Advertisement
bl00dt3ars

fill_art_vol

Aug 7th, 2022
1,621
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sub fill_art_vol()
 2.  
 3. Application.ScreenUpdating = False
 4. On Error Resume Next
 5. Dim t As Single
 6. t = Timer
 7. Dim answer As VbMsgBoxResult
 8.     answer = MsgBox("Do you want to fill article volumes?", vbYesNo, "Run Macro")
 9.     If answer = vbYes Then
 10.  
 11.         Dim WS_Count As Integer
 12.         Dim i As Integer
 13.         Dim x As Integer
 14.         Dim art As Long
 15.         Dim rows As Integer
 16.         Dim current_workbook As Workbook
 17.         Dim art_workbook As Workbook
 18.         Dim find_col As Integer
 19.         Dim find_art As Integer
 20.         Set current_workbook = ActiveWorkbook
 21.         Set art_workbook = Workbooks("Ñïðàâêà Öåíòðàëíè ðàçïðåäåëåíèÿ.xlsx")
 22.  
 23.         If art_workbook.ActiveSheet.FilterMode = True Then
 24.             art_workbook.ActiveSheet.ShowAllData
 25.             End If
 26.         WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
 27.        
 28.         For i = 1 To WS_Count
 29.             ActiveWorkbook.Worksheets(i).Select
 30.             If ActiveSheet.FilterMode = True Then
 31.                 ActiveSheet.ShowAllData
 32.                 End If
 33.             If Range("A2") = "" Then
 34.                 Range("B2").Select
 35.                 rows = Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Count + 1
 36.                
 37.                 For x = 1 To rows
 38.                     If Range("F" & x) = "TOTAL" Then
 39.                         art = Range("B" & x).Value
 40.                         If Not art_workbook.ActiveSheet.Range("E:E").Find(What:=art, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
 41.                             found_art = art_workbook.ActiveSheet.Range("E:E").Find(What:=art, LookIn:=xlValues).Row
 42.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("R" & found_art).Value = Cells(x, "J").Value
 43.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("S" & found_art).Value = Cells(x, "K").Value
 44.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("T" & found_art).Value = Cells(x, "M").Value
 45.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("U" & found_art).Value = Cells(x, "O").Value
 46.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("V" & found_art).Value = Cells(x, "P").Value
 47.                             art_workbook.ActiveSheet.Range("A" & found_art, "V" & found_art).Interior.Color = RGB(146, 208, 80)
 48.                         Else
 49.                             MsgBox ("Article " & art & " not found")
 50.                             End If
 51.                         End If
 52.                 Next x
 53.             Else
 54.                 art = ActiveSheet.Name
 55.                 find_col = Range("5:5").Find(What:="Íàëè÷íîñò âúâ ôèëèàëà", LookIn:=xlValues).Column
 56.                 If Not art_workbook.ActiveSheet.Range("E:E").Find(What:=art, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
 57.                     found_art = art_workbook.ActiveSheet.Range("E:E").Find(What:=art, LookIn:=xlValues).Row
 58.                     art_workbook.ActiveSheet.Range("R" & found_art, "V" & found_art).Value = Range(Cells(7, find_col), Cells(7, find_col + 4)).Value
 59.                     art_workbook.ActiveSheet.Range("A" & found_art, "V" & found_art).Interior.Color = RGB(146, 208, 80)
 60.                 Else
 61.                     MsgBox ("Article " & art & " not found")
 62.                     End If
 63.                 End If
 64.         Next i
 65.         End If
 66.  
 67. Application.CutCopyMode = False
 68. MsgBox "The task is completed in " & Round(Timer - t, 0) & "s"
 69.  
 70. End Sub
 71.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement