Advertisement
Nenogzar

Untitled

Nov 14th, 2023
651
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.64 KB | None | 0 0
 1. from googletrans import Translator
 2. import os
 3. import re
 4.  
 5. def translate_and_format_name(english_name):
 6.     translator = Translator()
 7.     translated = translator.translate(english_name, src='en', dest='bg')
 8.     translated_text = translated.text.lower().replace(" ", "_")
 9.     translated_text = re.sub(r'[-\s]+', '_', translated_text)
 10.     translated_text = re.sub(r'_+', '_', translated_text)
 11.     return translated_text
 12.  
 13. def rename_directory(old_path, new_path):
 14.     try:
 15.         os.rename(old_path, new_path)
 16.         print(f'Името на директорията "{old_path}" е успешно променено на "{new_path}"')
 17.     except OSError as e:
 18.         print(f'Грешка при промяната на името на директорията "{old_path}": {e}')
 19.  
 20. main_directory = input(r'C:\Users\Alka\Downloads')
 21.  
 22. confirmation = input(f'Сигурни ли сте, че искате да преименувате директориите в "{main_directory}"? (да/не): ')
 23.  
 24. if confirmation.lower() != 'да':
 25.     print('Операцията беше отказана.')
 26. else:
 27.     for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(main_directory):
 28.         for dirname in dirnames:
 29.             old_path = os.path.join(dirpath, dirname)
 30.  
 31.             new_name_bg = translate_and_format_name(dirname)
 32.             new_path = os.path.join(dirpath, new_name_bg)
 33.  
 34.             if new_name_bg == dirname:
 35.                 print(f'Прескачане на директорията "{dirname}", тъй като е вече преведено и форматирано.')
 36.                 continue
 37.  
 38.             rename_directory(old_path, new_path)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement