SHARE
TWEET

sas_opracowanie

a guest Jan 18th, 2019 95 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Na podstawie zbioru SASHELP.CLASS napisz kod, który … */
 2.  
 3. /* *******************PRZETWARZANIE DANYCH************************** */
 4.  
 5. /* 1.   tworzy bibliotekę engine v9 wskazującą na katalog c:\sas\ */
 6. /* przed uruchomieniem witrualnej maszyny trzeba utworzyć na swoim dysku c folder o nazwie "sas"
 7. i dodać go do Shared Folders w ustawieniach wirtualnej maszyny */
 8. libname MYLIB v9 "/folders/myshortcuts/sas";
 9.  
 10. /* 2. tworzy bibliotekę engine v8 wskazującą na katalog c:\sas\ */
 11. libname bibl v8 "c:\sas\";
 12.  
 13. /* 3. tworzy bibliotekę engine odbc wskazującą na sterownik odbc o nazwie CRM */
 14. libname bib odbc dsn=CRM user=X pw=X;
 15.  
 16. /* 4. czyta go instrukcją SET w jednym przebiegu datastepu */
 17. data x;
 18. do i=1 to n_obs;
 19.    set sashelp.class nobs=n_obs;
 20.    przebieg=_n_;
 21.    output;
 22. end;
 23. run;
 24.  
 25. /*5 czyta go i tworzy zbiór WYNIK z nową zmienną o nazwie DWA, która ma dwie pierwsze litery imienia */
 26. data x;
 27. set sashelp.class;
 28.  
 29.  
 30. DWA = substr(name, 1, 2);
 31.  
 32. run;
 33. /*6 wybiera tylko wiersze z wiekiem większym niż 12 lat */
 34. data work.q;
 35.     set sashelp.class
 36.         (where= (age > 12));
 37. run;
 38. /*7 wybiera wiersze o imionach na literę A */
 39. proc print data=sashelp.class;
 40.     where name like "A%";
 41. run;
 42. /*8 tworzy nową kolumnę DATA_URODZENIA na podstawie wieku i dzisiejszej daty w systemie */
 43. data zadanie8;
 44.    set sashelp.class;
 45.  
 46.    DATA_URODZENIA = intnx(
 47.     'year',  /* unit of time interval */
 48.      today(), /* beginning date */
 49.      -Age,      /* number of intervals, negative goes to the past */
 50.      'same'   /* alignment of interval date. "Same" is for same day of month */
 51.     );
 52.  
 53.     format DATA_URODZENIA YEAR.;
 54.    
 55. run;
 56. /*9 tworzy nową kolumnę i liczy liczbę liter w imieniu */
 57. data x;
 58. set sashelp.class;
 59. liczba_liter=length(name);
 60. run;
 61.  
 62. /*10    tworzy nową kolumnę: flagę zerojedynkową posiadania literki a w imieniu */
 63. data x;
 64. set sashelp.class;
 65.  
 66.  
 67. flag=0;
 68. do i=0 to (length(name));
 69.    
 70.     if substr(name, i, 1) = 'a' then flag = 1;
 71.     else flag=flag;
 72.  
 73. end;
 74. run;
 75. /*11    tworzy nową kolumnę konkatenując imię z wiekiem i płcią, np. Alfred-14-M */
 76. data work.q11;
 77.     set sashelp.class;
 78.     new_field = strip(name) || "-" || strip(age) || "-" || sex;
 79. run;
 80. /*12    rozmnaża losowo każdą obserwację od 1 do 10 razy */
 81. data PD12;
 82.     set sashelp.class;
 83.     do i=1 to int(ranuni(1) * 10); /*ranuni- losowa liczba*/
 84.     output;
 85.     end;
 86.     drop i;
 87. run;
 88. /*13    do zbioru WYNIK zapisuje tylko co drugą obserwację */
 89. data zadanie13;
 90.    do point = 1 to nobs by 2;
 91.    set sashelp.class point=point nobs=nobs;
 92.    output;
 93.    end;
 94.    stop;
 95. run;
 96.  
