienia do serca), bodziec z węzła zatokowego dochodzi do komór z opóźnieniem i przerwami;
 15. EKG - przedłużenie odstępu P -Q lub brak zespołu, komorowego QRST, pojawia się tylko załamek P; w czasie przedłużonej pauzy przy osłuchiwaniu stwierdza się ciche tony skurczów przedsionków; zanika po wysiłku; utrata świadomości, zamroczenia (gdy trwa to dłużej); obecność bloku nie wykazuje na zaburzenia w krwiobiegu, ale tylko na zwiększone napięcie nerwu błędnego
 16. Blok serca HI0 ~ blokada przedsionkowo komorowa zupełna; całkowite zniesienie przewodnictwa przedsionkowo komorowego i przedsionki kurczą się w przyspieszonym rytmie (węzeł zatokowy Keith-Flacka), zaś komory kurczą się wolniej (węzeł zatokowo przedsionkowy Aschoffa- Tawary); jest to dysocjacja czynnościowa komór (komory kurczą się wolniej niż przedsionki, gdyż węzeł zatokowy daje częściej bodźce) i przedsionków (rozkojarzenie) Przyczyna - to zwyrodnienie komórek w'pęczku Hissa, w przewlekłym zapaleniu mięśnia sercowego, np. infekcje wirusowe i bakteryjne, oraz przeżuty nowotworów złośliwych;
 17. EKG - załamek P jest prawidłowy, ale niezależny (nie związany) od zespołu QRST; osłuchiwaniem stwierdza się ciche i częste tony przedsionków i głośniejsze i rzadsze tony komorowe
 18. Ad.3 batmotropizm - niemiarowości na tle zaburzeń pobudliwości mięśnia sercowego
 19. a)      niemiarowość pozaskurczowa - arrythmia extrasystolica - na skutek bodźca dodatkowego ■(nadprógowego w fazie refrakcji) występuje przedwczesny skurcz serca lub oddzielnych jego części, a po nim pauza kompensacyjna (krążenie ustaje);
 20. W zależności od miejsca powstawania bodźca dodatkowego, wyróżniamy:
 21. -       pobudzenie zatokowe     -       przedwczesne
 22. pobudzenie przedsionkowe -      przedwczesne
 23. pobudzenie węzłowe    -       przedwczesne
 24. pobudzenie komorowe     -       przedwczesne
 25. b)      częstoskurcz napadowy - tcichycardia paroxymalis - nagłe przyspieszenie akcji serca, które może trwać kilka minut, dni; występuje przy chorobach bakteryjnych, gdy toksyny dostają się do organizmu; organiczne choroby serca; częstoskurcz pochodzenia ( w zależności od miejsca występowania) przedsionkowego, węzłowego, komorowego; liczna skurczów 180-200/minutę; kołatanie serca - zapalenie otrzewnej, stany septyczne, zapalenie przewodu pokarmowego
 26. c)      niemiarowość zupełna - arythmia absolutu - zjawisko trzepotania i migotania przedsionków; tętno - częste lub rzadkie
 27. -       silne lub słabe
 28. Zaburzenia rytmu w przedsionkach i komorach, brak zależności między liczbą skurczu przedsionków i komór; występują skurcze pojedynczych grup mięśni, wiele bodźców w węźle zatokowym, skurcze pojedynczych mięśni przebiegają kolejno, nie ma pełnego skurczu - falowanie
 29. Uderzenia: 200-300/min - trzepotanie przedsionków - tachysystolicct auricularis 300-600/min - migotanie przedsionków-fibrillatio auricularis migotanie przedsionków - fibrillatio auricularis - stany agonalne oraz głęboka niewydolność sercowa; skurcze komór występują w odstępach czasu nieprawidłowych; bodźce z węzła zatokowego są różnej siły i nie każdy trafia do węzła przedsionkowo-komorowego Ad. 4 inotropizm - zaburzenia w kurczliwości
 30. Jest to niemiarowość tętna - różne wychylenie ściany tętnicy pod wpływem fali krwi, przy niemiarowości rytmu ; występuje tętno naprzemienne - pulsus alternus -różnica wielkości fali; zaburzenia w kurczliwości komór; wyczuwalne na tętnicy, stwierdza się przy osłuchiwaniu tonów serca; jest to charakter geriatryczny, dotyczy starych zwierząt (konie, psy, koty), zmiany sklerotyczne, degeneracyjne w mięśniu sercowym, zaawansowana niewydolność sercowa
 31. Tętno (pulsus): unoszenie się i opadanie ściany tętnic, związane z pracą serca (skurcz i rozkurcz) i uwarunkowane sprężystością tych naczyń
 32. Badanie tętnic:        oglądanie,     omacywanie, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia tętniczego.
 33. U zdrowych zwierząt tętnice są nie widoczne.
 34. Mierzenie ciśnienia tętniczego - u zwierząt, jak u człowieka, metodą krwawą i bezkrwawą Miejsce pomiaru ciśnienia - najlepsze tętnica ogonowa, u psów tętnice ogonowa i promieniowa, trudny pomiar bo założenie mankietu jest niewygodne
 35. U zwierząt nie ma choroby nadciśnieniowej (tylko jako objaw innych chorób np. nerek, wątroby); u ludzi nadciśnienie prowadzić może do udaru mózgu, wylewu krwi Tętnice prawidłowo są niewidoczne; zaburzenia np.: wzmożone tętnienie tętnic palcowych przy ochwacie u koni (ochwat kopytowy - pododermatitis recidiva acuta nonpurulenta - nieropne zapalenie miazgi kopyta twórczej rogu kopytowego); jest tu dużo naczyń włosowatych, histamina rozszerza naczynia, są one przepełnione krwią i następuje zastój krwi tętniczej, na dłoniowej stronie występuje pulsacja i podwyższenie temperatury puszki kopytowej.
 36. Tętniaki - występują wewnętrznie na tętnicy krezkowej przedniej u koni, spowodowane są pasożytami słupkowcami (Strongyloides spp.)
 37. Laiwy umiejscawiają się na błonie wewnętrznej naczyń tętniczych, uszkadzają śródbłonek, występują odpryski śródbłonka w krwi powstają zakrzepy, dostają się one do naczyń krezki, co powoduje zaczopowanie ich i morzyska (bólowe) zatorowo-zakrzepowe; błona naczyń ulega ścieńczeniu powstają tętniaki które się rozszerzają można je stwierdzić badaniem rektalnym - duże wyraźne tętnienie        f
 38. O.      bodlotA ^       uiev> °o^J^
 39. (sOQAMl'M£if J<Q*4t&t/GL -f* 4 ^
 40. Zaburzenia tętna Częstość tętna
 41. -przyspieszenie tętna -- tcichycardia tętno szybkie - pulsus freąuens
 42. 1.      zwyrodnienie mięśnia sercowego (niewydolność mięśnia sercowego)
 43. 2.      obniżenie ciśnienia krwi
 44. 3.      niewydolność serca
 45. 4.      choroby wyniszczające i z gorączką
 46. 5.      niedokrwistość
 47. 6.      choroby metaboliczne: cukrzyca, ketoza, mocznica, hepatargie (niewydolność wątroby)
 48. 7.      wysiłek fizyczny (podniecenie, nerwice)
 49. 8.      częstoskurcz napadowy, zatokowy
 50. 9.      leki (adrenalina, kofeina, kardiamina, nikotyna)
 51. 10.     ubytki krwi, krwotoki, spadek erytrocytów (niedokrwistości)
 52.  
 53. -zwolnienie tętna - bradycardia tętno rzadkie- pulsus rarus
 54. 1.      fizjologiczne u koni wyścigowych i psów myśliwskich (adaptacja do wysiłku)
 55. 2.      choroby ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie mózgu i opon mózgowych, guzy, wodogłowie)
 56. 3.      choroby zakaźne, z gorączką
 57. 4.      bloki w przewodzeniu wewnątrz serca, zaburzenia rytmu węzła zatokowego
 58. 5.      syndrom HofFlunda, zatkanie ksiąg u bydła
 59. 6.      przedawkowanie leków np.: preparatów naparstnicy (leki nasercowe) - siła skurczu serca ulega wzmożeniu
 60. Napięcie tętna - oporność na ucisk tętnicy t. twarde       - pu/sus dunis (tężec, stwardnienie)
 61. t. drutowate -p. contractus (nadciśnienie tętnicze, marskość nerek, zatrucia ołowiem) t. miękkie -p. mollis (choroby zakaźne, gorączka, niewydolność sercowa i naczyniowa, zapalenie otrzewnej, niedokrwistość)
 62. t. nitkowate — p. filiformis (mocno zaawansowana niewydolność sercowa i naczyniowa, zapaść - collapsus)
 63. Narastanie tętna:
 64. t. chybkie -pidsus celer (niedomykalność zastawki aorty,      zwiotczenie     ścian  tętnic)
 65. t. leniwe -pulsus tardus (zwężenia ujścia tętnicy płucnej, zatrucia        ołowiem        - ołowica)
 66. Miarowośe tętna:
 67. t. miarowe -p. regulciris - równe odstępy czasu t. równe -p. aeąualis -jednakowe wielkości fali t. niemiarowe - p. irregulciris
 68. t, brakujące - p. deficiens - zaburzenia w przewodzeniu (bloki zatokowo-przedsionkowe
 69. i przedsionkowo-komorowe) t. bliźniacze p. bigeminus - dodatkowy skurcz (exirasystole), blok serca
 70. Wypełnienie I wielkość tętna Zależy od :
 71. różnicy między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym siłv skurczu serca
 72.  
 73. elastyczności naczyń
 74. -       ilości krwi t. pełne t. próżne t. duże
 75. -       p. panms
 76. t. naprzemienne - p. alternous
 77. -       bardzo dobrze wypełnione (krowy wysokomleczne)
 78. -       słabo wypełnione (niedokrwistość, charłactwo)
 79. -       wysoka fala podnosząca ściany tętnicy, niedomykalność
 80. zastawki aorty, kłębuszkowe zapalenie nerek, gorączka, nadciśnienie tętnicze
 81. ■     niska fala krwi, niewydolność serca, oligowołemia na przemian słabo i silnie wypełnione naczynie, niewydolność na tle zaburzeń w kurczliwości (inotropizm), nadciśnienie tętnicze, marskość nerek i wątroby, niewydolność lewej komory, zwyrodnienie serca
 82.  
 83.  
 84. Badanie żył
 85. Tętno żylne ujemne - fizjologiczne w żyle jarzmowej (brak zastawek); w narastającej fali krwi wywołanej skurczem prawego przedsionka i rozkurczem prawej komory, następuje zapadanie żył; badanie - pochylić głowę ku dołowi i nacisnąć żyłę jarzmową pośrodku rynienki naczyniowej, dogłowowy odcinek żyły nabrzmiewa i zanika pulsacja, następnie podnosimy głowę zwierzęcia do góry - zanika pulsacja, robi się pusty odcinek dosercowy, przy opuszczaniu głowy ten odcinek nabrzmiewa i faluje;
 86. Tętno żylne dodatnie - patologiczne, niewydolność zastawki trójdzielnej i uraz osierdzia (urazowe zapalenie osierdzia) u bydła, migotanie przedsionków u psów; krew cofa się z serca do żył; krew z kurczących się prawidłowo komór powraca do silnie rozszerzonych i napiętych przedsionków, tam następuje nagły wzrost ciśnienia i krew przechodzi do żył (które są pozbawione zastawek); przy ucisku na żyłę jarzmową pulsacja zanika obwodowo od miejsca ucisku, bez względu na położenie głowy
 87. Undulacja żył - falowanie - fizjologiczna pulsacja żyły jarzmowej spowodowana tętnienia leżącej pod nią tętnicy szyjnej
 88. Różnicowanie tętna żylnego dodatniego od falowania - ucisnąć żyłę jarzmową w środku, pulsacja w odcinku obwodowym zanika a w odcinku dosercowym pozostaje przy tętnieniu żylnym dodatnim; przy undulacji i ujemnym tętnieniu żylnym falowanie w odcinku obwodowym nie zniknie;
 89. Krew pobieramy:
 90. U bydła - żyła jarzmowa zewnętrzna - vena iugularis externa U koni - żyła piersiowa zewnętrzna - vena thoracica externa zapalenie żył - phlebitis
 91. BADANIE UKŁADU MOCZOWEGO
 92. Sposoby badania : oglądanie
 93. omacywanie (przez powłoki zewnętrzne i per rectum) cewnikowanie
 94. badanie laboratoryjne moczu
 95. -       RTG Endoskopia
 96. -       USG.
 97. Badanie przez oglądanie :
 98. Oglądamy okolicę podbrzusza, przedpiersia i kończyn, moszny i napletka - obrzęki zastoinowe mogą mieć związek z dysfunkcją serca i nerek. Dysfunkcja serca wpływa na dysfunkcję nerek. Przy obrzękach nerek obserwujemy podwyższony poziom aldosteronu.
 99. I       - powiększenie, uwypuklenie ok. lędźwiowej w ok. nerek lub górnej części dołu
 100. v       głodowego u bydła może być objawem powiększenia nerek      .       wodonercze,     ropne
 101. l/l&V l*(       zapalenie nerek i miedniczek nerkowych
 102. u małych zwierząt przy chorobach nerek grzbiet wygina się ku górze u małych zwierząt przy znacznym wypełnieniu pęcherza moczowego widoczne jest w       powiększenie brzucha, co należy odróżnić od        wodobrzusza,    ropomacicza i   ciąży.
 103. Wodobrzusze łączy 2 strony, czuć falowanie płynu oglądanie ujścia cewki moczowej :
 104. *       obrzęki ® zgrubienia
 105. ® wypływy i ich zastygające ślady Może to być wypływ ropny, krwawy, krwisty.
 106. u samic w ok. cewki moczowej wydzielina może pochodzić z pęcherza moczowego lub cewki - stany zapalne, ropne u samców wypływ przy zapaleniu napletka, wypływ krwawy przy nowotworach napletka guz Stickera (niezłośliwy) wypływy zmieszane ze schorzeniami : pochwy, macicy, obserwacja oddawanego moczu, jego ilości i częstości.
 107. Prawidłowa ilość wydalanego moczu :
 108. Konie : 2-6-101 Bydło : 6-12-291 Świnia : 2-41 Owce i kozy : 0.5 - 1 1 Psy ' 0,25 - 1 !
 109. Koty : 0,25 1
 110. Ilość wydalanego moczu zależy od :
 111. ilości krwi przepływającej przez nerki w jednostce czasu wydajności nerek i układu krążenia składu chemicznego krwi
 112. -       jakości karmy i ilości wypitej wody.
 113. Mocz nieprawidłowy, schorzenia moczu : skąpomocz (olignria) wifclomocz (po/iuria) brak moczu (cinwici) wstrzymanie moczu (ischnńa) utrudnione oddawanie moczu (<dysuriu) parcie na mocz (tenesmus vesicae iirinariae) bolesność oddawanie moczu (siangtiria)
 114. Skąpomocz {olignria)
 115. Zmniejszenie ilości oddawanego moczu
 116. przy niedoborze pobranego płynu - zaburzenia w pragnieniu przy utracie płynów ustrojowych - gorączka, biegunka
 117. przy upośledzeniu czynności wydzielniczej nerek - ostre zapalenie nerek (także śródmiąższowe), nerczyca, marskość nerek.
 118. U zwierząt skąpomocz widoczny jest jako objaw rzadkiego moczenia {o/igokisuria, o/igo/airia)
 119. Bolesne oddawanie moczu (stcmgurici)
 120. towarzyszy moczeniu kroplami lub utrudnionemu moczeniu , ujawnia się niepokojem, postękiwaniem, potami towarzyszy :
 121. ® ostremu zap. pęcherza, cewki moczowej
 122. •     zap. napletka   *
 123. ® zap. otrzewnej ® schorzeniu trzewi
 124. Wielomocz (polinria)   
 125. zwiększenie dobowej ilości moczu może przemijać lub trwać długo
 126. u zwierząt następstwem wielomoczu jest objaw częstego moczenia - częsłomocz (pollakisitria, pollakitria, pollakiiira).
 127. —     ■<30^
 128. Częste moczenie może występować bez wielomoczu. jako skutek podrażnienia i zwiększonej    — cM^
 129. pobudliwości. Zdarza się tak przy śródmiąższowym zapaleniu nerek, cukrzycy, moczówce. po •—
 130. przełomie w zap. piuc. zap. opon mózgowych, wściekliźnie, odruchowo w schorzeniach gruczołu — krokowego, cewki moczowej, pochwv. macicv. ^ '•
 131. Rodzaj^wjdomoęzu :     I       nVitA/)\ii      J       ~ \
 132. a)      krótkotrwały. przejściowy    i       _ &Ot/Wt-w-O-
 133. po podaniu wodnistej karmv. dużej ilości wodv po środkach moczopędnych ® przy obecności płynów w jamach
 134. *       przy schorzeniach nerek
 135. b)      pozanerkowy
 136. dlugotrwah występując)1 w przebiegu cukrzycy podwyższony ciężar właścnw moczu
 137. czasem w-procesie resorpcji obfitego przesięku / wysięku.
 138. c)      nerkowy
 139. długotrwały objaw zapalenia śródmiąższowego nerek
 140. u koni występuje jako objaw przekrw ienia nerek czynnego szczaw ka. w następstw ie podrażnienia nerek przez jady pokarmow e, paszę spleśniałą, przemarzniętą, itp.
 141. Nietrzymanie moczu (incontinentio uńnae)
 142. bezwłady i niedowłady na tle uszkodzema_rdzenia kręgowego w ode. lędźwiowym kręgosłupa, zwiększona kurcziiwość m. wypieracza moczu porażenie zwieracza pęcherza moczowego, niewydolność cewki moczowej (u kastrowanych suk 10 %)
 143. Wrodzone nietrzymanie moczu : moczowód
 144. miedniczne położenie pęcherza moczowego
 145. przetrwały moczownik
 146. brak szyjki pęcherza moczowego
 147. Bezmocz (,anuria) - brak oddawania moczu
 148. a)      pochodzenia nerkowego - upośledzenie wydzielania
 149. zatrzymanie moczu (retentio urinae ■ ischi/ria) - niedrożność cewki moczowej
 150. przebieg kamicy
 151. przerost gruczołu krokowego
 152. syndrom urologiczny u kotów
 153. b)      przy próżnym pęcherzu moczowym
 154. ciężkie zapalenie nerek
 155. niewydolność nerek    '■>_  brak    wytwarzania     moczu
 156. zatkanie kanalików nerkowych _J
 157. c)      przy przepełnionym pęcherzu
 158. niedrożność cewki moczowej (kamica) spastyczne porażenie zwieracza pęcherza moczowego u koni w przebiegu
 159. u psów w niedowładzie spastycznym kończyn tylnych
 160. •     nerwowa postać nosówki
 161. •     zapalenie ode. tylnego rdz. kręgowego ® po urazach mechanicznych
 162. ® kończyny tylne wyciągnięte do przodu
 163. © atonia m. wypieracza moczu na skutek porażenia ode krzyżowego ® hipertonia m. zwieraczy cewki moczowej.
 164. Utrudnione oddawanie moczu (dysuna)
 165. małe porcje, cienki strumień, kropelki moczu objawy :
 166. ® nastawienie się zwierzęcia do oddawania moczu ® wzmożona praca tłoczni brzusznej ® stękanie z powodu bólu występowanie przy niedrożności cewki moczowej
 167. Farcie na mocz (lenesmus vesicae)
 168. utrudnione oddawanie moczu połączonego z silnym bólem i pracą tłoczni brzusznej
 169. ® zap. pęcherza moczowego, kamica, choroba nowotworowa pęcherza
 170. •      zap. otrzewnej
 171. •      zap. macicy
 172. © zap. cewki moczowej lub stercza u o
 173. Badanie przez omacywanie :
 174. u dużych zwierząt przez prostnicę
 175. u małych przez powłoki brzuszne (pod kręgosłupem w ok lędźwiowej)
 176. Cel :
 177. © położenie ® wielkość ® kształt ® bolesność ® konsystencja
 178. ® wyczuwalność moczowodów (nie czuć ich fizjologicznie)
 179. U bydła : ucisk zgiętymi palcami w ok.. lędźwiowej poniżej wyr. poprzecznych za lukiem żebrowym.
 180. 1' koni : ucisk pięścią lub uderzenie pięścią w grzbiet drugiej dłoni położonej w ok. lędźwiowej.
 181. I)      małych zwierząt : kciuki obu dłoni w7 ok. lędźwiową, a pozostałe palce na powłoce brzusznej po obu str. ciała dotykając opuszkami ostatniego żebra. Ucisk nasilamy aż do zetknięcia się palców obu dłoni. Palce przesuwamy od żeber do miednicy.
 182. Objawy zmian chorobowych :
 183. a)      powiększenie nerek :
 184. -       wodonercze (u psów na tle pasożytniczym, nerka jako twór workowy, gładki, niebolesny)
 185. b)      mierne powiększenie .
 186. ostre zap. nerek na skutek przekrwienia, obrzęku - nerka wrażliwa, bolesna ropne zap. miedniczek i nerek u bydła
 187. c)      zmniejszenie nerek
 188. marskość zanikowa na tle toksycznego ich uszkodzenia - zatrucia
 189. d)      stwardnienie nerki :
 190. konsystencja mniej lub więcej spoista przerost tk. łącznej w przebiegu marskości guzy nowotworowe kamienie
 191. e)      chełbotanie :
 192. wodonercze
 193. roponercze
 194. bąblowica
 195. obecność dużych ropni w tk. okołonerkowej
 196. 0       nierówność powierzchni : obecność ropni, torbieli guzy nowotworowe
 197. g)      zgrubienie, rozszerzenie, bolesność moczowodów :
 198. objaw towarzyszący ropnemu zap. miedniczek i nerek (u bydła) występuje na skutek zatkania moczowodów skrzepami krwi, kamieniami, organizującym się wysiękiem Czasami dochodzi do zmian na drodze występującej w przebiegu długotrwałego zalegania moczu w pęcherzu
 199. h)      bolesność :
 200. ostre zap. nerek i miedniczek nerkowych.
 201. Powiększenie pęcherza moczowego (dilatatio vesicae urinariae)
 202. Przyczyna : utrudnione oddawanie moczu i jego zaleganie niedrożność cewki moczowej refluksowy skurcz zwieracza cewki mięśniochwat porażenny syndrom urologiczny u kotów U psów pokojowych obserwuje się powiększenie pęcherza, jeśli nie są wyprowadzane z mieszkania.
 203. Powiększenie pęcherza moczowego u małych zwierząt prowadzi do powiększenia objętości brzucha.
 204. Zgrubienie ścian pęcherza moczowego :
 205. bolesność w przebiegu przewlekłym schorzeń pęcherza ® kamica ® nowotwory
 206. ® krwiomocz pęcherzowy u bydła.
 207. Pęknięcie pęcherza moczowego :
 208. samoistne łub w następstwie ucisku przy masażu silnie wypełnionego pęcherza objawy :
 209. ® anuria
 210. » nagłe zmniejszenie objętości pęcherza
 211. ® objawy mocznicowe (amoniakalny zapach, czerwone bł. śluz., przyspieszenie oddechu i akcji serca, drgawki, porażenie, śmierć)
 212. Cewnikowanie - kateteryzacja pęcherza moczowego : w' celach diagnostycznych badanie drożności cewki moczowej
 213. pobranie czystego moczu do badań laboratoryjnych, do badań bakteriologicznych opróżnianie przepełnionego pęcherza płukanie, wprowadzanie leków działających miejscowo Cewnikowanie buhajów', tryków i kozłów jest praktycznie niemożliwe ze względu na zgięcie esowate cewki moczowej na terenie prącia. Można to wykonać po znieczuleniu.
 214. U kotów a szczególnie u ..: jest to zabieg trudny. Używamy cewników elastycznych, które łatwo wprowadzić do cewki . Ważne aby u V trafić w ujście cewki moczowej.
 215. U krowy jest zachyłek podcewkowy, w który wsuwa się palec, a po nim cewnik trafia prosto do cewki moczowej.
 216. Badanie moczu - rodzaj badania dodatkowego, który uzupełnia badanie kliniczne.
 217. I.      Badanie laboratoryjne — mocz świeży (2-3 godz^od pobrania), pobrany po nocy, przed pgsjikiem.
 218. Do prawidłowej oceny badania należy uwzględnić : dane z wywiadu
 219. badanie stanu obecnego zwierzęcia
 220. ETAPY:
 221. Badanie właściwości fizycznych :
 222. 1       ilość oddawanego moczu        ., f
 223. 2.      Przejrzystość - z wyjątkiem koni mocz jest fizjologicznie przejrzysty        IQ\Q,
 224. Zmętnienie występuje po domieszkach :
 225. składników mineralnych skł. uorganizowanych w przypadku zanieczyszczeń zew. niska temperatura Określanie : przejrzysty, słabo mętny, mętny, silnie mętny.
 226. Ocena wyników :
 227. u koni : śluz," węglan wapnia u innych zwierząt : moczany stopień zmętnienia zależy od : ilości składników :
 228. © uorganizowanych (kom. nabłonka, krwinki, śluz, bakterie)
 229. ® nieuorganizowanych (węglany, szczawiany, moczany, fosforany)
 230. Do badań chemicznych należy mętny mocz odwirować : supematant do badań chemicznych, osad do badania mikrobiologicznego.
 231. 3.      Piana - obecność białka Określenie wyników :
 232. piana znikoma, mierna, znaczna
 233. piana bezbarwna, żółta, zielonożółta, brunatna, krwista (obecność barwników żółciowych lub barwników krwi) piana znikająca, długotrwała Ocena wyników :
 234. piana bezbarwna - ilość mierna lub znaczna - obecnośc białka piana żółta lub żółtozielona - obecność barwników żółciowych piana brunatna lub krwista    obecność barwników krwi i mięśni
 235. 4.      Barwa : zależy od swoistych barwników (urochrom, urobilina)
 236. Prawidłowo :
 237. konie : żółta, żółtoceglasta bydło : jasnożółta, słomkowa świnie : wodojasna, jasnożółta mięsożerne : słomkowa, bursztynowo-żółta, żółta Ocena wyników:
 238. mocz wodojasny:
 239. ® wielomocz fizjologiczny
 240. ® moczówka prosta (.diabeles insipidus), zaburzenie osi przysadkowo- nadnerczowej, często u mięsożernych po stosowaniu kortizolowych preparatów.
 241. ® cukrzyca (diabeles mellitus), psy, koty, czasem świnie - polidipsia i poliuria
 242. » objaw utraty zdolności zagęszczania moczu - przewlekłe zapalenie nerek, barwa cielesna :
 243. © odwodnienie organizmu © choroby gorączkowe ® zatrzymanie moczu w pęcherzu barwa brunatna :
 244. •     mioglobinuria   zmiany  te      występują     :
 245. ® hemoglobinuria )>- mięśniochwat porażenny, choroby zakaźne,
 246. •     haematuria krew krwawienia      z       dróg   moczowych.
 247. ® po podaniu aloesu, santoniny, fenotiazyny.
 248. Krwawienia z dróg moczowych są najczęściej skutkiem kamicy : barwa żółtawa - barwniki żółciowe
 249. barwa mleczna - lipiduria - zwyrodnienie tłuszczowe w nerkach, u kotów w syndromie stłuszczenia wątroby u kastratów.
 250. 5.      Zapach, woń moczu Określenie :
 251. swoisty, amoniakalny, owocom', gnilny u roślinożernych mocz ma zapach aromatyczny u psów zapach ostry
 252. u kotów i świń - woń przykra i ostra. Nic można kota kastrować póki mocz nic ma charakterystycznego zapach, bo świadczy to o dojrzałości kota.
 253. Ocena wy ników7:
 254. woń amoniakalna
 255. o       bakteryjny rozkład białka w moczu » porażenie pęcherza moczowego
 256. •     niedrożność cewki moczowej
 257. •     zapalenie cewki moczowej woń owocow a
 258. •     cukrzyca ® ketoza
 259. ® glistnica n cieląt zapach gnilny
 260. •     nowotwory
 261. » przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego woń swoista dla niektórych pokarmów i leków ® zapach czosnku, waleriany i kamfory
 262. ®      olejek terpentynowy zapach fiołków
 263. ® wit Bi - charakterystyczny zapach
 264. 6.      Gęstość = konsystencja
 265. fizjologicznie : mocz wodoplynny. ale u koni ciągiiwy ze względu na mucyny Określenie :
 266. wodoplynny. śluzowaty, ciągiiwy. galaretowaty Ocena :
 267. konie - mocz płynny - poliuria mocz śluzowy:
 268. •     oliguria--- ~ 3*^ fcw3c/Ł
 269. » schorzenia pęcherza moczowego, moczowodów © zapalenie miedniczek nerkowych mocz galaretowaty :
 270. ® ropne zapalenie miedniczek i nerek u bydła
 271. 7.      Ciężar właściwy :   MnO     Wj&łr
 272. Wartości prawidłowe :
 273. koń    -       1.035   (1.020-1.050)
 274. bydło  -       1.035   (1.025-1.045)
 275. owce, kozy -    1.030   (1.015-1.045)   ^
 276. świnie -       1.015   (1.010-1.030)
 277. psy, koty - 1.025
 278.  
 279.  
 280. Ocena wyników :
 281. obniżenie - wielomocz, wyjątek cukrzyca
 282. niski ciężar właściwy - obniżenie zdolności nerek do zagęszczania moczu, ciężar właściwy do 1.010 — marskość nerek podwyższenie - skąpomocz :
 283. ® odwodnienie ® gorączka ® ostre zapalenie nerek
 284. Badanie właściwości chemicznych :
 285. 1.      pil moczu : u roślinożernych - zasadowa u mięsożernych - kwaśne u wszystkożernych - zależy od pokarmu
 286. Zmiana odczynu na zasadowy u mięsożernych : zap. pęcherza moczowego nowotwór pęcherza moczowego
 287. -       SUK
 288. 2.      Białko w moczu , proteinuria   —
 289. mocz prawidłowy nie zawiera białka wykrywanie - suche testy diagnostyczne kliniczny podział białkowy :
 290. ®      czynnościowy - następstwo zaburzeń w ukrwieniu nerek
 291. «      ograniczony — zmiany morf. w nerkach
 292. -       schorzenia dróg wyprowadzających
 293. Białkomocz czynnościowy - zaburzenia ukrwienia nerek, niewydolność sercowa przejściowy po wysiłku, pod wpływem zimna po spożyciu dużej ilości białka choroby płuc : krupowe zapalenie
 294. wyniszczenie organizmu  \       i       i ,AA jf\       ,
 295. d Lw ^
 296. aranif7ftnv '*  i       U-\\y~> ,
 297. _ 'hvy<
 298. nerkowy, właściwy - niska zawartość białka
 299. -       osad skąpy : nabłonki nerkowe, wałeczki + viUt pozanerkowy, rzekomy - duża zawartość białka
 300. -       osad obfity : krwinki białe, nabłonki, śluz, ropa - zapalenie dróg moczowych i rodnych.
 301.  
 302.  
 303. u
 304.  
 305.  
 306. 3.      Cukier w moczu - fizjologicznie brak.
 307. Wykrywanie :
 308. suchc testy diagnostyczne próba Fehiinga, Nylandera
 309. Ocena wyników :
 310. •     cukromocz fizjologiczny
 311. pasza bogata w węglowodan}
 312. stres
 313. ciąża
 314. podniecenie laktozuria u kotów
 315. 0       cukromocz patologiczny  'ZAA/C? f       ji;
 316. cukrzyca        -       ‘     '       v?^'"
 317. choroby mózgu i rdzenia kręgowego zatrucia    "       pOl - /C*
 318. porażenie poporodowe zaburzenia czynności kanalików nerkowych uszkodzenie mięśni
 319. 4.      Związki ketonowe w moczu
 320. Brak w moczu prawidłowym.
 321. Wykrywanie:     ...     i
 322. suche testy; diagnostyczne
 323. próby hnberta-Benamura. Legaln U       ^, QQ6(^> ^     ^
 324. Ocena wyników :               
 325. ketoza idiopatyczna. symptomatyczna     (J
 326. © przeżuwacze : ZUW. ZZW u młodych
 327. •     cukrzyca
 328. ©      mocznica
 329. 5.      Barwniki krwi i mięśni w moczu
 330. Brak w moczu prawidłowym.
 331. Wykrywanie :
 332. suche testy diagnostyczne próba benzydynowa Ocena wyników' :
 333. ®      krwiomocz (haematuria) - makroskopowy : obfite krwawienia z dróg moczowych
 334. - mikroskopowy : krwinkomocz, brak barwników , a w osadzie krwinki czerwone
 335. ® krwiomocz nerkowy :
 336. ostre zapalenie nerek ropne zapalenie nerek i miedniczek wy brocz}'nowość
 337. •     krwiomocz pozanerkowy : zap. miedniczek zap. pęcherza moczowego zap. cewki mocz. kamica dróg moczowych ® hemoglobinuria: haematuria babeszjoza. zatrucia
 338. po porodzie u bydła ® mioglobinuria:
 339. mięśniochwat porażenny u kom
 340. - w^usę^ fe^e u^<co,Ą> ł^poUŁ^ i=Vł<2.1 <Oo(
 341.  
 342.  
 343.  
 344.  
 345.  
 346.  
 347.  
 348.  
 349.  
 350. wynik (+) - bilirubinemia
 351.  
 352.  
 353.  
 354.  
 355.  
 356.  
 357.  
 358.  
 359.  
 360.  
 361.  
 362.  
 363.  
 364. l
 365. ■     l<7Q>(aMDk£. 'OCN u^lkf
 366. (
 367. 0       4&*0Ovj ^V0dv^t TOffiOOfci
 368. ‘ iwON^n no^io^ l*Qfat —    W/v^
 369. 3» {'ĄCHfotr^i^
 370. -+• M 5 o,
 371. ^ Ls    VAVO t UA
 372. -S uioj
 373. u 5«:irXf7* “>•**
 374. HI      -*www'  —:v» .-sWWv Jw
 375.  
 376.  
 377.  
 378. Badanie okładu nerwowego       . *
 379. Zachowanie zwierzęcia to pierwszy objaw, który może zawiadomić właściciela o chorobie (zaburzenia świadomości); chodzi tu o różny stopień nasilenia reakcji na bodźce środowiska;
 380. Osowiałość - apatia - brak zainteresowania otoczeniem, reakcje jeszcze zachowane ale zwolnione; jest to najlżejsza postać zaburzeń świadomości (nie zawsze dotyczy ośrodkowego układu nerwowego, może dotyczyć chorób pasożytniczych i obecna przy gorączce);
 381. Senność - somnolentia - zachowane reakcje na silne bodźce; wygląd zmęczony (chwiejny chód, upadanie); poruszanie się utrudnione, niechętne; występuje też po dużym wysiłku fizycznym;       .       ,
 382. Otępienie - stupor - pogłębienie senności; są to zaburzenia czucia głębokiego, zaburzenia w występowania odruchów;
 383. Zamroczenie - obmibilatio - głęboki sen (sopor); słaba reakcja na silne bodźce; zwierzęta leżą bez ruchu, z zamkniętymi oczami; pogłębieniem tego snu jest śpiączka
 384. Śpiączka - comma - zupełna utrata świadomości; zachowane czynności wegetatywne (oddychanie, praca serca); zniesione są odruchy (rogówkowy, skórne, ścięgnowe);choroby metaboliczne: cukrzyca, ketoza; zwiotczenie mięśnie; choroby układu nerwowego ośrodkowego, mocznica, hepatargie, cukrzyca (śpiączka cukrzycowa)
 385. Zawroty - vertigo - zaburzenia świadomości połączone z zaburzeniami równowagi (np.: zawroty głowy)
 386. Omdlenie - syncope - nagła utrata świadomości, z zanikającym tętnem, na skutek zaburzeń w ukrwieniu mózgu, choroby układu krążenia, płuc, niedokrwistości
 387. Podniecenie - agitatio - napady niepokoju ruchowego (także gdy np.: pies cieszy się na widok właściciela); zaburzenia świadomości; źrenica trwale rozszerzona, nieruchoma; choroby ośrodkowego układu nerwowego - zwiększona aktywność ruchowa, stres
 388. Halucynacje — omam, halacinatio - inaczej majaczenie {delirium); występuje regularnie, pozornie celowe ruchy (np.: straszenie sierści, łapanie nieobecnych much) *
 389. Zaburzenia świadomości na tle:
 390. Zmian organicznych mózgu       Pochodzenia .czynnościowego
 391. Wylewy
 392. Krwotoki
 393. Zatory miażdżycowe Miażdżyca
 394. Uszkodzenie tkanki nerwowej przez wirusy: wścieklizny, nosówki, choroby Aujeszki'ego świń   Padaczka
 395. Porażenie poporodowe Udar słoneczny Mocznica Cukrzycą . ..
 396. Tężyczka pastwiskowa Narkotyki < Hepatargie
 397.  
 398. Badania czucia i narządów zmysłu
 399. 1.      badanie czucia powierzchownego: skóra
 400. śluzówka / wrażliwe receptory skóry i śluzówki na bodźce
 401. 2.      badanie czucia głębokiego (odruchy stawowe, mięśniowe, ścięgnowe, statyczne,
 402. równowagi)     ,
 403. 3.      badanie czucia równowagi
 404. 4.      badanie narządów zmysłów (wzroku, słuchu, węchu)
 405. Ad.l Czucie powierzchowne - czucie bólu (      ,       (i      u       t-łtt
 406. Zaburzenia:
 407. a)      czucie zmniejszone, obniżone - hypoaesthesia - występuje łącznie z zaburzeniami świadomości, po uszkodzeniu nerwów czuciowych (rozległe urazy skóry, oparzenia, rany, itp.)
 408. b)      czucie zniesione - anaesthesia - znieczulenie w anestezjologii, wziewne środki
 409. znieczulające  •'
 410. c)      czucie zwiększone - hyperaesthesia (przeczul i ca - hyperalgesia), wiąże się z nadmiernym czuciem bólu; zapalenie wielo neuronowe (nerwy mięśni kończyn, kręgosłupa); u psów sponditis - zesztywnienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa -■ okolica lędźwiową ogonową kończyn tylnych-ucisk, ból;,schorzenia narządów wewnętrznych (czepiec - próba Kahlschmidta)
 411. d)      czucie zboczone (nieprawidłowe) -paraaesthesia - choroby układu nerwowego Badanie czucia powierzchownego - sprowadza się do badania czucia bólu, wywołujemy reakcję bólową; metody- chwytanie pęsetą chirurgiczną fałd skóry; ukłucia igłą (wzdłuż linii grzbietu, przechodząc na kończyny - kończyny tylne w szparze międzypalcowej, u psów i
 412. Jjotów opuszki;        '—    ——-— "
 413. Miejsca wrażliwe na ból:      <
 414. 1.      okolica wargi okolica koronki wewnętrzna strona uda okolica krocza i odbytu okolica tarczy ryjowej i nosa Przy reakcji na ból stwierdzamy:
 415. 1.       czucie zmniejszone - hypoaesthesia
 416. 2.       czucie zniesione - anaesthesia '
 417. 3.      czucie zwiększone - hyperaesthesia (przeczulica - hyperalgesta)
 418. 4.      czucie zboczone -paraaesthesia '
 419. Zaburzenia czucia miejscowego - dotyczy ograniczonych miejsc ciała, a przyczynąjest uszkodzenie nerwów czuciowych spowodowane przecięciem nerwu, lub uszkodzeniem przez wirusy (np. wścieklizny - rabies); zaburzenia czucia ogólnego z reguły wiąże się z. zaburzeniami świadomości;
 420. Przeczulica - hyperalgesta - nadmierne uczucie bólu, towarzyszy schorzeniom nerwów obwodowych (zapalenie wieloneuronowe), nadmierna bolesność może prowadzić do samookaleczenia;
 421. . i '
 422. Ad.l Czucie głębokie
 423. Złożony mechanizm odruchowy; warunkuje prawidłową postawę, pozycję, koordynację poszczególnych części ciała; składa się na to: czucie mięśniowe, stawowe, kostne, ścięgnowe; związane z czuciem równowagi;
 424. Czynności dające nam orientację o czuciu zniesionym lub zachowanym, ewentualnie o nadwrażliwości:
 425. KON:    U.V*.A^
 426. 1.      obserwacja jak koń stawia kopyta na podłoże (koń porusza się na różnym terenie w inny sposób); stawianie kopyt z dużą siłą na twarde podłoże - brak czucia (badamy przeprowadzając konia z podłoża* twardego na miękkie i z powrotem na twarde);
 427. 2.      prowadzenie do tyłu i do przodu (niechętne cofanie się - zaburzenia czucia głębokiego, koń „nie wie” co jest za nim) 
 428. 3.      próba krzyżowania kończyn przednich (zdrowy koń wraca do pozycji wyjściowej), gdy skrzyżowanie kończyn pozostaje mamy zaburzenie - przydatne przy diagnozowaniu wodogłowia;
 429. 4.      zmuszenie do zginania szyi do boku-zwierzę nie wyprostowuje szyi (zaburzenie)
 430. 1.      zginanie i puszczanie kończyn  •     •
 431. 2.      zginanie szyi   *
 432. 3.      próba zapadniowa:
 433. a)      pod kończynę stojącego 'zwierzęcia wkładamy kartkę i wyciągamy ją (gdy kończyna pozostaje na kartce do chwili upadku zwierzęcia - zaburzenie)
 434. b)      kończynę stawiamy ńa deseczce i opuszczamy AdL3 Czucie statyczne
 435. Wiąże się z czuciem głębokim, pozwala na prawidłowe ustawienie kończyn w obwodowej części ciała, pozycji i postawie; zaburzenia występują wraz z objawami niezborności; Niezborność - atascia - - to brak koordynacji ruchowej przy zachowanej sile mięśniowej, zaburzenia móżdżku odpowiadającego za koordynację mchową dotyczyć może fazy ruchu lub spoczynku;
 436. Niezborność
 437. Statyczna       Dynamiczna 
 438. wypadnięcie    - retractio
 439. ślepota        - (mopsia
 440. ophtalmológia - leczenie wzroku zwierząt na coraz lepszym poziomie Badanie narządu węchu:
 441. Znaczenie u psów myśliwskich i służbowych; osłabienie następuje z wiekiem (po 4-5 latach) ale także wskutek: choroby jamy nosowej (zapalenie surowicze błony śluzowej - katar), nosówka, zjawiska wrodzone; bezwęch - anosmia
 442. Badanie narządu słuchu: Zaburzenia związane są z: zaburzeniami układu nerwowego ~ zapaleniem ucha zewnętrznego {otitis externa)\ choroba alergiczna - miejscowy
 443. wyprysk, jeśli prowadzi do stanu przewlekłego - zmiany: wysięk ropny, podrażnienia naskórka - przerost, zwężenie przewodu słuchowego'    
 444. zaleganie woszczyny (zła pielęgnacja)
 445. -       drażnienie much (zanik nabłonka słuchowego)
 446. -       antybiotyki (zanik nabłonka słuchowego) np. Detromycyna (chloramfenikol), stosowane przeciwbakteryjńie, daje dobre efekty, ale duże skutki uboczne
 447. Psy nie chorują na zapalenie ucha środkowego, głuchota- surditus Ad.4 Badanie czynności ruchowych (odruchy)
 448. Obserwacja :
 449. a)      zmiany napięcia mięśni
 450. b)      zdolności wykonywania ruchów czynnych i biernych
 451. c)      ruchy przymusowe (automatyczne, niezależne) . ,
 452. d)      niedowłady, bezwłady, porażenia, skurcze mięśniowe                        
 453. e)      pobudliwość mięśni i nerwów Obwodowych ad. a) Badanie napięcia mięśni i zdolność ruchowa:
 454. przeprowadza się przez oglądanie, omacywanie; zwraca się uwagę na pozycję i postawę zwierzęcia; wyczuwalne prawidłowe napięcie mięśni, może ulegać zmianie:- -hypotonia - objawia się zwiotczeniem częściowym (zmniejszony opór), przy wykonywanych ruchach biernych; zginanie kończyn - brak oporu; stan taki obserwuje się w ! przebiegu bezwładu (porażenie) i niedowładu wiotkiego (pochodzenia obwodowego),' prowadzącego często do zaniku mięśni (porażenie, nerwów obwodowych przy zaburzeniach troficznych- zanik z niedożywienia, także choroby móżdżku -hypertonia - przy bezwładzie lub niedowładzie spastycznym (pochodzenia ośrodkowego); przy niewykonywaniu ruchów biernych mięśnie stawiają opór (uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nie ma ruchów a mięśnie twarde), stan dotyczy pewnych grup mięśni, np, kończyn, lub obejmuje wszystkie mięśnie (tężec - enterotoksyna porażająca, np.: mięśni oddechowych - śmierć przez uduszenie; bakterie te bytują w powierzchownych warstwach ziemi, dlatego uraz w wyniku kontaktu, z podłożem jest przyczyna choroby (trzeba podać surowice lub szczepionkę); podatne najbardziej są koń - urazy kończyn, psy - rzadko, mało wrażliwe (zazwyczaj dzikie drapieżniki)
 455. ad. b) Niezborność ruchowa - atcocia są to zaburzenia, lub brak koordynacji ruchowej przy zachowanej sile mięśniowej; niezborności dzielimy na ruchową - dynamiczną i spoczynkową - statyczną; objawia się ona zataczaniem chodu, głowy; nieprawidłowe ustawianie kończyn w ruchu i spoczynku; zaburzenia związane z czuciem głębokim; w zależności od miejsca występowania uszkodzenia szlaku nerwowego mówi się o niezborności:
 456. móżdżkowej - psy, przy nerwowej postaci nosówki, zapaleniu mózgu
 457. -• obwodowej - uszkodzenia rdzenia kręgowego, po urazie mechanicznym, po zapaleniu kikuta rdzenia kręgowego
 458. przedsionkowej (westybularnej) - związana z komorami, błędnikiem; także zapalenie ucha - u psów i kotów to najczęściej zapalenie ucha zewnętrznego (małżowiny usznej), na tle alergicznym, bakteryjnym; rzadko dochodzi do zapalenia ucha środkowego, które może prowadzić do zapalenia mózgu (bakterie- gronkowce i
 459. grzybice małżowiny usznej), zwierzę inaczej zachowuje się tylko z powodu bólu;
 460. ! '
 461. ad. c) Ruchy przymusowe - motus compulsmis (poniewolne)' są to ruchy wykonywane pozornie celowo, spowodowane zaburzeniami na terenie korowych ośrodków ruchowych i móżdżku, występuje też osłabienie a nawet utrata przytomności;
 462. -       ruchy maneżowe,, kołowe (wskazówkowe)- słabe, powolne poruszanie się zwierzęcia po obwodzie koła, ze zmniejszającą się średnicą (po ślimaku), obroty wokół jednej kończyny, po zakończeniu jednego koła zwierzę na chwilę staje i zaczyna obracać się od nowa. (u świń choroba Aujeszkfego - siano na podłożu z dziurami po kręcących się nogach
 463. -       napieranie do przodu, tyłu, na boki zwierzęta bez względu na przeszkody dążą ż głową opuszczoną podniesioną lub skrzywioną w bok; po zaparciu się o przeszkodę - ścianę . powstają uszkodzenia ciała
 464. -       ruchy toczenia, obracania - obroty wokół własnej osi'ciała (głównie ptaki, zwierzęta małe), zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
 465. -       przymusowe wędrowanie - wiąże się z otępieniem, zwierzę stale chodzi drepce bez celu,
 466. staje bez ruchu gdy trafi na przeszkodę (ścianę boksu), wypuszczone cały dzień wędrują; w: I fazie wścieklizny np. lisy w mieście      "■    ' V
 467. ad. d) Niedowład -paresis, bezwład -paralysis, porażenia, skurcze mięśni niedowład i bezwład to częściowe lub całkowite zniesienie czynności ruchowych; porażenie ruchowe --paralysis motorica; porażenie - utrata lub upośledzenie zdolności wykonywania ruchów czynnych, bierne1 mogą być zachowane lub zniesione;
 468. Porażenie pochodzenia obwodowego (porażenie wiotkie) - powstaje w następstwie uszkodzenia nęrwów obwodowych ruchowych, mięśnie ulegają zwiotczeniu, dochodzi do ich zaniku, odruchy zniesione lub osłabione, ruchy bierne zachowane; np. mięsożerne przy porażeniu neuronów ze zwojów lędźwiowo-krzyżowych (L - S), zwierzę przyjmuje pozycję foki - ciągnie tył, opiera się ó grzbietową powierzchnię palców (odrapanie,' rany ale zniesione jest czucie - brak bólu; po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, po wypadkach, porażenie . również pęcherza moczowego, odbytu;        .       ,       ■
 469. Porażenie pochodzenia ośrodkowego - następstwo uszkodzenia nerwu;centralnego (mózg, rdzeń), napięcie mięśni zwiększone (są one twarde); odruchy zachowane lub wzmożone (ścięgnowe, śluzówkowe, mięśniowe); ruchy bierne utrudnione,-zniesione, tzw. porażenie spastyczne;
 470. Rodzaje porażeń:
 471. Bezwład -paralysis - ruchy czynne zniesione
 472. Niedowład niezupełny - paresis - ruch częściowo upośledzony, częściowo zachowany (porażenie rdzenia kręgowego); spondyloza - przy zmianach w obrębie chrząstek kręgosłupa, powstają kostne nacieki na kręgach, zsuwanie się otworów kręgowych bocznych, zmniejszenie się = ucisk na nerwy - miejscowy stan zapalny, zapalenie odcinków obwodowych - porażenie ruchowe (u bokserów - brak objawów bólowych);
 473. Zależnie od okolicy i części ciała objętej porażeniem odróżnia się:
 474. -       porażenie 1 kończyny  - monoplegia
 475. -       porażenie połowy ciała       - hemiplegia '
 476. -- porażenie parzystych kończyn - paraplegia
 477. -       porażenie całego ciała       - paralysis diffusa
 478. bardzo często przy zapaleniu mózgu brak możliwości ruchowej; małe zwierzęta łatwo przekładać na boki, duże trudno, powstają wtedy odleżyny, martwice; u koni jako powikłanie przy mięśniochwacie porażennym, przy uszkodzeniu mięśni kwasem mlekowym; dysfunkcja ruchowa kończyn tylnych, szybkie zejście na skutek odleżyn, nie chorują na to konie mizerne, ale dobrze zbudowane;
 479. Skurcze - spasmus - objawiają się mimowolnym kurczeniem mięśni (skurcze niezamierzone)
 480. A)      skurcze kloniczne - clonospasmus - krótkotrwałe, nagłe, szybko następujące po sobie szybko mijają (skurcze mięśni lub grup mięśni); po zatruciu NaCl u świń (w paszy źle przygotowanej)‘zatrucia pokarmowe, zaburzenia pokarmowe, zaburzenia przemiany materii, po porodach, zaburzenia mózgu i opon mózgowych - wynik, złego ułowienia
 481. a)      konwulsje       - commlsio - skurcze kloniczne obejmują całe ciało, napadowe- rzucawka
 482. poporodowa - eclempsia postpartum - u suk małych ras - zaburzenie gospodarki wapniowo- fosforowej (wydalanie wapnia w rnlpku) , -      .       •     i.
 483. b)      tiki    - tic - dotyczą mięśni lub grupy mięśni, komplikacje postaci nerwowej nosówki u psów, dotyczą przede wszystkim mięśni głowy (m. temporalis- m. skroniowe, m. masseter - m. żwacz/ odpowiada za szczękościsk) i mięśni kończyn (obręcz barkowa)
 484. c)      drżenia        - tremor - skurcze kloniczne o małym nasileniu, drżenia włókienkowe mięśni dotyczą pęczków mięśniowych; dreszcze - psy pokojowe (niecierpliwość, przemęczenie, wyniszczenie, gorączka)
 485. B)      Skurcze toniczne - spasmus tonicus - dłużej trwające skurcze mięśniowe lub wszystkich mięśni (tężec); długotrwałe, bolesne; powodują nieprawidłowe ułożenie ciała lub jego części, sztywność karku (zapalenie mózgu i opon mózgowych), szczękościsk - trismus - tężec, jady; crampus - skurcz bolesny łydki (tężcowy kończyn)
 486. C)      skurcze toniczno-kłoniczne - tzw. eliptoidalne, padaczka; przebiegają z utratą świadomości, bezładne oddawanie moczu , kału (incontinenetia urinae et alvi), przy zapaleniu mózgu u psów i nerwowej postaci,nosówki;
 487. Jak rozpoznać, że pies będzie miał-atak?    , /■  ■•••-■        ;
 488. Pobudzenie nerwowe, przymusowy ruch, niepokój, przełykanie oblizywanie nosa, krztuszenie (najpierw skurcz mięśni gardła, języka), atak trwa 2-3 minuty, potem zwiotczenie, po kilkunastu minutach odzyska przytomność; leczenie złożone, związane z szeregiem schorzeń, np. na tle zmiany urazowo-psyćhomotorycznej, u samców zaburzenia hormonalne, niezaspokojony popęd płciowy
 489. ad. e) Badanie pobudliwości mięśni i nerwów obwodowych
 490. polega na wywoływaniu i ocenianiu pozo,stałych odruchów, ocena napięcia mięśni, zmiany dotyczą odruchów. Wyróżniamy wtedy:
 491. -wzmożenie odruchów - hyperręflexio -osłabienie odruchów - hyporeflexio -zniesienie odruchów . - areflexio
 492. Z uwagi na umieszczenie, receptorów (czynników inicjujących) wyróżniamy:
 493. >       odruchy powierzchniowe - reflexus superficiałis (odruchy skórne i. śluzówkowe)
 494. >       odruchy głębokie      -       reflexus        profundus (odruchy ścięgnowe, mięśniowe,
 495. okostne)
 496. Odruchy o znaczeniu diagnostycznym:
 497. Odruchy powierzchowne
 498. #       odruchy skórne - wyróżniamy odruchy, których nerwy są związane z okolicą w których występują; badamy przez podrażnienie miejsca igłą lub palcami
 499. odruch kroczowy — ściskanie nasady ogona, skóra zwiotczała
 500. odruch kłębowy - powoduje wygięcie kręgosłupa do dołu, w kłębie, najlepiej wyraźne koni
 501. odruch podeszwo wy - zgięcie palców, przy badaniu u mięsożernych spondylozy, gdy są zaburzenia (odruch Babińskiego- ma szlakach nerwowych - wachlarzowate rozłożenie palców); badamy przez drażnienie skóry w okolicy szyi i klatki piersiowej (odruch chodzenia, drapania)
 502. odruch wymieniowy - dłonią dotykamy tył wymienia (ugięcie kończyn tylnych) #odruchy śluzówkowe
 503. odruch rogówkowy - dotknięcie rogówki wywołuje zamknięcie powiek odruch spojówkowy - dotknięcie zewnętrznego kąta oka powoduje zamknięcie powieki
 504. odruchy rogówkowy i spojówkowy nie występują przy stanach agonalnych lub porażeniu nerwu twarzowego (VH) oraz nerwów gardła
 505. odruch połykania - dotknięcie nasady j ęzyka odruch kaszlu - kaszel reakcyjny
 506. -       odruch kichania - drażnienie błony śluzowej nosa Odruchy głębokie
 507. odruch kolanowo-rzepkowy - uderzenie w okolicę więzadła rzepkowego powoduje wyprostowanie kończyny (jeśli zwierzę nie stoi - ośrodek w okolicy lędźwiowo- krzyżowej)
 508. -       odruch ścięgna Achillesa - uderzenie w okolicę guza piętowego (ośrodek w części krzyżowej rdzenia)
 509. -       odruch mięśnia piszczelowego przedniego odruch nadgarstkowy
 510. Może być wzmożenie lub osłabienie reakcji, jednostronność lub obustronność, świadczy to o uszkodzeniu ośrodków ruchowych i występuje najczęściej z porażeniem wiotkim;
 511. Brak odruchów- związany z zaburzeniami świadomości (zamroczenie, śpiączka, zwyrodnienie nerwów);
 512. Wzmożenie odruchów- towarzyszy porażeniom spastycznym, napięcie pochodzenia ośrodkowego, rozwija się powoli przy wodogłowiu (u koni pochodzenia genetycznego, lub nabyte, choroby mózgu i móżdżku, guzy nowotworowe mózgu;
 513. Osłabienie lub zniesienie odruchów- stan agonalny, porażenie nerwów czaszkowych (gałązka nerwu twarzowego), porażenie okolicy gardła; jednostronne występuje przy: uszkodzeniu ośrodków ruchowych, ucisku kręgów, zwyrodnieniu, zapaleniu, porażeniu wiotkim; kołysanie okostnej i powstawanie dziobów na brzusznych kręgach zwłaszcza odcinków lędźwiowych, zwężenie otworów bocznych (foramina lateralia) ucisk na nerwy i w rezultacie porażenie; urazy mechaniczne kręgosłupa (mikrowylew, ściśniecie chrząstek międzykręgowych)
 514. Badanie aiRfado wegetatywnego
 515. Wykonujemy w salach eksperymentalnych; metodami farmakologicznymi;
 516. Odruch źrenicowy - reakcja na bodźce świetlne:
 517. rozszerzenie - mydrasis - przewaga układu przywspółczulnego zwężenie - myosis - przewaga układu współczulnego brak reakcji - po podaniu niektórych leków po ketaminie - koty śpią z otwartymi oczami i rozszerzonymi źrenicami; brak odruchu źrenicowego wiąże się z ślepotą; rozszerzenie - przy stanach podniecenia Odruch oczno-sercowy - słaby ucisk na gałkę oczną wywołuje spadek ciśnienia i tętna krwi; przy mocnym ucisku bradycardia przechodzi w tachycardię; w następstwie zwolnienie oddechów pomimo spadku ciśnienia krwi;
 518. Odruch nosowo-sercowy i Szarabrina- spadek ciśnienia krwi przy założeniu dutki na wargę górną, zmiana tętna i ciśnienia po wprowadzeniu zgłębinika nosowo-żołądkowego;
 519. Strefy Haeda - rzuty na skórę wrażliwości niektórych organów;
 520. Metoda farmakologiczna - preparaty działające na układy sympatyczny (adrenalina) i parasympatyczny (atropina)
 521. Źrenice - odruchy źrenicze
 522. Badanie czaszki
 523. -oglądanie: zniekształcenie, zmiany objętości, symetrii, opadanie żuchwy, warg, ucha (nowotwory, wodogłowie, wścieklizna)
 524. -omacywanie: ciepłe na zewnątrz, bolesność, podatność kości na ucisk (zapalenie mózgu i rdzenia - zakaźne; urazy; osteomalacje (dorosłe), krzywice (młode) -zaburzenia w demineralizacji
 525. -opukiwanie: przytłumienie lub stłumienie (płyn-stłumienie, nowotwory mózgu, choroby zakaźne, płyn;
 526. Badanie kręgosłupa
 527. Zniekształcenia -- skrzywienia boczne np. szyi (lorlicollis), garb (gibbus), grzbiet łęgowaty (,lordosis), karpiowaty (kyphosis), wygięcie w bok (scoliosis);
 528. Trzeszczenia - wyczuwalne poprzez palpację, świadczą o złamaniu kręgosłupa;
 529. Bolesność - pourazowa reumatyczna (zapalenie chrząstek międzykręgowych); ostre zapalenie opon mózgowych; spondyloza (zwyrodnienie) odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bo chrząstki międzykręgowe wapni ej ą, na brzusznej stronie kręgów powstają języki przechodzące na inne kręgi, kanał kręgowy zwęża się drażni nerwy - przeczulica;
 530. Pęknięcie - kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u psa po urazie np. wypadku;
 531. (Świnia - ?.vła czcza przednia i żyła powierzchowna małżów »n\ usznej
 532. pies '
 533. Lis f żyła dostępowa, nacięcie małżowiny usznej
 534. ,Kot - żyła dostopowa, nacięcie ogona
 535. Norki - opuszka palcowa
 536. Ptaki - żyła skrzydłowa, nacięcie grzebienia
 537. 2.      Środki zapobiegające krzepnięciu:
 538. a)      EDTA (wersenian dwusodowy; sól sodowo-potasowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego; chelaton)związek ten przez łączenie się z jonami waJna^J zapobiega krzepnięciu krwi nie naruszając jej struktury; może być użyty w formie roztworu lub substancji; jedna kropla 10% roztworu EDTA zapobiega krzepnięciu 5ml krwi; krew taka może być przechowywana w lodówce przez 24h;stosuje się zazwyczaj roztwór 4%;
 539. b)      Szczawiany: sodu, potasu, amonu i litu; działają na tej samej zasadzie co EDTA; używa sieje w formie roztworu i substancji; lml 1.2-procentowego szczawianu amonu i 0.8- procentowy szczawian potasu zapobiegają krzepnięciu 10 ml pobranej krwi; 20 mg szczawianu potasu zapobiega krzepnięciu 25ml krwi, związek ten uszkadza krwinki, powodując hemolizę, krew powinna być jak najszybciej poddana analizie;
 540. c)      Cytrynian soda - zapobiega krzepnięciu krwi łącząc się jak poprzednie związki, z jonami wapnia; używa się go w formie 3.8-pi;ocent:owego roztworu, przede wszystkim do mierzenia szybkości opadu krwi; można go także użyć w postaci substancji;
 541. d)      Fluorek, sodu - 1 Ómg fluorku zapobiega krzepnięciu 1 OOml krwi; używa się go w formie bardzo zagęszczonych roztworów lub w substancji; dobrze jest go lekko zwilżyć, stosuje się go przede wszystkim do oznaczania poziomu glukozy (zapobiega jej rozkładowi)
 542. e)      Heray^iHt - antykoagulant biologiczny otrzymany wyciągów wątroby; zapobiega krzepnięciu krwi, blokując konwersję protrombiny w trombinę; strzykawka zwilżona heparyną zapobiega krzepnięciu jej zawartości; heparyna zapobiega krzepnięciu krwi na okres 10-12 godz.; jej -nadmiar w probówce przeszkadza prawidłowemu barwieniu się leukocytów; .
 543. 3       Oznaczanie zawartości hemoglobiny
 544. A)      metoda Sahliego - w środowisku kwaśnym hemoglobina przechodzi w kwaśna hemosyderynę (brązową), jej barwę porównujemy ze wzorcem (hemogłobinometr Sahliego)
 545. B)      metoda cyjanomethemoglobinowa - hemoglobina pod wpływem odczynnika Drabkina ulega przekształceniu w cyjanomethemoglobine (zawartość, gęstość obliczamy fotoelektrycznie - kolorymetr)
 546. C)      oksymetr Spencera - mierzenie poziomu hemoglobiny, na podstawie tlenu zawartego w oksyhemoąlobinie,
 547. Spadek ilości hemoglobiny hipochromemia | Wzrost ilości hemoglobiny - hiperchromcmia
 548. —     niedokrwistość - pokrwotoczna, |      -*■   odwodnienie (biegunka, wymioty.
 549. aplastyczna. z niedoborow,
 550. ■— wzmożona hemoliza
 551. —     choroby zakaźne
 552. —     marskość wątroby
 553. —     niektóre zatrucia Prawidłowa ilość hemoglobiny w g/lOOml:
 554. Kon -8-14
 555. Bydło -8-14 Pies - 12-14 Świnia - 13
 556. Oznaczanie liczby krwinek czerwonych Funkcje erytrdcytów: transport O2 magazyn'\Fe
 557. utrzymywanie ciśnienia osmotycznego przemianylbialkowe (magazynuje aminokwasy)
 558. zawiera enzym przyspieszający rozpad kwasu węglowego (anhydraza węglanowa) absorbują na powierzchni swojej wirusy
 559. 1)      Metoda komorowa - krew rozcieńcza się płynem Hayema (1:100, 1:200) wprowadzamy do komory' o znanej objętości
 560. a)      komora Thoma - obliczamy krwinki w 5 dużych kwadratach, tj. w 80 małych kwadracikach
 561. b)      komora Biirkera - w 20 prostokątach (paskach)
 562. 2)      Metoda kolorymetryczna - krwinki zawieszone w odpowiednim płynie, badanie gęstości optycznej
 563. ; Spadek krwinek = erytropenia (anemia) Wzrost ilości krwinek = erytrocytoza
 564. niedokrwistości: pokrwotoczna, niedotlenienie 
 565. aplastyczna, hemolityczna, niedoborowa  ostre zatrucia 
 566. i - przewodnienie       wodonercze     
 567. ; - późny okres ciąży       torbielowatość nerek 
 568. pasożyty krwi  niewydolność serca i płuc   
 569. zaburzenia endokrynogenne       odwodnienie    
 570.         leczenie kortykosteroidami     
 571.  
 572. Podział .niedokrwistości:
 573. 1.      niedokrwistość pokrwotoczna
 574. -       ostra - spowodowana krwotokiem po urazach, zatruciem, np. dikumarolem, spadek liczby krwinek czerwonych; krwinki prawidłowe pod względem wielkości, kształtu, zabarwienia; trombocytoza, neutrolile - obraz przesunięty w lewo; retikulocytoza;
 575. -       przewlekła - krwawienie z przewodu pokarmowego (kokcydiozy); awitammazy C i K, inwazja pasożytów; duży spadek hemoglobiny, niedobarwliwość erytrocytów (anizo
 576. i       poikilocytoza)
 577. 2       Niedokrwistość aplastyczna
 578. ■     inaczej symptomatyczna, powodowana zaburzeniami w wytwarzaniu ki winek czerwonych (działanie promieni R1 (j, radu 1 innych pierwiastków promieniotwórczych stosowanych ^ lecznictwie), duzy spadek hemoglobiny 
 579. 1       zakażenie - pasożytami Anaplasma sp., IScibesta sp , wirusem NZk. posocznice r i zatrucia - ('u owce, cielęta, świnie; Pb i KO, jad żmii, sulfonamidy, chloramfenikol; c i choroby nowotworowe (rak, mięsak, białaczka) ć> czynniki fizyczne (gwałtowne równice temperatur) ei zatrucia toksynami bakteryjnymi C ’ zerwi e n n i ea= n ad krwistosc:
 580. prawdziwa - czynnik patogenny działa na szpik kośmy, ciągle wytwarzania erytrocytów', brak hamowania erytropoezy
 581. rzekoma - w górach, wytwarzanie wzmożone erytrocytów - rozrzedzone powietrze na wysokościach (sportowcy ćwiczą w górach)
 582. Oznaczanie liczby hem a to kry to w ej
 583. .Heinstokryt. - stosunek objętościowy składników upostaciowanych krwi do osocza w odpowiednich warunkach wirowania!, wyrażony w jednostkach hematokrytowych;
 584. Metoda mikrohernatokrytowa - wirowanie krwi heparynowanej (wyrażane w procentach)
 585. Koń - 35 Krowa - 35 Pies - 45 Świnia -42 Owca - 38
 586. W zrost hematokrytu
 587.  
 588.  
 589. odwodnienie nadkrwistosc pierwotna
 590. -       wzrost objętości krwinek (MCV)
 591. uwodnienie krwi (ciąża)
 592. niedokrwistość
 593. spadek objętości krwinek (MCV)
 594.  
 595.  
 596. wysiłek fizyczny zapalenie otrzewnej
 597. -       choroba oparzeniowa
 598.  
 599.  
 600.  
 601. MOC- Weciwe
 602. ^CV ~   dai&^b^ hvc~>-l»l*a
 603. Wskaźnik barwny (czerwonek rwi n ku wy hematokrytowy. :n<Jeks hemoglobiny) ■
 604. prawidłowy - 0 S5-1.05 (Judzie 1.0), wzrost wskaźnika - NZK. różnicowanie niedokrwistości (nadbarwliwa, niedobarwliwa, mikro.i makrocytemia)
 605. Spadek MCHG+spadek MCV -* przewlekłe krwawienia, niedokrwistość niedoborowa
 606. Spadek MCHC-*-spadek MCH+wzrost MCV - niedokrwistość z retikulocytoza Niezmienne przv niedokrwistości hemolitycznej         
 607. MC; i - w pikogramach (pg)      Wzrost MCH:    
 608. Koń -14        niedokrwistość nadbarwliwa,  
 609. Krowa -14       marskość wątroby    
 610. Pies -22        Spadek MCH:    
 611. Świnia -20     niedokrwistość niedobarwliwa.
 612. Owca -10.5      z niedoboru Fe 
 613. MCHC - milimole (ml)    Wzrost MCHC:   
 614. Koń -3 3       niedokrwistość nadbarwliwa;  
 615. Krowa -30       - . odwodnienie hipertoniczne *
 616. Pies -33        Spadek MCHC:   
 617. Świnia -32     niedokrwistość niedobarwliwa,
 618. Owca -32        zatrucie Pb    
 619.         przewodnienie hipertoniczne; niedokrwistość prosiąt;
 620. MCV - mikrometry sześcienne (umJ)      Wzrost MCV:    
 621. Koń -46        niedobory witamin B12,Co, kwasu
 622. Krowa -50       foliowego;     
 623. Pies -70        niedokrwistość makrocytarna; 
 624. Świnia -32     przewodnienie hipotoniczne;    
 625. Owca -63        niedoczynność tarczycy;      
 626.         marskość wątroby;   
 627.         Spadek MCV‘
 628. niedokrwistość mikrocytama i niedoborowa;    
 629.         odwodnienie hipertoniczne »   
 630.  
 631. Oznaczanie wskaźników czerwonokrwinkowych
 632. Wskaźniki te są pomocne w rozpoznawaniu i różnicowaniu niedokrwistości i odwodnień; Wskaźnik barwny - stosunek zawartości hemoglobiny do liczby krwinek czerwonych (0.85- 1.05, ludzie 1.0);
 633. MCH - średnia zawartość wagowa hemoglobiny w krwince (pikogramy);
 634. MCHC - średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (w milimolach);
 635. MCV - średnia objętość krwinek czerwonych w pm3;
 636. Obniżenie wszystkich - przewlekle krwawienia, przewlekła niedokrwistość niedoborowa, Oznaczenie liczby retikulocytów
 637. Bez utrwalania, barwienie przyżyciowe błękitem Nilu i błękitem brylanto - krezolowym, Bezjądrzaste formy młodociane krwinek czerwonych z istota siateczkowowlókienkową. prawidłowo 0.2 -2% wszystkich krwinek, u młodych zwierząt jest ich więcej 
 638. Opad krwinek OB (opad Biernackiego) - nieswoisu ock/.\n świadczący o stanic zapalnym ■.V organizmie'.
 639. Szybkość opadania elementów upostaciowanych krwi męki zcpnaccj zależy od właściwości i składu białkowego osocza liczby, kształtu, wielkości erytrocytów równowagi ładunków elektrycznych wysycenia tlenem
 640. równowagi elektrolitycznej i kwasowo-zasadowej zawartości fibrynogenu zdolności erytrocytów do tworzenia skupisk Świadczy o tym. czy w organizmie toczy się jakiś proces zapalny, czy choroba pogłębia się czy jest lepiej; ilościowe oznaczenie elementów upostaciowanych krwinek,
 641. 1.      Metoda Westergrena - pionowe ustawienie pipet
 642. Wynik - konie po 15, 30, 45, 60, 120 minutach, inne po 1,2 godzinach
 643. 2.      Metoda typu "Pronto” •• skośne ustawienie pipet
 644. Skrócenie czasu badania; po 7 minutach (jak po 60 min); po 10 minutach jak po
 645. 120 minutach w metodzie Westergrena;
 646. Wynik   koń    15      min     -       26      mm
 647. 30 min - 66 mm 45 min - 95 mm 60 min - 106 mm 120 min - 126 mm krowa 60 min - 80 mm
 648. 120 min - 150 mm pies 60 min - 4 mm
 649. 120 min - 80 mm
 650. Opad przyspieszony      Opad zwolniony
 651. stany zapalne
 652. niedokrwistość
 653. ciąża
 654. uwodnienie krwi- . nowotwory
 655. leki (morfina, dekstran) dieta bogato białkowa przemęczenie   odwodnienie- zagęszczenie krwi
 656. ochwat
 657. mięśniochwat
 658. tężec
 659.  
 660. Niedokrwistości
 661. 1       podział morfologiczny - zmiany wskaźnika barwnego
 662. a)      Na podstawie ilości hemoglobiny - polichromazja (róznobarwliwość)
 663. 1)      Normobarwliwa WB=: 1 -po ostrych krwotokach -niedokrwistość hemolityczna
 664. 2)      Niedobarwliwa WB<1
 665. -przewlekłe krwotoki (wrzody przewodu pokarmowego)
 666. -niedobory Fe
 667. -działanie czynników infekcyjno - toksycznych
 668. 3,      ) Nadbarwliwa WB>1 -niedokrwistość hemolityczna
 669. -mocznica
 670. ~>)Na podstawie c.lkośei ki winek czerwonych fk.s/UtH •• poikilocyto/.a. wielkość ::nr/.ocytoza)
 671. 1} Normocytova -po ostrych krwotokach -niedokrwistość hemolityczna -zanik utkania erytropoetycznego
 672. 2)      Mikrocytowa -niedobory Fe
 673. -iiiedokrwistośc hemolityczna
 674. 3)      Makrocytowa
 675. -schorzenia toksyczne (mocznica, marskość wątroby)
 676. 1! podział patogenetyczny
 677. 1       ) pokrwotoczne - po utracie krwi
 678. 2.      )       hemolityczne - skutek rozpadu krwinek
 679. 3.      )       niedoborowe - niedobór składników budulcowych; toksyczne hamowanie erytropoezy
 680. 4       ) apiastyczne - zaburzenia w wytwarzaniu erytrocytów   (RTG, pierwiastki
 681. promieniotwórcze)
 682. III podział etiopatogenetyczny
 683. 1.      ) Upośledzenie wytwarzania lub odnowy krwinek (niedobór budulca; zmniejszenie powierzchni krwiotwórczej; upośledzenie czynności narządów krwiotwórczych)
 684. 2       ) Po utracie krwi lub przy wzmożonym rozpadzie krwi (pokrwotoczne; hemolityczne)
 685. Obraz mikroskopowy krwinek czerwonych
 686. Barwienie metoda Pappenheima; oceniamy: kształt, wielkość, zabawienie;
 687. a)      Wielkość
 688. -       izocytoza - (normocytoza), prawidłowa wielkość krwinek makrocytoza - przewaga krwinek dużych rnakrocyty - duże krwinki czerwone
 689. *       megalocyty - bez przejaśnienia; niedobór Bj?; megaloblastyczne niedokrwistości
 690. *       rnakrocyty niemegalocytowe - leptocyty, planocyty; krwinki cienkie; żółtaczka mechaniczna; niedokrwistość z niedoboru Fe
 691. ® retikulocyty - wzmożona erytropoeza; niedojrzałe formy
 692. mikrocytoza - przewaga krwinek małych (mikrocytów)
 693. *       sferocyty - bez przejaśnienia w środku        (u psów)
 694. »      mikrocyty niesferocytowe - mniejsze i   cieńsze od normalnych
 695. anizocytoza - rożna wielkość
 696. b)      Kształt
 697. Poikilocytoza - różny kształt
 698. 8        owalocyty - owalne, fizjologicznie lub niedokrwistość megaloblastyczna
 699. *        schizocyty - (fragmentocyty)- ubytek błony komórkowej, DIC, oparzenia
 700. » tarczowate - hemoglobina strefowo na obwodzie i w środku; niedokrwistość niedoborowa, zółtaczka mechaniczna
 701. 9       akantocyty - jedna lub kilka wypustek   błony komórkowej;     mocznica
 702. ®      echinocyty - różne długości wypustek
 703. 8 drepanocyty - sierpowate, niedokrwistość hemolityczna
 704. i       Barwa
 705. » ortochromazja - prawidłowe, różowo zoile
 706. . oligochromazja (hipochromazja) niedobarwliwosc (anulocyty - niedobór h: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, pierśoieniowate)
 707. » hiperchromazja (hiperchromia) - nadbarwliwość (steroidy, rnegalocyty)
 708. » polichromazja (polichromatofilia) - różnobarwiiwość erytroblastoza - w rozmazie prekursory jądrzaste erytrocytów
 709. \ 5 wtręty barwiące się metoda MGG po utrwaleniu
 710. ciałka Howell-Jolly'ego - pozostałości po jądrze erytroblastu; pojedyncze kulki, żółtaczka hemolityczna; ciężkie niedokrwistości
 711. pierścienie Cabota - nitkowate twory pozostałości po błonie jądrowej; niedokrwistość, białaczki, zatrucie ołowiem (Pb)
 712. B)      wtręty barwiące się przyżyciowo fioletem metylowym
 713. -       ciałka Heinza - grudki zdenaturowanej hemoglobiny; zatrucia pestycydami
 714. Pasożyty wewnątrz erytrocytów: Babesia sp.; Jheileria sp., Anaplasma sp Pasożyty pozakrwinkowe : Trypanosoma sp., Sarcocystis sp«.Toxoplasma sp.:
 715. Oznaczanie liczby krwinek białych
 716.  
 717.  
 718. Badanie !uv.!>\ - Itc/cnie krwinek białych w komorze o okieśloncj objętości s       Komora  I iioma - 400 małych kwadracików (25 dużych)
 719. »      Komora  Burkera - 50 średnich kwadracików
 720. $       Komora  1 homa-Nel! - 25 dużych kwadracików
 721. Wzrost liczby leukocytów - leukocytoza Spadek liczby leukocytów - leukopenia
 722. i - stany zapalne       schorzenia narządów krwiotwórczych
 723. i - niedokrwistość pokrwotoczna i     (np. niewydolność szpiku kostnego)
 724. hemolityczna    białaczki aleukemiczne
 725. - wścieklizna  niedokrwistość aplastyczna
 726. nowotwory       choroby zakaźne (gruźlica, nosacizna)
 727. - ropowica      wyniszczenie
 728. - mocznica, cukrzyca    wstrząs anafilaktyczny
 729. - oparzenia     zatrucia sulfonamidami, antybiotykami,
 730. - kwasica cukrzycowa    związkami chemicznymi
 731. i - infekcje bakteryjne promieniowanie jonizujące
 732. ■ - zatrucia Pb, Hg  
 733. | - stres (neutrofilia)
 734. Fizjologicznie(psy) :  
 735. i - leukocytoza trawienna" (neutrofilia)       
 736. - młode zwierzęta    
 737. ; - ostatni okres ciąży      
 738. (dojrzałe -L neutropenia = niewydolność szpiku dojrzałe + neutrofilia (leukocytoza)= wydolność szpiku)
 739.  
 740. Oznaczanie obrazu biąłokrwinkowego (leukogramu)
 741. Barwienie metoda Giemsy - roztwór utrwalamy alkoholem metylowym)©
 742. -       Barwienie mefpda        Pappenheima - utrwalenie        przez   wysuszenie      (barwniki May-
 743. Grunwalda i Gtemsy)
 744. W przebiegu chorób zakaźnych
 745. 1.      Hipergranulocytoza obojętnochłonna -  pierwszy okres  choroby (walka
 746. organizmu)
 747. 2       Monocytoza      - następny etap (przełom)
 748. 3.      Limfocytoza     - końcowy etap:        mobilizacja     immunoglobulin, zjawiska
 749. reperacyjne Do oceny wydolności obronnej służą:
 750. 1.      Wskaźnik białokrwinkowy - stosunek granulocytów do agranulocytów
 751. 2.      Wskaźnik przesunięcia - określa stosunek granulocytów obojętnochłonnych do postaci młodych (segmentowanych i pałeczkowatych)
 752. Ad.2) przesuniecie obrazu neutrofili:
 753. a)      w lewo - obraz regeneracyjny - przewaga form młodych kosztem dojrzałych, świadczy
 754. o       pobudzeniu i wydolności obronnej układu immunologicznego
 755. b)      w prawo -■ obraz degeneracyjny - przewaga segmentowanych form, ustanie procesów tworzenia
 756. Granulocyty zasadochlonne ok 1% - cytoplazma blada, jądro paleczkowatc, ziarnistości zasadochlonne
 757. Koń I %        Świnie - 1 %
 758. Bydło ■ !%   Owce - 1%
 759. Pies 0'v„
 760. 1
 761. | Granulocyty kwasochłonne - ok 9% -   ądro neikowate, --podzielone, ziarnistości
 762. ;;>krawoczerwonc (u konia jest ich najwięcej) 
 763. Kon. ' - 5%     Owce - 5%
 764. Bydło - 9%     Kozy - 3%
 765. Pies - 6%      
 766. jr « i A .fy  
 767. KAJSbPdlA CM Eozynofilia - wzrost liczby eozynofili     bozynopenia - spadek liczby eozynofili
 768. ! - stany alergiczne    choroby zakaźne
 769. choroby pasożytnicze   stres
 770. choroby śledziony      po leczeniu kortykosleroidarni
 771. UZCz, UZOs (urazowe zapalenie   wzmożona czynność nadnerczy
 772. czepca, urazowe zapalenie osierdzia)   
 773. Po lekach      
 774. Nowotwory      
 775. V\ 7.i osi      ilości baz.otili - prz /lekła niedoki wistosc
 776. •bco^atunkowcgo białka, wyniszczenie , głód
 777. nolityc/.na. po podaniu
 778.  
 779. Granulocyty obojętnochłonne - ok.. 5% - jądra młodych są pałeczkowate. a dojrzałych segmentowane, cytoplazma jMadoróżowa z ziamistościami, cechuje je ruch i fagocytoza;
 780. Neutrofilia     Neutropenia    
 781. fizjologicznie - noworodki i okres      choroby wirusowe,       grzybicze
 782. okołoporodowy  i pierwotmacze 
 783. i - ostre i przewlekle stany zapalne    agranulocytoza 
 784. ! - stres, po wysiłku  zatrucia antybiotykami 
 785. - zatrucia Pb, Hg, Ar   marskość wątroby    
 786. szybko rosnący nowotwór       krzywica       
 787. - niedokrwistość hemolityczna powiększenie śledziony       
 788. krwotoki        choroba popromienna    
 789. martwica        szok   
 790. - mocznica      uszkodzenie szpiku     
 791. -- białaczka szpikowa
 792. gorączka i zatrucia lekami            
 793.  
 794. Limfocyty - ok. 35% - jądra zbite, nerkowate, małe i duże nagojądrzaste, okrągłe; Kon - 35%
 795. Bydło -58%
 796. Pies - 25%
 797. Świnie - 59%
 798. Owce - 62%
 799. Limfocytoza     Limfopenia
 800. fizjologicznie u zwierząt młodych     zaawansowane nowotwory
 801. białaczka limfatyczna  niewydolność nerek, krążenia
 802. nadczynność tarczycy  parwowiroza psow
 803. choroby przewlekle zakaźne     nosówka
 804.         zapalenie wątroby psów
 805.         FIV u kotów
 806.         wzrost stężenia glikokortykosteroidow
 807.  
 808. Monocyty - ok A ^ - j<\tlIĆI phiłowcitc
 809. Koń - 5%       Świnic - 5%
 810. Bydło -4%      Owce -2%
 811. Pics - 5%
 812. Monocytoza
 813. -       fizjologicznie do 10 dnia po porodzie u krów
 814. -       choroby zakaźne (bruceloza, różyca)
 815. -       początek UZOs u bydła (urazowego zapalenia osierdzia)
 816. Średnie wartości białych krwinek:
 817. Bazofilc 1 %
 818. Eozynofile 9%
 819. Ncutrofilc 5%
 820. Limfocyty 35%
 821. Monocyty 5%
 822. Białaczka - rozrost komórek układu biąłokrwinkowego
 823. 1.      białaczka szpikowa - rozrost komórek układu szpikowego (neutrofilowa. cozynofilowa, monocytowa), niedojrzale krwinki białe z czerwonego szpiku (przv hiperieukocytozie)
 824. 2       białaczka limfatyczna - rozrost układu chłonnego - początkowo dotyczy węzłów chłonnych, ślpdziony, grudek chłonnych, przewodu pokarmowego; później utkanie chłonne (łimfocytoza krwi); niedojrzale limfocyty (przy hiperliinfocytozie);
 825. U ptaków dodatkowo erytrołeukoza - bardzo dużo erytrogonii;
 826. Płytki krwi ~ trombocyty Koń - 350 tyś/mm3 Bydło - 300 tyś/mm3
 827. Pies - 300 tyś/mm3            
 828. Trombocytoza (nadpłytkowość) Trombocytopenia (maJopłytkowość)
 829. stany pooperacyjne choroby nowotworowe mięśni ochwat niedotlenienie
 830. krwotoki i niedobory żelaza : - urazy ; - ciąża      - zakażenie wirusowe z uszkodzeniem środbłonka naczyń (pomór, zapalenie wątroby u psów) uszkodzenie szpiku wstrząs anafilaktyczny choroby autoimmunologiczne .
 831.  
