Advertisement
Skylighty

zad_dom2

Mar 13th, 2020
1,217
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Windows.h>
 2. #include <cstdio>
 3. #include <ctime>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include "res.h"
 6. using namespace std;
 7.  
 8. //Skrypt zasobow odpowiada za zasoby wykorzystywane w programie
 9. //Plik zasobow umieszcza sie w pliku *.rc
 10. //
 11.  
 12. int RndValue;
 13. INT_PTR CALLBACK DialogProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 14. {
 15.   srand(unsigned int(time(NULL)));
 16.   char buffer[200];
 17.   switch(uMsg)
 18.   {
 19.   //=============OBSLUGA GUZIKA XD========================
 20.   case WM_COMMAND:
 21.   {
 22.     char ChRndValue[10];
 23.    
 24.     int counter = 0;
 25.     switch (HIWORD(wParam))
 26.     {
 27.     case BN_CLICKED:
 28.       switch (LOWORD(wParam))
 29.       {
 30.       //|==========================================================================================|
 31.       //|===============================-+ OBSLUGA PRZYCISKU ZGADUJ +-=============================|
 32.       //|==========================================================================================|
 33.         case IDC_BUTTON1:
 34.       {
 35.         //=============================================INICJALIACJA===========================================
 36.         char temp1_buffer[10]; //inicjalizacja bufora
 37.         HWND hwndEditBox2 = GetDlgItem(hwndDlg, IDC_EDIT2); //kontrolka editboxa
 38.         int i1TextLength = GetWindowTextLength(hwndEditBox2); //pobranie dlugosci tekstu z editboxa
 39.         GetWindowText(hwndEditBox2, temp1_buffer, i1TextLength + 1); //pobranie tekstu z editboxa do bufora
 40.         int Guess = atoi(temp1_buffer); //konwersja lancucha na liczbe calkowita
 41.         //==============WARUNKI ZGADYWANIE============
 42.         if (RndValue == Guess)
 43.         {
 44.           MessageBox(hwndDlg, "Gratulacje zgadles!", "Bravo!", MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
 45.         }
 46.         else if (RndValue > Guess)
 47.         {
 48.           MessageBox(hwndDlg, "Wprowadziles zbyt mala liczbe!", "Sprobuj jeszcze raz", MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
 49.         }
 50.         else if (RndValue < Guess)
 51.         {
 52.           MessageBox(hwndDlg, "Wprowadziles zbyt duza liczbe!", "Sprobuj jeszcze raz!", MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
 53.         }
 54.         break;
 55.       }
 56.        //|==========================================================================================|
 57.        //|==========================-+ OBSLUGA WPROWADZANA LICZBY DO ZGADNIECIA +-==================|
 58.        //|==========================================================================================|
 59.       case IDC_BUTTON2:
 60.       {
 61.         char temp2_buffer[10];
 62.         HWND hwndEditBox1 = GetDlgItem(hwndDlg, IDC_EDIT1);
 63.         int i2TextLength = GetWindowTextLength(hwndEditBox1);
 64.         GetWindowText(hwndEditBox1, temp2_buffer, i2TextLength + 1);
 65.         RndValue = atoi(temp2_buffer);
 66.         wsprintf(buffer, "Wprowadzono liczbe : %d", RndValue);
 67.         MessageBox(hwndDlg, buffer, "-=+Info+=-", MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
 68.         break;
 69.       }
 70.       //|==========================================================================================|
 71.       //|==========================-+ OBSLUGA WPROWADZANIA LICZBY LOSOWEJ +-=======================|
 72.       //|==========================================================================================|
 73.       case IDC_BUTTON3:
 74.       {
 75.         RndValue = rand() % 40 + 1;
 76.         wsprintf(ChRndValue, "%d", RndValue);
 77.         break;
 78.       }
 79.       }
 80.       break;
 81.     }
 82.     break;
 83.   }
 84.     //====================================================
 85.  
 86.     case WM_CLOSE:
 87.       DestroyWindow(hwndDlg); //Zniszczenie okienka
 88.       PostQuitMessage(0); //Umieszczenie w petli komunikator polecenia zakonczenia aplikacji
 89.       break;
 90.     case WM_DESTROY:
 91.       PostQuitMessage(0);
 92.       break;
 93.   }
 94.   return 0;
 95. }
 96.  
 97. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int iCmdShow)
 98. {
 99.   HWND hwndMainWindow = CreateDialog(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_MAINVIEW), NULL, DialogProc);
 100.   ShowWindow(hwndMainWindow, iCmdShow);
 101.   MSG msg = {};
 102.  
 103.   //==============PĘTLA OBSŁUGI KOMUNIKATÓW========================
 104.   while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
 105.   {
 106.     TranslateMessage(&msg);
 107.     DispatchMessage(&msg);
 108.   }
 109.   //===============================================================
 110.   return 0;
 111. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement