SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 22nd, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function init(window, ogario, JQuery) {
 2.     window.server = {
 3.         host: 'ws://localhost:8083'
 4.     }
 5.     class Writer {
 6.         constructor(size){
 7.             this.dataView = new DataView(new ArrayBuffer(size))
 8.             this.byteOffset = 0
 9.         }
 10.         writeUint8(value){
 11.             this.dataView.setUint8(this.byteOffset++, value)
 12.         }
 13.         writeInt32(value){
 14.             this.dataView.setInt32(this.byteOffset, value, true)
 15.             this.byteOffset += 4
 16.         }
 17.         writeUint32(value){
 18.             this.dataView.setUint32(this.byteOffset, value, true)
 19.             this.byteOffset += 4
 20.         }
 21.         writeString(string){
 22.             for(let i = 0; i < string.length; i++) this.writeUint8(string.charCodeAt(i))
 23.             this.writeUint8(0)
 24.         }
 25.     }
 26.     window.buffers = {
 27.         startBots(url, protocolVersion, clientVersion, userStatus, botsName, botsAmount){
 28.             const writer = new Writer(13 + url.length + botsName.length)
 29.             writer.writeUint8(0)
 30.             writer.writeString(url)
 31.             writer.writeUint32(protocolVersion)
 32.             writer.writeUint32(clientVersion)
 33.             writer.writeUint8(Number(userStatus))
 34.             writer.writeString(botsName)
 35.             writer.writeUint8(botsAmount)
 36.             return writer.dataView.buffer
 37.         },
 38.         mousePosition(x, y){
 39.             const writer = new Writer(9)
 40.             writer.writeUint8(6)
 41.             writer.writeInt32(x)
 42.             writer.writeInt32(y)
 43.             return writer.dataView.buffer
 44.         }
 45.     }
 46.     window.connection = {
 47.         ws: null,
 48.         connect(){
 49.             this.ws = new WebSocket(`${window.server.host}`)
 50.             this.ws.binaryType = 'arraybuffer'
 51.             this.ws.onopen = this.onopen.bind(this)
 52.             this.ws.onmessage = this.onmessage.bind(this)
 53.             this.ws.onclose = this.onclose.bind(this)
 54.         },
 55.         send(buffer){
 56.             if(this.ws && this.ws.readyState === WebSocket.OPEN) this.ws.send(buffer)
 57.         },
 58.         onopen(){
 59.             document.getElementById('userStatus').style.color = '#00C02E'
 60.             document.getElementById('userStatus').innerText = 'Connected'
 61.             document.getElementById('connect').disabled = true
 62.             document.getElementById('startBots').disabled = false
 63.             document.getElementById('stopBots').disabled = false
 64.         },
 65.         onmessage(message){
 66.             const dataView = new DataView(message.data)
 67.             switch(dataView.getUint8(0)){
 68.                 case 0:
 69.                     document.getElementById('startBots').disabled = true
 70.                     document.getElementById('stopBots').disabled = false
 71.                     document.getElementById('startBots').style.display = 'none'
 72.                     document.getElementById('stopBots').style.display = 'inline'
 73.                     document.getElementById('stopBots').innerText = 'Stop Bots'
 74.                     window.user.startedBots = true
 75.                     break
 76.                 case 1:
 77.                     document.getElementById('stopBots').disabled = true
 78.                     document.getElementById('stopBots').innerText = 'Stopping Bots...'
 79.                     break
 80.                 case 2:
 81.                     document.getElementById('botsAI').style.color = '#DA0A00'
 82.                     document.getElementById('botsAI').innerText = 'Disabled'
 83.                     document.getElementById('startBots').disabled = false
 84.                     document.getElementById('stopBots').disabled = true
 85.                     document.getElementById('startBots').style.display = 'inline'
 86.                     document.getElementById('stopBots').style.display = 'none'
 87.                     document.getElementById('stopBots').innerText = 'Stop Bots'
 88.                     window.user.startedBots = false
 89.                     window.bots.ai = false
 90.                     break
 91.                 case 3:
 92.                     toastr.info('Your IP has captcha and bots are unable to spawn, change your ip with a VPN or something to one that doesn\'t has captcha in order to use the bots')
 93.                     break
 94.                 case 4:
 95.                  //Connected Bot count = getUint8(1)
 96.                 //Spawned Bot count = getUint8(2)
 97.                 //Server player amount = getUint8(3)
 98.                 $('#botCount').html(`${dataView.getUint8(1)}/${dataView.getUint8(2)}/${window.bots.amount}`)
 99.                 $('#slots').html(dataView.getUint8(3) + "/200")
 100.                 break;
 101.             }
 102.         },
 103.         onclose(){
 104.             document.getElementById('userStatus').style.color = '#DA0A00'
 105.             document.getElementById('userStatus').innerText = 'Disconnected'
 106.             document.getElementById('botsAI').style.color = '#DA0A00'
 107.             document.getElementById('botsAI').innerText = 'Disabled'
 108.             document.getElementById('connect').disabled = false
 109.             document.getElementById('startBots').disabled = true
 110.             document.getElementById('stopBots').disabled = true
 111.             document.getElementById('startBots').style.display = 'inline'
 112.             document.getElementById('stopBots').style.display = 'none'
 113.             window.user.startedBots = false
 114.             window.bots.ai = false
 115.         }
 116.     }
 117.     window.game = {
 118.         url: '',
 119.         protocolVersion: 0,
 120.         clientVersion: 0
 121.     }
 122.     window.user = {
 123.         startedBots: false,
 124.         isAlive: false,
 125.         mouseX: 0,
 126.         mouseY: 0,
 127.         offsetX: 0,
 128.         offsetY: 0,
 129.         macroFeedInterval: null
 130.     }
 131.     window.bots = {
 132.         name: '',
 133.         amount: 0,
 134.         ai: false
 135.     }
 136.     const displayText = {
 137.         pl: {
 138.             start: `Start`,
 139.             settings: `Ustawienia`,
 140.             restoreSettings: `Przywróc ustawienia domyślne`,
 141.             animationGroup: `Animacja`,
 142.             zoomGroup: `Zoom`,
 143.             respGroup: `Odrodzenie`,
 144.             namesGroup: 'Nazwy',
 145.             massGroup: 'Masa',
 146.             skinsGroup: `Skiny`,
 147.             foodGroup: `Pokarm`,
 148.             transparencyGroup: `Przezroczystość / kolory`,
 149.             gridGroup: `Siatka / sektory`,
 150.             miniMapGroup: `Minimapa`,
 151.             helpersGroup: `Wspomagacze`,
 152.             mouseGroup: `Sterowanie myszką`,
 153.             hudGroup: `HUD`,
 154.             chatGroup: `Czat`,
 155.             statsGroup: 'Statystyki',
 156.             extrasGroup: `Dodatkowe`,
 157.             noSkins: `Wyłącz skiny`,
 158.             noNames: 'Wyłącz nazwy',
 159.             noColors: `Wyłącz kolory`,
 160.             showMass: 'Pokaż masę',
 161.             skipStats: `Pomiń statystyki po śmierci`,
 162.             showQuest: `Pokaż zadanie (quest)`,
 163.             autoZoom: `Auto zoom`,
 164.             animation: `Opóźnienie animacji`,
 165.             zoomSpeedValue: `Szybkość zoomu`,
 166.             quickResp: `Szybkie odrodzenie (klawisz)`,
 167.             autoResp: 'Auto odrodzenie',
 168.             autoHideCellsInfo: `Autoukrywanie nazw i masy`,
 169.             autoHideNames: `Autoukrywanie nazw`,
 170.             autoHideMass: `Autoukrywanie masy`,
 171.             autoHideFood: `Autoukrywanie pokarmu (masa)`,
 172.             autoHideFoodOnZoom: `Autoukrywanie pokarmu (zoom)`,
 173.             optimizedNames: `Zoptymalizowane nazwy`,
 174.             hideMyName: `Ukryj własną nazwę`,
 175.             hideTeammatesNames: `Ukryj nazwy graczy teamu`,
 176.             optimizedMass: `Zoptymalizowana masa (+/-2%)`,
 177.             shortMass: `Skrócona masa (k)`,
 178.             virMassShots: `Licznik strzałów (wirusy)`,
 179.             hideMyMass: `Ukryj własną masę`,
 180.             hideEnemiesMass: 'Ukryj masę przeciwników',
 181.             vanillaSkins: `Podstawowe skiny`,
 182.             customSkins: 'Własne skiny',
 183.             myTransparentSkin: `Mój przezroczysty skin`,
 184.             myCustomColor: `Mój własny kolor`,
 185.             transparentCells: `Przezroczyste kulki`,
 186.             transparentViruses: `Przezroczyste wirusy`,
 187.             transparentSkins: 'Przezroczyste skiny',
 188.             showGrid: `Siatka`,
 189.             showBgSectors: 'Sektory w tle',
 190.             showMapBorders: `Granice mapy`,
 191.             showGhostCells: `Duchy kulek`,
 192.             showMiniMap: `Pokaż minimapę`,
 193.             showMiniMapGrid: `Pokaż siatkę minimapy`,
 194.             showMiniMapGuides: 'Pokaż prowadnice na minimapie',
 195.             showMiniMapGhostCells: `Pokaż duchy kulek na minimapie`,
 196.             oneColoredTeammates: `Jednokolorowi gracze`,
 197.             optimizedFood: 'Zoptymalizowany pokarm',
 198.             rainbowFood: `Kolorowy pokarm`,
 199.             oppColors: 'Kolory przeciwników',
 200.             oppRings: `Ringi przeciwników`,
 201.             virColors: `Kolory wirusów`,
 202.             splitRange: `Zasięg podziału`,
 203.             virusesRange: `Zasięg wirusów`,
 204.             textStroke: `Obwódki nazw i masy`,
 205.             namesStroke: `Obwódki nazw`,
 206.             massStroke: `Obwódki masy`,
 207.             cursorTracking: 'Śledzenie kursora',
 208.             teammatesInd: `Wskaźniki graczy teamu`,
 209.             mouseSplit: `LPM - Split myszką`,
 210.             mouseFeed: `PPM - Feed myszką`,
 211.             mouseInvert: `Odwróć klawisze myszki`,
 212.             disableChat: `Wyłącz czat`,
 213.             hideChat: `Ukryj czat`,
 214.             chatSounds: 'Powiadomienia dźwiękowe',
 215.             chatEmoticons: `Emotikony`,
 216.             showChatImages: 'Pokaż obrazki na czacie',
 217.             showChatVideos: 'Pokaż filmiki na czacie',
 218.             showChatBox: `Czatbox zamiast wyskakujących wiadomości`,
 219.             messageSound: `Dźwięk powiadomienia o wiadomości`,
 220.             commandSound: `Dźwięk powiadomienia o komendzie`,
 221.             showTop5: `Pokaż top 5 teamu`,
 222.             showTargeting: 'Pokaż namierzanie',
 223.             showTime: `Pokaż aktualny czas`,
 224.             showLbData: 'Pokaż masę w topce',
 225.             normalLb: `Nagłówek "Topka"`,
 226.             centeredLb: `Wyśrodkowana topka`,
 227.             fpsAtTop: `Statystyki na górze`,
 228.             showStats: `Pokaż statystyki`,
 229.             showStatsMass: `Statystyki: Masa`,
 230.             showStatsSTE: `Statystyki: STE`,
 231.             showStatsN16: `Statystyki: n/16`,
 232.             showStatsFPS: `Statystyki: FPS`,
 233.             blockPopups: `Blokuj popupy (reklamy/sklep/zadanie)`,
 234.             hotkeys: 'Skróty klawiszowe',
 235.             'hk-inst-assign': `Aby ustawić skrót klawiszowy kliknij na polu skrótu i naciśnij wybrany klawisz.`,
 236.             'hk-inst-delete': `Aby usunąć skrót klawiszowy kliknij na polu skrótu i naciśnij klawisz DELETE.`,
 237.             'hk-inst-keys': `Możliwe kombinacje skrótów klawiszowych z użyciem klawiszy CTRL oraz ALT.`,
 238.             'hk-bots-split': 'Bots split',
 239.             'hk-bots-feed': 'Bots feed',
 240.             'hk-bots-ai': 'Bots AI toggle',
 241.             'hk-feed': `Feed`,
 242.             'hk-macroFeed': 'Szybki feed',
 243.             'hk-split': `Podział`,
 244.             'hk-doubleSplit': `Podwójny podział`,
 245.             'hk-split16': `Podział na 16`,
 246.             'hk-pause': `Pauza kulki`,
 247.             'hk-showTop5': `Pokaż/ukryj top 5 teamu`,
 248.             'hk-showTime': `Pokaż/ukryj aktualny czas`,
 249.             'hk-showSplitRange': `Pokaż/ukryj zasięg podziału`,
 250.             'hk-showSplitInd': `Pokaż/ukryj zasięg podziału z ringami`,
 251.             'hk-showTeammatesInd': `Pokaż/ukryj wskaźniki graczy teamu`,
 252.             'hk-showOppColors': `Pokaż/ukryj kolory przeciwników`,
 253.             'hk-toggleSkins': `Przełącz skiny (własne/standardowe)`,
 254.             'hk-showSkins': `Pokaż/ukryj skiny`,
 255.             'hk-transparentSkins': `Włącz/wyłącz przezroczyste skiny`,
 256.             'hk-showStats': `Pokaż/ukryj statystyki gry`,
 257.             'hk-toggleCells': `Przełącz kulkę (najmniejsza/największa)`,
 258.             'hk-showFood': 'Pokaż/ukryj pokarm',
 259.             'hk-showGrid': 'Pokaż/ukryj siatkę',
 260.             'hk-showMiniMapGuides': `Pokaż/ukryj prowadnice na minimapie`,
 261.             'hk-hideChat': `Pokaż/ukryj czat`,
 262.             'hk-showHUD': `Pokaż/ukryj HUD`,
 263.             'hk-copyLb': `Kopiuj topkę`,
 264.             'hk-showLb': `Pokaż/ukryj topkę`,
 265.             'hk-toggleAutoZoom': 'Włącz/wyłącz auto zoom',
 266.             'hk-resetZoom': `Reset zoomu`,
 267.             'hk-zoomLevel': `Zoom - poziom`,
 268.             'hk-toggleDeath': `Przełącz miejsce śmierci`,
 269.             'hk-clearChat': `Pokaż historię czatu / Czyść czat`,
 270.             'hk-showBgSectors': 'Pokaż/ukryj sektory w tle',
 271.             'hk-hideBots': 'Pokaż/ukryj małe boty',
 272.             'hk-showNames': `Pokaż/ukryj nazwy`,
 273.             'hk-hideTeammatesNames': `Pokaż/ukryj nazwy graczy teamu`,
 274.             'hk-showMass': 'Pokaż/ukryj masę',
 275.             'hk-showMiniMap': `Pokaż/ukryj minimapę`,
 276.             'hk-chatMessage': `Napisz wiadomość na czacie`,
 277.             'hk-quickResp': `Szybkie odrodzenie (respawn)`,
 278.             'hk-autoResp': `Włącz/wyłacz auto odrodzenie`,
 279.             'hk-switchServerMode': `Przełącz serwer [publiczny/prywatny]`,
 280.             'hk-showTargeting': `Pokaż/ukryj panel namierzania`,
 281.             'hk-setTargeting': 'Włącz/wyłącz namierzanie (śledzenie)',
 282.             'hk-cancelTargeting': `Zatrzymaj namierzanie`,
 283.             'hk-changeTarget': `Zmień cel`,
 284.             'hk-privateMiniMap': `Pokaż cel na minimapie`,
 285.             'hk-showQuest': `Pokaż/ukryj zadanie`,
 286.             commands: `Komendy`,
 287.             comm1: 'Feeduj!',
 288.             comm2: 'Dziel się!',
 289.             comm3: `Pomocy na %currentSector%!`,
 290.             comm4: `Wróg na %currentSector%!`,
 291.             comm5: `Zabij pomocnika!`,
 292.             comm6: `Strzel z wirusa!`,
 293.             comm7: `Zjedz wirusa!`,
 294.             comm8: `Zjebałem, wybacz.`,
 295.             comm9: `Ja pierdolę...`,
 296.             comm0: `Kurwa mać!`,
 297.             comm10: 'Trick!',
 298.             comm11: `Lewo!`,
 299.             comm12: `Góra!`,
 300.             comm13: `Prawo!`,
 301.             comm14: `Dół!`,
 302.             saveComm: `Zapisz komendy`,
 303.             theme: 'Wygląd',
 304.             restoreThemeSettings: `Przywróc ustawienia domyślne wyglądu`,
 305.             basicTheming: `Podstawowy`,
 306.             themePreset: `Motyw`,
 307.             themeType: 'Typ motywu',
 308.             darkTheme: `Ciemny motyw`,
 309.             lightTheme: 'Jasny motyw',
 310.             mainColor: `Kolor główny`,
 311.             bgColor: 'Tło',
 312.             bordersColor: `Granice mapy`,
 313.             gridColor: `Siatka`,
 314.             sectorsColor: `Czcionka sektorów`,
 315.             namesColor: `Nazwy`,
 316.             namesStrokeColor: `Obwódki nazw`,
 317.             massColor: `Masa`,
 318.             massStrokeColor: `Obwódki masy`,
 319.             virusColor: `Wirusy`,
 320.             virusStrokeColor: 'Obwódki wirusów',
 321.             foodColor: `Pokarm`,
 322.             namesFont: 'Czcionka nazw',
 323.             massFont: `Czcionka masy`,
 324.             sectorsFont: `Czcionka sektorów`,
 325.             namesScale: 'Skala nazw',
 326.             massScale: 'Skala masy',
 327.             virMassScale: `Skala masy wirusów`,
 328.             strokeScale: `Skala obwódek tekstu`,
 329.             foodSize: 'Wielkość pokarmu',
 330.             bordersWidth: 'Grubość granic mapy',
 331.             sectorsWidth: `Grubość siatki sektorów`,
 332.             sectorsFontSize: `Rozmiar czcionki sektorów`,
 333.             cellsAlpha: `Przezroczystość kulek`,
 334.             skinsAlpha: `Przezroczystość skinów`,
 335.             virusAlpha: `Przezroczystość wirusów`,
 336.             textAlpha: 'Przezroczystość nazw i masy',
 337.             virusStrokeSize: `Grubość obwódki wirusów`,
 338.             teammatesIndColor: `Wskaźnik gracza`,
 339.             cursorTrackingColor: 'Śledzenie kursora',
 340.             splitRangeColor: `Zasięg podziału`,
 341.             safeAreaColor: `Bezpieczna strefa`,
 342.             dangerAreaColor: 'Strefa zagrożenia',
 343.             ghostCellsColor: `Duchy kulek`,
 344.             ghostCellsAlpha: 'Przezroczystość duchów kulek',
 345.             menuTheming: `Menu`,
 346.             menuPreset: `Motyw menu`,
 347.             menuMainColor: `Kolor główny`,
 348.             menuBtnTextColor: 'Tekst przycisku',
 349.             menuPanelColor: `Panel`,
 350.             menuPanelColor2: `Panel (2)`,
 351.             menuTextColor: `Tekst panelu`,
 352.             menuTextColor2: 'Tekst panelu (2)',
 353.             btn1Color: `Przycisk #1`,
 354.             btn1Color2: 'Przycisk #1 (2)',
 355.             btn2Color: `Przycisk #2`,
 356.             btn2Color2: `Przycisk #2 (2)`,
 357.             btn3Color: `Przycisk #3`,
 358.             btn3Color2: 'Przycisk #3 (2)',
 359.             btn4Color: `Przycisk #4`,
 360.             btn4Color2: `Przycisk #4 (2)`,
 361.             menuBg: 'Grafika tła panelu',
 362.             menuOpacity: 'Przezroczystość',
 363.             hudTheming: `HUD`,
 364.             hudMainColor: `Kolor główny`,
 365.             hudColor: `Tło`,
 366.             hudTextColor: 'Tekst',
 367.             statsHudColor: `Statystyki`,
 368.             timeHudColor: 'Czas',
 369.             top5MassColor: `Masa`,
 370.             lbMeColor: `Topka - ja`,
 371.             lbTeammateColor: `Topka - team`,
 372.             hudFont: `Czcionka HUD`,
 373.             hudScale: `Skala HUD`,
 374.             chatTheming: 'Czat',
 375.             messageColor: 'Tło wiadomości',
 376.             messageTextColor: 'Tekst wiadomości',
 377.             messageTimeColor: `Czas wiadomości`,
 378.             messageNickColor: `Nick wiadomości`,
 379.             commandsColor: `Tło komendy`,
 380.             commandsTextColor: `Tekst komendy`,
 381.             commandsTimeColor: 'Czas komendy',
 382.             commandsNickColor: `Nick komendy`,
 383.             chatBoxColor: `Tło czatboxu`,
 384.             chatScale: `Skala czatu`,
 385.             miniMapTheming: `Minimapa`,
 386.             miniMapSectorsColor: `Sektory`,
 387.             miniMapSectorColor: `Aktualny sektor`,
 388.             miniMapGuidesColor: `Prowadnice`,
 389.             miniMapNickColor: 'Nick',
 390.             miniMapNickStrokeColor: `Obwódka nicku`,
 391.             miniMapMyCellColor: 'Moja kulka',
 392.             miniMapMyCellStrokeColor: `Obwódka mojej kulki`,
 393.             miniMapTeammatesColor: 'Gracze',
 394.             miniMapDeathLocationColor: `Miejsce śmierci`,
 395.             miniMapFont: `Czcionka minimapy`,
 396.             miniMapNickFont: `Czcionka nicku`,
 397.             miniMapWidth: `Szerokość minimapy`,
 398.             miniMapSectorsOpacity: 'Przezroczystość sektorów',
 399.             miniMapNickSize: `Rozmiar nicku`,
 400.             miniMapNickStrokeSize: `Grubość obwódki nicku`,
 401.             miniMapMyCellSize: `Wielkość mojej kulki`,
 402.             miniMapMyCellStrokeSize: `Grubość obwódki mojej kulki`,
 403.             miniMapTeammatesSize: `Wielkość graczy`,
 404.             miniMapGhostCellsColor: `Duchy kulek`,
 405.             miniMapGhostCellsAlpha: `Przezroczystość duchów kulek`,
 406.             imagesTheming: 'Grafika / kursory',
 407.             customBackground: `Grafika tła`,
 408.             customCursor: `Grafika kursora`,
 409.             hideChatMsgA: `Czat został włączony!`,
 410.             hideChatMsgB: `Czat został ukryty!`,
 411.             showSkinsMsgA: 'Skiny zostały włączone!',
 412.             showSkinsMsgB: `Skiny zostały ukryte!`,
 413.             hideSmallBotsMsgA: 'Małe boty stały się widoczne!',
 414.             hideSmallBotsMsgB: 'Małe boty zostały ukryte!',
 415.             autoRespMsgA: `Auto odrodzenie zostało włączone!`,
 416.             autoRespMsgB: `Auto odrodzenie zostało wyłączone!`,
 417.             autoZoomMsgA: `Auto zoom został włączony!`,
 418.             autoZoomMsgB: 'Auto zoom został wyłączony!',
 419.             targetNotSet: `Brak celu`,
 420.             targetDead: `Nie żyje`,
 421.             targetDistance: 'Dystans',
 422.             targetMass: `Masa razem`,
 423.             totalPartyPlayers: 'Aktywnych graczy',
 424.             totalPartyMass: 'Łącznie masy',
 425.             exportImport: `Eksport / import ustawień`,
 426.             exportSettings: `Eksportuj ustawienia`,
 427.             exportInfo: 'Aby wyeksportować wybrane ustawienia skopiuj poniższy kod i zapisz go w pliku tekstowym z kodowaniem Unicode.',
 428.             importSettings: 'Importuj ustawienia',
 429.             importInfo: `Aby zaimportować wybrane ustawienia wklej poniżej wyeksportowany wcześniej kod i naciśnij przycisk "Importuj ustawienia".`,
 430.             profile: `Profil`,
 431.             profiles: `Profile`,
 432.             skins: 'Skiny',
 433.             moreSkins: `Dodaj skiny`,
 434.             thanks: `Dzięki Awesome!`,
 435.             saveSett: `Zapisz ustawienia`,
 436.             saved: 'Zapisano!',
 437.             resetSett: `Resetuj ustawienia`,
 438.             close: `Zamknij`,
 439.             enterChatMsg: `Napisz wiadomość`,
 440.             activeParties: `Aktywne party`,
 441.             noActiveParties: `Brak aktywnych party ;(`,
 442.             playlist: `Playlista`,
 443.             pause: `PAUZA!`,
 444.             visit: `Odwiedź`,
 445.             exit: 'OGARio by szymy: Czy na pewno chcesz opuścic grę?',
 446.             blockWarn: `UWAGA! Popupy zostały zablokowane w ustawieniach.`,
 447.             unblockPopups: `Odblokuj tymczasowo`,
 448.             mass: `Masa`,
 449.             score: `Top`,
 450.             leaderboard: `Topka`,
 451.             user: `Użytkownik`,
 452.             userMuted: `Użytkownik %user% został wyciszony.`,
 453.             userUnmuted: `Wyłączono wyciszenie użytkownika %user%.`,
 454.             mute: `Wycisz`,
 455.             unmute: 'Wyłącz wyciszenie',
 456.             mutedUsers: `Wyciszeni użytkownicy`,
 457.             activeUsers: `Aktywni użytkownicy`,
 458.             showActiveUsers: 'Pokaż aktywnych użytkowników',
 459.             none: `Brak`,
 460.             sounds: 'Dźwięki',
 461.             page_back_button: `Wróć`,
 462.             page_create_party: `Stwórz party`,
 463.             page_join_party: `Dołącz`,
 464.             page_login_and_play: `Zaloguj`,
 465.             page_logout: `Wyloguj`,
 466.             page_menu_login_facebook: `Zaloguj z Facebook`,
 467.             page_menu_login_google: 'Zaloguj z Google',
 468.             page_menu_main_free_coins: `Darmowe Monety`,
 469.             page_menu_main_gifts: 'Prezenty',
 470.             page_menu_main_dailyquests: `Zadania`,
 471.             page_party_join_error: 'Nie można dołączyć do tego party. Upewnij się, że token jest prawidłowy lub stwórz nowy.',
 472.             page_play: `Graj`,
 473.             page_play_as_guest: `Graj jako gość`,
 474.             page_shop: `Sklep`,
 475.             page_spectate: `Obserwuj`,
 476.             page_stats: `Statystyki`
 477.         },
 478.         en: {
 479.             start: `Home`,
 480.             settings: `Settings`,
 481.             restoreSettings: `Restore default settings`,
 482.             animationGroup: `Animation`,
 483.             zoomGroup: `Zoom`,
 484.             respGroup: `Respawn`,
 485.             namesGroup: `Names`,
 486.             massGroup: 'Mass',
 487.             skinsGroup: `Skins`,
 488.             foodGroup: `Food`,
 489.             transparencyGroup: 'Transparency / colors',
 490.             gridGroup: 'Grid / sectors',
 491.             miniMapGroup: `Minimap`,
 492.             helpersGroup: `Helpers`,
 493.             mouseGroup: `Mouse control`,
 494.             hudGroup: `HUD`,
 495.             chatGroup: `Chat`,
 496.             statsGroup: `Stats`,
 497.             extrasGroup: `Extras`,
 498.             noSkins: `No skins`,
 499.             noNames: 'No names',
 500.             noColors: 'No colors',
 501.             showMass: `Show mass`,
 502.             skipStats: 'Skip stats after death',
 503.             showQuest: `Show quest`,
 504.             autoZoom: `Auto zoom`,
 505.             animation: `Animation delay`,
 506.             zoomSpeedValue: `Zoom speed`,
 507.             quickResp: `Quick respawn (hotkey)`,
 508.             autoResp: `Auto respawn`,
 509.             autoHideCellsInfo: `Auto hide names and mass`,
 510.             autoHideNames: `Auto hide names`,
 511.             autoHideMass: `Auto hide mass`,
 512.             autoHideFood: `Auto hide food (mass)`,
 513.             autoHideFoodOnZoom: 'Auto hide food (zoom)',
 514.             optimizedNames: `Optimized names`,
 515.             hideMyName: `Hide my name`,
 516.             hideTeammatesNames: `Hide teammates names`,
 517.             optimizedMass: `Optimized mass (+/-2%)`,
 518.             shortMass: `Short mass (k)`,
 519.             virMassShots: `Virus shots`,
 520.             hideMyMass: `Hide my mass`,
 521.             hideEnemiesMass: `Hide enemies mass`,
 522.             vanillaSkins: `Vanilla skins`,
 523.             customSkins: `Custom skins`,
 524.             myTransparentSkin: `My transparent skin`,
 525.             myCustomColor: `My custom color`,
 526.             transparentCells: `Transparent cells`,
 527.             transparentViruses: 'Transparent viruses',
 528.             transparentSkins: 'Transparent skins',
 529.             showGrid: 'Show grid',
 530.             showBgSectors: `Show background sectors`,
 531.             showMapBorders: `Show map borders`,
 532.             showGhostCells: `Ghost cells`,
 533.             showMiniMap: `Show minimap`,
 534.             showMiniMapGrid: `Show minimap grid`,
 535.             showMiniMapGuides: `Show minimap guides`,
 536.             showMiniMapGhostCells: `Show ghost cells`,
 537.             oneColoredTeammates: 'One-colored teammates',
 538.             optimizedFood: `Optimized food`,
 539.             rainbowFood: `Rainbow food`,
 540.             oppColors: `Opponents colors`,
 541.             oppRings: `Opponents rings`,
 542.             virColors: `Viruses colors`,
 543.             splitRange: `Split range`,
 544.             virusesRange: 'Viruses range',
 545.             textStroke: `Names and mass stroke`,
 546.             namesStroke: 'Names stroke',
 547.             massStroke: `Mass stroke`,
 548.             cursorTracking: 'Cursor tracking',
 549.             teammatesInd: `Teammates indicators`,
 550.             mouseSplit: `LMB - Mouse split`,
 551.             mouseFeed: `RMB - Mouse feed`,
 552.             mouseInvert: `Invert mouse buttons`,
 553.             disableChat: 'Disable chat',
 554.             hideChat: `Hide chat`,
 555.             chatSounds: `Sound notifications`,
 556.             chatEmoticons: `Emoticons`,
 557.             showChatImages: 'Show images on chat',
 558.             showChatVideos: `Show videos on chat`,
 559.             showChatBox: `Chatbox instead of popups`,
 560.             messageSound: `Message notification sound`,
 561.             commandSound: `Command notification sound`,
 562.             showTop5: 'Show team top 5',
 563.             showTargeting: `Show targeting`,
 564.             showTime: 'Show current time',
 565.             showLbData: `Show leaderboard mass`,
 566.             normalLb: `"Leaderboard" header`,
 567.             centeredLb: `Centered leaderboard`,
 568.             fpsAtTop: `Game stats at the top`,
 569.             showStats: `Show game stats`,
 570.             showStatsMass: `Game stats: Mass`,
 571.             showStatsSTE: `Game stats: STE`,
 572.             showStatsN16: `Game stats: n/16`,
 573.             showStatsFPS: `Game stats: FPS`,
 574.             blockPopups: `Block popups (ads/shop/quest)`,
 575.             hotkeys: 'Hotkeys',
 576.             'hk-inst-assign': `To assign a hotkey click on the input field and press your chosen key.`,
 577.             'hk-inst-delete': `To delete a hotkey click on the input field and press the DELETE key.`,
 578.             'hk-inst-keys': `Possible key combinations with the CTRL and ALT keys.`,
 579.             'hk-bots-split': 'Bots split',
 580.             'hk-bots-feed': 'Bots feed',
 581.             'hk-bots-ai': 'Bots AI toggle',
 582.             'hk-feed': 'Feed',
 583.             'hk-macroFeed': 'Macro feed',
 584.             'hk-split': `Split`,
 585.             'hk-doubleSplit': `Double split`,
 586.             'hk-split16': `Split 16`,
 587.             'hk-pause': `Cell pause`,
 588.             'hk-showTop5': `Show/hide team top 5`,
 589.             'hk-showTime': `Show/hide current time`,
 590.             'hk-showSplitRange': `Show/hide split range`,
 591.             'hk-showSplitInd': 'Show/hide split indicators',
 592.             'hk-showTeammatesInd': 'Show/hide teammates indicators',
 593.             'hk-showOppColors': `Show/hide opponents colors`,
 594.             'hk-toggleSkins': 'Toggle skins (custom/default)',
 595.             'hk-showSkins': `Show/hide skins`,
 596.             'hk-transparentSkins': 'Toggle transparent skins',
 597.             'hk-showStats': `Show/hide game stats`,
 598.             'hk-toggleCells': `Toggle own cells (smallest/biggest)`,
 599.             'hk-showFood': `Show/hide food`,
 600.             'hk-showGrid': `Show/hide grid`,
 601.             'hk-showMiniMapGuides': 'Show/hide minimap guides',
 602.             'hk-hideChat': `Show/hide chat`,
 603.             'hk-showHUD': `Show/hide HUD`,
 604.             'hk-copyLb': `Copy leaderboard`,
 605.             'hk-showLb': 'Show/hide leaderboard',
 606.             'hk-toggleAutoZoom': `Toggle auto zoom`,
 607.             'hk-resetZoom': `Reset zoom`,
 608.             'hk-zoomLevel': 'Zoom level',
 609.             'hk-toggleDeath': `Toggle death location`,
 610.             'hk-clearChat': `Show chat history / Clear chat`,
 611.             'hk-showBgSectors': `Show/hide background sectors`,
 612.             'hk-hideBots': `Show/hide small bots`,
 613.             'hk-showNames': 'Show/hide names',
 614.             'hk-hideTeammatesNames': `Show/hide teammates names`,
 615.             'hk-showMass': `Show/hide mass`,
 616.             'hk-showMiniMap': 'Show/hide minimap',
 617.             'hk-chatMessage': `Enter chat message`,
 618.             'hk-quickResp': `Quick respawn`,
 619.             'hk-autoResp': `Toggle auto respawn`,
 620.             'hk-switchServerMode': `Switch server [public/private]`,
 621.             'hk-showTargeting': 'Show/hide targeting panel',
 622.             'hk-setTargeting': `Start/stop targeting (following)`,
 623.             'hk-cancelTargeting': 'Cancel targeting',
 624.             'hk-changeTarget': 'Change target',
 625.             'hk-privateMiniMap': 'Show target on the minimap',
 626.             'hk-showQuest': 'Show/hide quest',
 627.             commands: `Commands`,
 628.             comm1: `Feed me!`,
 629.             comm2: `Split into me!`,
 630.             comm3: 'Need backup at %currentSector%!',
 631.             comm4: 'Enemy spotted at %currentSector%!',
 632.             comm5: `Need a teammate!`,
 633.             comm6: 'Tank the virus!',
 634.             comm7: `Eat the virus!`,
 635.             comm8: `Let's bait!`,
 636.             comm9: `Fake tricksplit!`,
 637.             comm0: `Fuck!`,
 638.             comm10: `Tricksplit!`,
 639.             comm11: `Left!`,
 640.             comm12: `Up!`,
 641.             comm13: 'Right!',
 642.             comm14: 'Bottom!',
 643.             saveComm: 'Save commands',
 644.             theme: `Theme`,
 645.             restoreThemeSettings: `Restore theme default settings`,
 646.             basicTheming: 'Basic theming',
 647.             themePreset: `Theme preset`,
 648.             themeType: 'Theme type',
 649.             darkTheme: 'Dark theme',
 650.             lightTheme: `Light theme`,
 651.             mainColor: 'Main color',
 652.             bgColor: `Background`,
 653.             bordersColor: 'Map borders',
 654.             gridColor: `Grid`,
 655.             sectorsColor: `Sectors font`,
 656.             namesColor: `Names`,
 657.             namesStrokeColor: `Names stroke`,
 658.             massColor: 'Mass',
 659.             massStrokeColor: `Mass stroke`,
 660.             virusColor: `Virus`,
 661.             virusStrokeColor: `Virus stroke`,
 662.             foodColor: `Food`,
 663.             namesFont: 'Names font',
 664.             massFont: `Mass font`,
 665.             sectorsFont: 'Sectors font',
 666.             namesScale: `Names scale`,
 667.             massScale: 'Mass scale',
 668.             virMassScale: 'Virus mass scale',
 669.             strokeScale: `Text stroke scale`,
 670.             foodSize: `Food size`,
 671.             bordersWidth: 'Map borders width',
 672.             sectorsWidth: `Sectors grid width`,
 673.             sectorsFontSize: `Sectors font size`,
 674.             cellsAlpha: `Cells transparency`,
 675.             skinsAlpha: 'Skins transparency',
 676.             virusAlpha: `Virus transparency`,
 677.             textAlpha: `Names & mass transparency`,
 678.             virusStrokeSize: `Virus stroke size`,
 679.             teammatesIndColor: `Teammate indicator`,
 680.             cursorTrackingColor: `Cursor tracking`,
 681.             splitRangeColor: `Split range`,
 682.             safeAreaColor: `Safe area`,
 683.             dangerAreaColor: `Danger area`,
 684.             ghostCellsColor: `Ghost cells`,
 685.             ghostCellsAlpha: 'Ghost cells transparency',
 686.             menuTheming: `Menu`,
 687.             menuPreset: `Menu theme`,
 688.             menuMainColor: `Main color`,
 689.             menuBtnTextColor: `Button text`,
 690.             menuPanelColor: `Panel`,
 691.             menuPanelColor2: `Panel (2)`,
 692.             menuTextColor: 'Panel text',
 693.             menuTextColor2: `Panel text (2)`,
 694.             btn1Color: `Button #1`,
 695.             btn1Color2: `Button #1 (2)`,
 696.             btn2Color: 'Button #2',
 697.             btn2Color2: `Button #2 (2)`,
 698.             btn3Color: `Button #3`,
 699.             btn3Color2: `Button #3 (2)`,
 700.             btn4Color: `Button #4`,
 701.             btn4Color2: `Button #4 (2)`,
 702.             menuBg: 'Panel background image',
 703.             menuOpacity: `Transparency`,
 704.             hudTheming: `HUD`,
 705.             hudMainColor: `Main color`,
 706.             hudColor: 'Background',
 707.             hudTextColor: `Text`,
 708.             statsHudColor: `Stats`,
 709.             timeHudColor: 'Time',
 710.             top5MassColor: `Mass`,
 711.             lbMeColor: `Leaderboard - me`,
 712.             lbTeammateColor: `Leaderboard - teammate`,
 713.             hudFont: `HUD font`,
 714.             hudScale: `HUD scale`,
 715.             chatTheming: `Chat`,
 716.             messageColor: 'Message background',
 717.             messageTextColor: 'Message text',
 718.             messageTimeColor: `Message time`,
 719.             messageNickColor: `Message nick`,
 720.             commandsColor: `Command background`,
 721.             commandsTextColor: 'Command text',
 722.             commandsTimeColor: `Command time`,
 723.             commandsNickColor: `Command nick`,
 724.             chatBoxColor: `Chatbox color`,
 725.             chatScale: `Chat scale`,
 726.             miniMapTheming: `Minimap`,
 727.             miniMapSectorsColor: `Sectors`,
 728.             miniMapSectorColor: `Current sector`,
 729.             miniMapGuidesColor: `Guides`,
 730.             miniMapNickColor: `Nick`,
 731.             miniMapNickStrokeColor: `Nick stroke`,
 732.             miniMapMyCellColor: `My cell`,
 733.             miniMapMyCellStrokeColor: `My cell stroke`,
 734.             miniMapTeammatesColor: `Teammates`,
 735.             miniMapDeathLocationColor: `Death location`,
 736.             miniMapFont: `Minimap font`,
 737.             miniMapNickFont: `Nick font`,
 738.             miniMapWidth: `Minimap width`,
 739.             miniMapSectorsOpacity: `Sectors transparency`,
 740.             miniMapNickSize: 'Nick size',
 741.             miniMapNickStrokeSize: 'Nick stroke size',
 742.             miniMapMyCellSize: `My cell size`,
 743.             miniMapMyCellStrokeSize: `My cell stroke size`,
 744.             miniMapTeammatesSize: 'Teammates size',
 745.             miniMapGhostCellsColor: `Ghost cells`,
 746.             miniMapGhostCellsAlpha: `Ghost cells transparency`,
 747.             imagesTheming: `Graphics / cursors`,
 748.             customBackground: `Custom background image`,
 749.             customCursor: `Custom cursor image`,
 750.             hideChatMsgA: `Chat is visible!`,
 751.             hideChatMsgB: `Chat is hidden!`,
 752.             showSkinsMsgA: `Skins are visible!`,
 753.             showSkinsMsgB: `Skins are hidden!`,
 754.             hideSmallBotsMsgA: `Small bots are visible!`,
 755.             hideSmallBotsMsgB: `Small bots are hidden!`,
 756.             autoRespMsgA: `Auto respawn is on!`,
 757.             autoRespMsgB: `Auto respawn is off!`,
 758.             autoZoomMsgA: `Auto zoom is on!`,
 759.             autoZoomMsgB: `Auto zoom is off!`,
 760.             targetNotSet: `Target not set`,
 761.             targetDead: 'Dead',
 762.             targetDistance: 'Distance',
 763.             targetMass: `Mass altogether`,
 764.             totalPartyPlayers: `Active players`,
 765.             totalPartyMass: `Total mass`,
 766.             exportImport: `Export / import settings`,
 767.             exportSettings: 'Export settings',
 768.             exportInfo: 'To export selected settings copy the code below and save it to a text file encoded in Unicode.',
 769.             importSettings: `Import settings`,
 770.             importInfo: `To import selected settings paste an exported code below and press the "Import settings" button.`,
 771.             profile: `Profile`,
 772.             profiles: 'Profiles',
 773.             skins: `Skins`,
 774.             moreSkins: `Add skins`,
 775.             thanks: `Thanks to Awesome!`,
 776.             saveSett: 'Save settings',
 777.             saved: `Saved!`,
 778.             resetSett: `Reset to default`,
 779.             close: `Close`,
 780.             enterChatMsg: `Enter chat message`,
 781.             activeParties: `Active parties`,
 782.             noActiveParties: `No active parties ;(`,
 783.             playlist: `Playlist`,
 784.             pause: `PAUSE!`,
 785.             visit: 'Visit',
 786.             exit: 'OGARio by szymy: Are you sure you want to quit the game?',
 787.             blockWarn: `WARNING! Popups are blocked in the settings.`,
 788.             unblockPopups: `Temporary unblock`,
 789.             mass: 'Mass',
 790.             score: `Score`,
 791.             leaderboard: `Leaderboard`,
 792.             user: 'User',
 793.             userMuted: 'User %user% has been muted.',
 794.             userUnmuted: `User %user% has been unmuted.`,
 795.             mute: `Mute`,
 796.             unmute: 'Unmute',
 797.             mutedUsers: `Muted users`,
 798.             activeUsers: `Active users`,
 799.             showActiveUsers: `Show active users`,
 800.             none: `None`,
 801.             sounds: `Sounds`,
 802.             page_menu_main_free_coins: 'Free Coins',
 803.             page_menu_main_gifts: 'Gifts',
 804.             page_menu_main_dailyquests: `Daily Quest`,
 805.             page_shop: `Shop`
 806.         }
 807.     };
 808.     let lang = 'en';
 809.     const userLanguage = window.navigator.language || window.navigator.userLanguage;
 810.     if (userLanguage && displayText.hasOwnProperty(userLanguage)) {
 811.         lang = userLanguage;
 812.     }
 813.     const textLanguage = displayText[lang];
 814.     let chatCommand = {
 815.         comm1: textLanguage.comm1,
 816.         comm2: textLanguage.comm2,
 817.         comm3: textLanguage.comm3,
 818.         comm4: textLanguage.comm4,
 819.         comm5: textLanguage.comm5,
 820.         comm6: textLanguage.comm6,
 821.         comm7: textLanguage.comm7,
 822.         comm8: textLanguage.comm8,
 823.         comm9: textLanguage.comm9,
 824.         comm0: textLanguage.comm0,
 825.         comm10: textLanguage.comm10,
 826.         comm11: textLanguage.comm11,
 827.         comm12: textLanguage.comm12,
 828.         comm13: textLanguage.comm13,
 829.         comm14: textLanguage.comm14
 830.     };
 831.     const escapeChar = {
 832.         '&': `&amp;`,
 833.         '<': `&lt;`,
 834.         '>': `&gt;`,
 835.         '"': `&quot;`,
 836.         '\'': '&#39;',
 837.         '/': `&#x2F;`
 838.     };
 839.     const emojiChar = {
 840.         ':)': `smile.svg`,
 841.         ';)': `wink.svg`,
 842.         '=)': 'smirk.svg',
 843.         ':D': `grin.svg`,
 844.         'X-D': `xgrin.svg`,
 845.         '=D': `joy.svg`,
 846.         ':(': 'sad.svg',
 847.         ';(': `cry.svg`,
 848.         ':P': `tongue.svg`,
 849.         ';P': 'tonguew.svg',
 850.         ':*': 'kiss.svg',
 851.         '$)': 'smileh.svg',
 852.         '<3': `heart.svg`,
 853.         '8=)': 'cool.svg',
 854.         ':o': `astonished.svg`,
 855.         '(:|': `sweat.svg`,
 856.         ':|': `neutral.svg`,
 857.         ':': 'unamused.svg',
 858.         ':@': 'pouting.svg',
 859.         '|-)': 'sleep.svg',
 860.         '^_^': 'relaxed.svg',
 861.         '-_-': `expressionless.svg`,
 862.         '$_$': `money.svg`,
 863.         'O:)': `angel.svg`,
 864.         '3:)': `devil.svg`,
 865.         '(poop)': `poo.svg`,
 866.         '(fuck)': 'finger.svg',
 867.         '(clap)': `clap.svg`,
 868.         '(ok)': `ok.svg`,
 869.         '(victory)': 'victory.svg',
 870.         '(y)': 'thumb.svg',
 871.         '(n)': `thumbd.svg`
 872.     };
 873.     const SkinExplain = [{
 874.         name: `imgur.com`,
 875.         url: `https://imgur.com/`,
 876.         example: `https://i.imgur.com/xdmUp5N.png`,
 877.         pattern: `https?:\/\/\w+\.imgur\.com\/\w{6,}\.(?:%file_ext%)\??\d*`
 878.     }, {
 879.         name: `put.re`,
 880.         url: 'https://put.re/',
 881.         example: 'https://s.put.re/iYHAW65g.png',
 882.         pattern: `https?:\/\/\w+\.put\.re\/\w{8,}\.(?:%file_ext%)`
 883.     }, {
 884.         name: `postimages.org`,
 885.         url: `https://postimages.org/`,
 886.         example: 'https://i.postimg.cc/zzK0sRPg/xdmUp5N.png',
 887.         pattern: 'https?:\/\/\w+\.postimg\.cc\/\w{8,}\/\w+\.(?:%file_ext%)'
 888.     }];
 889.     const gameTheme = {
 890.         'ogario-v3': {
 891.             name: `OGARio v3`,
 892.             darkTheme: true,
 893.             mainColor: '#01d9cc',
 894.             bgColor: '#000a11',
 895.             bordersColor: `#01d9cc`,
 896.             gridColor: `#00243e`,
 897.             sectorsColor: `#00243e`,
 898.             namesColor: '#ffffff',
 899.             namesStrokeColor: `#000000`,
 900.             massColor: `#ffffff`,
 901.             massStrokeColor: '#000000',
 902.             virusColor: `#002f52`,
 903.             virusStrokeColor: `#00b9e8`,
 904.             foodColor: `#5000ff`,
 905.             teammatesIndColor: `#ffffff`,
 906.             cursorTrackingColor: `#ffffff`,
 907.             splitRangeColor: `#ffffff`,
 908.             safeAreaColor: `#ffffff`,
 909.             dangerAreaColor: `#bf00aa`,
 910.             namesFont: 'ubuntu-bold',
 911.             massFont: `ubuntu-bold`,
 912.             sectorsFont: 'ubuntu',
 913.             namesScale: 1,
 914.             massScale: 3,
 915.             foodSize: 5,
 916.             bordersWidth: 40,
 917.             sectorsWidth: 40,
 918.             sectorsFontSize: 1200,
 919.             cellsAlpha: 0.9,
 920.             skinsAlpha: 0.7,
 921.             virusAlpha: 0.6,
 922.             textAlpha: 1,
 923.             virusStrokeSize: 14,
 924.             menuPreset: `ogario-v3`,
 925.             menuMainColor: `#01d9cc`,
 926.             menuBtnTextColor: `#ffffff`,
 927.             menuPanelColor: `#00243e`,
 928.             menuPanelColor2: '#002f52',
 929.             menuTextColor: `#ffffff`,
 930.             menuTextColor2: `#8096a7`,
 931.             btn1Color: `#018cf6`,
 932.             btn1Color2: '#0176ce',
 933.             btn2Color: `#00b9e8`,
 934.             btn2Color2: `#0099c0`,
 935.             btn3Color: '#8d5fe6',
 936.             btn3Color2: `#814ee3`,
 937.             btn4Color: `#bf00aa`,
 938.             btn4Color2: '#a80096',
 939.             menuBg: `https://cdn.ogario.ovh/static/img/pattern.png`,
 940.             menuOpacity: 0.96,
 941.             hudMainColor: `#01d9cc`,
 942.             hudColor: `rgba(0,0,0,0.4)`,
 943.             hudTextColor: `#ffffff`,
 944.             statsHudColor: `#ffffff`,
 945.             timeHudColor: `#01d9cc`,
 946.             top5MassColor: '#bf00aa',
 947.             lbMeColor: '#bf00aa',
 948.             lbTeammateColor: `#018cf6`,
 949.             hudFont: 'ubuntu-bold',
 950.             hudScale: 1,
 951.             messageColor: `rgba(0,0,0,0.4)`,
 952.             messageTextColor: `#ffffff`,
 953.             messageTimeColor: '#018cf6',
 954.             messageNickColor: `#01d9cc`,
 955.             commandsColor: 'rgba(191,0,170,0.9)',
 956.             commandsTextColor: `#ffffff`,
 957.             commandsTimeColor: `#bf00aa`,
 958.             commandsNickColor: `#ffffff`,
 959.             chatBoxColor: 'rgba(0,0,0,0.4)',
 960.             chatScale: 1,
 961.             miniMapSectorsColor: '#ffffff',
 962.             miniMapSectorColor: `#01d9cc`,
 963.             miniMapGuidesColor: `#bf00aa`,
 964.             miniMapNickColor: `#ffffff`,
 965.             miniMapNickStrokeColor: '#000000',
 966.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 967.             miniMapMyCellStrokeColor: `#bf00aa`,
 968.             miniMapTeammatesColor: `#01d9cc`,
 969.             miniMapDeathLocationColor: `#bf00aa`,
 970.             miniMapFont: `ubuntu-bold`,
 971.             miniMapNickFont: `ubuntu-bold`,
 972.             miniMapWidth: 240,
 973.             miniMapSectorsOpacity: 0.1,
 974.             miniMapNickSize: 11,
 975.             miniMapNickStrokeSize: 2,
 976.             miniMapMyCellSize: 7.5,
 977.             miniMapMyCellStrokeSize: 4,
 978.             miniMapTeammatesSize: 5.5,
 979.             customBackground: '',
 980.             customCursor: `https://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_02.cur`
 981.         },
 982.         'ogario-orange': {
 983.             name: `OGARio v2`,
 984.             darkTheme: true,
 985.             mainColor: `#ff7800`,
 986.             bgColor: `#111111`,
 987.             bordersColor: `#ff7800`,
 988.             gridColor: '#292929',
 989.             sectorsColor: `#292929`,
 990.             namesColor: '#ffffff',
 991.             namesStrokeColor: `#000000`,
 992.             massColor: `#ffffff`,
 993.             massStrokeColor: '#000000',
 994.             virusColor: `#666666`,
 995.             virusStrokeColor: `#666666`,
 996.             foodColor: `#e16400`,
 997.             hudMainColor: '#ff7800',
 998.             statsHudColor: `#ff7800`,
 999.             top5MassColor: `#ff7800`,
 1000.             timeHudColor: `#ff7800`,
 1001.             messageNickColor: `#ff7800`,
 1002.             commandsColor: `rgba(255,120,0,0.9)`,
 1003.             commandsTimeColor: `#ff7800`,
 1004.             commandsTextColor: `#ffffff`,
 1005.             miniMapSectorsColor: `#ffffff`,
 1006.             miniMapSectorColor: `#ff7800`,
 1007.             miniMapGuidesColor: `#ff7800`,
 1008.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1009.             miniMapMyCellStrokeColor: `#ff7800`,
 1010.             miniMapTeammatesColor: '#ff7800',
 1011.             miniMapDeathLocationColor: `#ff7800`,
 1012.             miniMapSectorsOpacity: 0.1
 1013.         },
 1014.         'ogario-gold': {
 1015.             name: `OGARio LE`,
 1016.             darkTheme: true,
 1017.             mainColor: `#b5a642`,
 1018.             bgColor: `#000000`,
 1019.             bordersColor: `#b5a642`,
 1020.             gridColor: `#111111`,
 1021.             sectorsColor: `#111111`,
 1022.             namesColor: '#ffffff',
 1023.             namesStrokeColor: `#000000`,
 1024.             massColor: `#ffffff`,
 1025.             massStrokeColor: '#000000',
 1026.             virusColor: `#666666`,
 1027.             virusStrokeColor: '#666666',
 1028.             foodColor: `#998c36`,
 1029.             hudMainColor: '#b5a642',
 1030.             statsHudColor: `#b5a642`,
 1031.             top5MassColor: `#b5a642`,
 1032.             timeHudColor: '#b5a642',
 1033.             messageNickColor: '#b5a642',
 1034.             commandsColor: 'rgba(181,166,66,0.9)',
 1035.             commandsTimeColor: `#b5a642`,
 1036.             commandsTextColor: `#ffffff`,
 1037.             miniMapSectorsColor: `#ffffff`,
 1038.             miniMapSectorColor: `#b5a642`,
 1039.             miniMapGuidesColor: `#b5a642`,
 1040.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1041.             miniMapMyCellStrokeColor: `#b5a642`,
 1042.             miniMapTeammatesColor: `#b5a642`,
 1043.             miniMapDeathLocationColor: `#b5a642`,
 1044.             miniMapSectorsOpacity: 0.1
 1045.         },
 1046.         'ref-style': {
 1047.             name: "ReF's Style",
 1048.             bgColor: "#000000",
 1049.             bordersColor: "#0074fc",
 1050.             bordersWidth: 80,
 1051.             btn1Color: "#0074fc",
 1052.             btn1Color2: "#3592ff",
 1053.             btn2Color: "#3592ff",
 1054.             btn2Color2: "#3592ff",
