SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2020 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <fstream>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. class Node
 7. {
 8. public:
 9. string pol;
 10. string eng;
 11. Node *left;
 12. Node *right;
 13. int height;
 14. };
 15.  
 16.  
 17. Node* newNode(string pol_,string eng_)
 18. {
 19.         Node* node = new Node();
 20.         node->pol = pol_;
 21.         node->eng = eng_;
 22.         node->left = NULL;
 23.         node->right = NULL;
 24.         node->height = 1; //lisc
 25.  
 26.         return(node);
 27. }
 28. int height(Node *N)
 29. {
 30.         if (N == NULL)
 31.                 return 0;
 32.         return N->height;
 33. }
 34. Node *rotacjaPrawo(Node *y)
 35. {
 36.         Node *x = y->left;
 37.         Node *T2 = x->right;
 38.  
 39.         // Perform rotation
 40.         x->right = y;
 41.         y->left = T2;
 42.  
 43.         // Update heights
 44.         y->height = max(height(y->left),
 45.                         height(y->right)) + 1;
 46.         x->height = max(height(x->left),
 47.                         height(x->right)) + 1;
 48.  
 49.         // Return new root
 50.         return x;
 51. }
 52. Node *rotacjaLewo(Node *x)
 53. {
 54.         Node *y = x->right;
 55.         Node *T2 = y->left;
 56.  
 57.         // Perform rotation
 58.         y->left = x;
 59.         x->right = T2;
 60.  
 61.         // Update heights
 62.         x->height = max(height(x->left),
 63.                         height(x->right)) + 1;
 64.         y->height = max(height(y->left),
 65.                         height(y->right)) + 1;
 66.  
 67.         // Return new root
 68.         return y;
 69. }
 70. int getBalance(Node *N)
 71. {
 72.         if (N == NULL)
 73.                 return 0;
 74.         return height(N->left) -
 75.                height(N->right);
 76. }
 77. Node* dodajNode(Node* node, string pol,string eng)
 78. {
 79.         /* 1. Perform the normal BST rotation */
 80.         if (node == NULL)
 81.                 return(newNode(pol,eng));
 82.  
 83.         if (pol < node->pol)
 84.                 node->left = dodajNode(node->left, pol,eng);
 85.         else if (pol > node->pol)
 86.                 node->right = dodajNode(node->right, pol,eng);
 87.         else // Equal pols not allowed
 88.                 return node;
 89.  
 90.         /* 2. Update height of this ancestor node */
 91.         node->height = 1 + max(height(node->left),
 92.                                height(node->right));
 93.  
 94.         /* 3. Get the balance factor of this
 95.            ancestor node to check whether
 96.            this node became unbalanced */
 97.         int balance = getBalance(node);
 98.  
 99.         // If this node becomes unbalanced,
 100.         // then there are 4 cases
 101.  
 102.         // Left Left Case
 103.         if (balance > 1 && pol < node->left->pol)
 104.                 return rotacjaPrawo(node);
 105.  
 106.         // Right Right Case
 107.         if (balance < -1 && pol > node->right->pol)
 108.                 return rotacjaLewo(node);
 109.  
 110.         // Left Right Case
 111.         if (balance > 1 && pol > node->left->pol)
 112.         {
 113.                 node->left = rotacjaLewo(node->left);
 114.                 return rotacjaPrawo(node);
 115.         }
 116.  
 117.         // Right Left Case
 118.         if (balance < -1 && pol < node->right->pol)
 119.         {
 120.                 node->right = rotacjaPrawo(node->right);
 121.                 return rotacjaLewo(node);
 122.         }
 123.  
 124.         /* return the (unchanged) node pointer */
 125.         return node;
 126. }
 127. void przejKlp(Node *root)
 128. {
 129.         if(root != NULL)
 130.         {
 131.                 cout << root->pol << " " << root->eng << " ";
 132.                 przejKlp(root->left);
 133.                 przejKlp(root->right);
 134.         }
 135. }
 136.  
 137.  
 138. Node * minWartoscNode(Node* node)
 139. {
 140.         Node* current = node;
 141.  
 142.  
 143.         while (current->left != NULL)
 144.                 current = current->left;
 145.  
 146.         return current;
 147. }
 148. Node * maxWartoscNode(Node* node)
 149. {
 150.         Node* current = node;
 151.  
 152.  
 153.         while (current->right != NULL)
 154.                 current = current->right;
 155.  
 156.         return current;
 157. }
 158.  
 159. Node* usuwanie(Node* root, string pol)
 160. {
 161.  
 162.         //zaczynam zwykle usuwanie bst
 163.         if (root == NULL)
 164.                 return root;
 165.  
 166.         // jesli polskie slowo ktore usuwam mniejsze od korzenia ide w lewo
 167.         if ( pol < root->pol )
 168.                 root->left = usuwanie(root->left, pol);
 169.  
 170.         // jesli polskie slowo ktore usuwam wieksze od korzenia ide w prawo
 171.  
 172.         else if( pol > root->pol )
 173.                 root->right = usuwanie(root->right, pol);
 174.  
