daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Walker Class Help

designerken Feb 9th, 2012 210 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <div id="header-menu">
 2.         <div id="header-menu-inside">
 3.                 <ul class="menu">
 4.                         <li class="first leaf"><a class="active" href="#">Link 1</a></li>
 5.                         <li class="leaf"><a href="#">Link 2</a></li>
 6.                         <li class="leaf"><a href="#">Link 3</a></li>
 7.                         <li class="leaf"><a href="#">Link 4</a></li>
 8.                         <li class="expanded"><a href="#">Link 5</a>
 9.                                 <ul class="menu">
 10.                                         <li class="first leaf"><a href=#">Sub Link 5a</a></li>
 11.                                         <li class="leaf"><a href="#">Sub Link 5b</a></li>
 12.                                         <li class="last leaf"><a href="#">Sub Link 5c</a></li>
 13.                                 </ul>
 14.                         </li>
 15.                         <li class="expanded"><a href="#">Link 6</a>
 16.                                 <ul class="menu">
 17.                                         <li class="first last leaf"><a href="#">Sub Link 6a</a></li>
 18.                                 </ul>
 19.                         </li>
 20.                         <li class="leaf"><a title="" href="#">Link 7</a></li>
 21.                         <li class="leaf"><a title="" href="#">Link 8</a></li>
 22.                         <li class="leaf"><a title="" href="#">Link 9</a></li>
 23.                         <li class="last leaf"><a title="" href="#">Link 10</a></li>
 24.                 </ul>
 25.         </div>
 26. </div>
RAW Paste Data
Top