 1055.             btn3Color: "#3592ff",
 1056.             btn3Color2: "#3592ff",
 1057.             btn4Color: "#3592ff",
 1058.             btn4Color2: "#3592ff",
 1059.             cellsAlpha: 0.99,
 1060.             chatBoxColor: "rgba(0,0,0,0.4)",
 1061.             chatScale: 1,
 1062.             commandsColor: "rgba(0,116,252,1)",
 1063.             commandsNickColor: "#ffffff",
 1064.             commandsTextColor: "#ffffff",
 1065.             commandsTimeColor: "#000000",
 1066.             cursorTrackingColor: "#ffffff",
 1067.             customBackground: "",
 1068.             customCursor: "",
 1069.             dangerAreaColor: "#0074fc",
 1070.             darkTheme: true,
 1071.             foodColor: "#0074fc",
 1072.             foodSize: 1,
 1073.             ghostCellsAlpha: 0.3,
 1074.             ghostCellsColor: "#ffffff",
 1075.             gridColor: "#0094ff",
 1076.             hudColor: "rgba(0,0,0,0.49)",
 1077.             hudFont: "ubuntu-bold",
 1078.             hudFontFamily: "Ubuntu",
 1079.             hudFontWeight: 700,
 1080.             hudMainColor: "#0074fc",
 1081.             hudScale: 1.15,
 1082.             hudTextColor: "#ffffff",
 1083.             lbMeColor: "#0074fc",
 1084.             lbTeammateColor: "#0074fc",
 1085.             mainColor: "#01d9cc",
 1086.             massColor: "#ffffff",
 1087.             massFont: "ubuntu-bold",
 1088.             massFontFamily: "Ubuntu",
 1089.             massFontWeight: 700,
 1090.             massScale: 0.9,
 1091.             massStrokeColor: "#000000",
 1092.             menuBg: "",
 1093.             menuBtnTextColor: "#ffffff",
 1094.             menuMainColor: "#0074fc",
 1095.             menuOpacity: 1,
 1096.             menuPanelColor: "#050008",
 1097.             menuPanelColor2: "#1d0526",
 1098.             menuPreset: "ogario-v3",
 1099.             menuTextColor: "#ffffff",
 1100.             menuTextColor2: "#65458f",
 1101.             messageColor: "rgba(0,0,0,0.4)",
 1102.             messageNickColor: "#0074fc",
 1103.             messageTextColor: "#e8e8e8",
 1104.             messageTimeColor: "#545454",
 1105.             miniMapDeathLocationColor: "#2b2b2b",
 1106.             miniMapFont: "ubuntu-bold",
 1107.             miniMapFontFamily: "Ubuntu",
 1108.             miniMapFontWeight: 700,
 1109.             miniMapGhostCellsAlpha: 0.15,
 1110.             miniMapGhostCellsColor: "#ffffff",
 1111.             miniMapGuidesColor: "#ff00a8",
 1112.             miniMapMyCellColor: "#f0ff3d",
 1113.             miniMapMyCellSize: 5,
 1114.             miniMapMyCellStrokeColor: "#acba07",
 1115.             miniMapMyCellStrokeSize: 0,
 1116.             miniMapNickColor: "#ffffff",
 1117.             miniMapNickFont: "ubuntu-bold",
 1118.             miniMapNickFontFamily: "Ubuntu",
 1119.             miniMapNickFontWeight: 700,
 1120.             miniMapNickSize: 9,
 1121.             miniMapNickStrokeColor: "#4d4d4d",
 1122.             miniMapNickStrokeSize: 0,
 1123.             miniMapSectorColor: "#000000",
 1124.             miniMapSectorsColor: "#ffffff",
 1125.             miniMapSectorsOpacity: 0.1,
 1126.             miniMapTeammatesColor: "#305eff",
 1127.             miniMapTeammatesSize: 5,
 1128.             miniMapTop: 25,
 1129.             miniMapWidth: 250,
 1130.             namesColor: "#ffffff",
 1131.             namesFont: "ubuntu-bold",
 1132.             namesFontFamily: "Ubuntu",
 1133.             namesFontWeight: 700,
 1134.             namesScale: 0.9,
 1135.             namesStrokeColor: "#000000",
 1136.             safeAreaColor: "#ffffff",
 1137.             sectorsColor: "#0074fc",
 1138.             sectorsFont: "ubuntu",
 1139.             sectorsFontFamily: "Ubuntu",
 1140.             sectorsFontSize: 940,
 1141.             sectorsFontWeight: 400,
 1142.             sectorsWidth: 6,
 1143.             sectorsX: 5,
 1144.             sectorsY: 5,
 1145.             skinsAlpha: 0.7,
 1146.             splitRangeColor: "#ffffff",
 1147.             statsHudColor: "#ffffff",
 1148.             strokeScale: 1,
 1149.             teammatesIndColor: "#ffffff",
 1150.             textAlpha: 1,
 1151.             timeHudColor: "#0074fc",
 1152.             top5MassColor: "#0074fc",
 1153.             virMassScale: 2,
 1154.             virusAlpha: 0.4,
 1155.             virusColor: "#3b3b3b",
 1156.             virusStrokeColor: "#ffffff",
 1157.             virusStrokeSize: 10,
 1158.             customBackground: '',
 1159.             customCursor: ``
 1160.         },
 1161.         'turbo-style': {
 1162.             name: "Turbo's Style",
 1163.             bgColor: "#000000",
 1164.             bordersColor: "#ff2b77",
 1165.             bordersWidth: 80,
 1166.             btn1Color: "#ff2b77",
 1167.             btn1Color2: "#ff005b",
 1168.             btn2Color: "#ff2b77",
 1169.             btn2Color2: "#ff005b",
 1170.             btn3Color: "#ff2b77",
 1171.             btn3Color2: "#ff005b",
 1172.             btn4Color: "#ff2b77",
 1173.             btn4Color2: "#ff005b",
 1174.             cellsAlpha: 0.99,
 1175.             chatBoxColor: "rgba(0,0,0,0.4)",
 1176.             chatScale: 1,
 1177.             commandsColor: "rgba(255,43,119,1)",
 1178.             commandsNickColor: "#ffffff",
 1179.             commandsTextColor: "#ffffff",
 1180.             commandsTimeColor: "#000000",
 1181.             cursorTrackingColor: "#ffffff",
 1182.             customBackground: "",
 1183.             customCursor: "",
 1184.             dangerAreaColor: "#ff2b77",
 1185.             darkTheme: true,
 1186.             foodColor: "#ff2b77",
 1187.             foodSize: 1,
 1188.             ghostCellsAlpha: 0.3,
 1189.             ghostCellsColor: "#ffffff",
 1190.             gridColor: "#ff2b77",
 1191.             hudColor: "rgba(0,0,0,0.49)",
 1192.             hudFont: "ubuntu-bold",
 1193.             hudFontFamily: "Ubuntu",
 1194.             hudFontWeight: 700,
 1195.             hudMainColor: "#ff2b77",
 1196.             hudScale: 1.15,
 1197.             hudTextColor: "#ffffff",
 1198.             lbMeColor: "#ff2b77",
 1199.             lbTeammateColor: "#ff2b77",
 1200.             mainColor: "#ff2b77",
 1201.             massColor: "#000000",
 1202.             massFont: "ubuntu-bold",
 1203.             massFontFamily: "Ubuntu",
 1204.             massFontWeight: 700,
 1205.             massScale: 0.9,
 1206.             massStrokeColor: "#ffffff",
 1207.             menuBg: "",
 1208.             menuBtnTextColor: "#ffffff",
 1209.             menuMainColor: "#ff2b77",
 1210.             menuOpacity: 1,
 1211.             menuPanelColor: "#23192c",
 1212.             menuPanelColor2: "#382946",
 1213.             menuPreset: "ogario-v3",
 1214.             menuTextColor: "#ffffff",
 1215.             menuTextColor2: "#65458f",
 1216.             messageColor: "rgba(0,0,0,0.4)",
 1217.             messageNickColor: "#ff2b77",
 1218.             messageTextColor: "#e8e8e8",
 1219.             messageTimeColor: "#545454",
 1220.             miniMapDeathLocationColor: "#2b2b2b",
 1221.             miniMapFont: "ubuntu-bold",
 1222.             miniMapFontFamily: "Ubuntu",
 1223.             miniMapFontWeight: 700,
 1224.             miniMapGhostCellsAlpha: 0.15,
 1225.             miniMapGhostCellsColor: "#ffffff",
 1226.             miniMapGuidesColor: "#ff2b77",
 1227.             miniMapMyCellColor: "#ffdd56",
 1228.             miniMapMyCellSize: 5,
 1229.             miniMapMyCellStrokeColor: "#ff9a6b",
 1230.             miniMapMyCellStrokeSize: 0,
 1231.             miniMapNickColor: "#ffffff",
 1232.             miniMapNickFont: "ubuntu-bold",
 1233.             miniMapNickFontFamily: "Ubuntu",
 1234.             miniMapNickFontWeight: 700,
 1235.             miniMapNickSize: 9,
 1236.             miniMapNickStrokeColor: "#4d4d4d",
 1237.             miniMapNickStrokeSize: 0,
 1238.             miniMapSectorColor: "#000000",
 1239.             miniMapSectorsColor: "#ffffff",
 1240.             miniMapSectorsOpacity: 0.1,
 1241.             miniMapTeammatesColor: "#ff005b",
 1242.             miniMapTeammatesSize: 5,
 1243.             miniMapTop: 25,
 1244.             miniMapWidth: 250,
 1245.             namesColor: "#000000",
 1246.             namesFont: "ubuntu-bold",
 1247.             namesFontFamily: "Ubuntu",
 1248.             namesFontWeight: 700,
 1249.             namesScale: 0.9,
 1250.             namesStrokeColor: "#ffffff",
 1251.             safeAreaColor: "#ffffff",
 1252.             sectorsColor: "#ff2b77",
 1253.             sectorsFont: "ubuntu",
 1254.             sectorsFontFamily: "Ubuntu",
 1255.             sectorsFontSize: 940,
 1256.             sectorsFontWeight: 400,
 1257.             sectorsWidth: 6,
 1258.             sectorsX: 5,
 1259.             sectorsY: 5,
 1260.             skinsAlpha: 0.7,
 1261.             splitRangeColor: "#ffffff",
 1262.             statsHudColor: "#ffffff",
 1263.             strokeScale: 1,
 1264.             teammatesIndColor: "#ffffff",
 1265.             textAlpha: 1,
 1266.             timeHudColor: "#ff2b77",
 1267.             top5MassColor: "#ff2b77",
 1268.             virMassScale: 2,
 1269.             virusAlpha: 0.4,
 1270.             virusColor: "#3b3b3b",
 1271.             virusStrokeColor: "#ff2b77",
 1272.             virusStrokeSize: 10,
 1273.             customBackground: '',
 1274.             customCursor: ``
 1275.         },
 1276.         'sniikz-style': {
 1277.             name: `SniiKz's Style`,
 1278.             darkTheme: true,
 1279.             mainColor: `#01d9cc`,
 1280.             bgColor: `#000000`,
 1281.             bordersColor: '#ffffff',
 1282.             gridColor: `#00243e`,
 1283.             sectorsColor: '#00243e',
 1284.             namesColor: `#ffffff`,
 1285.             namesStrokeColor: '#000000',
 1286.             massColor: '#ffffff',
 1287.             massStrokeColor: `#000000`,
 1288.             virusColor: '#3b3b3b',
 1289.             virusStrokeColor: `#ffffff`,
 1290.             foodColor: `#5000ff`,
 1291.             teammatesIndColor: `#ffffff`,
 1292.             cursorTrackingColor: `#ffffff`,
 1293.             splitRangeColor: '#ffffff',
 1294.             safeAreaColor: `#ffffff`,
 1295.             dangerAreaColor: '#bf00aa',
 1296.             massScale: 4,
 1297.             foodSize: 1,
 1298.             bordersWidth: 40,
 1299.             sectorsWidth: 40,
 1300.             sectorsFontSize: 1200,
 1301.             cellsAlpha: 0.99,
 1302.             skinsAlpha: 0.7,
 1303.             virusAlpha: 0.4,
 1304.             virusStrokeSize: 10,
 1305.             menuPreset: `ogario-v3`,
 1306.             menuMainColor: `#fc0079`,
 1307.             menuBtnTextColor: `#ffffff`,
 1308.             menuPanelColor: '#050008',
 1309.             menuPanelColor2: `#1d0526`,
 1310.             menuTextColor: `#ffffff`,
 1311.             menuTextColor2: `#65458f`,
 1312.             btn1Color: '#4f0242',
 1313.             btn1Color2: `#3b0431`,
 1314.             btn2Color: `#6b0036`,
 1315.             btn2Color2: `#4d0227`,
 1316.             btn3Color: `#aa084e`,
 1317.             btn3Color2: `#80063b`,
 1318.             btn4Color: `#aa084e`,
 1319.             btn4Color2: '#8a063f',
 1320.             menuBg: `https://cdn.ogario.ovh/static/img/pattern.png`,
 1321.             menuOpacity: 1,
 1322.             hudMainColor: '#5974ff',
 1323.             hudColor: 'rgba(36,36,36,0.49)',
 1324.             hudTextColor: `#ffffff`,
 1325.             statsHudColor: `#ffffff`,
 1326.             timeHudColor: '#737373',
 1327.             top5MassColor: `#1fe000`,
 1328.             lbMeColor: '#bf00aa',
 1329.             lbTeammateColor: `#018cf6`,
 1330.             hudScale: 1.15,
 1331.             messageColor: 'rgba(0,0,0,0.4)',
 1332.             messageTextColor: `#e8e8e8`,
 1333.             messageTimeColor: '#545454',
 1334.             messageNickColor: '#05ff00',
 1335.             commandsColor: `rgba(36,36,36,0.9)`,
 1336.             commandsTextColor: `#ffffff`,
 1337.             commandsTimeColor: '#545454',
 1338.             commandsNickColor: `#ffffff`,
 1339.             chatBoxColor: `rgba(0,0,0,0.4)`,
 1340.             chatScale: 1,
 1341.             miniMapSectorsColor: '#ffffff',
 1342.             miniMapSectorColor: `#000000`,
 1343.             miniMapGuidesColor: `#ff00a8`,
 1344.             miniMapNickColor: `#ffffff`,
 1345.             miniMapNickStrokeColor: `#4d4d4d`,
 1346.             miniMapMyCellColor: '#f0ff3d',
 1347.             miniMapMyCellStrokeColor: `#acba07`,
 1348.             miniMapTeammatesColor: '#305eff',
 1349.             miniMapDeathLocationColor: '#2b2b2b',
 1350.             miniMapWidth: 250,
 1351.             miniMapSectorsOpacity: 0.1,
 1352.             miniMapNickSize: 9,
 1353.             miniMapNickStrokeSize: 0,
 1354.             miniMapMyCellSize: 5,
 1355.             miniMapMyCellStrokeSize: 0,
 1356.             miniMapTeammatesSize: 5,
 1357.             customBackground: '',
 1358.             customCursor: `https://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_01.cur`
 1359.         },
 1360.         'hkg-style': {
 1361.             name: `HKG Style`,
 1362.             darkTheme: true,
 1363.             mainColor: '#651fff',
 1364.             bgColor: `#000000`,
 1365.             bordersColor: `#ffffff`,
 1366.             gridColor: `#111111`,
 1367.             sectorsColor: `#111111`,
 1368.             namesColor: `#ffffff`,
 1369.             namesStrokeColor: `#000000`,
 1370.             massColor: `#ffffff`,
 1371.             massStrokeColor: `#000000`,
 1372.             virusColor: `#666666`,
 1373.             virusStrokeColor: `#666666`,
 1374.             foodColor: `#651fff`,
 1375.             hudMainColor: `#651fff`,
 1376.             statsHudColor: '#651fff',
 1377.             top5MassColor: '#651fff',
 1378.             timeHudColor: `#651fff`,
 1379.             messageNickColor: `#651fff`,
 1380.             commandsColor: `rgba(101,31,255,0.9)`,
 1381.             commandsTimeColor: `#651fff`,
 1382.             commandsTextColor: `#ffffff`,
 1383.             miniMapSectorsColor: '#ffffff',
 1384.             miniMapSectorColor: `#651fff`,
 1385.             miniMapGuidesColor: `#651fff`,
 1386.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1387.             miniMapMyCellStrokeColor: `#651fff`,
 1388.             miniMapTeammatesColor: '#651fff',
 1389.             miniMapDeathLocationColor: '#651fff',
 1390.             miniMapSectorsOpacity: 0.1
 1391.         },
 1392.         'agario-light': {
 1393.             name: `Agar.io Light`,
 1394.             darkTheme: false,
 1395.             mainColor: `#ffffff`,
 1396.             bgColor: `#f2fbff`,
 1397.             bordersColor: `#858a8c`,
 1398.             gridColor: `#ced6d9`,
 1399.             sectorsColor: '#ced6d9',
 1400.             namesColor: '#ffffff',
 1401.             namesStrokeColor: '#000000',
 1402.             massColor: `#ffffff`,
 1403.             massStrokeColor: '#000000',
 1404.             virusColor: `#33ff33`,
 1405.             virusStrokeColor: `#2de52d`,
 1406.             foodColor: '#2de52d',
 1407.             hudMainColor: `#ffffff`,
 1408.             statsHudColor: `#ffffff`,
 1409.             top5MassColor: `#ffffff`,
 1410.             timeHudColor: `#ffffff`,
 1411.             messageNickColor: '#ffffff',
 1412.             commandsColor: `rgba(255,255,255,0.9)`,
 1413.             commandsTimeColor: `#ffffff`,
 1414.             commandsTextColor: `#000000`,
 1415.             miniMapSectorsColor: `#ffffff`,
 1416.             miniMapSectorColor: '#ffffff',
 1417.             miniMapGuidesColor: '#ffffff',
 1418.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1419.             miniMapMyCellStrokeColor: '#ffffff',
 1420.             miniMapTeammatesColor: `#ffffff`,
 1421.             miniMapDeathLocationColor: `#ffffff`,
 1422.             miniMapSectorsOpacity: 0.25
 1423.         },
 1424.         'agario-dark': {
 1425.             name: `Agar.io Dark`,
 1426.             darkTheme: true,
 1427.             mainColor: `#ffffff`,
 1428.             bgColor: `#111111`,
 1429.             bordersColor: `#999999`,
 1430.             gridColor: `#333333`,
 1431.             sectorsColor: `#333333`,
 1432.             namesColor: `#ffffff`,
 1433.             namesStrokeColor: `#000000`,
 1434.             massColor: `#ffffff`,
 1435.             massStrokeColor: `#000000`,
 1436.             virusColor: `#33ff33`,
 1437.             virusStrokeColor: `#2de52d`,
 1438.             foodColor: `#2de52d`,
 1439.             hudMainColor: `#ffffff`,
 1440.             statsHudColor: '#ffffff',
 1441.             top5MassColor: `#ffffff`,
 1442.             timeHudColor: `#ffffff`,
 1443.             messageNickColor: `#ffffff`,
 1444.             commandsColor: `rgba(255,255,255,0.9)`,
 1445.             commandsTimeColor: `#ffffff`,
 1446.             commandsTextColor: '#ffffff',
 1447.             miniMapSectorsColor: `#ffffff`,
 1448.             miniMapSectorColor: `#ffffff`,
 1449.             miniMapGuidesColor: `#ffffff`,
 1450.             miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1451.             miniMapMyCellStrokeColor: '#ffffff',
 1452.             miniMapTeammatesColor: `#ffffff`,
 1453.             miniMapDeathLocationColor: `#ffffff`,
 1454.             miniMapSectorsOpacity: 0.1
 1455.         }
 1456.     };
 1457.     const themeSetup = {
 1458.         'ogario-v3': {
 1459.             name: `OGARio v3`,
 1460.             menuMainColor: '#01d9cc',
 1461.             menuBtnTextColor: `#ffffff`,
 1462.             menuPanelColor: `#00243e`,
 1463.             menuPanelColor2: `#002f52`,
 1464.             menuTextColor: `#ffffff`,
 1465.             menuTextColor2: `#8096a7`,
 1466.             btn1Color: `#018cf6`,
 1467.             btn1Color2: '#0176ce',
 1468.             btn2Color: `#00b9e8`,
 1469.             btn2Color2: `#0099c0`,
 1470.             btn3Color: `#8d5fe6`,
 1471.             btn3Color2: '#814ee3',
 1472.             btn4Color: `#f300d8`,
 1473.             btn4Color2: `#df00c6`,
 1474.             menuBg: 'https://cdn.ogario.ovh/static/img/pattern.png'
 1475.         },
 1476.         'ogario-v2': {
 1477.             name: `OGARio v2`,
 1478.             menuMainColor: `#ff7800`,
 1479.             menuBtnTextColor: '#ffffff',
 1480.             menuPanelColor: `#222222`,
 1481.             menuPanelColor2: `#333333`,
 1482.             menuTextColor: `#bbbbbb`,
 1483.             menuTextColor2: `#bbbbbb`,
 1484.             btn1Color: `#428bca`,
 1485.             btn1Color2: `#3071a9`,
 1486.             btn2Color: `#5cb85c`,
 1487.             btn2Color2: `#449d44`,
 1488.             btn3Color: `#f0ad4e`,
 1489.             btn3Color2: `#ec971f`,
 1490.             btn4Color: `#d9534f`,
 1491.             btn4Color2: `#c9302c`,
 1492.             menuBg: ''
 1493.         },
 1494.         agario: {
 1495.             name: `Agar.io`,
 1496.             menuMainColor: '#5bc0de',
 1497.             menuBtnTextColor: '#ffffff',
 1498.             menuPanelColor: `#ffffff`,
 1499.             menuPanelColor2: '#cccccc',
 1500.             menuTextColor: '#333333',
 1501.             menuTextColor2: '#999999',
 1502.             btn1Color: `#428bca`,
 1503.             btn1Color2: `#3071a9`,
 1504.             btn2Color: '#5cb85c',
 1505.             btn2Color2: `#449d44`,
 1506.             btn3Color: `#f0ad4e`,
 1507.             btn3Color2: `#ec971f`,
 1508.             btn4Color: '#d9534f',
 1509.             btn4Color2: `#c9302c`,
 1510.             menuBg: ''
 1511.         }
 1512.     };
 1513.     const gameSetupTheme = {
 1514.         preset: `ogario-v3`,
 1515.         darkTheme: true,
 1516.         mainColor: '#01d9cc',
 1517.         bgColor: `#000a11`,
 1518.         bordersColor: `#01d9cc`,
 1519.         gridColor: '#00243e',
 1520.         sectorsColor: `#00243e`,
 1521.         namesColor: `#ffffff`,
 1522.         namesStrokeColor: `#000000`,
 1523.         massColor: `#ffffff`,
 1524.         massStrokeColor: `#000000`,
 1525.         virusColor: `#002f52`,
 1526.         virusStrokeColor: '#00b9e8',
 1527.         foodColor: '#5000ff',
 1528.         teammatesIndColor: `#ffffff`,
 1529.         cursorTrackingColor: `#ffffff`,
 1530.         splitRangeColor: `#ffffff`,
 1531.         ghostCellsColor: `#ffffff`,
 1532.         safeAreaColor: `#ffffff`,
 1533.         dangerAreaColor: `#bf00aa`,
 1534.         namesFont: `ubuntu-bold`,
 1535.         namesFontFamily: `Ubuntu`,
 1536.         namesFontWeight: 700,
 1537.         massFont: 'ubuntu-bold',
 1538.         massFontFamily: `Ubuntu`,
 1539.         massFontWeight: 700,
 1540.         sectorsFont: `ubuntu`,
 1541.         sectorsFontFamily: `Ubuntu`,
 1542.         sectorsFontWeight: 400,
 1543.         sectorsX: 5,
 1544.         sectorsY: 5,
 1545.         namesScale: 1,
 1546.         massScale: 3,
 1547.         virMassScale: 3,
 1548.         strokeScale: 1,
 1549.         foodSize: 5,
 1550.         bordersWidth: 40,
 1551.         sectorsWidth: 40,
 1552.         sectorsFontSize: 1200,
 1553.         cellsAlpha: 0.9,
 1554.         skinsAlpha: 0.7,
 1555.         virusAlpha: 0.6,
 1556.         textAlpha: 1,
 1557.         ghostCellsAlpha: 0.3,
 1558.         virusStrokeSize: 14,
 1559.         menuPreset: `ogario-v3`,
 1560.         menuMainColor: `#01d9cc`,
 1561.         menuBtnTextColor: `#ffffff`,
 1562.         menuPanelColor: '#00243e',
 1563.         menuPanelColor2: `#002f52`,
 1564.         menuTextColor: '#ffffff',
 1565.         menuTextColor2: `#8096a7`,
 1566.         btn1Color: `#018cf6`,
 1567.         btn1Color2: '#0176ce',
 1568.         btn2Color: '#00b9e8',
 1569.         btn2Color2: `#0099c0`,
 1570.         btn3Color: `#8d5fe6`,
 1571.         btn3Color2: '#814ee3',
 1572.         btn4Color: '#bf00aa',
 1573.         btn4Color2: '#a80096',
 1574.         menuBg: `https://cdn.ogario.ovh/static/img/pattern.png`,
 1575.         menuOpacity: 0.96,
 1576.         hudMainColor: `#01d9cc`,
 1577.         hudColor: 'rgba(0,0,0,0.4)',
 1578.         hudTextColor: '#ffffff',
 1579.         statsHudColor: `#ffffff`,
 1580.         timeHudColor: `#01d9cc`,
 1581.         top5MassColor: `#bf00aa`,
 1582.         lbMeColor: '#bf00aa',
 1583.         lbTeammateColor: `#018cf6`,
 1584.         hudFont: `ubuntu-bold`,
 1585.         hudFontFamily: `Ubuntu`,
 1586.         hudFontWeight: 700,
 1587.         hudScale: 1,
 1588.         messageColor: `rgba(0,0,0,0.4)`,
 1589.         messageTextColor: `#ffffff`,
 1590.         messageTimeColor: `#018cf6`,
 1591.         messageNickColor: '#01d9cc',
 1592.         commandsColor: `rgba(191,0,170,0.9)`,
 1593.         commandsTextColor: `#ffffff`,
 1594.         commandsTimeColor: '#bf00aa',
 1595.         commandsNickColor: `#ffffff`,
 1596.         chatBoxColor: `rgba(0,0,0,0.4)`,
 1597.         chatScale: 1,
 1598.         miniMapSectorsColor: `#ffffff`,
 1599.         miniMapSectorColor: `#01d9cc`,
 1600.         miniMapGuidesColor: '#bf00aa',
 1601.         miniMapNickColor: '#ffffff',
 1602.         miniMapNickStrokeColor: `#000000`,
 1603.         miniMapMyCellColor: `#ffffff`,
 1604.         miniMapMyCellStrokeColor: `#bf00aa`,
 1605.         miniMapTeammatesColor: `#01d9cc`,
 1606.         miniMapDeathLocationColor: `#bf00aa`,
 1607.         miniMapGhostCellsColor: `#ffffff`,
 1608.         miniMapFont: `ubuntu-bold`,
 1609.         miniMapFontFamily: 'Ubuntu',
 1610.         miniMapFontWeight: 700,
 1611.         miniMapNickFont: `ubuntu-bold`,
 1612.         miniMapNickFontFamily: `Ubuntu`,
 1613.         miniMapNickFontWeight: 700,
 1614.         miniMapWidth: 240,
 1615.         miniMapTop: 24,
 1616.         miniMapSectorsOpacity: 0.1,
 1617.         miniMapNickSize: 11,
 1618.         miniMapNickStrokeSize: 2,
 1619.         miniMapMyCellSize: 7.5,
 1620.         miniMapMyCellStrokeSize: 4,
 1621.         miniMapTeammatesSize: 5.5,
 1622.         miniMapGhostCellsAlpha: 0.15,
 1623.         customBackground: '',
 1624.         customCursor: 'https://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_02.cur'
 1625.     };
 1626.     const OgarioSettings = {
 1627.             menuMainColorCSS: null,
 1628.             menuPanelColorCSS: null,
 1629.             menuTextlColorCSS: null,
 1630.             menuButtonsCSS: null,
 1631.             hudCSS: null,
 1632.             chatCSS: null,
 1633.             chatScaleCSS: null,
 1634.             cursorCSS: null,
 1635.             loadThemeSettings() {
 1636.                 let storage = null;
 1637.                 if (window.localStorage.getItem('ogarioThemeSettings') !== null) {
 1638.                     storage = JSON.parse(window.localStorage.getItem('ogarioThemeSettings'));
 1639.                 }
 1640.                 for (const setup in gameSetupTheme) {
 1641.                     if (gameSetupTheme.hasOwnProperty(setup)) {
 1642.                         if (storage && storage.hasOwnProperty(setup)) {
 1643.                             gameSetupTheme[setup] = storage[setup];
 1644.                         }
 1645.                         if (ogario.hasOwnProperty(setup)) {
 1646.                             ogario[setup] = gameSetupTheme[setup];
 1647.                         }
 1648.                     }
 1649.                 }
 1650.             },
 1651.             saveThemeSettings() {
 1652.                 window.localStorage.setItem(`ogarioThemeSettings`, JSON.stringify(gameSetupTheme));
 1653.             },
 1654.             restoreThemeSettings() {
 1655.                 if (window.localStorage.getItem(`ogarioThemeSettings`) !== null) {
 1656.                     window.localStorage.removeItem('ogarioThemeSettings');
 1657.                     window.location.reload();
 1658.                 }
 1659.             },
 1660.             addCustomCSS(name, css) {
 1661.                 if (!this[name]) {
 1662.                     this[name] = JQuery(`<style type='text/css'>`).appendTo('head');
 1663.                 }
 1664.                 this[name].html(css);
 1665.             },
 1666.             addPresetBox(id, name, options, value, callback) {
 1667.                 JQuery(id).append(`<div class="preset-box"><span class="title-box">` + textLanguage[name] + `</span><div class="select-wrapper"><select id="` + name + `" class="form-control"></select></div></div>`);
 1668.                 for (const option in options) {
 1669.                     if (options.hasOwnProperty(option)) {
 1670.                         JQuery(`#${name}`).append(`${`<option value="` + option}">${options[option].name}${`</option>`}`);
 1671.                 }
 1672.             }
 1673.             JQuery(`#${name}`).val(gameSetupTheme[value]);
 1674.             const app = this;
 1675.             JQuery(`#${name}`).on(`change`, function() {
 1676.                 const optionValue = this.value;
 1677.                 gameSetupTheme[value] = optionValue;
 1678.                 app[callback](optionValue);
 1679.             });
 1680.         },
 1681.         addColorBox(id, name, callback) {
 1682.             JQuery(id).append(`${`<div class="color-box"><span class="title-box">` + textLanguage[name] + `</span><div class="input-group ` + name}-picker"><input type="text" value="${gameSetupTheme[name]}${`" id="`}${name}${`" class="form-control" /><span class="input-group-addon"><i></i></span></div></div>`}`);
 1683.             if (callback) {
 1684.                 const app = this;
 1685.                 JQuery(`${id} .${name}-picker`).colorpicker({
 1686.                     format: `hex`
 1687.                 }).on(`changeColor.colorpicker`, event => {
 1688.                     gameSetupTheme[name] = event.color.toHex();
 1689.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1690.                         ogario[name] = gameSetupTheme[name];
 1691.                     }
 1692.                     app[callback]();
 1693.                 });
 1694.             } else {
 1695.                 JQuery(`${id} .${name}${`-picker`}`).colorpicker({
 1696.                     format: `hex`
 1697.                 }).on(`changeColor.colorpicker`, event => {
 1698.                     gameSetupTheme[name] = event.color.toHex();
 1699.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1700.                         ogario[name] = gameSetupTheme[name];
 1701.                     }
 1702.                 });
 1703.             }
 1704.         },
 1705.         addRgbaColorBox(id, name, callback) {
 1706.             JQuery(id).append(`<div class="color-box"><span class="title-box">${textLanguage[name]}${`</span><div class="input-group `}${name}${`-picker"><input type="text" value="`}${gameSetupTheme[name]}${`" id="`}${name}${`" class="form-control" /><span class="input-group-addon"><i></i></span></div></div>`}`);
 1707.             if (callback) {
 1708.                 const app = this;
 1709.                 JQuery(`${id} .${name}-picker`).colorpicker({
 1710.                     format: `rgba`
 1711.                 }).on('changeColor.colorpicker', event => {
 1712.                     const color = event.color.toRGB();
 1713.                     gameSetupTheme[name] = `rgba(${color.r},${color.g},${color.b},${color.a})`;
 1714.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1715.                         ogario[name] = gameSetupTheme[name];
 1716.                     }
 1717.                     app[callback]();
 1718.                 });
 1719.             } else {
 1720.                 JQuery(`${id} .${name}-picker`).colorpicker({
 1721.                     format: `rgba`
 1722.                 }).on(`changeColor.colorpicker`, event => {
 1723.                     const color = event.color.toRGB();
 1724.                     gameSetupTheme[name] = `${`rgba(` + color.r},${color.g},${color.b},${color.a})`;
 1725.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1726.                         ogario[name] = gameSetupTheme[name];
 1727.                     }
 1728.                 });
 1729.             }
 1730.         },
 1731.         addSliderBox(id, name, min, max, step, callback) {
 1732.             JQuery(id).append(`<div class="slider-box"><div class="box-label"><span class="value-label">${textLanguage[name]}: </span><span id="${name}${`-value" class="value">`}${gameSetupTheme[name]}${`</span></div><input id="`}${name}-slider" type="range" min="${min}" max="${max}${`" step="`}${step}${`" value="`}${gameSetupTheme[name]}${`"></div>`}`);
 1733.             if (callback) {
 1734.                 const app = this;
 1735.                 JQuery(`#${name}${`-slider`}`).on(`input`, function() {
 1736.                     const parse = parseFloat(JQuery(this).val());
 1737.                     JQuery(`#${name}-value`).text(parse);
 1738.                     gameSetupTheme[name] = parse;
 1739.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1740.                         ogario[name] = parse;
 1741.                     }
 1742.                     app[callback]();
 1743.                 });
 1744.             } else {
 1745.                 JQuery(`#${name}${`-slider`}`).on('input', function() {
 1746.                     const parse = parseFloat(JQuery(this).val());
 1747.                     JQuery(`#${name}${`-value`}`).text(parse);
 1748.                     gameSetupTheme[name] = parse;
 1749.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1750.                         ogario[name] = parse;
 1751.                     }
 1752.                 });
 1753.             }
 1754.         },
 1755.         addInputBox(id, name, holder, callback) {
 1756.             JQuery(id).append(`${`<div class="input-box"><span class="title-box">` + textLanguage[name] + `</span><input id="` + name + `" class="form-control" placeholder="` + holder}" value="${gameSetupTheme[name]}${`" /></div>`}`);
 1757.             const app = this;
 1758.             JQuery(`#${name}`).on(`input`, function() {
 1759.                 gameSetupTheme[name] = this.value;
 1760.                 app[callback]();
 1761.             });
 1762.         },
 1763.         addCursorBox(id, url) {
 1764.             if (url === gameSetupTheme.customCursor) {
 1765.                 JQuery(id).append(`<div class="cursor-box"><a href="#" class="active"><img src="` + url + `"></a></div>`);
 1766.             } else {
 1767.                 JQuery(id).append(`<div class="cursor-box"><a href="#"><img src="` + url + `"></a></div>`);
 1768.             }
 1769.         },
 1770.         setFont(name, fontFamily) {
 1771.             gameSetupTheme[name] = fontFamily;
 1772.             gameSetupTheme[`${name}Family`] = this.setFontFamily(fontFamily);
 1773.             gameSetupTheme[name + `Weight`] = this.setFontWeight(fontFamily);
 1774.             if (ogario.hasOwnProperty(name + `Family`)) {
 1775.                 ogario[name + `Family`] = gameSetupTheme[name + `Family`];
 1776.             }
 1777.             if (ogario.hasOwnProperty(`${name}Weight`)) {
 1778.                 ogario[`${name}Weight`] = gameSetupTheme[`${name}Weight`];
 1779.             }
 1780.         },
 1781.         addFontBox(id, name, callback) {
 1782.             JQuery(id).append(`${`<div class="font-box"><span class="title-box">` + textLanguage[name]}</span><div class="select-wrapper"><select id="${name}" class="form-control"></select></div></div>`);
 1783.             JQuery(`#${name}`).append(`<option value="ubuntu">Ubuntu</option><option value="ubuntu-bold">Ubuntu Bold</option>`);
 1784.             JQuery(`#${name}`).append(`<option value="roboto">Roboto</option><option value="roboto-bold">Roboto Bold</option>`);
 1785.             JQuery(`#${name}`).append('<option value="oswald">Oswald</option><option value="oswald-bold">Oswald Bold</option>');
 1786.             JQuery(`#${name}`).val(gameSetupTheme[name]);
 1787.             const app = this;
 1788.             if (callback) {
 1789.                 JQuery(`#${name}`).on('change', function() {
 1790.                     const value = this.value;
 1791.                     app.setFont(name, value);
 1792.                     app[callback]();
 1793.                 });
 1794.             } else {
 1795.                 JQuery(`#${name}`).on(`change`, function() {
 1796.                     const value = this.value;
 1797.                     app.setFont(name, value);
 1798.                 });
 1799.             }
 1800.         },
 1801.         setFontFamily(name) {
 1802.             if (name.indexOf(`roboto`) != -1) {
 1803.                 return `Roboto`;
 1804.             } else if (name.indexOf(`oswald`) != -1) {
 1805.                 return `Oswald`;
 1806.             } else {
 1807.                 return 'Ubuntu';
 1808.             }
 1809.         },
 1810.         setFontWeight(name) {
 1811.             if (name.indexOf(`bold`) != -1) {
 1812.                 return 700;
 1813.             }
 1814.             return 400;
 1815.         },
 1816.         setThemeMenu() {
 1817.             const app = this;
 1818.             JQuery(`#theme`).append(`<ul class="submenu-tabs"><li class="theme-main-tab active"><a href="#theme-main" class="active ogicon-paint-format" data-toggle="tab-tooltip" title="${textLanguage.basicTheming}${`"></a></li><li class="theme-menu-tab"><a href="#theme-menu" class="ogicon-menu" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.menuTheming}${`"></a></li><li class="theme-hud-tab"><a href="#theme-hud" class="ogicon-display" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.hudTheming}${`"></a></li><li class="theme-chat-tab"><a href="#theme-chat" class="ogicon-bubbles" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.chatTheming}"></a></li><li class="theme-minimap-tab"><a href="#theme-minimap" class="ogicon-location2" data-toggle="tab-tooltip" title="${textLanguage.miniMapTheming}${`"></a></li><li class="theme-images-tab"><a href="#theme-images" class="ogicon-compass" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.imagesTheming}"></a></li></ul><div id="theme-main" class="submenu-panel"></div><div id="theme-menu" class="submenu-panel"></div><div id="theme-hud" class="submenu-panel"></div><div id="theme-chat" class="submenu-panel"></div><div id="theme-minimap" class="submenu-panel"></div><div id="theme-images" class="submenu-panel"></div>`);
 1819.             this.addPresetBox(`#theme-main`, `themePreset`, gameTheme, `preset`, `changeThemePreset`);
 1820.             this.addColorBox('#theme-main', `bgColor`, `setBgColor`);
 1821.             this.addColorBox(`#theme-main`, `bordersColor`);
 1822.             this.addColorBox(`#theme-main`, `gridColor`);
 1823.             this.addColorBox('#theme-main', `sectorsColor`);
 1824.             this.addColorBox(`#theme-main`, 'namesColor');
 1825.             this.addColorBox('#theme-main', `namesStrokeColor`);
 1826.             this.addColorBox(`#theme-main`, `massColor`);
 1827.             this.addColorBox(`#theme-main`, `massStrokeColor`);
 1828.             this.addColorBox(`#theme-main`, `virusColor`);
 1829.             this.addColorBox(`#theme-main`, `virusStrokeColor`);
 1830.             this.addColorBox(`#theme-main`, 'foodColor', `setFoodColor`);
 1831.             this.addColorBox(`#theme-main`, `teammatesIndColor`, 'setIndicatorColor');
 1832.             this.addColorBox(`#theme-main`, `cursorTrackingColor`);
 1833.             this.addColorBox(`#theme-main`, `splitRangeColor`);
 1834.             this.addColorBox('#theme-main', `safeAreaColor`);
 1835.             this.addColorBox(`#theme-main`, `dangerAreaColor`);
 1836.             this.addFontBox(`#theme-main`, 'namesFont');
 1837.             this.addFontBox(`#theme-main`, `massFont`);
 1838.             this.addFontBox(`#theme-main`, `sectorsFont`);
 1839.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `sectorsFontSize`, 200, 2000, 10);
 1840.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `namesScale`, 0.5, 2, 0.1);
 1841.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `massScale`, 1, 5, 1);
 1842.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `virMassScale`, 1, 5, 1);
 1843.             this.addSliderBox('#theme-main', 'strokeScale', 1, 4, 0.1);
 1844.             this.addSliderBox(`#theme-main`, 'foodSize', 1, 50, 1, `setFoodColor`);
 1845.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `virusStrokeSize`, 2, 40, 1);
 1846.             this.addSliderBox('#theme-main', `bordersWidth`, 2, 200, 2);
 1847.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `sectorsWidth`, 2, 200, 2);
 1848.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `cellsAlpha`, 0.01, 0.99, 0.01);
 1849.             this.addSliderBox(`#theme-main`, `skinsAlpha`, 0.01, 0.99, 0.01);
 1850.             this.addSliderBox('#theme-main', `virusAlpha`, 0, 1, 0.01);
 1851.             this.addSliderBox(`#theme-main`, 'textAlpha', 0.1, 1, 0.01);
 1852.             this.addPresetBox(`#theme-menu`, 'menuPreset', themeSetup, `menuPreset`, 'changeMenuPreset');
 1853.             this.addSliderBox(`#theme-menu`, `menuOpacity`, 0.1, 1, 0.01, `setMenuOpacity`);
 1854.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `menuMainColor`, `setMenuMainColor`);
 1855.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `menuBtnTextColor`, `setMenuButtons`);
 1856.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `menuPanelColor`, `setMenuPanelColor`);
 1857.             this.addColorBox('#theme-menu', `menuPanelColor2`, `setMenuPanelColor`);
 1858.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `menuTextColor`, `setMenuTextColor`);
 1859.             this.addColorBox(`#theme-menu`, 'menuTextColor2', `setMenuTextColor`);
 1860.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn1Color`, `setMenuButtons`);
 1861.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn1Color2`, `setMenuButtons`);
 1862.             this.addColorBox(`#theme-menu`, 'btn2Color', `setMenuButtons`);
 1863.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn2Color2`, `setMenuButtons`);
 1864.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn3Color`, 'setMenuButtons');
 1865.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn3Color2`, `setMenuButtons`);
 1866.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn4Color`, `setMenuButtons`);
 1867.             this.addColorBox(`#theme-menu`, `btn4Color2`, `setMenuButtons`);
 1868.             this.addInputBox(`#theme-menu`, `menuBg`, `Image URL`, `setMenuBg`);
 1869.             this.addColorBox(`#theme-hud`, `hudMainColor`, `setHudColors`);
 1870.             this.addRgbaColorBox(`#theme-hud`, 'hudColor', 'setHudColors');
 1871.             this.addColorBox(`#theme-hud`, 'hudTextColor', 'setHudColors');
 1872.             this.addColorBox('#theme-hud', `statsHudColor`, `setHudColors`);
 1873.             this.addColorBox(`#theme-hud`, `timeHudColor`, 'setHudColors');
 1874.             this.addColorBox(`#theme-hud`, `top5MassColor`, `setHudColors`);
 1875.             this.addColorBox(`#theme-hud`, `lbMeColor`, 'setHudColors');
 1876.             this.addColorBox(`#theme-hud`, `lbTeammateColor`, `setHudColors`);
 1877.             this.addFontBox(`#theme-hud`, `hudFont`, `setHudFont`);
 1878.             this.addSliderBox('#theme-hud', 'hudScale', 1, 2, 0.01, `setHudScale`);
 1879.             this.addRgbaColorBox('#theme-chat', `messageColor`, `setChatColors`);
 1880.             this.addColorBox(`#theme-chat`, `messageTextColor`, 'setChatColors');
 1881.             this.addColorBox(`#theme-chat`, `messageTimeColor`, `setChatColors`);
 1882.             this.addColorBox('#theme-chat', `messageNickColor`, `setChatColors`);
 1883.             this.addRgbaColorBox(`#theme-chat`, `commandsColor`, 'setChatColors');
 1884.             this.addColorBox('#theme-chat', `commandsTextColor`, 'setChatColors');
 1885.             this.addColorBox(`#theme-chat`, `commandsTimeColor`, 'setChatColors');
 1886.             this.addColorBox(`#theme-chat`, `commandsNickColor`, `setChatColors`);
 1887.             this.addRgbaColorBox(`#theme-chat`, `chatBoxColor`, `setChatColors`);
 1888.             this.addSliderBox(`#theme-chat`, `chatScale`, 1, 2, 0.01, `setChatScale`);
 1889.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapSectorsColor`, `setMiniMapSectorsColor`);
 1890.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapSectorColor`);
 1891.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapNickColor`);
 1892.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapNickStrokeColor`);
 1893.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapMyCellColor`);
 1894.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapMyCellStrokeColor`);
 1895.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapTeammatesColor`);
 1896.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapDeathLocationColor`);
 1897.             this.addColorBox(`#theme-minimap`, `miniMapGuidesColor`);
 1898.             this.addFontBox(`#theme-minimap`, `miniMapFont`, `setMiniMapFont`);
 1899.             this.addFontBox(`#theme-minimap`, 'miniMapNickFont');
 1900.             this.addSliderBox('#theme-minimap', 'miniMapWidth', 200, 400, 2, 'setMiniMapWidth');
 1901.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, `miniMapSectorsOpacity`, 0, 1, 0.01, `setMiniMapSectorsOpacity`);
 1902.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, `miniMapNickSize`, 8, 16, 1);
 1903.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, `miniMapNickStrokeSize`, 0, 6, 1);
 1904.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, `miniMapMyCellSize`, 4, 10, 0.5);
 1905.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, `miniMapMyCellStrokeSize`, 0, 10, 1);
 1906.             this.addSliderBox(`#theme-minimap`, 'miniMapTeammatesSize', 4, 10, 0.5);
 1907.             this.addInputBox(`#theme-images`, `customBackground`, `Image URL`, `setCustomBackground`);
 1908.             this.addInputBox(`#theme-images`, `customCursor`, `Cursor image URL`, 'setCustomCursor');
 1909.             const cursorUrl = `https://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_`;
 1910.             for (let length = 0; length < 35; length++) {
 1911.                 if (length < 9) {
 1912.                     this.addCursorBox(`#theme-images`, `${cursorUrl}0${length + 1}.cur`);
 1913.                     continue;
 1914.                 }
 1915.                 this.addCursorBox(`#theme-images`, `${cursorUrl}${length + 1}${`.cur`}`);
 1916.             }
 1917.             JQuery(document).on(`click`, `#theme-images .cursor-box a`, function(event) {
 1918.                 event.preventDefault();
 1919.                 const url = JQuery(`img`, this).attr(`src`);
 1920.                 gameSetupTheme.customCursor = url;
 1921.                 app.setCustomCursor();
 1922.                 JQuery(`#customCursor`).val(url);
 1923.                 JQuery(`#theme-images .cursor-box a`).removeClass(`active`);
 1924.                 JQuery(this).addClass(`active`);
 1925.             });
 1926.             JQuery(`#theme`).append(`<button class="btn btn-block btn-success btn-save"">` + textLanguage.saveSett + `</button>`);
 1927.             JQuery(document).on('click', `#theme .btn-save`, function(event) {
 1928.                 event.preventDefault();
 1929.                 const theme = JQuery(this);
 1930.                 theme.text(textLanguage.saved);
 1931.                 app.saveThemeSettings();
 1932.                 setTimeout(() => {
 1933.                     theme.text(textLanguage.saveSett);
 1934.                 }, 500);
 1935.             });
 1936.             JQuery(`#theme`).append(`<div class="restore-settings"><a href="#">` + textLanguage.restoreThemeSettings + `</a></div>`);
 1937.             JQuery(document).on(`click`, `#theme .restore-settings a`, event => {
 1938.                 event.preventDefault();
 1939.                 app.restoreThemeSettings();
 1940.             });
 1941.             JQuery(`.skin`).colorpicker({
 1942.                 format: `hex`,
 1943.                 input: `#color`
 1944.             });
 1945.         },
 1946.         changePreset(names, theme) {
 1947.             if (theme[names]) {
 1948.                 gameSetupTheme[names] = names;
 1949.                 var names = theme[names];
 1950.             } else {
 1951.                 return;
 1952.             }
 1953.             for (const name in names) {
 1954.                 if (names.hasOwnProperty(name) && gameSetupTheme.hasOwnProperty(name)) {
 1955.                     gameSetupTheme[name] = names[name];
 1956.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 1957.                         ogario[name] = gameSetupTheme[name];
 1958.                     }
 1959.                     if (JQuery(`#theme .` + name + `-picker`)) {
 1960.                         JQuery(`#theme .` + name + `-picker`).colorpicker(`setValue`, gameSetupTheme[name]);
 1961.                     }
 1962.                     if (JQuery(`#${name}${`-slider`}`)) {
 1963.                         JQuery(`#${name}${`-slider`}`).val(gameSetupTheme[name]).change();
 1964.                     }
 1965.                     if (JQuery(`input[type=text]#${name}`) || JQuery(`select#` + name)) {
 1966.                         JQuery(`#${name}`).val(gameSetupTheme[name]);
 1967.                     }
 1968.                 }
 1969.             }
 1970.         },
 1971.         changeThemePreset(name) {
 1972.             this.changePreset(name, gameTheme);
 1973.             this.setTheme();
 1974.         },
 1975.         setFonts() {
 1976.             this.setFont(`namesFont`, gameSetupTheme.namesFont);
 1977.             this.setFont('massFont', gameSetupTheme.namesFont);
 1978.             this.setFont('sectorsFont', gameSetupTheme.sectorsFont);
 1979.         },
 1980.         setBgColor() {
 1981.             JQuery(`body`).css('background-color', gameSetupTheme.bgColor);
 1982.         },
 1983.         setFoodColor() {
 1984.             if (!gameOptionSettings.optimizedFood) {
 1985.                 return;
 1986.             }
 1987.             drawRender && drawRender.preDrawPellet();
 1988.         },
 1989.         setIndicatorColor() {
 1990.             drawRender && drawRender.preDrawIndicator();
 1991.         },
 1992.         setCustomBackground() {
 1993.             if (gameSetupTheme.customBackground) {
 1994.                 JQuery('body').css(`background-image`, `${`url(` + gameSetupTheme.customBackground})`);
 1995.             } else {
 1996.                 JQuery('body').css('background-image', `none`);
 1997.             }
 1998.         },
 1999.         setCustomCursor() {
 2000.             if (gameSetupTheme.customCursor) {
 2001.                 var css = `*{cursor:url(` + gameSetupTheme.customCursor + `), auto !important}`;
 2002.             } else {
 2003.                 var css = '*{cursor: auto}';
 2004.             }
 2005.             this.addCustomCSS(`cursorCSS`, css);
 2006.         },
 2007.         setMenu() {
 2008.             this.setMenuOpacity();
 2009.             this.setMenuMainColor();
 2010.             this.setMenuPanelColor();
 2011.             this.setMenuTextColor();
 2012.             this.setMenuButtons();
 2013.             this.setMenuBg();
 2014.         },
 2015.         changeMenuPreset(name) {
 2016.             this.changePreset(name, themeSetup);
 2017.             this.setMenu();
 2018.         },
 2019.         setMenuOpacity() {
 2020.             JQuery('#helloContainer, #hotkeys, #exp-imp').css('opacity', gameSetupTheme.menuOpacity);
 2021.         },
 2022.         setMenuMainColor() {
 2023.             const css = `::-moz-selection{background-color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `!important}::selection{background-color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `!important}.menu-main-color,#quick-menu a:hover,.quick,.quick:focus,.menu-tabs a:hover,.menu-tabs .active,.submenu-tabs a:hover,.submenu-tabs .active,#stats center,#exp-imp h1{color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `}#exp-bar .progress-bar-striped,.quick:hover,.rangeslider__fill{background-color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `}#main-menu,.agario-side-panel,#hotkeys,#exp-imp{border-color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `}.ps-scrollbar-y{background-color:` + gameSetupTheme.menuMainColor + `!important}`;
 2024.             this.addCustomCSS(`menuMainColorCSS`, css);
 2025.         },
 2026.         setMenuPanelColor() {
 2027.             const css = `${`#main-menu,.agario-side-panel,#hotkeys,#exp-imp{background-color: ` + gameSetupTheme.menuPanelColor + `}label:hover,.agario-panel input,.agario-panel select,.agario-side-panel input,.agario-side-panel select,.input-group-addon,.nick .input-group-btn,.skin .input-group-btn,#stream-mode,#hide-url,.menu-tabs a:hover,.menu-tabs .active,.submenu-tabs,#exp-bar .progress,#quick-menu a:hover,.quick,.select-wrapper,#hotkeys-cfg div.row:hover,#hotkeys-cfg .command-in,#exp-imp-settings textarea,.restore-settings{background-color: ` + gameSetupTheme.menuPanelColor2 + `}.agario-panel h5,.agario-side-panel h5,#stats h2,.menu-tabs,.submenu-tabs,#skins a.default,#stats hr,#hotkeys-cfg div.row, #exp-imp h1{border-color: ` + gameSetupTheme.menuPanelColor2}}.quick:hover,#skins a,#profiles{color:${gameSetupTheme.menuPanelColor2}}input.stream-mode,input.hide-url{color:${gameSetupTheme.menuPanelColor2}!important}`;