 97. data zadanie13 v2;
 98. set sashelp.class;
 99. DATA_URODZENIA=put(intnx('year',"&sysdate"d,-age),year4.);
 100. run;
 101. /*14    sortuje go po płci rosnąco i wieku malejąco */
 102. proc sort data=sashelp.class out=x;
 103. by sex descending age;
 104. run;
 105.  
 106. /*15    na podstawie mechanizmu przetwarzania w grupach wylicza liczbę kobiet i mężczyzn */
 107. proc sql;
 108. SELECT sex, COUNT(sex) AS S FROM sashelp.class GROUP BY sex;
 109. run;
 110. /*16    na podstawie mechanizmu przetwarzania w grupach wylicza minimum i maksimum wieku dla płci */
 111. proc sort data=sashelp.class
 112.         out=sorted_class;
 113.     by sex;
 114. run;
 115.  
 116. data min_age max_age;
 117.     set sorted_class;
 118.     by sex;
 119.     if first.sex then
 120.     output min_age;
 121.     if last.sex then
 122.     output max_age;
 123. run;
 124. /*17    na podstawie mechanizmu przetwarzania w grupach wylicza średnią wieku dla płci */
 125. proc sort data=sashelp.class out=pd17;
 126.     by sex;
 127. run;
 128.  
 129. proc means data=sashelp.class;
 130.     class sex;
 131.     var age;
 132.     output out=pd17 mean()=mean;
 133. run;
 134. /*18    na podstawie zbioru SASHELP.AIR wylicza skumulowaną liczbę tysięcy pasażerów, data po dacie - rosnąco, na podstawie kolumny AIR */
 135. data zadanie18;
 136. set sashelp.air;
 137. WYNIK=sum(cum,air);
 138. retain cum;
 139. run;
 140. /*19    na podstawie funkcji lag wyrzuca do WYNIK tylko wiersze, dla których poprzedni wiersz był kobietą */
 141. data wynik;
 142. set sashelp.class;
 143. lagged=lag(sex);
 144. run;
 145. data wynik;
 146. set wynik;
 147. where lagged='F';
 148. drop lagged;
 149. run;
 150.  
 151. /*20    tworzy nową kolumnę jako sumę lat ostatnich dwóch wierszy */
 152. data wynik1;
 153. set sashelp.class;
 154. lagged=lag(age);
 155. run;
 156. data wynik1;
 157. set wynik1;
 158. SumOfAge = Age + lagged;
 159. run;
 160. /*21    który do zbioru WYNIK wyrzuca tylko obserwacje o numerach od 5 do 7 */
 161. data WORK.WYNIK;
 162.     set SASHELP.CLASS (firstobs = 5 obs =7);
 163. run;
 164. /*22    który do zbioru WYNIK wyrzuca tylko pierwszą obserwację */
 165. data wynik;
 166.     set sashelp.class (obs=1);
 167. run;
 168. /*23    który do zbioru WYNIK wyrzuca tylko ostatnią obserwację */
 169. data zadanie23;
 170. set sashelp.class end=koniec;
 171. if koniec=1 then output;
 172. run;
 173. /*24    który tworzy nowe zmienne wiek1 do wiek20 i tak je uzupełnia, by np. dla wieku równego 10 kolumna wiek10 miała wartość 1 a inne 0 */
 174. data x;
 175. array t(20) wiek1-wiek20;
 176. set sashelp.class;
 177. do i=1 to 20;
 178. if age=i then t(i)=1;
 179. else t(i)=0;
 180. end;
 181. run;
 182.  
 183. /*25    ze zbioru SASHELP.ZHC wybrać tylko te obserwacje, których kod PCMS jest w zbiorze SASHELP.ZTC */
 184. proc sql;
 185.  
