SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 23rd, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. In de prachtige zeestad Genua, de trotsche bijgenaamd, werd
 2. omstreeks het jaar 1435 een knaapje geboren, dat nu in alle landen
 3. als Christophorus Columbus bekend is. Het juiste jaar zijner geboorte
 4. kent men niet. Hij was de zoon van geringe lieden, en zijn vader,
 5. die een degelijk en vlijtig man, en wolkammer van beroep was, moest
 6. hard werken, om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien.
 7.  
 8. De haven van Genua lag vol met schepen uit al de handelshavens
 9. van de toen bekende wereld. Op de kaden wemelde het van zeelieden,
 10. die allerlei talen spraken en de uiteenloopendste kleederdrachten
 11. vertoonden. De knaap was van nature nadenkend en bezat, bij een groote
 12. liefde voor avonturen, een levendige verbeelding. Wanneer hij zoo
 13. langs de straten slenterde en naar de groote schepen keek, ontwaakte
 14. een sterke begeerte in hem, om verafgelegen landen te bezoeken.
 15.  
 16. Zijn vader had vier kinderen, drie zoons en één dochter. Hij moet een
 17. verdienstelijk en verstandig man zijn geweest, want hij schijnt aan al
 18. zijne kinderen het onderwijs te hebben doen geven, dat de gewone school
 19. aanbood. Christophorus had goed leeren lezen, schrijven en rekenen. Ook
 20. had hij eenige vorderingen gemaakt in het Latijn en het teekenen. Zelfs
 21. bezocht hij de hoogeschool te Pavia, waar hij zich vlijtig oefende
 22. in meetkunde, aardrijkskunde, sterrekunde en zeevaartkunde.
 23.  
 24. Hij was nog maar 14 jaren oud, toen zijn vader hem aan de zorg van een
 25. bloedverwant, wiens naam Colombo was, toevertrouwde, en met wien hij
 26. zijn eerste zeereis deed. Deze ervaren zeeman was reeds zeer beroemd
 27. wegens zijn bekwaamheid in de zeevaartkunde. Bij de Genueesche vloot
 28. bekleedde hij den rang van admiraal en voerde hij het bevel over
 29. een eskader.
 30.  
 31. De zeeën werden toen zoo onveilig gemaakt door zeeroovers, dat elk
 32. koopvaardijschip goed van wapenen moest worden voorzien, om dadelijk
 33. strijdvaardig te wezen. Al weten wij niet, wat Columbus op zijn
 34. eerste zeereis wedervoer, toch is 't bekend, dat zij een oorlogstocht
 35. was. Colombo zeilde als bevelhebber van een eskader van Genua uit,
 36. om koning René, die zijn rijk trachtte te heroveren, ter hulp te
 37. snellen. Dit gebeurde in 1459. De oorlog duurde vier jaren. Het
 38. eskader van Colombo werd om zijn onverschrokkenheid zeer geprezen.
 39.  
 40. Later gaf Christophorus Columbus in een brief aan Ferdinand en Isabella
 41. een kort verhaal van een tocht, dien hij gedaan had om een galei
 42. uit de haven van Tunis te verjagen. Zijn scheepsvolk had bij toeval
 43. vernomen, dat de galei door twee andere schepen beschermd werd, en
 44. daardoor was het zoo beangstigd geworden, dat het weigerde den tocht
 45. voort te zetten. Schijnbaar willigde Columbus hunne wenschen in,
 46. en zij verkeerden dan ook in de meening, dat hij besloten had terug
 47. te keeren ten einde versterking te halen. Hij veranderde echter van
 48. koers, en haalde alle zeilen op. Weldra viel de nacht in. Toen de
 49. morgen aanbrak, zeilde het schip de haven in, waarin de galei lag.
 50.  
 51. De uitslag is onbekend, maar het voorval herinnert ons levendig de
 52. nog belangrijker krijgslist, waartoe hij later zijn toevlucht nam,
 53. ten einde zijne moedelooze schepelingen aan te vuren, om de reis over
 54. de onstuimige zee naar de nieuwe wereld voort te zetten. Destijds
 55. werd de Atlantische Oceaan zoo goed als niet bevaren. Eenige weinige
 56. ondernemende zeelieden waren langs de kusten van Noord-Europa
 57. gevaren, en zuidwaarts naar de westkust van Afrika gestevend. Maar
 58. de wereldhandel bepaalde zich hoofdzakelijk tot de Middellandsche
 59. zee. Dat waren dagen van ruw geweld, wetteloosheid en misdaad.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top