 2028.             this.addCustomCSS('menuPanelColorCSS', css);
 2029.         },
 2030.         setMenuTextColor() {
 2031.             const css = `${`.agario-panel,.agario-side-panel,.agario-panel input,.agario-panel select,.agario-side-panel input,.agario-side-panel select,.input-group-addon,.dark .yt-username,#stream-mode,#hide-url,.menu-tabs a,.submenu-tabs a,#skins a.default:hover,#quick-menu a,#prev-profile.default:hover,#next-profile.default:hover,#statsText,#hotkeys,#hotkeys-cfg .command-in,#exp-imp{color:` + gameSetupTheme.menuTextColor + `}#skins a.default:hover{border-color:` + gameSetupTheme.menuTextColor + `}::-webkit-input-placeholder{color:` + gameSetupTheme.menuTextColor2 + `!important}::-moz-placeholder{color:` + gameSetupTheme.menuTextColor2 + `!important}#user-id-tag, #version-tag,#statsSubtext,#hotkeys-inst,#exp-imp textarea,.restore-settings a,.restore-settings a:hover{color:` + gameSetupTheme.menuTextColor2 + `}#hotkeys-cfg .command-in,#theme .color-box{border-color:` + gameSetupTheme.menuTextColor2}}`;
 2032.             this.addCustomCSS(`menuTextColorCSS`, css);
 2033.         },
 2034.         setMenuButtons() {
 2035.             const css = `${`a,a:hover{color:` + gameSetupTheme.btn1Color}}.btn,#hotkeys-cfg .custom-key-in{color:${gameSetupTheme.menuBtnTextColor}${`}.btn-primary{background-color:`}${gameSetupTheme.btn1Color}${`!important}.btn-primary:active,.btn-primary:disabled,.btn-primary:focus,.btn-primary:hover{background-color:`}${gameSetupTheme.btn1Color2}${`!important}.btn-success{background-color:`}${gameSetupTheme.btn2Color}${`!important}.btn-success:active,.btn-success:disabled,.btn-success:focus,.btn-success:hover{background-color:`}${gameSetupTheme.btn2Color2}!important}.btn-warning{background-color:${gameSetupTheme.btn3Color}${`!important}.btn-warning:active,.btn-warning:disabled,.btn-warning:focus,.btn-warning:hover{background-color:`}${gameSetupTheme.btn3Color2}${`!important}.btn-danger{background-color:`}${gameSetupTheme.btn4Color}!important}.btn-danger:active,.btn-danger:disabled,.btn-danger:focus,.btn-danger:hover{background-color:${gameSetupTheme.btn4Color2}${`!important}#hotkeys-cfg .custom-key-in{background-color:`}${gameSetupTheme.btn4Color2}${`;border-color:`}${gameSetupTheme.btn4Color2}}`;
 2036.             this.addCustomCSS(`menuButtonsCSS`, css);
 2037.         },
 2038.         setMenuBg() {
 2039.             JQuery(`#menuBg`).val(gameSetupTheme.menuBg);
 2040.             if (gameSetupTheme.menuBg) {
 2041.                 JQuery('.menu-panel, .agario-side-panel, #hotkeys, #exp-imp').css(`background-image`, `${`url(` + gameSetupTheme.menuBg})`);
 2042.             } else {
 2043.                 JQuery('.menu-panel, .agario-side-panel, #hotkeys, #exp-imp').css(`background-image`, `none`);
 2044.             }
 2045.         },
 2046.         setHud() {
 2047.             this.setHudColors();
 2048.             this.setHudFont();
 2049.             this.setHudScale();
 2050.         },
 2051.         setHudColors() {
 2052.             const css = `${`.hud-main-color,#top5-hud a,#target-panel-hud a:hover,#target-panel-hud a.active,#message-menu a{color:` + gameSetupTheme.hudMainColor + `}.hud,.hud-b,#chat-emoticons{background-color:` + gameSetupTheme.hudColor + `}.hud,.hud-b,#top5-hud a:hover,#target-panel-hud a{color:` + gameSetupTheme.hudTextColor}}.stats-hud-color{color:${gameSetupTheme.statsHudColor}${`}.time-hud-color{color:`}${gameSetupTheme.timeHudColor}${`}.top5-mass-color{color:`}${gameSetupTheme.top5MassColor}${`}#leaderboard-positions .me{color:`}${gameSetupTheme.lbMeColor}${`}#leaderboard-positions .teammate{color:`}${gameSetupTheme.lbTeammateColor}}`;
 2053.             this.addCustomCSS('hudCSS', css);
 2054.         },
 2055.         setHudFont() {
 2056.             this.setFont('hudFont', gameSetupTheme.hudFont);
 2057.             JQuery('#overlays-hud').css({
 2058.                 'font-family': gameSetupTheme.hudFontFamily,
 2059.                 'font-weight': gameSetupTheme.hudFontWeight
 2060.             });
 2061.         },
 2062.         setHudScale() {
 2063.             const overlays = Math.round(20 * gameSetupTheme.hudScale);
 2064.             const leadeboard = Math.round(200 * gameSetupTheme.hudScale);
 2065.             const top5 = Math.floor(55 * gameSetupTheme.hudScale);
 2066.             const top5_pos = Math.floor(6 * gameSetupTheme.hudScale);
 2067.             const time = Math.floor(280 * gameSetupTheme.hudScale);
 2068.             const pause = Math.floor(85 * gameSetupTheme.hudScale);
 2069.             const target = Math.floor(20 * gameSetupTheme.hudScale);
 2070.             JQuery('#overlays-hud').css(`font-size`, `${overlays}px`);
 2071.             JQuery('#leaderboard-hud, #time-hud', '#botClient').width(leadeboard);
 2072.             JQuery(`#top5-hud`).width(leadeboard + 30).css(`top`, `${top5}px`);
 2073.             JQuery(`#top5-pos`).css('padding-left', `${top5_pos}px`);
 2074.             JQuery(`#time-hud`).css(`top`, `${time}px`);
 2075.             JQuery(`#pause-hud`).css(`top`, `${pause}px`);
 2076.             JQuery(`#target-hud`).css('padding-top', `${target}px`);
 2077.         },
 2078.         setChat() {
 2079.             this.setChatColors();
 2080.             this.setChatScale();
 2081.         },
 2082.         setChatColors() {
 2083.             const css = `${`#message,#messages li,.toast-success{background-color:` + gameSetupTheme.messageColor + `}#message,.message-text,.toast-success .message-text{color:` + gameSetupTheme.messageTextColor + `}.message-nick,.mute-user,.mute-user:hover,.toast-success .message-nick,.toast .mute-user,.toast .mute-user:hover{color:` + gameSetupTheme.messageNickColor + `}.message-time{color:` + gameSetupTheme.messageTimeColor}}.toast-warning{background-color:${gameSetupTheme.commandsColor}${`}.command-text,.toast-warning .command-text{color:`}${gameSetupTheme.commandsTextColor}${`}.command-nick,.toast-warning .command-nick,.toast-warning .mute-user,.toast-warning .mute-user:hover{color:`}${gameSetupTheme.commandsNickColor}${`}.command-time{color:`}${gameSetupTheme.commandsTimeColor}${`}#chat-box{background-color:`}${gameSetupTheme.chatBoxColor}}`;
 2084.             this.addCustomCSS(`chatCSS`, css);
 2085.         },
 2086.         setChatScale() {
 2087.             const message = Math.round(14 * gameSetupTheme.chatScale);
 2088.             const toastContainer = Math.round(280 * gameSetupTheme.chatScale);
 2089.             const messageBox = Math.round(350 * gameSetupTheme.chatScale);
 2090.             const chatBox = Math.round(300 * gameSetupTheme.chatScale);
 2091.             const userList = Math.floor(14 * gameSetupTheme.chatScale);
 2092.             JQuery(`#message-box, #messages, #toast-container, #chat-box`).css(`font-size`, `${message}px`);
 2093.             JQuery('#messages, #toast-container, #chat-box').width(toastContainer);
 2094.             JQuery(`#message-box`).width(messageBox);
 2095.             JQuery(`#chat-box`).height(chatBox);
 2096.             JQuery('.user-list').css(`padding-left`, `${userList}px`);
 2097.             const css = `#toast-container{width:` + toastContainer + `px;font-size:` + message + `px}`;
 2098.             this.addCustomCSS(`chatScaleCSS`, css);
 2099.         },
 2100.         setMiniMap() {
 2101.             this.setMiniMapFont();
 2102.             this.setMiniMapWidth();
 2103.             this.setMiniMapSectorsOpacity();
 2104.         },
 2105.         setMiniMapFont() {
 2106.             this.setFont(`miniMapFont`, gameSetupTheme.miniMapFont);
 2107.             application && application.resetMiniMapSectors();
 2108.         },
 2109.         setMiniMapWidth() {
 2110.             const resizeWidth = gameSetupTheme.miniMapWidth / 200;
 2111.             gameSetupTheme.miniMapTop = Math.round(20 * resizeWidth);
 2112.             JQuery('#minimap-hud').css({
 2113.                 width: gameSetupTheme.miniMapWidth,
 2114.                 height: gameSetupTheme.miniMapWidth + gameSetupTheme.miniMapTop
 2115.             });
 2116.             application && application.resetMiniMapSectors();
 2117.         },
 2118.         setMiniMapSectorsColor() {
 2119.             application && application.resetMiniMapSectors();
 2120.         },
 2121.         setMiniMapSectorsOpacity() {
 2122.             JQuery('#minimap-sectors').css(`opacity`, gameSetupTheme.miniMapSectorsOpacity);
 2123.         },
 2124.         setTheme() {
 2125.             this.setFonts();
 2126.             this.setBgColor();
 2127.             this.setCustomBackground();
 2128.             this.setCustomCursor();
 2129.             this.setMenu();
 2130.             this.setHud();
 2131.             this.setChat();
 2132.             this.setMiniMap();
 2133.         },
 2134.         init() {
 2135.             this.loadThemeSettings();
 2136.         }
 2137.     };
 2138.     let PlayerProfiles = [];
 2139.     const mainProfile = {
 2140.         nick: `I <3 OGARio`,
 2141.         clanTag: 'Ⓜ',
 2142.         skinURL: '',
 2143.         color: gameSetupTheme.mainColor
 2144.     };
 2145.     var gameOptionSettings = {
 2146.         quickResp: true,
 2147.         autoResp: false,
 2148.         autoZoom: false,
 2149.         autoHideNames: true,
 2150.         autoHideMass: true,
 2151.         autoHideFood: false,
 2152.         autoHideFoodOnZoom: false,
 2153.         noNames: false,
 2154.         optimizedNames: true,
 2155.         hideMyName: true,
 2156.         hideTeammatesNames: false,
 2157.         showMass: true,
 2158.         optimizedMass: true,
 2159.         shortMass: true,
 2160.         virMassShots: true,
 2161.         hideMyMass: false,
 2162.         hideEnemiesMass: false,
 2163.         vanillaSkins: false,
 2164.         customSkins: true,
 2165.         myTransparentSkin: false,
 2166.         myCustomColor: false,
 2167.         transparentCells: false,
 2168.         transparentViruses: true,
 2169.         transparentSkins: false,
 2170.         showGrid: false,
 2171.         showBgSectors: false,
 2172.         showMapBorders: true,
 2173.         showGhostCells: true,
 2174.         showMiniMap: true,
 2175.         showMiniMapGrid: false,
 2176.         showMiniMapGuides: true,
 2177.         showMiniMapGhostCells: false,
 2178.         oneColoredTeammates: false,
 2179.         optimizedFood: true,
 2180.         rainbowFood: false,
 2181.         oppColors: false,
 2182.         oppRings: false,
 2183.         virColors: false,
 2184.         splitRange: false,
 2185.         virusesRange: false,
 2186.         textStroke: false,
 2187.         namesStroke: false,
 2188.         massStroke: false,
 2189.         cursorTracking: false,
 2190.         teammatesInd: false,
 2191.         mouseSplit: false,
 2192.         mouseFeed: false,
 2193.         mouseInvert: false,
 2194.         disableChat: false,
 2195.         hideChat: false,
 2196.         chatSounds: true,
 2197.         chatEmoticons: true,
 2198.         showChatBox: false,
 2199.         showChatImages: true,
 2200.         showChatVideos: true,
 2201.         showTop5: true,
 2202.         showTargeting: true,
 2203.         showLbData: true,
 2204.         showTime: true,
 2205.         normalLb: false,
 2206.         centeredLb: true,
 2207.         fpsAtTop: true,
 2208.         showStats: true,
 2209.         showStatsMass: true,
 2210.         showStatsSTE: false,
 2211.         showStatsN16: false,
 2212.         showStatsFPS: true,
 2213.         blockPopups: false,
 2214.         streamMode: false,
 2215.         hideSkinUrl: false,
 2216.         showQuickMenu: true,
 2217.         showSkinsPanel: true,
 2218.         animation: 140,
 2219.         zoomSpeedValue: 0.9,
 2220.         messageSound: `https://cdn.ogario.ovh/static/sounds/notification_01.mp3`,
 2221.         commandSound: `https://cdn.ogario.ovh/static/sounds/notification_02.mp3`
 2222.     };
 2223.  
 2224.     function minimap(id, name, skinID, skinUrl) {
 2225.         this.id = id;
 2226.         this.nick = name;
 2227.         this.skinID = skinID;
 2228.         this.skinURL = skinUrl;
 2229.         this.x = 0;
 2230.         this.y = 0;
 2231.         this.lastX = 0;
 2232.         this.lastY = 0;
 2233.         this.mass = 0;
 2234.         this.clanTag = '';
 2235.         this.color = null;
 2236.         this.customColor = gameSetupTheme.miniMapTeammatesColor;
 2237.         this.alive = false;
 2238.         this.updateTime = null;
 2239.         this.pi2 = 2 * Math.PI;
 2240.         this.setColor = function(color, customColor) {
 2241.             this.color = color;
 2242.             if (customColor.length == 7) {
 2243.                 this.customColor = customColor;
 2244.             }
 2245.         };
 2246.         this.drawPosition = function(ctx, offset, size, privateMap, targetID) {
 2247.             if (!this.alive || privateMap && targetID && this.id != targetID) {
 2248.                 return;
 2249.             }
 2250.             this.lastX = (29 * this.lastX + this.x) / 30;
 2251.             this.lastY = (29 * this.lastY + this.y) / 30;
 2252.             const posX = (this.lastX + offset) * size;
 2253.             const posY = (this.lastY + offset) * size;
 2254.             if (this.nick.length > 0) {
 2255.                 ctx.font = `${gameSetupTheme.miniMapNickFontWeight} ${gameSetupTheme.miniMapNickSize}${`px `}${gameSetupTheme.miniMapNickFontFamily}`;
 2256.                 ctx.textAlign = `center`;
 2257.                 if (gameSetupTheme.miniMapNickStrokeSize > 0) {
 2258.                     ctx.lineWidth = gameSetupTheme.miniMapNickStrokeSize;
 2259.                     ctx.strokeStyle = gameSetupTheme.miniMapNickStrokeColor;
 2260.                     ctx.strokeText(this.nick, posX, posY - (gameSetupTheme.miniMapTeammatesSize * 2 + 2));
 2261.                 }
 2262.                 ctx.fillStyle = gameSetupTheme.miniMapNickColor;
 2263.                 ctx.fillText(this.nick, posX, posY - (gameSetupTheme.miniMapTeammatesSize * 2 + 2));
 2264.             }
 2265.             ctx.beginPath();
 2266.             ctx.arc(posX, posY, gameSetupTheme.miniMapTeammatesSize, 0, this.pi2, false);
 2267.             ctx.closePath();
 2268.             if (gameOptionSettings.oneColoredTeammates) {
 2269.                 ctx.fillStyle = gameSetupTheme.miniMapTeammatesColor;
 2270.             } else {
 2271.                 ctx.fillStyle = this.color;
 2272.             }
 2273.             ctx.fill();
 2274.         };
 2275.     }
 2276.     const application = {
 2277.         name: `OGARio by szymy v4`,
 2278.         version: `v4 (4.0.0 b38)`,
 2279.         privateMode: false,
 2280.         protocolMode: true,
 2281.         publicIP: `wss://srv.ogario.eu`,
 2282.         privateIP: null,
 2283.         updateInterval: 1000,
 2284.         updateTick: 0,
 2285.         updateMaxTick: 2,
 2286.         currentSector: '',
 2287.         miniMap: null,
 2288.         miniMapCtx: null,
 2289.         miniMapSectors: null,
 2290.         pi2: 2 * Math.PI,
 2291.         socket: null,
 2292.         cells: {},
 2293.         teamPlayers: [],
 2294.         parties: [],
 2295.         chatHistory: [],
 2296.         chatUsers: {},
 2297.         chatMutedUsers: {},
 2298.         chatMutedUserIDs: [],
 2299.         customSkinsCache: {},
 2300.         customSkinsMap: {},
 2301.         cacheQueue: [],
 2302.         deathLocations: [],
 2303.         playerID: null,
 2304.         playerMass: 0,
 2305.         selectedProfile: 0,
 2306.         lastDeath: 0,
 2307.         skipServerData: false,
 2308.         gameMode: `:ffa`,
 2309.         region: '',
 2310.         partyToken: '',
 2311.         ws: '',
 2312.         serverIP: '',
 2313.         serverArena: '',
 2314.         serverToken: '',
 2315.         lastSentNick: '',
 2316.         lastSentClanTag: null,
 2317.         lastSentSkinURL: '',
 2318.         lastSentCustomColor: '',
 2319.         lastSentPartyToken: '',
 2320.         lastSentServerToken: '',
 2321.         lastMessageSentTime: Date.now(),
 2322.         rFps: 0,
 2323.         renderedFrames: 0,
 2324.         fpsLastRequest: null,
 2325.         statsHUD: null,
 2326.         leaderboardPositionsHUD: null,
 2327.         leaderboardDataHUD: null,
 2328.         activeParties: null,
 2329.         top5pos: null,
 2330.         top5totalMass: null,
 2331.         top5totalPlayers: null,
 2332.         top5limit: 5,
 2333.         timeHUD: null,
 2334.         questHUD: null,
 2335.         retryResp: 0,
 2336.         token: 'b2dhcmlvLm92aA==',
 2337.         canvasScale: 1,
 2338.         selectBiggestCell: true,
 2339.         noColors: false,
 2340.         skipStats: false,
 2341.         showQuest: false,
 2342.         showSplitInd: false,
 2343.         pause: false,
 2344.         targetID: 0,
 2345.         targetStatus: 0,
 2346.         targetNick: '',
 2347.         targetSkinURL: '',
 2348.         targeting: false,
 2349.         privateMiniMap: false,
 2350.         messageSound: null,
 2351.         commandSound: null,
 2352.         feedInterval: null,
 2353.         getPlayerX() {
 2354.             return ogario.playerX + ogario.mapOffsetX;
 2355.         },
 2356.         getPlayerY() {
 2357.             return ogario.playerY + ogario.mapOffsetY;
 2358.         },
 2359.         feed() {
 2360.             window.core && window.core.eject && window.core.eject();
 2361.         },
 2362.         macroFeed(on) {
 2363.             if (on) {
 2364.                 if (this.feedInterval) {
 2365.                     return;
 2366.                 }
 2367.                 const app = this;
 2368.                 this.feed();
 2369.                 this.feedInterval = setInterval(() => {
 2370.                     app.feed();
 2371.                 }, 80);
 2372.             } else {
 2373.                 if (this.feedInterval) {
 2374.                     clearInterval(this.feedInterval);
 2375.                     this.feedInterval = null;
 2376.                 }
 2377.             }
 2378.         },
 2379.         split() {
 2380.             window.core && window.core.split && window.core.split();
 2381.         },
 2382.         doubleSplit() {
 2383.             const app = this;
 2384.             app.split();
 2385.             setTimeout(() => {
 2386.                 app.split();
 2387.             }, 40);
 2388.         },
 2389.         popSplit() {
 2390.             const app = this;
 2391.             app.split();
 2392.             setTimeout(() => {
 2393.                 app.split();
 2394.             }, 200);
 2395.         },
 2396.         split16() {
 2397.             const app = this;
 2398.             app.split();
 2399.             setTimeout(() => {
 2400.                 app.split();
 2401.             }, 40);
 2402.             setTimeout(() => {
 2403.                 app.split();
 2404.             }, 80);
 2405.             setTimeout(() => {
 2406.                 app.split();
 2407.             }, 120);
 2408.         },
 2409.         toggleSkins() {
 2410.             if (ogario.vanillaSkins && ogario.customSkins) {
 2411.                 ogario.vanillaSkins = false;
 2412.             } else if (!ogario.vannillaSkins && ogario.customSkins) {
 2413.                 ogario.vanillaSkins = true;
 2414.                 ogario.customSkins = false;
 2415.             } else {
 2416.                 ogario.vanillaSkins = true;
 2417.                 ogario.customSkins = true;
 2418.             }
 2419.         },
 2420.         toggleCells() {
 2421.             this.selectBiggestCell = !this.selectBiggestCell;
 2422.             ogario.selectBiggestCell = this.selectBiggestCell;
 2423.         },
 2424.         setShowTop5() {
 2425.             gameOptionSettings.showTop5 = !gameOptionSettings.showTop5;
 2426.             this.setTop5();
 2427.         },
 2428.         setTop5() {
 2429.             if (gameOptionSettings.showTop5) {
 2430.                 JQuery(`#top5-hud`).show();
 2431.             } else {
 2432.                 JQuery('#top5-hud').hide();
 2433.             }
 2434.         },
 2435.         setShowTargeting() {
 2436.             gameOptionSettings.showTargeting = !gameOptionSettings.showTargeting;
 2437.             this.setTargetingHUD();
 2438.         },
 2439.         setTargetingHUD() {
 2440.             if (gameOptionSettings.showTargeting) {
 2441.                 JQuery('#target-hud, #target-panel-hud').show();
 2442.             } else {
 2443.                 JQuery('#target-hud, #target-panel-hud').hide();
 2444.             }
 2445.         },
 2446.         setShowTime() {
 2447.             gameOptionSettings.showTime = !gameOptionSettings.showTime;
 2448.             if (gameOptionSettings.showTime) {
 2449.                 JQuery(`#time-hud`).show();
 2450.                 this.displayTime();
 2451.             } else {
 2452.                 JQuery(`#time-hud`).hide();
 2453.             }
 2454.         },
 2455.         setShowSplitRange() {
 2456.             gameOptionSettings.splitRange = !gameOptionSettings.splitRange;
 2457.             ogario.splitRange = gameOptionSettings.splitRange;
 2458.         },
 2459.         setShowSplitInd() {
 2460.             this.showSplitInd = !this.showSplitInd;
 2461.             gameOptionSettings.splitRange = this.showSplitInd;
 2462.             gameOptionSettings.oppRings = this.showSplitInd;
 2463.             ogario.splitRange = gameOptionSettings.splitRange;
 2464.             ogario.oppRings = gameOptionSettings.oppRings;
 2465.         },
 2466.         setShowTeammatesInd() {
 2467.             gameOptionSettings.teammatesInd = !gameOptionSettings.teammatesInd;
 2468.         },
 2469.         setShowOppColors() {
 2470.             gameOptionSettings.oppColors = !gameOptionSettings.oppColors;
 2471.             ogario.oppColors = gameOptionSettings.oppColors;
 2472.         },
 2473.         setShowSkins() {
 2474.             this.noSkins = !this.noSkins;
 2475.             window.core && window.core.setSkins && window.core.setSkins(!this.noSkins);
 2476.             ogario.showCustomSkins = !this.noSkins;
 2477.             this.displayChatInfo(!this.noSkins, `showSkinsMsg`);
 2478.         },
 2479.         setTransparentSkins() {
 2480.             gameOptionSettings.transparentSkins = !gameOptionSettings.transparentSkins;
 2481.             ogario.transparentSkins = gameOptionSettings.transparentSkins;
 2482.         },
 2483.         setShowStats() {
 2484.             JQuery(`#stats-hud`).toggle();
 2485.         },
 2486.         setShowFood() {
 2487.             ogario.showFood = !ogario.showFood;
 2488.         },
 2489.         setShowHUD() {
 2490.             JQuery(`#overlays-hud`).toggle();
 2491.         },
 2492.         setShowGrid() {
 2493.             gameOptionSettings.showGrid = !gameOptionSettings.showGrid;
 2494.         },
 2495.         setShowMiniMapGuides() {
 2496.             gameOptionSettings.showMiniMapGuides = !gameOptionSettings.showMiniMapGuides;
 2497.         },
 2498.         setShowLb() {
 2499.             if (this.gameMode === `:teams`) {
 2500.                 return;
 2501.             }
 2502.             JQuery(`#leaderboard-hud`).toggle();
 2503.         },
 2504.         setShowBgSectors() {
 2505.             gameOptionSettings.showBgSectors = !gameOptionSettings.showBgSectors;
 2506.         },
 2507.         setHideSmallBots() {
 2508.             ogario.hideSmallBots = !ogario.hideSmallBots;
 2509.             this.displayChatInfo(!ogario.hideSmallBots, `hideSmallBotsMsg`);
 2510.         },
 2511.         setShowNames() {
 2512.             gameOptionSettings.noNames = !gameOptionSettings.noNames;
 2513.         },
 2514.         setHideTeammatesNames() {
 2515.             gameOptionSettings.hideTeammatesNames = !gameOptionSettings.hideTeammatesNames;
 2516.         },
 2517.         setShowMass() {
 2518.             gameOptionSettings.showMass = !gameOptionSettings.showMass;
 2519.         },
 2520.         setShowMiniMap() {
 2521.             gameOptionSettings.showMiniMap = !gameOptionSettings.showMiniMap;
 2522.             this.setMiniMap();
 2523.         },
 2524.         setMiniMap() {
 2525.             if (gameOptionSettings.showMiniMap) {
 2526.                 JQuery(`#minimap-hud`).show();
 2527.             } else {
 2528.                 JQuery(`#minimap-hud`).hide();
 2529.             }
 2530.         },
 2531.         setShowQuest() {
 2532.             if (this.gameMode !== `:ffa`) {
 2533.                 return;
 2534.             }
 2535.             this.showQuest = !this.showQuest;
 2536.             this.setQuest();
 2537.         },
 2538.         setQuest() {
 2539.             if (this.showQuest && this.gameMode === `:ffa`) {
 2540.                 JQuery(`#quest-hud`).show();
 2541.             } else {
 2542.                 JQuery(`#quest-hud`).hide();
 2543.             }
 2544.         },
 2545.         toggleAutoZoom() {
 2546.             ogario.autoZoom = !ogario.autoZoom;
 2547.             this.displayChatInfo(ogario.autoZoom, `autoZoomMsg`);
 2548.         },
 2549.         resetZoom(on) {
 2550.             if (on) {
 2551.                 ogario.zoomResetValue = 1;
 2552.                 ogario.zoomValue = 1;
 2553.             } else {
 2554.                 ogario.zoomResetValue = 0;
 2555.             }
 2556.         },
 2557.         setZoom(value) {
 2558.             ogario.zoomValue = value;
 2559.         },
 2560.         toggleDeath() {
 2561.             this.lastDeath--;
 2562.             if (this.lastDeath < 0) {
 2563.                 this.lastDeath = this.deathLocations.length - 1;
 2564.             }
 2565.         },
 2566.         tryResp() {
 2567.             if (ogario.play || this.retryResp == 20) {
 2568.                 this.retryResp = 0;
 2569.                 return;
 2570.             }
 2571.             this.retryResp++;
 2572.             const app = this;
 2573.             setTimeout(() => {
 2574.                 if (JQuery(`.btn-play-guest`).is(`:visible`)) {
 2575.                     JQuery(`.btn-play-guest`).click();
 2576.                 } else {
 2577.                     JQuery('.btn-play').click();
 2578.                 }
 2579.                 if (!ogario.play) {
 2580.                     app.tryResp();
 2581.                 }
 2582.             }, 500);
 2583.         },
 2584.         quickResp() {
 2585.             if (!gameOptionSettings.quickResp) {
 2586.                 return;
 2587.             }
 2588.             this.hideMenu();
 2589.             this.gameServerConnect(this.ws);
 2590.             ogario.play = false;
 2591.             this.tryResp();
 2592.         },
 2593.         autoResp() {
 2594.             if (!gameOptionSettings.autoResp) {
 2595.                 return;
 2596.             }
 2597.             this.setAutoResp();
 2598.             JQuery('#overlays').stop().hide();
 2599.             if (JQuery('.btn-play-guest').is(`:visible`)) {
 2600.                 JQuery(`.btn-play-guest`).click();
 2601.                 return;
 2602.             }
 2603.             JQuery('.btn-play').click();
 2604.         },
 2605.         setAutoResp() {
 2606.             if (gameOptionSettings.autoResp) {
 2607.                 if (!JQuery(`#skipStats`).prop(`checked`)) {
 2608.                     JQuery(`#skipStats`).click();
 2609.                     this.skipStats = true;
 2610.                 }
 2611.             }
 2612.         },
 2613.         toggleAutoResp() {
 2614.             gameOptionSettings.autoResp = !gameOptionSettings.autoResp;
 2615.             this.setAutoResp();
 2616.             this.displayChatInfo(gameOptionSettings.autoResp, `autoRespMsg`);
 2617.         },
 2618.         copyLb() {
 2619.             const input = JQuery(`<input>`);
 2620.             JQuery(`body`).append(input);
 2621.             input.val(JQuery('#leaderboard-positions').text()).select();
 2622.             try {
 2623.                 document.execCommand(`copy`);
 2624.             } catch (error) {
 2625.                 console.log("can't copy..")
 2626.             }
 2627.             input.remove();
 2628.         },
 2629.         setPause() {
 2630.             this.pause = !this.pause;
 2631.             ogario.pause = this.pause;
 2632.             if (this.pause) {
 2633.                 ogario.resetTargetPosition();
 2634.                 JQuery(`#pause-hud`).show();
 2635.             } else {
 2636.                 JQuery(`#pause-hud`).hide();
 2637.             }
 2638.         },
 2639.         setCenteredLb() {
 2640.             if (gameOptionSettings.centeredLb) {
 2641.                 JQuery(`#leaderboard-hud`).addClass('hud-text-center');
 2642.             } else {
 2643.                 JQuery(`#leaderboard-hud`).removeClass('hud-text-center');
 2644.             }
 2645.         },
 2646.         setNormalLb() {
 2647.             if (gameOptionSettings.normalLb) {
 2648.                 JQuery(`#leaderboard-hud h4`).html(textLanguage.leaderboard);
 2649.             } else {
 2650.                 JQuery('#leaderboard-hud h4').html(`ogario.ovh`);
 2651.             }
 2652.         },
 2653.         setFpsAtTop() {
 2654.             if (gameOptionSettings.fpsAtTop) {
 2655.                 JQuery('#stats-hud').removeClass('hud-bottom').addClass(`hud-top`);
 2656.             } else {
 2657.                 JQuery(`#stats-hud`).removeClass(`hud-top`).addClass(`hud-bottom`);
 2658.             }
 2659.         },
 2660.         setBlockPopups() {
 2661.             if (this.protocolMode) {
 2662.                 JQuery(`#block-warn`).hide();
 2663.                 return;
 2664.             }
 2665.             if (gameOptionSettings.blockPopups) {
 2666.                 this.blockPopups();
 2667.             } else {
 2668.                 this.unblockPopups();
 2669.             }
 2670.         },
 2671.         blockPopups() {
 2672.             JQuery(`#openfl-content, #openfl-overlay`).hide();
 2673.             JQuery(`#openfl-content, #openfl-overlay`).addClass(`block-popups`);
 2674.             JQuery(`#freeCoins, #gifting, #openShopBtn, #dailyQuests`).prop(`disabled`, true);
 2675.             JQuery(`#block-warn`).show();
 2676.         },
 2677.         unblockPopups() {
 2678.             JQuery(`#openfl-overlay.disabler`).click();
 2679.             JQuery(`#openfl-content, #openfl-overlay`).hide();
 2680.             JQuery(`#openfl-content, #openfl-overlay`).removeClass(`block-popups`);
 2681.             JQuery(`#freeCoins, #gifting, #openShopBtn, #dailyQuests`).prop(`disabled`, false);
 2682.             JQuery(`#block-warn`).hide();
 2683.         },
 2684.         tempUnblockPopups() {
 2685.             if (!gameOptionSettings.blockPopups) {
 2686.                 return;
 2687.             }
 2688.             this.unblockPopups();
 2689.         },
 2690.         displayLeaderboard(position, data = '') {
 2691.             if (!this.leaderboardPositionsHUD) {
 2692.                 return;
 2693.             }
 2694.             this.leaderboardPositionsHUD.innerHTML = position;
 2695.             this.leaderboardDataHUD.innerHTML = data;
 2696.         },
 2697.         displayStats() {
 2698.             if (!gameOptionSettings.showStats) {
 2699.                 JQuery(`#stats-hud`).hide();
 2700.                 return;
 2701.             }
 2702.             let text = '';
 2703.             if (ogario.play) {
 2704.                 if (gameOptionSettings.showStatsMass && ogario.playerMass) {
 2705.                     text += `${textLanguage.mass}: ${ogario.playerMass} | `;
 2706.                 }
 2707.                 if (ogario.playerScore) {
 2708.                     text += `${textLanguage.score}: ${ogario.playerScore}`;
 2709.                 }
 2710.                 if (gameOptionSettings.showStatsSTE && ogario.STE) {
 2711.                     text += ` | STE: ` + ogario.STE;
 2712.                 }
 2713.                 if (gameOptionSettings.showStatsN16 && ogario.playerSplitCells) {
 2714.                     text += ` | ` + ogario.playerSplitCells + `/16`;
 2715.                 }
 2716.                 if (gameOptionSettings.showStatsFPS) {
 2717.                     text += ` | `;
 2718.                 }
 2719.             }
 2720.             if (gameOptionSettings.showStatsFPS) {
 2721.                 text += `FPS: ` + drawRender.fps;
 2722.             }
 2723.             this.statsHUD.textContent = text;
 2724.             const app = this;
 2725.             setTimeout(() => {
 2726.                 app.displayStats();
 2727.             }, 250);
 2728.         },
 2729.         displayTime() {
 2730.             if (!gameOptionSettings.showTime) {
 2731.                 JQuery(`#time-hud`).hide();
 2732.                 return;
 2733.             }
 2734.             const time = new Date().toLocaleString();
 2735.             this.timeHUD.textContent = time;
 2736.             const app = this;
 2737.             setTimeout(() => {
 2738.                 app.displayTime();
 2739.             }, 1000);
 2740.         },
 2741.         displayParties() {
 2742.             let text = '';
 2743.             for (let length = 0; length < this.parties.length; length++) {
 2744.                 text += `<li><a href="https://agar.io/#` + this.parties[length] + `" onclick="$('#party-token').val('` + this.parties[length] + `'); $('#join-party-btn-2').click();">https://agar.io/#` + this.parties[length] + `</a></li>`;
 2745.             }
 2746.             if (text === '') {
 2747.                 this.activeParties.className = `no-parties`;
 2748.             } else {
 2749.                 this.activeParties.className = '';
 2750.             }
 2751.             this.activeParties.innerHTML = text;
 2752.         },
 2753.         displayTop5() {
 2754.             if (!gameOptionSettings.showTop5) {
 2755.                 return;
 2756.             }
 2757.             let text = '';
 2758.             let mass = 0;
 2759.             let top5length = this.top5.length;
 2760.             for (let length = 0; length < top5length; length++) {
 2761.                 mass += this.top5[length].mass;
 2762.                 if (length >= this.top5limit) {
 2763.                     continue;
 2764.                 }
 2765.                 text += `<li><span class="cell-counter" style="background-color: ${this.top5[length].color}">${length + 1}${`</span>`}`;
 2766.                 if (gameOptionSettings.showTargeting) {
 2767.                     text += `<a href="#" data-user-id="` + this.top5[length].id + `" class="set-target ogicon-target"></a> `;
 2768.                 }
 2769.                 text += `<span class="hud-main-color">[` + this.calculateMapSector(this.top5[length].x, this.top5[length].y) + `]</span>`;
 2770.                 text += `<span class="top5-mass-color">[${this.shortMassFormat(this.top5[length].mass)}${`]</span> `}${this.escapeHTML(this.top5[length].nick)}${`</li>`}`;
 2771.             }
 2772.             this.top5pos.innerHTML = text;
 2773.             if (ogario.play && ogario.playerMass) {
 2774.                 mass += ogario.playerMass;
 2775.                 top5length++;
 2776.             }
 2777.             this.top5totalMass.textContent = this.shortMassFormat(mass);
 2778.             this.top5totalPlayers.textContent = top5length;
 2779.         },
 2780.         setTop5limit(value) {
 2781.             if (!value) {
 2782.                 return;
 2783.             }
 2784.             this.top5limit = value;
 2785.         },
 2786.         displayChatHistory(on) {
 2787.             if (on) {
 2788.                 this.clearChatHistory(true);
 2789.                 for (let length = 0; length < this.chatHistory.length; length++) {
 2790.                     JQuery(`#messages`).append(`<li><span class="message-nick">` + this.chatHistory[length].nick + `: </span><span class="message-text">` + this.chatHistory[length].message + `</span></li>`);
 2791.                 }
 2792.                 return;
 2793.             }
 2794.             this.clearChatHistory(false);
 2795.         },
 2796.         clearChatHistory(on) {
 2797.             JQuery(`#messages`).empty();
 2798.             if (on) {
 2799.                 toastr.clear();
 2800.                 if (gameOptionSettings.showChatBox) {
 2801.                     JQuery(`#chat-box .message`).remove();
 2802.                     this.chatHistory.length = 0;
 2803.                 }
 2804.             }
 2805.         },
 2806.         displayChatInfo(on, info) {
 2807.             if (on) {
 2808.                 toastr.info(textLanguage[`${info}A`]);
 2809.             } else {
 2810.                 toastr.error(textLanguage[`${info}B`]);
 2811.             }
 2812.         },
 2813.         setDisableChat() {
 2814.             gameOptionSettings.hideChat = gameOptionSettings.disableChat;
 2815.             this.setHideChat();
 2816.         },
 2817.         hideChat() {
 2818.             gameOptionSettings.hideChat = !gameOptionSettings.hideChat;
 2819.             this.setHideChat();
 2820.             this.displayChatInfo(!gameOptionSettings.hideChat, `hideChatMsg`);
 2821.         },
 2822.         setHideChat() {
 2823.             if (gameOptionSettings.hideChat) {
 2824.                 JQuery(`#message-box`).hide();
 2825.             }
 2826.             this.setShowChatBox();
 2827.         },
 2828.         setShowChatBox() {
 2829.             if (!gameOptionSettings.hideChat && gameOptionSettings.showChatBox) {
 2830.                 JQuery('#chat-box').show();
 2831.             } else {
 2832.                 JQuery(`#chat-box`).hide();
 2833.             }
 2834.         },
 2835.         enterChatMessage() {
 2836.             const messageBox = JQuery(`#message-box`);
 2837.             const message = JQuery(`#message`);
 2838.             if (!messageBox.is(`:visible`)) {
 2839.                 messageBox.show();
 2840.                 message.focus();
 2841.                 message.val('');
 2842.             } else {
 2843.                 const value = message.val();
 2844.                 if (value.length) {
 2845.                     this.sendChatMessage(101, value);
 2846.                     if (ogario.play) {
 2847.                         message.blur();
 2848.                         messageBox.hide();
 2849.                     }
 2850.                 } else {
 2851.                     message.blur();
 2852.                     messageBox.hide();
 2853.                 }
 2854.                 message.val('');
 2855.             }
 2856.         },
 2857.         showMenu(value) {
 2858.             if (window.MC && window.MC.showNickDialog) {
 2859.                 JQuery('.ogario-menu').show();
 2860.                 JQuery('.menu-panel').hide();
 2861.                 if (!ogario.play && !this.skipStats) {
 2862.                     JQuery('#stats').show();
 2863.                 } else {
 2864.                     JQuery(`#main-panel`).show();
 2865.                 }
 2866.                 window.MC.showNickDialog(300);
 2867.                 JQuery('#oferwallContainer').is(`:visible`) && window.closeOfferwall();
 2868.                 JQuery(`#videoContainer`).is(`:visible`) && window.closeVideoContainer();
 2869.                 return;
 2870.             }
 2871.             if (value) {
 2872.                 JQuery(`#overlays`).fadeIn(value);
 2873.             } else {
 2874.                 JQuery(`#overlays`).show();
 2875.             }
 2876.         },
 2877.         hideMenu(value) {
 2878.             if (window.MC && window.MC.showNickDialog) {
 2879.                 JQuery(`.ogario-menu`).hide();
 2880.                 return;
 2881.             }
 2882.             if (value) {
 2883.                 JQuery(`#overlays`).fadeOut(value);
 2884.             } else {
 2885.                 JQuery(`#overlays`).hide();
 2886.             }
 2887.         },
 2888.         escapeHTML(string) {
 2889.             return String(string).replace(/[&<>"'/]/g, event => escapeChar[event]);
 2890.         },
 2891.         checkImgURL(url) {
 2892.             if (url.includes("png") || url.includes("jpg") || url.includes("jpeg")) {
 2893.                 return url;
 2894.             } else {
 2895.                 return false;
 2896.             }
 2897.         },
 2898.         checkSkinURL(url) {
 2899.             return this.checkImgURL(url)
 2900.         },
 2901.         loadSettings() {
 2902.             let settings = null;
 2903.             if (window.localStorage.getItem(`ogarioSettings`) !== null) {
 2904.                 settings = JSON.parse(window.localStorage.getItem(`ogarioSettings`));
 2905.             }
 2906.             for (const option in gameOptionSettings) {
 2907.                 if (gameOptionSettings.hasOwnProperty(option)) {
 2908.                     if (settings && settings.hasOwnProperty(option)) {
 2909.                         gameOptionSettings[option] = settings[option];
 2910.                     }
 2911.                     if (ogario.hasOwnProperty(option)) {
 2912.                         ogario[option] = gameOptionSettings[option];
 2913.                     }
 2914.                 }
 2915.             }
 2916.         },
 2917.         saveSettings(option, name) {
 2918.             window.localStorage.setItem(name, JSON.stringify(option));
 2919.         },
 2920.         exportSettings() {
 2921.             let options = {
 2922.                 ogarioCommands: chatCommand,
 2923.                 ogarioHotkeys: hotkeys,
 2924.                 ogarioPlayerProfiles: PlayerProfiles,
 2925.                 ogarioSettings: gameOptionSettings,
 2926.                 ogarioThemeSettings: gameSetupTheme
 2927.             };
 2928.             for (const option in options) {
 2929.                 if (options.hasOwnProperty(option)) {
 2930.                     const checked = JQuery(`#export-` + option).prop(`checked`);
 2931.                     if (!checked) {
 2932.                         delete options[option];
 2933.                     }
 2934.                 }
 2935.             }
 2936.             options = JSON.stringify(options);
 2937.             JQuery(`#export-settings`).val(options);
 2938.             JQuery(`#import-settings`).val('');
 2939.             options = null;
 2940.         },
 2941.         importSettings() {
 2942.             JQuery(`#import-settings`).blur();
 2943.             let importValue = JQuery(`#import-settings`).val();
 2944.             if (importValue) {
 2945.                 importValue = JSON.parse(importValue);
 2946.                 for (const value in importValue) {
 2947.                     if (importValue.hasOwnProperty(value)) {
 2948.                         const checked = JQuery(`#import-` + value).prop(`checked`);
 2949.                         if (!checked) {
 2950.                             continue;
 2951.                         }
 2952.                         window.localStorage.setItem(value, JSON.stringify(importValue[value]));
 2953.                     }
 2954.                 }
 2955.                 window.location.reload();
 2956.             }
 2957.         },
 2958.         restoreSettings() {
 2959.             if (window.localStorage.getItem('ogarioSettings') !== null) {
 2960.                 window.localStorage.removeItem(`ogarioSettings`);
 2961.                 window.location.reload();
 2962.             }
 2963.         },
 2964.         setSettings(id, checked) {
 2965.             if (gameOptionSettings.hasOwnProperty(id) && checked !== null) {
 2966.                 gameOptionSettings[id] = checked;
 2967.                 if (ogario.hasOwnProperty(id)) {
 2968.                     ogario[id] = checked;
 2969.                 }
 2970.                 switch (id) {
 2971.                     case `autoResp`:
 2972.                         this.setAutoResp();
 2973.                         break;
 2974.                     case `showMiniMap`:
 2975.                         this.setMiniMap();
 2976.                         break;
 2977.                     case `showMiniMapGrid`:
 2978.                         this.resetMiniMapSectors();
 2979.                         break;
 2980.                     case `disableChat`:
 2981.                         this.setDisableChat();
 2982.                         break;
 2983.                     case `chatSounds`:
 2984.                         this.setChatSoundsBtn();
 2985.                         break;
 2986.                     case 'showChatBox':
 2987.                         this.setShowChatBox();
 2988.                         break;
 2989.                     case `showTop5`:
 2990.                         this.setTop5();
 2991.                         break;
 2992.                     case 'showTargeting':
 2993.                         this.setTargetingHUD();
 2994.                         break;
 2995.                     case `showTime`:
 2996.                         this.displayTime();
 2997.                         JQuery('#time-hud').show();
 2998.                         break;
 2999.                     case `centeredLb`:
 3000.                         this.setCenteredLb();
 3001.                         break;
 3002.                     case 'normalLb':
 3003.                         this.setNormalLb();
 3004.                         break;
 3005.                     case `fpsAtTop`:
 3006.                         this.setFpsAtTop();
 3007.                         break;
 3008.                     case `showStats`:
 3009.                         this.displayStats();
 3010.                         JQuery(`#stats-hud`).show();
 3011.                         break;
 3012.                     case 'blockPopups':
 3013.                         this.setBlockPopups();
 3014.                         break;
 3015.                 }
 3016.                 this.saveSettings(gameOptionSettings, 'ogarioSettings');
 3017.             }
 3018.         },
 3019.         loadProfiles() {
 3020.             if (window.localStorage.getItem(`ogarioPlayerProfiles`) !== null) {
 3021.                 PlayerProfiles = JSON.parse(window.localStorage.getItem('ogarioPlayerProfiles'));
 3022.             } else {
 3023.                 let profilesLength = 10;
 3024.                 for (let length = 0; length < profilesLength; length++) {
 3025.                     PlayerProfiles.push({
 3026.                         nick: `Profile #` + (length + 1),
 3027.                         clanTag: '',
 3028.                         skinURL: '',
 3029.                         color: gameSetupTheme.mainColor
 3030.                     });
 3031.                 }
 3032.             }
 3033.             if (window.localStorage.getItem(`ogarioSelectedProfile`) !== null) {
 3034.                 this.selectedProfile = JSON.parse(window.localStorage.getItem(`ogarioSelectedProfile`));
 3035.             }
 3036.             mainProfile.nick = PlayerProfiles[this.selectedProfile].nick;
 3037.             mainProfile.clanTag = PlayerProfiles[this.selectedProfile].clanTag;
 3038.             mainProfile.skinURL = PlayerProfiles[this.selectedProfile].skinURL;
 3039.             mainProfile.color = PlayerProfiles[this.selectedProfile].color;
 3040.         },
 3041.         changeSkinPreview(img, id) {
 3042.             if (!img || !id) {
 3043.                 return;
 3044.             }
 3045.             if (id === `skin-preview`) {
 3046.                 JQuery(`#skin-preview`).removeClass(`default`).append(`<a href="#" id="skin-popover" data-toggle="popover" title="" data-html="true" data-content="<img src='${img.src}' width='500'>"></a>`);
 3047.                 JQuery(`#skin-popover`).append(JQuery(img).fadeIn(1000));
 3048.                 JQuery('#skin-popover').popover();
 3049.             } else {
 3050.                 JQuery(`#${id}`).removeClass(`default`).append(JQuery(img).fadeIn(1000));
 3051.             }
 3052.         },
 3053.     setSkinPreview(t, e) {    
 3054.                     checktypeImgVid = new Image();
 3055.                     if (JQuery('#' + e).empty().addClass('default'), t && 0 != t.length) {
 3056.                         var i = this,
 3057.                             o = checktypeImgVid;
 3058.                         o.src = t;
 3059.                         o.crossOrigin = 'anonymous',
 3060.                             o.onload = function() {
 3061.                                 i.changeSkinPreview(o, e);
 3062.                             };
 3063.                     }  
 3064.     },
 3065.         setProfile() {
 3066.             const prevProfile = (PlayerProfiles.length + this.selectedProfile - 1) % PlayerProfiles.length;
 3067.             const nextProfile = (this.selectedProfile + 1) % PlayerProfiles.length;
 3068.             this.setSkinPreview(PlayerProfiles[prevProfile].skinURL, 'prev-profile');
 3069.             this.setSkinPreview(PlayerProfiles[this.selectedProfile].skinURL, `skin-preview`);
 3070.             this.setSkinPreview(PlayerProfiles[nextProfile].skinURL, `next-profile`);
 3071.             this.saveSettings(this.selectedProfile, `ogarioSelectedProfile`);
 3072.             JQuery(`#nick`).val(PlayerProfiles[this.selectedProfile].nick);
 3073.             JQuery(`#clantag`).val(PlayerProfiles[this.selectedProfile].clanTag);
 3074.             JQuery(`#skin`).val(PlayerProfiles[this.selectedProfile].skinURL);
 3075.             JQuery(`#color`).val(PlayerProfiles[this.selectedProfile].color);
 3076.             JQuery(`.skin`).colorpicker(`setValue`, PlayerProfiles[this.selectedProfile].color);
 3077.             JQuery('#skins a').removeClass('selected');
 3078.             JQuery(`#skins a[data-profile=${this.selectedProfile}]`).addClass(`selected`);
 3079.         },
 3080.         prevProfile() {
 3081.             this.setPlayerSettings();
 3082.             this.selectedProfile = (PlayerProfiles.length + this.selectedProfile - 1) % PlayerProfiles.length;
 3083.             this.setProfile();
 3084.         },
 3085.         nextProfile() {
 3086.             this.setPlayerSettings();
 3087.             this.selectedProfile = (this.selectedProfile + 1) % PlayerProfiles.length;
 3088.             this.setProfile();
 3089.         },
 3090.         selectProfile(value) {
 3091.             this.setPlayerSettings();
 3092.             this.selectedProfile = parseInt(value);
 3093.             this.setProfile();
 3094.         },
 3095.         addOption(id, name, text, checked) {
 3096.             JQuery(id).append(`<label><input type="checkbox" id="${name}${`" class="js-switch"> `}${text}${`</label>`}`);
 3097.             JQuery(`#${name}`).prop(`checked`, checked);
 3098.         },
 3099.         addOptions(options, section) {
 3100.             if (!options) {
 3101.                 return;
 3102.             }
 3103.             JQuery('#og-options').append(`${`<div class="options-box ` + section}"><h5 class="menu-main-color">${textLanguage[section]}</h5></div>`);
 3104.  
