196040

VI Prv kolokvium Ghost on skates

Jun 16th, 2021
841
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import bisect
 2.  
 3.  
 4. """
 5. Дефинирање на класа за структурата на проблемот кој ќе го решаваме со пребарување.
 6. Класата Problem е апстрактна класа од која правиме наследување за дефинирање на основните
 7. карактеристики на секој проблем што сакаме да го решиме
 8. """
 9.  
 10.  
 11. class Problem:
 12.     def __init__(self, initial, goal=None):
 13.         self.initial = initial
 14.         self.goal = goal
 15.  
 16.     def successor(self, state):
 17.         """За дадена состојба, врати речник од парови {акција : состојба}
 18.        достапни од оваа состојба. Ако има многу следбеници, употребете
 19.        итератор кој би ги генерирал следбениците еден по еден, наместо да
 20.        ги генерирате сите одеднаш.
 21.  
 22.        :param state: дадена состојба
 23.        :return:  речник од парови {акција : состојба} достапни од оваа
 24.                  состојба
 25.        :rtype: dict
 26.        """
 27.         raise NotImplementedError
 28.  
 29.     def actions(self, state):
 30.         """За дадена состојба state, врати листа од сите акции што може да
 31.        се применат над таа состојба
 32.  
 33.        :param state: дадена состојба
 34.        :return: листа на акции
 35.        :rtype: list
 36.        """
 37.         raise NotImplementedError
 38.  
 39.     def result(self, state, action):
 40.         """За дадена состојба state и акција action, врати ја состојбата
 41.        што се добива со примена на акцијата над состојбата
 42.  
 43.        :param state: дадена состојба
 44.        :param action: дадена акција
 45.        :return: резултантна состојба
 46.        """
 47.         raise NotImplementedError
 48.  
 49.     def goal_test(self, state):
 50.         """Врати True ако state е целна состојба. Даденава имплементација
 51.        на методот директно ја споредува state со self.goal, како што е
 52.        специфицирана во конструкторот. Имплементирајте го овој метод ако
 53.        проверката со една целна состојба self.goal не е доволна.
 54.  
 55.        :param state: дадена состојба
 56.        :return: дали дадената состојба е целна состојба
 57.        :rtype: bool
 58.        """
 59.         return state == self.goal
 60.  
 61.     def path_cost(self, c, state1, action, state2):
 62.         """Врати ја цената на решавачкиот пат кој пристигнува во состојбата
 63.        state2 од состојбата state1 преку акцијата action, претпоставувајќи
 64.        дека цената на патот до состојбата state1 е c. Ако проблемот е таков
 65.        што патот не е важен, оваа функција ќе ја разгледува само состојбата
 66.        state2. Ако патот е важен, ќе ја разгледува цената c и можеби и
 67.        state1 и action. Даденава имплементација му доделува цена 1 на секој
 68.        чекор од патот.
 69.  
 70.        :param c: цена на патот до состојбата state1
 71.        :param state1: дадена моментална состојба
 72.        :param action: акција која треба да се изврши
 73.        :param state2: состојба во која треба да се стигне
 74.        :return: цена на патот по извршување на акцијата
 75.        :rtype: float
 76.        """
 77.         return c + 1
 78.  
 79.     def value(self):
 80.         """За проблеми на оптимизација, секоја состојба си има вредност. 
 81.        Hill-climbing и сличните алгоритми се обидуваат да ја максимизираат
 82.        оваа вредност.
 83.  
 84.        :return: вредност на состојба
 85.        :rtype: float
 86.        """
 87.         raise NotImplementedError
 88.  
 89.  
 90. """
 91. Дефинирање на класата за структурата на јазел од пребарување.
 92. Класата Node не се наследува
 93. """
 94.  
 95.  
 96. class Node:
 97.     def __init__(self, state, parent=None, action=None, path_cost=0):
 98.         """Креирај јазол од пребарувачкото дрво, добиен од parent со примена
 99.        на акцијата action
 100.  
 101.        :param state: моментална состојба (current state)
 102.        :param parent: родителска состојба (parent state)
 103.        :param action: акција (action)
 104.        :param path_cost: цена на патот (path cost)
 105.        """
 106.         self.state = state
 107.         self.parent = parent
 108.         self.action = action
 109.         self.path_cost = path_cost
 110.         self.depth = 0  # search depth
 111.         if parent:
 112.             self.depth = parent.depth + 1
 113.  
 114.     def __repr__(self):
 115.         return "<Node %s>" % (self.state,)
 116.  
 117.     def __lt__(self, node):
 118.         return self.state < node.state
 119.  
 120.     def expand(self, problem):
 121.         """Излистај ги јазлите достапни во еден чекор од овој јазол.
 122.  
 123.        :param problem: даден проблем
 124.        :return: листа на достапни јазли во еден чекор
 125.        :rtype: list(Node)
 126.        """
 127.  
 128.         return [self.child_node(problem, action)
 129.                 for action in problem.actions(self.state)]
 130.  
 131.     def child_node(self, problem, action):
 132.         """Дете јазел
 133.  
 134.        :param problem: даден проблем
 135.        :param action: дадена акција
 136.        :return: достапен јазел според дадената акција
 137.        :rtype: Node
 138.        """
 139.         next_state = problem.result(self.state, action)
 140.         return Node(next_state, self, action,
 141.                     problem.path_cost(self.path_cost, self.state,
 142.                                       action, next_state))
 143.  
 144.     def solution(self):
 145.         """Врати ја секвенцата од акции за да се стигне од коренот до овој јазол.
 146.  
 147.        :return: секвенцата од акции
 148.        :rtype: list
 149.        """
 150.         return [node.action for node in self.path()[1:]]
 151.  
 152.     def solve(self):
 153.         """Врати ја секвенцата од состојби за да се стигне од коренот до овој јазол.
 154.  
 155.        :return: листа од состојби
 156.        :rtype: list
 157.        """
 158.         return [node.state for node in self.path()[0:]]
 159.  
 160.     def path(self):
 161.         """Врати ја листата од јазли што го формираат патот од коренот до овој јазол.
 162.  
 163.        :return: листа од јазли од патот
 164.        :rtype: list(Node)
 165.        """
 166.         x, result = self, []
 167.         while x:
 168.             result.append(x)
 169.             x = x.parent
 170.         result.reverse()
 171.         return result
 172.  
 173.     """Сакаме редицата од јазли кај breadth_first_search или
 174.    astar_search да не содржи состојби - дупликати, па јазлите што
 175.    содржат иста состојба ги третираме како исти. [Проблем: ова може
 176.    да не биде пожелно во други ситуации.]"""
 177.  
 178.     def __eq__(self, other):
 179.         return isinstance(other, Node) and self.state == other.state
 180.  
 181.     def __hash__(self):
 182.         return hash(self.state)
 183.  
 184.  
 185. """
 186. Дефинирање на помошни структури за чување на листата на генерирани, но непроверени јазли
 187. """
 188.  
 189.  
 190. class Queue:
 191.     """Queue е апстрактна класа / интерфејс. Постојат 3 типа:
 192.         Stack(): Last In First Out Queue (стек).
 193.         FIFOQueue(): First In First Out Queue (редица).
 194.         PriorityQueue(order, f): Queue во сортиран редослед (подразбирливо,од најмалиот кон
 195.                                 најголемиот јазол).
 196.     """
 197.  
 198.     def __init__(self):
 199.         raise NotImplementedError
 200.  
 201.     def append(self, item):
 202.         """Додади го елементот item во редицата
 203.  
 204.        :param item: даден елемент
 205.        :return: None
 206.        """
 207.         raise NotImplementedError
 208.  
 209.     def extend(self, items):
 210.         """Додади ги елементите items во редицата
 211.  
 212.        :param items: дадени елементи
 213.        :return: None
 214.        """
 215.         raise NotImplementedError
 216.  
 217.     def pop(self):
 218.         """Врати го првиот елемент од редицата
 219.  
 220.        :return: прв елемент
 221.        """
 222.         raise NotImplementedError
 223.  
 224.     def __len__(self):
 225.         """Врати го бројот на елементи во редицата
 226.  
 227.        :return: број на елементи во редицата
 228.        :rtype: int
 229.        """
 230.         raise NotImplementedError
 231.  
 232.     def __contains__(self, item):
 233.         """Проверка дали редицата го содржи елементот item
 234.  
 235.        :param item: даден елемент
 236.        :return: дали queue го содржи item
 237.        :rtype: bool
 238.        """
 239.         raise NotImplementedError
 240.  
 241.  
 242. class Stack(Queue):
 243.     """Last-In-First-Out Queue."""
 244.  
 245.     def __init__(self):
 246.         self.data = []
 247.  
 248.     def append(self, item):
 249.         self.data.append(item)
 250.  
 251.     def extend(self, items):
 252.         self.data.extend(items)
 253.  
 254.     def pop(self):
 255.         return self.data.pop()
 256.  
 257.     def __len__(self):
 258.         return len(self.data)
 259.  
 260.     def __contains__(self, item):
 261.         return item in self.data
 262.  
 263.  
 264. class FIFOQueue(Queue):
 265.     """First-In-First-Out Queue."""
 266.  
 267.     def __init__(self):
 268.         self.data = []
 269.  
 270.     def append(self, item):
 271.         self.data.append(item)
 272.  
 273.     def extend(self, items):
 274.         self.data.extend(items)
 275.  
 276.     def pop(self):
 277.         return self.data.pop(0)
 278.  
 279.     def __len__(self):
 280.         return len(self.data)
 281.  
 282.     def __contains__(self, item):
 283.         return item in self.data
 284.  
 285.  
 286. class PriorityQueue(Queue):
 287.     """Редица во која прво се враќа минималниот (или максималниот) елемент
 288.    (како што е определено со f и order). Оваа структура се користи кај
 289.    информирано пребарување"""
 290.     """"""
 291.  
 292.     def __init__(self, order=min, f=lambda x: x):
 293.         """
 294.        :param order: функција за подредување, ако order е min, се враќа елементот
 295.                      со минимална f(x); ако order е max, тогаш се враќа елементот
 296.                      со максимална f(x).
 297.        :param f: функција f(x)
 298.        """
 299.         assert order in [min, max]
 300.         self.data = []
 301.         self.order = order
 302.         self.f = f
 303.  
 304.     def append(self, item):
 305.         bisect.insort_right(self.data, (self.f(item), item))
 306.  
 307.     def extend(self, items):
 308.         for item in items:
 309.             bisect.insort_right(self.data, (self.f(item), item))
 310.  
 311.     def pop(self):
 312.         if self.order == min:
 313.             return self.data.pop(0)[1]
 314.         return self.data.pop()[1]
 315.  
 316.     def __len__(self):
 317.         return len(self.data)
 318.  
 319.     def __contains__(self, item):
 320.         return any(item == pair[1] for pair in self.data)
 321.  
 322.     def __getitem__(self, key):
 323.         for _, item in self.data:
 324.             if item == key:
 325.                 return item
 326.  
 327.     def __delitem__(self, key):
 328.         for i, (value, item) in enumerate(self.data):
 329.             if item == key:
 330.                 self.data.pop(i)
 331.  
 332.  
 333. from sys import maxsize as infinity
 334.  
 335. """
 336. Информирано пребарување во рамки на граф
 337. """
 338.  
 339.  
 340. def memoize(fn, slot=None):
 341.     """ Запамети ја пресметаната вредност за која била листа од
 342.    аргументи. Ако е специфициран slot, зачувај го резултатот во
 343.    тој slot на првиот аргумент. Ако slot е None, зачувај ги
 344.    резултатите во речник.
 345.  
 346.    :param fn: зададена функција
 347.    :type fn: function
 348.    :param slot: име на атрибут во кој се чуваат резултатите од функцијата
 349.    :type slot: str
 350.    :return: функција со модификација за зачувување на резултатите
 351.    :rtype: function
 352.    """
 353.     if slot:
 354.         def memoized_fn(obj, *args):
 355.             if hasattr(obj, slot):
 356.                 return getattr(obj, slot)
 357.             else:
 358.                 val = fn(obj, *args)
 359.                 setattr(obj, slot, val)
 360.                 return val
 361.     else:
 362.         def memoized_fn(*args):
 363.             if args not in memoized_fn.cache:
 364.                 memoized_fn.cache[args] = fn(*args)
 365.             return memoized_fn.cache[args]
 366.  
 367.         memoized_fn.cache = {}
 368.     return memoized_fn
 369.  
 370.  
 371. def best_first_graph_search(problem, f):
 372.     """Пребарувај низ следбениците на даден проблем за да најдеш цел. Користи
 373.     функција за евалуација за да се одлучи кој е сосед најмногу ветува и
 374.     потоа да се истражи. Ако до дадена состојба стигнат два пата, употреби
 375.     го најдобриот пат.