 175.         // jesli takie samo jak korzen to wlasnie jego szukam
 176.         else
 177.         {
 178.                 // wezly z jednym synem lub zadnym
 179.                 if( (root->left == NULL) ||
 180.                     (root->right == NULL) )
 181.                 {
 182.                         Node *temp = root->left ?
 183.                                      root->left :
 184.                                      root->right;
 185.  
 186.                         // No child case
 187.                         if (temp == NULL)
 188.                         {
 189.                                 temp = root;
 190.                                 root = NULL;
 191.                         }
 192.                         else // przypadek gdy jeden syn
 193.                                 *root = *temp; // przechowanie zawartosci syna
 194.                         free(temp);
 195.                 }
 196.                 else
 197.                 {
 198.                         // wezel z dwoma synami , maxWartoscNode szukam najwieksego elementu lewego poddrezwa
 199.                         Node* temp = maxWartoscNode(root->left);
 200.  
 201.  
 202.                         root->pol = temp->pol;
 203.                         root->eng = temp->eng;
 204.  
 205.                         root->left = usuwanie(root->left,
 206.                                               temp->pol);
 207.                 }
 208.         }
 209.  
 210.         //drzewo mialo tylko jeden wezel
 211.         if (root == NULL)
 212.                 return root;
 213.  
 214.         // aktualizacja wysokosci obecnego wezla
 215.         root->height = 1 + max(height(root->left),
 216.                                height(root->right));
 217.  
 218.         // sprawdzanie bilansu wysokosci
 219.         int balance = getBalance(root);
 220.  
 221.         // rozwiazanie problemow gdy wezel nie jest zbliansowany
 222.  
 223.         // lewo lewo
 224.         if (balance > 1 &&
 225.             getBalance(root->left) >= 0)
 226.                 return rotacjaPrawo(root);
 227.  
 228.         // lewo prawo ( podwojna rotacja )
 229.         if (balance > 1 &&
 230.             getBalance(root->left) < 0)
 231.         {
 232.                 root->left = rotacjaLewo(root->left);
 233.                 return rotacjaPrawo(root);
 234.         }
 235.  
 236.         // prawo prawo
 237.         if (balance < -1 &&
 238.             getBalance(root->right) <= 0)
 239.                 return rotacjaLewo(root);
 240.  
 241.         // prawo lewo ( podwojna rotacja )
 242.         if (balance < -1 &&
 243.             getBalance(root->right) > 0)
 244.         {
 245.                 root->right = rotacjaPrawo(root->right);
 246.                 return rotacjaLewo(root);
 247.         }
 248.  
 249.         return root;
 250. }
 251.  
 252. // pomaga ustawiac wartosci alfabetycznie poprez porownywanie dwoch stringow
 253. string max(string a,string b){
 254.         if(a>b) return a;
 255.         else return b;
 256. }
 257.  
 258. // zapis do pliku
 259. void savetotxt(Node *root,fstream &plik){
 260.         if(root != NULL)
 261.         {
 262.                 plik << root->pol << " " << root->eng << " ";
 263.                 savetotxt(root->left,plik);
 264.                 savetotxt(root->right,plik);
 265.         }
 266. }
 267. // zapis do pliku
 268. void saveavl(Node *root)
 269. {
 270.         fstream plik;
 271.         plik.open("OUTAVL.txt",ios::out);
 272.         savetotxt(root,plik);
 273.  
 274.         plik.close();
 275. }
 276.  
 277. Node* wyszukiwanie(string pol, Node* node);
 278. int main(int argc, char const *argv[]) {
 279.         Node *root = NULL;
 280.  
 281.         // odczytanie danych z pliku
 282.         ifstream infile("INAVL.txt");
 283.         string a,b;
 284.         if(infile.fail())
 285.                 cout << "error" << endl;
 286.         while(!infile.eof()) {
 287.                 infile>>a>>b;
 288.                 root = dodajNode (root,a,b);
 289.         }
 290.         infile.close();
 291.  
 292.         cout<<endl;
 293.         cout << "Przejscie KLP\n";
 294.         przejKlp(root);
 295.         cout<<endl;
 296.  
 297.         root = usuwanie(root,"FSI");
 298.         cout<<endl;
 299.         cout << "Przejscie KLP\n";
 300.         przejKlp(root);
 301.         root = usuwanie(root,"COT");
 302.         cout << "Przejscie KLP\n";
 303.         przejKlp(root);
 304.         cout<<endl;
 305.         // wyszukiwanie słowa polskiego i jego tłumaczenia
 306.         wyszukiwanie("A",root);
 307.         // zapisz przejscie KLP do pliku
 308.         saveavl(root);
 309.         return 0;
 310. }
 311. Node* wyszukiwanie(string pol, Node* node) {
 312.         if(node == nullptr) return nullptr;
 313.  
 314.         if(pol < node->pol)  {
 315.                 node->left = wyszukiwanie(pol, node->left);
 316.         }
 317.         else if(pol > node->pol) {
 318.                 node->right = wyszukiwanie(pol, node->right);
 319.         }
 320.         else if(node->pol == pol)  {
 321.                 cout << node->pol << " " << node->eng << endl;
 322.         }
 323.         else {
 324.                 cout << "Takie słowo nie istnieje" << endl;
 325.         }
 326.         return node;
 327. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top