 3105.             for (const option of options) {
 3106.                 if (gameOptionSettings.hasOwnProperty(option)) {
 3107.                     JQuery(`.${section}`).append(`${`<label>` + textLanguage[option]} <input type="checkbox" class="js-switch" id="${option}${`"></label>`}`);
 3108.                     JQuery(`#${option}`).prop(`checked`, gameOptionSettings[option]);
 3109.                 }
 3110.             }
 3111.         },
 3112.         addInputBox(id, name, holder, callback) {
 3113.             JQuery(id).append(`${`<div class="input-box"><span class="title-box">` + textLanguage[name]}</span><input id="${name}${`" class="form-control" placeholder="`}${holder}${`" value="`}${gameOptionSettings[name]}${`" /></div>`}`);
 3114.             const app = this;
 3115.             JQuery(`#${name}`).on(`input`, function() {
 3116.                 gameOptionSettings[name] = this.value;
 3117.                 app[callback]();
 3118.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3119.             });
 3120.         },
 3121.         addSliderBox(id, name, min, max, step, callback) {
 3122.             JQuery(id).append(`${`<div class="slider-box"><div class="box-label"><span class="value-label">` + textLanguage[name] + `: </span><span id="` + name}-value" class="value">${gameOptionSettings[name]}${`</span></div><input id="`}${name}-slider" type="range" min="${min}" max="${max}${`" step="`}${step}" value="${gameOptionSettings[name]}${`"></div>`}`);
 3123.             const app = this;
 3124.             if (callback) {
 3125.                 JQuery(`#${name}${`-slider`}`).on(`input`, function() {
 3126.                     const parse = parseFloat(JQuery(this).val());
 3127.                     JQuery(`#${name}-value`).text(parse);
 3128.                     gameOptionSettings[name] = parse;
 3129.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 3130.                         ogario[name] = parse;
 3131.                     }
 3132.                     app[callback]();
 3133.                     app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3134.                 });
 3135.             } else {
 3136.                 JQuery(`#${name}-slider`).on('input', function() {
 3137.                     const parse = parseFloat(JQuery(this).val());
 3138.                     JQuery(`#${name}${`-value`}`).text(parse);
 3139.                     gameOptionSettings[name] = parse;
 3140.                     if (ogario.hasOwnProperty(name)) {
 3141.                         ogario[name] = parse;
 3142.                     }
 3143.                     app.saveSettings(gameOptionSettings, 'ogarioSettings');
 3144.                 });
 3145.             }
 3146.         },
 3147.         setLang() {
 3148.             if (lang !== 'pl') {
 3149.                 return;
 3150.             }
 3151.             if (window.i18n_dict && window.i18n_dict.en) {
 3152.                 for (var lang in window.i18n_dict.en) {
 3153.                     if (window.i18n_dict.en.hasOwnProperty(lang) && textLanguage.hasOwnProperty(lang)) {
 3154.                         window.i18n_dict.en[lang] = textLanguage[lang];
 3155.                     }
 3156.                 }
 3157.             }
 3158.         },
 3159.         setMenu() {
 3160.             const app = this;
 3161.             document.title = this.name;
 3162.             JQuery(`#mainPanel`).before(`<div id="exp-bar" class="agario-panel"><span class="ogicon-user"></span><div class="agario-exp-bar progress"><span class="progress-bar-text"></span><div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width: 0%;"></div></div><div class="progress-bar-star"></div></div><div id="main-menu" class="agario-panel"><ul class="menu-tabs"><li class="start-tab active"><a href="#main-panel" class="active ogicon-home" data-toggle="tab-tooltip" title="${textLanguage.start}${`"></a></li><li class="profile-tab"><a href="#profile" class="ogicon-user" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.profile}${`"></a></li><li class="settings-tab"><a href="#og-settings" class="ogicon-cog" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.settings}${`"></a></li><li class="theme-tab"><a href="#theme" class="ogicon-droplet" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.theme}${`"></a></li><li class="hotkeys-tab"><a href="#" class="hotkeys-link ogicon-keyboard" data-toggle="tab-tooltip" title="`}${textLanguage.hotkeys}"></a></li><li class="music-tab"><a href="#music" class="ogicon-music" data-toggle="tab-tooltip" title="Radio / ${textLanguage.sounds}"></a></li></ul><div id="main-panel" class="menu-panel"></div><div id="profile" class="menu-panel"></div><div id="og-settings" class="menu-panel"><div class="submenu-panel"></div></div><div id="theme" class="menu-panel"></div><div id="music" class="menu-panel"></div></div>`);
 3163.             JQuery('#main-panel').append('<a href="#" class="quick quick-menu ogicon-menu"></a><a href="#" class="quick quick-skins ogicon-images"></a><div id="profiles"><div id="prev-profile" class="skin-switch"></div><div id="skin-preview"></div><div id="next-profile" class="skin-switch"></div></div>');
 3164.             JQuery(`#mainPanel div[role=form]`).appendTo(JQuery('#main-panel'));
 3165.             JQuery(`#main-panel div[role=form] .form-group:first`).remove();
 3166.             JQuery('#nick').before(`<input id="clantag" class="form-control" placeholder="Tag, e.g. Ⓜ" maxlength="10"><div class="input-group nick"></div>`);
 3167.             JQuery(`#nick`).appendTo(JQuery(`.nick`));
 3168.             JQuery(`.nick`).append(`<span class="input-group-btn"><button id="stream-mode" class="btn active ogicon-eye"></button></span>`);
 3169.             JQuery(`.nick`).after(`<div class="input-group skin"><input id="skin" class="form-control" placeholder="Skin URL (direct link)" maxlength="60"><input type="hidden" id="color" value="` + mainProfile.color + `" maxlength="7" /><span class="input-group-addon"><i></i></span><span class="input-group-btn"><button id="hide-url" class="btn active ogicon-eye"></button></span></div>`);
 3170.             JQuery(`#locationKnown, #locationUnknown`).insertAfter(JQuery(`.skin`));
 3171.             JQuery(`#region`).before(`<button class="btn btn-warning btn-server-info ogicon-cogs"></button>`);
 3172.             JQuery(`.btn-spectate, .btn-logout`).appendTo(`#agario-main-buttons`);
 3173.             JQuery(`#agario-main-buttons`).addClass('clearfix').before(`<div id="server-info" class="form-group clearfix"><input id="server-ws" class="form-control" placeholder="Server WS"><button id="server-connect" class="btn btn-success ogicon-power"></button><button id="server-reconnect" class="btn btn-primary ogicon-redo2"></button><input id="server-token" class="form-control" placeholder="Server token"><button id="server-join" class="btn btn-success" data-itr="page_join_party">Join</button></div>`);
 3174.             JQuery(`#helloContainer div[role=form]`).after(`<div id="ogario-party" class="clearfix"><input id="party-token" class="form-control" placeholder="Party token"></div>`);
 3175.             JQuery(`#ogario-party`).append(`<button id="join-party-btn-2" class="btn btn-success" data-itr="page_join_party">Join</button><button id="create-party-btn-2" class="btn btn-primary" data-itr="page_create_party">Create</button>`);
 3176.             JQuery('#pre-join-party-btn:first, #join-party-btn:first, #create-party-btn:first, #leave-party-btn:first, #joinPartyToken:first, .party-icon-back:first').appendTo(JQuery(`#ogario-party`));
 3177.             JQuery(`#settingsChoice, #options`).appendTo(JQuery(`#og-settings .submenu-panel`));
 3178.             JQuery(`#stats`).appendTo(JQuery(`#main-menu`)).addClass(`menu-panel`);
 3179.             JQuery(`#statsContinue`).attr('id', 'statsContinue2');
 3180.             JQuery(`#mainPanel`).empty().remove();
 3181.             JQuery(`.center-container`).addClass(`ogario-menu`);
 3182.             JQuery(`.center-container`).append(`<div id="menu-footer" class="menu-main-color">` + textLanguage.visit + ` <a href="https://ogario.ovh" target="_blank">ogario.ovh</a> | ` + this.version + ` <a href="https://goo.gl/nRREoR" class="release ogicon-info" target="_blank"></a></div>`);
 3183.             JQuery(`#leftPanel, #rightPanel`).addClass('ogario-menu').removeAttr('id');
 3184.             JQuery(`.agario-profile-panel, .agario-panel-freecoins, .agario-panel-gifting, .agario-shop-panel, #dailyquests-panel`).appendTo(JQuery(`#profile`)).removeClass('agario-side-panel');
 3185.             JQuery(`.agario-profile-panel`).after(`<div id="block-warn">` + textLanguage.blockWarn + `<br><a href="#" id="unblock-popups">` + textLanguage.unblockPopups + `</a></div>`);
 3186.             JQuery(`#exp-bar`).addClass(`agario-profile-panel`);
 3187.             JQuery(`.left-container`).empty();
 3188.             JQuery(`.agario-shop-panel`).after(`<div class="agario-panel ogario-yt-panel"><h5 class="menu-main-color">Team OGARio (tag: Ⓜ)</h5><div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UCaWiPNJWnhzYDrBQoXokn6w" data-layout="full" data-theme="dark" data-count="default"></div></div>`);
 3189.             JQuery(`#tags-container`).appendTo(JQuery('#profile'));
 3190.             JQuery(`.btn-logout`).appendTo(JQuery(`#profile`));
 3191.             JQuery(`.left-container`).append(`<div id="quick-menu" class="agario-panel agario-side-panel"><a href="https://ogario.ovh/skins/" class="quick-more-skins ogicon-grin" target="_blank" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="` + textLanguage.skins + `"></a><a href="https://youtube.com/channel/UCaWiPNJWnhzYDrBQoXokn6w" class="quick-yt ogicon-youtube2" target="_blank" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="Team OGARio"></a></div>`);
 3192.             if (!this.protocolMode) {
 3193.                 JQuery(`#quick-menu`).prepend(`${`<a href="#" class="quick-shop ogicon-cart" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="` + textLanguage.page_shop + `"></a><a href="#" class="quick-free-coins ogicon-coin-dollar" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="` + textLanguage.page_menu_main_free_coins + `"></a><a href="#" class="quick-free-gifts ogicon-gift" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="` + textLanguage.page_menu_main_gifts}"></a><a href="#" class="quick-quests ogicon-trophy" data-toggle="tab-tooltip" data-placement="left" title="${textLanguage.page_menu_main_dailyquests}"></a>`);
 3194.             }
 3195.             JQuery(`.party-dialog, .partymode-info`).remove();
 3196.             JQuery(`.agario-party-6`).appendTo(JQuery(`.center-container`));
 3197.             JQuery(`.right-container`).empty();
 3198.             JQuery(`.right-container`).append(`<div class="agario-party"></div>`);
 3199.             JQuery(`.agario-party-6`).appendTo(JQuery(`.agario-party`)).addClass(`agario-panel agario-side-panel`);
 3200.             JQuery(`.agario-party h4, #cancel-party-btn`).remove();
 3201.             JQuery(`.agario-party .btn`).addClass(`btn-sm`);
 3202.             JQuery(`.right-container`).append(`${`<div id="skins-panel" class="agario-panel agario-side-panel"><div id="skins"></div><a href="https://ogario.ovh/skins/" id="more-skins" class="btn btn-block btn-success" target="_blank">` + textLanguage.moreSkins}</a></div>`);
 3203.             JQuery(`.btn-settings, .text-muted, .tosBox, .agario-promo, #agario-web-incentive, span[data-itr='page_option_dark_theme'], #options #darkTheme`).remove();
 3204.             JQuery('#advertisement, #adbg, #a32592, #g32592, #s32592, #adsBottom').css(`display`, `none`);
 3205.             JQuery('#advertisement').removeClass(`agario-panel`);
 3206.             JQuery(`#adsBottom`).css({
 3207.                 'z-index': '1',
 3208.                 opacity: '0',
 3209.                 bottom: `-100px`
 3210.             });
 3211.             JQuery(`#noNames, #showMass`).remove();
 3212.             JQuery(`#og-settings .submenu-panel`).append('<div id="og-options"></div>');
 3213.             this.addOptions([], `animationGroup`);
 3214.             this.addOptions('autoZoom', `zoomGroup`);
 3215.             this.addOptions([`quickResp`, `autoResp`], `respGroup`);
 3216.             this.addOptions(['noNames', `optimizedNames`, `autoHideNames`, `hideMyName`, `hideTeammatesNames`, `namesStroke`], `namesGroup`);
 3217.             this.addOptions(['showMass', `optimizedMass`, `autoHideMass`, `hideMyMass`, 'hideEnemiesMass', `shortMass`, `virMassShots`, `massStroke`], `massGroup`);
 3218.             if (this.protocolMode) {
 3219.                 this.addOptions('customSkins', `skinsGroup`);
 3220.             } else {
 3221.                 this.addOptions([`customSkins`, 'vanillaSkins'], 'skinsGroup');
 3222.             }
 3223.             this.addOptions([`optimizedFood`, 'autoHideFood', 'autoHideFoodOnZoom', `rainbowFood`], `foodGroup`);
 3224.             this.addOptions([`myCustomColor`, 'myTransparentSkin', `transparentSkins`, 'transparentCells', 'transparentViruses'], `transparencyGroup`);
 3225.             this.addOptions([`showGrid`, `showBgSectors`, `showMapBorders`], `gridGroup`);
 3226.             this.addOptions([`disableChat`, 'chatSounds', `chatEmoticons`, `showChatImages`, `showChatVideos`, `showChatBox`], `chatGroup`);
 3227.             this.addOptions(['showMiniMap', `showMiniMapGrid`, `showMiniMapGuides`, `oneColoredTeammates`], `miniMapGroup`);
 3228.             this.addOptions([`oppColors`, `oppRings`, 'virColors', `splitRange`, `virusesRange`, `cursorTracking`, 'teammatesInd'], `helpersGroup`);
 3229.             this.addOptions([`mouseSplit`, 'mouseFeed', `mouseInvert`], `mouseGroup`);
 3230.             this.addOptions([`showTop5`, 'showTargeting', `showLbData`, 'centeredLb', `normalLb`, `fpsAtTop`], `hudGroup`);
 3231.             this.addOptions(['showStats', `showStatsMass`, `showStatsSTE`, 'showStatsN16', `showStatsFPS`, `showTime`], `statsGroup`);
 3232.             if (!this.protocolMode) {
 3233.                 this.addOptions('blockPopups', 'extrasGroup');
 3234.                 JQuery(`#noSkins, #noColors, #skipStats, #showQuest`).addClass(`js-switch-vanilla`);
 3235.                 JQuery(`.skinsGroup h5`).after(`<label class="noSkins">${textLanguage.noSkins}${` </label>`}`);
 3236.                 JQuery(`#noSkins`).appendTo(JQuery(`.noSkins`));
 3237.                 JQuery(`.transparencyGroup h5`).after(`<label class="noColors">${textLanguage.noColors}${` </label>`}`);
 3238.                 JQuery('#noColors').appendTo(JQuery('.noColors'));
 3239.                 JQuery(`.extrasGroup h5`).after(`<label class="skipStats">` + textLanguage.skipStats + ` </label>`);
 3240.                 JQuery(`#skipStats`).appendTo(JQuery(`.skipStats`));
 3241.                 JQuery(`.skipStats`).after(`<label class="showQuest">` + textLanguage.showQuest + ` </label>`);
 3242.                 JQuery('#showQuest').appendTo(JQuery(`.showQuest`));
 3243.                 JQuery(`#options`).remove();
 3244.                 JQuery(`#settingsChoice`).appendTo(JQuery(`.extrasGroup`)).addClass(`select-wrapper`);
 3245.             }
 3246.             this.addSliderBox(`.animationGroup`, `animation`, 100, 200, 1);
 3247.             this.addSliderBox(`.zoomGroup`, `zoomSpeedValue`, 0.75, 0.99, 0.01);
 3248.             JQuery(`#og-settings`).append(`<button class="btn btn-block btn-success btn-export">` + textLanguage.exportImport + `</button>`);
 3249.             JQuery(`#og-settings`).append(`<div class="restore-settings"><a href="#">` + textLanguage.restoreSettings + `</a></div>`);
 3250.             JQuery(`#music`).append(`${`<div class="agario-panel radio-panel"><h5 class="menu-main-color">Radio (` + textLanguage.thanks + `)</h5><audio src="http://frshoutcast.comunicazion.eu:8815/;" controls></audio><span class="playlist"><span class="ogicon-file-music"></span> <a href="http://frshoutcast.comunicazion.eu:8815/played.html?sid=1" target="_blank">` + textLanguage.playlist}</a></span></div>`);
 3251.             JQuery(`#music`).append(`<div class="agario-panel sounds-panel"><h5 class="menu-main-color">` + textLanguage.sounds + `</h5></div>`);
 3252.             JQuery(`#music`).append(`<div class="agario-panel ogario-yt-panel"><h5 class="menu-main-color">Team OGARio (tag: Ⓜ)</h5><div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UCaWiPNJWnhzYDrBQoXokn6w" data-layout="full" data-theme="dark" data-count="default"></div></div>`);
 3253.             this.addInputBox(`.sounds-panel`, `messageSound`, 'Sound URL', 'setMessageSound');
 3254.             this.addInputBox('.sounds-panel', 'commandSound', `Sound URL`, `setCommandSound`);
 3255.             JQuery('body').append(`<div id="overlays-hud" data-gamemode=":ffa"><div id="stats-hud" class="hud stats-hud-color"></div> <div id="top5-hud" class="hud"><h5 class="hud-main-color">Team top <span class="team-top">5</span></h5><div class="hud-main-color team-top-menu"><a href="#" data-limit="5" class="team-top-limit active">5</a> | <a href="#" data-limit="10" class="team-top-limit">10</a> | <a href="#" data-limit="100" class="team-top-limit">100</a></div><ol id="top5-pos"></ol><div id="top5-total"><span class="hud-main-color ogicon-users"></span> ` + textLanguage.totalPartyPlayers + `: <span id="top5-total-players" class="top5-mass-color">0</span><br><span class="hud-main-color ogicon-pacman"></span> ` + textLanguage.totalPartyMass + `: <span id="top5-total-mass" class="top5-mass-color">0</span></div></div> <div id="time-hud" class="hud time-hud-color"></div> <div id="pause-hud" class="hud">` + textLanguage.pause + `</div> <div id="leaderboard-hud" class="hud-b"><h4 class="hud-main-color">ogario.ovh</h4><div id="leaderboard-data"></div><div id="leaderboard-positions"></div></div> <div id="btl-leaderboard-hud"><div class="hud hud-c"><span id="btl-players-status">Players ready</span>: <span id="btl-players-count">0</span></div></div> <div id="minimap-hud" class="hud-b"><canvas id="minimap-sectors"></canvas><canvas id="minimap"></canvas></div><div id="target-hud" class="hud"><div id="target-player"><span id="target-skin"><img src="https://cdn.ogario.ovh/static/img/blank.png" alt=""> </span><span id="target-nick"></span> <span id="target-status" class="hud-main-color">[` + textLanguage.targetNotSet + `]</span></div><div id="target-summary"></div></div><div id="target-panel-hud" class="hud"><a href="#" id="set-targeting" class="ogicon-target"></a><a href="#" id="set-private-minimap" class="ogicon-location2"></a><a href="#" id="cancel-targeting" class="ogicon-cancel-circle"></a><a href="#" id="change-target" class="ogicon-arrow-right"></a></div> <div id="quest-hud" class="hud"></div> <div id="btl-hud" class="hud"></div></div>`);
 3256.             JQuery(`body`).append(`<ul id="messages"></ul>`);
 3257.             JQuery(`body`).append(`<div id="message-box"><div id="chat-emoticons"></div><div id="message-menu"><a href="#" class="chat-sound-notifications ogicon-volume-high"></a><a href="#" class="chat-active-users ogicon-user-check"></a><a href="#" class="chat-muted-users ogicon-user-minus"></a><a href="#" class="show-chat-emoticons ogicon-smile"></a></div><input type="text" id="message" class="form-control" placeholder="${textLanguage.enterChatMsg}${`..." maxlength="80"></div>`}`);
 3258.             JQuery(`body`).append('<div id="chat-box"></div>');
 3259.             for (const emoji in emojiChar) {
 3260.                 if (emojiChar.hasOwnProperty(emoji)) {
 3261.                     JQuery('#chat-emoticons').append(`<img src="https://cdn.ogario.ovh/static/emoticons/${emojiChar[emoji]}${`" alt="`}${emoji}${`" class="emoticon">`}`);
 3262.                 }
 3263.             }
 3264.             JQuery('body').append(`<div id="exp-imp"><div id="exp-imp-menu"><button id="close-exp-imp" class="btn btn-danger">` + textLanguage.close + `</button></div><div id="exp-imp-settings"></div></div>`);
 3265.             JQuery(`#exp-imp-settings`).append(`<h1>` + textLanguage.exportSettings + `</h1><h2>` + textLanguage.exportInfo + `</h2>`);
 3266.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `export-ogarioCommands`, textLanguage.commands, true);
 3267.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `export-ogarioHotkeys`, textLanguage.hotkeys, true);
 3268.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, 'export-ogarioPlayerProfiles', textLanguage.profiles, true);
 3269.             this.addOption('#exp-imp-settings', `export-ogarioSettings`, textLanguage.settings, true);
 3270.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `export-ogarioThemeSettings`, textLanguage.theme, true);
 3271.             JQuery('#exp-imp-settings').append(`<textarea id="export-settings" class="form-control" rows="14" cols="100" spellcheck="false" readonly /><button id="export-settings-btn" class="btn btn-block btn-success">${textLanguage.exportSettings}${`</button>`}`);
 3272.             JQuery(`#exp-imp-settings`).append(`${`<h1>` + textLanguage.importSettings}</h1><h2>${textLanguage.importInfo}${`</h2>`}`);
 3273.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `import-ogarioCommands`, textLanguage.commands, true);
 3274.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, 'import-ogarioHotkeys', textLanguage.hotkeys, true);
 3275.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `import-ogarioPlayerProfiles`, textLanguage.profiles, true);
 3276.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `import-ogarioSettings`, textLanguage.settings, true);
 3277.             this.addOption(`#exp-imp-settings`, `import-ogarioThemeSettings`, textLanguage.theme, true);
 3278.             JQuery('#exp-imp-settings').append(`<textarea id="import-settings" class="form-control" rows="14" cols="100" spellcheck="false" /><button id="import-settings-btn" class="btn btn-block btn-success">` + textLanguage.importSettings + `</button>`);
 3279.             OgarioSettings && OgarioSettings.setThemeMenu();
 3280.             for (let length = 0; length < PlayerProfiles.length; length++) {
 3281.                 JQuery(`#skins`).append(`${`<div class="skin-box"><a href="#profile-` + length}" id="profile-${length}" data-profile="${length}" class="skin-switch"></a></div>`);
 3282.                 this.setSkinPreview(PlayerProfiles[length].skinURL, `profile-` + length);
 3283.                 if (length == this.selectedProfile) {
 3284.                     JQuery(`#profile-` + length).addClass(`selected`);
 3285.                 }
 3286.             }
 3287.         },
 3288.         setUI() {
 3289.             const app = this;
 3290.             JQuery(document).on('click', `.menu-tabs a`, function(event) {
 3291.                 event.preventDefault();
 3292.                 app.switchMenuTabs(JQuery(this), `menu-panel`);
 3293.             });
 3294.             JQuery(document).on('click', `.submenu-tabs a`, function(event) {
 3295.                 event.preventDefault();
 3296.                 app.switchMenuTabs(JQuery(this), `submenu-panel`);
 3297.             });
 3298.             JQuery(document).on(`click`, `.quick-menu`, event => {
 3299.                 event.preventDefault();
 3300.                 gameOptionSettings.showQuickMenu = !gameOptionSettings.showQuickMenu;
 3301.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3302.                 app.setShowQuickMenu();
 3303.             });
 3304.             JQuery(document).on(`click`, `.quick-skins`, event => {
 3305.                 event.preventDefault();
 3306.                 gameOptionSettings.showSkinsPanel = !gameOptionSettings.showSkinsPanel;
 3307.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3308.                 app.setShowSkinsPanel();
 3309.             });
 3310.             JQuery(document).on(`change`, `#region`, function() {
 3311.                 app.region = this.value;
 3312.             });
 3313.             JQuery(document).on(`change`, '#gamemode', function() {
 3314.                 const value = this.value;
 3315.                 if (value !== ':party') {
 3316.                     app.leaveParty();
 3317.                 }
 3318.                 app.gameMode = ogario.gameMode = value;
 3319.                 app.setQuest();
 3320.             });
 3321.             JQuery(document).on(`change`, `#quality`, function() {
 3322.                 app.getQuality(this.value);
 3323.                 menuScale();
 3324.             });
 3325.             JQuery(`#skin`).popover({
 3326.                 html: true,
 3327.                 placement: `bottom`,
 3328.                 trigger: 'manual',
 3329.                 animation: false
 3330.             });
 3331.             JQuery(document).on(`input click`, `#skin`, function() {
 3332.                 const value = this.value;
 3333.                 app.setSkinPreview(value, `skin-preview`);
 3334.                 app.setSkinPreview(value, `profile-` + app.selectedProfile);
 3335.             });
 3336.             JQuery(document).on(`click`, '.skin .example-url a', function(event) {
 3337.                 event.preventDefault();
 3338.                 JQuery(`#skin`).val(this.href).click();
 3339.             });
 3340.             JQuery(document).on(`click`, `#overlays`, () => {
 3341.                 if (!JQuery(`.skin:hover`).length && !JQuery('.skin-switch:hover').length) {
 3342.                     JQuery(`#skin`).popover(`hide`);
 3343.                 }
 3344.             });
 3345.             JQuery(document).on(`click`, `#skins a`, function(event) {
 3346.                 event.preventDefault();
 3347.                 app.selectProfile(JQuery(this).attr(`data-profile`));
 3348.             });
 3349.             JQuery(document).on(`click`, '#prev-profile', () => {
 3350.                 app.prevProfile();
 3351.             });
 3352.             JQuery(document).on(`click`, `#next-profile`, () => {
 3353.                 app.nextProfile();
 3354.             });
 3355.             JQuery(document).on(`click`, `#stream-mode`, () => {
 3356.                 gameOptionSettings.streamMode = !gameOptionSettings.streamMode;
 3357.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3358.                 app.setStreamMode();
 3359.             });
 3360.             JQuery(document).on('click', `#hide-url`, () => {
 3361.                 gameOptionSettings.hideSkinUrl = !gameOptionSettings.hideSkinUrl;
 3362.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, `ogarioSettings`);
 3363.                 app.setHideSkinUrl();
 3364.             });
 3365.             JQuery(document).on(`click`, `.btn-server-info`, () => {
 3366.                 JQuery(`#server-info`).toggle();
 3367.             });
 3368.             JQuery(document).on(`click`, `#server-connect`, () => {
 3369.                 app.gameServerConnect(JQuery('#server-ws').val());
 3370.             });
 3371.             JQuery(document).on(`click`, `#server-reconnect`, () => {
 3372.                 app.gameServerReconnect();
 3373.             });
 3374.             JQuery(document).on(`click`, `#server-join`, () => {
 3375.                 app.gameServerJoin(JQuery(`#server-token`).val());
 3376.             });
 3377.             JQuery(document).on(`change`, `#og-options input[type='checkbox']`, function() {
 3378.                 const option = JQuery(this);
 3379.                 app.setSettings(option.attr('id'), option.prop(`checked`));
 3380.             });
 3381.             JQuery(document).on(`change`, '.js-switch-vanilla', function() {
 3382.                 const option = JQuery(this);
 3383.                 const id = option.attr('id');
 3384.                 if (typeof app[id] !== `undefined`) {
 3385.                     app[id] = option.prop('checked');
 3386.                     if (id === `noSkins`) {
 3387.                         ogario.showCustomSkins = !app.noSkins;
 3388.                     }
 3389.                     if (id === `showQuest`) {
 3390.                         app.setQuest();
 3391.                     }
 3392.                 }
 3393.             });
 3394.             JQuery(document).on(`click`, `#og-settings .restore-settings a`, event => {
 3395.                 event.preventDefault();
 3396.                 app.restoreSettings();
 3397.             });
 3398.             JQuery(document).on(`click`, '#og-settings .btn-export', event => {
 3399.                 event.preventDefault();
 3400.                 app.exportSettings();
 3401.                 JQuery(`#exp-imp`).fadeIn(500);
 3402.                 JQuery('#exp-imp-settings, #export-settings').perfectScrollbar(`update`);
 3403.             });
 3404.             JQuery(document).on('click', '#close-exp-imp', event => {
 3405.                 event.preventDefault();
 3406.                 JQuery(`#exp-imp`).fadeOut(500);
 3407.             });
 3408.             JQuery(document).on(`focus`, `#export-settings`, function() {
 3409.                 JQuery(this).select();
 3410.             });
 3411.             JQuery(document).on(`click`, `#export-settings-btn`, event => {
 3412.                 event.preventDefault();
 3413.                 app.exportSettings();
 3414.             });
 3415.             JQuery(document).on(`click`, `#import-settings-btn`, event => {
 3416.                 event.preventDefault();
 3417.                 app.importSettings();
 3418.             });
 3419.             JQuery(document).on(`click`, `#unblock-popups`, event => {
 3420.                 event.preventDefault();
 3421.                 app.unblockPopups();
 3422.             });
 3423.             JQuery(document).on(`click`, `#openfl-overlay.disabler`, () => {
 3424.                 if (gameOptionSettings.blockPopups) {
 3425.                     app.blockPopups();
 3426.                 }
 3427.             });
 3428.             JQuery(document).on(`click`, `#openfl-content`, function() {
 3429.                 if (gameOptionSettings.blockPopups) {
 3430.                     const content = JQuery(this);
 3431.                     setTimeout(() => {
 3432.                         if (!content.is(`:visible`)) {
 3433.                             app.blockPopups();
 3434.                         }
 3435.                     }, 1000);
 3436.                 }
 3437.             });
 3438.             JQuery(document).on(`click`, `.quick-shop`, event => {
 3439.                 event.preventDefault();
 3440.                 app.unblockPopups();
 3441.                 window.MC && window.MC.openShop && window.MC.openShop();
 3442.             });
 3443.             JQuery(document).on(`click`, `.quick-free-coins`, event => {
 3444.                 event.preventDefault();
 3445.                 app.unblockPopups();
 3446.                 window.MC && window.MC.showFreeCoins && window.MC.showFreeCoins();
 3447.             });
 3448.             JQuery(document).on(`click`, '.quick-free-gifts', event => {
 3449.                 event.preventDefault();
 3450.                 app.unblockPopups();
 3451.                 window.MC && window.MC.showGifting && window.MC.showGifting();
 3452.             });
 3453.             JQuery(document).on(`click`, `.quick-quests`, event => {
 3454.                 event.preventDefault();
 3455.                 app.unblockPopups();
 3456.                 window.MC && window.MC.showQuests && window.MC.showQuests();
 3457.             });
 3458.             JQuery(document).on(`click`, `#set-targeting`, event => {
 3459.                 event.preventDefault();
 3460.                 app.setTargeting();
 3461.             });
 3462.             JQuery(document).on('click', `#cancel-targeting`, event => {
 3463.                 event.preventDefault();
 3464.                 app.cancelTargeting();
 3465.             });
 3466.             JQuery(document).on(`click`, `#set-private-minimap`, event => {
 3467.                 event.preventDefault();
 3468.                 app.setPrivateMiniMap();
 3469.             });
 3470.             JQuery(document).on(`click`, `#change-target`, event => {
 3471.                 event.preventDefault();
 3472.                 app.changeTarget();
 3473.             });
 3474.             JQuery(document).on('click', `.team-top-limit`, function(event) {
 3475.                 event.preventDefault();
 3476.                 const top5 = JQuery(this);
 3477.                 const limit = parseInt(top5.attr('data-limit'));
 3478.                 if (limit) {
 3479.                     app.setTop5limit(limit);
 3480.                     app.displayTop5();
 3481.                     JQuery(`.team-top`).text(limit);
 3482.                     JQuery(`.team-top-limit`).removeClass(`active`);
 3483.                     top5.addClass(`active`);
 3484.                 }
 3485.             });
 3486.             JQuery(document).on(`click`, `#top5-pos .set-target`, function(event) {
 3487.                 event.preventDefault();
 3488.                 app.setTarget(parseInt(JQuery(this).attr('data-user-id')));
 3489.             });
 3490.             JQuery(document).on(`click`, `.mute-user`, function(event) {
 3491.                 event.preventDefault();
 3492.                 app.muteChatUser(parseInt(JQuery(this).attr(`data-user-id`)));
 3493.             });
 3494.             JQuery(document).on(`click`, '.btn-mute-user', function() {
 3495.                 const btn = JQuery(this);
 3496.                 app.muteChatUser(parseInt(btn.attr(`data-user-id`)));
 3497.                 btn.removeClass(`btn-red btn-mute-user`).addClass(`btn-green btn-unmute-user`).text(textLanguage.unmute);
 3498.             });
 3499.             JQuery(document).on(`click`, '.btn-unmute-user', function() {
 3500.                 const btn = JQuery(this);
 3501.                 app.unmuteChatUser(parseInt(btn.attr(`data-user-id`)));
 3502.                 btn.removeClass('btn-green btn-unmute-user').addClass(`btn-red btn-mute-user`).text(textLanguage.mute);
 3503.             });
 3504.             JQuery(document).on(`click`, '.chat-sound-notifications', event => {
 3505.                 event.preventDefault();
 3506.                 gameOptionSettings.chatSounds = !gameOptionSettings.chatSounds;
 3507.                 app.saveSettings(gameOptionSettings, 'ogarioSettings');
 3508.                 app.setChatSoundsBtn();
 3509.             });
 3510.             JQuery(document).on(`click`, '.chat-active-users', event => {
 3511.                 event.preventDefault();
 3512.                 app.displayChatActiveUsers();
 3513.             });
 3514.             JQuery(document).on('click', `.chat-muted-users`, event => {
 3515.                 event.preventDefault();
 3516.                 app.displayChatMutedUsers();
 3517.             });
 3518.             JQuery(document).on(`click`, `.show-chat-emoticons`, function(event) {
 3519.                 event.preventDefault();
 3520.                 const option = JQuery(this);
 3521.                 const chatEmoji = JQuery(`#chat-emoticons`);
 3522.                 chatEmoji.toggle();
 3523.                 if (chatEmoji.is(`:visible`)) {
 3524.                     option.addClass(`active`);
 3525.                 } else {
 3526.                     option.removeClass('active');
 3527.                     JQuery(`#message`).focus();
 3528.                 }
 3529.             });
 3530.             JQuery(document).on(`click`, '#chat-emoticons .emoticon', function() {
 3531.                 const chatEmoji = JQuery(this);
 3532.                 const alt = chatEmoji.attr(`alt`);
 3533.                 const message = JQuery(`#message`);
 3534.                 const value = message.val();
 3535.                 if (value.length + alt.length <= 80) {
 3536.                     message.val(value + alt);
 3537.                 }
 3538.                 message.focus();
 3539.             });
 3540.             this.statsHUD = document.getElementById(`stats-hud`);
 3541.             this.activeParties = document.getElementById('active-parties');
 3542.             this.top5pos = document.getElementById('top5-pos');
 3543.             this.top5totalMass = document.getElementById(`top5-total-mass`);
 3544.             this.top5totalPlayers = document.getElementById(`top5-total-players`);
 3545.             this.leaderboardPositionsHUD = document.getElementById(`leaderboard-positions`);
 3546.             this.leaderboardDataHUD = document.getElementById(`leaderboard-data`);
 3547.             this.timeHUD = document.getElementById('time-hud');
 3548.             this.questHUD = document.getElementById(`quest-hud`);
 3549.             JQuery(`#canvas`).bind(`contextmenu`, () => false);
 3550.             JQuery(document).on('mouseup', `.btn`, function() {
 3551.                 $(this).blur();
 3552.             });
 3553.             JQuery(`[data-toggle='tab-tooltip']`).tooltip({
 3554.                 trigger: `hover`
 3555.             });
 3556.             JQuery('.submenu-panel, #chat-box, #exp-imp-settings, #export-settings, #import-settings').perfectScrollbar({
 3557.                 suppressScrollX: true
 3558.             });
 3559.             const sliceSwitch = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(`.js-switch`));
 3560.             sliceSwitch.forEach(event => {
 3561.                 const switchOption = new Switchery(event, {
 3562.                     color: gameSetupTheme.menuMainColor,
 3563.                     size: 'small'
 3564.                 });
 3565.             });
 3566.             JQuery('input[type="range"]').rangeslider({
 3567.                 polyfill: false
 3568.             });
 3569.             toastr.options = {
 3570.                 newestOnTop: false,
 3571.                 positionClass: `toast-bottom-left`,
 3572.                 timeOut: 15000
 3573.             };
 3574.         },
 3575.         switchMenuTabs(tab, name) {
 3576.             const parent = tab.parent();
 3577.             if (name === 'menu-panel') {
 3578.                 if (tab.hasClass(`hotkeys-link`)) {
 3579.                     return;
 3580.                 }
 3581.                 if (parent.hasClass(`profile-tab`)) {
 3582.                     this.setBlockPopups();
 3583.                 }
 3584.             }
 3585.             tab.addClass(`active`);
 3586.             parent.addClass(`active`);
 3587.             parent.siblings().removeClass(`active`);
 3588.             parent.siblings().find('a').removeClass(`active`);
 3589.             const href = tab.attr(`href`);
 3590.             if (name === 'submenu-panel') {
 3591.                 const id = JQuery(href).parent().attr('id');
 3592.                 JQuery(`#${id}${` .submenu-panel`}`).not(href).css(`display`, `none`);
 3593.             } else {
 3594.                 JQuery(`.menu-panel`).not(href).css(`display`, 'none');
 3595.             }
 3596.             JQuery(href).fadeIn(1000);
 3597.             menuScale();
 3598.             JQuery(`.submenu-panel`).perfectScrollbar(`update`);
 3599.         },
 3600.         getDefaultSettings() {
 3601.             const app = this;
 3602.             this.noSkins = JQuery(`#noSkins`).prop(`checked`);
 3603.             this.noColors = JQuery(`#noColors`).prop(`checked`);
 3604.             this.skipStats = JQuery(`#skipStats`).prop(`checked`);
 3605.             this.showQuest = JQuery(`#showQuest`).prop(`checked`);
 3606.             ogario.showCustomSkins = !this.noSkins;
 3607.             if (window.localStorage.getItem(`scale_setting`) !== null) {
 3608.                 const parseScaleSettings = JSON.parse(window.localStorage.getItem(`scale_setting`));
 3609.                 this.setCanvasScale(parseScaleSettings);
 3610.             } else {
 3611.                 const quality = JQuery('#quality').val();
 3612.                 this.getQuality(quality);
 3613.             }
 3614.             if (window.localStorage.getItem('location') !== null) {
 3615.                 this.region = window.localStorage.getItem(`location`);
 3616.                 JQuery(`#region`).val(this.region);
 3617.                 window.MC && window.MC.setRegion && window.MC.setRegion(this.region);
 3618.             } else {
 3619.                 this.region = JQuery(`#region`).val();
 3620.             }
 3621.             this.setParty();
 3622.             if (this.gameMode === `:party` && window.location.hash) {
 3623.                 JQuery(`#join-party-btn-2`).click();
 3624.             }
 3625.             const sliceSwitchVanilla = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(`.js-switch-vanilla`));
 3626.             sliceSwitchVanilla.forEach(event => {
 3627.                 const SwitchVanillaOption = new Switchery(event, {
 3628.                     color: gameSetupTheme.menuMainColor,
 3629.                     size: 'small'
 3630.                 });
 3631.             });
 3632.             JQuery(`#nick`).val(mainProfile.nick).blur();
 3633.             JQuery('#noNames').prop(`checked`, !gameOptionSettings.noNames);
 3634.             JQuery(`#showMass`).prop('checked', gameOptionSettings.showMass);
 3635.             this.unlockButtons();
 3636.             this.setAutoResp();
 3637.             this.setQuest();
 3638.         },
 3639.         getQuality(value) {
 3640.             const ration = `devicePixelRatio` in window;
 3641.             let defaultValue = 1;
 3642.             if (ration) {
 3643.                 defaultValue = window.devicePixelRatio;
 3644.             }
 3645.             switch (value) {
 3646.                 case `High`:
 3647.                     this.setCanvasScale(1);
 3648.                     break;
 3649.                 case `Medium`:
 3650.                     this.setCanvasScale(0.9);
 3651.                     break;
 3652.                 case `Low`:
 3653.                     this.setCanvasScale(0.75);
 3654.                     break;
 3655.                 case `VeryLow`:
 3656.                     this.setCanvasScale(0.5);
 3657.                     break;
 3658.                 default:
 3659.                     this.setCanvasScale(defaultValue);
 3660.                     break;
 3661.             }
 3662.         },
 3663.         setCanvasScale(value) {
 3664.             this.canvasScale = value;
 3665.             ogario.canvasScale = value;
 3666.         },
 3667.         setStreamMode() {
 3668.             if (gameOptionSettings.streamMode) {
 3669.                 JQuery(`#stream-mode`).addClass(`ogicon-eye-blocked`);
 3670.                 JQuery('#clantag, #nick, #party-token').addClass('stream-mode');
 3671.             } else {
 3672.                 JQuery('#stream-mode').removeClass(`ogicon-eye-blocked`);
 3673.                 JQuery(`#clantag, #nick, #party-token`).removeClass(`stream-mode`);
 3674.             }
 3675.         },
 3676.         setHideSkinUrl() {
 3677.             if (gameOptionSettings.hideSkinUrl) {
 3678.                 JQuery('#hide-url').addClass(`ogicon-eye-blocked`);
 3679.                 JQuery('#skin').addClass(`hide-url`);
 3680.             } else {
 3681.                 JQuery(`#hide-url`).removeClass(`ogicon-eye-blocked`);
 3682.                 JQuery(`#skin`).removeClass(`hide-url`);
 3683.             }
 3684.         },
 3685.         setShowQuickMenu() {
 3686.             if (gameOptionSettings.showQuickMenu) {
 3687.                 JQuery(`#quick-menu`).fadeIn(500);
 3688.             } else {
 3689.                 JQuery('#quick-menu').fadeOut(500);
 3690.             }
 3691.         },
 3692.         setShowSkinsPanel() {
 3693.             if (gameOptionSettings.showSkinsPanel) {
 3694.                 JQuery(`#skins-panel`).fadeIn(500);
 3695.             } else {
 3696.                 JQuery(`#skins-panel`).fadeOut(500);
 3697.             }
 3698.         },
 3699.         unlockButtons() {
 3700.             JQuery(`.btn-play, .btn-play-guest, .btn-login-play, .btn-spectate`).prop(`disabled`, false);
 3701.         },
 3702.         setMainButtons() {
 3703.             const app = this;
 3704.             JQuery(document).on(`click`, `.btn-play, .btn-play-guest`, () => {
 3705.                 app.onPlay();
 3706.             });
 3707.             JQuery(document).on('click', `.btn-spectate`, () => {
 3708.                 app.onSpectate();
 3709.             });
 3710.             JQuery(document).on(`click`, `#create-party-btn-2`, () => {
 3711.                 app.onCreate();
 3712.             });
 3713.             JQuery(document).on(`click`, `#join-party-btn-2`, () => {
 3714.                 app.skipServerData = true;
 3715.                 app.joinParty();
 3716.                 app.onJoin();
 3717.             });
 3718.             JQuery(document).on('click', `#statsContinue2`, () => {
 3719.                 JQuery(`#stats, #main-panel`).toggle();
 3720.             });
 3721.         },
 3722.         play() {
 3723.             this.setPlayerSettings();
 3724.             this.setParty();
 3725.             if (this.isSocketOpen()) {
 3726.                 this.sendPartyData();
 3727.             } else {
 3728.                 this.connect();
 3729.                 const app = this;
 3730.                 setTimeout(() => {
 3731.                     app.sendPartyData();
 3732.                 }, 1000);
 3733.             }
 3734.         },
 3735.         onPlay() {
 3736.             this.play();
 3737.             this.hideMenu();
 3738.             window.addKeyListeners && window.addKeyListeners();
 3739.             if (gameOptionSettings.autoHideFood) {
 3740.                 ogario.showFood = true;
 3741.             }
 3742.             window.ga && window.ga(`create`, `UA-67142685-2`, `auto`, `ogarioTracker`);
 3743.             window.ga && window.ga(`ogarioTracker.send`, `pageview`);
 3744.         },
 3745.         onSpectate() {
 3746.             this.onJoin();
 3747.             this.sendPlayerJoin();
 3748.             this.hideMenu();
 3749.             window.addKeyListeners && window.addKeyListeners();
 3750.             if (gameOptionSettings.autoHideFood) {
 3751.                 ogario.showFood = false;
 3752.             }
 3753.         },
 3754.         join() {
 3755.             this.setParty();
 3756.             this.setPlayerSettings();
 3757.             this.sendPartyData();
 3758.             this.sendPlayerDeath();
 3759.         },
 3760.         onJoin() {
 3761.             this.setParty();
 3762.             if (this.isSocketOpen()) {
 3763.                 this.join();
 3764.             } else {
 3765.                 this.connect();
 3766.                 const app = this;
 3767.                 setTimeout(() => {
 3768.                     app.join();
 3769.                     app.sendPlayerJoin();
 3770.                 }, 1000);
 3771.             }
 3772.         },
 3773.         create() {
 3774.             this.setParty();
 3775.             if (this.partyToken) {
 3776.                 this.onJoin();
 3777.                 return;
 3778.             }
 3779.             const app = this;
 3780.             setTimeout(() => {
 3781.                 app.create();
 3782.             }, 100);
 3783.         },
 3784.         onCreate() {
 3785.             this.setParty();
 3786.             if (this.gameMode !== ':party' || !this.partyToken) {
 3787.                 this.createParty();
 3788.             } else {
 3789.                 this.gameServerReconnect();
 3790.             }
 3791.             this.create();
 3792.         },
 3793.         onPlayerSpawn() {
 3794.             ogario.play = true;
 3795.             if (ogario.playerColor) {
 3796.                 this.sendPlayerSpawn();
 3797.                 this.cacheCustomSkin(mainProfile.nick, ogario.playerColor, mainProfile.skinURL);
 3798.                 return;
 3799.             }
 3800.             const app = this;
 3801.             setTimeout(() => {
 3802.                 app.onPlayerSpawn();
 3803.             }, 100);
 3804.         },
 3805.         onPlayerDeath() {
 3806.             ogario.play = false;
 3807.             ogario.playerColor = null;
 3808.             ogario.foodIsHidden = false;
 3809.             ogario.playerMass = 0;
 3810.             ogario.playerScore = 0;
 3811.             ogario.playerSplitCells = 0;
 3812.             this.showMenu(300);
 3813.             this.sendPlayerDeath();
 3814.             this.updateDeathLocations(ogario.playerX, ogario.playerY);
 3815.             this.unlockButtons();
 3816.             resetonkeydown();
 3817.             this.autoResp();
 3818.         },
 3819.         setPlayerSettings() {
 3820.             const nick = JQuery(`#nick`).val();
 3821.             const tag = JQuery(`#clantag`).val();
 3822.             const skin = JQuery(`#skin`).val();
 3823.             const color = JQuery(`#color`).val();
 3824.             mainProfile.nick = nick;
 3825.             mainProfile.clanTag = tag.trim();
 3826.             mainProfile.skinURL = this.checkSkinURL(skin.trim());
 3827.             if (color.length == 7) {
 3828.                 mainProfile.color = color;
 3829.             }
 3830.             if (mainProfile.clanTag.length > 0) {
 3831.                 ogario.clanTag = mainProfile.clanTag;
 3832.             }
 3833.             PlayerProfiles[this.selectedProfile].nick = mainProfile.nick;
 3834.             PlayerProfiles[this.selectedProfile].clanTag = mainProfile.clanTag;
 3835.             PlayerProfiles[this.selectedProfile].skinURL = mainProfile.skinURL;
 3836.             PlayerProfiles[this.selectedProfile].color = mainProfile.color;
 3837.             this.saveSettings(PlayerProfiles, `ogarioPlayerProfiles`);
 3838.         },
 3839.         loadSkin(img, url) {
 3840.             const app = this;
 3841.             img[url] = new Image();
 3842.             img[url].crossOrigin = `Anonymous`;
 3843.             img[url].onload = function() {
 3844.                 if (this.complete && this.width && this.height && this.width <= 2000 && this.height <= 2000) {
 3845.                     app.cacheQueue.push(url);
 3846.                     if (app.cacheQueue.length == 1) {
 3847.                         app.cacheSkin(app.customSkinsCache);
 3848.                     }
 3849.                 }
 3850.             };
 3851.             img[url].src = url;
 3852.         },
 3853.         cacheSkin(skinCache) {
 3854.             if (this.cacheQueue.length == 0) {
 3855.                 return;
 3856.             }
 3857.             const shift = this.cacheQueue.shift();
 3858.             if (shift) {
 3859.                 let canvas = document.createElement(`canvas`);
 3860.                 canvas.width = 512;
 3861.                 canvas.height = 512;
 3862.                 const ctx = canvas.getContext('2d');
 3863.                 ctx.beginPath();
 3864.                 ctx.arc(256, 256, 256, 0, 2 * Math.PI, false);
 3865.                 ctx.clip();
 3866.                 ctx.drawImage(this.customSkinsCache[shift], 0, 0, 512, 512);
 3867.                 this.customSkinsCache[shift + `_cached`] = new Image();
 3868.                 this.customSkinsCache[shift + `_cached`].src = canvas.toDataURL();
 3869.                 canvas = null;
 3870.                 this.cacheSkin(this.customSkinsCache);
 3871.             }
 3872.         },
 3873.         getCachedSkin(skinCache, skinMap) {
 3874.             if (skinCache[skinMap + `_cached`] && skinCache[skinMap + `_cached`].complete && skinCache[skinMap + `_cached`].width) {
 3875.                 return skinCache[`${skinMap}_cached`];
 3876.             }
 3877.             return null;
 3878.         },
 3879.         cacheCustomSkin(nick, color, skinUrl) {
 3880.             if (skinUrl) {
 3881.                 const gamemode = this.gameMode === `:party` ? nick + color : nick;
 3882.                 if (gamemode) {
 3883.                     this.customSkinsMap[gamemode] = skinUrl;
 3884.                 }
 3885.                 if (this.customSkinsCache.hasOwnProperty(skinUrl)) {
 3886.                     return;
 3887.                 }
 3888.                 this.loadSkin(this.customSkinsCache, skinUrl);
 3889.             }
 3890.         },
 3891.         checkSkinsMap(nick, color) {
 3892.             const skinName = this.gameMode === `:party` ? nick + color : nick;
 3893.             if (this.customSkinsMap.hasOwnProperty(skinName)) {
 3894.                 return true;
 3895.             }
 3896.             return false;
 3897.         },
 3898.         getCustomSkin(nick, color) {
 3899.             if (!this.checkSkinsMap(nick, color)) {
 3900.                 return null;
 3901.             }
 3902.             const skinName = this.gameMode === ':party' ? nick + color : nick;
 3903.             return this.getCachedSkin(this.customSkinsCache, this.customSkinsMap[skinName]);
 3904.         },
 3905.         calculateMapSector(x, y, resize = false) {
 3906.             if (!ogario.mapOffsetFixed) {
 3907.                 return '';
 3908.             }
 3909.             const offsetX = resize ? ogario.mapOffsetX + ogario.mapOffset : ogario.mapOffset;
 3910.             const offsetY = resize ? ogario.mapOffsetY + ogario.mapOffset : ogario.mapOffset;
 3911.             let resizeX = Math.floor((y + offsetY) / (ogario.mapSize / gameSetupTheme.sectorsY));
 3912.             let resizeY = Math.floor((x + offsetX) / (ogario.mapSize / gameSetupTheme.sectorsX));
 3913.             resizeX = resizeX < 0 ? 0 : resizeX >= gameSetupTheme.sectorsY ? gameSetupTheme.sectorsY - 1 : resizeX;
 3914.             resizeY = resizeY < 0 ? 0 : resizeY >= gameSetupTheme.sectorsX ? gameSetupTheme.sectorsX - 1 : resizeY;
 3915.             return String.fromCharCode(resizeX + 65) + (resizeY + 1);
 3916.         },
 3917.         shortMassFormat(value) {
 3918.             return value < 1000 ? value : `${Math.round(value / 100) / 10}k`;
 3919.         },
 3920.         updateDeathLocations(x, y) {
 3921.             if (!ogario.mapOffsetFixed) {
 3922.                 return;
 3923.             }
 3924.             this.deathLocations.push({
 3925.                 x: x + ogario.mapOffsetX,
 3926.                 y: y + ogario.mapOffsetY
 3927.             });
 3928.             if (this.deathLocations.length == 6) {
 3929.                 this.deathLocations.shift();
 3930.             }
 3931.             this.lastDeath = this.deathLocations.length - 1;
 3932.         },
 3933.         drawMiniMap() {
 3934.             if (!ogario.mapOffsetFixed) {
 3935.                 return;
 3936.             }
 3937.             const mapWidth = gameSetupTheme.miniMapWidth;
 3938.             const mapTop = gameSetupTheme.miniMapTop;
 3939.             const height = mapWidth + mapTop;
 3940.             const width = mapWidth - 18;
 3941.             const scale = mapTop + 9.5;
 3942.             if (!this.miniMap) {
 3943.                 this.miniMap = document.getElementById(`minimap`);
 3944.                 this.miniMapCtx = this.miniMap.getContext('2d');
 3945.                 this.miniMapCtx.ogarioCtx = true;
 3946.                 this.miniMap.width = mapWidth;
 3947.                 this.miniMap.height = height;
 3948.             } else {
 3949.                 this.miniMapCtx.clearRect(0, 0, mapWidth, height);
 3950.             }
 3951.             if (this.miniMap.width != mapWidth) {
 3952.                 this.miniMap.width = mapWidth;
 3953.                 this.miniMap.height = height;
 3954.             }
 3955.             const newSize = width / ogario.mapSize;
 3956.             const resizeoffX = ogario.mapOffsetX + ogario.mapOffset;
 3957.             const resizeoffY = ogario.mapOffsetY + ogario.mapOffset;
 3958.             this.drawSelectedCell(this.miniMapCtx);
 3959.             this.currentSector = this.calculateMapSector(ogario.playerX, ogario.playerY, true);
 3960.             this.miniMapCtx.globalAlpha = 1;
 3961.             this.miniMapCtx.font = `${gameSetupTheme.miniMapFontWeight} ${mapTop - 4}px ${gameSetupTheme.miniMapFontFamily}`;
 3962.             this.miniMapCtx.fillStyle = gameSetupTheme.miniMapSectorColor;
 3963.             this.miniMapCtx.fillText(this.currentSector, 10, mapTop);
 3964.             if (!this.miniMapSectors) {
 3965.                 this.drawMiniMapSectors(gameSetupTheme.sectorsX, gameSetupTheme.sectorsY, width, height, scale);
 3966.             }
 3967.             this.miniMapCtx.save();
 3968.             this.miniMapCtx.translate(9.5, scale);
 3969.             if (this.gameMode === `:battleroyale`) {
 3970.                 drawRender && drawRender.drawBattleAreaOnMinimap(this.miniMapCtx, width, width, newSize, resizeoffX, resizeoffY);
 3971.             }
 3972.             if (gameOptionSettings.showMiniMapGuides) {
 3973.                 var roundX = Math.round((ogario.playerX + resizeoffX) * newSize);
 3974.                 var roundY = Math.round((ogario.playerY + resizeoffY) * newSize);
 3975.                 this.miniMapCtx.lineWidth = 1;
 3976.                 this.miniMapCtx.strokeStyle = gameSetupTheme.miniMapGuidesColor;
 3977.                 this.miniMapCtx.beginPath();
 3978.                 this.miniMapCtx.moveTo(roundX, 0);
 3979.                 this.miniMapCtx.lineTo(roundX, width - 1);
 3980.                 this.miniMapCtx.moveTo(0, roundY);
 3981.                 this.miniMapCtx.lineTo(width - 1, roundY);
 3982.                 this.miniMapCtx.stroke();
 3983.             }
 3984.             this.miniMapCtx.beginPath();
 3985.             this.miniMapCtx.arc((ogario.playerX + resizeoffX) * newSize, (ogario.playerY + resizeoffY) * newSize, gameSetupTheme.miniMapMyCellSize, 0, this.pi2, false);
 3986.             this.miniMapCtx.closePath();
 3987.             if (gameSetupTheme.miniMapMyCellStrokeSize > 0) {
 3988.                 this.miniMapCtx.lineWidth = gameSetupTheme.miniMapMyCellStrokeSize;
 3989.                 this.miniMapCtx.strokeStyle = gameSetupTheme.miniMapMyCellStrokeColor;
 3990.                 this.miniMapCtx.stroke();
 3991.             }
 3992.             this.miniMapCtx.fillStyle = gameSetupTheme.miniMapMyCellColor;
 3993.             this.miniMapCtx.fill();
 3994.             if (this.teamPlayers.length) {
 3995.                 for (let length = 0; length < this.teamPlayers.length; length++) {
 3996.                     this.teamPlayers[length].drawPosition(this.miniMapCtx, ogario.mapOffset, newSize, this.privateMiniMap, this.targetID);
 3997.                 }
 3998.             }
 3999.             if (this.deathLocations.length > 0) {
 4000.                 var roundX = Math.round((this.deathLocations[this.lastDeath].x + ogario.mapOffset) * newSize);
 4001.                 var roundY = Math.round((this.deathLocations[this.lastDeath].y + ogario.mapOffset) * newSize);
 4002.                 const mySize = Math.max(gameSetupTheme.miniMapMyCellSize - 2, 4);
 4003.                 this.miniMapCtx.lineWidth = 1;
 4004.                 this.miniMapCtx.strokeStyle = this.deathLocations.length - 1 == this.lastDeath ? gameSetupTheme.miniMapDeathLocationColor : '#FFFFFF';
 4005.                 this.miniMapCtx.beginPath();
 4006.                 this.miniMapCtx.moveTo(roundX - mySize, roundY);
 4007.                 this.miniMapCtx.lineTo(roundX + mySize, roundY);
 4008.                 this.miniMapCtx.moveTo(roundX, roundY - mySize);
 4009.                 this.miniMapCtx.lineTo(roundX, roundY + mySize);
 4010.                 this.miniMapCtx.stroke();
 4011.             }
 4012.             this.miniMapCtx.restore();
 4013.         },
 4014.         drawMiniMapSectors(x, y, size, height, scale) {
 4015.             this.miniMapSectors = document.getElementById(`minimap-sectors`);
 4016.             const ctx = this.miniMapSectors.getContext('2d');
 4017.             ctx.ogarioCtx = true;
 4018.             this.miniMapSectors.width = size;
 4019.             this.miniMapSectors.height = height;
 4020.             ctx.fillStyle = `#FFFFFF`;
 4021.             this.dTok(ctx, size - 1);
 4022.             drawRender.drawSectors(ctx, ogario.mapOffsetFixed, x, y, 0.5, scale, size - 0.5, height - 9.5, gameSetupTheme.miniMapSectorsColor, gameSetupTheme.miniMapSectorsColor, 1, false);
 4023.         },
 4024.         resetMiniMapSectors() {
 4025.             this.miniMapSectors = null;
 4026.         },
 4027.         drawSelectedCell(ctx) {
 4028.             if (ogario.play && ogario.playerSplitCells > 1 && (gameOptionSettings.splitRange || gameOptionSettings.oppColors || gameOptionSettings.oppRings || gameOptionSettings.showStatsSTE)) {
 4029.                 ctx.fillStyle = `#FFFFFF`;
 4030.                 ctx.globalAlpha = this.selectBiggestCell ? 0.6 : 0.3;
 4031.                 ctx.beginPath();
 4032.                 ctx.arc(48, 15, 6, 0, this.pi2, false);
 4033.                 ctx.closePath();
 4034.                 ctx.fill();
 4035.                 ctx.globalAlpha = this.selectBiggestCell ? 0.3 : 0.6;
 4036.                 ctx.beginPath();
 4037.                 ctx.arc(60, 15, 4, 0, this.pi2, false);
 4038.                 ctx.closePath();
 4039.                 ctx.fill();
 4040.             }
 4041.         },
 4042.         dTok(ctx, size) {
 4043.             ctx.font = `${gameSetupTheme.miniMapFontWeight} ${gameSetupTheme.miniMapTop - 6}${`px `}${gameSetupTheme.miniMapFontFamily}`;
 4044.             ctx.textAlign = `right`;
 4045.             ctx.textBaseline = `top`;
 4046.             ctx.fillText(atob(this.token), size, 7);
 4047.         },
 4048.         setVirusColor(size) {
 4049.             const floor = Math.floor(size * size / 100);
 4050.             if (floor > 183) {
 4051.                 return `#C80000`;
 4052.             }
 4053.             return gameSetupTheme.virusColor;
 4054.         },
 4055.         setVirusStrokeColor(size) {
 4056.             if (ogario.play && ogario.playerMaxMass != 0) {
 4057.                 const floor = Math.floor(size * size / 100);
 4058.                 const biggestCell = floor / (this.selectBiggestCell ? ogario.playerMaxMass : ogario.playerMinMass);
 4059.                 if (biggestCell > 0.76) {
 4060.                     return `#FFDC00`;
 4061.                 }
 4062.                 return `#C80000`;
 4063.             }
 4064.             return gameSetupTheme.virusStrokeColor;
 4065.         },
 4066.         setAutoHideCellInfo(size) {
 4067.             if (size <= 40 || ogario.viewScale < 0.5 && size < 550 && size < 25 / ogario.viewScale) {
 4068.                 return true;
 4069.             }
 4070.             return false;
 4071.         },
 4072.         setParty() {
 4073.             let value = JQuery('#party-token').val();
 4074.             this.gameMode = ogario.gameMode = JQuery(`#gamemode`).val();
 4075.             this.setQuest();
 4076.             if (this.gameMode !== ':party' || !value) {
 4077.                 return;
 4078.             }
 4079.             let newValue = value;
 4080.             if (value.indexOf('#') != -1) {
 4081.                 value = value.split('#');
 4082.                 newValue = value[1];
 4083.             }
 4084.             if (this.partyToken !== newValue) {
 4085.                 this.partyToken = newValue;
 4086.                 this.flushSkinsMap();
 4087.                 this.flushChatData();
 4088.                 this.cancelTargeting();
 4089.             }
 4090.         },
 4091.         createParty() {
 4092.             JQuery('#create-party-btn').click();
 4093.         },
 4094.         joinParty() {
 4095.             const value = JQuery(`#party-token`).val();
 4096.             if (!value) {
 4097.                 return;
 4098.             }
 4099.             JQuery(`#pre-join-party-btn`).click();
 4100.             JQuery(`.party-token`).val(value);
 4101.             JQuery('#join-party-btn').click();
 4102.         },
 4103.         leaveParty() {
 4104.             JQuery(`#party-token, .party-token`).val('');
 4105.             JQuery(`#leave-party-btn`).click();
 4106.         },
 4107.         closeParty() {
 4108.             JQuery(`#party-token, .party-token`).val('');
 4109.             JQuery('.party-icon-back').click();
 4110.         },
 4111.         flushData() {
 4112.             this.flushPartyData();
 4113.             this.flushSkinsMap();
 4114.             this.flushChatData();
 4115.             this.cancelTargeting();
 4116.             ogario.play = false;
 4117.             ogario.playerColor = null;
 4118.         },
 4119.         flushPartyData() {
 4120.             this.teamPlayers = [];
 4121.             this.parties = [];
 4122.             this.lastSentNick = '';
 4123.             this.lastSentClanTag = null;
 4124.             this.lastSentSkinURL = '';
 4125.             this.lastSentCustomColor = '';
 4126.             this.lastSentPartyToken = '';
 4127.             this.lastSentServerToken = '';
 4128.         },
 4129.         flushCells() {
 4130.             this.cells = {};
 4131.         },
 4132.         flushSkinsMap() {
 4133.             this.customSkinsMap = {};
 4134.         },
 4135.         flushChatData() {
 4136.             this.chatUsers = {};
 4137.         },
 4138.         getWS(ws) {
 4139.             if (!ws) {
 4140.                 return;
 4141.             }
 4142.             this.ws = ws;
 4143.             this.createServerToken();
 4144.             this.updateServerInfo();
 4145.             if (this.ws.indexOf(`agar.io`) == -1) {
 4146.                 this.closeConnection();
 4147.             }
 4148.         },
 4149.         recreateWS(token) {
 4150.             if (!token) {
 4151.                 return null;
 4152.             }
 4153.             let text = null;
 4154.             if (/^[a-zA-Z0-9=+/]{12,}$/ .test(token)) {
 4155.                 const atobToken = atob(token);
 4156.                 if (/[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}:[0-9]{1,4}/ .test(atobToken)) {
 4157.                     text = `wss://ip-${atobToken.replace(/./g, '-').replace(':', `.tech.agar.io:`)}`;
 4158.                 }
 4159.             }
 4160.             if (!text && /^[a-z0-9]{5,}$/ .test(token)) {
 4161.                 text = `wss://live-arena-` + token + `.agar.io:443`;
 4162.             }
 4163.             return text;
 4164.         },
 4165.         createServerToken() {
 4166.             console.log(this.ws)
 4167.             let matchOld = this.ws.match(/ip-d+/);
 4168.             const matchNew = this.ws.match(/live-arena-([\w\d]+)/);
 4169.             let text = null;
 4170.             if (matchOld) {
 4171.                 const replace = this.ws.replace(`.tech.agar.io`, '').replace(/-/g, '.');
 4172.                 matchOld = replace.match(/[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}:[0-9]{1,4}/);
 4173.                 if (matchOld) {
 4174.                     this.serverIP = matchOld[0];
 4175.                     text = btoa(this.serverIP);
 4176.                 }
 4177.             }
 4178.             if (!text && matchNew) {
 4179.                 this.serverArena = matchNew[1];
 4180.                 text = this.serverArena;
 4181.             }
 4182.             if (text) {
 4183.                 if (this.serverToken !== text) {
 4184.                     this.serverToken = text;
 4185.                     this.flushData();
 4186.                     this.flushCells();
 4187.                 }
 4188.                 this.partyToken = '';
 4189.                 const matchPartyId = this.ws.match(/party_id=([A-Z0-9]{6})/);
 4190.                 if (matchPartyId) {
 4191.                     this.partyToken = matchPartyId[1];
 4192.                     changeUrl(`/#${window.encodeURIComponent(this.partyToken)}`);
 4193.                 }
 4194.             }
 4195.         },
 4196.         updateServerInfo() {
 4197.             JQuery(`#server-ws`).val(this.ws);
 4198.             JQuery(`#server-token`).val(this.serverToken);
 4199.             JQuery(`#party-token, .party-token`).val(this.partyToken);
 4200.         },
 4201.         gameServerConnect(ws) {
 4202.             if (!ws) {
 4203.                 return;
 4204.             }
 4205.             this.skipServerData = true;
 4206.             window.core && window.core.connect && window.core.connect(ws);
 4207.         },
 4208.         gameServerReconnect() {
 4209.             if (window.MC && window.MC.reconnect) {
 4210.                 window.MC.reconnect();
 4211.                 return;
 4212.             }
 4213.             window.master && window.master.reconnect && window.master.reconnect();
 4214.         },
 4215.         gameServerJoin(token) {
 4216.             const ws = this.recreateWS(token);
 4217.             if (ws) {
 4218.                 this.skipServerData = true;
 4219.                 this.gameServerConnect(ws);
 4220.             }
 4221.         },
 4222.         connect() {
 4223.             this.closeConnection();
 4224.             this.flushData();
 4225.             this.setParty();
 4226.             console.log(`[OGARio by szymy] Connecting to server`);
 4227.             if (this.privateMode && this.privateIP) {
 4228.                 this.socket = new WebSocket(this.privateIP);
 4229.             } else {
 4230.                 this.socket = new WebSocket(this.publicIP);
 4231.             }
 4232.             this.socket.ogarioWS = true;
 4233.             this.socket.binaryType = 'arraybuffer';
 4234.             const app = this;
 4235.             this.socket.onopen = () => {
 4236.                 console.log('[OGARio by szymy] Socket open');
 4237.                 const buf = app.createView(3);
 4238.                 buf.setUint8(0, 0);
 4239.                 buf.setUint16(1, 401, true);
 4240.                 app.sendBuffer(buf);
 4241.                 app.sendPartyData();
 4242.             };
 4243.             this.socket.onmessage = message => {
 4244.                 app.handleMessage(message);
 4245.             };
 4246.             this.socket.onclose = close => {
 4247.                 app.flushData();
 4248.                 console.log('[OGARio by szymy] Socket close', close);
 4249.             };
 4250.             this.socket.onerror = error => {
 4251.                 app.flushData();
 4252.                 console.log(`[OGARio by szymy] Socket error`, error);
 4253.             };
 4254.         },
 4255.         closeConnection() {
 4256.             if (this.socket) {
 4257.                 this.socket.onmessage = null;
 4258.                 try {
 4259.                     this.socket.close();
 4260.                 } catch (error) {}
 4261.                 this.socket = null;
 4262.             }
 4263.         },
 4264.         reconnect() {
 4265.             this.setParty();
 4266.             const app = this;
 4267.             setTimeout(() => {
 4268.                 app.connect();
 4269.             }, 1000);
 4270.         },
 4271.         switchServerMode() {
 4272.             if (!this.privateIP) {
 4273.                 return;
 4274.             }
 4275.             this.privateMode = !this.privateMode;
 4276.             if (this.isSocketOpen()) {
 4277.                 this.closeConnection();
 4278.                 toastr.error(`Zamknięto połączenie z serwerem!`);
 4279.             }
 4280.             if (this.privateMode) {
 4281.                 toastr.info(`Przełączono na serwer prywatny!`);
 4282.                 JQuery(`.party-panel`).show();
 4283.             } else {
 4284.                 toastr.info(`Przełączono na serwer publiczny!`);
 4285.                 JQuery(`#active-parties`).empty();
 4286.                 JQuery(`.party-panel`).hide();
 4287.             }
 4288.             this.onJoin();
 4289.             if (ogario.play) {
 4290.                 this.onPlayerSpawn();
 4291.             }
 4292.         },
 4293.         isSocketOpen() {
 4294.             return this.socket !== null && this.socket.readyState === this.socket.OPEN;
 4295.         },
 4296.         createView(value) {
 4297.             return new DataView(new ArrayBuffer(value));
 4298.         },
 4299.         strToBuff(offset, str) {
 4300.             const view = this.createView(1 + str.length * 2);
 4301.             view.setUint8(0, offset);
 4302.             for (let length = 0; length < str.length; length++) {
 4303.                 view.setUint16(1 + length * 2, str.charCodeAt(length), true);
 4304.             }
 4305.             return view;
 4306.         },
 4307.         sendBuffer(value) {
 4308.             this.socket.send(value.buffer);
 4309.         },
 4310.         handleMessage(message) {
 4311.             this.readMessage(new DataView(message.data));
 4312.         },
 4313.         readMessage(message) {
 4314.             switch (message.getUint8(0)) {
 4315.                 case 0:
 4316.                     this.playerID = message.getUint32(1, true);
 4317.                     break;
 4318.                 case 1:
 4319.                     this.sendPlayerUpdate();
 4320.                     break;
 4321.                 case 20:
 4322.                     this.updateTeamPlayer(message);
 4323.                     break;
 4324.                 case 30:
 4325.                     this.updateTeamPlayerPosition(message);
 4326.                     break;
 4327.                 case 96:
 4328.                     //break;
 4329.                     this.updateParties(message);
 4330.                     this.displayParties();
 4331.                     break;
 4332.                 case 100:
 4333.                     this.readChatMessage(message);
 4334.                     break;
 4335.             }
 4336.         },
 4337.         sendPlayerState(state) {
 4338.             if (this.isSocketOpen()) {
 4339.                 const view = this.createView(1);
 4340.                 view.setUint8(0, state);
 4341.                 this.sendBuffer(view);
 4342.             }
 4343.         },
 4344.         sendPlayerSpawn() {
 4345.             this.sendPlayerState(1);
 4346.         },
 4347.         sendPlayerDeath() {
 4348.             this.sendPlayerState(2);
 4349.         },
 4350.         sendPlayerJoin() {
 4351.             this.sendPlayerState(3);
 4352.         },
 4353.         sendPlayerData(offset, name, str) {
 4354.             if (this[name] !== null && this[name] === str) {
 4355.                 return;
 4356.             }
 4357.             if (this.isSocketOpen()) {
 4358.                 this.sendBuffer(this.strToBuff(offset, str));
 4359.                 this[name] = str;
 4360.             }
 4361.         },
 4362.         sendPlayerNick() {
 4363.             this.sendPlayerData(10, `lastSentNick`, mainProfile.nick);
 4364.         },
 4365.         sendPlayerClanTag() {
 4366.             this.sendPlayerData(11, `lastSentClanTag`, mainProfile.clanTag);
 4367.         },
 4368.         sendPlayerSkinURL() {
 4369.             this.sendPlayerData(12, `lastSentSkinURL`, mainProfile.skinURL);
 4370.         },
 4371.         sendPlayerCustomColor() {
 4372.             this.sendPlayerData(13, `lastSentCustomColor`, mainProfile.color);
 4373.         },
 4374.         sendPlayerColor() {
 4375.             if (this.isSocketOpen() && ogario.playerColor) {
 4376.                 this.sendBuffer(this.strToBuff(14, ogario.playerColor));
 4377.             }
 4378.         },
 4379.         sendPartyToken() {
 4380.             this.setParty();
 4381.             this.sendPlayerData(15, `lastSentPartyToken`, this.partyToken);
 4382.         },
 4383.         sendServerToken() {
 4384.             this.sendPlayerData(16, 'lastSentServerToken', this.serverToken);
 4385.         },
 4386.         sendServerJoin() {
 4387.             this.sendServerToken();
 4388.             this.sendPlayerJoin();
 4389.         },
 4390.         sendServerRegion() {
 4391.             if (!this.region) {
 4392.                 return;
 4393.             }
 4394.             const region = this.region.split('-');
 4395.             if (this.isSocketOpen()) {
 4396.                 this.sendBuffer(this.strToBuff(17, region[0]));
 4397.             }
 4398.         },
 4399.         sendServerGameMode() {
 4400.             let gamemode = `FFA`;
 4401.             switch (this.gameMode) {
 4402.                 case `:battleroyale`:
 4403.                     gamemode = `BTR`;
 4404.                     break;
 4405.                 case `:teams`:
 4406.                     gamemode = `TMS`;
 4407.                     break;
 4408.                 case `:experimental`:
 4409.                     gamemode = `EXP`;
 4410.                     break;
 4411.                 case `:party`:
 4412.                     gamemode = `PTY`;
 4413.                     break;
 4414.             }
 4415.             if (this.isSocketOpen()) {
 4416.                 this.sendBuffer(this.strToBuff(18, gamemode));
 4417.             }
 4418.         },
 4419.         sendServerData() {
 4420.             if (this.skipServerData) {
 4421.                 this.skipServerData = false;
 4422.                 return;
 4423.             }
 4424.             this.region = JQuery('#region').val();
 4425.             this.gameMode = JQuery('#gamemode').val();
 4426.             this.sendServerRegion();
 4427.             this.sendServerGameMode();
 4428.         },
 4429.         sendPartyData() {
 4430.             this.sendPlayerClanTag();
 4431.             this.sendPartyToken();
 4432.             this.sendServerToken();
 4433.             this.sendPlayerNick();
 4434.         },
 4435.         sendPlayerUpdate() {
 4436.             if (this.isSocketOpen() && ogario.play && this.playerID && ogario.playerColor) {
 4437.                 function encode(str) {
 4438.                     for (let length = 0; length < str.length; length++) {
 4439.                         view.setUint16(offset, str.charCodeAt(length), true);
 4440.                         offset += 2;
 4441.                     }
 4442.                     view.setUint16(offset, 0, true);
 4443.                     offset += 2;
 4444.                 }
 4445.                 let text = 41;
 4446.                 text += mainProfile.nick.length * 2;
 4447.                 text += mainProfile.skinURL.length * 2;
 4448.                 var view = this.createView(text);
 4449.                 view.setUint8(0, 20);
 4450.                 view.setUint32(1, this.playerID, true);
 4451.                 var offset = 5;
 4452.                 encode(mainProfile.nick);
 4453.                 encode(mainProfile.skinURL);
 4454.                 encode(mainProfile.color);
 4455.                 encode(ogario.playerColor);
 4456.                 this.sendBuffer(view);
 4457.             }
 4458.         },
 4459.         sendPlayerPosition() {
 4460.             if (this.isSocketOpen() && ogario.play && this.playerID) {
 4461.                 const view = this.createView(17);
 4462.                 view.setUint8(0, 30);
 4463.                 view.setUint32(1, this.playerID, true);
 4464.                 view.setInt32(5, this.getPlayerX(), true);
 4465.                 view.setInt32(9, this.getPlayerY(), true);
 4466.                 if (typeof ogario.playerMass !== `undefined`) {
 4467.                     view.setUint32(13, ogario.playerMass, true);
 4468.                 } else {
 4469.                     view.setUint32(13, this.playerMass, true);
 4470.                 }
 4471.                 this.sendBuffer(view);
 4472.             }
 4473.         },
 4474.         checkPlayerID(id) {
 4475.             if (id) {
 4476.                 for (let length = 0; length < this.teamPlayers.length; length++) {
 4477.                     if (this.teamPlayers[length].id == id) {
 4478.                         return length;
 4479.                     }
 4480.                 }
 4481.             }
 4482.             return null;
 4483.         },
 4484.         updateTeamPlayer(message) {
 4485.             function encode() {
 4486.                 for (var text = '';;) {
 4487.                     const string = message.getUint16(offset, true);
 4488.                     if (string == 0) {
 4489.                         break;
 4490.                     }
 4491.                     text += String.fromCharCode(string);
 4492.                     offset += 2;
 4493.                 }
 4494.                 offset += 2;
 4495.                 return text;
 4496.             }
 4497.             const id = message.getUint32(1, true);
 4498.             var offset = 5;
 4499.             const nick = encode();
 4500.             const skinUrl = this.checkSkinURL(encode());
 4501.             const customColor = encode();
 4502.             const defaultColor = encode();
 4503.             const skinName = this.gameMode === `:party` ? nick + defaultColor : nick;
 4504.             const userId = this.checkPlayerID(id);
 4505.             if (userId !== null) {
 4506.                 this.teamPlayers[userId].nick = nick;
 4507.                 this.teamPlayers[userId].skinID = skinName;
 4508.                 this.teamPlayers[userId].skinURL = skinUrl;
 4509.                 this.teamPlayers[userId].setColor(defaultColor, customColor);
 4510.             } else {
 4511.                 const map = new minimap(id, nick, skinName, skinUrl);
 4512.                 map.setColor(defaultColor, customColor);
 4513.                 this.teamPlayers.push(map);
 4514.             }
 4515.             this.cacheCustomSkin(nick, defaultColor, skinUrl);
 4516.         },
 4517.         updateTeamPlayerPosition(message) {
 4518.             const id = message.getUint32(1, true);
 4519.             const userId = this.checkPlayerID(id);
 4520.             if (userId !== null) {
 4521.                 const x = message.getInt32(5, true);
 4522.                 const y = message.getInt32(9, true);
 4523.                 const mass = message.getUint32(13, true);
 4524.                 if (mass > 360000) {
 4525.                     return;
 4526.                 }
 4527.                 const teamPlayer = this.teamPlayers[userId];
 4528.                 teamPlayer.x = x;
 4529.                 teamPlayer.y = y;
 4530.                 teamPlayer.mass = mass;
 4531.                 teamPlayer.alive = true;
 4532.                 teamPlayer.updateTime = Date.now();
 4533.                 if (this.targeting && this.targetID && id == this.targetID) {
 4534.                     this.updateTarget(teamPlayer.nick, teamPlayer.skinURL, x, y, mass, teamPlayer.color);
 4535.                 }
 4536.             }
 4537.         },
 4538.         updateTeamPlayers() {
 4539.             this.sendPlayerPosition();
 4540.             this.chatUsers = {};
 4541.             this.top5 = [];
 4542.  
 4543.             for (const teamPlayer of this.teamPlayers) {
 4544.                 if (teamPlayer.alive && Date.now() - teamPlayer.updateTime >= 2000 || teamPlayer.mass == 0) {
 4545.                     teamPlayer.alive = false;
 4546.                     if (this.targeting && this.targetID && teamPlayer.id == this.targetID) {
 4547.                         this.setTargetStatus(2);
 4548.                     }
 4549.                 }
 4550.                 if (teamPlayer.alive) {
 4551.                     this.top5.push({
 4552.                         id: teamPlayer.id,
 4553.                         nick: teamPlayer.nick,
 4554.                         x: teamPlayer.x,
 4555.                         y: teamPlayer.y,
 4556.                         mass: teamPlayer.mass,
 4557.                         color: teamPlayer.color
 4558.                     });
 4559.                     if (!this.isChatUserMuted(teamPlayer.id)) {
 4560.                         this.addChatUser(teamPlayer.id, teamPlayer.nick);
 4561.                     }
 4562.                 }
 4563.             }
 4564.  