 832. Wskaźniki koagulogramu:
 833. ł. Czas krzepnięcia krwi - powstawanie fibryny z fibrynogenu pod wpływem trombiny; (Metoda Leo - White'a - czas od momentu wynaczynienia krwi do chwili jej wykrzepienia w szklanej kapilarze)
 834. Przedłużenie czasu    Skrócenie czasu
 835. Krwotoczność (skazy)  krwotoki
 836. Choroby zakaźne (nosówka, wąglik)    wyniszczenie
 837. Niedokrwistość        po podaniu preparatów zawierających
 838. Zatrucie dikumarolem    Ca, witaminy C i K, oraz środków
 839. Choroby wątroby        zwiększających krzepliwość
 840. po podaniu preparatów  DIC - rozsiane wewnątrznaczyniowe
 841. zmniejszających krzepliwość krwi (4% wykrzepiarne
 842. roztwór wersenianu sodu; szczawian     mięśniochwat porazenny kom
 843. amonu i potasu, wodny roztwór  zapalenie nerek
 844. heparyny. cytrynian dwusodowy,  nic/yt jelit, zaparcia
 845. fluorek sodu)  
 846. 2       Czas krwawienia ■■ czas upływający ud chwil: zranienia skon, do usiania wypływu krwi, miara zdolności wlośniczek do zahamowania krwawienia, za łozy od liczby trombocytów.
 847. Przedłużenie czasu - małopłytkowość; skaza krwotoczna: choioh> wątroby
 848.         Temperatura (°C-)      Liczba oddechów        Liczba tema
 849.         37.5-38.0       8-16    28-42
 850.         37.5-39 0       12 25   36-80
 851.         38.5-39.0       16-30   70-80
 852.         38.0-40.0       15-20   60-80
 853.         37.5-39.3       14-24   60-120
 854.         38.0-39.0       -       -
 855.         -       -       80-240
 856.  
 857. Tabela na pytanie z mikroskopu
 858. Typ     Jądro  Ziarnistości   Rola
 859. Granulocyty
 860. Obojętnochłonne       Pałeczkowate lub segmentowane  Liczne, drobne, fioletowe       Fagocytoza (mikrofagi)] udział w stanach zapalnych
 861. i
 862. i
 863. i
 864. Kwasochłonne   Kształt jak wyżej, lekko przysłonięte       Duże, brunatno-czerwone        Działąnie antyhistaminowe, fagocytoza i zwalczanie pasożytów
 865. zasadochłonne  Kształt jak wyżej, przysłonięte     Duże granatowe Produkcja heparyny i histaminy, walka z alergenami
 866. Agranulocyty
 867. Monocyty        Duże, nerkowate        Niekiedy bardzo drobne ziarnistości    Fagocytoza (makrofagi), prezentacja antygenu, wydzielanie cytokin
 868. Limfocyty       Kuliste lub z małym wcięciem  Mała ilość cytoplazmy, ziarnistości brak   
 869.  
 870.  
 871. 6^0*1 »<.      *       b&ał   csł'Wl'5®     <TSV0\J*&P
 872. (BADANIE UKf ATM POKARMOWEGO'^
 873. 1.      Sposoby badania : cv
 874. <       -       oglądanie
 875. 2       - omacywanie
 876. 3       -       opukiwanie
 877. b - osluchiwanie        ,       .
 878. r - zgłębnikowanie (żołądka i przełyku) —laOa&OvA^
 879. *•    -       punkcje
 880. 2       - u przeżuwaczy badanie treści żwacza
 881. <f - u małych zwierząt badanie RTG, USG i endoskopia
 882. 2.      Schemat badania:
 883. -       ' badanie przyjmowania pokarmu i wody Obserwacja:
 884. @ szybkość chwytania pokarmu ® ilość pobranego pokarmu ® ruchy warg i języka
 885. ® siła i szybkość ruchów żujących i powstające przy tym dźwięki
 886. fŁakiilenie; _
 887. I Zmniejszone łaknienie (anorexia\
 888. » fizjologicznie ® patologicznie
 889. -       choroby przebiegające z gorączką
 890. -       zaburzenia świadomości
 891. -       w schorzeniach bolesnych lub pogarszających samopoczucie
 892. -       w chorobach jamy ustnej, zębów, języka, gardła, przełyku i żołądka Z. _Zmienne łaknienie - wilczy apetyt
 893. -       objawy chorób przewlekłych
 894. -        bolesne schorzenia jamy ustnej lub stawu żuchwowego
 895. -       mechaniczne przeszkody w jamie ustnej, gardle lub przełyku
 896. 5
 897. -       gdy przy zakłóconej sprawności trawienia istnieje większe zapotrzebowanie na substancje odżywcze (cukrzycą, choroby inwazyjne)
 898. -       u zwierząt niedożywionych i samic ciężarnych
 899. gdy ustrój zwierzęcia nie jest w stanie przyswajać składników pokarmowych (nieżyt jelit, niewydolność trzustki) ii. Łaknienie spaczone (parorexia) - zwierzę zjada ciała i substancje nie nadające się do spożycia lub liże je karma niepełnowartościowa niedobory związków mineralnych - wapń, fosfor
 900. stany nieżytowe żołądka i jelit (konie liżą metalowe części żłobu lub dyszla, ściany stajni, psy jedzą trawę), tzw. gcistroenteritis
 901. choroby OUN - wścieklizna - występują zaburzenia w odczuciu smakowym, w instynkcie przyjmowania pokarmu (psy zjadają kawałki drewna, słomę,
 902. pragnienie
 903. hvxy^ievtrg^_-_ ;
 904. Zależy od : zawartości wody w karmie, pory roku, temperatury otoczenia, wysiłku fizycznego - poty, od mleczności
 905. Zmniejszone pragnienie (adipsia)
 906. -        występuje ze zmniejszonym łaknieniem
 907. -        w ciężkim przebiegu niektórych chorób : nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia świadomości
 908. Wzmożone pragnienie (polydipsia)
 909. i -     podawanie suchej karmy
 910. *-      biegunki _ I odwodnłenie
 911. i ~     częste wymioty J
 912. znaczna utrata krwi «■-      nagromadzenie dużej ilości wysięku
 913. U» wielomocz (poliuria)        j
 914. ® u psów wywołany marskością nerek
 915. •     u koni spowodowany nieodpowiednim żywieniem moczówka prosta (diabetes insipiduś) u koni, może wypić 150 1 wody/dobę t- płyn w jamie opłucnej łub otrzewnowej i -       cukrzyca, występuje przy tym kwasica
 916. ~ ropomacicze (endometritis) u suki, syndrom kikuta macicy - zaburzenia na osi podwgórzowo-przysadkowej M - marskość nerek - zaburzenia w filtracji
 917. i
 918. W organizmie są dwa zbiorniki wody; woda ektracelułarna (pozakomórkowa) i woda w komórce. Najłatwiej jest tracona woda pozakomórkowa.
 919. Utrudnione pobieranie pokarmu : ,,v':
 920. 4       - choroby OUN : zapalenie mózgu i opon mózgowych, nowotwory, choroba boraaska (odmiana zapalenia mózgu, występuje u przeżuwaczy)
 921. Z -     urazy jamy ustnej - zapalenie bł. śluz., dziąseł, paradentoza
 922. 3       -       bolesność dziąseł i zębów - kamień nazębny
 923. 17 - porażenie nerwu trójdzielnego - najczęściej jednostronne - zaburzenia smakowe
 924. ^ - tężec (trismuś) - skurcz mm. żwaczowych, szczękościsk,
 925. P -     konie - nieprawidłowe ścieranie się zębów
 926. 1 -     bóle mięśni karku i szyi - spondyloza
 927. V -     obecność ciała obcego
 928. $ -     stwardnienie języka -promienica
 929. Ąf> -  stany zapalne lub zwichnięcie żuchwy
 930. AA -    brak węchu łub wady wzrokowe 1 f>
 931. Silna - ułatwia formowanie kęsa, zawiera amyłazę ślinową, która nadaje odpowiednie pH i (I ja/ zapoczątkowuje trawienie węglowodanów Zmniejszenie ilości: odwodnienie, przewlekłe choroby z wysoką gorączką Śllnotok : zapalenie j. ustnej, migdałów, gardła i krtani, porażenie przełyku, zapalenie ślinianek - głównie przyusznej (parotidis), choroby OUN
 932.  
 933.  
 934.  
 935.  
 936.  
 937.  
 938.  
 939. fŻiicie zwolnionej- powierzchowne ciała obce w jamie ustnej
 940. -       zapalenie jamy ustnej (surowicze, gmdkowe)
 941. -        zapalenie reumatyczne mm. twarzy
 942. -        bolesność i nieprawidłowe ścieranie się zębów
 943. -       wrzód języka u bydła (promienica języka powodowana przez grzyby) -rozrost tk. łącznej, język powiększony
 944. zwierzęta przeżuwają ale nie mają kęsów w j. ustnej
 945. powodowana przez wirus, na powierzchni dziąseł, bł śluz. j. ustnej powstają pęcherzyki, które pękają tworząc nadżerki. Powstaje duża bolesność
 946. choroby OUN - wścieklizna, nosówka, zapalenie mózgu i rdz. kręgowego
 947. -       ciała obce między zębami
 948. -       zaburzenia świadomości askanie
 949. -        objaw prawidłowy tylko u świni (mają bardzo długą j. ustną)
 950. -        zapalenie ślinianek - nadprodukcja śliny - choroba Żabka u koni dotyczy ślinianki podjęzykowej
 951. -       pryszczyca
 952. zapalenie gardła 1 Niemożność połykania śliny
 953. -       tężec
 954. .Utrudnione pobieranie płynów:
 955. zmniejszona ruchliwość języka u mięsożernych (porażenie, uwięźnięcie, , obrzęk)
 956. niedomykanie się warg (porażenie m. twarzowego)
 957. Utrudnione połykanie (dysphagia) :
 958. zapalenie gardła i krtani (psy i koty - zakaźne zapalenie górnych dróg odd., katar koci)
 959. -       zasionienie np. u przeżuwaczy burakami -zatrzymanie kęsa w przełyku - niedrożność - brak odbijania gazów - ostre wzdęcie
 960. -       zołzy u koni - ropne zapalenie węzłów chłonnych podżuchwowych uniemożliwiające połykanie
 961. Zaburzeniem w połykaniu iest obfite wracanie przez nozdrza wypitej wody i pobranej karmy zmieszanej ze śliną (regurgitatió) , Zjawisko to występuje najczęściej u koni - wskazuje to na dużą bolesność i występuje przy ;
 962. ® ciężkich zapaleniach gardła ® zołzach ® wybrocznicy v ® ciałach obcych w gardle ® wągliku u świń
 963. Objawy:
 964. ślinotok       ,
 965. _       V
 966. —     lóow $
 967. —     fcffr im
 968.  
 969.  
 970.  
 971.  
 972.  
 973.  
 974.  
 975.  
 976.  
 977.  
 978.  
 979.  
 980.  
 981.  
 982.  
 983.  
 984.  
 985.  
 986.  
 987.  
 988.  
 989. X. niestrawności wtórne, powstające na skutek zaburzeń w funkcjonowaniu przedżolądków
 990. 4d i a) Kwasica (<acidosis ruminis) - stan w żwaczu, kiedy na sutek zaburzeń w florze bakteryjnej
 991. dochodzi do nadmiernego rozwoju bakterii Lactobacillus, które t        produkują      kwas    mlekowy.        Do schorzenia tego dochodzi, gdy dieta jest za
 992. bardzo zasobna w węglowodany.
 993. pH treści żwacza gwałtownie spada (3-4), giną wszystkie inne bakterie. Dochodzi do stanu zapalnego i ograniczenia kurczliwości żwacza. Poza tym wzrost ciśnienia osmotycznego - płyny przechodzą do żwacza - rozwodnienie treści a odwodnienie organizmu.
 994. | Q     Zasadowica (<alkalosis ruminis) ~ wiąże się z nadprodukcją amoniaku w żwaczu. Źródłem
 995. jest pasza, ze zbyt dużym dodatkiem mocznika.
 996. Ą iwOŁOw'1^
 997. Odbijanie gazów (emctaiio.. ructusl
 998. (20-40 X na h), upośledzenia, aż do całkowitego zniesienia :
 999. -• wzdęcia
 1000. przeładowania żwacza
 1001. -       zadławienia
 1002. —      MOfS,U !AXL
 1003. UL      fwzdec ie żwacza (meleorismus ruminis) j
 1004. *       wzdęcie ostre - grubobańkowe (tymphania aa/ta) - gaz nad treścią żwacza ® wzdęcie drobnobańkowe - gdy gaz wchodzi w pokarm
 1005. Wzdęcia są następstwem nadprodukcji gazów i zakłóceń w akcie odbijania gazów. Lucerna i koniczyna mają zbyt mało włóknika i nie podrażniają śluzówki do odbijania.
 1006. Przeładowanie żwacza - występuje często w oborach przy chowie zimowym. Żwacz
 1007. nieczynny, przeładowany treścią. Trzeba wykonać n/menoiomię
 1008. -       usunięcie treści żwacza.
 1009. Urazowe zapalenie czepca - ciało obce dostaje się do czepca, przebija śluzówkę - powstaje
 1010. reakcja bólowa.
 1011. Zapalenie i zatkanie ksiąg ~ zaburzenia w transporcie treści przez księgi, substancje
 1012. drażniące powodują zapalenie.
 1013. Stany zapalne wątroby i jelit - FSM - syndrom tłustej krowy
 1014. Ketoza - zaburzenia przemiany węglowodanowej i tłuszczowej, zaburzenia cyklu Krebsa - deficyt szczawiooctanu - brak uczynnienia CoA - aceton i B-hydroksymaśłan - zaburzenia przedżołądków i wątroby Porażenie poporodowe - zaburzenia makroelementów i tężyczka Zapalenie otrzewnej - u bydła ogniskowe, reakcja bólowa Choroby zakaźne - np., pryszczyca Gorączka
 1015. Zapalenie i skręt trawieńca - występuje na podłożu syndromu Hofflunda, a ten na skutek urazowego zapalenia czepca. —
 1016. . uiode kaw i>'W eJkkwĄ
 1017. A# i^vJe
 1018. Biegunka (dlarrhoea)J   k
 1019.                         %
 1020.         Biegunki
 1021. infekcyjne             
 1022. cMsOydcPcU      fvl
 1023. BAKTERYJNE E. Coli Salmonella. Campylobacier
 1024. WIRUSOWE
 1025.  
 1026.  
 1027.  
 1028.  
 1029.  
 1030.  
 1031.  
 1032.  
 1033.  
 1034.  
 1035.  
 1036.  
 1037.  
 1038.  
 1039.  
 1040.  
 1041. ^01
 1042. —C 3^vhm2^^u(/20b     cdbvbu& -'ZkJbCfl       f yQMT?<x/<3u&*i<&'
 1043. Biegunka sekrecyjna     0       .
 1044. Główną przyczyną są bakterie z gr. E. Coli. Pałeczki działają poprzez wydzielanie enterotoksyn. Wzrasta sekrecja do światła jelita, wyrównując ciśnienie osmotyczne. , ,//
 1045. Z. UęM-^ćp0 ^ ©*ye/ak CwjJ^s^ U,i
 1046. Biegunka osmotyczna     ZIMSJM  „ uveJcr£/Q  C^^ro^^fWoJf „
 1047. Główną przyczyną są wirusy niszczące nabłonek enterocytów w j. biodrowym i czczym.      r u o.  -
 1048. Następuje zwiększony podział kom. w kryptach, jednak kom. są za młode i nie ma procesu trawienia dicukrów. W konsekwencji dochodzi do atrofii kosmków, zaburzenia funkcji trawiennych i absorpcyjnych. Koncentracja w jelitach oligosacharydów, peptydów i amkw. powoduje wzrost osmolamości -* napływ wody. r       /       ,r      |VI     /
 1049. OVUb)P - U« Z ty       \       H/CcOf  ćr'
 1050. Kliniczne następstwa odwodnienia organizmu ;   sini.
 1051. Zależności (spadek):  jpO, c-v(i /tQ 4zXlj ifaOfP J
 1052. Płyny pozakomórkowe -*• objętość osocza ciśnienie krwi -* sekrecja nerek, tkankowy przepływ krwi -* przemiana beztlenowa -+ kwasica (wymiana K+ O H+ przez błony kom.)
 1053. -* hyperkalemia, śmierć.
 1054. + ^ nefryt
 1055. I       l/J     ’     •
 1056. Zaburzeniazewnątrzwydzielnicze trzustki        (Q      O.      j       ^       ria     ^
 1057. U prosiąt przy odsądzeniu - pod wpływem stresu — 2-3 tyg.
 1058. U psów młodych (8-9 miesięcy)        -
 1059. 2       i o! OM &QO * OlPJ cTs-^
 1060. tgU     ^O(M    ^       t       6oJu
 1061. Wrodzony brak disacharydazy     £ ML   &       ^ojc^ą
 1062. biegunki sekrecyjne
 1063. i       k/) r-un /-> ro ^^ 1    '
 1064. biegunki osmotyczne prowadzi do odwodnienia
 1065. < HoutfCL       ‘‘
 1066. ,       \|      *       f       &>**&,  c*      ;a,ua,
 1067. ^Wymioty (ymnitwi)\ %   ^
 1068. Poprzedzone mdłościami (nausea)       7       -^7^
 1069. niepokój
 1070. -       przestępowanie z nogi na nogę
 1071. -       wyciąganie głowy
 1072. -       poruszanie językiem ślinienie się
 1073. -       puste żucie
 1074. •• głębokie wdechy Mają znaczenie diagnostyczne u mięsożernych, u reszty występują rzadko.
 1075. U koni w przypadku pęknięcia żołądka - wymioty przez nos.
 1076. Wymioty krwawe (haematemesis; vomitus cruenlus)
 1077. ciężkie zapalenie żołądka wskutek silnego urazu lub przez zranienie przez ciało obce
 1078. -       przy skazach krwotocznych, nosówce, pomoże świń.
 1079. Ruchy wymiotne :        U^l/dj  w
 1080. joi42tw u ! pT^wt, i *c,7oa&o
 1081. ' k,ki<3sfjO -feźonc^;
 1082. 6
 1083. «ł
 1084.  
 1085.  
 1086.  
 1087.  
 1088.  
 1089.  
 1090.  
 1091.  
 1092.  
 1093.  
 1094.  
 1095.  
 1096.  
 1097.  
 1098.  
 1099.  
 1100.  
 1101.  
 1102.  
 1103.  
 1104.  
 1105.  
 1106.  
 1107.  
 1108.  
 1109.  
 1110.  
 1111.  
 1112.  
 1113.  
 1114.  
 1115.  
 1116.  
 1117.  
 1118.  
 1119.  
 1120.  
 1121.  
 1122.  
 1123.  
 1124.  
 1125.  
 1126.  
 1127.  
 1128.  
 1129.  
 1130.  
 1131. \AJO\C
 1132. , c^ao^i ©* ■:
 1133. Podział wymiotów ze względu na wiek :        „     rJ      ^       i
 1134. •     wymioty u młodych      vO\A/\  (-      '•    1,
 1135. ® wymioty u dojrzałych » wymioty u starszych
 1136. Krztuszenie się (yomituratió)
 1137. Domieszki w wymiocinach:
 1138. -       t żółć - przy pustym żołądku
 1139. -       z krew - wymioty krwawe (haematemesis)
 1140. -       s kał - wymioty kałowe ( miserere)
 1141. -       v, robaki - glisty, tasiemce
 1142. -       r ciała obce
 1143. -       (, śluz (zapalenie migdałków)
 1144. Wymioty ostre
 1145. Ostre zapalenie żołądka i jelit (gastroenteritis)
 1146. -       na tle infekcyjnym - przy nosówce
 1147. -       sporadycznie, uporczywie pochodzenia wirusowego - parwowiroza, koronawiroza.
 1148. Systemowe choroby infekcyjne
 1149. -       bakteryjne - leptospiroza, salmonelloza, kamphylobakteriozą, dodatkowo występują
 1150. biegunki
 1151. » wirusowe - nosówka, parwowiroza, koronawiroza (głównie u młodych zwierząt)
 1152. -       pasożytnicze
 1153. Gwałtowna zmiana karmy.
 1154. Związki toksyczne (glikol, metale ciężkie, środki myjące, herbicydy).
 1155. Leki - aspiryna, fenylobutazol, ibuprofen, kortykoidy.
 1156. Rośliny.
 1157. Ciała obce.
 1158. Pokarm zepsuty, zainfekowany, odpadki.
 1159. Krwotoczne zapalenie żołądka i jelit
 1160. -       ostre wymioty z biegunką krwotoczną
 1161. -• wywołują bakterie z rodziny Cłostridium
 1162. -        występuj ą u p sów ras miniaturowych
 1163. -       są objawem reakcji anafilaktycznej na toksyny bakteryjne odwodnienie
 1164. -       niewydolność nerek
 1165. -       przednerkowa oligouria
 1166. Niedrożność i zamknięcie światła jelit:
 1167. -       guzy lub silny stan zapalny     ściany jelit
 1168. -       gnilny zapach z domieszką      żółci
 1169. Ostre zapalenie trzustki :
 1170. bardzo gwałtowny przebieg
 1171. taidne do rozpoznania z objawami mylącymi
 1172. silna bolesność zogniskowana w odcinku piersiowym kręgosłupa _ (ok^łopatki)        "1.,:
 1173. -       sźybka autoliza trzustki
 1174. Ostre zapalenie i niewydolność wątroby :
 1175. -       choroby zakaźne (leptospiroza)
 1176. -       zatrucia
 1177. -       guzy zwłóknienie
 1178. -       marskość
 1179. -       zespolenie wrotno-oboczne
 1180. Ostra niewydolność nerek:
 1181. -       kwasica
 1182. Ostra niewydolność cewki moczowej :
 1183. -       kamienie
 1184. -       guzy
 1185. Ropomacicze:
 1186. Wymioty są rezultatem endotoksyemii związanej z zespołem poliurii-polidypsji.
 1187. Cukrzycowa kwasica metaboliczna:
 1188. -       kwasica metaboliczna
 1189. Choroba Adisona -» niedoczynność nadnerczy.
 1190. Zaburzenia przedsionkowe związane z chorobą lokomocyjną.
 1191. Choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie opon mózgowych i mózgu.
 1192. Wviniotv przewlekle
 1193. Zwierzęta młode:
 1194. » pasożyty w układzie żołądkowo - jelitowym
 1195. -       niedrożność jelit (ciała obce, guzy)
 1196. -       przewlekłe zapalenie żołądka i jelit
 1197. -       ciała obce
 1198. -       niewydolność nadnerczy
 1199. Zwierzęta dojrzałe:
 1200. -       pasożyty
 1201. -       zapalenie trzustki
 1202. -       przewlekłe zapalenie żołądka
 1203. -       guzy żołądkowe i j. cienkiego, niewydolność nadnerczy
 1204. -       zaburzenia narządów j. brzusznej (zapalenie otrzewnej, prostaty, ropomacicze) cukrzyca
 1205. -       zaburzenia OUN - urazy i zapalenie mózgu (encelophalitis)
 1206. -       choroby nerek - mocznica
 1207. Zwierzęta stare :
 1208. -       mocznica
 1209. -       guzy żołądka i j. cienkiego błędy dietetyczne
 1210. -       zapalenie trzustki
 1211. -       przewlekłe zapalenie żołądka
 1212. -       wrzody żołądka (krew w kale) zaburzenia narządów j. brzusznej
 1213. -       kamica ketonowa
 1214. -       choroby nerek
 1215. -       zaburzenia OUN
 1216. Choroba Iokomocyjna (transportowa) - wymioty ośrodkowe
 1217. -       występują najczęściej u młodych zwierząt
 1218. -       zwierzę w trakcie przejazdu samochodem odbiera zmysłami bodźce środowiska zewn., gromadzi je w pamięci (ośrodki podkorowe), następnym razem kolejne bodźce są porównywane z zapamiętanymi, następuje kumulacja wrażeń co w efekcie przyczynia się do wysłania sygnału nerwowego do receptorów histaminowych -►pobudzenie ośrodka wymiotnego.
