SHARE
TWEET

phil

kiritoshiro Mar 25th, 2019 15 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, esantiems Filipuose, su vyskupais ir diakonais:
 2. 2 malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 3. 3 Aš dėkoju savo Dievui kiekvieną kartą jus prisiminęs,
 4. 4 visada, kiekvienoje savo maldoje prašydamas už jus visus su džiaugsmu,
 5. 5 už jūsų bendrystę evangelijoje nuo pirmos dienos iki dabar;
 6. 6 būdamas tikras tuo, kad tas, kuris pradėjo gerą darbą jumyse, įvykdys jį iki Jėzaus Kristaus dienos;
 7. 7 kaip man ir tinka tai galvoti apie jus visus, nes aš turiu jus savo širdyje; kadangi tiek mano pančiuose, tiek evangelijos apgynime ir patvirtinime jūs visi esate mano malonės dalininkai.
 8. 8 Nes Dievas yra mano liudytojas, kaip labai jūsų visų ilgiuosi Jėzaus Kristaus viduriuose.
 9. 9 Ir meldžiu to, kad jūsų meilė vis labiau ir labiau gausėtų pažinimu bei visokiu nuovokumu;
 10. 10 kad jūs išmėgintumėte tai, kas geriausia; kad būtumėte nuoširdūs ir be pažeidimo iki Kristaus dienos;
 11. 11 būdami pripildyti teisumo vaisių, kurie yra per Jėzų Kristų, Dievo šlovei ir gyriui.
 12. 12 Bet noriu, kad jūs suprastumėte, broliai, kad tai, kas man atsitiko, labiau pasitarnavo evangelijos plitimui;
 13. 13 taip, kad mano pančiai Kristuje tapo žinomi visuose rūmuose ir visur kitur;
 14. 14 ir daugelis iš brolių Viešpatyje, įgavę pasitikėjimo per mano pančius, yra daug drąsesni kalbėti žodį be baimės.
 15. 15 Tiesa, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir nesantaikos; o kai kurie ir iš geros valios:
 16. 16 vieni skelbia Kristų varžydamiesi, nenuoširdžiai, manydami pridėti sielvarto prie mano pančių;
 17. 17 bet kiti iš meilės, žinodami, kad aš esu paskirtas evangelijos gynimui.
 18. 18 Tai ką? Nepaisant to, visokiais būdais, ar tai apsimetant, ar iš tikrųjų yra skelbiamas Kristus; šituo aš džiaugiuosi, taip, ir džiaugsiuosi.
 19. 19 Nes aš žinau, kad tai pasitarnaus mano išgelbėjimui per jūsų maldą ir Jėzaus Kristaus Dvasios aprūpinimą,
 20. 20 pagal mano uolų laukimą ir mano viltį, kad niekuo nebūsiu sugėdintas, bet kad visa drąsa, kaip visuomet, taip ir dabar, Kristus bus išaukštintas mano kūne, ar tai būtų gyvenimu, ar mirtimi.
 21. 21 Nes man gyventi – Kristus, o mirti – laimėjimas.
 22. 22 Bet jei aš gyvenu kūne, tai yra mano triūso vaisius; tačiau ką pasirinksiu, nežinau.
 23. 23 Nes esu suvaržytas tarp dviejų, turėdamas troškimą išeiti ir būti su Kristumi, kas yra daug geriau,
 24. 24 tačiau pasilikti kūne daug reikalingiau dėl jūsų.
 25. 25 Ir turėdamas šį įsitikinimą aš žinau, kad pasiliksiu ir tęsiu su jumis visais dėl jūsų pažangos ir tikėjimo džiaugsmo;
 26. 26 kad jūsų džiaugimasis dėl manęs būtų gausesnis Jėzuje Kristuje man vėl pas jus ateinant.
 27. 27 Tik jūsų elgesys tebūna tinkamas Kristaus evangelijai: kad, ar tai aš atvykčiau ir jus pamatyčiau, arba nebūdamas pas jus išgirsčiau apie jūsų reikalus, kad tvirtai stovite vienoje dvasioje, viena mintimi kartu kovodami už evangelijos tikėjimą;
 28. 28 ir niekuo savo priešininkų neišgąsdinti: jiems tai yra akivaizdus pražūties ženklas, bet jums išgelbėjimo, o tai iš Dievo.
 29. 29 Nes jums duota dėl Kristaus ne tik į jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti;
 30. 30 turint tą pačią kovą, kurią matėte manyje ir dabar girdite esančią manyje.
 31. 1 Taigi jei yra koks nuraminimas Kristuje, jei kokia meilės paguoda, jei kokia Dvasios bendrystė, jei kokie viduriai ir gailestingumai,
 32. 2 tai išpildykite mano džiaugsmą, kad būtumėte tos pačios minties, turėdami tą pačią meilę, būdami vieningi, vieningo nusiteikimo.
 33. 3 Niekas tenebūna daroma per ginčą ar tuščią garbę; bet su nusižeminimu kiekvienas telaiko kitą aukštesniu už save.
 34. 4 Nei vienas tenežiūri dėl savęs, bet kiekvienas taipogi dėl kitų.
 35. 5 Tebūna šis nusiteikimas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje,
 36. 6 kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė apiplėšimu būti lygiu Dievui,
 37. 7 bet pats save numenkino ir prisiėmė tarno pavidalą, ir tapo panašus į žmones;
 38. 8 ir pavidalu rastas kaip žmogus, jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties – iki kryžiaus mirties.
 39. 9 Todėl Dievas jį labai ir išaukštino ir davė jam vardą, kuris yra aukščiau kiekvieno vardo;
 40. 10 kad Jėzaus vardui lenktųsi kiekvienas kelis iš to, kas danguje, ir to, kas žemėje, ir to, kas po žeme;
 41. 11 ir kad kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats, Dievo Tėvo šlovei.
 42. 12 Todėl, mano mylimieji, kaip visada paklusote, ne tik kai esu pas jus, bet dar daugiau dabar man nesant pas jus, vykdykite savo pačių išgelbėjimą su baime ir drebėjimu.
 43. 13 Nes tai Dievas, kuris veikia jumyse ir norėti, ir daryti iš jo gero noro.
 44. 14 Viską darykite be murmėjimų ir ginčų,
 45. 15 kad būtumėte nepeiktini ir nekenkiantys Dievo sūnūs, nepriekaištingi tarpe nedoros ir iškrypusios tautos, tarp kurios jūs spindite kaip šviesos pasaulyje;
 46. 16 laikydamiesi gyvenimo žodžio; kad aš galėčiau džiaugtis Kristaus dieną, jog nebėgau veltui nei veltui netriūsiau.
 47. 17 Taip, ir jei esu aukojamas ant jūsų tikėjimo aukos ir tarnystės, aš džiaugiuosi ir džiūgauju su jumis visais.
 48. 18 Dėl to paties ir jūs džiaukitės bei džiūgaukite su manimi.
 49. 19 Bet aš pasitikiu Viešpačiu Jėzumi netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad ir aš būčiau gerai paguostas, sužinojęs jūsų būklę.
 50. 20 Nes neturiu nei vieno taip nusiteikusio, kuris iš prigimties rūpintųsi jūsų būkle.
 51. 21 Nes visi ieško savo, o ne to, kas Jėzaus Kristaus.
 52. 22 Bet jūs žinote jo išmėginimą, kad, kaip sūnus su tėvu, jis tarnavo su manimi evangelijoje.
 53. 23 Todėl tikuosi greitai jį pasiųsti, kai tik pamatysiu, kaip man eisis.
 54. 24 Bet pasitikiu Viešpačiu, kad ir aš pats netrukus ateisiu.