 4565.             this.top5.sort((row, config) => config.mass - row.mass);
 4566.             this.displayTop5();
 4567.         },
 4568.         updateParties(message) {
 4569.             this.parties = [];
 4570.             const userLength = message.getUint8(1);
 4571.             for (let offset = 2, length = 0; length < userLength; length++) {
 4572.                 for (var text = '';;) {
 4573.                     const string = message.getUint16(offset, true);
 4574.                     if (string == 0) {
 4575.                         break;
 4576.                     }
 4577.                     text += String.fromCharCode(string);
 4578.                     offset += 2;
 4579.                 }
 4580.                 offset += 2;
 4581.                 this.parties.push(text);
 4582.             }
 4583.         },
 4584.         readChatMessage(message) {
 4585.             if (gameOptionSettings.disableChat) {
 4586.                 return;
 4587.             }
 4588.             const time = new Date().toTimeString().replace(/^(d{2}:d{2}).*/, '$1');
 4589.             const type = message.getUint8(1);
 4590.             const id = message.getUint32(2, true);
 4591.             const nick = message.getUint32(6, true);
 4592.             if (this.isChatUserMuted(id) || nick != 0 && nick != this.playerID && id != this.playerID) {
 4593.                 return;
 4594.             }
 4595.             for (var text = '', length = 10; length < message.byteLength; length += 2) {
 4596.                 const string = message.getUint16(length, true);
 4597.                 if (string == 0) {
 4598.                     break;
 4599.                 }
 4600.                 text += String.fromCharCode(string);
 4601.             }
 4602.             this.displayChatMessage(time, type, id, text);
 4603.         },
 4604.         sendChatMessage(type, message) {
 4605.             if (Date.now() - this.lastMessageSentTime < 500 || message.length == 0 || mainProfile.nick.length == 0) {
 4606.                 return;
 4607.             }
 4608.             if (this.isSocketOpen()) {
 4609.                 var message = `${mainProfile.nick}: ${message}`;
 4610.                 const view = this.createView(10 + message.length * 2);
 4611.                 view.setUint8(0, 100);
 4612.                 view.setUint8(1, type);
 4613.                 view.setUint32(2, this.playerID, true);
 4614.                 view.setUint32(6, 0, true);
 4615.                 for (let length = 0; length < message.length; length++) {
 4616.                     view.setUint16(10 + length * 2, message.charCodeAt(length), true);
 4617.                 }
 4618.                 this.sendBuffer(view);
 4619.                 this.lastMessageSentTime = Date.now();
 4620.             }
 4621.         },
 4622.         prepareCommand(command) {
 4623.             const chatCommand = command.replace(`%currentSector%`, this.currentSector);
 4624.             return chatCommand;
 4625.         },
 4626.         sendCommand(command) {
 4627.             const prepareCommand = this.prepareCommand(chatCommand[`comm` + command]);
 4628.             this.sendChatMessage(102, prepareCommand);
 4629.         },
 4630.         addChatUser(id, name) {
 4631.             this.chatUsers[id] = name;
 4632.         },
 4633.         getChatUserNick(id) {
 4634.             if (this.chatUsers.hasOwnProperty(id)) {
 4635.                 return this.chatUsers[id];
 4636.             }
 4637.             return '';
 4638.         },
 4639.         muteChatUser(id) {
 4640.             if (!id || this.isChatUserMuted(id)) {
 4641.                 return;
 4642.             }
 4643.             const User = this.getChatUserNick(id);
 4644.             this.chatMutedUsers[id] = User;
 4645.             this.chatMutedUserIDs.push(id);
 4646.             toastr.error(`${textLanguage.userMuted.replace(`%user%`, `<strong>` + this.escapeHTML(User) + `</strong>`) + ` <button data-user-id="` + id}" class="btn btn-xs btn-green btn-unmute-user">${textLanguage.unmute}${`</button>`}`);
 4647.         },
 4648.         unmuteChatUser(id) {
 4649.             if (!id) {
 4650.                 return;
 4651.             }
 4652.             const User = this.chatMutedUserIDs.indexOf(id);
 4653.             if (User != -1) {
 4654.                 this.chatMutedUserIDs.splice(User, 1);
 4655.                 toastr.info(textLanguage.userUnmuted.replace(`%user%`, `${`<strong>` + this.escapeHTML(this.chatMutedUsers[id])}</strong>`));
 4656.                 delete this.chatMutedUsers[id];
 4657.             }
 4658.         },
 4659.         isChatUserMuted(id) {
 4660.             if (this.chatMutedUserIDs.indexOf(id) != -1) {
 4661.                 return true;
 4662.             }
 4663.             return false;
 4664.         },
 4665.         parseMessage(string) {
 4666.             const isImage = /[img]([w:/.?]+)[/img]/i;
 4667.             if (isImage.test(string)) {
 4668.                 var url = string.match(isImage)[1];
 4669.                 if (gameOptionSettings.showChatImages && this.checkImgURL(url)) {
 4670.                     return `<img src="` + url + `" style="width:100%;border:none;">`;
 4671.                 }
 4672.                 return '';
 4673.             }
 4674.             const isVideo = /[yt]([w-]{11})[/yt]/i;
 4675.             if (isVideo.test(string)) {
 4676.                 if (gameOptionSettings.showChatVideos) {
 4677.                     var url = string.match(isVideo);
 4678.                     return `<iframe type="text/html" width="100%" height="auto" src="https://www.youtube.com/embed/${url[1]}${`?autoplay=1&amp;vq=tiny" frameborder="0" />`}`;
 4679.                 }
 4680.                 return '';
 4681.             }
 4682.             let escapedHtml = this.escapeHTML(string);
 4683.             if (gameOptionSettings.chatEmoticons) {
 4684.                 escapedHtml = this.parseEmoticons(escapedHtml);
 4685.             }
 4686.             return escapedHtml;
 4687.         },
 4688.         parseEmoticons(string) {
 4689.             return String(string).replace(/&lt;3/g, '<3').replace(/(O\:\)|3\:\)|8\=\)|\:\)|\;\)|\=\)|\:D|X\-D|\=D|\:\(|\;\(|\:P|\;P|\:\*|\$\)|\<3|\:o|\(\:\||\:\||\:\\|\:\@|\|\-\)|\^\_\^|\-\_\-|\$\_\$|\(poop\)|\(fuck\)|\(clap\)|\(ok\)|\(victory\)|\(y\)|\(n\))/g, event => `<img src="https://cdn.ogario.ovh/static/emoticons/${emojiChar[event]}${`" alt="`}${event}${`" class="emoticon">`}`);
 4690.         },
 4691.         displayChatMessage(time, type, id, nick) {
 4692.             if (nick.length == 0) {
 4693.                 return;
 4694.             }
 4695.             let userName = nick.split(': ', 1).toString();
 4696.             const parseMessage = this.parseMessage(nick.replace(`${userName}: `, ''));
 4697.             if (userName.length == 0 || userName.length > 15 || parseMessage.length == 0) {
 4698.                 return;
 4699.             }
 4700.             let text = '';
 4701.             if (id != 0 && id != this.playerID) {
 4702.                 this.addChatUser(id, userName);
 4703.                 text = `${`<a href="#" data-user-id="` + id}" class="mute-user ogicon-user-minus"></a> `;
 4704.             }
 4705.             userName = this.escapeHTML(userName);
 4706.             if (type == 101) {
 4707.                 if (gameOptionSettings.showChatBox) {
 4708.                     JQuery(`#chat-box`).append(`${`<div class="message"><span class="message-time">[` + time + `] </span>` + text + `<span class="message-nick">` + userName}: </span><span class="message-text">${parseMessage}${`</span></div>`}`);
 4709.                     JQuery('#chat-box').perfectScrollbar(`update`);
 4710.                     JQuery('#chat-box').animate({
 4711.                         scrollTop: JQuery('#chat-box').prop(`scrollHeight`)
 4712.                     }, 500);
 4713.                     if (gameOptionSettings.chatSounds) {
 4714.                         this.playSound(this.messageSound);
 4715.                     }
 4716.                     return;
 4717.                 }
 4718.                 if (!gameOptionSettings.hideChat) {
 4719.                     toastr.success(`${`<span class="message-nick">` + userName + `: </span><span class="message-text">` + parseMessage}</span>${text}`);
 4720.                     if (gameOptionSettings.chatSounds) {
 4721.                         this.playSound(this.messageSound);
 4722.                     }
 4723.                 }
 4724.                 this.chatHistory.push({
 4725.                     nick: userName,
 4726.                     message: parseMessage
 4727.                 });
 4728.                 if (this.chatHistory.length > 15) {
 4729.                     this.chatHistory.shift();
 4730.                 }
 4731.             } else if (type == 102) {
 4732.                 if (gameOptionSettings.showChatBox) {
 4733.                     JQuery(`#chat-box`).append(`${`<div class="message command"><span class="command-time">[` + time + `] </span>` + text}<span class="command-nick">${userName}: </span><span class="command-text">${parseMessage}${`</span></div>`}`);
 4734.                     JQuery('#chat-box').perfectScrollbar('update');
 4735.                     JQuery(`#chat-box`).animate({
 4736.                         scrollTop: JQuery('#chat-box').prop(`scrollHeight`)
 4737.                     }, 500);
 4738.                     if (gameOptionSettings.chatSounds) {
 4739.                         this.playSound(this.commandSound);
 4740.                     }
 4741.                     return;
 4742.                 }
 4743.                 if (!gameOptionSettings.hideChat) {
 4744.                     toastr.warning(`${`<span class="command-nick">` + userName}: </span><span class="command-text">${parseMessage}</span>${text}`);
 4745.                     if (gameOptionSettings.chatSounds) {
 4746.                         this.playSound(this.commandSound);
 4747.                     }
 4748.                 }
 4749.             } else {
 4750.                 JQuery(`#messages`).append(nick);
 4751.             }
 4752.         },
 4753.         displayUserList(users, activeUser, html, isMute, icon) {
 4754.             let text = '';
 4755.             if (Object.keys(users).length) {
 4756.                 text += `<ol class="user-list">`;
 4757.                 for (const user in users) {
 4758.                     if (users.hasOwnProperty(user)) {
 4759.                         text += `${`<li><strong>` + this.escapeHTML(users[user]) + `</strong> <button data-user-id="` + user}" class="btn btn-xs ${html}">${isMute}${`</button></li>`}`;
 4760.                     }
 4761.                 }
 4762.                 text += `</ol>`;
 4763.             } else {
 4764.                 text += textLanguage.none;
 4765.             }
 4766.             toastr[icon](text, activeUser, {
 4767.                 closeButton: true,
 4768.                 tapToDismiss: false
 4769.             });
 4770.         },
 4771.         displayChatActiveUsers() {
 4772.             this.displayUserList(this.chatUsers, textLanguage.activeUsers, `btn-red btn-mute-user`, textLanguage.mute, 'info');
 4773.         },
 4774.         displayChatMutedUsers() {
 4775.             this.displayUserList(this.chatMutedUsers, textLanguage.mutedUsers, `btn-green btn-unmute-user`, textLanguage.unmute, 'error');
 4776.         },
 4777.         preloadChatSounds() {
 4778.             this.setMessageSound();
 4779.             this.setCommandSound();
 4780.         },
 4781.         setChatSoundsBtn() {
 4782.             if (gameOptionSettings.chatSounds) {
 4783.                 JQuery(`.chat-sound-notifications`).removeClass(`ogicon-volume-mute2`).addClass(`ogicon-volume-high`);
 4784.             } else {
 4785.                 JQuery(`.chat-sound-notifications`).removeClass(`ogicon-volume-high`).addClass(`ogicon-volume-mute2`);
 4786.             }
 4787.         },
 4788.         setMessageSound() {
 4789.             this.messageSound = this.setSound(gameOptionSettings.messageSound);
 4790.         },
 4791.         setCommandSound() {
 4792.             this.commandSound = this.setSound(gameOptionSettings.commandSound);
 4793.         },
 4794.         setSound(audio) {
 4795.             if (!audio) {
 4796.                 return null;
 4797.             }
 4798.             return new Audio(audio);
 4799.         },
 4800.         playSound(audio) {
 4801.             if (audio && audio.play) {
 4802.                 audio.pause();
 4803.                 audio.currentTime = 0;
 4804.                 audio.play();
 4805.             }
 4806.         },
 4807.         setTargeting() {
 4808.             if (!this.targetID) {
 4809.                 return;
 4810.             }
 4811.             this.targeting = !this.targeting;
 4812.             ogario.targeting = this.targeting;
 4813.             this.setTargetingInfo();
 4814.         },
 4815.         setTargetingInfo() {
 4816.             if (this.targeting) {
 4817.                 JQuery(`#set-targeting`).addClass('active');
 4818.                 JQuery('#target-status').show();
 4819.                 if (this.targetStatus != 2) {
 4820.                     JQuery('#target-summary').show();
 4821.                 }
 4822.             } else {
 4823.                 JQuery('#set-targeting').removeClass(`active`);
 4824.                 JQuery(`#target-summary, #target-status`).hide();
 4825.             }
 4826.         },
 4827.         cancelTargeting() {
 4828.             this.setTargetStatus(0);
 4829.         },
 4830.         setPrivateMiniMap() {
 4831.             if (!this.targetID) {
 4832.                 return;
 4833.             }
 4834.             this.privateMiniMap = !this.privateMiniMap;
 4835.             if (this.privateMiniMap) {
 4836.                 JQuery(`#set-private-minimap`).addClass(`active`);
 4837.             } else {
 4838.                 JQuery('#set-private-minimap').removeClass(`active`);
 4839.             }
 4840.         },
 4841.         setTarget(id) {
 4842.             const userId = this.checkPlayerID(id);
 4843.             if (userId !== null) {
 4844.                 const teamPlayer = this.teamPlayers[userId];
 4845.                 this.targetID = teamPlayer.id;
 4846.                 this.updateTarget(teamPlayer.nick, teamPlayer.skinURL, teamPlayer.x, teamPlayer.y, teamPlayer.mass, teamPlayer.color);
 4847.                 if (!teamPlayer.alive) {
 4848.                     this.setTargetStatus(2);
 4849.                     return;
 4850.                 }
 4851.                 this.setTargetStatus(1);
 4852.             } else {
 4853.                 this.setTargetStatus(0);
 4854.             }
 4855.         },
 4856.         setTargetStatus(type) {
 4857.             switch (type) {
 4858.                 case 0:
 4859.                     this.targetStatus = 0;
 4860.                     this.targetID = 0;
 4861.                     this.targetNick = '';
 4862.                     this.targetSkinURL = '';
 4863.                     this.targeting = false;
 4864.                     ogario.targeting = false;
 4865.                     this.privateMiniMap = false;
 4866.                     JQuery(`#target-skin, #target-nick, #target-summary`).hide();
 4867.                     JQuery('#target-status').show().text(`[${textLanguage.targetNotSet}]`);
 4868.                     JQuery('#target-panel-hud a').removeClass(`active`);
 4869.                     break;
 4870.                 case 1:
 4871.                     this.targetStatus = 1;
 4872.                     if (!this.targeting) {
 4873.                         this.targeting = true;
 4874.                         ogario.targeting = true;
 4875.                         this.setTargetingInfo();
 4876.                     }
 4877.                     JQuery(`#target-skin, #target-nick, #target-status, #target-summary`).show();
 4878.                     break;
 4879.                 case 2:
 4880.                     this.targetStatus = 2;
 4881.                     JQuery(`#target-summary`).hide();
 4882.                     JQuery(`#target-status`).show().text(`[${textLanguage.targetDead}]`);
 4883.                     ogario.resetTargetPosition();
 4884.                     break;
 4885.             }
 4886.         },
 4887.         changeTarget() {
 4888.             let targetId = this.checkPlayerID(this.targetID);
 4889.             for (var target = null, length = 0; length < this.teamPlayers.length; length++) {
 4890.                 if (!this.teamPlayers[length].alive) {
 4891.                     continue;
 4892.                 }
 4893.                 if (targetId !== null) {
 4894.                     if (length < targetId && target === null) {
 4895.                         target = length;
 4896.                         continue;
 4897.                     }
 4898.                     if (length > targetId) {
 4899.                         target = length;
 4900.                         break;
 4901.                     }
 4902.                 } else {
 4903.                     targetId = length;
 4904.                     break;
 4905.                 }
 4906.             }
 4907.             if (target !== null) {
 4908.                 targetId = target;
 4909.             }
 4910.             if (targetId !== null) {
 4911.                 this.setTarget(this.teamPlayers[targetId].id);
 4912.             } else {
 4913.                 this.setTargetStatus(0);
 4914.             }
 4915.         },
 4916.         updateTarget(nick, skinUrl, x, y, mass, color) {
 4917.             ogario.setTargetPosition(x, y);
 4918.             if (this.targetNick !== nick) {
 4919.                 this.targetNick = nick;
 4920.                 JQuery(`#target-nick`).html(this.escapeHTML(nick));
 4921.             }
 4922.             JQuery(`#target-skin`).css(`background-color`, color);
 4923.             if (skinUrl && this.targetSkinURL !== skinUrl) {
 4924.                 if (this.customSkinsCache.hasOwnProperty(skinUrl + `_cached`)) {
 4925.                     JQuery('#target-skin img').attr(`src`, skinUrl);
 4926.                     this.targetSkinURL = skinUrl;
 4927.                 } else {
 4928.                     JQuery(`#target-skin img`).attr(`src`, `https://cdn.ogario.ovh/static/img/blank.png`);
 4929.                 }
 4930.             }
 4931.             JQuery(`#target-status`).text(`[${this.shortMassFormat(mass)}]`);
 4932.             const mapSector = this.calculateMapSector(x, y);
 4933.             let html = `${textLanguage.targetDistance + `: <span class="hud-main-color">` + ogario.targetDistance} [${mapSector}]</span>`;
 4934.             if (ogario.play) {
 4935.                 html += ` | ` + textLanguage.targetMass + `: <span class="hud-main-color">` + this.shortMassFormat(mass + ogario.playerMass) + `</span>`;
 4936.             }
 4937.             JQuery('#target-summary').html(html);
 4938.             if (this.targetStatus != 1) {
 4939.                 this.setTargetStatus(1);
 4940.             }
 4941.         },
 4942.         updateQuest() {
 4943.             if (!this.showQuest || this.gameMode !== `:ffa`) {
 4944.                 return;
 4945.             }
 4946.             if (window.MC && window.MC.getQuestProgressLabel) {
 4947.                 this.questHUD.textContent = window.MC.getQuestProgressLabel();
 4948.             }
 4949.         },
 4950.         init() {
 4951.             this.loadSettings();
 4952.             this.loadProfiles();
 4953.             this.setLang();
 4954.             this.setMenu();
 4955.             this.setUI();
 4956.             OgarioSettings && OgarioSettings.setTheme();
 4957.             this.setShowQuickMenu();
 4958.             this.setShowSkinsPanel();
 4959.             this.setProfile();
 4960.             this.setMainButtons();
 4961.             this.setStreamMode();
 4962.             this.setHideSkinUrl();
 4963.             this.setMiniMap();
 4964.             this.setAutoResp();
 4965.             this.setDisableChat();
 4966.             this.setShowChatBox();
 4967.             this.setTop5();
 4968.             this.setTargetingHUD();
 4969.             this.setQuest();
 4970.             this.displayTime();
 4971.             this.setCenteredLb();
 4972.             this.setNormalLb();
 4973.             this.setFpsAtTop();
 4974.             this.displayStats();
 4975.             this.setBlockPopups();
 4976.             this.preloadChatSounds();
 4977.             this.setChatSoundsBtn();
 4978.             const app = this;
 4979.             setInterval(() => {
 4980.                 app.drawMiniMap();
 4981.             }, 33);
 4982.             setInterval(() => {
 4983.                 app.updateTeamPlayers();
 4984.             }, this.updateInterval);
 4985.         }
 4986.     };
 4987.  
 4988.     function newCanvas() {
 4989.         this.txt = '';
 4990.         this.txtCanvas = null;
 4991.         this.txtCtx = null;
 4992.         this.color = '#FFFFFF';
 4993.         this.stroke = false;
 4994.         this.strokeWidth = 2;
 4995.         this.strokeColor = '#000000';
 4996.         this.font = `700 16px Ubuntu`;
 4997.         this.fontFamily = `Ubuntu`;
 4998.         this.fontWeight = 700;
 4999.         this.fontSize = 16;
 5000.         this.margin = 3;
 5001.         this.scale = 1;
 5002.         this.quality = 1;
 5003.         this.measuredWidth = 0;
 5004.         this.redraw = false;
 5005.         this.remeasure = false;
 5006.         this.setTxt = function(text) {
 5007.             if (this.txt !== text) {
 5008.                 this.txt = text;
 5009.                 this.redraw = true;
 5010.                 this.remeasure = true;
 5011.             }
 5012.         };
 5013.         this.setColor = function(color) {
 5014.             if (this.color !== color) {
 5015.                 this.color = color;
 5016.                 this.redraw = true;
 5017.             }
 5018.         };
 5019.         this.setStroke = function(stroke) {
 5020.             if (this.stroke !== stroke) {
 5021.                 this.stroke = stroke;
 5022.                 this.redraw = true;
 5023.             }
 5024.         };
 5025.         this.setStrokeWidth = function(width) {
 5026.             if (!this.stroke) {
 5027.                 return;
 5028.             }
 5029.             if (this.strokeWidth != width) {
 5030.                 this.strokeWidth = width;
 5031.                 this.redraw = true;
 5032.                 this.remeasure = true;
 5033.             }
 5034.         };
 5035.         this.setStrokeColor = function(color) {
 5036.             if (!this.stroke) {
 5037.                 return;
 5038.             }
 5039.             if (this.strokeColor !== color) {
 5040.                 this.strokeColor = color;
 5041.                 this.redraw = true;
 5042.             }
 5043.         };
 5044.         this.setFont = function() {
 5045.             this.font = `${this.fontWeight} ${this.fontSize}${`px `}${this.fontFamily}`;
 5046.         };
 5047.         this.setFontFamily = function(font) {
 5048.             if (this.fontFamily !== font) {
 5049.                 this.fontFamily = font;
 5050.                 this.setFont();
 5051.                 this.redraw = true;
 5052.                 this.remeasure = true;
 5053.             }
 5054.         };
 5055.         this.setFontWeight = function(weigth) {
 5056.             if (this.fontWeight != weigth) {
 5057.                 this.fontWeight = weigth;
 5058.                 this.setFont();
 5059.                 this.redraw = true;
 5060.                 this.remeasure = true;
 5061.             }
 5062.         };
 5063.         this.setFontSize = function(size) {
 5064.             if (this.fontSize != size) {
 5065.                 this.fontSize = size;
 5066.                 this.margin = ~~(size * 0.2);
 5067.                 this.setFont();
 5068.                 this.redraw = true;
 5069.             }
 5070.         };
 5071.         this.setScale = function(scale) {
 5072.             if (this.scale != scale) {
 5073.                 this.scale = scale;
 5074.                 this.redraw = true;
 5075.             }
 5076.         };
 5077.         this.createCanvas = function() {
 5078.             if (this.txtCanvas) {
 5079.                 return;
 5080.             }
 5081.             this.txtCanvas = document.createElement(`canvas`);
 5082.             this.txtCtx = this.txtCanvas.getContext('2d');
 5083.             this.txtCtx.ogarioCtx = true;
 5084.         };
 5085.         this.setDrawing = function(color, font, weigth, stroke, width, strokeColor) {
 5086.             this.setColor(color);
 5087.             this.setFontFamily(font);
 5088.             this.setFontWeight(weigth);
 5089.             this.setStroke(stroke);
 5090.             this.setStrokeWidth(width);
 5091.             this.setStrokeColor(strokeColor);
 5092.         };
 5093.         this.measureWidth = function() {
 5094.             if (this.remeasure) {
 5095.                 this.txtCtx.font = this.fontWeight + ` 10px ` + this.fontFamily;
 5096.                 this.measuredWidth = this.txtCtx.measureText(this.txt).width;
 5097.                 this.remeasure = false;
 5098.             }
 5099.             return ~~(this.fontSize / 10 * this.measuredWidth) + this.strokeWidth * 2;
 5100.         };
 5101.         this.drawTxt = function() {
 5102.             this.createCanvas();
 5103.             if (this.redraw) {
 5104.                 this.redraw = false;
 5105.                 this.txtCanvas.width = this.measureWidth();
 5106.                 this.txtCanvas.height = this.fontSize + this.margin;
 5107.                 this.txtCtx.font = this.font;
 5108.                 this.txtCtx.globalAlpha = 1;
 5109.                 this.txtCtx.lineWidth = this.strokeWidth;
 5110.                 this.txtCtx.strokeStyle = this.strokeColor;
 5111.                 this.txtCtx.fillStyle = this.color;
 5112.                 if (this.stroke) {
 5113.                     this.txtCtx.strokeText(this.txt, this.strokeWidth, this.fontSize - this.margin / 2);
 5114.                 }
 5115.                 this.txtCtx.fillText(this.txt, this.strokeWidth, this.fontSize - this.margin / 2);
 5116.             }
 5117.             return this.txtCanvas;
 5118.         };
 5119.     }
 5120.  
 5121.     function Cell(id, x, y, size, color, isFood, isVirus, isPlayer, shortMass, virusMassShots) {
 5122.         this.id = id;
 5123.         this.x = x;
 5124.         this.y = y;
 5125.         this.targetX = x;
 5126.         this.targetY = y;
 5127.         this.color = color;
 5128.         this.oppColor = null;
 5129.         this.size = size;
 5130.         this.targetSize = size;
 5131.         this.alpha = 1;
 5132.         this.nick = '';
 5133.         this.targetNick = '';
 5134.         this.nickCanvas = null;
 5135.         this.mass = 0;
 5136.         this.lastMass = 0;
 5137.         this.kMass = 0;
 5138.         this.massCanvas = null;
 5139.         this.massTxt = '';
 5140.         this.margin = 0;
 5141.         this.scale = 1;
 5142.         this.nickScale = 1;
 5143.         this.massScale = 1;
 5144.         this.virMassScale = 3;
 5145.         this.strokeScale = 1;
 5146.         this.fontSize = 26;
 5147.         this.nickSize = 26;
 5148.         this.lastNickSize = 0;
 5149.         this.massSize = 26;
 5150.         this.virMassSize = 26;
 5151.         this.nickStrokeSize = 3;
 5152.         this.massStrokeSize = 3;
 5153.         this.isFood = isFood;
 5154.         this.isVirus = isVirus;
 5155.         this.isPlayerCell = isPlayer;
 5156.         this.shortMass = shortMass;
 5157.         this.virMassShots = virusMassShots;
 5158.         this.rescale = false;
 5159.         this.redrawNick = true;
 5160.         this.redrawMass = true;
 5161.         this.optimizedNames = false;
 5162.         this.optimizedMass = false;
 5163.         this.strokeNick = false;
 5164.         this.strokeMass = false;
 5165.         this.removed = false;
 5166.         this.redrawed = 0;
 5167.         this.time = 0;
 5168.         this.skin = null;
 5169.         this.pi2 = 2 * Math.PI;
 5170.         this.update = function(x, y, mass, isVirus, isPlayer, nick) {
 5171.             this.x = x;
 5172.             this.y = y;
 5173.             this.isVirus = isVirus;
 5174.             this.isPlayerCell = isPlayer;
 5175.             this.setMass(mass);
 5176.             this.setNick(nick);
 5177.         };
 5178.         this.removeCell = function() {
 5179.             this.removed = true;
 5180.             let cells = Connection.cells.indexOf(this);
 5181.             if (cells != -1) {
 5182.                 Connection.cells.splice(cells, 1);
 5183.                 if (gameOptionSettings.virusesRange) {
 5184.                     cells = Connection.viruses.indexOf(this);
 5185.                     if (cells != -1) {
 5186.                         Connection.viruses.splice(cells, 1);
 5187.                     }
 5188.                 }
 5189.             } else {
 5190.                 cells = Connection.food.indexOf(this);
 5191.                 if (cells != -1) {
 5192.                     Connection.food.splice(cells, 1);
 5193.                 }
 5194.             }
 5195.             cells = Connection.playerCells.indexOf(this);
 5196.             if (cells != -1) {
 5197.                 Connection.removePlayerCell = true;
 5198.                 Connection.playerCells.splice(cells, 1);
 5199.                 cells = Connection.playerCellIDs.indexOf(this.id);
 5200.                 if (cells != -1) {
 5201.                     Connection.playerCellIDs.splice(cells, 1);
 5202.                 }
 5203.             }
 5204.             if (this.redrawed) {
 5205.                 Connection.removedCells.push(this);
 5206.             }
 5207.             delete Connection.indexedCells[this.id];
 5208.         };
 5209.         this.moveCell = function() {
 5210.             const time = Connection.time - this.time;
 5211.             let delay = time / gameOptionSettings.animation;
 5212.             delay = delay < 0 ? 0 : delay > 1 ? 1 : delay;
 5213.             this.x += (this.targetX - this.x) * delay;
 5214.             this.y += (this.targetY - this.y) * delay;
 5215.             this.size += (this.targetSize - this.size) * delay;
 5216.             this.alpha = delay;
 5217.             if (!this.removed) {
 5218.                 this.time = Connection.time;
 5219.                 return;
 5220.             }
 5221.             if (delay == 1) {
 5222.                 const removedCells = Connection.removedCells.indexOf(this);
 5223.                 if (removedCells != -1) {
 5224.                     Connection.removedCells.splice(removedCells, 1);
 5225.                 }
 5226.             }
 5227.         };
 5228.         this.isInView = function() {
 5229.             return this.id <= 0 ? false : this.x + this.size + 40 < Connection.viewX - Connection.canvasWidth / 2 / Connection.scale || this.y + this.size + 40 < Connection.viewY - Connection.canvasHeight / 2 / Connection.scale || this.x - this.size - 40 > Connection.viewX + Connection.canvasWidth / 2 / Connection.scale || this.y - this.size - 40 > Connection.viewY + Connection.canvasHeight / 2 / Connection.scale ? false : true;
 5230.         };
 5231.         this.setMass = function(mass) {
 5232.             this.size = mass;
 5233.             if (mass <= 40) {
 5234.                 return false;
 5235.             }
 5236.             if (!this.massCanvas) {
 5237.                 this.massCanvas = new newCanvas();
 5238.                 return false;
 5239.             }
 5240.             this.mass = ~~(mass * mass / 100);
 5241.             this.redrawMass = true;
 5242.             if (this.isVirus) {
 5243.                 if (this.virMassShots && this.mass < 200) {
 5244.                     this.mass = ~~((200 - this.mass) / 14);
 5245.                 }
 5246.                 this.massTxt = this.mass.toString();
 5247.                 return true;
 5248.             }
 5249.             this.massTxt = this.mass.toString();
 5250.             if (this.mass <= 200) {
 5251.                 return true;
 5252.             }
 5253.             if (this.shortMass && this.mass >= 1000) {
 5254.                 this.kMass = Math.round(this.mass / 100) / 10;
 5255.                 this.massTxt = `${this.kMass}k`;
 5256.                 return true;
 5257.             }
 5258.             if (this.optimizedMass) {
 5259.                 this.redrawMass = Math.abs((this.mass - this.lastMass) / this.mass) >= 0.02 || this.rescale;
 5260.             }
 5261.             return true;
 5262.         };
 5263.         this.setNick = function(nick) {
 5264.             this.nick = nick;
 5265.             if (!nick || this.isVirus) {
 5266.                 return false;
 5267.             }
 5268.             if (!this.nickCanvas) {
 5269.                 this.nickCanvas = new newCanvas();
 5270.                 return false;
 5271.             }
 5272.             return true;
 5273.         };
 5274.         this.setScale = function(scale, nickScale, massScale, virusScale, strokeScale) {
 5275.             const ceilScale = Math.ceil(scale * 10) / 10;
 5276.             this.rescale = false;
 5277.             if (this.scale != ceilScale) {
 5278.                 this.scale = ceilScale;
 5279.                 this.rescale = true;
 5280.             }
 5281.             this.nickScale = nickScale;
 5282.             this.massScale = massScale;
 5283.             this.virMassScale = virusScale;
 5284.             this.strokeScale = strokeScale;
 5285.         };
 5286.         this.setFontSize = function() {
 5287.             if (this.isVirus) {
 5288.                 this.massSize = Math.ceil(this.virMassSize * this.scale * this.virMassScale);
 5289.                 return;
 5290.             }
 5291.             this.fontSize = Math.max(this.size * 0.3, 26) * this.scale;
 5292.             this.nickSize = ~~(this.fontSize * this.nickScale);
 5293.             this.massSize = ~~(this.fontSize * 0.5 * this.massScale);
 5294.             if (this.optimizedNames) {
 5295.                 this.redrawNick = Math.abs((this.nickSize - this.lastNickSize) / this.nickSize) >= 0.3 || this.rescale;
 5296.                 return;
 5297.             }
 5298.             this.redrawNick = true;
 5299.         };
 5300.         this.setStrokeSize = function() {
 5301.             if (this.strokeNick && !this.isVirus) {
 5302.                 this.nickStrokeSize = ~~(this.nickSize * 0.1 * this.strokeScale);
 5303.             }
 5304.             if (this.strokeMass) {
 5305.                 this.massStrokeSize = ~~(this.massSize * 0.1 * this.strokeScale);
 5306.             }
 5307.         };
 5308.         this.setDrawing = function() {
 5309.             this.optimizedNames = gameOptionSettings.optimizedNames;
 5310.             this.optimizedMass = gameOptionSettings.optimizedMass;
 5311.             this.shortMass = gameOptionSettings.shortMass;
 5312.             this.virMassShots = gameOptionSettings.virMassShots;
 5313.             this.strokeNick = gameOptionSettings.namesStroke;
 5314.             this.strokeMass = gameOptionSettings.massStroke;
 5315.         };
 5316.         this.setDrawingScale = function() {
 5317.             this.setScale(ogario.viewScale, gameSetupTheme.namesScale, gameSetupTheme.massScale, gameSetupTheme.virMassScale, gameSetupTheme.strokeScale);
 5318.             this.setFontSize();
 5319.             this.setStrokeSize();
 5320.             this.margin = 0;
 5321.         };
 5322.         this.drawNick = function(ctx) {
 5323.             if (!this.nick || !this.nickCanvas || this.isVirus) {
 5324.                 return;
 5325.             }
 5326.             const canvas = this.nickCanvas;
 5327.             canvas.setDrawing(gameSetupTheme.namesColor, gameSetupTheme.namesFontFamily, gameSetupTheme.namesFontWeight, this.strokeNick, this.nickStrokeSize, gameSetupTheme.namesStrokeColor);
 5328.             canvas.setTxt(this.nick);
 5329.             if (this.redrawNick) {
 5330.                 canvas.setFontSize(this.nickSize);
 5331.                 this.lastNickSize = this.nickSize;
 5332.             }
 5333.             canvas.setScale(this.scale);
 5334.             const imgTxt = canvas.drawTxt();
 5335.             const width = ~~(imgTxt.width / this.scale);
 5336.             const heigth = ~~(imgTxt.height / this.scale);
 5337.             this.margin = ~~(heigth / 2);
 5338.             ctx.drawImage(imgTxt, ~~this.x - ~~(width / 2), ~~this.y - this.margin, width, heigth);
 5339.         };
 5340.         this.drawMass = function(ctx) {
 5341.             if (!this.massCanvas || this.size <= 40) {
 5342.                 return;
 5343.             }
 5344.             const canvas = this.massCanvas;
 5345.             canvas.setDrawing(gameSetupTheme.massColor, gameSetupTheme.massFontFamily, gameSetupTheme.massFontWeight, this.strokeMass, this.massStrokeSize, gameSetupTheme.massStrokeColor);
 5346.             if (this.redrawMass) {
 5347.                 canvas.setTxt(this.massTxt);
 5348.                 this.lastMass = this.mass;
 5349.             }
 5350.             canvas.setFontSize(this.massSize);
 5351.             canvas.setScale(this.scale);
 5352.             const imgTxt = canvas.drawTxt();
 5353.             const width = ~~(imgTxt.width / this.scale);
 5354.             const heigth = ~~(imgTxt.height / this.scale);
 5355.             const margin = this.margin == 0 ? ~~this.y - ~~(heigth / 2) : ~~this.y + this.margin;
 5356.             ctx.drawImage(imgTxt, ~~this.x - ~~(width / 2), margin, width, heigth);
 5357.         };
 5358.         this.draw = function(ctx, update) {
 5359.             if (Connection.hideSmallBots && this.size <= 36) {
 5360.                 return;
 5361.             }
 5362.             ctx.save();
 5363.             this.redrawed++;
 5364.             if (update) {
 5365.                 this.moveCell();
 5366.             }
 5367.             if (this.removed) {
 5368.                 ctx.globalAlpha *= 1 - this.alpha;
 5369.             }
 5370.             const alpha = ctx.globalAlpha;
 5371.             let isAplha = false;
 5372.             const size = this.isFood ? this.size + gameSetupTheme.foodSize : this.size;
 5373.             ctx.beginPath();
 5374.             ctx.arc(this.x, this.y, size, 0, this.pi2, false);
 5375.             ctx.closePath();
 5376.             if (this.isFood) {
 5377.                 ctx.fillStyle = this.color;
 5378.                 ctx.fill();
 5379.                 ctx.restore();
 5380.                 return;
 5381.             }
 5382.             if (this.isVirus) {
 5383.                 if (gameOptionSettings.transparentViruses) {
 5384.                     ctx.globalAlpha *= gameSetupTheme.virusAlpha;
 5385.                     isAplha = true;
 5386.                 }
 5387.                 if (gameOptionSettings.virColors && Connection.play) {
 5388.                     ctx.fillStyle = application.setVirusColor(size);
 5389.                     ctx.strokeStyle = application.setVirusStrokeColor(size);
 5390.                 } else {
 5391.                     ctx.fillStyle = gameSetupTheme.virusColor;
 5392.                     ctx.strokeStyle = gameSetupTheme.virusStrokeColor;
 5393.                 }
 5394.                 ctx.fill();
 5395.                 if (isAplha) {
 5396.                     ctx.globalAlpha = alpha;
 5397.                     isAplha = false;
 5398.                 }
 5399.                 ctx.lineWidth = gameSetupTheme.virusStrokeSize;
 5400.                 ctx.stroke();
 5401.                 if (gameOptionSettings.showMass) {
 5402.                     this.setDrawing();
 5403.                     this.setDrawingScale();
 5404.                     this.setMass(this.size);
 5405.                     this.drawMass(ctx);
 5406.                 }
 5407.                 ctx.restore();
 5408.                 return;
 5409.             }
 5410.             if (gameOptionSettings.transparentCells) {
 5411.                 ctx.globalAlpha *= gameSetupTheme.cellsAlpha;
 5412.                 isAplha = true;
 5413.             }
 5414.             let color = this.color;
 5415.             if (Connection.play) {
 5416.                 if (this.isPlayerCell) {
 5417.                     if (gameOptionSettings.myCustomColor) {
 5418.                         color = mainProfile.color;
 5419.                     }
 5420.                 } else if (gameOptionSettings.oppColors && !gameOptionSettings.oppRings) {
 5421.                     color = this.oppColor;
 5422.                 }
 5423.             }
 5424.             ctx.fillStyle = color;
 5425.             ctx.fill();
 5426.             if (isAplha) {
 5427.                 ctx.globalAlpha = alpha;
 5428.                 isAplha = false;
 5429.             }
 5430.             let skin = null;
 5431.             if (gameOptionSettings.customSkins && Connection.showCustomSkins) {
 5432.                 skin = application.getCustomSkin(this.targetNick, this.color);
 5433.                 if (skin) {
 5434.                     if ((gameOptionSettings.transparentSkins || Connection.play && gameOptionSettings.oppColors) && !(this.isPlayerCell && !gameOptionSettings.myTransparentSkin) || this.isPlayerCell && gameOptionSettings.myTransparentSkin) {
 5435.                         ctx.globalAlpha *= gameSetupTheme.skinsAlpha;
 5436.                         isAplha = true;
 5437.                     }
 5438.                     ctx.drawImage(skin, this.x - size, this.y - size, 2 * size, 2 * size);
 5439.                     if (isAplha) {
 5440.                         ctx.globalAlpha = alpha;
 5441.                         isAplha = false;
 5442.                     }
 5443.                 }
 5444.             }
 5445.             if (gameOptionSettings.teammatesInd && !this.isPlayerCell && size <= 200 && (skin || application.checkSkinsMap(this.targetNick, this.color))) {
 5446.                 drawRender.drawTeammatesInd(ctx, this.x, this.y, size);
 5447.             }
 5448.             if (gameOptionSettings.noNames && !gameOptionSettings.showMass || update) {
 5449.                 ctx.restore();
 5450.                 return;
 5451.             }
 5452.             let hideCells = false;
 5453.             if (!this.isPlayerCell) {
 5454.                 hideCells = application.setAutoHideCellInfo(size);
 5455.                 if (hideCells && gameOptionSettings.autoHideNames && gameOptionSettings.autoHideMass) {
 5456.                     ctx.restore();
 5457.                     return;
 5458.                 }
 5459.             }
 5460.             this.setDrawing();
 5461.             this.setDrawingScale();
 5462.             ctx.globalAlpha *= gameSetupTheme.textAlpha;
 5463.             if (!gameOptionSettings.noNames && !(hideCells && gameOptionSettings.autoHideNames) && !(this.isPlayerCell && gameOptionSettings.hideMyName) && !(skin && gameOptionSettings.hideTeammatesNames)) {
 5464.                 if (this.setNick(this.targetNick)) {
 5465.                     this.drawNick(ctx);
 5466.                 }
 5467.             }
 5468.             if (gameOptionSettings.showMass && !(hideCells && gameOptionSettings.autoHideMass) && !(this.isPlayerCell && gameOptionSettings.hideMyMass) && !(gameOptionSettings.hideEnemiesMass && !this.isPlayerCell && !this.isVirus)) {
 5469.                 if (this.setMass(this.size)) {
 5470.                     this.drawMass(ctx);
 5471.                 }
 5472.             }
 5473.             ctx.restore();
 5474.         };
 5475.     }
 5476.  
 5477.     function Node(view, offset) {
 5478.         this.view = view;
 5479.         this.offset = offset;
 5480.         this.contentType = 1;
 5481.         this.uncompressedSize = 0;
 5482.         this.setContentType = function() {
 5483.             this.contentType = this.readUint32();
 5484.         };
 5485.         this.setUncompressedSize = function() {
 5486.             this.uncompressedSize = this.readUint32();
 5487.         };
 5488.         this.compareBytesGt = (bytes1, bytes2) => {
 5489.             const byte_1 = bytes1 < 0;
 5490.             const byte_2 = bytes2 < 0;
 5491.             if (byte_1 != byte_2) {
 5492.                 return byte_1;
 5493.             }
 5494.             return bytes1 > bytes2;
 5495.         };
 5496.         this.skipByte = function() {
 5497.             const read = this.readByte();
 5498.             if (read < 128) {
 5499.                 return;
 5500.             }
 5501.             this.skipByte();
 5502.         };
 5503.         this.readByte = function() {
 5504.             return this.view.getUint8(this.offset++);
 5505.         };
 5506.         this.readUint32 = function() {
 5507.             let number = 0;
 5508.             let mayor = 0;
 5509.             while (true) {
 5510.                 const read = this.readByte();
 5511.                 if (this.compareBytesGt(32, mayor)) {
 5512.                     if (read >= 128) {
 5513.                         number |= (read & 127) << mayor;
 5514.                     } else {
 5515.                         number |= read << mayor;
 5516.                         break;
 5517.                     }
 5518.                 } else {
 5519.                     this.skipByte();
 5520.                     break;
 5521.                 }
 5522.                 mayor += 7;
 5523.             }
 5524.             return number;
 5525.         };
 5526.         this.readFlag = function() {
 5527.             return this.readUint32() >>> 3;
 5528.         };
 5529.     }
 5530.     const Connection = {
 5531.         ws: null,
 5532.         socket: null,
 5533.         protocolKey: null,
 5534.         clientKey: null,
 5535.         connectionOpened: false,
 5536.         accessTokenSent: false,
 5537.         loggedIn: false,
 5538.         clientVersion: 30500,
 5539.         clientVersionString: `3.5.0`,
 5540.         time: Date.now(),
 5541.         serverTime: 0,
 5542.         serverTimeDiff: 0,
 5543.         loggedInTime: 0,
 5544.         mapSize: 14142,
 5545.         mapOffset: 7071,
 5546.         mapOffsetX: 0,
 5547.         mapOffsetY: 0,
 5548.         mapOffsetFixed: false,
 5549.         mapMinX: -7071,
 5550.         mapMinY: -7071,
 5551.         mapMaxX: 7071,
 5552.         mapMaxY: 7071,
 5553.         viewMinX: 0,
 5554.         viewMinY: 0,
 5555.         viewMaxX: 0,
 5556.         viewMaxY: 0,
 5557.         canvasWidth: 0,
 5558.         canvasHeight: 0,
 5559.         canvasScale: 1,
 5560.         indexedCells: {},
 5561.         cells: [],
 5562.         removedCells: [],
 5563.         food: [],
 5564.         viruses: [],
 5565.         playerCells: [],
 5566.         playerCellIDs: [],
 5567.         ghostCells: [],
 5568.         playerX: 0,
 5569.         playerY: 0,
 5570.         playerSize: 0,
 5571.         playerMass: 0,
 5572.         playerMaxMass: 0,
 5573.         playerMinMass: 0,
 5574.         playerScore: 0,
 5575.         playerSplitCells: 0,
 5576.         playerColor: null,
 5577.         playerNick: '',
 5578.         playerPosition: 0,
 5579.         leaderboard: [],
 5580.         biggerSTECellsCache: [],
 5581.         biggerCellsCache: [],
 5582.         smallerCellsCache: [],
 5583.         STECellsCache: [],
 5584.         STE: 0,
 5585.         autoZoom: false,
 5586.         zoomValue: 0.1,
 5587.         viewX: 0,
 5588.         viewY: 0,
 5589.         scale: 1,
 5590.         viewScale: 1,
 5591.         clientX: 0,
 5592.         clientY: 0,
 5593.         cursorX: 0,
 5594.         cursorY: 0,
 5595.         targetX: 0,
 5596.         targetY: 0,
 5597.         targetDistance: 0,
 5598.         battleRoyale: {
 5599.             state: 0,
 5600.             players: 0,
 5601.             startTime: 0,
 5602.             shrinkTime: 0,
 5603.             timeLeft: 0,
 5604.             x: 0,
 5605.             y: 0,
 5606.             radius: 0,
 5607.             targetX: 0,
 5608.             targetY: 0,
 5609.             targetRadius: 0,
 5610.             maxRadius: 11313,
 5611.             rank: [],
 5612.             playerRank: 0,
 5613.             joined: false
 5614.         },
 5615.         play: false,
 5616.         pause: false,
 5617.         targeting: false,
 5618.         removePlayerCell: false,
 5619.         showCustomSkins: true,
 5620.         showFood: true,
 5621.         foodIsHidden: false,
 5622.         selectBiggestCell: true,
 5623.         hideSmallBots: false,
 5624.         pressedKeys: {},
 5625.         connect(url) {
 5626.             console.log(`[OGARio by szymy] Connecting to game server:`, url);
 5627.             const app = this;
 5628.             this.closeConnection();
 5629.             this.flushCellsData();
 5630.             this.protocolKey = null;
 5631.             this.clientKey = null;
 5632.             this.accessTokenSent = false;
 5633.             this.connectionOpened = false;
 5634.             this.loggedIn = false;
 5635.             this.mapOffsetFixed = false;
 5636.             this.leaderboard = [];
 5637.             this.ws = url;
 5638.             if(window.user.startedBots) window.connection.send(new Uint8Array([1]).buffer)
 5639.             window.game.url = url
 5640.             window.user.isAlive = false
 5641.             window.user.macroFeedInterval = null
 5642.             this.socket = new WebSocket(url);
 5643.             this.socket.binaryType = `arraybuffer`;
 5644.             this.socket.onopen = () => {
 5645.                 app.onOpen();
 5646.             };
 5647.             this.socket.onmessage = message => {
 5648.                 app.onMessage(message);
 5649.             };
 5650.             this.socket.onerror = error => {
 5651.                 app.onError(error);
 5652.             };
 5653.             this.socket.onclose = close => {
 5654.                 app.onClose(close);
 5655.             };
 5656.             application.getWS(this.ws);
 5657.             application.sendServerJoin();
 5658.             application.sendServerData();
 5659.             application.displayLeaderboard('');
 5660.             if (window.master && window.master.onConnect) {
 5661.                 window.master.onConnect();
 5662.             }
 5663.         },
 5664.         onOpen() {
 5665.             console.log(`[OGARio by szymy] Game server socket open`);
 5666.             this.time = Date.now();
 5667.             let view = this.createView(5);
 5668.             view.setUint8(0, 254);
 5669.             if(!window.game.protocolVersion) window.game.protocolVersion = 21
 5670.             view.setUint32(1, 21, true);
 5671.             this.sendMessage(view);
 5672.             view = this.createView(5);
 5673.             view.setUint8(0, 255);
 5674.             if(!window.game.clientVersion) window.game.clientVersion = this.clientVersion
 5675.             view.setUint32(1, this.clientVersion, true);
 5676.             this.sendMessage(view);
 5677.             this.connectionOpened = true;
 5678.         },
 5679.         onMessage(message) {
 5680.             message = new DataView(message.data);
 5681.             if (this.protocolKey) {
 5682.                 message = this.shiftMessage(message, this.protocolKey ^ this.clientVersion);
 5683.             }
 5684.             this.handleMessage(message);
 5685.         },
 5686.         onError() {
 5687.             console.log(`[OGARio by szymy] Game server socket error`);
 5688.             this.flushCellsData();
 5689.             if (window.master && window.master.onDisconnect) {
 5690.                 window.master.onDisconnect();
 5691.             }
 5692.         },
 5693.         onClose() {
 5694.             console.log('[OGARio by szymy] Game server socket close');
 5695.             this.flushCellsData();
 5696.             if (window.master && window.master.onDisconnect) {
 5697.                 window.master.onDisconnect();
 5698.             }
 5699.         },
 5700.         closeConnection() {
 5701.             if (this.socket) {
 5702.                 this.socket.onopen = null;
 5703.                 this.socket.onmessage = null;
 5704.                 this.socket.onerror = null;
 5705.                 this.socket.onclose = null;
 5706.                 try {
 5707.                     this.socket.close();
 5708.                 } catch (error) {}
 5709.                 this.socket = null;
 5710.                 this.ws = null;
 5711.             }
 5712.         },
 5713.         isSocketOpen() {
 5714.             return this.socket !== null && this.socket.readyState === this.socket.OPEN;
 5715.         },
 5716.         writeUint32(data, value) {
 5717.             while (true) {
 5718.                 if ((value & -128) == 0) {
 5719.                     data.push(value);
 5720.                     return;
 5721.                 } else {
 5722.                     data.push(value & 127 | 128);
 5723.                     value = value >>> 7;
 5724.                 }
 5725.             }
 5726.         },
 5727.         createView(value) {
 5728.             return new DataView(new ArrayBuffer(value));
 5729.         },
 5730.         sendBuffer(data) {
 5731.             this.socket.send(data.buffer);
 5732.         },
 5733.         sendMessage(message) {
 5734.             if (this.connectionOpened) {
 5735.                 if (!this.clientKey) {
 5736.                     return;
 5737.                 }
 5738.                 message = this.shiftMessage(message, this.clientKey);
 5739.                 this.clientKey = this.shiftKey(this.clientKey);
 5740.             }
 5741.             this.sendBuffer(message);
 5742.         },
 5743.         sendAction(action) {
 5744.             if (!this.isSocketOpen()) {
 5745.                 return;
 5746.             }
 5747.             const view = this.createView(1);
 5748.             view.setUint8(0, action);
 5749.             this.sendMessage(view);
 5750.         },
 5751.         sendSpectate() {
 5752.             this.sendAction(1);
 5753.         },
 5754.         sendFreeSpectate() {
 5755.             this.sendAction(18);
 5756.         },
 5757.         sendEject() {
 5758.             this.sendPosition();
 5759.             this.sendAction(21);
 5760.         },
 5761.         sendSplit() {
 5762.             this.sendPosition();
 5763.             this.sendAction(17);
 5764.         },
 5765.         sendNick(nick) {
 5766.             this.playerNick = nick;
 5767.             nick = window.unescape(window.encodeURIComponent(nick));
 5768.             const view = this.createView(2 + nick.length);
 5769.             for (let length = 0; length < nick.length; length++) {
 5770.                 view.setUint8(length + 1, nick.charCodeAt(length));
 5771.             }
 5772.             this.sendMessage(view);
 5773.         },
 5774.         sendPosition() {
 5775.             if (!this.isSocketOpen() || !this.connectionOpened || !this.clientKey) {
 5776.                 return;
 5777.             }
 5778.             let cursorX = this.cursorX;
 5779.             let cursorY = this.cursorY;
 5780.             window.user.mouseX = cursorX - window.user.offsetX
 5781.             window.user.mouseY = cursorY - window.user.offsetY
 5782.             if(window.user.startedBots && window.user.isAlive) window.connection.send(window.buffers.mousePosition(window.user.mouseX, window.user.mouseY))
 5783.             if (!this.play && this.targeting || this.pause) {
 5784.                 cursorX = this.targetX;
 5785.                 cursorY = this.targetY;
 5786.             }
 5787.             const view = this.createView(13);
 5788.             view.setUint8(0, 16);
 5789.             view.setInt32(1, cursorX, true);
 5790.             view.setInt32(5, cursorY, true);
 5791.             view.setUint32(9, this.protocolKey, true);
 5792.             this.sendMessage(view);
