SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 21st, 2019 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // ConsoleApplication1.cpp : Defines the entry point for the console application.
 2. //
 3.  
 4. #include "stdafx.h"
 5. #include <iostream>
 6. #include <cstdio>
 7. #include <cmath>
 8.  
 9. using namespace std;
 10. using namespace System;
 11. using namespace System::Drawing;
 12.  
 13.  
 14. int main()
 15. {
 16.     Bitmap ^bmp, ^bmp2;
 17.     bmp = gcnew Bitmap("D:\\Polar.bmp", true);
 18.     int wys, szer;
 19.     wys=bmp->Height;
 20.     szer=bmp->Width;
 21.  
 22.     bmp2 = gcnew Bitmap(szer, wys); //(szerokość, wysokość)
 23.  
 24.     // --- ROTACJA ---
 25.  
 26.     double kat;
 27.     cout << "Podaj kat rotacji" << endl;
 28.     cin >> kat;
 29.     kat*=3.141592/180;
 30.    
 31.     double cc=cos(kat);
 32.     double ss=sin(kat);
 33.  
 34.     Color Px;
 35.     int kx, kz, nx, nz;
 36.     double w2, s2;
 37.    
 38.     w2=(double)wys/2.0; //przesuwamy punkt rotacji na środek obrazka
 39.     s2=(double)szer/2.0;
 40.  
 41.     for (kz = 0; kz < wys; kz++) {
 42.         for (kx = 0; kx < szer; kx++) {
 43.             Px=Color::FromArgb(255,255,255); //białe rogi
 44.             bmp2->SetPixel(kx,kz,Px);
 45.         }
 46.     }
 47.  
 48.     for (kz = 0; kz < wys; kz++) {
 49.         for (kx = 0; kx < szer; kx++) {
 50.             //macierz odwrotna
 51.             nx=(int)(s2 + (kx-s2)*cc + (kz-w2)*ss); //zaokrąglamy i przesuwamy o połowę szerokości
 52.             nz=(int)(w2 - (kx-s2)*ss + (kz-w2)*cc); //zaokrąglamy i przesuwamy o połowę wysokości
 53.  
 54.             //teraz sprawdzamy, czy nasze współrzędne zawierają się w obrazku (nie mogą być poza)
 55.             if((nx>=0) && (nx<szer) && (nz>=0) && (nz<wys))
 56.                 bmp2->SetPixel(kx,kz,bmp->GetPixel(nx,nz)); //współrzędna w starym obrazku->na postawie nowego obrazka
 57.         }
 58.     }
 59.  
 60.  
 61.     cout << "wys = " << wys << " szer = " << szer << endl;
 62.     bmp2->Save("D:\\new_Polar.png");
 63.     system("PAUSE");
 64.    
 65.     return 0;
 66. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top