 1219. Środki sedacyjne - uspokajające, ograniczające świadomość ośrodków podkorowych (relanium, hydroksyzyna).
 1220. Charakter wymiocin :
 1221. -       gęsta, papkowata masa o kwaśnym zapachu wymioty jednorazowe
 1222. -       gęsty śluz, z domieszką żółci łub krwi -* wymioty uporczywe przy pustym żołądku
 1223. -       charakter fekalii, koloru brunatnego lub szarożółtego -* niedrożność] grubego
 1224. -       konsystencja płynna o odczynie zasadowym -* niedrożność j. cienkiego
 1225.  
 1226.  
 1227. (BADANIE JAMY USTNEJ j
 1228. Badanie :       '                                      
 1229. -       oglądanie
 1230. « stan warg i szczek ® prawidłowość zamknięcia szpary ustnej ® ślinienie « świąd
 1231. @ po     ruchy wargami
 1232. -       omacywanie
 1233. Badanie i
 1234. szparę ustną wargi
 1235. przedsionek j. ustnej j. ustną właściwą zęby język
 1236. Zapach :
 1237. charakterystyczny dla gatunku
 1238. -       patologiczny - nieprzyjemny zapach z ust {fetor ex ore)
 1239. + gnilny - zmiany nekrotyczne, ciała obce, zgorzel płuc {gangrena jmlmonum), paradentoza
 1240. + moczy - mocznica, ostra niewydolność nerek
 1241. + acetonu - ketoza u przeżuwaczy, cukrzyca u wszystko i mięsożernych + trupi - w leptospinozie psów i dyfterii prosiąt
 1242. Paradentoza - zmiany w przyzębiu u mięsożernych, spowodowane odkładaniem się płytki nazębnej, kamienia nazębnego, namnażaniem pierwotniaków, co w konsekwencji powoduje nieprzyjemny zapach. Żywienie zwierząt odpowiednią karmą i dbanie o higienę j. ustnej zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej. Leczenie poprzez : mechaniczne usunięcie kamienia, dezynfekcje przy użyciu metronidazolu, stosowaniu profilaktyki (gryzaki, kości, pasty).
 1243. ® szpara ustna
 1244. u zwierząt zdrowych szpara jest zamknięta, wyjątek stanowią dogi i spaniele
 1245. NIEPRAWIDŁOWOŚCI
 1246. » zwiększenie napięcia warg
 1247. -       tężec
 1248. -       zapalenie mózgu u koni
 1249. -       acetonemia u bydła
 1250. ® opadnięcie wargi dolnej
 1251. -       fizjologicznie u starych koni
 1252. -       utrata przytomności
 1253. -       odwodnienie organizmu
 1254. -       choroby morzyskowe u koni.
 1255. ® niedomknięcie jamy ustnej i szpary ustnej
 1256. -       wścieklizna
 1257. -       zwichnięcie stawu żuchwowego
 1258. » ciała obce
 1259. -       krzywi&m
 1260. » zapalenie ślinianek
 1261. -       obrzęk języka
 1262. (żabka - ranula, zapalenie ślinianek podjęzykowych)
 1263. •     opadanie żudiwy
 1264. -       pierwszy objaw wścieklizny
 1265. -- porażenie n. trójdzielnego lub twarzowego (przeważnie jednostronnie)
 1266. Zmiany w obrębie śluzówki warg i policzków oraz jamy ustnej ® wykwity na wargach
 1267. ~ pęcherzyki pryszczyca - wirus specyficzny gatunkowo, nieszkodliwy dla ludzi
 1268. -       krosty ospa - wyst. głównie w krajach o ciepłym klimacie, np. u owiec
 1269. owrzodzenia, blizny gwiazdkowate -+ nosacizna - zapalenie naczyń chłonnych u koni
 1270. yjs-isjAok ( s/lgJóOWj -
 1271. y]iQjk%uQc ^(^£.1/ Ls\c)eMs2iA&'       \ u&dU k-MCl/o^f
 1272. U^> ) (P^j U&Kcj ^ do}Q ^ce (I  “     V
 1273. skaleczenia, rany, otarcia naloty na wargach liszaj strzygący
 1274. ® obrzęk warg <^«Sp  w\ięĄókkć>ol        ysucITb I       •KA^JO^J      ^       ^ytjzcl ici,
 1275. zapalenie mózgu u kom  ^oo     •     <groin» (      {^mledtC        u-^,0
 1276. ,       .. e£U 1
 1277. zapalenie śluzówki j. ustnej (stomatitis)
 1278. reakcje uczuleniowe -♦ alergie poszczepiennc, reakcje na środki farmakologiczne - penicylina, amoksycyłina, wodorotlenek glinu.
 1279.  
 1280.  
 1281.  
 1282. * WJO^O^ "/o    tAyodwcfsi/wę,
 1283. odwodnienie organizmu   <       ^cJho   U~j io l4tClQ&jUvoi'(
 1284. przewlekłe choroby z gorączką        K>.     jCM     (/      7       p\/0^ '-a/ToiyVSl
 1285. ślinienie się (ptyalismuś)   ^JuZoytfWW      "       '       '
 1286. )do <&- _       _       _       (
 1287. zapalenie migdałków, gardła, krtani
 1288. ^ fbd&r j
 1289. porażenie przełyku    ^
 1290. zapalenie ślinianek (u psa przyusznej) I       QvOy^</D\y€.  J-      ’
 1291. ciała obce w iamie ustnei i nrzełvku  -7      '       A       l'
 1292. ciała obce w jamie ustnej i przełyku  '       {j~'    '       (
 1293. choroby PUN (ślinotok - objawy wyst. przy wściekliźnie)
 1294. Ślina zapewnia wilgotność śluzówki, zawiera amylazy (odpowiedzialne za wstępny etap trawienia). Leki działające na. układ parasympatyczny zaburzają wydzielanie śliny.
 1295. JĘZYK
 1296. naloty na języku - serowate, barwy szarej lub brunatnej - stan gorączkowy
 1297. obrzęk języka - ciało obce, uraz, skaleczenia ciałem obcym, zapalenie bl. śluz. j. ustnej w
 1298. przebiegu wąglika, obrzęku złośliwego, szelestnicy, wybrocznicy, uwięźnięcia.
 1299. zgrubienie i stwardnienie - u bydła w promienicy „drewniany język” (sclerosis lingvae)7 w
 1300. safkosporidiozie u koni, czarny język = psia pelagra, niedobór wit. B5
 1301. owrzodzenia ~ pryszczyca, wrzód języka, ciała obce
 1302. skaleczenia - pourazowe
 1303. ZĘBY
 1304. nieprawidłowości zgryzu (karpiowaty, szczupakowaty, nożycowaty) nieprawidłowe ścieranie (zęby hakowate, ostre) - lukowe ścieranie, zgryz falisty, schodkowaty, zgryz ostry, nożycowaty -        zXxAjoo^o IAA- e£,r
 1305. osadzenie (paradentoza, kamień nazębny) (J zapalenie dziąseł brak zębów
 1306. próclinica (caries dentium) - atakuje najczęściej zęby trzonowe u psów i koni szerokie rozstawienie zębów (diastasis) — pdó&w^ wom ^Ąia ^Oh BADANIE GARDŁA  "       \       \       <J
 1307. -       oglądanie - bardzo ważne (deformacja okolicy, obrzęki, powiększenie węzłów chłonnych), z zewn. i z wew.
 1308. omacywanie - stwierdza się bolesność i obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych pozagardłowych u bydła (gruźlica, promienica)
 1309. badanie dodatkowe - endoskopia (oglądamy od wewnątrz, u małych zwierząt naciskamy palcem wskazującym na nasadę języka. Można stwierdzić obrzęk, śluz, bolesność migdałów i zmiany 
 1310. chorobowe łuków podniebiennych. Objawami są niechęć do pobierania pokarmu, wymioty, ciągle przełykanie, zaleganie białego, ciągiiwego, gęstego śluzu.
 1311. Przy badaniu endoskopowym można stwierdzić zmiany chorobowe na łukach podniebiennych, migdałkach i nozdrzach tyinych.
 1312. BADANIE PRZEŁYKU
 1313. oglądanie - stwierdzić można rozszerzenia przełyku i uchyłki przełyku omacywanie - bolesność
 1314. badania dodatkowe - RTG (z kontrastem - roztrzeń, zachyłki przełyku, rozszerzenie przełyku), zgłębnikowanie (badanie drożności przełyku).
 1315. Drożność przełyku badamy przez zgłębnikowanie (nosowo-żołądkowe) - drożność przełyku, u psów można przez j. ustną (przy zastosowaniu pewnych ochraniaczy przeciw przygryzeniowych). Często dochodzi do niedrożności przełyku spowodowanych zadławieniem w części piersiowej lub szyjnej. Prowadzi to do powstania wzdęcia. W miarę możliwie szybkim czasie należy usunąć przyczynę. U bydła - zgłębnikujemy przez j. ustną ale często zdarza się nie trafić do przełyku. U koni sondujemy przez nos.
 1316. BADANIE POWŁOK BRZUSZNYCH I BRZUCHA CZ. OGÓLNA
 1317. BADANIE: - oglądanie
 1318. -       omacywanie
 1319. -       opukiwanie
 1320. -       osłuchiwanie
 1321. -       zgłębnikowanie żołądka i żwacza
 1322. -       badania dodatkowe - RTG, endoskopią biopsja narządów, nakłucia do j. otrzewnowej i badanie płynu.
 1323. Oglądanie:
 1324. Określa się objętość i kształt brzucha, dolną linię brzucha, okolicę biodrową U koni i przeżuwaczy ogląda się doły słabiznowe :
 1325. «u zwierząt niedożywionych i wychudzonych doły słabiznowe są zapadnięte, brzuch o małej objętości, linia brzucha podciągnięta ku górze
 1326. -       u zwierząt dobrze odżywionych (bydło), lewy dół uwypuklony pizez worek żwacza, u małych zwierząt (psy, koty), brzuch jest dobrze zaokrąglony, u samic ciężarnych i wieloródek (nawet w okresach międzyciążowych) brzuch powiększony i nieco obwisły.
 1327. Powiększanie objętości brzucha:
 1328. Patologicznie
 1329. L obecność znacznej ilości płynu w j. otrzewnowej (wodobrzusze -- ascites), gł. u zw. mięs.
 1330. 2.      powiększenie wątroby - obrzęk, przerost, guzy nowotworowe, u zwierząt mięsożernych - powiększone podbrzusze, klatka pierś, kształtu faskowatego
 1331. 3.      przeładowanie lub wzdęcie (meteorismus) żol. i j. - uwypuklenie przedniej i środk. cz. brzucha
 1332. 4.      powiększenie objętości pęcherza moczowego - ropomacicze, powiększenie w okolicy środkowej (kamica, syndrom urologiczny u kotów, niedrożność cewki moczowej)
 1333. 5.      powiększone węzły chłonne trzewne - (u bydła białaczka, gruźlica), nowotwory' wątroby, śledziony, krezki, u mięsożernych powiększenie brzucha nierównomierne
 1334. 6.      miejscowe powiększenie brzucha - obrzęk zastoino wy (na terenie krezki), zapalny obrzęk pępowinowy (na skutek infekcji), przepuklina pępkowa - u prosiąt, szczeniąt i kociąt)
 1335. Zmniejszenie objętości brzucha :
 1336. 1.      trwały skurcz mięsni - tężec, podkasały brzuch, najbardziej wrażliwe są koniowate; wywołany przez bakterie beztlenowe, występują bardzo rzadko u psów
 1337. 2.      bóle morzyskowe - przy niektórych chorobach morzyskowych, chwilowe przeciążenie brzucha u koni, skręt jelit
 1338. 3.      zwierzęta głodzone - niemożność pobierania pokarmu, brak łaknienia
 1339. 4.      niemożność pobierania pokarmu - choroby j. ustnej i OUN
 1340. 5.      brak apetytu - choroby przewodu pokarmowego
 1341. Zmniejszenie objętości brzucha :
 1342. 1.      trwały skimcz mięsni - tężec, podkasaly brzuch, najbardziej wrażt przez bakterie beztlenowe, wstępują bardzo rzadko u psów
 1343. 2.      bóle morzyskbwe - przy’ niektórych chorobach morzyskowych. chw brzucha u konK skręt jelit
 1344. 3.      zwierzęta głodzone - niemożność pobierania pokarmu, brak laknienń
 1345. 4.      niemożność pobierania pokarmu - choroby j. ustnej i OUN
 1346. 5.      brak apetytu - choroby przewodu pokarmowego
 1347. Omacywanie :
 1348. Zwiększone napięcie powłok brzusznych : wzdęcia żołądka, przedżolądków i jelit bóle morzyskowe i trzewne, zapalenie wątroby ostre zapalenie żołądka i jelit - szczególnie u mięsożernych ciała obce w jelitach
 1349. zapalenie otrzewnej - twardy „drewniany” brzuch; wodobrzusze (ascites) zatrzymanie moczu (retencio urina) - niedrożność pęcherza - koń, mięsożea
 1350. Zmniejszenie napięcia powłok brzusznych :
 1351. -       zwierzęta wychudzone i wyniszczone stany odwodnienia i zwierzęta stare
 1352. Bolesność powłok brzusznych —*■ próby bólowe
 1353. zapalenie otrzewnej, krwotok do jamy otrzewnowej (po urazach) ciała obce
 1354. wgłobienia j. cienkiego ( pies, kot)
 1355. zapalenie trzustki ( pierwszy-' objaw to kulawi zna, proces chorobotwórczy przebieg
 1356. może dojść do martwicy rozplywnej trzustki i do śmierci)
 1357. urazowe zapalenie czepca i osierdzia - ból promieniuje w ok. stawu barkowego -
 1358. kulawi zna, w surowicy poziom amylazy
 1359. obecność miernej ilości płynu
 1360. ropomacicze
 1361. miernie przepełniony pęcherz moczowy pęknięcie żołądka lub pęcherza moczowego Zapalenie otrzewnej najbardziej niebezpieczne u koniowatych (po 5-6 h koń zdycha), u mięsożerny, ma formę ogniskową, u przeżuwaczy nie ma objawów zapalenia otrzewnej.
 1362. Omacywanie u mięsożernYch :
 1363. 1.      przeprowadza się,w pozycji stojącej, oburącz końcami palców - od przodu do tylu
 1364. 2.      za lukiem żebrowym wyczuwamy brzegi wątroby
 1365. bolesność - ostre zapalenie wątroby konsystencja twarda - marskość wątroby guzowatość \
 1366. 3.      ku tyłowi i nieco w dół od wątroby jest śledziona
 1367. powiększenie : splehomegalia, białaczka, niedokrwistość, zatrucia, guzy nowotworowe, na skutek działania niektórych antybiotyków (np. streptomycyna)
 1368. 4.      w części przednio-środkowej brzucha wyczuwalny jest żołądek Określamy :
 1369. •     objętość
 1370. ® stopień wypełnienia
 1371. •     bolesność. - ostre zapalenie żołądka, ciała obce, refleks żo!ądkowo-dwunastniczv ® konsystencję treści pokarmowej
 1372. Skręt żołądka - twór balonowaty, ‘objawy wstrząsu, u młodych psów tuż po obfitym posiłku prz\ dużej ilości ruchu 
 1373. 5       w części środkowo-dolnej brzucha :
 1374. ® i. cienkie - elastyczne i przesuwalne powłoki
 1375. •     i- grube;- mniej elastyczne, wypełnione treścią ciastowatą, w końcowym
 1376. ode. masy kałowe bolesność - stany nieżytowe, niedrożność, wgłobienie jelita, skręt jelita
 1377. Zapalenia swoiste : limfocytame zapaienie jelit, eozynofilne zap. jelit
 1378. Syndrom nadwrażliwości j. grubego : występuje u psów ras małych, powodem jest nadopiekuńczość właścicieli
 1379. Syndrom SIJBO - przerost bakteryjny jelita (clostridinm)
 1380. Wgłobienie - jelito w pewnym miejscu silnie się kurczy, odcinek ten ulega zwężeniu i wsuwa się w zdrową część -* zastój krwi i limfy -* obrzęk -* martwica.
 1381. 6.      w okolicy lędźwiowej, pod kręgami lędźwiowymi są nerki - twory gładkie, niebolesne, lewa nerka zawieszona nieco luźniej, łatwiej wyczuwalna, prawa przesunięta ku przodowi.
 1382. Określamy ;
 1383. •     wielkość
 1384. •     kształt
 1385. ® konsystencję ~ a budowę Nerka mała i twarda - marskość zanikowa
 1386. Powiększenie nerki - wodonercze, guzy nowotworowe, obrzęk nerek, zap. kłębkowe i śródmiąższowe.
 1387. Pasożyt - nerkowiec olbrzymi (dioctophyme rena/e) - samica przez ucisk powoduje zanik istoty rdzennej, w moczy -* jaja
 1388. 7.      w tylnej części j. brzusznej, przy wejściu do j. miednicznęj - pęcherz moczowy
 1389. badamy stopień wypełnienia bolesność - zapalenie, kamica
 1390. wyczuwalne moczowody w stanach powiększenia - kamica nerkowa, ropne zapalenie nerek
 1391. 8.      u samic trzon i rogi macicy
 1392. Opukiwanie :
 1393. Opukiwanie wątroby :
 1394. -       Stłumienie wątrobowe - po stronie lewej i prawej za tylną granicą płuc (7-12
 1395. przestrzeń między żebrowa), przekracza ku tyłowi łuk żebrowy na szer. 1 -3 palców. W iinii środkowej (mostkowej) stłumienie prawe zlewa się z lewym, po stronie lewej od przodu graniczy ze stłumieniem sercowym (po str. lewej 6 pmż., po str. prawej 5 pmż., w okolicy mostka)
 1396. Powiększenie pola stłumienia wątrobowego ;
 1397. © obrzęk; stany zapalne
 1398. ® skrobiawica - odkładanie amyloidu w żyle centralnej zrazika wątrobowego u zwierząt używanych do produkcji surowic, głównie u koni ® gruźlica ® nowotwory ® marskość przerostowa
 1399. Osłuchiwanie - ma małe znaczenie diagnostyczne. Odgłos zależy od stopnia wypełnienia przewodu pokarmowego. Szmer jelitowy, szmer pluskania - obecność płynu (zaburzenia w krążeniu lub chorobach wątroby)
 1400. Badanie przez prostnicę - wskazania : nie oddawanie kału
 1401. zatrzymanie lub utrudnione oddawanie moczu (niedrożna cewka mocz.)
 1402. -       zalegające masy kałowe
 1403. przerost gruczołu krokowego (u starych psów) - o stanach chorobowych rozstrzyga USG. U psów nie ma objawów urologicznych, ale są trudności w oddawaniu kału
 1404. Badanie brzucha u przeżuwaczy Sposoby badania : oglądanie
 1405. liczenie ruchów żwacza
 1406. -       omacywanie opukiwanie osłuchiwanie zgłębnikowanie
 1407. -       nakłucia
 1408. Szmer jelitowy - jest żywszy nad j.    cienkimi,       a       nad grubymi     słabszy i wolniejszy. Brak
 1409. szmerów w danym ode. może oznaczać wgłobienie lub   niedrożność.
 1410. Zwacz
 1411. 1.      Oglądanie - oceniamy stopień wypełnienia żwacza. Wykonujemy patrząc na krowę od tyłu.