 186. select * from sashelp.ZHC
 187. except
 188. select PCMS from sashelp.ZHC;
 189. run;
 190. /*26    do zbioru SASHELP.ZHC dokleić kolumnę EUC ze zbioru SASHELP.ZTC łącząc po PCMS */
 191. proc sort data=SASHELP.ZHC
 192.         out = work.a;
 193.     by PCMS;
 194. run;
 195.  
 196. data work.b;
 197.     set SASHELP.ZTC (keep = EUC PCMS);
 198. run;
 199.  
 200. proc sort data=work.b
 201.         out = work.c;
 202.     by PCMS;
 203. run;
 204.  
 205. data work.d;
 206.     merge work.a (in = in_a) work.c;
 207.         by pcms;
 208.     if in_a;
 209. run;
 210. /*27    zrobić test łączenia tabel SASHELP.ZHC i SASHELP.ZTC łącząc po PCMS,
 211. ile się połączyło, ile zostało obserwacji w pierwszym a ile w drugim */
 212. proc sort data=sashelp.ztc out=pd27ztc;
 213. by pcms;
 214. run;
 215. proc sort data=sashelp.zhc out=pd27zhc;
 216. by pcms;
 217. run;
 218.  
 219. data polaczone pierwszy drugi;
 220. merge work.pd27zhc(in=zhc) work.pd27ztc(in=ztc);
 221. by pcms;
 222. if zhc and ztc then output polaczone;
 223. if zhc and not ztc then output pierwszy;
 224. if not zhc and ztc then output drugi;
 225. run;
 226. /*28    stworzyć zbiór WYNIK, który ma kolumny od age11 do age16 i name.
 227. Dla przykładu gdy uczeń ma 11 lat to zmienna age11 jest wypełniona
 228. i posiada wartość zmiennej płeć, a inne zmienne są puste */
 229. data zadanie28;
 230. array t(6) $ age11-age16;
 231. set sashelp.class;
 232. do i=1 to 6;
 233. if age=i+10 then t(i)=sex;
 234. end;
 235. keep name age11-age16;
 236. run;
 237. /*29    na podstawie zbioru SASHELP.CARS stworzyć zbiór WYNIK,
 238. który posiada informacje o modelach samochodów w wielu wierszach.
 239. Dla danego modelu w wierszach istnieją dwie dodatkowe kolumny o nazwach: PROPERTY i VALUE,
 240. w pierwszej jest nazwa kolumny zbioru oryginalnego a w drugiej jej wartość */
 241. data wynik; /* NIE JESTEM PEWNY TEGO KODU, PLS SPRAWDZ KTOS JESZCZE */
 242. length property value $200;
 243. do i=1 to obs;
 244. set sashelp.cars nobs=obs;
 245. array zmienne(*) _NUMERIC_;
 246. array zmiennechar(*) _CHARACTER_;
 247. do j=2 to 11;
 248. property=vname(zmienne(j));
 249. value=zmienne(j);
 250. output;
 251. if (j >= 3 AND j<=7) then do;
 252. property=vname(zmiennechar(j));
 253. value=zmiennechar(j);
 254. output;
 255. end;
 256. end;
 257. end;
 258. keep model property value;
 259. run;
 260.  
 261. /*30    liczy odległość Levenshteina pomiędzy imieniem a słowem Alfred */
 262. data x;
 263. set sashelp.class;
 264.  
 265.  
 266. result=complev(Name, 'Alfred');
 267.  
 268. run;
 269. /* 31   tworzy 19 zbiorów: od name1 do name19, każdy z jedną obserwacją, pierwszy z pierwszą obserwacją zbioru wejściowego,
 270. a ostatni z ostatnią */
 271. %macro do_task;
 272.     %do i=1 %to 19;
 273.         %let my_string=%sysfunc(catx(,name,&i));
 274.         data &my_string.;
 275.             set sashelp.class (firstobs=&i obs=&i);
 276.         run;
 277.     %end;
 278. %mend do_task;
 279.  