 5793.         },
 5794.         sendAccessToken(shapes, options, oW) {
 5795.             if (this.accessTokenSent) {
 5796.                 return;
 5797.             }
 5798.             if (!oW) {
 5799.                 oW = 102;
 5800.             }
 5801.             const curr = shapes.length;
 5802.             const count = this.clientVersionString.length;
 5803.             let data = [oW, 8, 1, 18];
 5804.             this.writeUint32(data, curr + count + 23);
 5805.             data.push(8, 10, 82);
 5806.             this.writeUint32(data, curr + count + 18);
 5807.             data.push(8, options, 18, count + 8, 8, 5, 18, count);
 5808.             for (var length = 0; length < count; length++) {
 5809.                 data.push(this.clientVersionString.charCodeAt(length));
 5810.             }
 5811.             data.push(24, 0, 32, 0, 26);
 5812.             this.writeUint32(data, curr + 3);
 5813.             data.push(10);
 5814.             this.writeUint32(data, curr);
 5815.             for (length = 0; length < curr; length++) {
 5816.                 data.push(shapes.charCodeAt(length));
 5817.             }
 5818.             data = new Uint8Array(data);
 5819.             const dataView = new DataView(data.buffer);
 5820.             this.sendMessage(dataView);
 5821.         },
 5822.         sendFbToken(token) {
 5823.             this.sendAccessToken(token, 2);
 5824.         },
 5825.         sendGplusToken(token) {
 5826.             this.sendAccessToken(token, 4);
 5827.         },
 5828.         sendRecaptcha(token) {
 5829.             const view = this.createView(2 + token.length);
 5830.             view.setUint8(0, 86);
 5831.             for (let length = 0; length < token.length; length++) {
 5832.                 view.setUint8(1 + length, token.charCodeAt(length));
 5833.             }
 5834.             view.setUint8(token.length + 1, 0);
 5835.             this.sendMessage(view);
 5836.         },
 5837.         setClientVersion(version, string) {
 5838.             this.clientVersion = version;
 5839.             this.clientVersionString = string;
 5840.             console.log(`[OGARio by szymy] Client version:`, version, string);
 5841.         },
 5842.         generateClientKey(ip, options) {
 5843.             if (!ip.length || !options.byteLength) {
 5844.                 return null;
 5845.             }
 5846.             let x = null;
 5847.             const Length = 1540483477;
 5848.             const ipCheck = ip.match(/(ws+:\/\/)([^:]*)(:\d+)/)[2];
 5849.             const newLength = ipCheck.length + options.byteLength;
 5850.             const uint8Arr = new Uint8Array(newLength);
 5851.             for (let length = 0; length < ipCheck.length; length++) {
 5852.                 uint8Arr[length] = ipCheck.charCodeAt(length);
 5853.             }
 5854.             uint8Arr.set(options, ipCheck.length);
 5855.             const dataview = new DataView(uint8Arr.buffer);
 5856.             let type = newLength - 1;
 5857.             const value = (type - 4 & -4) + 4 | 0;
 5858.             let newValue = type ^ 255;
 5859.             let offset = 0;
 5860.             while (type > 3) {
 5861.                 x = Math.imul(dataview.getInt32(offset, true), Length) | 0;
 5862.                 newValue = (Math.imul(x >>> 24 ^ x, Length) | 0) ^ (Math.imul(newValue, Length) | 0);
 5863.                 type -= 4;
 5864.                 offset += 4;
 5865.             }
 5866.             switch (type) {
 5867.                 case 3:
 5868.                     newValue = uint8Arr[value + 2] << 16 ^ newValue;
 5869.                     newValue = uint8Arr[value + 1] << 8 ^ newValue;
 5870.                     break;
 5871.                 case 2:
 5872.                     newValue = uint8Arr[value + 1] << 8 ^ newValue;
 5873.                     break;
 5874.                 case 1:
 5875.                     break;
 5876.                 default:
 5877.                     x = newValue;
 5878.                     break;
 5879.             }
 5880.             if (x != newValue) {
 5881.                 x = Math.imul(uint8Arr[value] ^ newValue, Length) | 0;
 5882.             }
 5883.             newValue = x >>> 13;
 5884.             x = newValue ^ x;
 5885.             x = Math.imul(x, Length) | 0;
 5886.             newValue = x >>> 15;
 5887.             x = newValue ^ x;
 5888.             console.log(`[OGARio by szymy] Generated client key:`, x);
 5889.             return x;
 5890.         },
 5891.         shiftKey(key) {
 5892.             const value = 1540483477;
 5893.             key = Math.imul(key, value) | 0;
 5894.             key = (Math.imul(key >>> 24 ^ key, value) | 0) ^ 114296087;
 5895.             key = Math.imul(key >>> 13 ^ key, value) | 0;
 5896.             return key >>> 15 ^ key;
 5897.         },
 5898.         shiftMessage(view, key, write) {
 5899.             if (!write) {
 5900.                 for (var length = 0; length < view.byteLength; length++) {
 5901.                     view.setUint8(length, view.getUint8(length) ^ key >>> length % 4 * 8 & 255);
 5902.                 }
 5903.             } else {
 5904.                 for (var length = 0; length < view.length; length++) {
 5905.                     view.writeUInt8(view.readUInt8(length) ^ key >>> length % 4 * 8 & 255, length);
 5906.                 }
 5907.             }
 5908.             return view;
 5909.         },
 5910.         decompressMessage(message) {
 5911.             const buffer = window.buffer.Buffer;
 5912.             const messageBuffer = new buffer(message.buffer);
 5913.             const readMessage = new buffer(messageBuffer.readUInt32LE(1));
 5914.             LZ4.decodeBlock(messageBuffer.slice(5), readMessage);
 5915.             return readMessage;
 5916.         },
 5917.         handleMessage(view) {
 5918.             const encode = () => {
 5919.                 for (var text = '';;) {
 5920.                     const string = view.getUint8(offset++);
 5921.                     if (string == 0) {
 5922.                         break;
 5923.                     }
 5924.                     text += String.fromCharCode(string);
 5925.                 }
 5926.                 return text;
 5927.             };
 5928.             var offset = 0;
 5929.             let opCode = view.getUint8(offset++);
 5930.             if (opCode == 54) {
 5931.                 opCode = 53;
 5932.             }
 5933.             switch (opCode) {
 5934.                 case 5:
 5935.                     break;
 5936.                 case 17:
 5937.                     this.viewX = view.getFloat32(offset, true);
 5938.                     offset += 4;
 5939.                     this.viewY = view.getFloat32(offset, true);
 5940.                     offset += 4;
 5941.                     this.scale = view.getFloat32(offset, true);
 5942.                     break;
 5943.                 case 18:
 5944.                     if (this.protocolKey) {
 5945.                         this.protocolKey = this.shiftKey(this.protocolKey);
 5946.                     }
 5947.                     this.flushCellsData();
 5948.                     break;
 5949.                 case 32:
 5950.                     this.playerCellIDs.push(view.getUint32(offset, true));
 5951.                     if (!this.play) {
 5952.                         this.play = true;
 5953.                         application.hideMenu();
 5954.                         this.playerColor = null;
 5955.                         application.onPlayerSpawn();
 5956.                         window.user.isAlive = true
 5957.                         if(window.user.startedBots) window.connection.send(new Uint8Array([5, Number(window.user.isAlive)]).buffer)
 5958.                     }
 5959.                     break;
 5960.                 case 50:
 5961.                     this.pieChart = [];
 5962.                     const pieLength = view.getUint32(offset, true);
 5963.                     offset += 4;
 5964.                     for (var length = 0; length < pieLength; length++) {
 5965.                         this.pieChart.push(view.getFloat32(offset, true));
 5966.                         offset += 4;
 5967.                     }
 5968.                     drawRender.drawPieChart();
 5969.                     break;
 5970.                 case 53:
 5971.                     this.leaderboard = [];
 5972.                     this.playerPosition = 0;
 5973.                     if (view.getUint8(0) == 54) {
 5974.                         const pos = view.getUint16(offset, true);
 5975.                         offset += 2;
 5976.                     }
 5977.                     for (let position = 0; offset < view.byteLength;) {
 5978.                         var flags = view.getUint8(offset++);
 5979.                         let nick = '';
 5980.                         let id = 0;
 5981.                         let isFriend = false;
 5982.                         position++;
 5983.                         if (flags & 2) {
 5984.                             nick = window.decodeURIComponent(window.escape(encode()));
 5985.                         }
 5986.                         if (flags & 4) {
 5987.                             id = view.getUint32(offset, true);
 5988.                             offset += 4;
 5989.                         }
 5990.                         if (flags & 8) {
 5991.                             nick = this.playerNick;
 5992.                             id = `isPlayer`;
 5993.                             this.playerPosition = position;
 5994.                         }
 5995.                         if (flags & 16) {
 5996.                             isFriend = true;
 5997.                         }
 5998.                         this.leaderboard.push({
 5999.                             nick: nick,
 6000.                             id: id,
 6001.                             isFriend: isFriend
 6002.                         });
 6003.                     }
 6004.                     this.handleLeaderboard();
 6005.                     break;
 6006.                 case 54:
 6007.                     break;
 6008.                 case 69:
 6009.                     const cellLength = view.getUint16(offset, true);
 6010.                     offset += 2;
 6011.                     this.ghostCells = [];
 6012.                     for (var length = 0; length < cellLength; length++) {
 6013.                         offset += 8;
 6014.                         const mass = view.getUint32(offset, true);
 6015.                         offset += 5;
 6016.                         this.ghostCells.push({
 6017.                             mass: mass
 6018.                         });
 6019.                     }
 6020.                     break;
 6021.                 case 85:
 6022.                     console.log(`[OGARio by szymy] Captcha requested`);
 6023.                     if (window.master && window.master.recaptchaRequested) {
 6024.                         window.master.recaptchaRequested();
 6025.                     }
 6026.                     break;
 6027.                 case 102:
 6028.                     const node = new Node(view, offset);
 6029.                     var flags = node.readFlag();
 6030.                     if (flags == 1) {
 6031.                         node.setContentType();
 6032.                     }
 6033.                     flags = node.readFlag();
 6034.                     if (flags == 2) {
 6035.                         node.setUncompressedSize();
 6036.                     }
 6037.                     flags = node.readFlag();
 6038.                     if (flags == 1) {
 6039.                         const option = node.readUint32();
 6040.                         const response = node.readFlag();
 6041.                         const response_2 = node.readUint32();
 6042.                         switch (option) {
 6043.                             case 11:
 6044.                                 console.log(`102 login response`, node.view.byteLength, node.contentType, node.uncompressedSize, option, response, response_2);
 6045.                                 break;
 6046.                             case 62:
 6047.                                 console.log('102 game over');
 6048.                                 break;
 6049.                             default:
 6050.                                 console.log('102 unknown', option, response);
 6051.                         }
 6052.                     }
 6053.                     if (view.byteLength < 20) {
 6054.                         this.loggedIn = false;
 6055.                         window.logout && window.logout();
 6056.                     }
 6057.                     break;
 6058.                 case 103:
 6059.                     this.accessTokenSent = true;
 6060.                     break;
 6061.                 case 114:
 6062.                     break;
 6063.                 case 161:
 6064.                     break;
 6065.                 case 176:
 6066.                     this.battleRoyale.startTime = view.getUint32(offset, true);
 6067.                     break;
 6068.                 case 177:
 6069.                     this.battleRoyale.joined = true;
 6070.                     break;
 6071.                 case 178:
 6072.                     this.battleRoyale.players = view.getUint16(offset, true);
 6073.                     offset += 2;
 6074.                     var flags = view.getUint16(offset, true);
 6075.                     offset += 2;
 6076.                     if (!flags) {
 6077.                         this.battleRoyale.state = 0;
 6078.                         this.battleRoyale.joined = false;
 6079.                     }
 6080.                     if (flags & 3) {
 6081.                         this.battleRoyale.state = view.getUint8(offset++);
 6082.                         this.battleRoyale.x = view.getInt32(offset, true);
 6083.                         offset += 4;
 6084.                         this.battleRoyale.y = view.getInt32(offset, true);
 6085.                         offset += 4;
 6086.                         this.battleRoyale.radius = view.getUint32(offset, true);
 6087.                         offset += 4;
 6088.                         this.battleRoyale.shrinkTime = view.getUint32(offset, true) * 1000;
 6089.                         offset += 4;
 6090.                         if (this.battleRoyale.shrinkTime) {
 6091.                             this.battleRoyale.timeLeft = ~~((this.battleRoyale.shrinkTime - Date.now() + this.serverTimeDiff) / 1000);
 6092.                             if (this.battleRoyale.timeLeft < 0) {
 6093.                                 this.battleRoyale.timeLeft = 0;
 6094.                             }
 6095.                         }
 6096.                     }
 6097.                     if (flags & 2) {
 6098.                         this.battleRoyale.targetX = view.getInt32(offset, true);
 6099.                         offset += 4;
 6100.                         this.battleRoyale.targetY = view.getInt32(offset, true);
 6101.                         offset += 4;
 6102.                         this.battleRoyale.targetRadius = view.getUint32(offset, true);
 6103.                     }
 6104.                     break;
 6105.                 case 179:
 6106.                     var flags = view.getUint8(offset);
 6107.                     const string = window.decodeURIComponent(window.escape(encode()));
 6108.                     let test = null;
 6109.                     if (!flags) {
 6110.                         test = window.decodeURIComponent(window.escape(encode()));
 6111.                     }
 6112.                     break;
 6113.                 case 180:
 6114.                     this.battleRoyale.joined = false;
 6115.                     this.battleRoyale.rank = [];
 6116.                     this.battleRoyale.playerRank = view.getUint32(offset, true);
 6117.                     offset += 8;
 6118.                     const royaleLength = view.getUint16(offset, true);
 6119.                     offset += 2;
 6120.                     for (var length = 0; length < royaleLength; length++) {
 6121.                         const name = window.decodeURIComponent(window.escape(encode()));
 6122.                         const place = view.getUint32(offset, true);
 6123.                         offset += 4;
 6124.                         this.battleRoyale.rank.push({
 6125.                             place: place,
 6126.                             name: name
 6127.                         });
 6128.                     }
 6129.                     break;
 6130.                 case 226:
 6131.                     const ping = view.getUint16(1, true);
 6132.                     view = this.createView(3);
 6133.                     view.setUint8(0, 227);
 6134.                     view.setUint16(1, ping);
 6135.                     this.sendMessage(view);
 6136.                     break;
 6137.                 case 241:
 6138.                     this.protocolKey = view.getUint32(offset, true);
 6139.                     console.log('[OGARio by szymy] Received protocol key:', this.protocolKey);
 6140.                     const agarioReader = new Uint8Array(view.buffer, offset += 4);
 6141.                     this.clientKey = this.generateClientKey(this.ws, agarioReader);
 6142.                     if (window.master && window.master.login) {
 6143.                         window.master.login();
 6144.                     }
 6145.                     break;
 6146.                 case 242:
 6147.                     this.serverTime = view.getUint32(offset, true) * 1000;
 6148.                     this.serverTimeDiff = Date.now() - this.serverTime;
 6149.                     break;
 6150.                 case 255:
 6151.                     this.handleSubmessage(view);
 6152.                     break;
 6153.                 default:
 6154.                     console.log(`[OGARio by szymy] Unknown opcode:`, view.getUint8(0));
 6155.                     break;
 6156.             }
 6157.         },
 6158.         handleSubmessage(message) {
 6159.             message = this.decompressMessage(message);
 6160.             let offset = 0;
 6161.             switch (message.readUInt8(offset++)) {
 6162.                 case 16:
 6163.                     this.updateCells(message, offset);
 6164.                     break;
 6165.                 case 64:
 6166.                     this.viewMinX = message.readDoubleLE(offset);
 6167.                     offset += 8;
 6168.                     this.viewMinY = message.readDoubleLE(offset);
 6169.                     offset += 8;
 6170.                     this.viewMaxX = message.readDoubleLE(offset);
 6171.                     offset += 8;
 6172.                     this.viewMaxY = message.readDoubleLE(offset);
 6173.                     this.setMapOffset(this.viewMinX, this.viewMinY, this.viewMaxX, this.viewMaxY);
 6174.                     if(~~(this.viewMaxX - this.viewMinX) === 14142 && ~~(this.viewMaxY - this.viewMinY) === 14142){
 6175.                         window.user.offsetX = (this.viewMinX + this.viewMaxX) / 2
 6176.                         window.user.offsetY = (this.viewMinY + this.viewMaxY) / 2
 6177.                     }
 6178.                     break;
 6179.                 default:
 6180.                     console.log(`[OGARio by szymy] Unknown sub opcode:`, message.readUInt8(0));
 6181.                     break;
 6182.             }
 6183.         },
 6184.         handleLeaderboard() {
 6185.             let text = '';
 6186.             let teamText = '';
 6187.             for (var length = 0; length < this.leaderboard.length; length++) {
 6188.                 if (length == 10) {
 6189.                     break;
 6190.                 }
 6191.                 let html = '<span>';
 6192.                 if (this.leaderboard[length].id === `isPlayer`) {
 6193.                     html = `<span class="me">`;
 6194.                 } else {
 6195.                     if (mainProfile.clanTag.length && this.leaderboard[length].nick.indexOf(mainProfile.clanTag) == 0) {
 6196.                         html = `<span class="teammate">`;
 6197.                     }
 6198.                 }
 6199.                 text += `${html + (length + 1)}. ${application.escapeHTML(this.leaderboard[length].nick)}${`</span>`}`;
 6200.             }
 6201.             if (this.playerPosition > 10) {
 6202.                 text += `<span class="me">${this.playerPosition}. ${application.escapeHTML(this.playerNick)}${`</span>`}`;
 6203.             }
 6204.             if (gameOptionSettings.showLbData) {
 6205.                 for (var length = 0; length < this.ghostCells.length; length++) {
 6206.                     if (length == length) {
 6207.                         break;
 6208.                     }
 6209.                     teamText += '<span class="lb-data">';
 6210.                     teamText += `<span class="top5-mass-color">[` + application.shortMassFormat(this.ghostCells[length].mass) + `]</span>`;
 6211.                     teamText += `</span>`;
 6212.                 }
 6213.             }
 6214.             application.displayLeaderboard(text, teamText);
 6215.         },
 6216.         flushCellsData() {
 6217.             this.indexedCells = {};
 6218.             this.cells = [];
 6219.             this.playerCells = [];
 6220.             this.playerCellIDs = [];
 6221.             this.ghostCells = [];
 6222.             this.food = [];
 6223.             this.viruses = [];
 6224.         },
 6225.         setMapOffset(left, top, right, bottom) {
 6226.             if (right - left > 14000 && bottom - top > 14000) {
 6227.                 this.mapOffsetX = this.mapOffset - right;
 6228.                 this.mapOffsetY = this.mapOffset - bottom;
 6229.                 this.mapMinX = ~~(-this.mapOffset - this.mapOffsetX);
 6230.                 this.mapMinY = ~~(-this.mapOffset - this.mapOffsetY);
 6231.                 this.mapMaxX = ~~(this.mapOffset - this.mapOffsetX);
 6232.                 this.mapMaxY = ~~(this.mapOffset - this.mapOffsetY);
 6233.                 if (!this.mapOffsetFixed) {
 6234.                     this.viewX = (right + left) / 2;
 6235.                     this.viewY = (bottom + top) / 2;
 6236.                 }
 6237.                 this.mapOffsetFixed = true;
 6238.                 console.log(`[OGARio by szymy] Map offset fixed (x, y):`, this.mapOffsetX, this.mapOffsetY);
 6239.             }
 6240.         },
 6241.         updateCells(view, offset) {
 6242.             const encode = () => {
 6243.                 for (var text = '';;) {
 6244.                     const string = view.readUInt8(offset++);
 6245.                     if (string == 0) {
 6246.                         break;
 6247.                     }
 6248.                     text += String.fromCharCode(string);
 6249.                 }
 6250.                 return text;
 6251.             };
 6252.             this.time = Date.now();
 6253.             this.removePlayerCell = false;
 6254.             let eatEventsLength = view.readUInt16LE(offset);
 6255.             offset += 2;
 6256.             for (var length = 0; length < eatEventsLength; length++) {
 6257.                 const victimID = this.indexedCells[view.readUInt32LE(offset)];
 6258.                 const eaterID = this.indexedCells[view.readUInt32LE(offset + 4)];
 6259.                 offset += 8;
 6260.                 if (victimID && eaterID) {
 6261.                     eaterID.targetX = victimID.x;
 6262.                     eaterID.targetY = victimID.y;
 6263.                     eaterID.targetSize = eaterID.size;
 6264.                     eaterID.time = this.time;
 6265.                     eaterID.removeCell();
 6266.                 }
 6267.             }
 6268.             for (length = 0;;) {
 6269.                 var id = view.readUInt32LE(offset);
 6270.                 offset += 4;
 6271.                 if (id == 0) {
 6272.                     break;
 6273.                 }
 6274.                 const x = view.readInt32LE(offset);
 6275.                 offset += 4;
 6276.                 const y = view.readInt32LE(offset);
 6277.                 offset += 4;
 6278.                 const size = view.readUInt16LE(offset);
 6279.                 offset += 2;
 6280.                 const flags = view.readUInt8(offset++);
 6281.                 let extendedFlags = 0;
 6282.                 if (flags & 128) {
 6283.                     extendedFlags = view.readUInt8(offset++);
 6284.                 }
 6285.                 let color = null;
 6286.                 let skin = null;
 6287.                 let name = '';
 6288.                 let accountID = null;
 6289.                 if (flags & 2) {
 6290.                     const r = view.readUInt8(offset++);
 6291.                     const g = view.readUInt8(offset++);
 6292.                     const b = view.readUInt8(offset++);
 6293.                     color = this.rgb2Hex(~~(r * 0.9), ~~(g * 0.9), ~~(b * 0.9));
 6294.                 }
 6295.                 if (flags & 4) {
 6296.                     skin = encode();
 6297.                 }
 6298.                 if (flags & 8) {
 6299.                     name = window.decodeURIComponent(window.escape(encode()));
 6300.                 }
 6301.                 const isVirus = flags & 1;
 6302.                 const isFood = extendedFlags & 1;
 6303.                 var cell = null;
 6304.                 if (this.indexedCells.hasOwnProperty(id)) {
 6305.                     cell = this.indexedCells[id];
 6306.                     if (color) {
 6307.                         cell.color = color;
 6308.                     }
 6309.                 } else {
 6310.                     cell = new Cell(id, x, y, size, color, isFood, isVirus, false, gameOptionSettings.shortMass, gameOptionSettings.virMassShots);
 6311.                     cell.time = this.time;
 6312.                     if (!isFood) {
 6313.                         if (isVirus && gameOptionSettings.virusesRange) {
 6314.                             this.viruses.push(cell);
 6315.                         }
 6316.                         this.cells.push(cell);
 6317.                         if (this.playerCellIDs.indexOf(id) != -1 && this.playerCells.indexOf(cell) == -1) {
 6318.                             cell.isPlayerCell = true;
 6319.                             this.playerColor = color;
 6320.                             this.playerCells.push(cell);
 6321.                         }
 6322.                     } else {
 6323.                         this.food.push(cell);
 6324.                     }
 6325.                     this.indexedCells[id] = cell;
 6326.                 }
 6327.                 if (cell.isPlayerCell) {
 6328.                     name = this.playerNick;
 6329.                 }
 6330.                 if (name) {
 6331.                     cell.targetNick = name;
 6332.                 }
 6333.                 cell.targetX = x;
 6334.                 cell.targetY = y;
 6335.                 cell.targetSize = size;
 6336.                 cell.isFood = isFood;
 6337.                 cell.isVirus = isVirus;
 6338.                 if (skin) {
 6339.                     cell.skin = skin;
 6340.                 }
 6341.                 if (extendedFlags & 4) {
 6342.                     accountID = view.readUInt32LE(offset);
 6343.                     offset += 4;
 6344.                 }
 6345.             }
 6346.             eatEventsLength = view.readUInt16LE(offset);
 6347.             offset += 2;
 6348.             for (length = 0; length < eatEventsLength; length++) {
 6349.                 var id = view.readUInt32LE(offset);
 6350.                 offset += 4;
 6351.                 cell = this.indexedCells[id];
 6352.                 if (cell) {
 6353.                     cell.removeCell();
 6354.                 }
 6355.             }
 6356.             if (this.removePlayerCell && !this.playerCells.length) {
 6357.                 this.play = false;
 6358.                 application.onPlayerDeath();
 6359.                 application.showMenu(300);
 6360.                 window.user.isAlive = false
 6361.                 if(window.user.startedBots) window.connection.send(new Uint8Array([5, Number(window.user.isAlive)]).buffer)
 6362.             }
 6363.         },
 6364.         color2Hex(number) {
 6365.             const color = number.toString(16);
 6366.             return color.length == 1 ? `0${color}` : color;
 6367.         },
 6368.         rgb2Hex(r, g, b) {
 6369.             return `#${this.color2Hex(r)}${this.color2Hex(g)}${this.color2Hex(b)}`;
 6370.         },
 6371.         sortCells() {
 6372.             this.cells.sort((row, conf) => row.size == conf.size ? row.id - conf.id : row.size - conf.size);
 6373.         },
 6374.         calculatePlayerMassAndPosition() {
 6375.             let size = 0;
 6376.             let targetSize = 0;
 6377.             let x = 0;
 6378.             let y = 0;
 6379.             const playersLength = this.playerCells.length;
 6380.             for (let length = 0; length < playersLength; length++) {
 6381.                 const currentPlayer = this.playerCells[length];
 6382.                 size += currentPlayer.size;
 6383.                 targetSize += currentPlayer.targetSize * currentPlayer.targetSize;
 6384.                 x += currentPlayer.x / playersLength;
 6385.                 y += currentPlayer.y / playersLength;
 6386.             }
 6387.             this.viewX = x;
 6388.             this.viewY = y;
 6389.             this.playerSize = size;
 6390.             this.playerMass = ~~(targetSize / 100);
 6391.             this.recalculatePlayerMass();
 6392.         },
 6393.         recalculatePlayerMass() {
 6394.             this.playerScore = Math.max(this.playerScore, this.playerMass);
 6395.             if (gameOptionSettings.virColors || gameOptionSettings.splitRange || gameOptionSettings.oppColors || gameOptionSettings.oppRings || gameOptionSettings.showStatsSTE) {
 6396.                 const cells = this.playerCells;
 6397.                 const CellLength = cells.length;
 6398.                 cells.sort((row, conf) => row.size == conf.size ? row.id - conf.id : row.size - conf.size);
 6399.                 this.playerMinMass = ~~(cells[0].size * cells[0].size / 100);
 6400.                 this.playerMaxMass = ~~(cells[CellLength - 1].size * cells[CellLength - 1].size / 100);
 6401.                 this.playerSplitCells = CellLength;
 6402.             }
 6403.             if (gameOptionSettings.showStatsSTE) {
 6404.                 const mass = this.selectBiggestCell ? this.playerMaxMass : this.playerMinMass;
 6405.                 if (mass > 35) {
 6406.                     this.STE = ~~(mass * (mass < 1000 ? 0.35 : 0.38));
 6407.                 } else {
 6408.                     this.STE = null;
 6409.                 }
 6410.             }
 6411.         },
 6412.         compareCells() {
 6413.             if (!this.play) {
 6414.                 return;
 6415.             }
 6416.             if (gameOptionSettings.oppColors || gameOptionSettings.oppRings || gameOptionSettings.splitRange) {
 6417.                 if (gameOptionSettings.oppRings || gameOptionSettings.splitRange) {
 6418.                     this.biggerSTECellsCache = [];
 6419.                     this.biggerCellsCache = [];
 6420.                     this.smallerCellsCache = [];
 6421.                     this.STECellsCache = [];
 6422.                 }
 6423.  
 6424.                 for (const cell of this.cells) {
 6425.                     if (cell.isVirus) {
 6426.                         continue;
 6427.                     }
 6428.                     const size = ~~(cell.size * cell.size / 100);
 6429.                     const mass = this.selectBiggestCell ? this.playerMaxMass : this.playerMinMass;
 6430.                     const fixMass = size / mass;
 6431.                     const smallMass = mass < 1000 ? 0.35 : 0.38;
 6432.                     if (gameOptionSettings.oppColors && !gameOptionSettings.oppRings) {
 6433.                         cell.oppColor = this.setCellOppColor(cell.isPlayerCell, fixMass, smallMass);
 6434.                     }
 6435.                     if (!cell.isPlayerCell && (gameOptionSettings.splitRange || gameOptionSettings.oppRings)) {
 6436.                         this.cacheCells(cell.x, cell.y, cell.size, fixMass, smallMass);
 6437.                     }
 6438.                 }
 6439.             }
 6440.         },
 6441.         cacheCells(x, y, size, mass, smallMass) {
 6442.             if (mass >= 2.5) {
 6443.                 this.biggerSTECellsCache.push({
 6444.                     x: x,
 6445.                     y: y,
 6446.                     size: size
 6447.                 });
 6448.                 return;
 6449.             } else if (mass >= 1.25) {
 6450.                 this.biggerCellsCache.push({
 6451.                     x: x,
 6452.                     y: y,
 6453.                     size: size
 6454.                 });
 6455.                 return;
 6456.             } else if (mass < 1.25 && mass > 0.75) {
 6457.                 return;
 6458.             } else if (mass > smallMass) {
 6459.                 this.smallerCellsCache.push({
 6460.                     x: x,
 6461.                     y: y,
 6462.                     size: size
 6463.                 });
 6464.                 return;
 6465.             } else {
 6466.                 this.STECellsCache.push({
 6467.                     x: x,
 6468.                     y: y,
 6469.                     size: size
 6470.                 });
 6471.                 return;
 6472.             }
 6473.         },
 6474.         setCellOppColor(isPlayer, mass, smallMass) {
 6475.             if (isPlayer) {
 6476.                 return mainProfile.color;
 6477.             }
 6478.             if (mass > 11) {
 6479.                 return `#FF008C`;
 6480.             } else if (mass >= 2.5) {
 6481.                 return `#BE00FF`;
 6482.             } else if (mass >= 1.25) {
 6483.                 return `#FF0A00`;
 6484.             } else if (mass < 1.25 && mass > 0.75) {
 6485.                 return `#FFDC00`;
 6486.             } else if (mass > smallMass) {
 6487.                 return `#00C8FF`;
 6488.             } else {
 6489.                 return `#64FF00`;
 6490.             }
 6491.         },
 6492.         getCursorPosition() {
 6493.             this.cursorX = (this.clientX - this.canvasWidth / 2) / this.viewScale + this.viewX;
 6494.             this.cursorY = (this.clientY - this.canvasHeight / 2) / this.viewScale + this.viewY;
 6495.         },
 6496.         setZoom(event) {
 6497.             this.zoomValue *= gameOptionSettings.zoomSpeedValue ** (event.wheelDelta / -120 || event.detail || 0);
 6498.             if (this.zoomValue > 4 / this.viewScale) {
 6499.                 this.zoomValue = 4 / this.viewScale;
 6500.             }
 6501.         },
 6502.         setTargetPosition(x, y) {
 6503.             this.targetX = x - this.mapOffsetX;
 6504.             this.targetY = y - this.mapOffsetY;
 6505.             this.targetDistance = Math.round(Math.sqrt((this.playerX - this.targetX) ** 2 + (this.playerY - this.targetY) ** 2));
 6506.         },
 6507.         resetTargetPosition() {
 6508.             this.targetX = this.playerX;
 6509.             this.targetY = this.playerY;
 6510.         },
 6511.         setKeys() {
 6512.             const app = this;
 6513.             document.onkeydown = event => {
 6514.                 const key = event.keyCode;
 6515.                 if (app.pressedKeys[key]) {
 6516.                     return;
 6517.                 }
 6518.                 switch (key) {
 6519.                     case 13:
 6520.                         app.sendNick('');
 6521.                         break;
 6522.                     case 32:
 6523.                         app.sendSplit();
 6524.                         break;
 6525.                     case 81:
 6526.                         app.sendFreeSpectate();
 6527.                         break;
 6528.                     case 83:
 6529.                         app.sendSpectate();
 6530.                         break;
 6531.                     case 87:
 6532.                         app.sendEject();
 6533.                         break;
 6534.                 }
 6535.             };
 6536.             document.onkeyup = event => {
 6537.                 app.pressedKeys[event.keyCode] = false;
 6538.             };
 6539.         },
 6540.         init() {
 6541.             const app = this;
 6542.             if (/firefox/i .test(navigator.userAgent)) {
 6543.                 document.addEventListener(`DOMMouseScroll`, value => {
 6544.                     app.setZoom(value);
 6545.                 }, false);
 6546.             } else {
 6547.                 document.body.onmousewheel = value => {
 6548.                     app.setZoom(value);
 6549.                 };
 6550.             }
 6551.             setInterval(() => {
 6552.                 app.sendPosition();
 6553.             }, 40);
 6554.             if (window.master && window.master.clientVersion) {
 6555.                 this.setClientVersion(window.master.clientVersion, window.master.clientVersionString);
 6556.             }
 6557.         }
 6558.     };
 6559.     window.sendAction = action => {
 6560.         Connection.sendAction(action);
 6561.     };
 6562.     var drawRender = {
 6563.         canvas: null,
 6564.         ctx: null,
 6565.         canvasWidth: 0,
 6566.         canvasHeight: 0,
 6567.         camX: 0,
 6568.         camY: 0,
 6569.         scale: 1,
 6570.         fpsLastRequest: null,
 6571.         renderedFrames: 0,
 6572.         fps: 0,
 6573.         pi2: 2 * Math.PI,
 6574.         battleAreaMap: null,
 6575.         battleAreaMapCtx: null,
 6576.         pieChart: null,
 6577.         pellet: null,
 6578.         indicator: null,
 6579.         setCanvas() {
 6580.             this.canvas = document.getElementById(`canvas`);
 6581.             this.ctx = this.canvas.getContext('2d');
 6582.             this.canvas.onmousemove = event => {
 6583.                 Connection.clientX = event.clientX;
 6584.                 Connection.clientY = event.clientY;
 6585.                 Connection.getCursorPosition();
 6586.             };
 6587.         },
 6588.         resizeCanvas() {
 6589.             this.canvasWidth = window.innerWidth;
 6590.             this.canvasHeight = window.innerHeight;
 6591.             this.canvas.width = this.canvasWidth;
 6592.             this.canvas.height = this.canvasHeight;
 6593.             Connection.canvasWidth = this.canvasWidth;
 6594.             Connection.canvasHeight = this.canvasHeight;
 6595.             this.renderFrame();
 6596.         },
 6597.         setView() {
 6598.             this.setScale();
 6599.             if (Connection.playerCells.length) {
 6600.                 Connection.calculatePlayerMassAndPosition();
 6601.                 this.camX = (this.camX + Connection.viewX) / 2;
 6602.                 this.camY = (this.camY + Connection.viewY) / 2;
 6603.             } else {
 6604.                 this.camX = (29 * this.camX + Connection.viewX) / 30;
 6605.                 this.camY = (29 * this.camY + Connection.viewY) / 30;
 6606.             }
 6607.             Connection.playerX = this.camX;
 6608.             Connection.playerY = this.camY;
 6609.         },
 6610.         setScale() {
 6611.             if (!Connection.autoZoom) {
 6612.                 this.scale = (9 * this.scale + this.getZoom()) / 10;
 6613.                 Connection.viewScale = this.scale;
 6614.                 return;
 6615.             }
 6616.             if (Connection.play) {
 6617.                 this.scale = (9 * this.scale + Math.min(64 / Connection.playerSize, 1) ** 0.4 * this.getZoom()) / 10;
 6618.             } else {
 6619.                 this.scale = (9 * this.scale + Connection.scale * this.getZoom()) / 10;
 6620.             }
 6621.             Connection.viewScale = this.scale;
 6622.         },
 6623.         getZoom() {
 6624.             return Math.max(this.canvasWidth / 1080, this.canvasHeight / 1920) * Connection.zoomValue;
 6625.         },
 6626.         renderFrame() {
 6627.             Connection.time = Date.now();
 6628.             for (length = 0; length < Connection.cells.length; length++) {
 6629.                 Connection.cells[length].moveCell();
 6630.             }
 6631.             this.setView();
 6632.             Connection.getCursorPosition();
 6633.             Connection.sortCells();
 6634.             Connection.compareCells();
 6635.             this.ctx.clearRect(0, 0, this.canvasWidth, this.canvasHeight);
 6636.             if (gameOptionSettings.showGrid) {
 6637.                 this.drawGrid(this.ctx, this.canvasWidth, this.canvasHeight, this.scale, this.camX, this.camY);
 6638.             }
 6639.             this.ctx.save();
 6640.             this.ctx.translate(this.canvasWidth / 2, this.canvasHeight / 2);
 6641.             this.ctx.scale(this.scale, this.scale);
 6642.             this.ctx.translate(-this.camX, -this.camY);
 6643.             if (gameOptionSettings.showBgSectors) {
 6644.                 this.drawSectors(this.ctx, Connection.mapOffsetFixed, gameSetupTheme.sectorsX, gameSetupTheme.sectorsY, Connection.mapMinX, Connection.mapMinY, Connection.mapMaxX, Connection.mapMaxY, gameSetupTheme.gridColor, gameSetupTheme.sectorsColor, gameSetupTheme.sectorsWidth, true);
 6645.             }
 6646.             if (Connection.gameMode === ':battleroyale') {
 6647.                 this.drawBattleArea(this.ctx);
 6648.             }
 6649.             if (gameOptionSettings.showMapBorders) {
 6650.                 const borderWidth = gameSetupTheme.bordersWidth / 2;
 6651.                 this.drawMapBorders(this.ctx, Connection.mapOffsetFixed, Connection.mapMinX - borderWidth, Connection.mapMinY - borderWidth, Connection.mapMaxX + borderWidth, Connection.mapMaxY + borderWidth, gameSetupTheme.bordersColor, gameSetupTheme.bordersWidth);
 6652.             }
 6653.             if (gameOptionSettings.virusesRange) {
 6654.                 this.drawVirusesRange(this.ctx, Connection.viruses);
 6655.             }
 6656.             this.drawFood();
 6657.             if (Connection.play) {
 6658.                 if (gameOptionSettings.splitRange) {
 6659.                     this.drawSplitRange(this.ctx, Connection.biggerSTECellsCache, Connection.playerCells, Connection.selectBiggestCell);
 6660.                 }
 6661.                 if (gameOptionSettings.oppRings) {
 6662.                     this.drawOppRings(this.ctx, this.scale, Connection.biggerSTECellsCache, Connection.biggerCellsCache, Connection.smallerCellsCache, Connection.STECellsCache);
 6663.                 }
 6664.                 if (gameOptionSettings.cursorTracking) {
 6665.                     this.drawCursorTracking(this.ctx, Connection.playerCells, Connection.cursorX, Connection.cursorY);
 6666.                 }
 6667.             }
 6668.             for (var length = 0; length < Connection.removedCells.length; length++) {
 6669.                 Connection.removedCells[length].draw(this.ctx, true);
 6670.             }
 6671.             for (length = 0; length < Connection.cells.length; length++) {
 6672.                 Connection.cells[length].draw(this.ctx);
 6673.             }
 6674.             this.ctx.restore();
 6675.             if (Connection.gameMode === `:teams`) {
 6676.                 if (this.pieChart && this.pieChart.width) {
 6677.                     this.ctx.drawImage(this.pieChart, this.canvasWidth - this.pieChart.width - 10, 10);
 6678.                 }
 6679.             }
 6680.         },
 6681.         drawGrid(ctx, width, heigth, scale, camX, camY) {
 6682.             const reWidth = width / scale;
 6683.             const reHeigth = heigth / scale;
 6684.             let x = (-camX + reWidth / 2) % 50;
 6685.             let y = (-camY + reHeigth / 2) % 50;
 6686.             ctx.strokeStyle = gameSetupTheme.gridColor;
 6687.             ctx.globalAlpha = 1 * scale;
 6688.             ctx.beginPath();
 6689.             for (; x < reWidth; x += 50) {
 6690.                 ctx.moveTo(x * scale - 0.5, 0);
 6691.                 ctx.lineTo(x * scale - 0.5, reHeigth * scale);
 6692.             }
 6693.             for (; y < reHeigth; y += 50) {
 6694.                 ctx.moveTo(0, y * scale - 0.5);
 6695.                 ctx.lineTo(reWidth * scale, y * scale - 0.5);
 6696.             }
 6697.             ctx.stroke();
 6698.             ctx.globalAlpha = 1;
 6699.         },
 6700.         drawSectors(ctx, mapOffset, x, y, minX, minY, maxX, maxY, stroke, color, width, type) {
 6701.             if (!mapOffset && type) {
 6702.                 return;
 6703.             }
 6704.             const posX = ~~((maxX - minX) / x);
 6705.             const posY = ~~((maxY - minY) / y);
 6706.             let rePosX = 0;
 6707.             let rePosY = 0;
 6708.             ctx.strokeStyle = stroke;
 6709.             ctx.fillStyle = color;
 6710.             ctx.lineWidth = width;
 6711.             if (type || !type && gameOptionSettings.showMiniMapGrid) {
 6712.                 ctx.beginPath();
 6713.                 for (var length = 0; length < x + 1; length++) {
 6714.                     rePosX = minX + posX * length;
 6715.                     ctx.moveTo(length == x ? maxX : rePosX, minY);
 6716.                     ctx.lineTo(length == x ? maxX : rePosX, maxY);
 6717.                 }
 6718.                 for (var length = 0; length < y + 1; length++) {
 6719.                     rePosY = minY + posY * length;
 6720.                     ctx.moveTo(minX - width / 2, length == y ? maxY : rePosY);
 6721.                     ctx.lineTo(maxX + width / 2, length == y ? maxY : rePosY);
 6722.                 }
 6723.                 ctx.stroke();
 6724.             } else {
 6725.                 this.drawMapBorders(ctx, mapOffset, minX, minY, maxX, maxY, stroke, width);
 6726.             }
 6727.             if (type) {
 6728.                 ctx.font = `${gameSetupTheme.sectorsFontWeight} ${gameSetupTheme.sectorsFontSize}${`px `}${gameSetupTheme.sectorsFontFamily}`;
 6729.             } else {
 6730.                 ctx.font = `${gameSetupTheme.miniMapFontWeight} ${~~(0.4 * posY)}${`px `}${gameSetupTheme.miniMapFontFamily}`;
 6731.             }
 6732.             ctx.textAlign = 'center';
 6733.             ctx.textBaseline = `middle`;
 6734.             for (var length = 0; length < y; length++) {
 6735.                 for (let length_2 = 0; length_2 < x; length_2++) {
 6736.                     const text = String.fromCharCode(65 + length) + (length_2 + 1);
 6737.                     rePosX = ~~(minX + posX / 2 + length_2 * posX);
 6738.                     rePosY = ~~(minY + posY / 2 + length * posY);
 6739.                     ctx.fillText(text, rePosX, rePosY);
 6740.                 }
 6741.             }
 6742.         },
 6743.         drawMapBorders(ctx, mapOffset, minX, minY, maxX, maxY, stroke, width) {
 6744.             if (!mapOffset) {
 6745.                 return;
 6746.             }
 6747.             ctx.strokeStyle = stroke;
 6748.             ctx.lineWidth = width;
 6749.             ctx.beginPath();
 6750.             ctx.moveTo(minX, minY);
 6751.             ctx.lineTo(maxX, minY);
 6752.             ctx.lineTo(maxX, maxY);
 6753.             ctx.lineTo(minX, maxY);
 6754.             ctx.closePath();
 6755.             ctx.stroke();
 6756.         },
 6757.         drawVirusesRange(ctx, viruses, reset) {
 6758.             if (!viruses.length) {
 6759.                 return;
 6760.             }
 6761.             ctx.beginPath();
 6762.             for (let length = 0; length < viruses.length; length++) {
 6763.                 const x = viruses[length].x;
 6764.                 const y = viruses[length].y;
 6765.                 ctx.moveTo(x, y);
 6766.                 ctx.arc(x, y, viruses[length].size + 820, 0, this.pi2, false);
 6767.             }
 6768.             ctx.fillStyle = gameSetupTheme.virusColor;
 6769.             ctx.globalAlpha = 0.1;
 6770.             ctx.fill();
 6771.             ctx.globalAlpha = 1;
 6772.             if (reset) {
 6773.                 viruses = [];
 6774.             }
 6775.         },
 6776.         drawFood() {
 6777.             if (!Connection.showFood || gameOptionSettings.autoHideFoodOnZoom && this.scale < 0.2) {
 6778.                 return;
 6779.             }
 6780.             if (gameOptionSettings.autoHideFood && !Connection.foodIsHidden && Connection.playerMass > 1000) {
 6781.                 Connection.showFood = false;
 6782.                 Connection.foodIsHidden = true;
 6783.                 return;
 6784.             }
 6785.             if (!gameOptionSettings.rainbowFood) {
 6786.                 this.drawCachedFood(this.ctx, Connection.food, this.scale);
 6787.                 return;
 6788.             }
 6789.             for (let length = 0; length < Connection.food.length; length++) {
 6790.                 Connection.food[length].moveCell();
 6791.                 Connection.food[length].draw(this.ctx);
 6792.             }
 6793.         },
 6794.         drawCachedFood(ctx, food, scale, reset) {
 6795.             if (!food.length) {
 6796.                 return;
 6797.             }
 6798.             if (gameOptionSettings.optimizedFood && this.pellet) {
 6799.                 for (var length = 0; length < food.length; length++) {
 6800.                     var x = food[length].x - 10 - gameSetupTheme.foodSize;
 6801.                     var y = food[length].y - 10 - gameSetupTheme.foodSize;
 6802.                     ctx.drawImage(this.pellet, x, y);
 6803.                 }
 6804.             } else {
 6805.                 ctx.beginPath();
 6806.                 for (var length = 0; length < food.length; length++) {
 6807.                     var x = food[length].x;
 6808.                     var y = food[length].y;
 6809.                     ctx.moveTo(x, y);
 6810.                     if (scale < 0.16) {
 6811.                         const size = food[length].size + gameSetupTheme.foodSize;
 6812.                         ctx.rect(x - size, y - size, 2 * size, 2 * size);
 6813.                         continue;
 6814.                     }
 6815.                     ctx.arc(x, y, food[length].size + gameSetupTheme.foodSize, 0, this.pi2, false);
 6816.                 }
 6817.                 ctx.fillStyle = gameSetupTheme.foodColor;
 6818.                 ctx.globalAlpha = 1;
 6819.                 ctx.fill();
 6820.             }
 6821.             if (reset) {
 6822.                 food = [];
 6823.             }
 6824.         },
 6825.         drawSplitRange(ctx, biggestCell, players, currentBiggestCell, reset) {
 6826.             this.drawCircles(ctx, biggestCell, 760, 4, 0.4, `#BE00FF`);
 6827.             if (players.length) {
 6828.                 const current = currentBiggestCell ? players.length - 1 : 0;
 6829.                 ctx.lineWidth = 6;
 6830.                 ctx.globalAlpha = gameSetupTheme.darkTheme ? 0.7 : 0.35;
 6831.                 ctx.strokeStyle = gameSetupTheme.splitRangeColor;
 6832.                 ctx.beginPath();
 6833.                 ctx.arc(players[current].x, players[current].y, players[current].size + 760, 0, this.pi2, false);
 6834.                 ctx.closePath();
 6835.                 ctx.stroke();
 6836.             }
 6837.             ctx.globalAlpha = 1;
 6838.             if (reset) {
 6839.                 biggestCell = [];
 6840.             }
 6841.         },
 6842.         drawOppRings(ctx, scale, biggerSte, biggetCell, smallerCell, smallSte, reset) {
 6843.             const width = 14 + 2 / scale;
 6844.             const alpha = 12 + 1 / scale;
 6845.             this.drawCircles(ctx, biggerSte, width, alpha, 0.75, `#BE00FF`);
 6846.             this.drawCircles(ctx, biggetCell, width, alpha, 0.75, `#FF0A00`);
 6847.             this.drawCircles(ctx, smallerCell, width, alpha, 0.75, '#00C8FF');
 6848.             this.drawCircles(ctx, smallSte, width, alpha, 0.75, `#64FF00`);
 6849.             if (reset) {
 6850.                 biggerSte = [];
 6851.                 biggetCell = [];
 6852.                 smallerCell = [];
 6853.                 smallSte = [];
 6854.             }
 6855.         },
 6856.         drawCursorTracking(ctx, players, cursorX, cursorY) {
 6857.             ctx.lineWidth = 4;
 6858.             ctx.globalAlpha = gameSetupTheme.darkTheme ? 0.75 : 0.35;
 6859.             ctx.strokeStyle = gameSetupTheme.cursorTrackingColor;
 6860.             ctx.beginPath();
 6861.             for (let length = 0; length < players.length; length++) {
 6862.                 ctx.moveTo(players[length].x, players[length].y);
 6863.                 ctx.lineTo(cursorX, cursorY);
 6864.             }
 6865.             ctx.stroke();
 6866.             ctx.globalAlpha = 1;
 6867.         },
 6868.         drawCircles(ctx, players, scale, width, alpha, stroke) {
 6869.             ctx.lineWidth = width;
 6870.             ctx.globalAlpha = alpha;
 6871.             ctx.strokeStyle = stroke;
 6872.             for (let length = 0; length < players.length; length++) {
 6873.                 ctx.beginPath();
 6874.                 ctx.arc(players[length].x, players[length].y, players[length].size + scale, 0, this.pi2, false);
 6875.                 ctx.closePath();
 6876.                 ctx.stroke();
 6877.             }
 6878.             ctx.globalAlpha = 1;
 6879.         },
 6880.         drawDashedCircle(ctx, x, y, radius, times, width, color) {
 6881.             const pi2 = this.pi2 / times;
 6882.             ctx.lineWidth = width;
 6883.             ctx.strokeStyle = color;
 6884.             for (let length = 0; length < times; length += 2) {
 6885.                 ctx.beginPath();
 6886.                 ctx.arc(x, y, radius - width / 2, length * pi2, (length + 1) * pi2, false);
 6887.                 ctx.stroke();
 6888.             }
 6889.         },
 6890.         drawTeammatesInd(ctx, x, y, size) {
 6891.             if (!this.indicator) {
 6892.                 return;
 6893.             }
 6894.             ctx.drawImage(this.indicator, x - 45, y - size - 90);
 6895.         },
 6896.         drawPieChart() {
 6897.             if (!this.pieChart) {
 6898.                 this.pieChart = document.createElement(`canvas`);
 6899.             }
 6900.             const ctx = this.pieChart.getContext('2d');
 6901.             const mincanvasWidth = Math.min(200, 0.3 * this.canvasWidth) / 200;
 6902.             this.pieChart.width = 200 * mincanvasWidth;
 6903.             this.pieChart.height = 240 * mincanvasWidth;
 6904.             ctx.scale(mincanvasWidth, mincanvasWidth);
 6905.             const colors = [`#333333`, '#FF3333', '#33FF33', `#3333FF`];
 6906.             for (let time = 0, length = 0; length < Connection.pieChart.length; length++) {
 6907.                 const currentPie = time + Connection.pieChart[length] * this.pi2;
 6908.                 ctx.fillStyle = colors[length + 1];
 6909.                 ctx.beginPath();
 6910.                 ctx.moveTo(100, 140);
 6911.                 ctx.arc(100, 140, 80, time, currentPie, false);
 6912.                 ctx.fill();
 6913.                 time = currentPie;
 6914.             }
 6915.         },
 6916.         drawBattleArea(ctx) {
 6917.             if (!Connection.battleRoyale.state) {
 6918.                 return;
 6919.             }
 6920.             this.drawDangerArea(ctx, Connection.battleRoyale.x, Connection.battleRoyale.y, Connection.battleRoyale.radius, Connection.mapMinX, Connection.mapMinY, Connection.mapMaxX - Connection.mapMinX, Connection.mapMaxY - Connection.mapMinY, gameSetupTheme.dangerAreaColor, 0.25);