 55. 25 Aš dar pamaniau, yra būtina jums pasiųsti Epafroditą, mano brolį ir bendradarbį, ir bendrakareivį, bet jūsų pasiuntinį ir patarnautoją mano reikmėms.
 56. 26 Nes jis jūsų visų pasiilgo ir buvo labai nuliūdęs, nes jūs girdėjote, kad jis buvo susirgęs.
 57. 27 Nes iš tikrųjų jis sirgo būdamas arti mirties; bet Dievas jo pasigailėjo; ir ne tik jo, bet ir manęs, kad neturėčiau sielvarto po sielvarto.
 58. 28 Todėl dar rūpestingiau jį pasiunčiau, kad vėl jį pamatę džiaugtumėtės ir kad aš būčiau mažiau nuliūdęs.
 59. 29 Todėl priimkite jį Viešpatyje su visu džiaugsmu; ir laikykite tokius garbėje;
 60. 30 nes dėl Kristaus darbo jis buvo arti mirties, nepaisydamas savo gyvybės, kad užpildytų jūsų tarnavimo man trūkumą.
 61. 1 Galiausiai, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje. Rašyti jums tuos pačius dalykus man, iš tikrųjų, nėra sunku, bet jums tai saugu.
 62. 2 Saugokitės šunų, saugokitės piktų darbininkų, saugokitės susipjaustymo.
 63. 3 Nes mes esame apipjaustymas, kurie šloviname Dievą dvasioje ir džiaugiamės Kristuje Jėzuje, ir neturime pasitikėjimo kūnu.
 64. 4 Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu. Jei kas kitas mano turintis, dėl ko galėtų pasitikėti kūnu, aš daugiau:
 65. 5 apipjaustytas aštuntą dieną, iš Izraelio giminės, iš Benjamino genties, hebrajas iš hebrajų; pagal įstatymą – fariziejus;
 66. 6 pagal uolumą – persekiojantis bažnyčią; pagal teisumą, kuris yra įstatyme, – nepeiktinas.
 67. 7 Bet tai, kas man buvo pelnas, tai palaikiau nuostoliu dėl Kristaus.
 68. 8 Taip, be abejo, ir laikau viską nuostoliu dėl pažinimo pranašumo Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, dėl kurio aš viską praradau ir laikau tai mėšlu, kad laimėčiau Kristų
 69. 9 ir būčiau rastas jame, neturėdamas savo teisumo, kuris yra iš įstatymo, bet tą, kuris yra per Kristaus tikėjimą – teisumą, kuris yra iš Dievo, tikėjimu;
 70. 10 kad pažinčiau jį ir jo prisikėlimo jėgą, ir jo kentėjimų bendrystę, atitikdamas jo mirtį;
 71. 11 jei kaip nors pasiekčiau mirusiųjų prisikėlimą.
 72. 12 Ne tarsi jau pasiekiau, ar jau esu tobulas; bet seku iš paskos, kad suimčiau tai, dėl ko ir esu Kristaus Jėzaus suimtas.
 73. 13 Broliai, aš nelaikau savęs suėmusiu; bet viena darau: pamiršdamas tai, kas už nugaros, ir siekdamas to, kas priekyje,
 74. 14 aš veržiuosi link žymės dėl prizo – aukšto Dievo pašaukimo Kristuje Jėzuje.
 75. 15 Todėl kiek mūsų yra tobulų, būkime taip nusiteikę; o jei dėl ko nors esate nusiteikę kitaip, Dievas jums ir tai apreikš.
 76. 16 Tačiau iki kur jau pasiekėme, vaikščiokime ta pačia taisykle, nusiteikę tam pačiam dalykui.
 77. 17 Broliai, būkite kartu mano sekėjai ir paženklinkite tuos, kurie vaikšto taip, kaip turite mus pavyzdžiu
 78. 18 (nes daugelis vaikšto, apie kuriuos jums dažnai sakydavau ir dabar sakau netgi verkdamas, kad jie yra Kristaus kryžiaus priešai,
 79. 19 kurių galas – žlugimas, kurių Dievas – jų pilvas ir kurių šlovė yra jų gėdoje, kurie nusiteikę tam, kas žemiška).