 280. %do_task
 281. ;
 282. /* 32   tworzy zbiór WYNIK z powtórzonymi obserwacjami tyle razy ile wynosi wartość zmiennej wiek */
 283. data wynik;
 284.     set sashelp.class;
 285.     do i=1 to age;
 286.     output;
 287.     end;
 288. run;
 289. /* 33   tworzy tablicę dwuwymiarową w IML biorąc dwie pierwsze obserwacje i kolumny wiek i wagę oraz oblicza jej wyznacznik */
 290. PROC IML;
 291. USE sashelp.class;
 292. read point {1 2} var {age weight} into dane;
 293. print dane;
 294. wyznacznik=det(dane);
 295. print wyznacznik;
 296. quit;
 297.  
 298. /* **************RAPORTOWANIE*********************** */
 299.  
 300. /* 1    tworząc format grupy wiekowej: do 13 lat włącznie i powyżej, wyznaczyć
 301. procedurą MEANS liczby i uczniów i średnie wartości wieku */
 302. proc format;
 303. value wiek
 304. low-13='Mały'
 305. 13-high='Duży';
 306. run;
 307.  
 308. proc means data=sashelp.class mean;
 309. class age;
 310. format age wiek.;
 311. var age;
 312. run;
 313.  
 314. /* 2    wyznaczyć dwuwymiarową tablicę liczebności wieku i płci */
 315. proc sql;
 316. SELECT age, sex, COUNT(sex) AS S FROM sashelp.class GROUP BY age;
 317. run;
 318. /* 3    wyznaczyć tablicę liczebności wieku z jej kumulatywnymi
 319. statystykami liczebności i procentu */
 320. proc freq data=sashelp.class;
 321. table age /out=freq outcum;
 322. run;
 323. /* 4    tworzy raport HTML z tabelą z boczkiem imieniem a nagłówkiem
 324. płcią i wypełnionymi wartościami wiekiem */
 325. ods _all_ close;
 326. ods html body='rap4.htm' style=HTMLBlue file='C:\Users\ignac\Desktop\rap4.htm';
 327. proc tabulate data=sashelp.class; /* tabulate- wyswietla statystyki*/
 328.     class name sex;
 329.     var age;
 330.     table name,sex='plec'*age;
 331. run;
 332. ods html close;
 333. ods listing;
 334. /* 5    tworzy raport w PDF na podstawie SASHELP.PRDSALE z informacjami o aktualnej
 335. sumie sprzedaży i procentach po latach i regionie z podsumowaniami */
 336. ods listing close;
 337. ods pdf
 338. file='/folders/myfolders/raport.pdf';
 339. proc tabulate data=sashelp.prdsale;
 340. class year region;
 341. var actual;
 342. table year='' all,actual='Sprzedaż'*region ;
 343. run;
 344. ods pdf close;
 345. ods listing;
 346. /* 6    tworzy seryjny raport dla każdego regionu, czyli tworzy tyle HTMLi ile
 347. regionów i w każdym raportuje sumę sprzedaży w rozbiciu po latach i produktach z podsumowaniami */
 348. proc sql noprint;
 349. select distinct region into :nazwy separated by '#'
 350. from sashelp.prdsale order by region;
 351. quit;
 352. %let n_name=&sqlobs;
 353. %put &n_name***&nazwy;
 354.  
 355. %MACRO DO_MEAN;
 356. %DO I = 1 %TO &n_name;
 357. ods listing close;
 358. ods html body="\zad6&I..html";
 359. proc tabulate data=sashelp.prdsale (where=(region="%scan(&nazwy, &I, '#')"));
 360. class product year;
 361. var actual;
 362. table product='' all, mean=''*actual=''
 363. (year='' all)f=nlnum12.2
 364. / box='Actual mean';
 365. run;
 366.  
 367. ods html close;
 368. ods listing;
 369. %END;
 370. %MEND DO_MEAN;
 371. %DO_MEAN;
 372.  
 373. /* 7    tworzy listę makrozmiennych name1 do name19 wstawiając do nich nazwy uczniów w kolejności alfabetycznej */
 374. proc sql noprint;
 375. select name into :name1-:name99999
 376. from sashelp.class order by name;
 377. quit;
 378. %let n_name=&sqlobs;
 379. %put &name1;
 380. %put _user_;
 381.  