 6921.             this.drawSafeArea(ctx, Connection.battleRoyale.targetX, Connection.battleRoyale.targetY, Connection.battleRoyale.targetRadius, 40, gameSetupTheme.safeAreaColor);
 6922.         },
 6923.         drawBattleAreaOnMinimap(ctx, width, heigth, newWidth, offsetX, offsetY) {
 6924.             if (!Connection.battleRoyale.state) {
 6925.                 return;
 6926.             }
 6927.             if (!this.battleAreaMap) {
 6928.                 this.battleAreaMap = document.createElement(`canvas`);
 6929.                 this.battleAreaMapCtx = this.battleAreaMap.getContext('2d');
 6930.             }
 6931.             if (this.battleAreaMap.width != width) {
 6932.                 this.battleAreaMap.width = width;
 6933.                 this.battleAreaMap.height = heigth;
 6934.             } else {
 6935.                 this.battleAreaMapCtx.clearRect(0, 0, width, heigth);
 6936.             }
 6937.             let newX = (Connection.battleRoyale.x + offsetX) * newWidth;
 6938.             let newY = (Connection.battleRoyale.y + offsetY) * newWidth;
 6939.             let newRadius = Connection.battleRoyale.radius * newWidth;
 6940.             this.drawDangerArea(this.battleAreaMapCtx, newX, newY, newRadius, 0, 0, width, heigth, gameSetupTheme.dangerAreaColor, 0.25);
 6941.             newX = ~~((Connection.battleRoyale.targetX + offsetX) * newWidth);
 6942.             newY = ~~((Connection.battleRoyale.targetY + offsetY) * newWidth);
 6943.             newRadius = ~~(Connection.battleRoyale.targetRadius * newWidth);
 6944.             this.drawSafeArea(this.battleAreaMapCtx, newX, newY, newRadius, 2, gameSetupTheme.safeAreaColor);
 6945.             ctx.drawImage(this.battleAreaMap, 0, 0);
 6946.         },
 6947.         drawDangerArea(ctx, x, y, radius, minX, minY, maxX, maxY, color, aplha) {
 6948.             if (Connection.battleRoyale.radius == Connection.battleRoyale.maxRadius || radius <= 0) {
 6949.                 return;
 6950.             }
 6951.             ctx.save();
 6952.             ctx.globalAlpha = aplha;
 6953.             ctx.fillStyle = color;
 6954.             ctx.fillRect(minX, minY, maxX, maxY);
 6955.             ctx.globalCompositeOperation = 'destination-out';
 6956.             ctx.globalAlpha = 1;
 6957.             ctx.beginPath();
 6958.             ctx.arc(x, y, radius, 0, this.pi2, false);
 6959.             ctx.fill();
 6960.             ctx.restore();
 6961.         },
 6962.         drawSafeArea(ctx, targetX, targetY, radius, width, color) {
 6963.             if (Connection.battleRoyale.state > 2 || radius <= 0) {
 6964.                 return;
 6965.             }
 6966.             this.drawDashedCircle(ctx, targetX, targetY, radius, 60, width, color);
 6967.         },
 6968.         drawGhostCells() {
 6969.             if (!gameOptionSettings.showGhostCells) {
 6970.                 return;
 6971.             }
 6972.             const ghostsCells = Connection.ghostCells;
 6973.             this.ctx.beginPath();
 6974.             for (let length = 0; length < ghostsCells.length; length++) {
 6975.                 if (ghostsCells[length].inView) {
 6976.                     continue;
 6977.                 }
 6978.                 const x = ghostsCells[length].x;
 6979.                 const y = ghostsCells[length].y;
 6980.                 this.ctx.moveTo(x, y);
 6981.                 this.ctx.arc(x, y, ghostsCells[length].size, 0, this.pi2, false);
 6982.             }
 6983.             this.ctx.fillStyle = gameSetupTheme.ghostCellsColor;
 6984.             this.ctx.globalAlpha = gameSetupTheme.ghostCellsAlpha;
 6985.             this.ctx.shadowColor = gameSetupTheme.ghostCellsColor;
 6986.             this.ctx.shadowBlur = 40;
 6987.             this.ctx.shadowOffsetX = 0;
 6988.             this.ctx.shadowOffsetY = 0;
 6989.             this.ctx.fill();
 6990.             this.ctx.globalAlpha = 1;
 6991.             this.ctx.shadowBlur = 0;
 6992.         },
 6993.         preDrawPellet() {
 6994.             this.pellet = null;
 6995.             const size = 10 + gameSetupTheme.foodSize;
 6996.             let canvas = document.createElement(`canvas`);
 6997.             canvas.width = size * 2;
 6998.             canvas.height = size * 2;
 6999.             const ctx = canvas.getContext('2d');
 7000.             ctx.arc(size, size, size, 0, this.pi2, false);
 7001.             ctx.fillStyle = gameSetupTheme.foodColor;
 7002.             ctx.fill();
 7003.             this.pellet = new Image();
 7004.             this.pellet.src = canvas.toDataURL();
 7005.             canvas = null;
 7006.         },
 7007.         preDrawIndicator() {
 7008.             this.indicator = null;
 7009.             let canvas = document.createElement('canvas');
 7010.             canvas.width = 90;
 7011.             canvas.height = 50;
 7012.             const ctx = canvas.getContext('2d');
 7013.             ctx.lineWidth = 2;
 7014.             ctx.fillStyle = gameSetupTheme.teammatesIndColor;
 7015.             ctx.strokeStyle = `#000000`;
 7016.             ctx.beginPath();
 7017.             ctx.moveTo(0, 0);
 7018.             ctx.lineTo(90, 0);
 7019.             ctx.lineTo(45, 50);
 7020.             ctx.closePath();
 7021.             ctx.fill();
 7022.             ctx.stroke();
 7023.             this.indicator = new Image();
 7024.             this.indicator.src = canvas.toDataURL();
 7025.             canvas = null;
 7026.         },
 7027.         countFps() {
 7028.             if (!gameOptionSettings.showStatsFPS) {
 7029.                 return;
 7030.             }
 7031.             const Time = Date.now();
 7032.             if (!this.fpsLastRequest) {
 7033.                 this.fpsLastRequest = Time;
 7034.             }
 7035.             if (Time - this.fpsLastRequest >= 1000) {
 7036.                 this.fps = this.renderedFrames;
 7037.                 this.renderedFrames = 0;
 7038.                 this.fpsLastRequest = Time;
 7039.             }
 7040.             this.renderedFrames++;
 7041.         },
 7042.         render() {
 7043.             drawRender.countFps();
 7044.             drawRender.renderFrame();
 7045.             window.requestAnimationFrame(drawRender.render);
 7046.         },
 7047.         init() {
 7048.             this.setCanvas();
 7049.             this.resizeCanvas();
 7050.             this.preDrawPellet();
 7051.             this.preDrawIndicator();
 7052.             window.requestAnimationFrame(drawRender.render);
 7053.         }
 7054.     };
 7055.     const keyBlind = {};
 7056.     var hotkeys = {};
 7057.     const hotkeysCommand = {
 7058.         'hk-bots-split': {
 7059.             label: textLanguage[`hk-bots-split`],
 7060.             defaultKey: 'T',
 7061.             keyDown() {
 7062.                 if(window.user.startedBots && window.user.isAlive) window.connection.send(new Uint8Array([2]).buffer)
 7063.             },
 7064.             keyUp: null,
 7065.             type: 'normal'
 7066.         },
 7067.         'hk-bots-feed': {
 7068.             label: textLanguage[`hk-bots-feed`],
 7069.             defaultKey: 'A',
 7070.             keyDown() {
 7071.                 if(window.user.startedBots && window.user.isAlive) window.connection.send(new Uint8Array([3]).buffer)
 7072.             },
 7073.             keyUp: null,
 7074.             type: 'normal'
 7075.         },
 7076.         'hk-bots-ai': {
 7077.             label: textLanguage[`hk-bots-ai`],
 7078.             defaultKey: 'F',
 7079.             keyDown() {
 7080.                 if(window.user.startedBots && window.user.isAlive){
 7081.                     if(!window.bots.ai){
 7082.                         document.getElementById('botsAI').style.color = '#00C02E'
 7083.                         document.getElementById('botsAI').innerText = 'Enabled'
 7084.                         window.bots.ai = true
 7085.                         window.connection.send(new Uint8Array([4, Number(window.bots.ai)]).buffer)
 7086.                     }
 7087.                     else {
 7088.                         document.getElementById('botsAI').style.color = '#DA0A00'
 7089.                         document.getElementById('botsAI').innerText = 'Disabled'
 7090.                         window.bots.ai = false
 7091.                         window.connection.send(new Uint8Array([4, Number(window.bots.ai)]).buffer)
 7092.                     }
 7093.                 }
 7094.             },
 7095.             keyUp: null,
 7096.             type: 'normal'
 7097.         },
 7098.         'hk-feed': {
 7099.             label: textLanguage[`hk-feed`],
 7100.             defaultKey: 'W',
 7101.             keyDown() {
 7102.                 application && application.feed();
 7103.             },
 7104.             keyUp: null,
 7105.             type: 'normal'
 7106.         },
 7107.         'hk-macroFeed': {
 7108.             label: textLanguage[`hk-macroFeed`],
 7109.             defaultKey: 'E',
 7110.             keyDown() {
 7111.                 application && application.macroFeed(true);
 7112.             },
 7113.             keyUp() {
 7114.                 application && application.macroFeed(false);
 7115.             },
 7116.             type: `normal`
 7117.         },
 7118.         'hk-split': {
 7119.             label: textLanguage[`hk-split`],
 7120.             defaultKey: 'SPACE',
 7121.             keyDown() {
 7122.                 application && application.split();
 7123.             },
 7124.             keyUp: null,
 7125.             type: `normal`
 7126.         },
 7127.         'hk-doubleSplit': {
 7128.             label: textLanguage[`hk-doubleSplit`],
 7129.             defaultKey: 'Q',
 7130.             keyDown() {
 7131.                 application && application.doubleSplit();
 7132.             },
 7133.             keyUp: null,
 7134.             type: `normal`
 7135.         },
 7136.         'hk-popSplit': {
 7137.             label: `Popsplit`,
 7138.             defaultKey: `ALT+Q`,
 7139.             keyDown() {
 7140.                 application && application.popSplit();
 7141.             },
 7142.             keyUp: null,
 7143.             type: 'normal'
 7144.         },
 7145.         'hk-split16': {
 7146.             label: textLanguage[`hk-split16`],
 7147.             defaultKey: 'SHIFT',
 7148.             keyDown() {
 7149.                 application && application.split16();
 7150.             },
 7151.             keyUp: null,
 7152.             type: `normal`
 7153.         },
 7154.         'hk-pause': {
 7155.             label: textLanguage['hk-pause'],
 7156.             defaultKey: 'R',
 7157.             keyDown() {
 7158.                 application && application.setPause();
 7159.             },
 7160.             keyUp: null,
 7161.             type: 'normal'
 7162.         },
 7163.         'hk-showTop5': {
 7164.             label: textLanguage[`hk-showTop5`],
 7165.             defaultKey: 'V',
 7166.             keyDown() {
 7167.                 application && application.setShowTop5();
 7168.             },
 7169.             keyUp: null,
 7170.             type: `normal`
 7171.         },
 7172.         'hk-showTime': {
 7173.             label: textLanguage['hk-showTime'],
 7174.             defaultKey: 'ALT+T',
 7175.             keyDown() {
 7176.                 application && application.setShowTime();
 7177.             },
 7178.             keyUp: null,
 7179.             type: `normal`
 7180.         },
 7181.         'hk-showSplitRange': {
 7182.             label: textLanguage[`hk-showSplitRange`],
 7183.             defaultKey: 'U',
 7184.             keyDown() {
 7185.                 application && application.setShowSplitRange();
 7186.             },
 7187.             keyUp: null,
 7188.             type: `normal`
 7189.         },
 7190.         'hk-showSplitInd': {
 7191.             label: textLanguage[`hk-showSplitInd`],
 7192.             defaultKey: 'I',
 7193.             keyDown() {
 7194.                 application && application.setShowSplitInd();
 7195.             },
 7196.             keyUp: null,
 7197.             type: `normal`
 7198.         },
 7199.         'hk-showTeammatesInd': {
 7200.             label: textLanguage[`hk-showTeammatesInd`],
 7201.             defaultKey: `ALT+I`,
 7202.             keyDown() {
 7203.                 application && application.setShowTeammatesInd();
 7204.             },
 7205.             keyUp: null,
 7206.             type: 'normal'
 7207.         },
 7208.         'hk-showOppColors': {
 7209.             label: textLanguage[`hk-showOppColors`],
 7210.             defaultKey: 'O',
 7211.             keyDown() {
 7212.                 application && application.setShowOppColors();
 7213.             },
 7214.             keyUp: null,
 7215.             type: `normal`
 7216.         },
 7217.         'hk-toggleSkins': {
 7218.             label: textLanguage['hk-toggleSkins'],
 7219.             defaultKey: 'K',
 7220.             keyDown() {
 7221.                 application && application.toggleSkins();
 7222.             },
 7223.             keyUp: null,
 7224.             type: `normal`
 7225.         },
 7226.         'hk-transparentSkins': {
 7227.             label: textLanguage[`hk-transparentSkins`],
 7228.             defaultKey: '',
 7229.             keyDown() {
 7230.                 application && application.setTransparentSkins();
 7231.             },
 7232.             keyUp: null,
 7233.             type: `normal`
 7234.         },
 7235.         'hk-showSkins': {
 7236.             label: textLanguage[`hk-showSkins`],
 7237.             defaultKey: 'S',
 7238.             keyDown() {
 7239.                 application && application.setShowSkins();
 7240.             },
 7241.             keyUp: null,
 7242.             type: `normal`
 7243.         },
 7244.         'hk-showStats': {
 7245.             label: textLanguage[`hk-showStats`],
 7246.             defaultKey: `ALT+S`,
 7247.             keyDown() {
 7248.                 application && application.setShowStats();
 7249.             },
 7250.             keyUp: null,
 7251.             type: `normal`
 7252.         },
 7253.         'hk-toggleCells': {
 7254.             label: textLanguage[`hk-toggleCells`],
 7255.             defaultKey: 'D',
 7256.             keyDown() {
 7257.                 application && application.toggleCells();
 7258.             },
 7259.             keyUp: null,
 7260.             type: 'normal'
 7261.         },
 7262.         'hk-showFood': {
 7263.             label: textLanguage[`hk-showFood`],
 7264.             defaultKey: 'X',
 7265.             keyDown() {
 7266.                 application && application.setShowFood();
 7267.             },
 7268.             keyUp: null,
 7269.             type: 'normal'
 7270.         },
 7271.         'hk-showGrid': {
 7272.             label: textLanguage[`hk-showGrid`],
 7273.             defaultKey: 'G',
 7274.             keyDown() {
 7275.                 application && application.setShowGrid();
 7276.             },
 7277.             keyUp: null,
 7278.             type: `normal`
 7279.         },
 7280.         'hk-showMiniMapGuides': {
 7281.             label: textLanguage[`hk-showMiniMapGuides`],
 7282.             defaultKey: `ALT+G`,
 7283.             keyDown() {
 7284.                 application && application.setShowMiniMapGuides();
 7285.             },
 7286.             keyUp: null,
 7287.             type: `normal`
 7288.         },
 7289.         'hk-hideChat': {
 7290.             label: textLanguage[`hk-hideChat`],
 7291.             defaultKey: 'H',
 7292.             keyDown() {
 7293.                 application && application.hideChat();
 7294.             },
 7295.             keyUp: null,
 7296.             type: 'normal'
 7297.         },
 7298.         'hk-showHUD': {
 7299.             label: textLanguage['hk-showHUD'],
 7300.             defaultKey: 'ALT+H',
 7301.             keyDown() {
 7302.                 application && application.setShowHUD();
 7303.             },
 7304.             keyUp: null,
 7305.             type: `normal`
 7306.         },
 7307.         'hk-copyLb': {
 7308.             label: textLanguage[`hk-copyLb`],
 7309.             defaultKey: 'L',
 7310.             keyDown() {
 7311.                 application && application.copyLb();
 7312.             },
 7313.             keyUp: null,
 7314.             type: `normal`
 7315.         },
 7316.         'hk-showLb': {
 7317.             label: textLanguage[`hk-showLb`],
 7318.             defaultKey: `ALT+L`,
 7319.             keyDown() {
 7320.                 application && application.setShowLb();
 7321.             },
 7322.             keyUp: null,
 7323.             type: `normal`
 7324.         },
 7325.         'hk-toggleAutoZoom': {
 7326.             label: textLanguage[`hk-toggleAutoZoom`],
 7327.             defaultKey: '',
 7328.             keyDown() {
 7329.                 application && application.toggleAutoZoom();
 7330.             },
 7331.             keyUp: null,
 7332.             type: `normal`
 7333.         },
 7334.         'hk-resetZoom': {
 7335.             label: textLanguage[`hk-resetZoom`],
 7336.             defaultKey: 'ALT+Z',
 7337.             keyDown() {
 7338.                 application && application.resetZoom(true);
 7339.             },
 7340.             keyUp() {
 7341.                 application && application.resetZoom(false);
 7342.             },
 7343.             type: `normal`
 7344.         },
 7345.         'hk-toggleDeath': {
 7346.             label: textLanguage['hk-toggleDeath'],
 7347.             defaultKey: 'Z',
 7348.             keyDown() {
 7349.                 application && application.toggleDeath();
 7350.             },
 7351.             keyUp: null,
 7352.             type: `normal`
 7353.         },
 7354.         'hk-clearChat': {
 7355.             label: textLanguage[`hk-clearChat`],
 7356.             defaultKey: 'C',
 7357.             keyDown() {
 7358.                 application && application.displayChatHistory(true);
 7359.             },
 7360.             keyUp() {
 7361.                 application && application.displayChatHistory(false);
 7362.             },
 7363.             type: `normal`
 7364.         },
 7365.         'hk-showBgSectors': {
 7366.             label: textLanguage[`hk-showBgSectors`],
 7367.             defaultKey: 'B',
 7368.             keyDown() {
 7369.                 application && application.setShowBgSectors();
 7370.             },
 7371.             keyUp: null,
 7372.             type: `normal`
 7373.         },
 7374.         'hk-hideBots': {
 7375.             label: textLanguage[`hk-hideBots`],
 7376.             defaultKey: 'ALT+B',
 7377.             keyDown() {
 7378.                 application && application.setHideSmallBots();
 7379.             },
 7380.             keyUp: null,
 7381.             type: `normal`
 7382.         },
 7383.         'hk-showNames': {
 7384.             label: textLanguage['hk-showNames'],
 7385.             defaultKey: 'N',
 7386.             keyDown() {
 7387.                 application && application.setShowNames();
 7388.             },
 7389.             keyUp: null,
 7390.             type: `normal`
 7391.         },
 7392.         'hk-hideTeammatesNames': {
 7393.             label: textLanguage[`hk-hideTeammatesNames`],
 7394.             defaultKey: '',
 7395.             keyDown() {
 7396.                 application && application.setHideTeammatesNames();
 7397.             },
 7398.             keyUp: null,
 7399.             type: 'normal'
 7400.         },
 7401.         'hk-showMass': {
 7402.             label: textLanguage[`hk-showMass`],
 7403.             defaultKey: 'M',
 7404.             keyDown() {
 7405.                 application && application.setShowMass();
 7406.             },
 7407.             keyUp: null,
 7408.             type: `normal`
 7409.         },
 7410.         'hk-showMiniMap': {
 7411.             label: textLanguage[`hk-showMiniMap`],
 7412.             defaultKey: `ALT+M`,
 7413.             keyDown() {
 7414.                 application && application.setShowMiniMap();
 7415.             },
 7416.             keyUp: null,
 7417.             type: `normal`
 7418.         },
 7419.         'hk-chatMessage': {
 7420.             label: textLanguage[`hk-chatMessage`],
 7421.             defaultKey: `ENTER`,
 7422.             keyDown() {
 7423.                 application && application.enterChatMessage();
 7424.             },
 7425.             keyUp: null,
 7426.             type: `special`
 7427.         },
 7428.         'hk-quickResp': {
 7429.             label: textLanguage[`hk-quickResp`],
 7430.             defaultKey: 'TILDE',
 7431.             keyDown() {
 7432.                 application && application.quickResp();
 7433.             },
 7434.             keyUp: null,
 7435.             type: `normal`
 7436.         },
 7437.         'hk-autoResp': {
 7438.             label: textLanguage[`hk-autoResp`],
 7439.             defaultKey: '',
 7440.             keyDown() {
 7441.                 application && application.toggleAutoResp();
 7442.             },
 7443.             keyUp: null,
 7444.             type: `normal`
 7445.         },
 7446.         'hk-zoom1': {
 7447.             label: `${textLanguage[`hk-zoomLevel`]} 1`,
 7448.             defaultKey: `ALT+1`,
 7449.             keyDown() {
 7450.                 application && application.setZoom(0.5);
 7451.             },
 7452.             keyUp: null,
 7453.             type: `normal`
 7454.         },
 7455.         'hk-zoom2': {
 7456.             label: `${textLanguage[`hk-zoomLevel`]} 2`,
 7457.             defaultKey: `ALT+2`,
 7458.             keyDown() {
 7459.                 application && application.setZoom(0.25);
 7460.             },
 7461.             keyUp: null,
 7462.             type: `normal`
 7463.         },
 7464.         'hk-zoom3': {
 7465.             label: `${textLanguage[`hk-zoomLevel`]} 3`,
 7466.             defaultKey: `ALT+3`,
 7467.             keyDown() {
 7468.                 application && application.setZoom(0.125);
 7469.             },
 7470.             keyUp: null,
 7471.             type: `normal`
 7472.         },
 7473.         'hk-zoom4': {
 7474.             label: `${textLanguage[`hk-zoomLevel`]} 4`,
 7475.             defaultKey: `ALT+4`,
 7476.             keyDown() {
 7477.                 application && application.setZoom(0.075);
 7478.             },
 7479.             keyUp: null,
 7480.             type: `normal`
 7481.         },
 7482.         'hk-zoom5': {
 7483.             label: `${textLanguage[`hk-zoomLevel`]} 5`,
 7484.             defaultKey: `ALT+5`,
 7485.             keyDown() {
 7486.                 application && application.setZoom(0.05);
 7487.             },
 7488.             keyUp: null,
 7489.             type: `normal`
 7490.         },
 7491.         'hk-switchServerMode': {
 7492.             label: textLanguage[`hk-switchServerMode`],
 7493.             defaultKey: '=',
 7494.             keyDown() {
 7495.                 application && application.switchServerMode();
 7496.             },
 7497.             keyUp: null,
 7498.             type: `normal`
 7499.         },
 7500.         'hk-showTargeting': {
 7501.             label: textLanguage[`hk-showTargeting`],
 7502.             defaultKey: '',
 7503.             keyDown() {
 7504.                 application && application.setShowTargeting();
 7505.             },
 7506.             keyUp: null,
 7507.             type: 'normal'
 7508.         },
 7509.         'hk-setTargeting': {
 7510.             label: textLanguage['hk-setTargeting'],
 7511.             defaultKey: '',
 7512.             keyDown() {
 7513.                 application && application.setTargeting();
 7514.             },
 7515.             keyUp: null,
 7516.             type: 'normal'
 7517.         },
 7518.         'hk-cancelTargeting': {
 7519.             label: textLanguage['hk-cancelTargeting'],
 7520.             defaultKey: '',
 7521.             keyDown() {
 7522.                 application && application.cancelTargeting();
 7523.             },
 7524.             keyUp: null,
 7525.             type: `normal`
 7526.         },
 7527.         'hk-changeTarget': {
 7528.             label: textLanguage[`hk-changeTarget`],
 7529.             defaultKey: '',
 7530.             keyDown() {
 7531.                 application && application.changeTarget();
 7532.             },
 7533.             keyUp: null,
 7534.             type: `normal`
 7535.         },
 7536.         'hk-privateMiniMap': {
 7537.             label: textLanguage[`hk-privateMiniMap`],
 7538.             defaultKey: '',
 7539.             keyDown() {
 7540.                 application && application.setPrivateMiniMap();
 7541.             },
 7542.             keyUp: null,
 7543.             type: `normal`
 7544.         },
 7545.         'hk-showQuest': {
 7546.             label: textLanguage[`hk-showQuest`],
 7547.             defaultKey: '',
 7548.             keyDown() {
 7549.                 application && application.setShowQuest();
 7550.             },
 7551.             keyUp: null,
 7552.             type: `normal`
 7553.         },
 7554.         'hk-comm1': {
 7555.             label: chatCommand.comm1,
 7556.             defaultKey: '1',
 7557.             keyDown() {
 7558.                 application && application.sendCommand(1);
 7559.             },
 7560.             keyUp: null,
 7561.             type: `command`
 7562.         },
 7563.         'hk-comm2': {
 7564.             label: chatCommand.comm2,
 7565.             defaultKey: '2',
 7566.             keyDown() {
 7567.                 application && application.sendCommand(2);
 7568.             },
 7569.             keyUp: null,
 7570.             type: `command`
 7571.         },
 7572.         'hk-comm3': {
 7573.             label: chatCommand.comm3,
 7574.             defaultKey: '3',
 7575.             keyDown() {
 7576.                 application && application.sendCommand(3);
 7577.             },
 7578.             keyUp: null,
 7579.             type: `command`
 7580.         },
 7581.         'hk-comm4': {
 7582.             label: chatCommand.comm4,
 7583.             defaultKey: '4',
 7584.             keyDown() {
 7585.                 application && application.sendCommand(4);
 7586.             },
 7587.             keyUp: null,
 7588.             type: `command`
 7589.         },
 7590.         'hk-comm5': {
 7591.             label: chatCommand.comm5,
 7592.             defaultKey: '5',
 7593.             keyDown() {
 7594.                 application && application.sendCommand(5);
 7595.             },
 7596.             keyUp: null,
 7597.             type: `command`
 7598.         },
 7599.         'hk-comm6': {
 7600.             label: chatCommand.comm6,
 7601.             defaultKey: '6',
 7602.             keyDown() {
 7603.                 application && application.sendCommand(6);
 7604.             },
 7605.             keyUp: null,
 7606.             type: `command`
 7607.         },
 7608.         'hk-comm7': {
 7609.             label: chatCommand.comm7,
 7610.             defaultKey: '7',
 7611.             keyDown() {
 7612.                 application && application.sendCommand(7);
 7613.             },
 7614.             keyUp: null,
 7615.             type: `command`
 7616.         },
 7617.         'hk-comm8': {
 7618.             label: chatCommand.comm8,
 7619.             defaultKey: '8',
 7620.             keyDown() {
 7621.                 application && application.sendCommand(8);
 7622.             },
 7623.             keyUp: null,
 7624.             type: 'command'
 7625.         },
 7626.         'hk-comm9': {
 7627.             label: chatCommand.comm9,
 7628.             defaultKey: '9',
 7629.             keyDown() {
 7630.                 application && application.sendCommand(9);
 7631.             },
 7632.             keyUp: null,
 7633.             type: `command`
 7634.         },
 7635.         'hk-comm0': {
 7636.             label: chatCommand.comm0,
 7637.             defaultKey: '0',
 7638.             keyDown() {
 7639.                 application && application.sendCommand(0);
 7640.             },
 7641.             keyUp: null,
 7642.             type: `command`
 7643.         },
 7644.         'hk-comm10': {
 7645.             label: chatCommand.comm10,
 7646.             defaultKey: `MOUSE WHEEL`,
 7647.             keyDown() {
 7648.                 application && application.sendCommand(10);
 7649.             },
 7650.             keyUp: null,
 7651.             type: 'command'
 7652.         },
 7653.         'hk-comm11': {
 7654.             label: chatCommand.comm11,
 7655.             defaultKey: `LEFT`,
 7656.             keyDown() {
 7657.                 application && application.sendCommand(11);
 7658.             },
 7659.             keyUp: null,
 7660.             type: 'command'
 7661.         },
 7662.         'hk-comm12': {
 7663.             label: chatCommand.comm12,
 7664.             defaultKey: 'UP',
 7665.             keyDown() {
 7666.                 application && application.sendCommand(12);
 7667.             },
 7668.             keyUp: null,
 7669.             type: `command`
 7670.         },
 7671.         'hk-comm13': {
 7672.             label: chatCommand.comm13,
 7673.             defaultKey: 'RIGHT',
 7674.             keyDown() {
 7675.                 application && application.sendCommand(13);
 7676.             },
 7677.             keyUp: null,
 7678.             type: `command`
 7679.         },
 7680.         'hk-comm14': {
 7681.             label: chatCommand.comm14,
 7682.             defaultKey: 'DOWN',
 7683.             keyDown() {
 7684.                 application && application.sendCommand(14);
 7685.             },
 7686.             keyUp: null,
 7687.             type: `command`
 7688.         }
 7689.     };
 7690.     const hotkeysSetup = {
 7691.         lastPressedKey: '',
 7692.         lastKeyId: '',
 7693.         defaultMessageKey: `ENTER`,
 7694.         inputClassName: 'custom-key-in form-control input-sm',
 7695.         loadDefaultHotkeys() {
 7696.             hotkeys = {};
 7697.             for (const command in hotkeysCommand) {
 7698.                 if (hotkeysCommand.hasOwnProperty(command)) {
 7699.                     hotkeys[hotkeysCommand[command].defaultKey] = command;
 7700.                 }
 7701.             }
 7702.             hotkeys[`spec-messageKey`] = this.defaultMessageKey;
 7703.         },
 7704.         loadHotkeys() {
 7705.             if (window.localStorage.getItem(`ogarioHotkeys`) !== null) {
 7706.                 hotkeys = JSON.parse(window.localStorage.getItem('ogarioHotkeys'));
 7707.             } else {
 7708.                 this.loadDefaultHotkeys();
 7709.             }
 7710.             if (window.localStorage.getItem(`ogarioCommands`) !== null) {
 7711.                 chatCommand = JSON.parse(window.localStorage.getItem('ogarioCommands'));
 7712.             }
 7713.         },
 7714.         saveHotkeys() {
 7715.             window.localStorage.setItem('ogarioHotkeys', JSON.stringify(hotkeys));
 7716.             this.saveCommands();
 7717.         },
 7718.         saveCommands() {
 7719.             JQuery('#hotkeys .command-in').each(function() {
 7720.                 const element = JQuery(this);
 7721.                 const id = element.attr('id');
 7722.                 if (chatCommand.hasOwnProperty(id)) {
 7723.                     chatCommand[id] = element.val();
 7724.                 }
 7725.             });
 7726.             window.localStorage.setItem(`ogarioCommands`, JSON.stringify(chatCommand));
 7727.         },
 7728.         resetHotkeys() {
 7729.             this.loadDefaultHotkeys();
 7730.             JQuery('#hotkeys-cfg .custom-key-in').each(function() {
 7731.                 const id = JQuery(this).attr('id');
 7732.                 if (hotkeysCommand[id]) {
 7733.                     JQuery(this).val(hotkeysCommand[id].defaultKey);
 7734.                 }
 7735.             });
 7736.         },
 7737.         setHotkeysMenu() {
 7738.             const setup = this;
 7739.             JQuery('body').append(`<div id="hotkeys"><div id="hotkeys-menu"><button id="reset-hotkeys" class="btn btn-primary">${textLanguage.restoreSettings}${`</button> <button id="save-hotkeys" class="btn btn-success">`}${textLanguage.saveSett}</button> <button id="close-hotkeys" class="btn btn-danger">${textLanguage.close}${`</button></div><div id="hotkeys-cfg"></div><div id="hotkeys-inst"><ul><li>`}${textLanguage['hk-inst-assign']}${`</li><li>`}${textLanguage[`hk-inst-delete`]}</li><li>${textLanguage[`hk-inst-keys`]}</li></ul></div></div>`);
 7740.             for (const command in hotkeysCommand) {
 7741.                 if (hotkeysCommand.hasOwnProperty(command)) {
 7742.                     const currentCommand = hotkeysCommand[command];
 7743.                     let text = '';
 7744.                     for (const key in hotkeys) {
 7745.                         if (hotkeys.hasOwnProperty(key) && hotkeys[key] === command) {
 7746.                             text = key;
 7747.                             break;
 7748.                         }
 7749.                     }
 7750.                     if (command === `hk-switchServerMode` && application && !application.privateIP) {
 7751.                         continue;
 7752.                     }
 7753.                     if (currentCommand.type === `command`) {
 7754.                         const replaceHk = command.replace(`hk-`, '');
 7755.                         JQuery(`#hotkeys-cfg`).append(`${`<div class="row"><div class="key-label"><input id="` + replaceHk + `" class="command-in form-control input-sm" value="` + chatCommand[replaceHk] + `" maxlength="80" /></div><div class="default-key">` + currentCommand.defaultKey + `</div><div class="custom-key"><input id="` + command + `" class="custom-key-in form-control input-sm" value="` + text}" /></div></div>`);
 7756.                     } else {
 7757.                         JQuery('#hotkeys-cfg').append(`<div class="row"><div class="key-label">${currentCommand.label}</div><div class="default-key">${currentCommand.defaultKey}</div><div class="custom-key"><input id="${command}${`" class="custom-key-in form-control input-sm" value="`}${text}" /></div></div>`);
 7758.                     }
 7759.                 }
 7760.             }
 7761.             JQuery(document).on('click', `#reset-hotkeys`, event => {
 7762.                 event.preventDefault();
 7763.                 setup.resetHotkeys();
 7764.             });
 7765.             JQuery(document).on(`click`, `#save-hotkeys`, event => {
 7766.                 event.preventDefault();
 7767.                 setup.saveHotkeys();
 7768.                 JQuery('#hotkeys').fadeOut(500);
 7769.             });
 7770.             JQuery(document).on(`click`, `#close-hotkeys`, event => {
 7771.                 event.preventDefault();
 7772.                 JQuery('#hotkeys').fadeOut(500);
 7773.             });
 7774.             JQuery(document).on(`click`, `.hotkeys-link`, event => {
 7775.                 JQuery(`#hotkeys`).fadeIn(500);
 7776.                 JQuery(`#hotkeys-cfg`).perfectScrollbar(`update`);
 7777.                 resetonkeydown();
 7778.             });
 7779.             JQuery(`#hotkeys-cfg`).perfectScrollbar();
 7780.             OgarioSettings && OgarioSettings.setMenuBg();
 7781.         },
 7782.         getPressedKey(key) {
 7783.             let specialKey = '';
 7784.             let normalKey = '';
 7785.             if (key.ctrlKey || key.keyCode == 17) {
 7786.                 specialKey = 'CTRL';
 7787.             } else if (key.altKey || key.keyCode == 18) {
 7788.                 specialKey = `ALT`;
 7789.             }
 7790.             switch (key.keyCode) {
 7791.                 case 9:
 7792.                     normalKey = `TAB`;
 7793.                     break;
 7794.                 case 13:
 7795.                     normalKey = `ENTER`;
 7796.                     break;
 7797.                 case 16:
 7798.                     normalKey = 'SHIFT';
 7799.                     break;
 7800.                 case 17:
 7801.                     break;
 7802.                 case 18:
 7803.                     break;
 7804.                 case 27:
 7805.                     normalKey = `ESC`;
 7806.                     break;
 7807.                 case 32:
 7808.                     normalKey = 'SPACE';
 7809.                     break;
 7810.                 case 37:
 7811.                     normalKey = `LEFT`;
 7812.                     break;
 7813.                 case 38:
 7814.                     normalKey = 'UP';
 7815.                     break;
 7816.                 case 39:
 7817.                     normalKey = `RIGHT`;
 7818.                     break;
 7819.                 case 40:
 7820.                     normalKey = `DOWN`;
 7821.                     break;
 7822.                 case 46:
 7823.                     normalKey = `DEL`;
 7824.                     break;
 7825.                 case 61:
 7826.                     normalKey = '=';
 7827.                     break;
 7828.                 case 187:
 7829.                     normalKey = '=';
 7830.                     break;
 7831.                 case 192:
 7832.                     normalKey = `TILDE`;
 7833.                     break;
 7834.                 default:
 7835.                     normalKey = String.fromCharCode(key.keyCode);
 7836.                     break;
 7837.             }
 7838.             if (specialKey !== '') {
 7839.                 if (normalKey !== '') {
 7840.                     return `${specialKey}+${normalKey}`;
 7841.                 }
 7842.                 return specialKey;
 7843.             }
 7844.             return normalKey;
 7845.         },
 7846.         deleteHotkey(name, id) {
 7847.             delete hotkeys[name];
 7848.             JQuery(`#${id}`).val('');
 7849.         },
 7850.         setDefaultHotkey(id) {
 7851.             let key = false;
 7852.             if (hotkeysCommand[id] && !hotkeys.hasOwnProperty(hotkeysCommand[id].defaultKey)) {
 7853.                 key = hotkeysCommand[id].defaultKey;
 7854.                 hotkeys[key] = id;
 7855.                 return key;
 7856.             }
 7857.             return key;
 7858.         },
 7859.         setHotkey(key, id) {
 7860.             if (!id || this.lastPressedKey === key && this.lastKeyId === id) {
 7861.                 return;
 7862.             }
 7863.             const value = JQuery(`#${id}`).val();
 7864.             this.deleteHotkey(value, id);
 7865.             if (key === 'DEL') {
 7866.                 return;
 7867.             }
 7868.             if (hotkeys[key] && hotkeys[key] !== id) {
 7869.                 const hotkey = hotkeys[key];
 7870.                 const defaultKey = this.setDefaultHotkey(hotkey);
 7871.                 if (defaultKey) {
 7872.                     hotkeys[defaultKey] = hotkey;
 7873.                     JQuery(`#${hotkey}`).val(defaultKey);
 7874.                 } else {
 7875.                     this.deleteHotkey(key, hotkey);
 7876.                 }
 7877.             }
 7878.             hotkeys[key] = id;
 7879.             JQuery(`#${id}`).val(key);
 7880.             if (id === 'hk-chatMessage') {
 7881.                 hotkeys[`spec-messageKey`] = key;
 7882.             }
 7883.             this.lastPressedKey = key;
 7884.             this.lastKeyId = id;
 7885.         },
 7886.         init() {
 7887.             this.loadHotkeys();
 7888.             this.setHotkeysMenu();
 7889.         }
 7890.     };
 7891.     document.onkeydown = event => {
 7892.         const pressKey = hotkeysSetup.getPressedKey(event);
 7893.         if (event.target.tagName === `INPUT` && event.target.className !== hotkeysSetup.inputClassName && pressKey !== hotkeys['spec-messageKey']) {
 7894.             return;
 7895.         }
 7896.         if (pressKey !== '' && !keyBlind[pressKey]) {
 7897.             keyBlind[pressKey] = true;
 7898.             if (pressKey === `ESC`) {
 7899.                 event.preventDefault();
 7900.                 application && application.showMenu();
 7901.                 return;
 7902.             }
 7903.             if (event.target.className === hotkeysSetup.inputClassName) {
 7904.                 event.preventDefault();
 7905.                 hotkeysSetup.setHotkey(pressKey, event.target.id);
 7906.                 return;
 7907.             }
 7908.             if (hotkeys[pressKey]) {
 7909.                 event.preventDefault();
 7910.                 const key = hotkeys[pressKey];
 7911.                 if (key !== '' && hotkeysCommand[key]) {
 7912.                     if (hotkeysCommand[key].keyDown) {
 7913.                         hotkeysCommand[key].keyDown();
 7914.                     }
 7915.                 }
 7916.             }
 7917.         }
 7918.     };
 7919.     document.onkeyup = event => {
 7920.         const pressedKey = hotkeysSetup.getPressedKey(event);
 7921.         if (pressedKey !== '') {
 7922.             if (hotkeys[pressedKey]) {
 7923.                 const key = hotkeys[pressedKey];
 7924.                 if (key !== '' && hotkeysCommand[key]) {
 7925.                     if (hotkeysCommand[key].keyUp) {
 7926.                         hotkeysCommand[key].keyUp();
 7927.                     }
 7928.                 }
 7929.             }
 7930.             keyBlind[pressedKey] = false;
 7931.         }
 7932.     };
 7933.     window.onmousedown = event => {
 7934.         if (!JQuery(`#overlays`).is(`:visible`)) {
 7935.             if (event.which == 2) {
 7936.                 event.preventDefault();
 7937.                 application && application.sendCommand(10);
 7938.             } else {
 7939.                 if (gameOptionSettings.mouseSplit) {
 7940.                     if (event.which == 1 && !gameOptionSettings.mouseInvert || event.which == 3 && gameOptionSettings.mouseInvert) {
 7941.                         event.preventDefault();
 7942.                         application && application.split();
 7943.                     }
 7944.                 }
 7945.                 if (gameOptionSettings.mouseFeed) {
 7946.                     if (event.which == 3 && !gameOptionSettings.mouseInvert || event.which == 1 && gameOptionSettings.mouseInvert) {
 7947.                         event.preventDefault();
 7948.                         application && application.macroFeed(true);
 7949.                     }
 7950.                 }
 7951.             }
 7952.         }
 7953.     };
 7954.     window.onmouseup = event => {
 7955.         if (gameOptionSettings.mouseFeed) {
 7956.             if (event.which == 3 && !gameOptionSettings.mouseInvert || event.which == 1 && gameOptionSettings.mouseInvert) {
 7957.                 application && application.macroFeed(false);
 7958.             }
 7959.         }
 7960.     };
 7961.     window.onbeforeunload = event => {
 7962.         if (ogario.play) {
 7963.             return textLanguage.exit;
 7964.         } else {
 7965.             return;
 7966.         }
 7967.     };
 7968.  
 7969.     function changeHistory(value) {
 7970.         if (window.history && window.history.replaceState) {
 7971.             window.history.replaceState({}, window.document.title, value);
 7972.         }
 7973.     }
 7974.  
 7975.     function changeUrl() {
 7976.         if (window.location.pathname === `/ogario`) {
 7977.             changeHistory(`/${window.location.hash}`);
 7978.         }
 7979.     }
 7980.  
 7981.     function spectateBlind() {
 7982.         window.onkeydown = event => {
 7983.             81 == event.keyCode && window.core.specialOn && window.core.specialOn();
 7984.         };
 7985.         window.onkeyup = event => {};
 7986.     }
 7987.  
 7988.     function menuScale() {
 7989.         const innerWidth = window.innerWidth;
 7990.         const innerHeigth = window.innerHeight;
 7991.         const helloContainer = JQuery('#helloContainer');
 7992.         let helloContainerWidth = helloContainer.innerHeight();
 7993.         if (helloContainerWidth > 0) {
 7994.             ogario.menuHeight = helloContainerWidth;
 7995.         } else {
 7996.             helloContainerWidth = ogario.menuHeight || 618;
 7997.         }
 7998.         const scale = Math.min(1, innerHeigth / helloContainerWidth);
 7999.         const top = helloContainerWidth * scale;
 8000.         const resizeTop = Math.round(innerHeigth / 2 - 0.5 * top);
 8001.         const transform = `${`translate(-50%, 0%) scale(` + scale})`;
 8002.         helloContainer.css('transform', transform);
 8003.         helloContainer.css('-ms-transform', transform);
 8004.         helloContainer.css('-webkit-transform', transform);
 8005.         helloContainer.css('top', `${resizeTop}px`);
 8006.         ogario.innerW = innerWidth;
 8007.         ogario.innerH = innerHeigth;
 8008.     }
 8009.  
 8010.     function resetonkeydown() {
 8011.         if (application.protocolMode) {
 8012.             return;
 8013.         }
 8014.         window.onkeydown = event => {};
 8015.     }
 8016.  
 8017.     function start() {
 8018.         window.core = {
 8019.             connect(url) {
 8020.                 Connection.connect(url);
 8021.             },
 8022.             disconnect() {},
 8023.             sendNick(nick) {
 8024.                 Connection.sendNick(nick);
 8025.             },
 8026.             sendSpectate() {
 8027.                 Connection.sendSpectate();
 8028.             },
 8029.             eject() {
 8030.                 Connection.sendEject();
 8031.             },
 8032.             split() {
 8033.                 Connection.sendSplit();
 8034.             },
 8035.             specialOn() {
 8036.                 Connection.sendFreeSpectate();
 8037.             },
 8038.             specialOff() {
 8039.                 Connection.sendFreeSpectate();
 8040.             },
 8041.             sendFbToken(token) {
 8042.                 Connection.sendFbToken(token);
 8043.             },
 8044.             sendGplusToken(token) {
 8045.                 Connection.sendGplusToken(token);
 8046.             },
 8047.             recaptchaResponse(token) {
 8048.                 Connection.sendRecaptcha(token);
 8049.             },
 8050.             setClientVersion(version, strVersion) {
 8051.                 Connection.setClientVersion(version, strVersion);
 8052.             },
 8053.             proxyMobileData(data = []) {
 8054.                 if (!Array.isArray(data)) {
 8055.                     console.log('ProxyMobileData ERROR: Array data required.');
 8056.                     return;
 8057.                 }
 8058.                 if (data[0] == 8) {
 8059.                     data.unshift(102);
 8060.                 }
 8061.                 data = new Uint8Array(data);
 8062.                 Connection.sendMessage(new DataView(data.buffer));
 8063.             }
 8064.         };
 8065.     }
 8066.  
 8067.     function setGUI(){
 8068.         document.getElementById('quick-menu').innerHTML = `
 8069.             <h2 id="botsInfo">
 8070.                 <a href="https://discord.gg/SDMNEcJ" target="_blank">Free Agar.io Bots</a>
 8071.             </h2>
 8072.             <h5 id="botsAuthor">
 8073.                 Developed by <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZo9WmnFPWw38q65Llu5Lug" target="_blank">Nel</a>
 8074.             </h5>
 8075.             <span id="statusText">Status: <b id="userStatus">Disconnected</b></span>
 8076.             <br>
 8077.             <br>
 8078.             <span id="aiText">Bots AI: <b id="botsAI">Disabled</b></span>
 8079.             <br>
 8080.             <input type="text" id="botsName" placeholder="Bots Name" maxlength="15" spellcheck="false">
 8081.             <input type="number" id="botsAmount" placeholder="Bots Amount" min="10" max="500" spellcheck="false">
 8082.             <button id="connect" class="btn-primary">Connect</button>
 8083.             <br>
 8084.             <button id="startBots" class="btn-warning" disabled>Start Bots</button>
 8085.             <button id="stopBots" class="btn-warning">Stop Bots</button>
 8086.             <br>
 8087.             <br>
 8088.             <input type="text" id="serverHost" placeholder="ws://localhost:8083" value="ws://localhost:8083" spellcheck="false">
 8089.         `
 8090.         if(localStorage.getItem('localStoredBotsName') !== null){
 8091.             window.bots.name = localStorage.getItem('localStoredBotsName')
 8092.             document.getElementById('botsName').value = window.bots.name
 8093.         }
 8094.         if(localStorage.getItem('localStoredBotsAmount') !== null){
 8095.             window.bots.amount = JSON.parse(localStorage.getItem('localStoredBotsAmount'))
 8096.             document.getElementById('botsAmount').value = String(window.bots.amount)
 8097.         }
 8098.         if(localStorage.getItem('localStoredServerHost') !== null){
 8099.            
 8100.       if (window.server.host !=null && window.server.host != "" && window.server.host=="localhost"){
 8101.         window.server.host = localStorage.getItem('localStoredServerHost')
 8102.       }
 8103.             document.getElementById('serverHost').value = window.server.host
 8104.         }
 8105.     }
 8106.  
 8107.     function setGUIStyle(){
 8108.         document.getElementsByTagName('head')[0].innerHTML += `
 8109.             <style type="text/css">
 8110.                 #quick-menu {
 8111.                     width: 280px !important;
 8112.                     height: 580px !important;
 8113.                 }
 8114.                 #botsInfo > a, #botsAuthor > a {
 8115.                     color: #fff;
 8116.                     text-decoration: none;
 8117.                 }
 8118.                 #botsAuthor {
 8119.                     margin-top: -15px;
 8120.                     letter-spacing: 1px;
 8121.                 }
 8122.                 #statusText, #aiText {
 8123.                     font-weight: bold;
 8124.                     position: absolute;
 8125.                     left: -5px;
 8126.                 }
 8127.                 #userStatus, #botsAI {
 8128.                     color: #DA0A00;
 8129.                 }
 8130.                 #botsName, #botsAmount, #serverHost, #serverPort {
 8131.                     margin-top: 15px;
 8132.                     width: 144px;
 8133.                     padding: 8px;
 8134.                     font-size: 14.5px;
 8135.                     outline: none;
 8136.                     margin-left: 60px;
 8137.                 }
 8138.                 #connect, #startBots, #stopBots {
 8139.                     color: white;
 8140.                     border: none;
 8141.                     padding: 7px;
 8142.                     width: 160px;
 8143.                     font-size: 18px;
 8144.                     outline: none;
 8145.                     margin-top: 15px;
 8146.                     letter-spacing: 1px;
 8147.                     margin-left: 50px;
 8148.                 }
 8149.                 #connect {
 8150.                     display: inline;
 8151.                     background-color: #0074C0;
 8152.                 }
 8153.                 #startBots {
 8154.                     display: inline;
 8155.                     background-color: #00C02E;
 8156.                 }
 8157.                 #stopBots {
 8158.                     display: none;
 8159.                     background-color: #DA0A00;
 8160.                 }
 8161.                 #connect:active {
 8162.                     background-color: #004E82;
 8163.                 }
 8164.                 #startBots:active {
 8165.                     background-color: #009A25;
 8166.                 }
 8167.                 #stopBots:active {
 8168.                     background-color: #9A1B00;
 8169.                 }
 8170.             </style>
 8171.         `
 8172.     }
 8173.  
 8174. function loadUI(){
 8175.  $('#overlays-hud').append(`
 8176.  <div id="botClient" class="hud-b hud-text-center" style="text-align: center; color: #fff; position: fixed; pointer-events: none; font-size: 75%; white-space: nowrap; padding: 0; top: 42%; display: block; width: 200px; right: 10px;">
 8177.  <div style="margin: 6px;"><b>Bot Count</b>: <span id="botCount" class="label hud-main-color pull-right" style="margin: 0.55em 0 0 0; padding: 0 0.55em 0 0;">Waiting</span></div>
 8178.  <b><div style="padding: 0 10px 6px;"><b>ServerSlots</b>: <span id="slots" class="label hud-main-color pull-right" style="margin: 0.55em 0 0 0;">Waiting</span></div>
 8179.  </b></div>`);
 8180.  
 8181. }
 8182.  
 8183.     function setGUIEvents(){
 8184.         document.getElementById('botsAmount').addEventListener('keypress', e => {
 8185.             e.preventDefault()
 8186.         })
 8187.         document.getElementById('botsName').addEventListener('change', function(){
 8188.             window.bots.name = this.value
 8189.             localStorage.setItem('localStoredBotsName', window.bots.name)
 8190.         })
 8191.         document.getElementById('botsAmount').addEventListener('change', function(){
 8192.             window.bots.amount = Number(this.value)
 8193.             localStorage.setItem('localStoredBotsAmount', window.bots.amount)
 8194.         })
 8195.         document.getElementById('connect').addEventListener('click', () => {
 8196.      
 8197.         if(!window.connection.ws || window.connection.ws.readyState !== WebSocket.OPEN) window.connection.connect()
 8198.  
 8199.         })
 8200.         document.getElementById('startBots').addEventListener('click', () => {
 8201.             if(window.game.url && window.game.protocolVersion && window.game.clientVersion && !window.user.startedBots){
 8202.                 if(window.bots.name && window.bots.amount && window.getComputedStyle(document.getElementsByClassName('btn-login-play')[0]).getPropertyValue('display') === 'none') window.connection.send(window.buffers.startBots(window.game.url, window.game.protocolVersion, window.game.clientVersion, window.user.isAlive, window.unescape(window.encodeURIComponent(window.bots.name)), window.bots.amount))
 8203.                 else toastr.info('Bots name, amount and user login are required before starting the bots')
 8204.             }
 8205.         })
 8206.         document.getElementById('stopBots').addEventListener('click', () => {
 8207.             if(window.user.startedBots) window.connection.send(new Uint8Array([1]).buffer)
 8208.         })
 8209.         document.getElementById('serverHost').addEventListener('change', function(){
 8210.             window.server.host = this.value
 8211.             localStorage.setItem('localStoredServerHost', window.server.host)
 8212.         })
 8213.     }
 8214.  
 8215.     function resize() {
 8216.         window.onresize = () => {
 8217.             drawRender.resizeCanvas();
 8218.             menuScale();
 8219.         };
 8220.     }((() => {
 8221.         ogario = Connection;
 8222.         changeUrl();
 8223.         resize();
 8224.         spectateBlind();
 8225.         start();
 8226.         window.master.getClientVersion();
 8227.         OgarioSettings.init();
 8228.         application.init();
 8229.         application.getDefaultSettings();
 8230.         application.connect();
 8231.         hotkeysSetup.init();
 8232.         Connection.init();
 8233.         drawRender.init();
 8234.         window.master.init();
 8235.         menuScale();
 8236.         setTimeout(() => {
 8237.             setGUI()
 8238.             setGUIStyle()
 8239.             setGUIEvents()
 8240.             loadUI()
 8241.         }, 3500)
 8242.     })());
 8243. }
 8244.  
 8245. init(window, window.ogario, window.jQuery);
RAW Paste Data