 80. 20 Nes mūsų gyvensena yra danguje; iš kur mes ir laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus;
 81. 21 kuris pakeis mūsų niekingą kūną, kad jis taptų panašus į jo šlovingą kūną, pagal tą veikimą, kuriuo jis visa pajėgus ir pajungti sau.
 82. 1 Todėl, mano broliai, brangiai mylimi ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir vainike, taip tvirtai stovėkite Viešpatyje, mano brangiai mylimi.
 83. 2 Aš maldauju Evodiją ir maldauju Sintichę, kad jos būtų vienos minties Viešpatyje.
 84. 3 Maldauju ir tavęs, tikrasis jungo drauge, padėk toms moterims, kurios triūsė su manimi evangelijoje ir su Klemensu, ir su kitais mano bendradarbiais, kurių vardai yra gyvenimo knygoje.
 85. 4 Nuolat džiaukitės Viešpatyje, ir vėl sakau: džiaukitės.
 86. 5 Jūsų susivaldymas tebūna žinomas visiems žmonėms. Viešpats yra čia pat.
 87. 6 Niekuo nebūkite susirūpinę; bet visame kame per maldą ir prašymą su padėka jūsų prašymai tetampa žinomi Dievui.
 88. 7 Ir Dievo ramybė, pranokstanti visą pažinimą, saugos jūsų širdis ir protus per Kristų Jėzų.
 89. 8 Galiausiai, broliai, kas yra tikra, kas dora, kas teisinga, kas tyra, kas meilu, kas gero atsiliepimo; jei yra dorybė ir jei yra gyrius, galvokite apie tai.
 90. 9 Ką išmokote ir gavote, ir girdėjote, ir matėte manyje, darykite tai, ir ramybės Dievas bus su jumis.
 91. 10 Bet aš didžiai džiaugiausi Viešpatyje, kad dabar pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi; tuo jūs ir rūpinotės, bet jums stigo progos.
 92. 11 Tai kalbu ne atsižvelgiant į stoką, nes aš išmokau, kokioje būklėje bebūčiau, tuo būti patenkintas.
 93. 12 Žinau ir kaip būti pažemintam ir žinau, kaip gausiai turėti: visur ir visame kame esu išmokytas ir būti sotus, ir būti alkanas, ir turėti gausiai, ir kentėti stoką.
 94. 13 Aš galiu padaryti viską per Kristų, kuris mane stiprina.
 95. 14 Vis dėlto jūs gerai padarėte, kad buvote mano vargo bendrininkai.
 96. 15 Na, o jūs, filipiečiai, irgi žinote, kad evangelijos pradžioje, kai išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia nebendravo su manimi davimo ir gavimo atžvilgiu, tik jūs vieni.
 97. 16 Nes ir į Tesaloniką jūs atsiuntėte vieną ir kitą kartą mano būtinybei.
 98. 17 Ne todėl, kad trokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris gausėtų į jūsų sąskaitą.
 99. 18 Bet aš turiu visko ir turiu gausiai: esu pilnai aprūpintas, gavęs iš Epafrodito tai, kas buvo iš jūsų atsiųsta – gardaus kvapo aromatą, priimtiną auką, labai patinkančią Dievui.
 100. 19 Bet mano Dievas aprūpins visą jūsų reikmę pagal savo turtus šlovėje per Kristų Jėzų.
 101. 20 Na, o Dievui ir mūsų Tėvui tebūna šlovė per amžių amžius. Amen.
 102. 21 Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina broliai, esantys su manimi.
 103. 22 Jus sveikina visi šventieji, ypač esantys iš ciesoriaus namiškių.
 104. 23 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top