SHARE
TWEET

cách chạy jx2 windows

a guest May 7th, 2016 430 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Hướng dẫn các bạn chạy Pays:
 2. B1 : Tạo 1 cái database bằng Mysql với tên : paysys
 3. B2 : Run câu query paysys.SQL ở trong thư mục pay
 4. --
 5. Đến đây có thể run cái vzopaysys.exe được rồi
 6. B3: Vào thư mục pay\gmc sửa nội dung file gamemastercentral.ini như sau :
 7. [GameMasterCentral]
 8. GameSysName=jx2
 9. bLoadGateway=0
 10. PaySysMode=1
 11. [MasterDoor]
 12. IP=127.0.0.1
 13. Port=8100
 14. [MasterDoorSecurity]
 15. IP=127.0.0.1
 16. Port=8006
 17. [GmWeb2.0]
 18. IP=127.0.0.1
 19. [MasterServiceRuntime]
 20. IP=127.0.0.1
 21. Port=7777
 22. OnlyOneRequestType=0
 23. [MonitorEventOptions]
 24. LogAll=1
 25. LogToFile=1
 26. AccSysInout=1
 27. GameCentralDoorIn=1
 28. GameCentralDoorOut=1
 29. GameMasterServiceIn=1
 30. GameMasterServiceOut=1
 31. [PaySys]
 32. PaySysMode=1
 33. IP=127.0.0.1
 34. Port=8000
 35. UserName=gmc01
 36. PassWord=a
 37. Đến đây là có thể chạy file GameMasterCentralD.exe
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top