SHARE
TWEET

tit

kiritoshiro Mar 25th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, pagal Dievo išrinktųjų tikėjimą ir pripažinimą tiesos, kuri yra pagal dievotumą;
 2. 2 su viltimi amžinojo gyvenimo, kurį negalintis meluoti Dievas pažadėjo prieš pasaulio prasidėjimą;
 3. 3 bet tinkamais laikais apreiškė savo žodį per skelbimą, kuris yra patikėtas man pagal Dievo, mūsų Gelbėtojo, įsakymą;
 4. 4 Titui, mano sūnui pagal bendrą tikėjimą: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, mūsų Gelbėtojo.
 5. 5 Palikau tave Kretoje dėl tos priežasties, kad sutvarkytum tai, kas dar nesutvarkyta, ir kiekviename mieste paskirtum vyresniuosius, kaip aš tau nurodžiau:
 6. 6 jei kuris yra nepeiktinas, vienos žmonos vyras, turintis ištikimus vaikus, nekaltinamus palaidumu ar neklusnumu.
 7. 7 Nes vyskupas turi būti nepeiktinas, kaip Dievo ūkvedys; ne savivaliautojas, ne greitas pykti, ne atsidavęs vynui, ne vaidingas, ne atsidavęs nešvariam pelnui;
 8. 8 bet puoselėjantis svetingumą, mylintis gerus žmones, blaivus, teisingas, šventas, susivaldantis;
 9. 9 tvirtai besilaikantis patikimo žodžio, kaip buvo išmokytas, kad sveiku mokslu pajėgtų ir paraginti, ir įtikinti prieštaraujančius.
 10. 10 Nes yra daug neklusnių ir tuščiakalbių, ir klaidintojų, ypač tų iš apipjaustymo;
 11. 11 kurių burnos turi būti užčiauptos, kurie apverčia ištisus namus, mokydami tai, ko neturėtų, dėl nešvaraus pelno.
 12. 12 Vienas iš jų, jų pačių pranašas, sakė: „Kretiečiai visados melagiai, pikti žvėrys, tingūs pilvai“.
 13. 13 Šis liudijimas yra teisingas. Todėl bark juos griežtai, kad būtų sveiki tikėjime;
 14. 14 nekreipdami dėmesio į žydiškas pasakas ir žmonių įsakymus, kurie nukreipia nuo tiesos.
 15. 15 Tyriems viskas tyra, bet susiteršusiems ir netikintiems nieko nėra tyro; bet netgi jų protas ir sąžinė yra suteršti.
 16. 16 Jie išpažįsta žinantys Dievą; bet darbais jį paneigia, būdami pasibjaurėtini ir neklusnūs, ir netikę nei vienam geram darbui.
 17. 1 Bet tu kalbėk tai, kas tinka sveikam mokslui;
 18. 2 kad senesni vyrai būtų blaivūs, rimti, susivaldantys, sveiki tikėjime, geraširdiškume, kantrume.
 19. 3 Taip pat ir kad senesnės moterys elgtųsi kaip tinka šventumui, kad būtų ne melagingos kaltintojos, ne linkusios gerti daug vyno, gero mokytojos;
 20. 4 kad mokytų jaunas moteris būti blaiviomis, mylėti savo vyrus, mylėti savo vaikus,
 21. 5 būti apdairiomis, skaisčiomis, prižiūrinčiomis namus, geromis, klusniomis savo pačių vyrams, kad nebūtų piktžodžiaujama Dievo žodžiui.
 22. 6 Taip pat jaunus vyrus ragink būti blaivaus proto.
 23. 7 Visame kame rodydamas save gerų darbų pavyzdžiu: moksle rodydamas neiškreiptumą, rimtumą, nuoširdumą,
 24. 8 sveiką kalbą, kurios nebūtų galima pasmerkti; kad tas, iš priešingos pusės, susigėstų, neturėdamas nieko pikto apie jus pasakyti.
 25. 9 Ragink tarnus būti klusniais savo šeimininkams, jiems visame kame gerai įtikti, neatsikalbinėjant;
 26. 10 ne pasisavinant, bet parodant visokeriopą gerą ištikimybę; kad visame kame puoštų Dievo, mūsų Gelbėtojo, mokslą.
 27. 11 Nes Dievo malonė, nešanti išgelbėjimą, pasirodė visiems žmonėms,
 28. 12 mokydama mus, kad, atsižadėję bedievystės ir pasaulietiškų geismų, gyventume blaiviai, teisiai ir dievotai šiame dabartiniame pasaulyje;
 29. 13 laukdami tos palaimintos vilties ir didžiojo Dievo bei mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovingojo pasirodymo;
 30. 14 kuris atidavė save už mus, kad mus išpirktų iš visos neteisybės ir nuskaistintų sau nuosavą tautą, uolią geriems darbams.
 31. 15 Tai kalbėk ir ragink, ir bark su visa valdžia. Tegul niekas tavęs neniekina.
 32. 1 Primink jiems būti pavaldžiais kunigaikštystėms ir valdžioms, paklusti valdytojams, būti pasiruošusiais kiekvienam geram darbui,
 33. 2 nekalbėti pikta nei apie vieną, nebūti triukšmadariais, bet švelniais, rodant visą romumą visiems žmonėms.
 34. 3 Nes ir mes patys kadaise buvome kvaili, neklusnūs, suklaidinti, tarnaujantys įvairiems geismams ir malonumams, gyvenantys piktybėje ir pavyde, nekenčiami ir nekenčiantys vieni kitų.
 35. 4 Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmogui,
 36. 5 jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir Šventosios DVASIOS atnaujinimu;
 37. 6 kurios jis gausiai išliejo ant mūsų per Jėzų Kristų, mūsų Gelbėtoją;
 38. 7 kad, išteisinti jo malone, taptume paveldėtojais pagal amžinojo gyvenimo viltį.
 39. 8 Tai ištikimas pasakymas, ir noriu, kad tu nuolat tvirtintum šiuos dalykus, kad įtikėjusieji Dievu rūpintųsi išlaikyti gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms.
 40. 9 Bet venk kvailų klausimų ir genealogijų, ir nesutarimų, ir kivirčų dėl įstatymo; nes jie yra nenaudingi ir tušti.
 41. 10 Žmogų eretiką po pirmo ir antro įspėjimo atmesk;
 42. 11 žinodamas, kad toks yra apverstas ir nusideda, būdamas savęs pasmerktas.
 43. 12 Kai pasiųsiu pas tave Artemą arba Tichiką, pasistenk atvykti pas mane į Nikopolį; nes nusprendžiau ten žiemoti.
 44. 13 Įstatymininką Zeną ir Apolą stropiai išlydėk į kelionę, kad nieko jiems netrūktų.
 45. 14 Tesimoko ir mūsiškiai išlaikyti gerus darbus būtinoms reikmėms, kad nebūtų nevaisingi.
 46. 15 Tave sveikina visi, esantys su manimi. Sveikink tuos, kurie myli mus tikėjime. Malonė tebūna su jumis visais. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top