joseleonweb

Untitled

Sep 21st, 2019
133
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Un programa per veure si algú ha tret un 10.
 2. public class Cerca {
 3.     public static void main(String args[]) {
 4.         //Es parteix d’un array que conté tots els seus valors.
 5.         float[] arrayNotes = {2f, 5.5f, 9f, 10f, 4.9f, 8f, 8.5f, 7f, 6.6f, 5f, 9f, 7f};
 6.         //Semàfor. S’ha trobat?
 7.         boolean trobat = false;
 8.         //Comptador de posicions.
 9.         int i = 0;
 10.         //Es va mirant cada posició, mentre no s’arriba al final i no es trobi un 10.
 11.         while ((i < arrayNotes.length)&&(!trobat)) {
 12.             if (arrayNotes[i] == 10) {
 13.                 trobat = true;
 14.             }
 15.             i = i + 1;
 16.         }
 17.         //S’ha trobat?
 18.         if (trobat) {
 19.             System.out.println("Algú ha tret un 10.");
 20.         } else {
 21.             System.out.println("Ningú no ha tret un 10");
 22.         }
 23.     }
 24. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×