EeZotop

Untitled

Nov 26th, 2021
1,116
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void base(int A[9][9])
 8. {
 9.     int B[9][9]={
 10.     {1, 3, 9, 7, 6, 8, 5, 2, 4},
 11.     {8, 4, 5, 1, 3, 2, 9, 7, 6},
 12.     {2, 6, 7, 9, 4, 5, 8, 3, 1},
 13.     {5, 1, 3, 2, 7, 6, 4, 8, 9},
 14.     {6, 7, 2, 8, 9, 4, 1, 5, 3},
 15.     {4, 9, 8, 5, 1, 3, 2, 6, 7},
 16.     {7, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 9, 8},
 17.     {9, 5, 1, 3, 8, 7, 6, 4, 2},
 18.     {3, 8, 4, 6, 2, 9, 7, 1, 5}};
 19.  
 20.     for(int i=0; i<9; i++)
 21.         for(int j=0; j<9; j++)
 22.             A[i][j]=B[i][j];
 23. }
 24.  
 25. void output(int A[9][9])
 26. {
 27.     cout<<endl;
 28.     for(int i=0; i<9; i++)
 29.     {
 30.         for(int j=0; j<9;j++)
 31.         {
 32.             cout<<" "<<A[i][j];
 33.             if((j+1)%3==0 && j%8!=0)
 34.                 cout<<" |";
 35.             if((j+1)%9==0)
 36.                 cout<<endl;
 37.         }
 38.         if((i+1)%3==0 && i%8!=0)
 39.             cout<<"-------+-------+-------\n";
 40.     }
 41.     cout<<endl;
 42. }
 43.  
 44. void transposing(int A[9][9])
 45. {
 46.     for(int i=0; i<9; i++)
 47.         for(int j=i; j<9; j++)
 48.             swap(A[i][j], A[j][i]);
 49. }
 50.  
 51. void swap_rows_small(int A[9][9], int r, int n)
 52. {
 53.     for(int i=0; i<9; i++)
 54.         swap(A[r%3+(n%3)*3][i], A[(r+1)%3+(n%3)*3][i]);
 55. }
 56.  
 57. void swap_colums_small(int A[9][9], int r, int n)
 58. {
 59.     for(int i=0; i<9; i++)
 60.         swap(A[i][r%3+(n%3)*3], A[i][(r+1)%3+(n%3)*3]);
 61. }
 62.  
 63. void swap_rows_area(int A[9][9], int r)
 64. {
 65.     for(int i=0; i<9; i++)
 66.         for(int j=0; j<3; j++)
 67.             swap(A[r%3*3+j][i], A[(r+1)%3*3+j][i]);
 68. }
 69.  
 70. void swap_colums_area(int A[9][9], int r)
 71. {
 72.     for(int i=0; i<9; i++)
 73.         for(int j=0; j<3; j++)
 74.             swap(A[i][r%3*3+j], A[i][(r+1)%3*3+j]);
 75. }
 76.  
 77. void generate_sudoku(int A[9][9])
 78. {
 79.     cout<<"\nÂâåäèòå êîëè÷åñòâî èòåðàöèé ïåðåìåøèâàíèÿ: ";
 80.  
 81.     string k_str;
 82.     cin >> k_str;
 83.     int k = atoi(k_str.c_str());
 84.  
 85.     for(int i=0; i<k; i++)
 86.     {
 87.         unsigned r = rand() % 5;
 88.         switch(r){
 89.             case 0: transposing(A); break;
 90.             case 1: swap_rows_small(A, i, i); break;
 91.             case 2: swap_colums_small(A, i, i); break;
 92.             case 3: swap_rows_area(A, i); break;
 93.             case 4: swap_colums_area(A, i); break;
 94.         }
 95.     }
 96.     output(A);
 97. }
 98.  
 99. bool ask_to_continue()
 100. {
 101.     string in_line;
 102.     while (true) {
 103.         cout << "\nÏîâòîðèòü? ('Y'-Äà; 'N'-Íåò)\n>> ";
 104.  
 105.         cin >> in_line;
 106.         if (in_line == "Y") {
 107.             return true;
 108.         }
 109.         if (in_line == "N") {
 110.             return false;
 111.         }
 112.     }
 113. }
 114.  
 115. int main()
 116. {
 117.     int A[9][9];
 118.     base(A);
 119.     bool want_to_continue = true;
 120.     while (want_to_continue) {
 121.         system("clear");
 122.         generate_sudoku(A);
 123.         want_to_continue = ask_to_continue();
 124.     }
 125.     system("clear");
 126.     cout<<"\nÇàâåðøåíèå ðàáîòû...\n\n";
 127.     system("pause");
 128. }
RAW Paste Data