 1412. 2.      Liczenie ruchów żwacza - lewa słabizna :
 1413. a)      bydło : 8-15 / 5 min
 1414. b)      kozy, owce : 8-16 / 5 min
 1415. osłabienie, aż do całkowitego zniesienia - atonia żwacza
 1416. •     niestrawność (indigestio)
 1417. •     ostre wzdęcie żwacza *
 1418. ® zwierzęta głodzone
 1419. wzmożenie ruchów żwacza ® silne odbijanie ® niepokój
 1420. •     napady kolek
 1421. •     początkowy okres wzdęcia żwacza
 1422. 3.      Omacywanie żwacza - określamy wypełnienie i konsystencję oraz bolesność
 1423. •     u zwierząt głodnych - zwiotczały i miękki
 1424. » po przyjęciu dużej ilości pokarmu - konsystencja ciastowata, zachowuje śladu po ucisku palcem
 1425. •      wzdęcie żwacza - wypełniony i napięty
 1426. ® przeładowanie żwacza - treść zbita i niekiedy twarda Bolesność żwacza :
 1427. ® zapalenie ścian żwacza
 1428. 5       w części środkowo-dolnej brzucha :
 1429. •     i. cienkie - elastyczne i przesuwalne powłoki
 1430. ® i. grube - mniej elastyczne, wypełnione treścią ciastowatą, w końcowym ode. masy kaiowe bolesność - stany nieżytowe, niedrożność, wgłobienie jelita, skręt jelita
 1431. Zapalenia swoiste : limfocytame zapalenie jelit, eozynofilne zap. jelit
 1432. Syndrom nadwrażliwości j. grubego : występuje u psów ras małych, powodem jest nadopiekuńczość właścicieli
 1433. Syndrom SIBO - przerost bakteryjny jelita (clostridium)
 1434. Wgłobienie - jelito w pewnym miejsca silnie się kurczy, odcinek ten ulega zwężeniu i wsuwa się w zdrową część -* zastój krwi i Iimfy -* obrzęk -*• martwica.
 1435. 6.      w okolicy lędźwiowej, pod kręgami lędźwiowymi są nerki - twory gładkie, niebolesne, lewa nerka zawieszona nieco luźniej, łatwiej wyczuwalna, prawa przesunięta ku przodowi.
 1436. Określamy :
 1437. ® wielkość
 1438. •     kształt
 1439. ® konsystencję"
 1440. •     budowę
 1441. Nerka mała i twarda - marskość zanikowa
 1442. Powiększenie nerki - wodonercze, guzy nowotworowe, obrzęk nerek, zap. kłębkowe i śródmiąższowe.
 1443. Pasożyt - nerkowiec olbrzymi (dioctophyme renale) - samica przez ucisk powoduje zanik istoty rdzennej, w moczy -* jaja
 1444. 7.      w tylnej części j. brzusznej, przy wejściu do j. miednicznej - pęcherz moczowy
 1445. badamy stopień wypełnienia bolesność - zapalenie, kamica
 1446. wyczuwalne moczowody w stanach powiększenia - kamica nerkowa, ropne zapalenie nerek
 1447. 8.      u samic trzon i rogi macicy
 1448. Opukiwanie :
 1449. Opukiwanie wątroby :
 1450. -       Stłumienie wątrobowe - po stronie lewej i prawej za tylną granicą płuc (7-12
 1451. przestrzeń między żebrowa), przekracza ku tyłowi łuk żebrowy na szer. 1-3 palców. W linii środkowej (mostkowej) stłumienie prawe zlewa się z lewym, po stronie lewej od przodu graniczy ze stłumieniem sercowym (po str. lewej 6 pmż., po str. prawej 5 pmż., w okolicy mostka)
 1452. Powiększenie pola stłumienia wątrobowego :
 1453. ® obrzęk; stany zapalne
 1454. ® skrobiawica - odkładanie amyloidu w żyle centralnej zrazika wątrobowego u zwierząt używanych do produkcji surowic, głównie u koni
 1455. •     gruźlica
 1456. ® nowotwory ® marskość przerostowa
 1457. 4       Opukiwanie żwacza (z góry na dół)
 1458. -       Wypuk bębenkowy i jawny - zwierzęta zdrowe Wypuk przytłumiony Wypuk stłumiony
 1459. Wypuk tępy - ostre przeładowanie żwacza Wypuk metaliczny - wzdęcie żwacza
 1460. 5.      Osłuchiwanie żwacza - w lewym dole głodowym wysłuch przypomina trzeszcze. Szmery mogą zanikać przy atonii żwacza, a nasilać gdy ilość ruchów żwacza wzrasta
 1461. 6.      Zgłębnikowanie żwacza - za pomocą sondy elastycznej lub metalowej, służy do :
 1462. pobrania treści żwacza -+ sonda Hauptnera upustu gazów
 1463. wymiany płynnej treści żwacza - gdy dochodzi do obumarcia flory bakteryjnej dolewa się płyn ze żwacza krowy zdrowej podawanie leków U zdrowej krowy NIE da się wbić trokara !!!
 1464. 7.      Nakłucie - trokarowania żwacza : lewy dół głodowy za ostatnim żebrem w połowie odległości od guza biodrowego, kierunek nakłucia igły w kierunku przeciwległego, prawego wyrostka łokciowego. Ma większe znaczenie przy wzdęciu grubobańkowym, bo przy drobnobańkowym pienista treść żwacza może zatkać trokar, ale tą drogą bardzo łatwo podać lekk Preparaty silikonowe zwiększają napięcie powierzchniowe, „uwięzione” banieczki gazu pękają i gaz wydostaje się na zewn. Miejsce trzeba wystrzyc, zdezynfekować. Kierunek : przednio-dołny.
 1465. Czepiec
 1466. Badanie utrudnione ze wzg. na położenie w kopule przepony w okolicy chrząstki
 1467. mieczykowatej.
 1468. Choroby czepca uzewnętrzniają się przez reakcję bółową.
 1469. Próby bólowe :
 1470. ucisk pięścią w okolicy mostka mieczykowatego — stajemy z lewej strony zwierzęcia, łokieć oparty o kolano, pięścią uciskamy okolicę chrząstki mieczykowatej, naciskamy i gwałtownie puszczamy. Przy bólu słyszymy lekkie stęknięcie krowy
 1471. -- chwytanie skóry w fałd w okolicy kłębu - ma na celu zwiększenie nacisku na dolną część brzucha i wywołanie reakcji. Zwierzę odruchowo wygina grzbiet ku dołowi - zwiększony nacisk na czepiec -* stęknięcie próba drążkowa (Goetzego) - chwytamy za drążek dł. 2 m. Duże osoby stają tyłem do głowy i równocześnie unoszą drążki i opuszczają w odstępach co 5 min. aż do okolicy pępkowej próba Kalchschmidta - wykorzystuje tzw. strefy bólowe (skórne). Fonendoskop przykładamy do krtani lub tchawicy, wsłuchujemy się w fazę wdechu i wydechu. Na szczycie wdechu dotykamy palcami włosy w okolicy kłębu.
 1472. Przeczulica - wstrzymanie oddechu i lekkie stęknięcie
 1473. sprowadzenie zwierzęcia po pochyłości - przy zapaleniu czepca krowa idzie niechętnie, gdy t ciężar trzewi na czepiec wzmaga reakcję bólową opukiwanie wzdłuż linii przyczepu przepony - ostatnia pmż. młoteczkiem (bez plezimetni)". Reakcją bólową są uniki lub stękanie
 1474. Przy urazowym zapaleniu osierdzia brak jest reakcji na próby bólowe!!!
 1475. Księgi
 1476. U młodych zwierząt dostępne do badania w okolicy prawego luku żebrowego
 1477. U starszych zw. ukryte w kopule przepony po prawej str. między 7-9 żebrem, są trudne do zbadania. Badanie :
 1478. omacywanie
 1479. ® reakcje bólowe : stękanie, pomrukiwanie, drgania kl. Piersiowej,.uchylenia przed uciskiem, wyraźne w zatkaniu ksiąg : zapaleniu bł. śluz. opukiwanie
 1480. •     granica stłumienia w 7-9 pmż. do góry, nie przekraczając linii stawu barkowego ® powiększenie pola stłumienia (przekroczenie linii stawu barkowego) występuje
 1481. przy zatkaniu ksiąg ® wypuk u zwierząt zdrowych jest przytłumiony lub stłumiony osłuchiwanie ® szmer słaby, suchy, trzeszczący
 1482. ® brak szmeru przy porażeniu i zatkaniu ksiąg — zwolnienie akcji serca punkcia do ksiąg ®        7-9 pmż. poniżej linii stawu barkowego
 1483. ® igła 0 2,5 mm, dł, 10-15 cm, igła Łopatyńskiego
 1484. •     wprowadzenie płynu fizjologicznego w celu rozmiękczenia treści
 1485. Tra wieniec
 1486. Położony w prawej okolicy podżebrowej, w śródbrzuszu, częściowo za łukiem żebrowym omacywanie :
 1487. •     bolesność przy ucisku - zgrzytanie zębami, stękanie
 1488. + nieżyty trawieńca + zapalenia + wrzody + białaczki
 1489. + zatrucia pokarmowe opukiwanie :
 1490. •     fizjologicznie - wypuk bębenkowy
 1491. ® zatkanie trawieńca •- wypuk stłumiony osłuchiwanie :
 1492. » szmery wzmożone - zapalenie trawieńca « osłabienie motoryki - zatkanie, niestrawność, głodzenie.
 1493. Jelita
 1494. Położone w obrębie prawego dołu głodowego
 1495. omacywanie - nie ma dużego znaczenia osłuchiwanie - szmer jelitowy opukiwanie :
 1496. ® w prawym dole głodowym równolegle do wyrostków poprzecznych - wypuk bębenkowy
 1497. ® w kącie między ostatnim żebrem a wyr. poprzecznym Lj na przestrzeni ok.
 1498. 5       cm występuje stłumienie nerkowe
 1499. •     poniżej wypuku bębenkowego jest pas przytłumienia, który odpowiada pętli jelit cienkich otaczających dysk okrężnicy. Nad nim jest pas stłumiony, który w prawej ok. podżebrowej graniczy z wypukiem przytłumionym lub bębenkowym trawieńca.
 1500. Wątroba Opukiwanie :
 1501. Fole stłumienia wątrobowego - prawa ok. podżebrowa, ku tyłowi od pola
 1502. załopatkowego płuc, 10-12 pmż., od góry nie graniczy ze stłumieniem nerkowym Powiększenie pola :
 1503. choroby pasożytnicze - motylica i motyliczka wątrobowa, bąblowica ketoza
 1504. syndrom tłustej krowy
 1505. niestrawność alimentama - kwasica i zasadowica żwacza
 1506. zapalenie, obrzęk wątroby dystrofia wątroby marskość przerostowa
 1507. gruźlica skrobiawica Zmniejszenie pola :
 1508. względne - rozedma śródmiąższowa płuc, wzdęcia żwacza, wysoka ciąża -' bezwzględne - marskość zanikowa
 1509. -       wysepkowe pole stłumienia wątrobowego - skręt trawieńca na.stronę
 1510. prawą
 1511. Badanie brzucha u koni Sposoby badania :
 1512. oglądanie
 1513. opukiwanie
 1514. osłuchiwanie
 1515. Omacywanie nie występuje, gdyż u koni jest zbyt duże napięcie powłok brzusznych !
 1516. Oglądanie :
 1517. Ocena kształtu brzucha :
 1518. ® ogólne powiększenie objętości — kształt owalny wzdęcie jelit
 1519. *       brzuch obwisły - dolna część łukowako wygięta ku dołowi -» zatkanie okrężnicy dużej i jej zapiaszczenie (małe ruchy perystaltyczne, treść łatwo ulega odwodnieniu). Zapiaszczenie występuje u koni starych (>10-14 lat), gdy pobierana jest karma z piaskiem (gleby 1 ełckie). Charakterystyczna jest postawa wahadłowa.
 1520. Opukiwanie :
 1521. Topografia odgłosu opukowego j. brzusznej u koni-strona lewa
 1522. lewa nerka - za łukiem żebrowym, powyżej linii guza biodrowego wypuk jawny
 1523. śledziona - za łukiem żebrowym, między linią guza biodrowego a linią stawu barkowego wypuk bębenkowy przytłumiony Może się przesuwać ku tyłowi - rozszerzenie żołądka.
 1524. okreżnica mała - przed guzem biodrowym -» wypuk bębenkowy przytłumiony
 1525. -       jelita cienkie - między linią guza kułszowego a linią stawu barkowego za wypukiem śledziony wypuk jawny
 1526. lewy pokład okrężnicy dużej - w ok. i poniżej linii stawu barkowego -» wypuk przytłumiony przechodzący w stłumiony
 1527.  
 1528. Topografia odgłosu opiłkowego j. brzusznej u koni-strona prawa
 1529. prawa nerka - pod kręgosłupem za łukiem żebrowym wypuk stłumiony
 1530. -       ielito ślepe - prawy dół głodowy' za łukiem żebrowym wypuk bębenkowy przytłumiony
 1531. -       ielito cienkie - za wypukiem j. ślepego w tylnej cz. dołu głodowego wypuk bębenkowy przytłumiony
 1532. -       prawy pokład okrężnicy dużej - za łukiem żebrowym -» wypuk przytłumiony przechodzący w stłumiony łukiem powyżej guza kulszowego do dołu.
 1533. Patologiczne zmiany opukowe :
 1534. zatkanie j. ślepego - stłumienie obejmuje cały prawy dól głodowy
 1535. wzdęcie jelit - wypuk zajawny, przechodzący w jawny z podźwiękiem metalicznym (str.
 1536. lewa i prawa)
 1537. Osłuchiwanie:
 1538. Szmery jelitowe :
 1539. u koni zdrowych -8-12/ min. zarówno po lewej jak i prawej stronie
 1540. bóle morzyskowe - szmery intensywne, przypominające rzężenie, pluskanie, bulgotanie,
 1541. świst,
 1542. po podaniu leków przeczyszczających - toksyn bakteryjnych, przy wzmożonej fermentacji, bodźcach termicznych, nieżytowym zapaleniu jelit (szmery ożywione i głośne u koni starych) ~
 1543. -■ przy niedrożności jelit w ode. przedżołądkowym - wzmożone szmery o podźwięku metalicznym
 1544. -       uporczywe i długotrwałe biegunie w przebiegu wolno rozwijającego się zatkania jelit - rzadkie i słabe szmery jelitowe
 1545. całkowite zatkanie jelit. - zanik szmerów, tzw. „cisza grobowa”
 1546. ^ Badanie przęzjprosiH-kc.u Przygotowanie : fartuch, rękawice, gumowe buty, zwierzę w poskromie.
 1547. Wskazania : objawy chorobowe, dotyczące narządów j. brzusznej 1 oglądanie ok. odbytu :
 1548. -       gdy okolica pobrudzona kałem, kał nieuformowany - niedrożność, zapalenia i inwazje pasożytnicze
 1549. ziejący odbyt - długotrwała biegunka, porażenie m. zwieracza (zmiany neurologiczne)
 1550. 2.      rękę wprowadza się ruchem śrubowym. W połowie przedramienia jest prostnica, opróżniamy ją z kału. W przypadku suchości bl. śluz. można zastosować lewatywę. Prostnica - zmiany :
 1551. brak kału w prostnicy - niedrożność jelit (najczęściej grubego) kal mazisty' i cuchnący - zatkanie jelita ślepego
 1552. gwałtowne zwężenie światła prostnicy - bardzo czerwona ciccz na dłoni (skręt okrężnicy malej)
 1553. krew w prostnicy - przerwanie prostnicy :
 1554. + krew zmieszana z kalem,
 1555. + morzysko zatorowo-zakrzepowe, powodowane przez słupkowce - nie ma odpływu krwi (przekrwienie i przesięk)
 1556. + wgłobienie jelita
 1557. śluz i błoniaste twory - niedrożność jelit, zaleganie kału, włóknikowe zap. jelit piasek i nie strawiona karma - wady zgrywu i zapiaszczenie okrężnicy larwy gza końskiego
 1558. obecność jelit w jamie miednicznej - wzdęcie j. cienkich, skręt jelit, wtórne rozszerzenie żołądka,, zatkaniej. biodrowego.
 1559. dik* fafOp ^ODOje. » u OKSMOJ
 1560. Li      cJM     Cffou^  )       ^ psyf-,
 1561. n       CZKU    i esb f*f*' ,UU> ^vo^cfc.
 1562. o^W.
 1563. normalnie niewyczuwalny
 1564. ostre zapalenie żołądka - wyczuwalna krawędź ostra śledziony (marga acutus) Śledziona :
 1565. W przypadku obrzęku lub przerostu, wyczuwalna krawędź tylna w płaszczyźnie od lewej nerki do ostatniego żebra, brzegi zaokrąglone - nowotwory, ropnie, gruźlica
 1566. Pętle jelit cieniach : twory luźno leżące w' środkowej części j. brzusznej wzdęcie jelit - mogą wypełniać całą j. brzuszną i miedniczną wpochwienie lub wgłobienie - twór walcowaty, mięsisty, bolesny
 1567. -       obecność jelit przy włożeniu ręki do prostnicy - wzdęte pętle j. cienkich, skręt j. wtórne
 1568. Nerki :
 1569. nerka lewa - na wys. 1-3 kr. lędźwiowego
 1570. nerka prawa - dogłowowo od nerki lewej, jest gładka, nienamacalna moczowody fizjologicznie nienamacalne, są wyczuwalne tylko w przypadku stanów zapalnych
 1571. ! Egzamin : !
 1572. Przy ostrym rozszerzeniu żołądka jest wyczuwalna ostra krawędź śledziony
 1573. Okrężnica duża :
 1574. lewe pokłady : pokład dolny posiada taśmy i kieszonki, pokład górny grubości przedramienia jest gładki
 1575. zatkanie w zgięciu miednicznym — twór kulisty, wielkości głowy dziecka, położony po stronie lewej przy wpuście do jamy miednicznej na wys. guza biodrowego prawe pokłady :
 1576. ® rozszerzenie żołądkowate po str. prawej przed głową j. ślepego ® zatkanie - twór wykazujący ruchy synchroniczne z ruchami oddechowymi. Zatkanie obejmuje cały narząd, także pokłady poprzeczne, przeponowe. Ruch przepony przenosi się na zatkany odcinek jelita.
 1577. Okrężnica mała :
 1578. -       zatkanie - w dolnej części j. brzusznej, twory bolesne, przesuwalne, wielkości męskiej pięści, położone w płaszczyźnie pośrodkowej. Przy zatkaniu nie ma kału w ■prostnicy. wyst. gęsty, szaro-białawy śluz.
 1579. -       okrężnica mała zawieszoną jest na długiej krezce. Przy zatkaniu ulega ona napięciu — silne bóle, koń kładzie się na grzbiecie i opiera kończyny,
 1580. Punkty o zmniejszonej odporności u konia : (puncta (loci) minoresresistantiae)
 1581. •     skośne ujście przełyku do żołądka - przy pobieraniu zboża lub koniczyny powstaje dużo gazów, miejsce to staje się niedrożne - ostre zapalenie żołądka
 1582. •     słaby rozwój cz. gruczołowej żołądka - słaba produkcja HC1 i pepsyny
 1583. ®      ujście biodrowo-ślepe i ślepo-okrężnicze - zatkanie jelit
 1584. ^*^“^t"^?»pięeie,miedmczne - po str. lewej na wysokości guza biodrowego ® pokłady poprzeczne okrężnicy dużej
 1585. •     przejście rozszerzenia-żołądkowego okrężnicy dużej w okrężnicę małą -- kieszonki
 1586. ®      okrężnica mała - z uwagi na swoja budowę anat. ma kieszonki, w których treść się
 1587. szybko odwadnia. W tych ujściach dochodzi najczęściej do zatkanie przewodu pokarmowego
 1588. Badanie przez prostnicę u bydła Wskazania :
 1589. niestrawność badanie ginekologiczne badanie ukl. moczowego
 1590. po usunięciu kału z prostnicy można wyczuć w przypadku białaczki powiększone węzły chłonne trzewne
 1591. «      Staw krzyżowo-miedniczny rozluźniony - zaleganie poporodowe, osteomalacja
 1592. ®      Pierścienie wew. kanałów pachwinowych u buhajów są za spojeniem łonowym,
 1593. bocznie na dolnej ścianie j. brzusznej - powikłania pokastracyjne ®  Dysk okrężnicy - prawa str. j. brzusznej, między obręczą miedniczną a prawą nerką
 1594. ®      Jelito czcze, biodrowe, ślepe - wyczuwalne jako pętle jelit po str. prawej
 1595. ®      Żwacz:
 1596. -       lewa str. jamy brzusznej
 1597. -       może lekko przesuwać się na str. prawą
 1598. -       konsystencja oporna
 1599. -       ściana gładka
 1600. ®      Nerki:
 1601. lewa - w ok. lędźwiowej, w płaszczyźnie pośrodkowej, przy wypełnionym żwaczu może być przesunięta na prawą str. prawa - dogłowowo od lewej budowa płatowata wyczuwalna
 1602. chełbotanie, bolesność - wodonercze, ropne zapalenie nerek i miedniczek nerkowych, gruźlica, nowotwory
 1603. wątroba - wyczuwalna w prawej ok. za żebrem tylko w przypadku powiększenia, marskości.