 382. /* 8    tworzy listę makrozmiennych o nazwach uczniów wstawiając do nich ich płcie */
 383. data _null_;
 384. set sashelp.class;
 385. call symput(name,trim(sex));
 386. run;
 387. %put &Alice;
 388. /* 9    tworzy jedną długą makrozmienną wstawiając do niej listę
 389. imion uczniów w kolejności alfabetycznej oddzielanych znakiem # */
 390. proc sql noprint;
 391. select name into :imiona separated by '#'/*wszystkie wartości do 1 makrozmiennej*/
 392. from sashelp.class order by name; /* alfabetycznie*/
 393. quit;
 394. %let n_name=&sqlobs;
 395. %put &n_name &imiona;
 396. /* 10   tworzy makroprogram z parametrem płeć, który listuje (PROC PRINT) obserwacje dla wybranej płci */
 397. %macro drukuj(plec);
 398. proc print data=sashelp.class (where=(sex="&plec"));
 399. run;
 400. %mend;
 401. %drukuj(M);
 402. /* 11   tworzy wykres słupkowy z średnim wiekiem dla płci */
 403. proc gchart data=sashelp.class;
 404. vbar3d sex / type=mean
 405. sumvar=age;
 406. run;
 407.  
 408. /* 12   tworzy wykres liniowy szeregu czasowego liczby pasażerów AIR ze zbioru SASHELP.AIR */
 409. proc plot data=x;
 410.   plot Air*Date;
 411.  
 412. run;
 413. /* 13   liczy percentyle zmiennej wiek: 5, 25, 50, 75 i 95 */
 414. proc univariate data=sashelp.class;
 415. var age;
 416. output out=percentile pctlpre=P_ pctlpts= 5 25 50 75 85;
 417. run;
 418. proc print data=percentile;
 419. run;
 420. /* 14   liczy odchylenie standardowe, średnią i rozstęp między-kwartylowy */
 421. proc univariate data=sashelp.class ;
 422. var age;
 423. output out=statystyki mean=mean qrange=qrange std=std; /*srednia,rozstęp, odchylenie*/
 424. run;
 425. proc print data=statystyki;
 426. run;
 427. /* 15   wrzuca do EXCELA do komórek A1,A2i A3 liczby 3,4,5. */
 428. proc univariate data=sashelp.class trimmed=1 0.01 0.1 winsorized=1 0.01 0.1 ;
 429. var age;
 430. run;
 431. /* 16   tworzy zbiór danych w którym są zapisane nazwy plików z katalogu c:\ */
 432. /* 17   tworzy pliki tekstowe o nazwach takich jak wartości zmiennej PRODUCT
 433. zbioru SASHELP.PRDSALE i wrzuca do nich informacje o aktualnej sprzedaży i roku */
 434. proc sql noprint;
 435. select distinct product into :nazwy separated by '#'/*wszystkie wartości do 1 makrozmiennej*/
 436. from sashelp.prdsale order by product;
 437. quit;
 438. %let n_name=&sqlobs;
 439. %put &n_name***&nazwy;
 440. %let dir=;
 441. %macro rob;
 442. %do i=1 %to 20;
 443. data _null_;
 444. file "&dir.%scan(&nazwy, &I, '#').txt";
 445. do l=1 to obs;
 446. set sashelp.prdsale (where=(product="%scan(&nazwy, &I, '#')") keep=actual year PRODUCT) nobs=obs;
 447. put actual year;
 448. end;
 449. run;
 450. %end;
 451. %mend;
 452. %rob;
 453. /* 18   tworzy wykres pudełkowy dla zmiennej wiek po płci */
 454. proc sort data=sashelp.class out=klasa;
 455. by sex;
 456. run;
 457.  
 458. proc boxplot data=klasa;
 459. plot age*sex /
 460. boxstyle = schematic ;
 461. run;
 462. quit;
 463. /* 19   tworzy wykres rozproszenia wieku i wagi */
 464. proc plot data=sashelp.class;
 465. plot weight*age;
 466. run;
 467. quit;
 468. /* 20   liczy średnie odporne, np. obcięte lub windsorowane dla wieku */
 469. proc univariate data=sashelp.class trimmed=1 0.01 0.1 winsorized=1 0.01 0.1 ;
 470. var age;
 471. run;
 472. /* 21   tworzy jego listing do LaTeXa */
 473. ods tagsets.tablesonlylatex /* ??? */
 474. file="S\egzamin.txt" (notop nobot);
 475. proc univariate data=sashelp.class trimmed=1 0.01 0.1 winsorized=1 0.01 0.1 ;
 476. var age;
 477. run;
 478. ods tagsets.tablesonlylatex close;
 479. ods listing;
 480.  
 481. /* 22   przerzuca statystyki dopasowania do rozkładu normalnego zmiennej
 482. wiek z procedury UNIVARIATE do zbioru danych ZGODNOSC */
 483. proc univariate data=sashelp.class normal;
 484. var age;
 485. output out=zgodnosc normaltest=normal ;
 486. run;
 487. /* ***********************STATYSTYKA************************* */
 488.  
 489. /* 1    rysuje histogram zmiennej wiek z naniesioną krzywą Gaussa */
 490. proc univariate data=sashelp.class;
 491. var age;
 492. HISTOGRAM / NORMAL (COLOR=RED W=5) ;
 493. run;
 494. /* 2    wyznacza test chi-kwadrat dla płci i wieku, traktując obie jako nominalne, policzyć p-value */
 495. proc freq data=sashelp.class;
 496. tables sex*age /
 497. chisq ; /*chi-kwadrat*/
 498. run;
 499. /* 3    wyznacza statystykę V-Cramera dla płci i wieku */
 500. proc freq data=sashelp.class;
 501. tables sex*age / chisq ;
 502. run;
 503. /* 4    wyznacza statystę Giniego dla płci i wieku */
 504. proc univariate data=sashelp.class;
 505. var age ;
 506. class sex;
 507. output out=gini gini=gini;
 508. run;
 509.  
 510. /* 5    liczy współczynnik korelacji Spearmana dla wieku i wagi */
 511. proc corr data= x sscp cov plots=matrix;
 512.   var  age;
 513.   with weight;
 514. run;
 515. /* 6    liczy współczynnik korelacji Pearsona dla wieku i wagi */
 516. /* 7    liczy statystykę Kołmogorowa—Smirnowa testu zgodności empirycznego rozkładu wieku z teoretycznym normalnym */
 517. proc univariate data=sashelp.class normal;
 518. var age;
 519. run;
 520. /* 8    liczy statystykę Shapiro—Wilka testu zgodności empirycznego rozkładu wieku z teoretycznym normalnym */
 521. proc univariate data=sashelp.class normal;
 522. var age;
 523. run;
 524. /* 9    liczy korelację cząstkową Pearsona dla wieku i wagi z wyrugowanym wpływem wzrostu */
 525. proc corr data=sashelp.class rank pearson;
 526. var weight age ;
 527. partial height;
 528. run;
 529.  
 530. /* 10   liczy współczynniki regresji liniowej dla wieku i wagi */
 531. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 532. model age=height weight;
 533. run;
 534. quit;
 535. /* 11   liczy współczynnik determinacji regresji liniowej dla wieku i wagi */
 536. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 537. model age=height weight/rsquare;
 538. run;
 539. quit;
 540. /* 12   przeprowadza diagnostykę modelu regresji liniowej wieku i wagi */
 541. proc reg data=sashelp.class;
 542. model age=weight / spec;
 543. output out=reszty r=r;
 544. plot r. * (p. age);
 545. plot student. * obs.;
 546. plot nqq. * student.;
 547. run;
 548. quit;
 549. proc univariate data=reszty mu0=0 alpha=0.01;
 550. var r;
 551. run;
 552. /* 13   bada homoskedastyczność modelu regresji liniowej wieku i wagi */
 553. proc reg data=sashelp.class;
 554. model age=weight / spec;
 555. output out=reszty r=r;
 556. plot r.*p. ;
 557. run;
 558. quit;
 559. /* 14   bada normalność reszt modelu regresji liniowej wieku i wagi */
 560. proc reg data=sashelp.class;
 561. model age=weight / spec;
 562. output out=reszty r=r;
 563. run;
 564. quit;
 565. proc univariate data=reszty normal;
 566. var r;
 567. qqplot r / normal(mu=est sigma=est);
 568. run;
 569.  
 570. /* 15   przeprowadza selekcję zmiennych metodami krokowymi dla modelu regresji liniowej wielorakiej wieku zależnego od wagi i wzrostu */
 571. proc reg data = x;
 572.  model Age = weight height/ vif selection = forward slentry = 0.99;
 573. run;
 574. quit;
 575. /* Moja opcja - Krzysiek */
 576. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 577. model age=height weight/ selection=FORWARD slentry=0.1;
 578. run;
 579. quit;
 580. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 581. model age=height weight/ selection=BACKWARD slstay=0.1;
 582. run;
 583. quit;
 584. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 585. model age=height weight/ selection=STEPWISE slentry=0.1 slstay=0.1;
 586. run;
 587. quit;
 588. /* 16   liczy mierniki współliniowości dla modelu regresji liniowej wielorakiej wieku zależnego od wagi i wzrostu */
 589. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 590. model age=height weight/ TOL VIF COLLIN;
 591. run;
 592. quit;
 593. /* 17   liczy współczynniki determinacji dla wszystkich modeli regresji liniowej wielorakiej wieku zależnego od wagi i wzrostu */
 594. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 595. model age=height weight/ selection=rsquare;
 596. run;
 597. quit;
 598. /* 18   wyznacza wartości odstające i/lub wpływające w modelu regresji liniowej wieku i wzrostu */
 599. %let p=2;
 600. %let n=19;
 601. ods listing close;
 602. ods output OutputStatistics=statystyki;
 603. proc reg data=sashelp.class outest=e;
 604. model age=height/ influence vif collin spec collinoint r cli clm p;
 605. run;
 606. quit;
 607. ods output close;
 608. ods listing;
 609.  
 610. data nietypowe;
 611. set statystyki;
 612. if
 613. abs(RStudent)>3
 614. or HatDiagonal>(2*&p/&n)
 615. or CooksD > (4/&n)
 616. or abs(DFFITS)> 2*sqrt(&p/&n)
 617. or min(of DFB:) > 2/sqrt(&n)
 618. or max(of DFB:) < -2/sqrt(&n)
 619. or abs(CovRatio-1) > 3*&p/&n
 620. ;
 621. run;
 622. /* 19   liczy procent wyjaśnienia wariancji przez główne składowe dla zmiennych wiek, waga i wzrost */
 623. proc princomp data=sashelp.class out=AGS n=3;
 624. var age weight height;
 625. run;
 626.  
 627. /* 20   liczy prognozę wieku zależnego od wagi wynoszącej 80 w modelu regresji liniowej wieku i wagi */
 628. data klasa;
 629. weight=80;
 630. output;
 631. do i=1 to obs;
 632. set sashelp.class nobs=obs;
 633. output;
 634. end;
 635. stop;
 636. run;
 637. proc reg data=klasa;
 638. model age=weight ;
 639. output out=predyk p=predykcja;
 640. run;
 641. quit;
 642. /* 21   wyznacza klastry (skupienia) zmiennych (PROC VARCLUS) dla wszystkich zmiennych numerycznych
 643. zbioru SASHELP.CARS i dla wyjaśnionej wariancji (proporcji) 80%  */
 644. proc varclus data=sashelp.cars PROPORTION=0.8;
 645. var _NUMERIC_;
 646. run;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top