Advertisement
S_Madanska

26.05

May 26th, 2021
398
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 10.27 KB | None
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------------
 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.  
 7. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 8. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 9. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 10.  
 11.  
 12.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN-----------------------------------
 14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 16. --посочени в условието за сравнение.
 17.  
 18.  
 19. --Пример 4-10.
 20. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 21.  
 22. SELECT * FROM COUNTRIES
 23.  
 24. SELECT * FROM REGIONS
 25.  
 26. SELECT COUNTRIES.COUNTRY_ID,
 27.        COUNTRIES.NAME,
 28.        COUNTRIES.REGION_ID,
 29.        REGIONS.NAME
 30. FROM COUNTRIES JOIN REGIONS
 31. ON   COUNTRIES.REGION_ID = REGIONS.REGION_ID
 32.  
 33.  
 34. ---ВЪТРЕШЕН JOIN
 35. SELECT *
 36. FROM COUNTRIES JOIN REGIONS
 37. ON   COUNTRIES.REGION_ID = REGIONS.REGION_ID
 38.  
 39. SELECT *
 40. FROM COUNTRIES, REGIONS
 41. WHERE  COUNTRIES.REGION_ID = REGIONS.REGION_ID
 42.  
 43. ---SELECT * FROM .......   ,   ......... WHERE.........
 44. ---SELECT * FROM ........ JOIN ........ ON    .........
 45.  
 46.  
 47. --Пример 4-11.
 48. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 49. SELECT * FROM CUSTOMERS
 50. SELECT * FROM COUNTRIES
 51. SELECT * FROM REGIONS
 52.  
 53. SELECT CUSTOMERS.FNAME,
 54.        CUSTOMERS.LNAME,
 55.        COUNTRIES.NAME AS [COUNTRY NAME],
 56.        REGIONS.NAME AS [REGION NAME]
 57. FROM CUSTOMERS, COUNTRIES, REGIONS
 58. WHERE CUSTOMERS.COUNTRY_ID=COUNTRIES.COUNTRY_ID
 59.   AND COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID
 60.  
 61.   SELECT CUSTOMERS.FNAME,
 62.        CUSTOMERS.LNAME,
 63.        COUNTRIES.NAME AS [COUNTRY NAME],
 64.        REGIONS.NAME AS [REGION NAME]
 65. FROM CUSTOMERS JOIN COUNTRIES ON CUSTOMERS.COUNTRY_ID=COUNTRIES.COUNTRY_ID
 66.                          JOIN REGIONS ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID
 67.  
 68.  
 69.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 70. -------------------------------------Видове OUTER JOIN--------------------------------------------
 71.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 72.  
 73.  --ВЪТРЕШЕН JOIN
 74.  SELECT *
 75.  FROM REGIONS JOIN COUNTRIES
 76.  ON REGIONS.REGION_ID=COUNTRIES.REGION_ID
 77.  
 78. --Пример 4-12.
 79. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 80. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 81.  SELECT *
 82.  FROM REGIONS LEFT JOIN COUNTRIES
 83.  ON REGIONS.REGION_ID=COUNTRIES.REGION_ID
 84.  
 85.   SELECT *
 86.  FROM COUNTRIES RIGHT JOIN REGIONS
 87.  ON REGIONS.REGION_ID=COUNTRIES.REGION_ID
 88.  
 89. --Пример 4-13.
 90. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 91. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 92.  
 93. SELECT *
 94. FROM COUNTRIES LEFT JOIN REGIONS
 95. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID
 96.  
 97. SELECT *
 98. FROM REGIONS RIGHT JOIN  COUNTRIES
 99. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID
 100.  
 101.  
 102. /*Пример 4-14.
 103.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 104.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 105.     за които няма въведени държави.*/
 106.  
 107. SELECT *
 108. FROM REGIONS FULL JOIN COUNTRIES
 109. ON COUNTRIES.REGION_ID=REGIONS.REGION_ID
 110.  
 111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 112. --1. НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ С МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА > 5000.
 113. --СОРТИРАЙ РЕЗУЛТАТНИЯ НАБОР ПО МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НИЗХОДЯЩО.
 114. SELECT JOB_TITLE, MIN_SALARY
 115. FROM JOBS
 116. WHERE MIN_SALARY > 5000
 117. ORDER BY MIN_SALARY DESC
 118. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 119. --2. ИМЕНАТА НА РЕГИОНИТЕ, КАКТО И КОЛКО ДЪРЖАВИ ИМА В ТЯХ.
 120. SELECT R.NAME,
 121.        COUNT(C.COUNTRY_ID) AS [COUNTRIES COUNT]
 122. FROM REGIONS R JOIN COUNTRIES C
 123. ON R.REGION_ID=C.REGION_ID
 124. GROUP BY R.NAME
 125. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 126. --3. ИМЕНАТА И БРОЯ ПОРЪЧКИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ,
 127. --КАТО РЕЗУЛТАТНИЯТ НАБОР ДА ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ И ТЕЗИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ПОРЪЧКИ.
 128. --СОРТИРАЙ ПО БРОЯ НА ПОРЪЧКИТЕ ВЪВ ВЪЗХОДЯЩ РЕД.
 129. SELECT * FROM EMPLOYEES
 130. SELECT * FROM ORDERS
 131.  
 132. SELECT E.FNAME,
 133.        E.LNAME,
 134.        COUNT(O.ORDER_ID) AS [ORDERS COUNT]
 135. FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 136. ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 137. GROUP BY E.FNAME, E.LNAME
 138. ORDER BY 3 ASC
 139.  
 140. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 141.  
 142.  
 143.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 144.  ----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации-------------------------------------------
 145.   -------------------------------------------------------------------------------------------------
 146.  /*
 147. Пример 4-15. EQUI JOIN
 148.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.*/
 149.     SELECT *
 150.     FROM REGIONS R, COUNTRIES C
 151.     WHERE R.REGION_ID=C.REGION_ID
 152.  
 153.  
 154. /*Пример 4-16.
 155.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 156.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 157.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 158.  
 159.     SELECT *
 160.     FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D
 161.     ON E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID
 162.  
 163.     --SEMI JOIN
 164.     -- IN/EXIST
 165.     SELECT *
 166.     FROM DEPARTMENTS
 167.     WHERE DEPARTMENT_ID IN (SELECT DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES)
 168.  
 169. --Пример 4-17.
 170. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 171.  SELECT * FROM CUSTOMERS
 172.  SELECT * FROM ORDERS
 173.  
 174.  --SELECT *
 175.  --FROM CUSTOMERS C LEFT JOIN ORDERS O
 176.  --ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 177.  
 178.  --ANTI JOIN
 179.  --- NOT IN / NOT EXISTS
 180.  SELECT *
 181.  FROM CUSTOMERS
 182.  WHERE CUSTOMER_ID  NOT IN (SELECT CUSTOMER_ID FROM ORDERS)
 183.  
 184.  
 185.  SELECT *
 186.  FROM CUSTOMERS C
 187.  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
 188.                    FROM  ORDERS O
 189.                    WHERE C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID)
 190.  
 191.  
 192. --Пример 4-18.
 193. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани по име на държава.
 194.  
 195.  --CROSS JOIN
 196.  --4
 197.  --6
 198.  --4X6=24
 199.  
 200.  SELECT * FROM REGIONS         --6
 201.  SELECT * FROM COUNTRIES       --29
 202.  
 203.  SELECT *
 204.  FROM REGIONS, COUNTRIES   --174
 205.  
 206.  
 207.  SELECT * FROM REGIONS CROSS JOIN COUNTRIES
 208.  
 209.  
 210.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 211. --4.6.7. Задачи
 212.  
 213. --Задача 4-8.
 214. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 215.  
 216. SELECT * FROM ORDERS
 217. SELECT * FROM EMPLOYEES
 218.  
 219. SELECT ORDER_ID, ORDER_DATE, FNAME, LNAME
 220. FROM ORDERS O JOIN EMPLOYEES E
 221. ON O.EMPLOYEE_ID=E.EMPLOYEE_ID
 222.  
 223. --Задача 4-9.
 224. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 225. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 226. SELECT * FROM CUSTOMERS
 227. SELECT * FROM ORDERS
 228.  
 229. SELECT FNAME, LNAME, ORDER_ID
 230. FROM CUSTOMERS C LEFT JOIN ORDERS O
 231. ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 232.  
 233.  
 234. --Задача 4-10.
 235. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 236.  
 237. SELECT * FROM PRODUCTS
 238. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 239.  
 240. SELECT NAME
 241. FROM PRODUCTS P LEFT JOIN ORDER_ITEMS OIT
 242. ON P.PRODUCT_ID=OIT.PRODUCT_ID
 243.  
 244.  
 245. SELECT NAME
 246. FROM PRODUCTS P
 247. WHERE NOT EXISTS (SELECT PRODUCT_ID
 248.                     FROM ORDER_ITEMS OI
 249.                     WHERE P.PRODUCT_ID=OI.PRODUCT_ID)
 250.  
 251. SELECT NAME
 252. FROM PRODUCTS
 253. WHERE PRODUCT_ID NOT IN (SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS)
 254.  
 255.  
 256. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 257. -------------------------------------ЗА ДОМАШНА:-----------------------------------------------
 258. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 259.  
 260. --Задача 4-11.
 261. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 262. --ИМЕНА НА КЛИЕНТИ, ИМЕНА НА ДЪРЖАВИ И ИМЕНА НА РЕГИОНИ
 263. SELECT * FROM CUSTOMERS
 264. SELECT * FROM COUNTRIES
 265. SELECT * FROM REGIONS
 266.  
 267.  
 268. 'Западна Европа'
 269. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 270.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement