Guest User

Untitled

a guest
May 21st, 2019
79
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .DEF rTemp = r20
 2. .DEF rDirection = r21
 3.  
 4. .DEF rD = r23
 5. .DEF rB = r24
 6. .DEF rC = r25
 7. .DEF i0 = r0 //immidiate 0
 8. .DEF i1 = r1 //immidiate 1
 9. .DEF i2 = r2 //immidiate 2
 10. .DEF i4 = r3 //immidiate 4
 11. .DEF i8 = r4 //immidiate 8
 12. .DEF i16 = r5 //immidiate 16
 13. .DEF i32 = r6 //immidiate 32
 14.  
 15. .DEF length = r10
 16. .DEF snakePos = r15
 17.  
 18. .DEF rRow = r22
 19.  
 20. .DSEG
 21. matrix: .BYTE 8
 22.  
 23. interupt: .BYTE 1
 24.  
 25. .CSEG
 26. // Interrupt vector table
 27. .ORG 0x0000
 28. jmp init // Reset vector
 29.  
 30. .ORG 0x0020
 31. jmp isr_timerOF // Timer 0 overflow vector
 32.  
 33. //... fler interrupts
 34. .ORG INT_VECTORS_SIZE
 35.  
 36. //interrupt handler for timer
 37. isr_timerOF:
 38. push r18
 39. ldi r18, 1
 40. st X, r18
 41. pop r18
 42. reti
 43.  
 44.  
 45. init:
 46. // Sätt stackpekaren till högsta minnesadressen
 47. ldi rTemp, HIGH(RAMEND)
 48. out SPH, rTemp
 49. ldi rTemp, LOW(RAMEND)
 50. out SPL, rTemp
 51.  
 52. ldi XH, HIGH(interupt)
 53. ldi XL, LOW(interupt)
 54.  
 55. ldi r16, 0b11001111
 56. out DDRC, r16
 57.  
 58. ldi r16, 0b11111111
 59. out DDRD, r16
 60.  
 61. ldi r16, 0b11111111
 62. out DDRB, r16
 63.  
 64.  
 65. //sätter värdet på olika icke-immediate register så att vi kan lättare få tillgång till användbara siffror
 66. sub r0, r0
 67. ldi r18, 1
 68. mov r1, r18
 69. ldi r18, 2
 70. mov r2, r18
 71. ldi r18, 4
 72. mov r3, r18
 73. ldi r18, 8
 74. mov r4, r18
 75. ldi r18, 16
 76. mov r5, r18
 77. ldi r18, 32
 78. mov r6, r18
 79.  
 80. mov r10, r0
 81.  
 82. ldi r18, 0b00110000
 83. mov snakePos, r18
 84. //Global Interrupt Enable
 85. sei
 86.  
 87. //Enable Timer Interrupt
 88. ldi r18, 0b00000001
 89. sts TIMSK0, r18
 90.  
 91. // A/D Omvandlare
 92. ldi r16, 0b01000000
 93. sts ADMUX, r16
 94.  
 95. ldi r16, 0b10000111
 96. sts ADCSRA, r16
 97.  
 98. mov r17, i0
 99. //
 100. // Första fyra bitarna representerar analog input 4 (y axeln)
 101. ldi r16, 0b01000010
 102. sts ADMUX, r16
 103.  
 104. //Sätter bit 6 till 1. För att starta omvandling
 105. ldi r16, 0b11100011
 106. sts ADCSRA, r16
 107.  
 108. mov r7, i0
 109.  
 110.  
 111.  
 112.  
 113. start:
 114. //Laddar in matrisen "matrix" i Y
 115. ldi YH, HIGH(matrix)
 116. ldi YL, LOW(matrix)
 117. ldi r19, 0
 118. //st Y, i0
 119.  
 120. //Skriv spel logik här vvvvv
 121.  
 122. //tar fram X värdet från snakePos och pushar den till bitarna längst till höger
 123. ldi r16, 0b11110000
 124. and r16, snakePos
 125. LSR r16
 126. LSR r16
 127. LSR r16
 128. LSR r16
 129.  
 130. //tar fram Y värdeet från snakePos
 131. ldi r17, 0b00001111
 132. and r17, snakePos
 133.  
 134. //itererar ner till rätt rad i Y värdet
 135. miniy:
 136. cp r17, i0
 137. breq miniyend
 138. sub r17, i1
 139. adiw Y, 1
 140.  
 141. jmp miniy
 142.  
 143. miniyend:
 144.  
 145.  
 146. //itererar till rätt X värde i kolumnen
 147. ldi r18, 0b10000000
 148. minix:
 149. cp r16, i0
 150. breq minixend
 151. sub r16, i1
 152. LSR r18
 153. jmp minix
 154.  
 155. minixend:
 156. ld r17, Y
 157. and r18, r17
 158. st Y, r18
 159.  
 160. ldi YH, HIGH(matrix)
 161. ldi YL, LOW(matrix)
 162.  
 163. //ser till att vi loopar alla rader 32 gånger innan den kör spel logiken igen
 164. add r7, i1
 165. cp r7, i32
 166. breq loop
 167.  
 168. mov r7, i0
 169.  
 170. /*
 171. ldi r18, 0b10000001
 172. st Y+, r18
 173. //adiw Y, 1
 174. ldi r18, 0b01000010
 175. st Y+, r18
 176. //adiw Y, 1
 177. ldi r18, 0b00100100
 178. st Y+, r18
 179. //adiw Y, 1
 180. ldi r18, 0b00000000
 181. st Y+, r18
 182. //adiw Y, 1
 183. ldi r18, 0b0011000
 184. st Y+, r18
 185. //adiw Y, 1
 186. ldi r18, 0b00100100
 187. st Y+, r18
 188. //adiw Y, 1
 189. ldi r18, 0b01000010
 190. st Y+, r18
 191. //adiw Y, 1
 192. ldi r18, 0b10000001
 193. st Y, r18*/
 194.  
 195. // ^^^^^
 196. ldi YH, HIGH(matrix)
 197. ldi YL, LOW(matrix)
 198.  
 199. loop:
 200. //Skriver r18 till en plats i Y
 201. //Detta stycket borde också finnas med i spel logiken senare
 202. ldi r20, 0b00000011
 203. out TCCR0B, r20
 204. ld rRow, Y
 205. mov rD, rRow
 206.  
 207.  
 208.  
 209.  
 210. add r11, i1
 211. cp r11, i8
 212. brne dontset0
 213.  
 214. mov r1, i0
 215.  
 216.  
 217. dontset0:
 218. //Byter plats på bits. 7 är vänster, 0 är höger
 219. bst rRow, 7
 220. bld rD, 6
 221. bst rRow, 6
 222. bld rD, 7
 223.  
 224. bst rRow, 5
 225. bld rD, 0
 226. bst rRow, 0
 227. bld rD, 5
 228.  
 229. bst rRow, 4
 230. bld rD, 1
 231. bst rRow, 1
 232. bld rD, 4
 233.  
 234. bst rRow, 3
 235. bld rD, 2
 236. bst rRow, 2
 237. bld rD, 3
 238.  
 239.  
 240. //Kopierar rD till rB
 241. mov rB, rD
 242.  
 243. //sparar de relevanta bitsen i rD till portD
 244. andi rD, 0b11000000
 245.  
 246. //sparar de relevanta bitsen i rB till portB
 247. andi rB, 0b00111111
 248.  
 249.  
 250.  
 251. //Start av indexering
 252. //Switch case funktion gör olika saker beroende på vilken rad
 253. index0:
 254. cpi r19, 0
 255. brne index1
 256.  
 257. ldi rC, 0b00000001
 258.  
 259. rjmp indexEnd
 260. index1:
 261. cpi r19, 1
 262. brne index2
 263.  
 264. ldi rC, 0b00000010
 265.  
 266. rjmp indexEnd
 267. index2:
 268. cpi r19, 2
 269. brne index3
 270.  
 271. ldi rC, 0b00000100
 272.  
 273. rjmp indexEnd
 274. index3:
 275. cpi r19, 3
 276. brne index4
 277.  
 278. ldi rC, 0b00001000
 279.  
 280. rjmp indexEnd
 281. index4:
 282. cpi r19, 4
 283. brne index5
 284.  
 285. ori rD, 0b00000100
 286.  
 287. rjmp indexEnd
 288. index5:
 289. cpi r19, 5
 290. brne index6
 291.  
 292. ori rD, 0b00001000
 293.  
 294. rjmp indexEnd
 295. index6:
 296. cpi r19, 6
 297. brne index7
 298.  
 299. ori rD, 0b00010000
 300.  
 301. rjmp indexEnd
 302. index7:
 303. cpi r19, 7
 304. brne indexEnd
 305.  
 306. ori rD, 0b00100000
 307.  
 308. indexEnd:
 309.  
 310. //Tänder lampor
 311. out PORTD, rD
 312. out PORTB, rB
 313. out PORTC, rC
 314.  
 315. noppp:
 316. ld r8, X
 317. cp r8, i0
 318. breq noppp
 319. st X, i0
 320.  
 321. //rensar alla lampor
 322. ldi r18, 0b00000000
 323. mov rD, r18
 324. mov rB, r18
 325. mov rC, r18
 326. out PORTC, rC
 327. out PORTB, rB
 328. out PORTD, rD
 329. //Iteration
 330. adiw Y, 1
 331. subi r19, -1
 332. //lägg till register som "klocka"
 333.  
 334.  
 335.  
 336. //onödig loop för tillfället
 337.  
 338. cpi r19, 8
 339. brne nojump
 340.  
 341. rjmp start
 342.  
 343.  
 344. nojump:
 345. rjmp loop
RAW Paste Data