SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. org 100h    ;okreslenie stosu
 2.  
 3. start:  
 4.  
 5. ;pobierz zmienna A
 6.     mov     ah,9
 7.     mov     dx,ent1
 8.     int     21h
 9.    
 10.     mov     ah,9
 11.     mov     dx, wpZmien1
 12.     int     21h
 13.    
 14.     mov     ah,1                                                           
 15.     int     21h
 16.  
 17.     mov     ah,0
 18.    
 19.     sub     ax,48
 20.     push    ax
 21.  
 22. ;pobierz zmienna B
 23.     mov     ah,9
 24.     mov     dx,ent1
 25.     int     21h
 26.  
 27.     mov     ah, 9
 28.     mov     dx, wpZmien2
 29.     int     21h
 30.  
 31.     mov     ah,1
 32.     int     21h
 33.    
 34.     mov     ah,0
 35.     sub     ax,48
 36.  
 37.     push    ax
 38.    
 39. ;wybierz dzialanie
 40.     mov     ah,9
 41.     mov     dx, ent1
 42.     int     21h
 43.  
 44.     mov     ah,9
 45.     mov     dx, tekst      
 46.     int     21h
 47.    
 48.     mov     ah,1
 49.     int     21h
 50.    
 51. warunki:
 52.     ; czy ponizej
 53.     cmp     al,48
 54.     jb      zlyZnak
 55.     ; czy wprowadzono 1
 56.     cmp     al,49  
 57.     je      dodawanie
 58.     jb      zlyZnak
 59.     ; czy wprowadzno 2
 60.     cmp     al,50
 61.     je      odejmowanie
 62.     ; czy wprowadzona 3
 63.     cmp     al,51  
 64.     je      mnozenie
 65.     ; czy wrowadzona 4
 66.     cmp     al,52
 67.     je      dzielenie
 68.     ; czy powyzej
 69.     cmp     al,53
 70.     ja      zlyZnak
 71.    
 72. zlyZnak:
 73.     ;wprowadzono zly znak poza 1-4
 74.     mov     ah,9
 75.     mov     dx,ent1
 76.     int     21h
 77.    
 78.     mov     ah,9
 79.     mov     dx,blad
 80.     int     21h
 81.    
 82.     jmp     koniec
 83.  
 84.  
 85. koniec:
 86.     mov     ax,4c00h
 87.     int     21h
 88.  
 89.  
 90. zmienne:
 91.     ent1      db    13,10,36
 92.     tekst     db    "Witaj uzytkowniku, wybierz dostepne dzialanie arytmetyczne: ", 13,10, "1 - dodaj", 13,10, "2 - odejmij",13,10, "3 - pomnoz",13,10, "4 - podziel", 13,10,36
 93.     wpZmien1  db    "Podaj wartosc zmiennej A:",13,10,36
 94.     wpZmien2  db    "Podaj wartosc zmiennej B:",13,10,36
 95.     wpWynik   db    "Wynik wynosi: ", 13,10,36
 96.     blad      db    "Wprowadzono zly znak, nieodpowiadajacy wskazanym instrukcjom, zakanczam program",13,10,36
 97.  
 98.  
 99. dodawanie:
 100.     push        bp
 101.    
 102.     mov     bp,sp
 103.  
 104.     mov     ax,0
 105.     mov     ax,[bp+4]
 106.     mov     bx,[bp+2]
 107.     add     ax,bx
 108.  
 109.     pop     bp
 110.  
 111.     jmp     petla1
 112.  
 113. odejmowanie:
 114.     push    bp
 115.    
 116.     mov     bp,sp
 117.  
 118.     mov     ax,0
 119.     mov     ax,[bp+4]
 120.     mov     bx,[bp+2]
 121.     sub     ax,bx
 122.  
 123.     pop     bp
 124.  
 125.     jmp     petla1
 126.  
 127. mnozenie:
 128.     push    bp
 129.    
 130.     mov     bp,sp
 131.  
 132.     mov     ax,0
 133.     mov     ax,[bp+4]
 134.     mov     bx,[bp+2]
 135.     mul     bl
 136.  
 137.     jmp     petla1
 138.  
 139. dzielenie:
 140.     push        bp
 141.    
 142.     mov     bp,sp
 143.  
 144.     mov     ax,0
 145.     mov     ax,[bp+4]
 146.     mov     bx,[bp+2]
 147.     div     bl
 148.     mov     ah,0
 149.  
 150.     pop     bp
 151.  
 152.     jmp     petla1
 153.  
 154. wypisz:
 155.     mov     ah,9
 156.     mov     dx,ent1
 157.     int     21h
 158.  
 159.     mov     ah,9
 160.     mov     dx,wpWynik
 161.     int     21h
 162.  
 163.     jmp     petla2
 164.  
 165.  
 166. petla1:
 167.     cmp     ax, 0
 168.     jle     wypisz
 169.    
 170.     mov     bx,10
 171.     div     bx
 172.  
 173.     push    dx
 174.     inc     cx
 175.     jmp     petla1
 176.  
 177. petla2:
 178.     pop     dx
 179.    
 180.     mov     ax,dx
 181.    
 182.     add     ax,48
 183.    
 184.     mov     ah,2
 185.     mov     dx,ax
 186.     int     21h
 187.  
 188.     loop    petla2
 189.    
 190.     jmp     koniec
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top