 1604. Nakłucia do jamy otrzewnowej :
 1605. Konie:
 1606. 3-5 cm. na lewo od linii białej, za mostkiem, w kierunku tylnym cel : pobranie płynu
 1607. Używamy igły z mandrylem (igła Salomona) duże znaczenie przy skręcie jelit
 1608. -       tętnice nie całkowicie się zacieśniają, żyły zaś całkowicie - zastój i przesięk, barwa różowawa
 1609. Przeżuwacze:
 1610. 3-5 cm. w prawo od linii białej, 10 cm. od rękojeści mostka w najniższym punkcie j. brzusznej
 1611. Psy i koty :
 1612. 1-2 cm. od linii białej za pępkiem albo po lewej lub prawej stronie wskazania, np. koty - przesączanie się lipidów do j. otrzewnowej       biało-
 1613. szarawy płyn
 1614. Nakłucia do :
 1615. Zwacza wzdęcia - iewy dół głodowy w połowie odległości między guzem biodrowym i ostatnim żebrem, prostopadle w kierunku przeciwległego (prawego) wyrostka łokciowego.
 1616. Żołądka konia ostre rozszerzenie żołądka - igła Łopatyńskiego w celujupuszczeniu gazów. Nakłucia dokonujemy po str. lewej, w ostatniej pmż.., w połowie odległości ocf kręgosłupa do linii białej.
 1617. Jelit cienkich wzdęcia - przez prostnicę, igła jest zaopatrzona w wężyk wystający na zew.
 1618. Głowy i. ślepego w prawym dołe , w połowie odległości miedzy guzem biodrowym a ostatnim żebrem igłą Łopatyńskiego w str. przeciwległego wyr. łokciowego.
 1619. Biopsja wątroby -» ślepa lub celowana pod kontrolą USG lub laparoskopu w polu stłumienia igłą Planca.
 1620. Diagnozowanie ostrego rozszerzenia żołądka u koni :
 1621. 1.      zmiana pozycji - pozycja „siedzącego psa” , kształt faskowaty
 1622. 2.      powiększenie brzucha w okolicy podżebrowej, kl. piersiowej
 1623. 3.      duszność - ucisk na przeponę powoduje trudności w oddychaniu, oddech przyspieszony, powierzchowny; poty
 1624. 4.      macałna jest ostra krawędź śledziony - ulega ona przesunięciu
 1625. 5.      wynik zgłębnikowania - odprowadzenie dużej ilości gazów i rzadkiej treści (treść ma zapach kwaśny, barwę żółtą lub żółtobrunatną), przy użyciu zgłębnika przełykowego wprowadzonego przez dolny przewód nosowy do gardła ruchy przełykowe -» do przełyku. Przy wpuście opór pokonujemy wlewając 1 I. ciepłej wody.
 1626. Zmiany spotykane w czasie badania przez odbyt spowodowane mogą być u. konia przez :
 1627. 1       „ zaleganie kału (obstipatio) - zatkanie
 1628. a)      w jelicie cienkim (obstipatio intestini temu)
 1629. b)      w jelicie ślepym (obstipatio coeci)
 1630. c)      w jelicie grubym (obstipatio colonis magni)
 1631. w rozszerzeniu żołądkowym (obstipatio ampullae coli) w zgięciu miednicowym (obstipatio flexiirae pelvinae) w zgięciu przeponowym (obstipatio flemirae diaphragmaticae) lewych pokładach okrężnicy
 1632. 2.      wzdęcia jelit (meteorismus)
 1633. a)      ogólne - z wyłączeniem wzdęcia okrężnicy małej
 1634. b)      miejscowe :
 1635. -       j. cienkiego, j. ślepegoJ. grubego okrężnicy małej (tylko wyjątkowo)
 1636. f) i r . :V     L '?(odha
 1637. Q. IJOOfa ' ■' i -1-
 1638. "23
 1639.  
 1640.  
 1641.  
 1642.  
 1643. 3.      przemiesz.czenie jelit {jiyslocatio ~ prawdziwe i rzekome)
 1644. a)      skręt (torsio , //cjwj)
 1645. skręt osiowy j. cienkiego skręt lewych pokładów okrężnicy skręt osiowy okrężnicy malej
 1646. b)      zgięcie (flexio) : j. cienkiego, ślepego, grubego, okrężnicy małej
 1647. c)      zwęźlenie (volvułus)
 1648. -       j. cienkiego okrężnicy małej
 1649. zwęźlenie okrężnicy małej z pętlami j. cienkiego
 1650. d)      uwięźnięcie (incercerado)
 1651. -       j. cienkiego w kanale pachwinowym
 1652. -       j. cienkiego w otworze Winslova
 1653. -       j. cienkiego w przepuklinie przeponowej
 1654. e)      odsznurowanie, zaciśnięcie, omotanie (strangulalio, Srangulatio)
 1655. -       j. cienkiego lub okrężnicy małej przez więzadła jajnikowe, uszypułowane nowotwory lub powrózek nasienny
 1656. -       dorsalnego pokładu okrężnicy lewej przez więzadło śledziowo-nerkowe
 1657. f)      wpochwienie - wgłobienie (itwagincitio)
 1658. -       j. cienkiego samego w siebie
 1659. -       j. biodrowego w j. ślepe
 1660. -       j. ślepego samego w siebie
 1661. Przemieszczenie prawdziwe - gdy w związku z nierównomierną perystaltyką jelit i powiększeniem ich objętości na skutek wzdęcia lub zatkania zmieniają swe prawidłowe położenie i natrafiają na nieustępliwy, nieprzesuwalny narząd. Powiększone jelita wnikają też często do jamy miednicowej.
 1662. -       zwężają światło jelita lub zamykają je całkowicie
 1663. powodują zastój krwi w ścianie jelita, a tym samym i jej martwicę
 1664. Przemieszczenia rzekome - mogą powodować skręty prawdziwe, można je także pomylić z prawdziwymi przemieszczeniami okrężnicy.
 1665. Kamienie jelitowe: są utworzone z fosforanów alkanowo-magnezowych i umiejscawiają się prawie wyłącznie w końcowym ode. rozszerzenia żołądkowego
 1666. a)      prawdziwe :
 1667. -        zwykle kuliste
 1668. -        bardzo twarde
 1669. b)      izekonie :
 1670. pow. nierówna
 1671. są kruche, można z nich odłamywać kawałki mogą powodować miejscową bolesność mogą występować w okrężnicy małej lub zgięciu miednicowym Kamienie i fitobezoary (łodygi roślin skumulowane w twór kulisty) powodują zaczopowanie jelit (obturatio intestini)
 1672. Jelito i dolny pokład okrężnicy. grubej : 4 rzędy kieszonek i 4 taśmy.
 1673. Górny pokład : 3 rzędy kieszonek i 3 taśmy Okrężnica mała : 2 rzędy kieszonek i 2 taśmy. 
 1674. Stany odwodnienia organizmu :
 1675. 1.      odwodnienie izotoniczne - org. traci w jednakowej ilości wodę i rozpuszczalne w niej elektrolity. Na początku pojawiają się biegunki lub wymioty
 1676. 2.      odwodnienie hypotoniczne -- org. traci więcej elektrolitów niż wody :
 1677. przy biegunce : przez przewód pokarmowy tracone jony Na+ i K' oraz Cl i HC03' co powoduje kwasicę metaboliczną.
 1678. przy wymiotach spowodowanych zaburzeniami żołądka : utrataJT*" i Cl' - zasadowica metaboliczna (hypochloremiana), wzrasta poziom HCOj'
 1679. 3.      odwodnienie hypertoniczne - org. traci nadmiar wody a niewiele elektrolitów. Jest konsekwencją nieodpowiedniej obsługi, np. zaburzenia wodno-elektrolityczne na fermie świń.
 1680. Przy biegunkach i wymiotach stosujemy nawadnianie, np. iniekcje i wlewy dożylne, wlewy dootrzewnowe, doustne podawanie preparatów nawadniających.
 1681. U konia w przypadku skrętu jelit i morzyska zatorowo-zakrzepowego powstaje w jamie otrzewnowej płyn przesiękowy o charakterystycznej barwie popłuczyn mięsnych (lekko różowawy). Każde jelito jest unaczynione przez tętnicę i żyłę. Przy skręcie jelita krezka ulega skrętowi. Tętnica posiada bł. sprężystą, żyła - nie. W przypadku skrętu światło tętnicy całkowicie się nie zaciska, a żyły - tak. Krew dopływa, ale nie odpływa. W ode, obarczonym tym skrętem jest zastój krwi - przechodzenie płynu poza obręb naczyń włosowatych do j. otrzewnowej.
 1682. Przy zapaleniu otrzewnej możemy mieć płyn wysiękowy. Żeby je odróżnić wykonujemy próbę Rivalty. U kotów fizjologicznie dochodzi do przesączania się płynów do j.
 1683. Endoskopia endo - wnętrze skopen -■ oglądać
 1684. Budowa endoskopu :
 1685. 1.      Fiberoskop - służy do bezpośredniego wprowadzenia do organizmu. Oglądamy obraz rzeczywisty. Znajdują się tu 2 przewody światłowodowe : do jednego doprowadzone jest światło, drugi służy do transmisji obrazu. Oglądamy przez obiektyw i okular. Wideoendoskop ma tylko 1 światłowód, źródłem światła jest lampa halogenowa. Na końcu fiberoskopu jest mikrokamera a cyfrowy obraz przekazywany jest do procesora.
 1686. 2.      Wideoprinter - umożliwia wykonywanie zdjęć.
 1687. 3.      Magnetowid cyfrowy - pozwala na bieżąco rejestrować .
 1688. 4.      Kanał roboczy - wprowadza się wodę, powietrze.
 1689. Techniki endoskopowe :
 1690. •     endoskopy sztywne - optyki sztywne - do badania ukł. oddechowego.
 1691. •     Endoskopy elastyczne - fibroskopy, wideoendoskopy (w weterynarii dl. 1,20m - l,30m, nawet l,5m.) :
 1692. u zwierząt małych, fibroskopy krótkie w średnich psów - 1,3Om u dużych zwierząt - najdłuższe U małych zwierząt przekrój 6-9 mm., u dużych zwierząt 0 12. mm.
 1693. Kanałem roboczym wprowadza się manipulatory.
 1694. Rodzaje manipulatorów :
 1695. kleszczyki do biopsji pętle do polipektomii elektrody do elektrokoagulacji igły do wstrzyknięć kaniule
 1696. kleszczyli do usuwania drobnych ciał obcych.
 1697. ENDOSKOPIA PRZEWODU POKARMOWEGO:
 1698. 1.      Wskazania do badania przedniego odcinka przewodu pok. :
 1699. zaburzenia połykania
 1700. podejrzenie ciał obcych, guzów nowotworowych, wymioty
 1701. krwawienia z przedniego odcinka
 1702. podejrzenie stanów zap. oraz owrzodzeń przełyku, żołądka i dwunastnicy podejrzenie zwężenia i uchyłków przełyku zaburzenia motoryki
 1703. -       ocena przebiegu i efektywności leczenia.
 1704. 2.      Wskazania do badania tylnego ode. przewodu pok. :
 1705. ostre i przewlekłe biegunki; krwawienia zaparcia, bolesność oddawania kału podejrzenie owrzodzeń, niedokrwistości błędne badania kontrastowe.
 1706. 3.      Zasady kwalifikowania pacjenta
 1707. wywiad i wynik badania klinicznego :ze względu na narkozę ukł. krążenia i ukł. oddechowy
 1708. badania dodatkowe : RTG przewodu pokarmowego, morfologia i biochemia krwi
 1709. przed endoskopią przełyku powinno być wykonane RTG kl. piersiowej, badanie kontrastowe i neurologiczne.
 1710. 4.      Przygotowanie pacjenta dietetycznie :
 1711. a)      do badań przedniego odcinka
 1712. 24 h głodówka
 1713. 6       h przerwa w podawaniu płynów - obecność treści w żołądku.
 1714. b)      do badań tylnego odcinku
 1715. rekto- i kolonoskopia - oczyszczenie jelit z resztek zalegającego kału schemat przygotowań :
 1716. ®      48 h głodówki
 1717. ®      24 h przed badaniem sondą żołądkową per os podawany izotoniczny roztwór
 1718. NaCl w dawce 30-40 ml/kg m.c.
 1719. ® kolejna dawka po 3 h.
 1720. NARKOZA - PANENDOSKOPIA :
 1721. £§y
 1722. Znieczulenie złożone :
 1723. premedykacja : ksylazyna 1-2 mg/kg z atropiną 0,05 mg/kg
 1724. po 10-35 min.znieczulenie główne : thiopental w dawce początkowej 5mg/kg ,
 1725. następna wg efektu działania
 1726. znieczulenie miejscowe b!. śluzowej gardła : 5% lignokaina zabieg wykonywany 30-90 min
 1727. stała kontrola głębokości znieczulenia.     »      /1      »
 1728. »      «***« ^       bo-huty*
 1729. Sie- batUo      .ibjtouka-
 1730. , j, oSJo. ,0^ -        r
 1731. Koty
 1732. Znieczulenie złożone :
 1733. -       premedykacja : ksyiazyna 1-2 mg/kg z ketaminą 2 mg/kg
 1734. -       znieczulenie główne - thiopentał początkowo 5 mg/kg
 1735. -       bł. śluz. miejscowo - 5% lignokaina
 1736. -• kontrolowanie przebiegu narkozy.
 1737. Koty - endoskopia prostnicy i okrężnicy : konieczne znieczulenie główne kontrola przebiegu narkozy.
 1738. 5.      Zabezpieczenie i ułożenie pacjenta :
 1739. Psy - endoskopia :
 1740. przed badaniem na kły zakładamy rozwieracz sprężynowy ułożenie pacjenta na lewym boku - bad. odźwiemika' i dwunastnicy ezofagoskopia - w ułożeniu lewo i prawobocznym.
 1741. Koty - panendoskopia :
 1742. założenie rozwieracza
 1743. ezofagoskopia - w ułożeniu lewo i prawobocznym.
 1744. Psy i koty :endoskopia prostnicy i okrężnicy :
 1745. na lewym i prawym boku lub pozycja mostkowa
 1746. kolonoskopia - ułożenie mostkowe
 1747. colon ascendens - ułożenie lewoboczne
 1748. colon descendens - ułożenie prawoboczne do wziernikowania.
 1749. Najczęściej spotykane zmiany w przełyku i żołądku :
 1750. Przełyk :
 1751. -       zapalenia
 1752. -       guzy, owrzodzenia.
 1753. Żołądek :
 1754. ostre i przewlekłe zap. żołądka . przewlekłe, przerostowe zap. żołądka owrzodzenia i nowotwory.
 1755. Zmiany w dwunastnicy :
 1756. zapalenie dwunastnicy - obecność żółci, zaczerwienienie bł. śluz owrzodzenie - kształt owalny
 1757. ciała obce •- ostro i tępo zakończone - lokalny proces zapalny, perforacja ściany.
 1758. Zmiany w tylnym ode. przewodu pokarmowego :
 1759. ostre zap. okrężnicy - obrzęk bł. śluz., wydzielina surowiczo-śluzowa przewlekłe zap. okrężnicy - zaczerwieniona bł. śluz., podatna na uszkodzenia mechaniczne
 1760. -       wrzodziejące zapalenie okrężnicy - owrzodzenia na tle zapalnie zmienionej bł. śluz. histiocytame zap. okrężnicy; eozynofilne zap. okrężnicy limfocytarno-plazmatyczne zap. okrężnicy
 1761. -       zespół okrężnicy drażliwej - zwiększona ilość śluzu, wzmożona kurczliwość jelit zespół okrężnicy olbrzymiej - silnie rozszerzona
 1762. -       guzy nowotworowe - zwężenie światła, kamienie - konieczna biopsja wpochwienie j. ślepego - półkoliste uwypuklenie do światła okrężnicy, zaczerwienienie.
 1763. ENDOSKOPIA UKŁADU ODDECHOWEGO :
 1764. 1.      Wskazania do rhinoskopii :
 1765. -       jednostronny wypływ z nosa przewlekły katar krwawienie z nosa duszność
 1766. szmer nosowy.
 1767. 2.      Wskazania do laryngotracheobronchoskopii :
 1768. kasze! utrzymujący przez ponad 2-3 tyg. (po wykluczeniu przyczyn sercowych)
 1769. przyspieszone oddychanie, duszność zmiana głosu
 1770. bolesność krtani, tchawicy porażenie krtani
 1771. zniekształcenie dróg oddechowych podejrzenie ciał obcych niewydolność oddechowa
 1772. -       grzybicze zapalenie płuc i oskrzeli odma przedoskrzelowa
 1773. uszkodzenie zewnętrznych powłok w okolicy powłok ciała.
 1774. 3.      Zasady kwalifikacji pacjenta :
 1775. szczególna uwaga na układ krążenia najpierw RTG, potem wziernikowanie
 1776. należy zrezygnować z pacjentów z zaburzeniami ukł. sercowo-naczyniowego. Rezygnuje się u zwierząt z hematokrytem < 20 jednostek - może nastąpić głód tlenowy
 1777. rezygnacja u pacjentów z objawami wstrząsu.
 1778. 4.      Przygotowanie dietetyczne:
 1779. ma na celu ograniczenia występowania powikłań przy badaniu 24 h głodówka
 1780. 6       h bez wody.
 1781. Narkoza - psy :
 1782. premedykacja : ksylazyna 1-2 mg/kg, atropina 0,05 mg/kg znieczulenie główne : thiopental - początkowo 5 mg/kg znieczulenie bł. śluz. gardła : lignokaina 5%
 1783. Atropina działa wagolitycznie - zmniejsza prawdopodobieństwo: wystąpienia odaichowego zatrzymania akcji serca i oddechów.
 1784. Narkoza - koty :
 1785. premedykacja - atropina, ksylazyna 1-2 mg/kg + ketamina narkoza główna - thiopental 5 mg/kg znieczulenie bł. śluz. gardła 5% lignokaina.
 1786. 5.      Zabezpieczenie i ułożenie pacjenta :
 1787. Psy - rhinoskopia
 1788. mostkowe ułożenie
 1789. otwory nosowema wysokości oczu badającego inkubacja, ułatwiająca czynności oddechowe na kły zakładamy rozwieracz sprężynowy.
 1790. Psy i koty - laryngotracheoskopia, bronchoskopia : ułożenie boczne rozwieracz sprężynowy.
 1791. Najczęściej spotykane zmiany w układzie oddechowym :
 1792. -       jama nosowa :
 1793. •     zapalenia       """     -
 1794. ® obrzęk
 1795. ® zaczerwienienie, oskrzela :
 1796. •     procesy zapalne ® ciała obce
 1797. •     guzy nowotworowe.
 1798. ENDOSKOPIA UKŁADU MOCZOWEGO :
 1799. Wziernikowanie cewki moczowej i pęcherza moczowego. Można pobierać bioptaty do badań
 1800. i       wykonać drobne zabiegi operacyjne. Cienkie, giętkie endoskopy u suk oraz dużych samców. U psów małych badanie po nacięciu cewki moczowej w okolicy krocza. U dużych suk — cienkie optyki sztywne.
 1801. 1.      Wskazania :
 1802. ocena zawartości pęcherza moczowego, różnicowanie mikro- i makro polipy
 1803. guzy nowotworowe
 1804. torbiele
 1805. kamienie
 1806. ocena ujść moczowodów.
 1807. 2.      Przygotowanie pacjenta :
 1808. tylko w znieczuleniu ogólnymi przed badaniem oczyścić i odkazić prącie, pochwę samce w pozycji bocznej, samice - mostkowobocznie endoskop do cewki moczowej
 1809. po dojściu do pęcherza moczowego usuwa się mocz i wprowadza powietrze zastosowanie sterylnego środka poślizgowego.
 1810. 3.      Zmiany chorobowe :
 1811. zapalenie pęcherza moczowego - zaczerwienienie i pogrubienie bł. śluz., krwawienie
 1812. guzy nowotworowe - uszypułowane w formie nacieku
 1813. kamica pęcherza moczowego - okrągłe, koloru szarego, trzeszczą przy dotyku cewka moczowa - drożność, zabarwienie, ubytki bł. śluz., zapalenie, nadżerki, krwawienia, owrzodzenia, zaczerwienienie.
 1814. U psów i kotów często występuje wgłobienie jelit.
 1815. Lokalizacja:    '       J
 1816. Móżdżkowa Obwodowa Przedsionkowa (W estybularna)    
 1817. Ad.4 Narządy zmysłów,        . _'    •••'      •     •     •     ' ‘
 1818. Badanie przeprowadzamy przez obserwację (oglądanie)   .       ..
 1819. -Badanie wzroku - uwzględniane jest w badaniu stanu-obecnego, obejmuje powieki, gałkę oczną, źrenicę      .       --
 1820. Elementy badania oka:
 1821. 1.      Bazofile - cytoplazma blada, jądro pałeczkowate i podzielone, ziarnistości zasadochłonne
 1822. 2.      Eozynofile - jądro nerkowate, płatowate, ziarnistości jaskrawoczerwone (u komórek bardzo dużych jak malina), są największe
 1823. 3.      Neutrofile - dwa razy większe niż czerwone krwinki, jądra u młodych
 1824. pałeczkowate, u dojrzałych - segmentowane połączone mostkami (przesuniecie obrazu), cytoplazma bladoróżowa z ziarnistości ami,   zdolność ruchu
 1825. pełzakowatego, fagocytozy
 1826. 4.      Limfocyty - okrągłe, małe lub duże,,nagojądrzaste, jądro zbite nerkowate
 1827. 5       Jądro płatowate o luźnej budowie, jasnofioletowe
 1828. 6       Plazmocyty - jądro obwodowo ma grudki chromatyny, okrągłe
RAW Paste Data
Top