 376.  
 377.    :param problem: даден проблем
 378.    :type problem: Problem
 379.    :param f: дадена функција за евалуација (проценка)
 380.    :type f: function
 381.    :return: Node or None
 382.    :rtype: Node
 383.    """
 384.     f = memoize(f, 'f')
 385.     node = Node(problem.initial)
 386.     if problem.goal_test(node.state):
 387.         return node
 388.     frontier = PriorityQueue(min, f)
 389.     frontier.append(node)
 390.     explored = set()
 391.     while frontier:
 392.         node = frontier.pop()
 393.         if problem.goal_test(node.state):
 394.             return node
 395.         explored.add(node.state)
 396.         for child in node.expand(problem):
 397.             if child.state not in explored and child not in frontier:
 398.                 frontier.append(child)
 399.             elif child in frontier:
 400.                 incumbent = frontier[child]
 401.                 if f(child) < f(incumbent):
 402.                     del frontier[incumbent]
 403.                     frontier.append(child)
 404.     return None
 405.  
 406.  
 407. def greedy_best_first_graph_search(problem, h=None):
 408.     """ Greedy best-first пребарување се остварува ако се специфицира дека f(n) = h(n).
 409.  
 410.    :param problem: даден проблем
 411.    :type problem: Problem
 412.    :param h: дадена функција за хевристика
 413.    :type h: function
 414.    :return: Node or None
 415.    """
 416.     h = memoize(h or problem.h, 'h')
 417.     return best_first_graph_search(problem, h)
 418.  
 419.  
 420. def astar_search(problem, h=None):
 421.     """ A* пребарување е best-first graph пребарување каде f(n) = g(n) + h(n).
 422.  
 423.    :param problem: даден проблем
 424.    :type problem: Problem
 425.    :param h: дадена функција за хевристика
 426.    :type h: function
 427.    :return: Node or None
 428.    """
 429.     h = memoize(h or problem.h, 'h')
 430.     return best_first_graph_search(problem, lambda n: n.path_cost + h(n))
 431.  
 432.  
 433. def recursive_best_first_search(problem, h=None):
 434.     """Recursive best first search - ја ограничува рекурзијата
 435.    преку следење на f-вредноста на најдобриот алтернативен пат
 436.    од било кој јазел предок (еден чекор гледање нанапред).
 437.  
 438.    :param problem: даден проблем
 439.    :type problem: Problem
 440.    :param h: дадена функција за хевристика
 441.    :type h: function
 442.    :return: Node or None
 443.    """
 444.     h = memoize(h or problem.h, 'h')
 445.  
 446.     def RBFS(problem, node, flimit):
 447.         if problem.goal_test(node.state):
 448.             return node, 0  # (втората вредност е неважна)
 449.         successors = node.expand(problem)
 450.         if len(successors) == 0:
 451.             return None, infinity
 452.         for s in successors:
 453.             s.f = max(s.path_cost + h(s), node.f)
 454.         while True:
 455.             # Подреди ги според најниската f вредност
 456.             successors.sort(key=lambda x: x.f)
 457.             best = successors[0]
 458.             if best.f > flimit:
 459.                 return None, best.f
 460.             if len(successors) > 1:
 461.                 alternative = successors[1].f
 462.             else:
 463.                 alternative = infinity
 464.             result, best.f = RBFS(problem, best, min(flimit, alternative))
 465.             if result is not None:
 466.                 return result, best.f
 467.  
 468.     node = Node(problem.initial)
 469.     node.f = h(node)
 470.     result, bestf = RBFS(problem, node, infinity)
 471.     return result
 472.    
 473. def Gore1(ghost, holes, n):
 474.     ghostx = ghost[0]
 475.     ghosty = ghost[1]
 476.     if (ghostx, ghosty+1) not in holes and ghosty+1 < n:
 477.        return (ghostx, ghosty+1)
 478.     else:
 479.         return (-1, -1)
 480.    
 481. def Gore2(ghost, holes, n):
 482.     ghostx = ghost[0]
 483.     ghosty = ghost[1]
 484.     if (ghostx, ghosty+2) not in holes and ghosty+2 < n:
 485.        return (ghostx, ghosty+2)
 486.     else:
 487.         return (-1, -1)
 488.        
 489. def Gore3(ghost, holes, n):
 490.     ghostx = ghost[0]
 491.     ghosty = ghost[1]
 492.     if (ghostx, ghosty+3) not in holes and ghosty+3 < n:
 493.        return (ghostx, ghosty+3)
 494.     else:
 495.         return (-1, -1)
 496.        
 497. def Desno1(ghost, holes,n):
 498.     ghostx = ghost[0]
 499.     ghosty = ghost[1]
 500.     if (ghostx+1, ghosty) not in holes and ghostx+1 < n:
 501.        return (ghostx+1, ghosty)
 502.     else:
 503.         return (-1, -1)
 504.        
 505. def Desno2(ghost, holes, n):
 506.     ghostx = ghost[0]
 507.     ghosty = ghost[1]
 508.     if (ghostx+2, ghosty) not in holes and ghostx+2 < n:
 509.        return (ghostx+2, ghosty)
 510.     else:
 511.         return (-1, -1)
 512.        
 513. def Desno3(ghost, holes, n):
 514.     ghostx = ghost[0]
 515.     ghosty = ghost[1]
 516.     if (ghostx+3, ghosty) not in holes and ghostx+3 < n:
 517.        return (ghostx+3, ghosty)
 518.     else:
 519.         return (-1, -1)
 520.      
 521. class GhostOnSkates(Problem):
 522.     def __init__(self, initial, walls, n, goal=None):
 523.         super().__init__(initial, goal)
 524.         self.walls = walls
 525.         self.n = n
 526.  
 527.     def actions(self, state):
 528.         return self.successor(state).keys()
 529.  
 530.     def result(self, state, action):
 531.         return self.successor(state)[action]
 532.  
 533.     def goal_test(self, state):
 534.         ghostxy = state[0]
 535.         goalpos = state[1]
 536.         return ghostxy[1] == goalpos[1] and ghostxy[0] == goalpos[0]
 537.        
 538.  
 539.     @staticmethod
 540.     def check_valid(state, walls, n):
 541.         ...
 542.  
 543.     def successor(self, state):
 544.         successors = dict() # ghost position, holes, n, goal position
 545.         ghostpos = state[0] # tuple ghost position
 546.         goalpos = state[1] # tuple miss pacman position
 547.        
 548.            
 549.         ghostnew = Gore1(ghostpos, self.walls, self.n)
 550.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 551.             successors['Gore 1'] = ghostnew, goalpos
 552.            
 553.         ghostnew = Gore2(ghostpos, self.walls, self.n)
 554.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 555.             successors['Gore 2'] = ghostnew, goalpos
 556.            
 557.         ghostnew = Gore3(ghostpos, self.walls, self.n)
 558.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 559.             successors['Gore 3'] = ghostnew, goalpos
 560.            
 561.         ghostnew = Desno1(ghostpos, self.walls, self.n)
 562.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 563.             successors['Desno 1'] = ghostnew, goalpos
 564.            
 565.         ghostnew = Desno2(ghostpos, self.walls, self.n)
 566.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 567.             successors['Desno 2'] = ghostnew, goalpos
 568.            
 569.         ghostnew = Desno3(ghostpos, self.walls, self.n)
 570.         if ghostnew[0] != -1 and ghostnew[1] != -1:
 571.             successors['Desno 3'] = ghostnew, goalpos
 572.        
 573.         return successors
 574.  
 575.     def h(self, node):
 576.         nogusumglupa1 = node.state[0]
 577.         nogusumglupa2 = node.state[1]
 578.         return abs(nogusumglupa1[0] - nogusumglupa2[0]) + abs(nogusumglupa1[1] - nogusumglupa2[1])
 579.        
 580.  
 581. if __name__ == '__main__':
 582.     n = int(input())
 583.     ghost_pos = (0, 0)
 584.     goal_pos = (n - 1, n - 1)
 585.  
 586.     num_holes = int(input())
 587.     holes = list()
 588.     for _ in range(num_holes):
 589.         holes.append(tuple(map(int, input().split(','))))
 590.  
 591.     problem = GhostOnSkates((ghost_pos, goal_pos), holes, n)
 592.     result = astar_search(problem)
 593.     print(result.solution())
 594.  
 595. # neka si ebe vekot kasa popara napravile so nivniot main si go izmeniv and what about it
 596. # vade 5/6 kolku pari tolku muzika
RAW Paste Data